Вие сте в стария сайт на РИОСВ Варна. Моля посете новия сайт на адрес: riosv-varna.bg
Съобщения за инвестиционни предложения

Превантивна дейност

Нормативни Документи

Комплексни разрешителни
- Списък на обявите
- Издадени комплексни разрешителни

Екологична оценка
- Издадени решения за преценяване на необходимостта от ЕО
- Издадени становища по ЕО

- Прекратени процедури по ЕО

Текущи процедури по ЕО


Оценка на въздействието върху околната среда

- Административни услуги, извършвани от РИОСВ-Варна във връзка с ОВОС
- Съобщения за първо уведомяване за инвестиционни предложения

- Съобщения за информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционни предложения
- Издадени решения за преценяване на необходимостта от ОВОС
- Издадени решения по ОВОС

- Прекратени процедури по ОВОС

- Съобщения на основание чл. 61, ал.3,  чл. 30, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс


Доклади за оценка на въздействие върху околната среда (ДОВОС), Екологични оценки (ЕО) и Оценки за съвместимост (ОС)

 

Текущи процедури по ОВОС

Министерство на околната среда и водите-Регионална инспекция Варна,9000,ул."Ян Палах"№4,052 678848