Вие сте в стария сайт на РИОСВ Варна. Моля посете новия сайт на адрес: riosv-varna.bg
Контролна дейност

Контрол на околната среда

 

 

                Новини:

ПЪТНА КАРТА ЗА РЕГИСТРАЦИИТЕ ПРЕЗ 2018 г. - за повече информация тук

Въпросник за регистрации по регламент REACH на химични вещества през 2018 г. може да намерите тук

Информационна брошура за регистрации по регламент REACH на химични вещества през 2018 г. може да намерите тук

Списъкът с кандидат-вещества за възможно включване в приложение XIV на REACH е актуализиран с 5 нови вещества - за повече информация тук. Обръщаме внимание, че в раздел Превантивна дейност/Химични вещества/REACH/Актуално на страницата на МОСВ седмично се актуализира информацията по темата.

 

 Наредба за реда и начина за ограничаване на производството, употребата или пускането на пазара на определени опасни химични вещества, смеси и изделия от Приложение XVII на Регламент REACH

Европейската агенция по химикали заличи определени невалидни предварителни регистрации от базата данни в REACH-IT, след консултация със съответните регистранти на предварително регистрирани вещества. Списъкът с невалидните предварителни регистрации е публикуван на страницата на Агенцията

Информация относно събраните обезпечения и отчисления за депата, разположени на територията на РИОСВ-Варна - намери тук

Заявления и решения по чл. 64 ал. 4 от Закона за управление на отпадъците - намери тук

Приложения 5, 6, 7 - Наредба 2 от 23.07.2014 за класификация на отпадъците

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОРГАНИЗАЦИИ ПО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ, както и друга полезна информация може да намерите тук

РИОСВ-Варна: Издаденo решениe за отнемане на разрешение на дейности по отпадъци - съгласно чл. 75, ал. 1, т. 3  от Закона за управление на отпадъците - публикувано на 20.03.2018 г.

РИОСВ-Варна: З А Я В Л Е Н И Е за издаване на разрешение за извършване на дейности по изгаряне и съвместно изгаряне на отпадъци от „ВИ ПИ ЕКОСОЛЮШЪНС” ООД- публикуване съгласно чл. 70, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците

 

Единни форми за докладване на информация за веществата, които нарушават озоновия слой и флуорираните парникови газове съгласно чл. 15 от Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент 1005/2009 и чл. 40 от Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент 842/2006:

Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент (EO) № 1005/2009 относно вещества, които нарушават озоновия слой:

Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент (EO) № 842/2006 относно някои флуорирани парникови газове:

Наредба за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти:

Временен регистър на инсталациите от обхвата на Наредба № 7 от 21.10.2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения

Екологична отговорност

Заповед No 53/15.03.2013 на РИОСВ - Варна на основание на ЗОПОЕЩ.

 

Министерство на околната среда и водите-Регионална инспекция Варна,9000,ул."Ян Палах"№4,052 678848