РИОСВ - Варна

 

Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна,

структура към Министерство на околната среда и водите
ПрессъобщенияКонтакти
Актуални писма, издадени от РИОСВ – Варна

Писма съгласно чл. 2 ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, издадени от РИОСВ – Варна:

Писма чл. 2, ал. 2 от наредба за ОС

Доклади за състоянието на околната среда

Вижте повече

Информационен център

При осъществяване на информационните функции РИОСВ-Варна изследва и анализира резултатите от измерванията от пунктовете на НАСЕМ и предоставя информацията за състоянието на околната среда и водите съгласно изискванията на ЗООС. Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) осъществява методическо ръководство при осъществяване на ин­формационните функции на РИОСВ.

Екологично образование

повече информация...

Достъп до информация

Намерете информацията, от която имате нужда.

Обществена информацияРегистри

Свържете се с нас

За въпроси, сигнали и нужда от консултация, моля пишете ни във формата по-долу.

Phone :

+35952678848

Email :

riosv-vn@riosv-varna.org, riosv-vn@hotmail.com

Address :

гр. Варна, 9000, ул. "Ян Палах" №4Вашето съобщение: