Вие сте в стария сайт на РИОСВ Варна. Моля посете новия сайт на адрес: riosv-varna.bg
Административни услуги arrow Харта за клиента

ХАРТА НА КЛИЕНТА И ПРАВИЛА ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

ЗАПОВЕД

ХАРТА НА КЛИЕНТА

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за организацията на работа в РИОСВ - Варна при извършването на административните услуги

ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРОЗРАЧНОСТ относно обработване и защита на личните данни в РИОСВ - Варна

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА  на комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество към РИОСВ - Варна

 

ПЕРСОНАЛ

Звено за административно обслужване
“Едно гише”
Весела Станева  – старши специалист
Радка Иванова  – главен специалист
телефони: +359 52 678 845; 678 846
адрес: гр. Варна, ул."Ян Палах" № 4
e-mail: riosv-vn@riosv-varna.org
приемно време: от 09.00 ч. до 17.30 ч. всеки работен ден

Звено за административно обслужване
младши експерт 
телефони: +359 52 678 848
адрес: гр. Варна, ул."Ян Палах" № 4
e-mail: riosv-vn@riosv-varna.org

 

Министерство на околната среда и водите-Регионална инспекция Варна,9000,ул."Ян Палах"№4,052 678848