Вие сте в стария сайт на РИОСВ Варна. Моля посете новия сайт на адрес: riosv-varna.bg
Административни услуги

Списък на нормативни актове, свързани с дейността на РИОСВ - Варна

ВЪТРЕШНИ    ПРАВИЛА  за предоставяне на достъп до обществена информация.

ВЪТРЕШНИ    ПРАВИЛА  за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки в РИОСВ-Варна.


Министерство на околната среда и водите-Регионална инспекция Варна,9000,ул."Ян Палах"№4,052 678848