Консултации по изготвен доклад за ЕО/Екологична част

  • Консултации по изготвен доклад за ЕО/Екологична част, Комплексен проект за инвестиционна инициатива включващ: проект за Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за изграждане на „Възобновяем енергиен парк за зелена енергия“ в поземлени имоти №№27125.26.41,   27125.26.42, 27125.26.58, 27125.26.105,27125.26.106, 27125.26.107, 27125.26.108, с обща площ 965,602 дка, землище на село Езерово, община Белослав, област Варна и Инвестиционен проект за обект „Възобновяем енергиен парк за зелена енергия“, възложител: „ТЕЦ-Варна“ЕАД- ИЗТЕГЛЕТЕ
  • Консултации по изготвен доклад за ЕО/Екологична част, Медицински университет “Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов“ – Варна –  ИЗТЕГЛЕТЕ
  • Консултации  по доклад за екологична оценка /ЕО/ „Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване“ на  поземлени имоти  №№32278.32.9, 32278.32.12, 32278.32.34, 32278.75.1, 32278.75.9, 32278.71.22, 32278.71.24, 32278.71.25, 32278.71.20, 32278.32.11, 32278.32.4, 32278.32.2, 32278.32.35, 32278.71.14, 32278.71.15, 32278.71.16, 32278.71.17, 32278.71.18, 32278.71.19, 32278.75.2, 32278.75.184, 32278.32.1, 32278.32.5, 32278.32.8, 32278.32.15, 32278.32.23, 32278.32.30, 32278.32.31, 32278.32.32, 32278.32.33, 32278.32.36, 32278.32.37, 32278.32.175, 32278.32.166, 32278.32.183, 32278.68.337, 32278.71.213, обща площ 388.741 дка, землище на град Игнатиево, община Аксаково, област Варна, възложител: „Оркид Лоджистик Центърс“ ЕООД –  ИЗТЕГЛЕТЕ
  • Консултации по изготвен доклад за ЕО/Екологична част, Крушари-  ИЗТЕГЛЕТЕ
  • Консултации по изготвен доклад за ЕО/Екологична част, Белослав-  ИЗТЕГЛЕТЕ