Вие сте в стария сайт на РИОСВ Варна. Моля посете новия сайт на адрес: riosv-varna.bg
РИОСВ Варна arrow Функции

Функции и задачи

За провеждане на своята дейност РИОСВ-Варна има регулиращи, контролни и информационни функции. При осъществяване на регулиращите функции РИОСВ-Варна разработва или участва в разработването на документи или провежда дейности, свързани с политиката на държавата в областта на опазването на околната среда и устойчиво природоползване. Контролните функции на РИОСВ включват осъществяването на превантивен, текущ и последващ контрол по отношение на:

 1. съответствието на качествата на елементите на околната среда и регистрираните изменения в тях с нормативните изисквания (емисии на вредни вещества и имисионно състояние по райони, компоненти на средата и видове замърсители);
 2. дейности, органи или лица, които могат да доведат или довеждат до замърсяване или увреждане на околната среда;
 3. спазване на условията в разрешителните за заустване, надзор върху състоянието на водностопански системи и съоръжения;
 4. спазване на условията в разрешителните за заустване, надзор върху състоянието на водностопански системи и съоръжения;

РИОСВ-Варна изпълнява задачи за осъществяване на функцията по превантивния контрол, като издава решения, разрешения, писмени съгласия, съответно разработва стано­вища, съгласува планове и проекти.

За осъществяване на функциите по текущия контрол РИОСВ-Варна има за задача да извършва проверки, наблюдения и измервания по отношение на:

 1. опазване на въздуха, водите и почвите;
 2. опазване и екологосъобразно използване на земните недра;
 3. реализация на устройствените планове съответно на проектите в селищните територии и зоните им на влияния;
 4. третирането на отпадъци;
 5. опазване на биологичното разнообразие.

За осъществяване на последващия контрол, съгласно изискванията на Закона за административните нарушения и наказания оправомощените да прилагат или да контролират прилагането на съответния нормативен акт длъжностни лица от РИОСВ:

 1. налагат принудителни административни мерки съгласно нормативните актове, касаещи дейността на РИОСВ за предотвратяване и преустановяване на административните нарушения, както и за предотвратяване и преустановява­ не на вредните последици от тях;
 2. съставят административно наказателната преписка за нарушенията по Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и другите нормативни актове в областта на опаз­ването на околната среда и водите;
 3. участват в съдебни дела във връзка с дейността на РИОСВ.

При осъществяване на информационните функции РИОСВ-Варна изследва и анализира резултатите от измерванията от пунктовете на НАСЕМ и предоставя информацията за състоянието на околната среда и водите съгласно изискванията на ЗООС. Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) осъществява методическо ръководство при осъществяване на ин­формационните функции на РИОСВ.


Министерство на околната среда и водите-Регионална инспекция Варна,9000,ул."Ян Палах"№4,052 678848