Вие сте в стария сайт на РИОСВ Варна. Моля посете новия сайт на адрес: riosv-varna.bg
Информационен център arrow Състояние на околната среда

Състояние на околната среда

Ежедневен бюлетин за състоянието на атмосферния въздух

Бюлетин за състоянието на радиационната обстановка в страната

Годишен доклад за състоянието на околната среда - 2007 г.

Годишен доклад за състоянието на околната среда - 2008 г.

Годишен доклад за състоянието на околната среда - 2009 г.

Годишен доклад за състоянието на околната среда - 2010 г.

Годишен доклад за състоянието на околната среда - 2011 г.

Годишен доклад за състоянието на околната среда - 2012 г.

Годишен доклад за състоянието на околната среда - 2013 г.

Годишен доклад за състоянието на околната среда - 2014 г.

Годишен доклад за състоянието на околната среда - 2015 г.

Годишен доклад за състоянието на околната среда - 2016 г.

Годишен доклад за състоянието на околната среда - 2017 г.

Годишен доклад за състоянието на околната среда - 2018 г.

Информация за превишаване на прага за озон в атмосферния въздух  и информиране на населението

Информация за превишаване на алармения праг за серен диоксид в атмосферния въздух  и информиране на населението

Министерство на околната среда и водите-Регионална инспекция Варна,9000,ул."Ян Палах"№4,052 678848