Вие сте в стария сайт на РИОСВ Варна. Моля посете новия сайт на адрес: riosv-varna.bg
РИОСВ Варна arrow Контакти

Контакти

РИОСВ - Варна riosv-vn@riosv-varna.org ; riosv-vn@hotmail.com

Длъжност

Име, презиме, фамилия

телефон

Директор 

инж. Христина Генова director@riosv-varna.org 

678 848

  ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

  ДИРЕКЦИЯ "АДМИНИСТРАТИВНИ, ФИНАНСОВИ И ПРАВНИ ДЕЙНОСТИ"

Директор на дирекция АФПД

Йорданка Пеева-Дърмонска

directorAFPD@riosv-varna.org 

678 840

Главен счетоводител

Добринка Цветкова

accountant@riosv-varna.org 

678 830

Главен специалист - едно гише

Радка Иванова

678 846

Старши експерт - едно гише

Весела Станева

678 845

 СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ДИРЕКЦИЯ "КОНТРОЛ НА ОКОЛНАТА СРЕДА"

Директор на дирекция КОС

инж. Валери Янев

directorKOS@riosv-varna.org 

678 870

Отдел „Управление на отпадъците и опазване на почвите”

Началник отдел

Юлиана Златева 

waste@riosv-varna.org 

678 860

 ДИРЕКЦИЯ „ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ”

Директор на дирекция ПД

 directorPD@riosv-varna.org 

678 887

 

Министерство на околната среда и водите-Регионална инспекция Варна,9000,ул."Ян Палах"№4,052 678848