Вие сте в стария сайт на РИОСВ Варна. Моля посете новия сайт на адрес: riosv-varna.bg
Защитени територии и биоразнообразие arrow Натура

Натура 2000

НАТУРА 2000 В БЪЛГАРИЯ

Регистър на обявените защитени зони и промените в тях, съгласно чл. 18 от ЗБР

Съобщения на основание чл. 61, ал.3,  чл. 30, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс

I. Издадени решения по Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони

1. Решения по преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие на план, програма или инвестиционно предложение върху защитени зони, чл. 31, ал. 7 от Закона за биологичното разнообразие и чл.18, ал.1 от Наредбата

2. Pешения по чл. 31, ал. 10 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 20, ал.1 от Наредбата

3. Решения по чл.13 от Наредбата

4. Решения по чл. 11, ал. 3 от Наредбата

5. Решения по чл. 31, ал. 11 от Закона за биологичното разнообразие чл.28, ал.1 от Наредбата

II. Информация относно План, Програма, Проект и Инвестиционно предложение, графичен материал и доклада по чл.23, ал.2 от Наредбата /оценката/

1. Оценки за съвместимост (ОС), Доклади за оценка на степента на въздействие върху околната среда (ДОВОС), Екологични оценки (ЕО) и .

III. Писма до възложителите, при съвместяване на процедури по ОВОС или ЕО с ОС /съгл. Гл. ІІІ от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони/

1. На основание чл.36, ал.5 във вр. с чл.36, ал.6 от Наредбата, в срок, определен от компетентния орган, при преценка, че план, програма има вероятност да окажат значително отрицателно въздействие върху защитени зони

2. На основание чл.39, ал.5, във вр. с чл.39, ал.6 от Наредбата, в срок определен от компетентния орган, при преценка, че инвестиционното предложение има вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху защитена зона


 
IV. Писма до възложителите, съгласно чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони  - оповестяване 

Заповеди за промяна  в забраните на дейностите, определени в издадените заповеди за обяваване на ЗЗ BG0002038; BG0002039; BG0002048; BG0002044BG0002082

Повече информация по отношение на обществените обсъждания на проекти на заповеди за обявяване на защитени зони по реда на чл.12 от ЗБР може да откриете тук

Съгласно разпоредбите на чл. 12, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000621 „Езеро Шабла - Езерец”

Заповед - На основание чл. 19, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие с цел предотвратяване на опасността от увреждане на територията на ЗЗ "Било" е наложена строителна забрана - ДВ бр. 94 от 2013 г. НОВО: Заповед - На основание чл. 19, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие с цел предотвратяване на опасността от увреждане на територията на ЗЗ "Било" е наложена строителна забрана - ДВ бр. 94 от 2013 г.

Заповед, обявление - На основание чл. 12, ал. 6, във връзка с чл. 6, ал. 1, т. 3 и т. 4 от Закона за биологичното разнообразие и т. 1 от Решение на Министерски съвет № 678 от 2013

Заповед, Обявление за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000102 „Долината на река Батова”, издадена на основание чл. 12, ал. 4 и чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР, Обн. ДВ, бр. 77/2002 г. с изм.  и доп) и т. 2 от Решение на Министерски съвет № 802/04.12.2007 г. (ДВ, бр. 107/2007 г.), изменено с Решение на Министерски съвет № 52/05.02.2008 г. (ДВ, бр. 14/2008 г.)

Заповед, Обявление за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000622 „Варненско-Белославски комплекс”, издадена на основание чл. 12, ал. 4 и чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР, Обн. ДВ, бр. 77/2002 г. с изм.  и доп) и т. 2 от Решение на Министерски съвет № 802/04.12.2007 г. (ДВ, бр. 107/2007 г.), изменено с Решение на Министерски съвет № 52/05.02.2008 г. (ДВ, бр. 14/2008 г.)

Заповед, Обявление за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000623 „Таушан тепе”, издадена на основание чл. 12, ал. 4 и чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР, Обн. ДВ, бр. 77/2002 г. с изм.  и доп) и т. 2 от Решение на Министерски съвет № 802/04.12.2007 г. (ДВ, бр. 107/2007 г.), изменено с Решение на Министерски съвет № 52/05.02.2008 г. (ДВ, бр. 14/2008 г.)

Заповед, Обявление за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000116 „Камчия”, издадена на основание чл. 12, ал. 4 и чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР, Обн. ДВ, бр. 77/2002 г. с изм.  и доп) и т. 2 от Решение на Министерски съвет № 802/04.12.2007 г. (ДВ, бр. 107/2007 г.)

Заповед,  за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0002082 „Батова”, издадена на основание чл. 16, ал. 4, т. 1 и 4 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР, Обн. ДВ, бр. 77/2002 г. с изм.  и доп).За повече информация на Интернет страницата на министерство на околната среда и водите - http://www.moew.government.bg/?show=top&cid=146 и е на разположение в административната сграда на Регионална инспекция по околната среда и водите РИОСВ – Варна (гр. Варна, ул. „Ян Палах” № 4). В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповед забрани и ограничения на дейности 

Заповед, Обявление за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000623 „Таушан тепе”, издадена на основание чл. 12, ал. 4 и чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР, Обн. ДВ, бр. 77/2002 г. с изм.  и доп) и т. 2 от Решение на Министерски съвет № 802/04.12.2007 г. (ДВ, бр. 107/2007 г.), изменено с Решение на Министерски съвет № 52/05.02.2008 г. (ДВ, бр. 14/2008 г.)

Заповед, Обявление за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000116 „Камчия”, издадена на основание чл. 12, ал. 4 и чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР, Обн. ДВ, бр. 77/2002 г. с изм.  и доп) и т. 2 от Решение на Министерски съвет № 802/04.12.2007 г. (ДВ, бр. 107/2007 г.

Министерство на околната среда и водите-Регионална инспекция Варна,9000,ул."Ян Палах"№4,052 678848