Вие сте в стария сайт на РИОСВ Варна. Моля посете новия сайт на адрес: riosv-varna.bg
РИОСВ Варна arrow Координати

Коoрдинати

Наименование на администрацията: Регионална инспекция по околната среда и водите - Варна
Пощенски адрес: гр. Варна, ул. "Ян Палах" №4
Електронна поща:  riosv-vn@riosv-varna.org 
Интернет адрес: 

www.riosv-varna.org 

Телефон:  +359 52 678 848; +359 52 634 579
Факс:  +359 52 634 593 
Aдминистративно обслужване:  +359 52 634 589
Информационен  център: +359 52 678 842
Зелен телефон:  +359 52 634 582
Банкови сметки: Общинска банка BIC SOMBBGSF
IBAN BG 17 SOMB 9130 3137 0237 01

IBAN BG 08 SOMB 9130 3337 0237 01 - за отчисления по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО

БУЛСТАТ: 000093339
Работно време:
  1. Работното време за служителите на Регионална инспекция по околната среда и водите гр. Варна е:

преди обяд             от 9,00 часа до 12,30 часа

след обяд                от 13,00 часа до 17,30 часа

обедна почивка   -   от 12,30 часа до 13,00 часа

  1. Работно време на звеното за административно обслужване „Едно гише”:

всеки работен ден   - от 9,00 часа до 17,30 часа

      обедна почивка за служителите от звеното за административно обслужване „Едно гише”  - от 12,00 часа до 13,00 часа, така, че да бъде осигурен непрекъснат режим на работа с потребителите на административни услуги.

  1. Приемно време за обслужване на физически и юридически лица от експертите на инспекцията / консултации /:

преди обяд      -     от 9,30 часа до 12, 00 часа

след обяд         -     от 14,00 часа до 16,30 часа    

  1. Приемен ден на Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите гр. Варна:

четвъртък              -     от 14,00 часа до 16,00 часа

 


Министерство на околната среда и водите-Регионална инспекция Варна,9000,ул."Ян Палах"№4,052 678848