Доклади за оценка на степента на въздействие върху околната среда (ДОВОС)

Доклади за: оценка на въздействие върху околната среда (ДОВОС)

Достъпът до докладите, чиито срок на публикуване е изтекъл, може да се получи по реда на  Закона за достъп до обществена информация – за помощ използвайте следната връзка: ЗДОИ – РИОСВ-Варна

  • На основание чл. 15, ал. 1 от Наредбата за ОВОС  РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен обществен достъп за период 30 календарни дни преди срещата за общественото обсъждане за запознаване на обществеността на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/40361 до допълнения доклад за ОВОС с приложенията, към него за инвестиционно предложение касаещо “Изграждане на ветроенергиен парк Изгрев и съпътстваща техническа инфраструктура“ в поземлени имоти (ПИ) №№ 66946.10.19, 66946.10.57, 66946.12.41, 66946.13.134, 66946.15.14, 66946.16.41, 66946.19.12, 66946.21.57, 66946.21.61, 66946.22.8, 66946.23.21, 66946.23.55, 66946.24.34, 66946.26.42, 66946.27.18 и 66946.30.23, землище село Славеево, община Добричка, ПИ 58880.14.48, 58880.15.79 и 58880.19.66, землище село Пчелино, община Добричка, ПИ 53450.15.73, 53450.15.112, землище на село Одърци, община Добричка, с възложител: „ВЯТЪРЕН ПАРК ИЗГРЕВ“ ЕООД, гр. Варна. Същите са и на разположение в сградата на РИОСВ-Варна, ет. 3, стая 306. Съобщението за обществен достъп и изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg, www.riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 30 дни, считано от 15.07.2024г.  (публикувано на 12.07.2024г.).

  • На основание чл. 15, ал. 1 от Наредбата за ОВОС  РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен обществен достъп за период от 30 календарни дни преди срещата за общественото обсъждане за запознаване на обществеността на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/31496  до допълнения доклад за ОВОС с приложенията към него, за инвестиционно предложение свързано с изграждане на  “Ветроенергиен парк, състоящ се от 15 бр. вятърни генератори, с транспортна и електрокомуникационна мрежи”, в землищата на с. Видно и с. Нейково,  общ. Каварна, с възложител “Уиндкрафт Симонсфелд БГ” ЕООД, гр. София.Същите са на разположение и в сградата на РИОСВ-Варна, ет. 3, стая 301. Съобщението за обществен достъп и изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица е за срок от 30 дни, считано от 21.03.2024г.  (публикувано на 20.03.2024г.).
  • На основание чл. 15, ал. 1 от Наредбата за ОВОС  РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен обществен достъп за период от 30 календарни дни преди срещата за общественото обсъждане за запознаване на обществеността на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/37621 до допълнения доклад за ОВОС с приложенията към него, за инвестиционно предложение свързано с „Промяна в техническите параметри на одобрени за изграждане 8 бр. ветрогенератори“ в поземлени имоти с идентификатори: 73095.23.61, 73095.23.62, 73095.27.53, 73095.27.57, 73095.27.50, 73095.27.45, 73095.27.63 и 73095.27.64 – урбанизирани територии с НТП „За електроенергийно производство“, по КККР на с. Тригорци, община Балчик, област Добрич, с възложител: „ВЯТЪРЕН ПАРК ДОБРУДЖА 3” ЕООД, гр. Варна. Същите са на разположение и в сградата на РИОСВ-Варна, ет. 3, стая 301. Съобщението за обществен достъп и изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица е за срок от 30 дни, считано от 21.03.2024г.  (публикувано на 20.03.2024г.). Доклада може да изтеглите от тук.
  • На основание чл. 15, ал. 1 от Наредбата за ОВОС  РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен обществен достъп за период от 30 календарни дни преди срещата за общественото обсъждане за запознаване на обществеността на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/36342 до допълнения доклад за ОВОС с приложенията, за инвестиционно предложение свързано с “Промяна и изменение на техническите параметри на одобрени за изграждане 12 бр. ветрогенератори“ в поземлени имоти №№ 67951.37.72, 67951.37.69, 67951.37.75, 67951.36.66, 67951.25.67, 67951.11.26, 67951.24.47, 67951.24.41, 67951.24.44, 67951.13.52, 67951.24.50 и 67951.16.44, землище село Соколово, общ. Балчик, обл. Добрич, с възложител: „ВЯТЪРЕН ПАРК ДОБРУДЖА 2” ЕООД, гр. Варна. Същите са на разположение в сградата на РИОСВ-Варна, ет. 3, стая 306. Съобщението за обществен достъп и изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица е за срок от 30 дни, считано от 20.03.2024г.  (публикувано на 19.03.2024г.). Доклада може да изтеглите от тук.

  • На основание чл. 15, ал. 1 от Наредбата за ОВОС  РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен обществен достъп за период 30 календарни дни преди срещата за общественото обсъждане за запознаване на обществеността на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/29360 до доклад за ОВОС с приложенията, към него за инвестиционно предложение касаещо “ ИП  „Изграждане на два броя експлоатационни сондажи с прилежащи съоръжения и комуникации“ в ПИ 58503.171.229, урбанизирана територия, с площ 427243 кв.м, НТП „За друг вид производствен, складов обект“, гр. Провадия, обл. Варна, с възложител „ПРОВАДСОЛ“ ЕАД, гр. Варна. Същите са и на разположение в сградата на РИОСВ-Варна, ет. 3, стая 306. Съобщението за обществен достъп и изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg, www.riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 30 дни, считано от 22.02.2024г.  (публикувано на 21.02.2024г.).

  • На основание чл. 15, ал. 1 от Наредбата за ОВОС  РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен обществен достъп за период 30 календарни дни преди срещата за общественото обсъждане за запознаване на обществеността на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/40361 до доклад за ОВОС с приложенията, към него за инвестиционно предложение касаещо “Изграждане на ветроенергиен парк Изгрев и съпътстваща техническа инфраструктура“ в поземлени имоти (ПИ) №№ 66946.10.19, 66946.10.57, 66946.12.41, 66946.13.134, 66946.15.14, 66946.16.41, 66946.19.12, 66946.21.57, 66946.21.61, 66946.22.8, 66946.23.21, 66946.23.55, 66946.24.34, 66946.26.42, 66946.27.18 и 66946.30.23, землище село Славеево, община Добричка, ПИ 58880.14.48, 58880.15.79 и 58880.19.66, землище село Пчелино, община Добричка, ПИ 53450.15.73, 53450.15.112, землище на село Одърци, община Добричка, с възложител: „ВЯТЪРЕН ПАРК ИЗГРЕВ“ ЕООД, гр. Варна. Същите са и на разположение в сградата на РИОСВ-Варна, ет. 3, стая 306.  Съобщението за обществен достъп и изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg, www.riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 30 дни, считано от 06.02.2023г.  (публикувано на 05.02.2024г.).