Вие сте в стария сайт на РИОСВ Варна. Моля посете новия сайт на адрес: riosv-varna.bg
Съобщения за първо уведомяване за инвестиционни предложения

ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ / СЪОБЩЕНИЯ ЗА ПЪРВО УВЕДОМЯВАНЕ – 2019

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) свързано с преустройство на сграда овчарник в дестилерия за етерично – мaслени култури в поземлен имот 065039, с. Телериг, общ. Тервел, обл. Добрич, с възложител:„АПЛЕНД БЪЛГАРИЯ“  ООД (отговорено от РИОСВ на 23.05.2019г.)

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Обособяване на площадка за съхраняване на предварително третирани строителни отпадъци с код 19 12 09“, в ПИ № 72709.502.428, с. Тополи, общ. Варна, с възложител:„Инжстройинженеринг“ ЕООД(отговорено от РИОСВ на 17.05.2019г.)

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за промяна предназначението на склад с идентификатор 67489.1.26.1 в цех за производство на шоколад в поземлен имот с идентификатор 67489.1.26, с. Слънчево, общ. Аксаково, с възложител: Денев  (отговорено от РИОСВ на 21.05.2019г.)

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Обединяване на два урегулирани поземлени имота: УПИ №№ XX и XXI в кв. 8 по плана на с. Малина и отреждането им за стопанска дейност – лично стопанство за отглеждане на домашни животни и птици, и изграждане на постройки за съхранение на концентриран, комбиниран, и груб фураж, насипан, пакетиран или във вид на бали“, с. Малина, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич, с възложител: Василева (отговорено от РИОСВ на 10.05.2019г.) 

 • Съобщение уведомление за уведомление за изработване на проект на ПУП-ПРЗ, на новообразувана територия до кв. Виница, гр. Варна, с площ 9.8 ха, с възложител: Община Варна /отговорено от РИОСВ на 15.05.2019г./

 • Съобщение уведомление за ИП „Обособяване на място за предварително съхранение на отпадък с код 06 09 04 и наименование – отпадъци от реакции на основата на калций, различни от упоменатите с код 06 09 03* /фосфогипс/“ в ПИ с идентификатор № 20482.505.469, площ 84,363 дка, трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване –за електроенергийното производство, стар номер – 20482.505.464, 20482.505.433, 20482.505.465, землище на град Девня, общ. Девня, с възложител: „Агрополихим“АД (отговорено от РИОСВ на 14.05.2019г.)

 • Съобщение уведомление за инвестиционно намерение (ИН) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10135.1507.852 (стар номер: 309), с площ 12698 кв.м, урбанизирана територия, с НТП „За второстепеннна улица“, ул. „Преслав“ по кадастралната карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Варна за паркинг за моторни превозни средства (МПС),  с възложител: ОБЩИНА ВАРНА (отговорено от РИОСВ на 10.05.2019г.)

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Прокарване на оценъчно-експлоатационни сондажи К-261 и К-262 „Дуранкулак“, добив на природен газ, изграждане на събирателен газопровод (шлейф) и газозарядна станция за компенсиран природен газ“ в с. Дуранкулак, община Шабла, обл. Добрич, с възложител: “ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ” АД (отговорено от РИОСВ на 10.05.2019г.)

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП), „изграждане на търговски комплекс, изложение, атракции и спорт“ в ПИ № 10135.4508.245, 10135.4508.88 и 10135.4508.246, ж. к. „Владислав Варненчик“,  район Владислав Варненчик, гр. Варна, с възложител: „Интериор-И“ ООД (отговорено от РИОСВ на 10.05.2019г.)

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП), „Увеличаване количествата на предварително третирани отпадъци и добавяне на нови дейностите по третиране на вече разрешени отпадъци, които предстои да се извършват" на територията на имот с местонахождение: гр. Добрич, община Добрич, ул. „Калиакра“, № 68, ПИ 72624.610.11 и 72624.610.243, с площ 4 160 кв.м, с възложител: „Екологична компания“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 10.05.2019г.)

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на двадесет броя жилищни сгради“, с местоположение: поземлен имот (ПИ) с идентификатор 51487.90.22, с площ 9072 кв. м, вид на територията - земеделска, с начин на трайно ползване – „Друг вид земеделска земя“, землище на с. Неофит Рилски, община Ветрино, област Варна, с възложител Михайлова (отговорено от РИОСВ на 10.05.2019г.)

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) свързано с изграждане на площадка за дейности с ОЧЦМ, дейности по разкомплектоване на ИУМПС, разглобяване на ИУЕЕО, съхраняване на НУБА, пластмаса, хартия и опаковки, както и склад за части за повторна употреба в ПИ № 35064.501.755, гр. Каварна, ул.“Стефан Караджа“ №3, с възложител „Еврометал парт“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 10.05.2019г.)

 • Съобщение уведомление за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) поземлен имот с идентификатор № 10135.2464.59, вид собств. частна, вид територия урбанизирана, НТП - за друг вид застрояване, площ 17 536 кв.м, стар номер 060668  м. Баба Алино, гр. Варна, община Варна, област Варна, с цел „отреждане на имота като зона Жм2“, с възложител: Ст. Д.(отговорено от РИОСВ на 10.05.2019 г. )

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за закриване и рекултивация на депо за битови  отпадъци в поземлен имот с идентификатор 70175.75.21 землище гр. Суворово, с възложител: община Суворово (отговорено от РИОСВ на 09.05.2019г.)

 • Съобщение уведомление за закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни  отпадъци в поземлен имот с идентификатор 72271.47.321 по КККР на гр. Тервел, с възложител: община Тервел (отговорено от РИОСВ на 09.05.2019г.)

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за за „водовземане от съществуващ сондаж С-2х, находящ се в ПИ 83017.12.5, гр. Шабла, за капково напояване на зеленчукова градина в същия имот, с площ 54 756 дка“, с възложител: М. Тонкова (отговорено от РИОСВ на 08.05.2019г.)

 • Съобщение уведомление за изработване на проект на ПУП-ПР за изменение на УПИ XXIV-1190, 1191, 1229 /идентичен с ПИ № 07598.305.1071/, в кв. 137 по ПУП на гр. Бяла, общ. Бяла, с цел разделянето му на три самостоятелни урегулирани имота УПИ XXV-1071, XXVI-1071 и УПИ XXVII-1071, за изграждане на жилищни сгради, по една във всеки от тях, по един басейн и от 2 до 3 паркоместа, с възложител: „ВОЛЖАНИ“ ООД /отговорено от РИОСВ на 07.05.2019г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на водовземно съоръжение  и водоплътна изгребна яма за нуждите на автосервиз, производствено – складова база, шоурум и атракцион“ в ПИ 032152, с площ от 6101 кв.м,  находящ се в землището на с. Куманово, общ. Аксаково, с възложители: К. Борисова, „Прекавер“ ООД и Н Колев (отговорено от РИОСВ на 08.05.2019г.)

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) включващ: инвестиционен проект (ИП) за  „изграждане на аквакултурно стопанство с рециркулационна система и Подробен устройствен план- План за застрояване (ПУП-ПЗ) за УПИ III-97, кв. 11 по плана на с. Изворово, общ. Ген. Тошево, с възложител: „ТРАНС СПЕЕД - 10“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 08.05.2019г.)

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) “локална пречиствателна станция за отпадъчни води от кланица, транжорна и предприятие за месопреработка, и сгради за резервоар за вода с помпена станция към тръбен кладененец” в ПИ с идентификатор 53210.19.12, с площ 35907 кв. м, урбанизирана територия, с начин на трайно ползване – „За хранително-вкусовата промишленост“, по КККР на с. Овчарово, общ. Добричка, обл. Добрич, с възложител: „НЕДКО НЕДКОВ – ОВЧАРОВО“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 07.05.2019г.)

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Вътрешно преустройство и промяна предназначението на помещения в Спален корпус на Детски оздравителен легер „Черноморский“ по плана на К.К. „Камчия“, село Близнаци, общ. Аврен, обл. Варна, с възложител: СОК „КАМЧИЯ“ ЕАД, ГР. БУРГАС (отговорено от РИОСВ на 02.05.2019г.)

 • Съобщение уведомление за изработване на проект за частично изменение на ОУП на Община град Добрич и проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) за „ПСД – Автосервиз и автокъща“, в имот №72624.207.39, площ – 1387 кв. м, землище на град Добрич, община Добрич,  с възложител: Т. Иванов /отговорено от РИОСВ на 30.04.2019г./

 • Съобщение уведомление за изработване на ПУП-ПЗ за Разширение на гробищен парк в село Въглен, община Аксаково, с възложител: община Аксаково /отговорено от РИОСВ на 02.05.2019г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на търговски комплекс“ в поземлен имот с идентификатор 67489.69.22, с площ 9999 кв.м, земеделска територия, с начин на трайно ползване „нива“, местност „Ергенлък“в село Слънчево, общ. Аксаково, обл. Варна, с възложител: Б. Петров, гр. Шумен (отговорено от РИОСВ на 30.04.2019г.)

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Увеличаване количествата на третирани отпадъци и добавяне на  нови дейностите по третиране на вече разрешени отпадъци, които предстои да се извършват“ на територията на имот с местонахождение: гр. Варна, област Варна, община Варна, район Аспарухово, Южна промишлена зона, ПИ с идентификатор 10135.5501.68, с площ 4 400 кв.м., от обща  площ 13 901 кв.м, с възложител „Екологична Компания“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 24.04.2019г.)

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) свързано с изграждане на сграда за обществено обслужване и жилищно строителство в УПИ V – 144, кв. 48 по плана на гр. Варна, с възложител: “МС БИЛД НВЕСТ“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 23.04.2019г.)

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 72624.603.313, с площ: 587 кв. м, по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, общ. Добрич, обл. Добрич, за водоснабдяване на обществена пералня и пералня за килими "Перфект", с възложител: „ДИЛЯНА-ПЕРФЕКТ“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 22.04.2019г.)

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за промяна предназначението на съществуваща жилищна сграда в детска градина“,  находяща се в УПИ IX-1832, кв. 228, по плана на ж.к. „Изгрев“, гр. Варна, с възложител: Стефанов (отговорено от РИОСВ на 18.04.2019г.)

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Промяна предназначението на хотел в рехабилитационна болница“, в ПИ 10135.2569.378, по КККР на гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна , с възложител: „ВСЕЛЕНА“ АД (отговорено от РИОСВ на 18.04.2019г.)

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за изграждане на сграда за обществено обслужване (общежитие) в УПИ XXIV-1109, 1385, 1456,1457 (ПИ 10135.3514.528), кв. 38, с площ 1600 кв. м, урбанизирана територия, с начин на трайно ползване – „ За друг вид обществен обект, комлекс“, по плана на ЗПЗ м. р., гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, с възложители: Тодоров, Иванова и „СПРИНТ 2000“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 19.04.2019г.)

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) ) за „Разширение на съществуващ резервоарен парк за течен амоняк“ в ПИ с идентификатор № 20482.505.425, площ 88,022 дка, трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване –за химическа и каучукова промишленост, стар номер – 20482.505.356, землище на град Девня, общ. Девня, с възложител „Агрополихим“АД

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за изграждане на обект за преработка на мляко и търговия с млечни продукти в УПИ IV, кв. 14 по плана на с. Орлова могила, общ. Добричка, обл. Добрич, с възложител: ЗП Ст. Симеонов (отговорено от РИОСВ на 12.04.2019г.)

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за ИП „Монтиране на нова леярска машина тип “студена камера” за леене на алуминиеви сплави под налягане в цех “Леярна и Шлайф” в ПИ с идентификатор 10135.4510.1035, с трайно предназначение на територията - урбанизирана, и начин на трайно ползване -за друг вид производствен, складов обект, площ 65075 кв. м, находящ се в ЗПЗ, гр. Варна, община Варна, с възложител „Метал“АДРИОСВ - Варна (отговорено от РИОСВ на 02.04.2019г.)

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на еднофамилни жилищни сгради“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 69763.5.35 (стар идентификатор: 69763.5.20; номер по предходен план: 005002), с площ 4 000 кв. м, представляващ земеделска територия, с начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя и ПИ с идентификатор 69763.5.36 (стар идентификатор: 69763.5.20; номер по предходен план: 005002), с площ 17 007 кв. м, представляващ земеделска територия, с начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя по КККР на село Страшимирово, община Белослав, област Варна, с възложител: Ив., град Белослав, общ. Белослав (отговорено от РИОСВ на 03.04.2019г.)

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за ИП „Изграждане на бързоток и отводняващ канал на язовир „Смолница 2“  през поземлени имоти в землището на с. Козлодуйци до дере Малка Смолница, община Добричка“, с възложител общ. Добричка (отговорено от РИОСВ на 04.04.2019г.)

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на площадка за третиране и рециклиране на строителни отпадъци /СО/“, в имот № 58373.51.125 в землището на с. Припек, местност „НАД СЕЛОТО, община Аксаково, област Варна, с обща площ 33 653 дка, с възложител: „АВТОМАГИСТРАЛИ – ЧЕРНО МОРЕ“ АД (отговорено от РИОСВ на 21.03.2019г.)

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за рибовъдство, култивиране на есетрови видове посредством садкова инсталация  в язовир „Одринци“, с. Одринци, общ. Добричка, имот № 000505 с обща площ от 2530.571 дка, с възложител: „Голдън Клуб България“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 21.03.2019г.)

 • Съобщение уведомление за ИП е във връзка с промяна предназначението на земеделска територия в ПИ с идентификатор 32278.28.7 от „За хранително-вкусовата промишленост“ с площ от 4788 кв.м в за „Производствено-складова зона /ПСД/“ с цел за изграждане на „Складова база, състояща се от три плоски склада с обща площ от около 3300 кв.м; като капацитетът на складовете ще е около 20 000 куб.м“, с възложител: „ГЛОБЪЛ ИНВЕСТ ГРУП“ ООД, гр. Варна /отговорено от РИОСВ на 15.03.2019г./

 • Съобщение уведомление за изработване на частично изменение на проект на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) , с възложител: „РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА-ГОЧЕВ“ ЕООД, гр. Добрич /отговорено от РИОСВ на 14.03.2019г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на ресторант, паркинг за посетители и хотелска част“ в ПИ  72624.443.32, гр. Добрич, общ. Добрич , с възложител: „Добрички Хиподрум“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 12.03.2019г.)

 • Съобщение уведомление за инвестиционно намерение (ИН) за за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 58445.38.7 по кадастралната карта и кадастрални регистри (КККР) на с. Приселци, общ. Аврен, с възложител:„ХОУМЛЕНД БГ“ ЕООД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 11.03.2019г.)

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Монтиране на дестилерия за преработка на етерично-маслени култури“ в с. Краище, общ. Ген. Тошево, обл. Добрич, с възложител: ЕТ „ СТОЯНОВ – СТОЯНОВ" (отговорено от РИОСВ на 08.03.2019г.)

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на хотел и СПА център с вътрешен и външен басейн“ в ПИ 39459.25.563, с. Кранево, общ. Балчик, с възложител: „Интер лес-11“ ООД (отговорено от РИОСВ на 07.03.2019г.)

 • Съобщение уведомление за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) с. Топола, общ. Каварна, с възложител: „Варакс-строй“ ООД (отговорено от РИОСВ на 08.03.2019 г.)

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на временен открит паркинг“, в ПИ 10135.1505.103, ул. „Сливница №50, гр. Варна, общ. Варна с възложител: „Менатуорк Проджект“ АД (отговорено от РИОСВ на 07.03.2019г.)

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на стопанска постройка за отглеждане на селскостопански животни“ в село Вранино, общ. Каварна, с възложител: Булгарова (отговорено от РИОСВ на 08.03.2019г.)

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) свързано с изграждане на въздушно електрозахранване от съществуващ стълб на съществуваща мрежа от ТП1803 до електромерно табло тип ТЕПО пред ПИ 10135.2552.5080 по плана на жк „Изгрев“, гр. Варна, общ. Варна , с възложител: “Електроразпределение север” АД (отговорено от РИОСВ на 08.03.2019г.)

 • Съобщение уведомление за инвестиционно намерение (ИН) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 69198.33.31, земеделска територия, с начин на трайно ползване „За стопански двор“ с площ 3574 кв.м, местност „Победенски път“, по КККР на с. Стефан Караджа, общ. Добричка, с възложител: „РВ ТРЕЙД“ ЕООД, гр. Добрич (отговорено от РИОСВ на 31.01.2019г.)

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) свързано с  „Изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец“, в ПИ № 35064.202.5 по КККР на гр. Каварна, общ. Каварна, обл. Добрич, с обща площ на имота от 2326 кв.м,  и НТП „за стопански двор“ в землището на гр. Добрич, обл. Добрич, с възложител: „ХЕРБАЛ ОЙЛ КАЛИАКРА“ ООД (отговорено от РИОСВ на 08.03.2019г.)

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Изгражане на  дестилерия за извъряване на етерични масла“, в ПИ № 72624.610.186, с обща площ от 6440 кв.м и НТП „за друг вид производствен складов обект“ в землището на гр. Добрич, обл. Добрич, с възложител: „Свети Никола“ ООД (отговорено от РИОСВ на 07.03.2019г.)

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за изграждане на „Парк“ в гр. Бяла, общ. Бяла,  с възложител: ОБЩИНА БЯЛА  (отговорено от РИОСВ на 06.03.2019г.)

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на линеен обект“ в с. Здравец, общ. Аврен, с възложител: „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР“ АД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 05.03.2019г.)

 • Съобщение уведомление за инвестиционно намерение (ИН) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 58445.64.547, земеделска територия, с начин на трайно ползване „Друг вид земеделска земя“ с площ 4000 кв.м, по КККР на с. Приселци, общ. Аврен, с възложител: г-жа Иванова  (отговорено от РИОСВ на 01.03.2019г.)

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на линеен обект – въздушна кабелна линия ниско напрежение 0.4 kV“ в с. Шкорпиловци, общ. Долни чифлик, с възложител: „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР“ АД, гр. Варна, (отговорено от РИОСВ на 05.03.2019г.)

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) свързано с  разширение на дейностти с отпадъци чрез вкл. добавяне на отдадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), увеличаване на количествата с отпадъци от излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), и др., в ПИ № 10135.2553.2 и ПИ № 10135.2552.48, с обща площ 1160 кв. м., м-ст. „Шашкъна", кв.1 по плана на 26-ти м.р.,  гр. Варна, общ. Варна, с възложител: „Ауто Макс 1“ ООД (отговорено от РИОСВ на 05.03.2019г.)

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) изграждане на четири жилищни сгради в ПИ с идентификатор 10135.3511.1547, с площ от 5865 кв.м, жк „Възраждане“, район „Младост“, общ. Варна, гр. Варна, с възложител: „СПОРТЕН КОМПЛЕКС СПАРТАК“ АД (отговорено от РИОСВ на 05.03.2019г.)

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за закупуване на оборудване и  изграждане на цех за производство на плодови сокове в УПИ VI, кв. 11 по плана на с. Свобода, общ. Добричка, обл. Добрич, с възложител: ЗП Е Д Панчев, (отговорено от РИОСВ на 05.03.2019г.)

 • Съобщение уведомление за изработване на проект на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване или План за застрояване (ПУП-ПРЗ или ПЗ), с възложител „БЕ ГЕ РЕАЛ КОНСУЛТ“ ЕООД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 28.02.2019г.)

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на линеен обект“ в гр. Варна,   с възложител „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР“ АД, гр. Варна, (отговорено от РИОСВ на 28.02.2019г.)  

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на линеен обект“ в гр. Варна,  с възложител „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР“ АД, гр. Варна, (отговорено от РИОСВ на 28.02.2019г.)  

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Възстановяване на рибостопанската дейност на язовир „Малка Смолница“, в землището на с. Малка Смолница, общ. Добричка,  с възложител „НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ“ ЕАД – КЛОН ЧЕРНО МОРЕ, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 03.01.2019г.)

 • Съобщение уведомление за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП-ПУР) в обхват на УПИ I-53, с площ 3247 кв.м, земеделска територия, НТП „пасище“ и УПИ II-952, урбанизирана територия, НТП търговски обект, комплекс, с площ 3000кв.м, с цел отреждането им за УПИ I-53 „за промишлена, производствена, складова и търговска дейност“ и за УПИ II-952 „за бензиностанция, газостанция, кафе-бар, автосервиз“, кв. 141 по регулационния план на гр. Дългопол, общ. Дългопол , с възложител „Хидро Мап“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 28.02.2019г.)

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Увеличаване на площта за извършване на дейности с вече отпадъци и изграждане на инсталация за предварително третиране /рязане/ на отпадъци на вече разрешени отпадъци“ на територията на площадка находяща се в УПИ V, /идент. с ПИ 03719.501.3538/, кв. 136, площ 5 050 кв.м, гр. Белослав, общ. Белослав, с възложител „Скрап Металс С. М.“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 28.02.2019г.)

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на ветрогенератор за собствени нужди“ в ПИ 53953.126.1, с. Орляк, общ. Тервел,  с възложител: ЕТ „Исм 91-Иса Сали“ (отговорено от РИОСВ на 25.02.2019г.)

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на ветрогенератор за собствени нужди“ в ПИ 31396.25.38,  с. Зърнево, общ. Тервел, с възложител: ЕТ „Исм 91-Иса Сали“ (отговорено от РИОСВ на 25.02.2019г.)

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изработване  на ПУП-ПРЗ, с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, урегулиране на имота и установяване на застроителен режим за изграждане на шест жилищни сгради и трафопост“ в ПИ 58445.64.562,  с. Приселци, общ. Аврен, с възложител: А. Ковачганев (отговорено от РИОСВ на 27.02.2019г.)

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за изграждане и оборудване на цех за сушене на сливи в УПИ VIII 152. кв. 5 по плана на с. Бранище, общ. Добричка, обл. Добрич, с възложител: ЗП Т. Василева (отговорено от РИОСВ на 27.02.2019г.)

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на търговски комплекс, изложение и атракции“ в  ПИ 10135.4508.145, с площ 1170 кв.м, район „Вл. Варненчик“, гр. Варна, с възложители: М. Найденова и В. Цонков (отговорено от РИОСВ на 25.02.2019г.)

 • Съобщение уведомление за изработване на проект на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ 304.20, с площ 1334 кв.м, земеделска територия, НТП-трайни насаждения, в местност „Зайчова чука и Горчивата чешма“, с. Здравец, общ. Аврен, обл. Варна, с възложители: Д. Стефанова и В. Хотинов, гр. Варна  (отговорено от РИОСВ на 25.02.2019 г.)

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Въздушно кабелно електрозахранване 0,4 KV от МТП 877 чрез монтаж на нови 10 бр. стълба тип СБС и 6 бр. стълба тип СТС, по плана на СО „Боровец-юг“, гр. Варна, с възложител: ЕТ “Стария дъб-Добри Добрев“ (отговорено от РИОСВ на 20.02.2019г.)

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Въздушно кабелно електрозахранване 0,4 KV от МТП 877 чрез монтаж на нови 10 бр. стълба тип СБС и 6 бр. стълба тип СТС, по плана на СО „Боровец-юг“, гр. Варна, с възложител: „Електроразпределие север“ АД (отговорено от РИОСВ на 22.02.2019г.)

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за ИП „Изграждане на жилищна сграда с търговски обекти и паркинг“ ПИ № 10135.4023.68, с площ 2970 кв.м, район „Вл. Варненчик“, местност „Боклук тарла“, гр. Варна, общ. Варна, с възложители: Николова и Николов (отговорено от РИОСВ на 21.02.2019г.)

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Промяна предназначение на сгради за обществено хранене“ във „Ветеринарно-медицинска клиника“ в с. Езерово, общ. Белослав, с възложител: „ДЕСИСЛАВА ЧЕШМЕДЖИЕВА“ ЕООД, село Тополи, общ. Варна (отговорено от РИОСВ на 19.02.2019г.)

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за промяна предназначението на част от съществуваща сграда в частно средно училище, в ПИ с идентификатор 10135.2564.259.13, м-ст Траката, район Приморски, гр. Варна, с възложител: „ВАРНЕНСКА И ВЕЛИКОПРЕСЛАВСКА МИТРОПОЛИЯ“, с възложител: „ВАРНЕНСКА И ВЕЛИКОПРЕСЛАВСКА МИТРОПОЛИЯ“ (отговорено от РИОСВ на 19.02.2019г.)

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Отглеждане и стимулиране на възпроизводството на морски червеи за риболов в акваторията на Белославско езеро“, с възложител: „Ка 2016“ ООД (отговорено от РИОСВ на 15.02.2019г.)

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за изграждане на ветрогенератор с височина до ротора до 70 м, с диаметър на перките до 65 м, височина на блейдове до 30 метра, скорост на въртене 3,9  m/s, мощност до  400  kW, модел VESTAS V 39  или друг с подобни параметри за собствени нужди  в ПИ 030022, в землището на с. Славеево, общ. Добричка , с възложител: СД “Възход-Арньо-Апостолов и Лазаров” (отговорено от РИОСВ на 14.02.2019г.)

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на 20 бр. жилищни сгради“ в село Неофит Рилски, общ. Ветрино, с възложител: „ТЕЛЕФ“ ЕООД, гр. Шумен (отговорено от РИОСВ на 12.02.2019г.)

 • Съобщение уведомление за изработване на проект на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ), местност „Таш тарла“ по КК на с. Тополи, общ. Варна, с възложители: Г. Хр. и В. Х. (отговорено от РИОСВ на 08.02.2019 г.)

 • Съобщение уведомление за инвестиционно намерение (ИН) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 02871.25.15, земеделска територия, с начин на трайно ползване „За стопански двор“ с площ 2609 кв.м, местност „Кайнаците“ по КККР на с. Батово, общ. Добричка, с възложител: г-н Б. Османов, село Батово, общ. Добричка (отговорено от РИОСВ на 08.02.2019г.)

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на хотел“ в ПИ 39459.25.618, с начин на трайно ползване-урбанизирана, и трайно предназначение на имота –незастроен имот за жилищни нужди, с. Кранево, общ. Балчик, с възложител: „Извора“ ООД (отговорено от РИОСВ на 06.02.2019г.)

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на 20 бр. жилищни сгради“ в ПИ 51487.90.24, с трайно предназначение на територията-земеделска, НТП-за друг вид земеделска земя,с площ 9045 кв.м, с. Неофит Рилски, общ. Ветрино, с възложител: В. Михайлова (отговорено от РИОСВ на 06.02.2019г.)

 • Съобщение уведомление за инвестиционно намерение (ИН) за изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за обслужващ път до местността „Текето“ в землището на с. Александрия, общ. Крушари, с възложител: ОБЩИНА КРУШАРИ (отговорено от РИОСВ на 04.01.2019г.)

 • Съобщение уведомление за инвестиционно инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на сграда със смесено предназначение – за магазини, офиси и жилища, подземен паркинг – гараж за автомобили и трафопост, свързано с изработване на изменение на  Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на ПИ 10135.2562.203 с площ от 2077 кв.м  и ПИ 10135.2562.204 с площ от 1575 кв.м, с възложител: „Транспортно Спедиторска Кантора“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 05.02.2019г.)

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за промяна предназначението на съществуваща жилищна сграда в детска градина в УПИ IV – 1619, кв. 12 по плана на кв. „Св. Никола, гр. Варна, с възложител: “Първи Крачки“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 04.02.2019г.)

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Преустройство на съществуваща стопанска постройка в дестилерия за етерично маслени култури и второстепенна постройка за парен котел“ в УПИ III-2195, с площ 11398 кв.м, гр. Генерал Тошево, общ. Генерал Тошево, с възложители:ЕТ „Агрокомерс-Иван Павлов и ЕТ „Агротранс-Илко Павлов (отговорено от РИОСВ на 01.02.2019г.)

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на линеен обект - 10м трасе на кабелната линия и 103м трасе на въздушна електропроводна линия“ в землището на село Приселци, общ. Аврен, с възложители г-н и г-жа СИППЛЕ, (отговорено от РИОСВ на 01.02.2019г.)  

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за промяна предназначението на офис-сграда на три етажа и мансарден, с магазин за промишлени стоки в партер и кафе-аперитив на първи подземен етаж в основно училище за обучение от 1-ви до 7-ми клас и подготвителна група, находяща се в поземлен имот (ПИ) с идентификатори 10135.1507.392, гр. Варна с адм. адрес: ул. „Воден“ № 22, с възложител: Частно основно училище “Феникс“ ООД (отговорено от РИОСВ на 04.02.2019г.)

 • Съобщение уведомление за инвестиционно намерение (ИН) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 69198.33.31, земеделска територия, с начин на трайно ползване „За стопански двор“ с площ 3574 кв.м, местност „Победенски път“, по КККР на с. Стефан Караджа, общ. Добричка,  с възложител: „РВ ТРЕЙД“ ЕООД, гр. Добрич (отговорено от РИОСВ на 31.01.2019г.)

 • Съобщение уведомление за уведомление за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП-ПРЗ) за кв. 1, 2 и 3 по плана на „Варна йолу“ – новообразувана територия, западно от кв. „Виница“, гр. Варна,  с възложители Дамянов и Димитрова /отговорено от РИОСВ на 31.01.2019г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за изграждане на малък ветрогенератор с височина до ротора до 30 м, с малък диаметър на перките под 27 м и малка мощност до  150 kW за собствени нужди  в ПИ 030022, в землището на с. Славеево, общ. Добричка, с възложител: СД “Възход-Арньо-Апостолов и Лазаров (отговорено от РИОСВ на 08.01.2019 г.)

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на водовземно съоръжение (сондаж/тръбен кладенец)“ в гр. Варна, с възложител „ДЕВНЯ ЦИМЕНТ“ АД, гр. Девня (отговорено от РИОСВ на 29.01.2019г.)

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за проект за изменение на ОУП и проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 72624.626.9521 по КККР на гр. Добрич, общ. Добрич от „за обществено и делово обслужване“ в „за жилищно строителство и обществено обслужване“, с възложител „СОНИК 63“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 18.01.2019 г.)

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) изграждане на кариера за добив на подземни богатства-пясъци от находище за строителни материали „Милкова мера“, землище на с. Садово, общ. Аврен, с възложител „Техком“ ООД (отговорено от РИОСВ на 17.01.2019г.)

 • Съобщение  уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води и канализационна мрежа“ в с. Константиново, общ. Варна, с възложител община Варна (отговорено от РИОСВ на 18.01.2019г.)

 • Съобщение уведомление за изработване на проект на ПУП-ПРЗ за УПИ I-77 /ПИ 10135.2010.77/, УПИ II-40 /ПИ 10135.2010.40/, УПИ IV-45 /ПИ 10135.2010.45/ и УПИ V-47 /ПИ 10135.2010.47/, „за общ. обслужване, търговия и жилища“, в кв. 193, местност „Варна Йолу“, гр. Варна, с възложители: А. Хр. и фирма „Екзакт“ ЕООД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 16.01.2019 г.)

 • Съобщение уведомление за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП-ПУР) за „Промишлена зона – Юг“ в гр. Девня, с възложител: ОБЩИНА ДЕВНЯ (отговорено от РИОСВ на 09.01.2019 г.)

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на минипивоварна за производство на крафт бира“ в УПИ V-39, в кв. 36, с. Ботево, общ. Аксаково, с възложител: ЕТ “Тера-Веселина Илиева“ (отговорено от РИОСВ на 09.01.2019г.)

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Проект за изменение на ПУП-ПРЗ за обединяване на УПИ XI-13 и УПИ XIV-12,17, кв. 8, землище на гр. Бяла, общ. Бяла, с възложител: „Сандроуз холидейз“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 11.01.2019г.)

 • Съобщение уведомление за Изработване на подробен устройствен План /ПУП/ -план за регулация и застрояване /ПРЗ/ за ПИ 10135.4044.123 и ПИ 10135.4044.124, земеделски територии, трайно предназначение на територията–неизползваеми ниви /угар, орница/, находящи се в местност „Налбанка“, гр. Варна, общ. Варна, с възложители: Абушев, Абушев и Желязкова (отговорено от РИОСВ на 19.12.2018г.)

 • Съобщение уведомление за  инвестиционно предложение (ИП) "Изграждане на 20 бр. жилищни сгради“ в село Неофит Рилски, общ. Ветрино, с възложител: „ИНВЕНТО КЕПИТЪЛ“ ООД, гр. София (отговорено от РИОСВ на 03.01.2019г.)

 • Съобщение уведомление за  инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на малък хотел с ресторант и басейн“ в поземлен имот с идентификатор 24102.503.186 (номер по предходен план: 503.153), с площ от 6378 кв.м, урбанизиран територия, по плана на с. Дуранкулак, общ. Шабла, обл. Добрич (отговорено от РИОСВ на 20.12.2018г.) 

 • Съобщение уведомление за Общ устройствен план /ОУП/ на община Крушари, с възложител: община Крушари (отговорено от РИОСВ на 28.12.2018г.) 

 • Съобщение уведомление за уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Модулна инсталация за производство на биотор чрез карбонизация на биомаса МИПБТ 500” в УПИ ХХ в кв. 20 по плана на гр. Вълчи дол, обл. Варна, с възложител “Розмар” ЕООД, гр. Вълчи дол (отговорено от РИОСВ на 28.12.2018г.)

 

Постъпили уведомления за инвестиционни предложения
  на територията на РИОСВ - Варна - 2018 - файл

Постъпили уведомления за инвестиционни предложения
  на територията на РИОСВ - Варна - 2017PDF формат1

Архив Постъпили Уведомления за инвестиционни предложения на територията на РИОСВ – Варна за 2016 г. PDF формат1 PDF формат2

Архив Постъпили Уведомления за инвестиционни предложения на територията на РИОСВ – Варна за 2015 г. PDF формат1 PDF формат2 PDF формат3

Архив Постъпили Уведомления за инвестиционни предложения на територията на РИОСВ – Варна за 2014 г. PDF формат, PDF формат2

Архив Постъпили Уведомления за инвестиционни предложения на територията на РИОСВ – Варна за 2013 г. PDF формат, следващи1, следващи2

Архив Постъпили Уведомления за инвестиционни предложения на територията на РИОСВ – Варна за 2012 г.

Архив Постъпили Уведомления за инвестиционни предложения на територията на РИОСВ – Варна за 2011 г.

Архив Постъпили Уведомления за инвестиционни предложения на територията на РИОСВ – Варна за 2010 г.

Архив Постъпили Уведомления за инвестиционни предложения на територията на РИОСВ – Варна за 2009 г.

Архив Постъпили Уведомления за инвестиционни предложения на територията на РИОСВ – Варна за 2008 г.

Архив Постъпили Уведомления за инвестиционни предложения на територията на РИОСВ – Варна за 2007 г.

Архив Постъпили Уведомления за инвестиционни предложения на територията на РИОСВ – Варна за 2006 г.

Архив Постъпили Уведомления за инвестиционни предложения на територията на РИОСВ – Варна за 2005 г.

Министерство на околната среда и водите-Регионална инспекция Варна,9000,ул."Ян Палах"№4,052 678848