Вие сте в стария сайт на РИОСВ Варна. Моля посете новия сайт на адрес: riosv-varna.bg
Административни услуги arrow Списък на услугите

Административни услуги

Вид
Правно основание
Необходими документи
Такса и основание
Техн. срок за изпълн.
927.

Издаване на регистрационен документ за извършване на дейности по третиране на отпадъци

чл. 35, ал. 3 от ЗУО
 
чл.78, ал.3 от ЗУО, ДВ бр.53/2012 г. заявление по образец
100 лв. за всяка площадка по отделно, съгласно чл. 13, ал. 1, т.1 от ПМС № 136/13.05.2011г. изм. и доп., ДВ, бр. 3/05.01.2018 г.
14 дни

719.

Издаване на регистрационен документ за извършване на дейности по транспортиране на отпадъци

чл. 35, ал. 3 от ЗУО
 
чл.78, ал.3 от ЗУО, ДВ бр.53/2012 г. заявление по образец
180 лв., съгласно чл. 13, ал. 1, т.2 от ПМС № 136/13.05.2011 г.  изм. и доп., ДВ, бр. 3/05.01.2018 г.
14 дни
2528.

Изменение и/или допълнение на регистрационен документ за извършване дейности по третиране на отпадъци

чл. 79, ал. 1 от

 ЗУО

 

чл.79, ал.1 от ЗУО, ДВ бр.53/2012 г. заявление по образец
50 лв.  съгласно чл. 13, ал.2 от ПМС № 136/13.05.2011 г.  изм. и доп., ДВ, бр. 3/05.01.2018 г.
100 лв. за всяка площадка по отделно, съгласно чл. 13, ал.3 от ПМС № 136/13.05.2011г.  изм. и доп., ДВ, бр. 3/05.01.2018 г.
14 дни
 

Заявление за изменение и/или допълнение на регистрационен документ за извършване дейности по събиране и транспортиране на отпадъци

чл. 79, ал. 1 от

 ЗУО  

 

заявление по образец
50 лв. 

14 дни

 

Заявление за прекратяване на действие на регистрационен документ за извършване на дейности по третиране/събиране и транспортиране на отпадъци

чл. 80, ал. 1 от

 ЗУО  

 

заявление по образец
 

14 дни

1609.

Издаване на Разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци

чл. 35, ал. 1, т.1

от ЗУО

 

чл.68, ал.1 от ЗУО,  ДВ бр.53/2012г. 
заявление по образец
200 лв. за всяка площадка, съгласно чл. 12, ал. 1, т.1 от ПМС № 136/13.05.2011 г.  изм. и доп., ДВ, бр. 3/05.01.2018 г.
2 месеца
2527.

Прекратяване действието на Разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци

чл. 72, ал. 3, т. 2 от ЗУО

 

чл.72, ал.3, т. 2 от ЗУО,  ДВ бр.53/2012 г. заявление по образец
Няма
14 дни
2752.

Изменение и/или допълнение на Разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци

чл. 73, ал. 2 и 3 от ЗУО

 

чл.73, ал.2 и 3 от ЗУО,  ДВ бр.53/2012 г. заявление по образец
50 лв. съгласно чл. 12 от  ПМС № 136/13.05.2011 г.  изм. и доп., ДВ, бр. 3/05.01.2018 г.
30 дни
723.

Утвърждаване на работни листове за класификация на отпадъци

чл. 9, ал. 1 от Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците

 

работни листи за класификация на отпадъци
Няма
14 дни
2754.

Прекратяване действието на утвърден работен лист за определен код отпадък

чл. 21 от Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците

 

Приложение № 7 към чл.21, ал. 1 от Наредба № 2
Няма
30 дни
 

Заверяване на отчетни книги за образуване и/или третиране на отпадъците по чл. 44, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците

чл. 7, ал. 2 от Наредба № 1
ДВ бр. 51/2014 г.

Отчетна книга с придружително писмо
Няма
14 дни
2244.

Издаване на Регистрационни карти

чл. 91, за екземпляри от видове към чл. 70, ал. 1, т. 2 от ЗБР

 

Заявление, съгласно чл. 93 от ЗБР
заявление по образец
заявление по образец

 

Няма
до 5 дни от постъпване на заявлението или 20 дни при необходимост от проверка
 
Регистрация на книги за изкупени, реализирани и налични количества билки по чл. 12 от Наредба № 5 от 19.07.2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят билкозаготвителните пунктове и складовете за билки.
чл. 31, ал. 2 от ЗЛР
(ДВ 29/2000г),
Наредба № 5/2004г на МОСВ
(ДВ 85/2004г.)
чл. 31, ал. 2 от ЗЛР
(ДВ 29/2000г.)
чл. 6 и чл. 8 от Наредба №5/2004г. на МОСВ
(ДВ 85/2004г.)
10 лв. по чл. 26 от  ПМС № 136/13.05.2011 г.  изм. и доп., ДВ, бр. 3/05.01.2018 г.
14 дни
 
Издаване на Заповед за разпределение на количества билки под специален режим на опазване и ползване по чл. 10 от Закона за опазване на лечебните растения
чл.10 от ЗЛР
(ДВ 29/2000г) и Заповед РД-88 /16.02.2001 г. на МОСВ
(ДВ 18/2001г)
т. 2 от Заповед РД-88/16.02.2001 г. на МОСВ
(ДВ 18/2001г)
Няма
Не по-късно от 28 февруари на текущата година
1411.

Издаване на Решение по оценка на съвместимостта на планове, програми и инвестиционни намерения

чл. 31 от ЗБР

приложение № 1 към чл. 1О, ал. 1
(част А - за планове, програми и проекти, част Б - за инвестиционни предложения) 
уведомление по образец -част А

уведомление по образец -част Б

280 лв. съгласно чл. 22 от  ПМС № 136/13.05.2011 г.  изм. и доп., ДВ, бр. 3/05.01.2018 г.
30 дни
2797.
Регистрация на диви животни
Чл. 22, ал. 1 и чл. 22а от ЗЗЖ
Заявление
 
14 дни
1615.

Издаване на Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

чл. 93, ал. 3 от ЗООС

 

съгласно чл. 93, ал. 4 от ЗООС
(ДВ 91/2002 г с изм. )
примерно заявление по образец
500 лв. по чл. 1, ал.1 по  ПМС № 136/13.05.2011 г.  изм. и доп., ДВ, бр. 3/05.01.2018 г.
30 дни
2195.

Издаване на решение по оценка на въздействието върху околната среда

чл. 99, ал. 2 от ЗООС

съгласно приложение № 8 към чл. 13, ал. 1 от Наредбата за ОВОС
примерно заявление по образец
 
за инвестиционни предложения, включени в: Приложение 1-1200 лв. Приложение 2-700лв. по чл. 1, ал. 2 от  ПМС № 136/13.05.2011 г.  изм. и доп., ДВ, бр. 3/05.01.2018 г.
45 дни след провеждане на общественото обсъждане
1382.

Издаване на писмо за преценяване вероятността от въздействие върху защитените зони на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения и техните изменения или разширения

чл. 2, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимост на планове, програми и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони

 

примерно уведомление по образец

Няма
14 дни
1389.

Издаване на Решение за преценяване на необходимостта от екологична оценка на планове и програми

чл. 85, ал. 4 от ЗООС

 

примерно заявление по образец
400 лв. по чл. 1, ал. 4 по  ПМС № 136/13.05.2011 г.  изм. и доп., ДВ, бр. 3/05.01.2018 г.
30 дни
2468.

Издаване на становище по екологична оценка на планове и програми

чл. 84, ал. 1 отЗООС

 

примерно уведомление по образец
600 лв. по чл.1, ал.3 от  ПМС № 136/13.05.2011 г.  изм. и доп., ДВ, бр. 3/05.01.2018 г.
30 дни
1146

Издаване на писмо за определяне необходимите действия, които възложителят на плана/програмата трябва да предприеме за издаване на решение за преценяване на необходимост от екологична оценка или за издаване на становище по екологична оценка

чл.8, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (ЕО)

 

уведомление по образец 

Няма
14 дни
1390

Издаване на становище за съгласуване на проекти за рекултивация на нарушени терени, за подобряване на земи и за оползотворяване на хумусния пласт

чл. 17 от Наредба № 26/02.10.1996 г. за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт

 

съгласно чл. 17  на Наредба 26 на МОСВ  
(ДВ 89/1996 г.)

 
Няма
30 дни
339.

Издаване на писмо за определяне необходимите действия, които възложителят на инвестиционното предложение трябва да предприеме за издаване на решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда или за издаване на решение по оценка на въздействието върху околната среда

чл.5, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС )

 

 

примерно уведомление по образец
Няма
14 дни
2522.

Издаване на становище за потвърждаване пълнотата и съответствието на Доклада за политиката за предотвратяване на големи аварии (ДППГА) на предприятие/съоръжение с нисък рисков потенциал

чл. 106, ал. 2 от ЗООС;

чл. 2, т. 3, б. б от Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях

 

Доклада за политиката за предотвратяване на големи аварии на предприятие и/или съоръжение с нисък рисков потенциал по чл. 106 от ЗООС
200 лв.  по чл.3, ал.2 от  ПМС № 136/13.05.2011 г.  изм. и доп., ДВ, бр. 3/05.01.2018 г.
14 дни
2245.

Съгласуване обхвата за измерване, използван при извършване на собствени непрекъснати измервания

чл.7, ал. 3 от

Наредба 6 на МОСВ
(ДВ 31/1999 г.)

съгласно Наредба 6 на МОСВ
(ДВ 31/1999 г.) и Инструкция №1/2003 г.
Няма
14 дни
724.

Съгласуване на разположението и броя на точките за вземане на проби/извадки за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух

чл.11, ал. 2

на Наредба 6 на МОСВ
(ДВ 31/1999 г.)

съгласно чл. 12, на Наредба 6 на МОСВ
(ДВ 31/1999 г.)
Няма
14 дни
524.

Съгласуване на изключения от задължителните размери на точките за вземане на проби/извадки при собствени периодични измервания

чл.12, ал. 3 на Наредба 6 на МОСВ
(ДВ 31/1999 г.)

Заявление и технически характеристики на източника

Няма
14 дни
514.

Съгласуване на броя и разположението на автоматични средства за измерване, използвани за собствени непрекъснати измервания

чл. 13 от Наредба № 6 на МОСВ
(ДВ 31/1999 г.)

Заявление с описание на броя и разположението на автоматичните средства за измерване, използвани за СНИ и

Схема на разположението и броя на автоматичните средства за измерване, използвани за СНИ

 

Няма
1 месец
309.

Оценка на доклади за резултатите от извършени собствени непрекъснати измервания

чл.50, ал. 3 на Наредба 6 на МОСВ
(ДВ 31/1999 г.)

 

 
Няма
14 дни
2316.

Издаване на становище за основно охарактеризиране на отпадъците

чл. 35

от Наредба №6/13.09.2013 г.

 

 
Няма
30 дни
556.

Издаване на Решение за утвърждаване на схема за намаляване на емисиите

чл. 6, ал. 3 от Наредба № 7/21.10.2003 г. за норми на допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат от употребата на разтворители в определени инсталации

 

Заявление и  схема за намаляване на емисиите
Няма
14 дни
1616.

 

Издаване на Решение за освобождаване от задълженията за спазване на нормите на общи емисии и определяне на норми за общи емисии

съгласно чл. 6, ал. 4 от Наредба 7 на МОСВ

Заявление и СНЕ
Няма
14 дни
526.

Издаване на Решение за освобождаване от задължение за спазване на норми за неорганизирани емисии и определяне на неорганизирани емисии

съгласно чл. 7, ал. 1 от Наредба 7 на МОСВ

Заявление, съдържащо техническа и икономическа обосновка

Няма
14 дни
1617.

Издаване на Решение за утвърждаване на План за управление на разтворители

съгласно чл.20, ал. 7 от Наредба 6
Заявление в свободен текст и План за управление на разтворителите
Няма
14 дни
2523.

Регистрация на инсталации, извършващи дейности с употреба на разтворители

съгласно чл. 30л, ал. 12 от ЗЧАВ
Примерно заявление по образец
ПМС № 136/13.05.2011 г.  изм. и доп., ДВ, бр. 3/05.01.2018 г.
14 дни
 
Вписване на промяна в обстоятелствата на инсталация, извършваща дейности по приложение № 1 от Наредба № 7 от 2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух, в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации, независимо от консумацията на разтворител
съгласно чл. 30 л, ал.12 от ЗЧАВ
Примерно заявление по образец
ПМС № 136/13.05.2011 г.  изм. и доп., ДВ, бр. 3/05.01.2018 г.
14 дни
 
Становище за сеч на дървесни видове под специален режим в земи извън горски фонд
чл. 113, ал. 2 от ЗБР
Заявление
Няма
14 дни
1845.

Съгласуване на дейности в защитени територии, извън национални паркове, резервати и поддържани резервати

§ 7 от ЗЗТ

Уведомление

Няма
14 дни
 
Предоставяне на информация по реда на Закона за достъп до обществена информация
чл. 17 и 26 от ЗООС и чл. 4 от ЗДОИ
Заявление по образец, съгласно чл. 24 и 25 на ЗДОИ,
(ДВ бр.45/2002 г. с изм. и доп.) 
примерно заявление по образец
Заповед на МФ №10,  по Чл. 28 и 29  от ЗООС и чл.20, ал.2 от ЗДОИ; договор при нарочно обработена информация по чл. 30 от ЗООС
14 дни
 
Издаване на заверено копие на документ
 
Заявление
7 лв. по  чл. 29.  от   ПМС № 136/13.05.2011 г.  изм. и доп., ДВ, бр. 3/05.01.2018 г.
7 дни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.      Документите за административните услуги предоставяни от Регионална инспекция по околната среда и водите-Варна се приемат от служителите на „Едно гише“ в административната сграда на инспекцията на адрес:

 

гр. Варна, ул. Ян Палах № 4

 

ел. поща: riosv-vn@riosv-varna.org

тел.: 052 678 845 и 052 678 846

 

работно време: от 9,00 ч. до 17,30 ч. без прекъсване всеки работен ден. В случаите, когато след 17,30 ч. има потребители на административни услуги в работните помещения, работата на служителите продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след регламентираното работно време.

 

2.      Начини на заявяване на административната услуга

Административните услуги могат да бъдат заявявани писмено и устно на „Едно гише“.

Тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите 

3.      Начини на плащане

3.1.По банков път - BIC SOMBBGSF

           IBAN BG 17 SOMB 9130 3137 0237 01

 

           IBAN BG 08 SOMB 9130 3337 0237 01 – за отчисления по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците

 

3.2.Плащане с платежна карта чрез терминално устройство ПОС, поставено в касата на инспекцията.

 

4.      Контрол върху дейността по предоставяне на административните услуги от Регионална инспекция по околната среда и водите-Варна осъществява Министерството на околната среда и водите.

 

5.      Предложения във връзка с предоставяните административни услуги могат да се правят на ел. адрес: riosv-vn@riosv-varna.org

 

6.      Начини за получаване на резултата от административната услуга

6.1.Лично или от упълномощено лице на „Едно гише“ в РИОСВ-Варна

6.2.На посочен ел. адрес

6.3. Чрез лицензиран пощенски оператор

 

Министерство на околната среда и водите-Регионална инспекция Варна,9000,ул."Ян Палах"№4,052 678848