Уведомления за инвестиционно предложение съгласно чл.95, ал.1 от ЗООС и чл.4 ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33619 до уведомление за инвестиционно предложение за „Монтаж на резервоар за модулна станция за петролни продукти, за надземен монтаж с вместимост 30 м³ и колонка за зареждане на дизелово гориво“ в поземлен имот (ПИ) 12574.501.96 по КККР на гр. Вълчи дол, с възложител: „БГ АГРО ЗЕМЕДЕЛСКА КОМПАНИЯ“ ЕООД. Уведомлението е предоставено за обществен достъп, за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 11.07.2020 г.  (публикувано на 10.07.2020 г.).

 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33622 до уведомление за инвестиционно предложение свързано с „Обособяване на площадка за извършване на дейности по съхраняване на опасни и неопасни отпадъци и третиране на неопасни отпадъци“ в част от поземлен имот № 20482.505.611, ПЗ-юг, гр. Девня, с възложител: «ИНВЕСТ 681» ЕООД, гр. Варна. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 13.07.2020г. (публикувано на 10.07.2020г.).

 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33603 до уведомление за инвестиционно предложение за “Поставяне на инсталация – инсинератор за изгаряне на животински трупове” в поземлен имот с идентификатор № 44519.40.912 по КККР на с.Любен Каравелово, община Аксаково, област Варна, с възложител „АГРО СИП“ ООД. Уведомлението е предоставено за обществен достъп, за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 10.07.2020 г.  (публикувано на 09.07.2020 г.).

 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33602 до уведомление за инвестиционно намерение за „Поставяне на инсталация – инсинератор за изгаряне на животински трупове“ в ПИ 40885.9.66, земеделска територия, с площ 8518 кв.м, НТП „За друг вид производствен, складов обект“, с. Къпиново, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич, с възложител „АГРО СИП“ ООД. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 10.07.2020г. (публикувано на 09.07.2020г.).

 • На основание  чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33588 до уведомление за инвестиционно предложение свързано с „Извършване на дейности по временно съхранение и балиране/уплътняване на битови отпадъци от облекла и текстил“ на площадка – склад 1, в поземлен имот с идентификатор 10135.3514.238, ул. „Уста Кольо Фичето“ № 19, район Младост, ЗПЗ, гр. Варна, с възложител: «ЕВРОТЕКС» ЕООД, гр. Варна. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 08.07.2020г. (публикувано на 07.07.2020г.).

 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33575 до уведомление за инвестиционно намерение свързано с реализация на „Изграждане на 7 бр. жилищни сгради в жилищен комплекс от затворен тип“ в ПИ 10135.2569.320, урбанизирана територия, с площ 12014 кв.м, НТП „Средно застрояване (от 10 до 15 m)“, район „Приморски“, с възложител „ЛАЗУР ДЕЛУКС“ ООД.  Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 06.07.2020г. (публикувано на 03.07.2020г.).

 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33573 до уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на нов тренировъчен център за морски лица в УПИ VII-50,272 „за общ. обслужване“, кв.11 по плана на ЮПЗ, ПИ 10135.5501.395 по КККР на гр. Варна, с възложител „БЪЛГАРСКИ МОРСКИ КВАЛИФИКАЦИОНЕН ЦЕНТЪР“ ЕАД. Уведомлението е предоставено за обществен достъп, за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 03.07.2020 г.  (публикувано на 02.07.2020 г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33568  до уведомление за свързано с  „Поставяне на два броя мобилни инсинератора за изгаряне на животински трупове“ в ПИ 37808.257.1 в землището на с. Козлодуйци, общ. Добричка, с възложител: „АЯКС -1“ ООД Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 02.07.2020 г.  (публикувано на 01.07.2020 г.).

 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33567 до уведомление за инвестиционно намерение свързано с реализация на “Изграждане на търговски комплекс“, в ПИ 07598.301.4, урбанизирана територия, с НТП „ За друг обществен обект, комплекс“, с площ 1083 кв.м, гр. Бяла, обл. Варна, с възложител „МУУНСТОУН ГРУП“ ООД. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 02.07.2020г. (публикувано на 01.07.2020г.).

 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС (изм. и доп. ДВ. бр.31 от 12 април 2019г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33557 до уведомление за инвестиционно предложение за ИП „Изграждане на футболно игрище с изкуствено покритие и паркинг“ свързано с изработване на изменение на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ II и УПИ III, кв. 241, с цел образуването на нов УПИ V „за хотел и обществено обслужване“, с площ 6074 кв.м, с. Кранево, общ. Балчик, обл. Добрич, с възложител „СТРОЙТРАНС 2011“ ЕООД. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 01.07.2020г.  (публикувано на 30.06.2020г.).

 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33536 до уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец“ в имот с идентификатор 56695.14.20 по КККР на с. Плачи дол, общ. Добричка, обл. Добрич, за гравитачно напояване на площ от 66706 м² (имоти с идентификатори 56695.14.20 и 56695.14.21) съществуваща зеленчукова градина, с възложител: „ИМ КОМ“ АД. Уведомлението е предоставено за обществен достъп, за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 26.06.2020 г.  (публикувано на 25.06.2020 г.).

 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33515 до уведомление за инвестиционно предложение свързано с „Промяна на предназначението и реконструкция на шест броя магазини и бар „Тераса“ в „Медицински център“ в сграда с идентификатор 10135.513.472.19, по КККР на гр. Варна, находяща се в УПИ II-175, 80 „за курортно-жилищно строителство“ с площ 12384 кв.м, кв. 28, по плана на КК „Златни пясъци“, гр. Варна, с възложител: „ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ“ АД, гр. Варна. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 23.06.2020г. (публикувано на 22.06.2020г.).

 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33510 до уведомление за инвестиционно намерение „Изграждане на животновъдна ферма за 100 бр. кози и производство на мляко“ свързано с изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ), с цел промяна предназначението на ПИ 58445.61.260, земеделска територия, с площ 2000 кв.м, НТП „Пасище“, с. Приселци, общ. Аврен, обл. Варна, урегулиране на имота и установяване на застроителен режим, в режим на устройствена зона „Пп“ (предимно производствена), с възложител „ЕПОНА“ ЕООД. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 22.06.2020г. (публикувано на 19.06.2020г.).

 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33500 до уведомление за инвестиционно предложение за „Преустройство и модернизация на комплексна автоснабдителна станция“, находяща се в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10135.2555.2577 по плана на ж.к. „Изгрев“, 23-ти м.р. гр. Варна, с възложител: БЕНИТА ОЙЛООД. Уведомлението е предоставено за обществен достъп, за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 20.06.2020 г.  (публикувано на 19.06.2020 г.).

 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС (изм. и доп. ДВ. бр.31 от 12 април 2019г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33477 до уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на селскостопанска сграда за съхранение на растителна и животинска продукция и сондаж за напоителни нужди“, свързано с изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 37099.31.138, земеделска територия, НТП „Нива“, с площ 1593 кв.м, в землището на с. Кичево, общ. Аксаково, обл. Варна, с възложител С. Сълкова. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 16.06.2020г.  (публикувано на 15.06.2020г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33466 до уведомление за инвестиционно предложение за „Увеличаване на броя отглеждани кокошки носачки от 350 бр. на 1500 бр.“ в съществуващ животновъден обект – сграда с индентификатор 02871.25.25.1, област Добрич, община Добричка, с.Батово, с предназначение „Селскостопанска сграда“, със застроена площ 513 кв.м, във връзка с кандидатстване по подмярка 6.3. „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от ПРСР 2014-2020, с възложител:  Костова. Уведомлението е предоставено за обществен достъп, за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 13.06.2020 г.  (публикувано на 12.06.2020 г.).

 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33467 до уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на инсталация за обработка на биоотпадъци“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 02508.90.772, с площ 35471 кв. м, урбанизирана територия, с начин на трайно ползване: „За стопански двор“ по КККР на гр. Балчик, общ.Балчик, област Добрич, с възложител „ПЕРПЕТУУМ МОБИЛЕ БГ“ АД.Уведомлението е предоставено за обществен достъп, за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 13.06.2020 г.  (публикувано на 12.06.2020 г.).

 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33448 до уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец за напояване на селскостопанска продукция“ в поземлен имот с идентификатор 14684.75.1, земеделска територия, с начин на трайно ползване „Нива“ по КККР на с. Генерал Колево, общ. Добричка, обл. Добрич, с възложител: „БИО ГАЗ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД. Уведомлението е предоставено за обществен достъп, за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 11.06.2020 г.  (публикувано на 10.06.2020 г.).

 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33433 до уведомление за инвестиционно предложение свързано с „Допълнение към ИП за изграждане на предприятие за преработка на селскостопанска продукция – пункт за изваряване на рози, етерично маслени култури, фуражно производство и добив на студено пресовани масла“ в УПИ XI, кв. 27, по плана на село Славеево, общ. Добричка, с възложител: СД „Възход-Арньо-Апостолов и Лазаров“, гр. Добрич. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 09.06.2020г.  (публикувано на 08.06.2020г.).

 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33422 до уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на свинеферма“ в УПИ IVПСД, кв. 3, с площ 5221,37 кв. м, по плана на с. Овчарово, общ. Добричка, с възложител: „НЕДКО НЕДКОВ – ОВЧАРОВО“ ЕООД. Уведомлението е предоставено за обществен достъп, за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 05.06.2020 г.  (публикувано на 04.06.2020 г.).

 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33410 до уведомление за ИП свързано с „Изграждане на шест жилищни сгради“ в УПИ XVIII-33, кв. 1, м-ст „Мечо ухо“ по плана на с.  Шкорпиловци, община  Долни чифлик  с възложители: М. Денчев, Н. Денчева и Е. Денчева. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 03.06.2020 г.  (публикувано на 02.06.2020 г.).

 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33406 до уведомление за инвестиционно намерение свързано с „Изграждане на пет жилищни сгради апартаментен тип, паркинг за МПС, два броя басейни и улична мрежа в северната и южната част на имота“ – поземлен имот с идентификатор 62788.29.14, с площ 26.002 дка, земеделска територия с НТП „нива“, местност „Чаиря“, землище с. Рогачево, общ. Балчик, с възложител: „КОРАБЕЛНИКОВ М“ ЕООД, гр. София. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 03.06.2020г. (публикувано на 02.06.2020г.).

 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС (изм. и доп. ДВ. бр.31 от 12 април 2019г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33405  до уведомление за инвестиционно предложение за „Монтаж на модулна станция за светли горива“, находяща се в ПИ 20482.505.12, урбанизирана територия, НТП „За друг вид производствен, складов обект“, с площ 11825 кв.м, „Промишлена зона-юг“, гр. Девня, обл. Варна, с възложител „ПИРАМИД“ ЕООД. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 03.02.2020г.  (публикувано на 02.06.2020г.).

 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС (изм. и доп. ДВ. бр.31 от 12 април 2019г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33401 до уведомление за инвестиционно намерение свързано с реализация на „Създаване на обект за аквакултури – за интензивно отглеждане на декоративни рибки, зарибителен материал и полово зрели риби в микрорециркулационна система“ в ПИ 10135.2564.782, урбанизирана територия, с площ 739 кв.м, НТП „За друг обществен обект, комплекс“, район „Приморски“, гр. Варна, с възложител „ФРЕШУОТЪР АКВАТИКС“ ЕООД. Уведомлението е предоставено за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 02.06.2020г. (публикувано на 01.06.2020г.).

 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33399  до уведомление за свързано с  „Поставяне на мобилна инсталация за изгаряне на животински трупове“ в имот с идентификатор в ПИ 67489.18.711 в землището на с. Слънчево, общ. Аксаково, с възложител: „Манекс сън“ АД. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 02.06.2020 г.  (публикувано на 01.06.2020 г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33397 до уведомление за инвестиционно предложение свързано с „Изграждане на площадка за извършване на дейности по събиране и съхраняване на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) и хартиени, картонени, пластмасови и метални опаковки“ в поземлен имот с идентификатор 72624.207.37, с площ 3000 кв.м, землище гр. Добрич, с възложител: «НАДИН 22» ЕООД, гр. Силистра. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 02.06.2020г. (публикувано на 01.06.2020г.).

 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33382 до уведомление за инвестиционно предложение за „Монтаж на 2 бр. газоколонки, 2 бр. компресорни модули и изграждане на инсталационен канал и стоманобетонна площадка за оборудването – за зареждане на товарни автомобили с компресиран природен газ от платформи с батерии от бутилки“ в УПИ VII-226,570, кв. 1 (ПИ 20482.505.670) по КК на гр. Девня, с възложител: „СТРОЙ-СПЕД“ АД. Уведомлението е предоставено за обществен достъп, за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 30.05.2020 г.  (публикувано на 29.05.2020 г.).

 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33375 до уведомление за инвестиционно намерение “Жилищно строителство“ свързано с изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план-План за застрояване /ПУП-ПЗ/ в ПИ №№ 87518.27.313, 87518.27.314, 87518.27.315, 87518.27.316, 87518.27.317,  87518.27.318, 87518.27.319, 87518.27.320, 87518.27.321, 87518.27.322, 87518.27.323, 87518.27.324, урбанизирана територия, с обща площ 7238 кв.м, НТП „Ниско застрояване (до 10 m)“ и ПИ 87518.27.325, урбанизирана територия, с площ 1009 кв.м, НТП „За второстепенна улица“ по плана на с. Яребична, общ. Аксаково, обл. Варна, с възложител Ж. Иванов. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 29.05.2020г. (публикувано на 28.05.2020г.).

 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33364 до уведомление за инвестиционно намерение за „Изграждане на овцеферма за 50 бр. овце заедно с подрастващите и млекосъбирателен пункт“ свързано с изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ), с цел промяна предназначението на УПИ I, кв. 31, по КККР на с. Кочмар, общ. Тервел и отреждането му за „животновъден обект-овчарник“, с възложител Йорданов.  Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 28.05.2020г. (публикувано на 27.05.2020г.).
 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС (изм. и доп. ДВ. бр.31 от 12 април 2019г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33359  до уведомление за инвестиционно предложение за „Промяна в параметрите на един генератор касаещи номинална мощност от 1,5 MW на 2 MW“ в поземлен имот №23769.52.106, землище на село Дропла, община Балчик, възложител: “Лонг ЕМ” ООД. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 28.05.2020г.  (публикувано на 27.05.2020г.)

 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33348 до уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на фуражен цех за производство на фураж, монтиране на котел с мощност 420 kW и газова бутилкова инсталация с вместимост до 3000 Nm3 компресиран природен газ – метан“ в УПИ IV, кв. 3 по плана на с. Овчарово, община Добричка, с възложител: „НЕДКО НЕДКОВ – ОВЧАРОВО“ ЕООД. Уведомлението е предоставено за обществен достъп, за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 23.05.2020 г.  (публикувано на 22.05.2020 г.).

 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33343 до уведомление за инвестиционно предложение за „Увеличаване на броя отглеждани кози майки и подобряване на условията за дезинфекция“ в урегулиран поземлен имот (УПИ) III, в кв. 73 В, по плана на с. Доброплодно, общ. Ветрино, е с възложител: Костадинова. Уведомлението е предоставено за обществен достъп, за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 23.05.2020 г.  (публикувано на 22.05.2020 г.).

 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33337 до уведомление за инвестиционно намерение „Изграждане на магазин и цех за преработка на месо и месни продукти“, в ПИ 03811.95.30, урбанизирана територия, с площ 3270 кв.м, НТП „За стопански двор“, местност „Колак баши“, с. Бенковски, общ. Аврен, обл. Варна, свързано с изработване на проект за Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) с цел отреждането на имота за „за магазин и цех за преработка на месо и месни продукти“, с възложител ЕТ „ВИНИ-КИРИЛ БАКАЛОВ“. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 22.05.2020г. (публикувано на 21.05.2020г.).

 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33333  до уведомление за инвестиционно намерение „Изграждане на овцеферма“ свързано с изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ), с цел промяна предназначението на ПИ 03040.120.7, земеделска територия, с площ 1706 кв.м, НТП „За стопански двор“, с. Бдинци, общ. Добричка, обл. Добрич и отреждането му за „ПСД-животновъдна ферма“, с възложител „ЗСК БДИНЦИ“ ЕАД. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 21.05.2020г. (публикувано на 20.05.2020г.).

 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33321 до уведомление за инвестиционно предложение свързано с „Промяна на предназначение и преустройство на част от търговски комплекс и офиси в амбулатория за дентална практика“ в УПИ „за търг. комп. и офиси“, с площ 1500 кв.м, кв. 48, по плана на гр. Долни чифлик, с възложител: „БОКАТ БОНЕВИ“ ООД, гр. Варна. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 20.05.2020г. (публикувано на 19.05.2020г.).

 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33306  до уведомление за  ИП свързано с „Изграждане на многофункционална спортна зала“   в УПИ  I -23, кв. 4, гр. Вълчи дол, обл. Варна. С ИП се предвижда изграждането на многофункционална спортна зала с обединено игрище за баскетбол и волейбол, зала за борба, помощни помещения, необходими за функционирането на сградата – съблекални за два отбора, санитарни възли и др. Сградата на залата ще е разположена в югозападната част на парцела. Ориентирана в посока север-юг. Възложител на ИП е община Вълчи дол. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 16.05.2020 г.  (публикувано на 14.05.2020 г.).

 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33305 до уведомление за инвестиционно предложение за „Отглеждане на млечни овце в съществуващо стопанство, като се предвижда увеличаване на стопанството и закупуване на оборудване“, в поземлен имот (ПИ) 53093.501.149, с площ 2.532 дка, урбанизирана територия, с начин на трайно ползване „ниско застрояване (до 10 м)“ по КККР на с. Оборище, общ. Вълчи дол, обл. Варна, с възложител: Алексиева. Уведомлението е предоставено за обществен достъп, за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 16.05.2020 г.  (публикувано на 15.05.2020 г.).

 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33287 до уведомления за  ИП свързани с: Изработване па ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 12574.62.15 но КККР на гр. Вълчи дол с цел промяна предназначението на имота от „Широколистна гора” в за „Еко пътека и въжена линии”;  Изработване па ПУП-ПЗ с цел промяна предназначението на ПИ с идентификатор 12574.37.44  по КККР на гр. Вълчи дол  от „Местен път” в за „Движение и транспорт”, и изработване па ПУП-ПЗ за ПИ с  идентификатор 12574.62.8 но КККР на гр. Вълчи дол с цел промяна предназначението на имота от „За туристическа база, хижа” в за „Спортно-образователни, развлекателни в рекреационни нужди”. Възложител на ИП е община Вълчи дол. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 1405.2020 г.  (публикувано на 13.05.2020 г.).

 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33283 до уведомление за инвестиционно предложение свързано с „Изграждане на площадка за извършване на дейности, по: оползотворяване (съхраняване) на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), съхраняване, разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), съхраняване, подготовка за повторна употреба на компоненти, отстранени от ИУМПС и съхраняване на неопасни отпадъци, вкл. отпадъци от опаковки“ в поземлен имот с идентификатор 72624.611.263, с площ 8999 кв.м, с НТП „За друг вид производствен, складов обект“, ПЗ „Север“, ул. „Войвода Димитър Калъчлията“ № 8 Б, гр. Добрич, с възложител: «Екологична компания» ЕООД, гр. София. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 14.05.2020г. (публикувано на 13.05.2020г.).

 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33281 до уведомление за инвестиционно намерение свързано с реализация на „Изграждане на две жилищни сгради в ПИ 07598.118.72 и три жилищни сгради в ПИ 07598.118.67“, земеделска територия, с обща площ 1536 кв.м, с НТП „Нива“, по КККР на жилищна зона „Бяла река“, гр. Бяла, общ. Бяла, обл. Варна, с възложител „СЕВЕР ИНВЕСТ“ ООД. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 14.05.2020г. (публикувано на 13.05.2020г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33234 до уведомление за инвестиционно предложение свързано  с  „обособяване на площадка за приемане и временно съхраняване на отпадъци“ с код R13, на площадка с местонахождение в гр. Варна,  южна промишлена зона, в ПИ с идентификатор 10135.5501.185,  с възложител: „ЯНИКА КЛИЙН ТРАНС“ ЕООД. Уведомлението е предоставено за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 09.05.2020 г.  (публикувано на 08.05.2020 г.).

 • На основание  чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33196 до уведомление за инвестиционно предложение за „Модернизация и преоборудване на обект за аквакултури Мидена ферма „Дълбока“, свързани с изграждане на плаващи мрежени клетки /садки/ за интензивно отглеждане на риба във водите на Черно море, в рамките на изградената Мидена ферма „Дълбока“ в района на с. Българево, общ. Каварна, с възложител: „ДЪЛБОКА“ ООД. Уведомлението е предоставено за обществен достъп, за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 06.05.2020 г.  (публикувано на 05.05.2020 г.).

 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС (изм. и доп. ДВ. бр.31 от 12 април 2019г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33186 до уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на модулна станция за зареждане с дизелово гориво на ведомствени МПС“ в ПИ 20482.505.566, урбанизирана територия, с площ 71493 кв.м, НТП „За друг вид производствен, складов обект“, Промишлена зона-юг, гр. Девня, общ. Девня, обл. Варна, с възложител „КАОЛИН“ ЕАД. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 30.04.2020г.  (публикувано на 29.04.2020г.).

 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС (изм. и доп. ДВ. бр.31 от 12 април 2019г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33171 до уведомление за инвестиционно предложение за ИП “Изграждане на тръбен кладенец за добив на подземни води с цел напояване на земеделски култури“ в ПИ 06793.502.8, урбанизирана територия, с площ 12854 кв.м, НТП „Ниско застрояване (до 10 m), с. Брястово, общ. Балчик, обл. Добрич, с възложител „ТОМАТО ФУДС“ ООД. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 28.04.2020г.  (публикувано на 27.04.2020г.).

 • На основание  чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33169 до уведомление за инвестиционно намерение свързано с реализация на “Изграждане на три броя къщи, автосервиз за ел. диагностика и автомивка“ в  поземлени имоти с идентификатори (ПИ) №№ 10135.4018.20, 10135.4018.21, 10135.4018.22 и 10135.4018.23, с обща площ 2339 кв.м, урбанизирана територия, НТП „Нива“, район „Владислав Варненчик“, общ. Варна, обл. Варна, с възложител Ив. Цветков. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 28.04.2020г. (публикувано на 27.04.2020г.).

 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33168  до уведомление за инвестиционно намерение „Изграждане на мандра“ в ПИ 11781.7.1, земеделска територия, с площ 4403 кв.м, НТП „За кожарската, кожухарската и обувната промишленост“, с. Воднянци, общ. Добричка, обл. Добрич, с възложител Дж. Яшар. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 28.04.2020г. (публикувано на 27.04.2020г.)

 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33096 до уведомление за реализация на инвестиционно предложение свързано с „Изменение на част от параметрите на дестилерия за производство на етерични масла чрез преработка на тревни суровини (лавандула и др.)“ в поземлен имот № 32467.106.23, земеделска територия, с НТП „За друг вид производствен, складов обект“ с площ 4.269 дка, в землището на село Изворово, общ. Генерал Тошево, с възложител „ГАНЧЕВ 2003“ ЕООД, гр. Добрич. Уведомлението за ИП е предоставено за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица, за срок от 14 дни, считано от 16.04.2020г. (публикувано на 15.04.2020г.).

 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33081 до уведомление за инвестиционно предложение свързано с промяна предназначението на първи жилищен етаж част от многофамилна жилищна сграда, находяща се в УПИ  VII-767, кв. 45, кв. Виница, гр. Варна, обл. Варна  в самостоятелна медико-диагностична лаборатория със сектор за микробиология и вирусология, индивидуална практика за първична медицинска помощ (ИППМП) и амбулатория за специализирана извънболнична медицинска помощ (АСИМП), с възложител: „ХОУМС ЕС“ ООДУведомлението е предоставено за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 15.04.2020 г.  (публикувано на 14.04.2020 г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33061 до уведомление за инвестиционно предложение свързано с „Обособяване на площадка за ситуиране на 2 броя трейлърни ремаркета за компресиран природен газ с капацитет до 5 782 нм3 (≈ 4 т) за резервно газово захранване на завод за полипропиленово фолио“, в ПИ 00182.28.65 по КККР на гр.  Аксаково, общ. Аксаково, с възложител „Пластхим Т“ АД, гр. Тервел. Уведомлението е предоставено за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 14.04.2020 г.  (публикувано на 13.04.2020 г.).

 • На основание  чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33060   до уведомление за реализацията на ИП свързано с „Водовземане на подземни води от съществуващ тръбен кладенец (ТК) “Финеш-Пролез“, изграден в ПИ № 58596.7.51 за напояване на зеленчукови култури в ПИ №№ 58596.7.51, 58596.7.52, 58596.7.28 и 585967.29 с обща площ 149,007дка в землището на с. Пролез, общ. Шабла, обл.Добрич, с възложител „БАЛЕВ“ ЕООД.  Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 10.04.2020г. (публикувано на 09.04.2020г.).

 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33047 до уведомление за инвестиционно намерение свързано с реализация на „Изграждане на център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване (с капацитет 15 места)“ в УПИ XLIII, кв. 52, с площ 926 кв.м,  по плана на гр. Провадия, с възложител Община Провадия. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 08.04.2020г. (публикувано на 07.04.2020г.).

 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33046 до уведомление за инвестиционно предложение свързано с добавяне на нови отпадъци, с които се предвижда извършване на дейности по третиране на територията на съществуваща  площадка за дейности с отпадъци с местонахождение: гр. Белослав, ПИ с идентификатор 03719.501.3538, номер по предходен план: УПИ V, кв. 136, с възложител: „СКРАП МЕТЪЛС С.М.“ ЕООД. Уведомлението е предоставено за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 08.04.2020 г.  (публикувано на 07.04.2020 г.)

 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33043 до уведомление за инвестиционно намерение „Изграждане на кравеферма“ свързано с изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ), с цел промяна предназначението на УПИ VII и VIII, кв. 2, по плана на с. Коларци, общ. Тервел, обл. Добрич и отреждането му за „ПСД-краварник“, с възложител Л. Мустафов. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 08.04.2020г. (публикувано на 07.04.2020г.).

 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33041 до уведомление за свързано с „Производство на зеленчуци и плодове на площ от 7840 кв. м, и изграждане на сондаж за напояване“ в ПИ № 67489.55.17 по КККР на с. Слънчево, общ. Аксаково, обл. Варна, с възложител: Ст. Петров. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 08.04.2020 г.  (публикувано на 07.04.2020 г.).

 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32984 до уведомление за инвестиционно предложение за  „Обособяване на специализирана площадка за събиране, рециклиране, подготовка за оползотворяване и за повторна употреба на строителни отпадъци“ в част от  ПИ  70175.117.13, област Варна, община Суворово, гр. Суворово,  с възложител:  „ХИДРОСТРОЙ“ АД. Уведомлението е предоставено за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 04.04.2020 г.  (публикувано на 03.04.2020 г.).

 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/33011 до уведомление за реализация на инвестиционно предложение за Напояване на имоти“ в землището на с. Китен, общ. Провадия:- земеделски култури (лозя), в имоти с идентификатори: 37037.10.164, 37037.10.168 и 37037.10.150, с обща площ 343.360 дка;- лешници, разположени в имоти с идентификатори: 37037.22.17, 37037.22.20, 37037.22.21, 37037.22.213, 37037.23.7, 37037.23.15, 37037.23.138, 37037.23.8, 37037.23.22, 37037.23.24, 37037.23.147, 37037.32.9 и 37037.32.15, с обща площ 270.465 дка;- земеделски култури (предимно зърнени – царевица), в ПИ с идентификатори: 37037.16.6, 37037.16.9, 37037.16.21, 37037.16.33, 37037.16.34, 37037.16.35, 37037.17.20, 37037.17.21, 37037.18.29 и 37037.18.30, с обща площ 256.713 дка, с възложител: „ДИВЕС ПЛЮС“ ЕООД, гр. Варна. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 02.04.2020г. (публикувано на 01.04.2020г.)
 • На основание  чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32993 до уведомление за инвестиционно предложение за „Площадка за третиране на отпадъци – център за търговска дейност с ОЧЦМ, събиране, транспортиране, временно съхраняване на опасни и неопасни отпадъци в това число – НУБА, гуми, масла опаковки и др., разкомплектоване на ИУМПС, разглобяване на ИУЕЕО и склад за части повторна употреба” в ПИ №35064.203.93 вид собственост – частна, вид територия – урбанизирана, НТП – за друг вид отпадъци, с площ 1511 кв.м, стар номер /000622/; 35064.203.78, в землището на гр. Каварна, община Каварна, област Добрич, с възложител  „КОЧЕВ“ ЕООД. Уведомлението е предоставено за обществен достъп, за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 01.04.2020 г.  (публикувано на 31.03.2020 г.).

 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32979  до уведомление за инвестиционно предложение  за  „Увеличаване на капацитета на птицеферма за интензивно отглеждане на бройлери до 120 000 места“  в ПИ с идентификатор №69300.53.1,  площ 103 919 кв. м, /съгласно нотариален акт площ от 105 611 кв. м/, трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – за животновъден комплекс, стар номер 000053; 053001, землище на с. Стожер, община Добричка, област Добрич, възложител:    „Реджина“ ЕООД.  Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 27.03.2020г.  (публикувано на 26.03.2020г.)

 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32974 до уведомление за инвестиционно намерение „Изграждане на животновъдна ферма за угояване на телета“ свързано с изработване на Подробен устройствен план – план за застрояване, с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в обхвата на ПИ 69300.58.13, земеделска територия, с НТП „ За стопански двор“, с площ 3248 кв.м, с. Стожер, общ. Добричка, обл. Добрич и отреждането му за „ПСД-животновъдна ферма за угояване на телета“, с възложител „СТОЖЕР 2008“ ЕООД. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 27.03.2020г. (публикувано на 26.03.2020г.)

 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32969 до уведомление за инвестиционно предложение за Подробен устройствен план – План за застрояване /ПУП-ПЗ/ и отреждането им  за  „жилищно строителство, хотел, административно битова и спортно развлекателна дейност“ в ПИ с идентификатор № 72693.19.133, площ 14 216 кв. м, трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – пасище, стар номер 000320, и „ жилищно строителство, хотел, административно битова и спортно развлекателна дейност, паркинг и соларна система“ в ПИ с идентификатор № 72693.152.429, площ 22 641 кв. м, трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – пасище стар номер 00033, землище на с. Топола, община Каварна с възложител:    „Акватек Трежър“ ЕООД. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 27.03.2020г.  (публикувано на 26.03.2020г.)

 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32964 до уведомление с допълнителна информация за инвестиционно намерение свързано с „Изграждане на три пет етажни сгради с обществено предназначение“ в поземлени имоти с идентификатори: 10135.4023.70 и 10135.4023.71, урбанизирана територия с НТП „ниви“, с обща площ 3.229 дка, местност „Боклук тарла“, район „Вл. Варненчик“, гр. Варна, с възложители: г-жа Тодорова Недялкова, Генадиева, Райкова и г-н Проданов, гр. Варна. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 26.03.2020г. (публикувано на 25.03.2020г.)

 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС (изм. и доп. ДВ. бр.31 от 12 април 2019г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32963   до уведомление за инвестиционно предложение за “Oползотворяване на отпадък с код 10 01 05 и влагането му вместо природен гипс в производството на строителни материали – газобетонни зидарийни блокчета” в ПИ с идентификатор № 72624.603.8, площ 99 288 кв.м, /съгласно нотариален акт 99 275 кв. м/,  НТП  – За производството на строителни материали, конструкции и изделия, трайно предназначение на територията – урбанизирана,  квартал 256, парцел XLIII, промишлена зона Запад, бул. „Трети Март“ № 60, гр. Добрич, община Добрич,  област Добрич, с възложител: „Ксела България“ ЕООД. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 26.03.2020г.  (публикувано на 25.03.2020г.)

 • На основание  чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32951 до уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на пилотна инсталация за производство на скарида в биофлок система“ в дворно място с площ 1560 кв. м, от които УПИ XVII, пл. № 214, кв. 24, с площ 1130 кв.м  и 430 кв. м, част от УПИ XVIII, пл. № 214, кв. 24, целият с площ 1070 кв. м по плана на с. Орлова могила, общ. Добричка, обл. Добрич, с възложител: „ЛИНА-Д 2010“ ЕООД. Уведомлението е предоставено за обществен достъп, за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 24.03.2020 г.  (публикувано на 23.03.2020 г.).

 • На основание  чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес:http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32931 до уведомление за инвестиционно предложение за „Открит добив на подземни богатства в находище „Цареви ливади“, общ. Суворово, обл. Варна, след допълнителни геологопроучвателни работи на варовици – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от ЗПБ“, с възложител: „ФИНИНВЕСТМЪНТ“ ЕООД. Уведомлението е предоставено за обществен достъп, за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 21.03.2020 г.  (публикувано на 20.03.2020 г.)

 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32937 до уведомление за инвестиционно предложение свързано с „Модулна станция за дизелово гориво“ в поземлен имот с идентификатор 70175.117.43, местност „Високата канара“, по КК на гр. Суворово, обл. Варна, с възложител „ХИДРОСТРОЙ“ АД, гр. София. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 20.03.2020г. (публикувано на 19.03.2020г.)

 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32934 до уведомление за инвестиционно предложение свързано с „Изграждане на сграда за офиси и складове“ в поземлен имот с идентификатор 10135.3514.753, с площ 2735 кв.м, ЗПЗ, район „Младост“, гр. Варна, с възложител:ГАЗ ТРАНС ПЕТРОЛИУМ“ ЕООД, гр. Варна. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 20.03.2020г. (публикувано на 19.03.2020г.)

 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32900 до допълнителна информация и уведомление за реализация на инвестиционно предложение свързано с „Промяна по време на строителството на обект от „Склад за метални конструкции“ в „Обект за производство на сухи кремообразни, емулгиращи и желирани смеси“ в поземлен имот с идентификатор 67489.1.993, урбанизирана територия, с НТП „За складова база“ с площ 4943 кв.м, местност „Старо село“, село Слънчево, общ. Аксаково, с възложител: „АТИС ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, гр. Варна. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 17.03.2020г. (публикувано на 16.03.2020г.)

 • На основание  чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32888 до уведомление за инвестиционни предложения, с възложител  „ЯЙЦА И ПТИЦИ ЗОРА“ АД, за:

  • „Поставяне на съоръжение-инсинератор за изгаряне/обезвреждане на отпадъци от животни“ в поземлен имот с идентификатор 22988.33.34, находящ се в с. Дончево, общ. Добричка;
  • „Изграждане (монтиране) на 4 броя дезинфекционни станции за дезинфекция на влизащите на територията на птицекомбината превозни средства“ в поземлени имоти с идентификатори 22988.33.34, 22988.21.113, 22988.21.115, находящи се в с. Дончево, общ. Добричка и поземлен имот с идентификатор 53597.23.1, находящ се в с. Опанец, общ. Добричка;
  • „Изграждане на ограда на прилежащия имот на ферма стокови носачки“ в поземлен имот с идентификатор 22988.33.34, находящ се в с. Дончево, общ. Добричка;
  • „Изграждане на санитарен пропускник и метална ограда на ферма подрастващи стокови носачки“ в поземлени имоти с идентификатори 21.113, 22988.21.115, находящи се в с. Дончево, общ. Добричка;
  • „Закупуване на мобилна специализирана машина за извършване на дезинфекции“ за птицефермата в поземлен имот с идентификатор 22988.33.34, находящ се в с. Дончево, общ. Добричка;
  • „Изграждане на инсталация ADVA Farm за структуриране и витализиране на питейна вода за животни“ в поземлен имот с идентификатор 53597.23.1, находящ се в с. Опанец, общ. Добричка.

  Уведомлението е предоставено за обществен достъп, за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 14.03.2020 г.  (публикувано на 13.03.2020 г.).

   

 • На основание  чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32857 до уведомление за инвестиционно предложение за „Преустройство на съществуваща сграда в цех за производство на плодови сокове и нектари със складова и сортировъчна зона“, в поземлен имот с идентификатор 02508.90.770 /сграда с идентификатор 02508.90.770.8/ по КККР на град Балчик, община Балчик, обл. Добрич, местност „Момчил“, с възложител „Албена“ АД. Уведомлението е предоставено за обществен достъп, за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 11.03.2020 г.  (публикувано на 10.03.2020 г.).

 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32859  до уведомление за инвестиционно намерение свързано с реализация на „Разширение и изменение на площадка за добив на подземни богатства-варовици“ от находище „Суворово“, разположено в землището на гр. Суворово, общ. Суворово, обл. Варна, с възложител „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 11.03.2020г. (публикувано на 10.03.2020г.).

 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32855 до уведомление за инвестиционно предложение свързано с „Изграждане на къмпинг за каравани, бунгала, офис и санитарни възли“ в поземлен имот с идентификатор 04426.102.153, земеделска територия, с НТП „Друг вид земеделска земя“, с площ 2060 кв.м, КК „Камчия“, село Близнаци, общ. Аврен, обл. Варна, с възложител Е. Димитрова, гр. Варна. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 11.03.2020г. (публикувано на 10.03.2020г.)

 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32817 до уведомление за ИП свързано с „Благоустрояване на междублокови пространства в район „Вл. Варненчик”,  II-ри микрорайон, източна част, включително ул. ”Петър Дертлиев” и ул. „Асен Разцветников”, гр. Варна“, с възложител: община Варна. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 07.03.2020 г.  (публикувано на 06.03.2020 г.).

 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32787 до уведомление за инвестиционно намерение свързано с „Изграждане на сгради със смесено предназначение“ в поземлен имот с идентификатор 10135.1507.1030, бул. „Приморски“ № 2, гр. Варна, с възложител „ПАРАХОДСТВО БМФ“ АД, гр. Варна. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 04.03.2020г. (публикувано на 02.03.2020г.)

 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32741 до уведомление с допълнителна информация за инвестиционно предложение свързано със „Съхранение и употреба на компресиран природен газ за нуждите на дестилерия за преработка на етерично-маслени култури“ в поземлен имот с идентификатор 02508.55.258, ПЗ, ул. „Черно море“ № 75А, гр. Балчик, с възложител: ЗП Д. Донев, село Сенокос, общ. Балчик, обл. Добрич. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 26.02.2020г. (публикувано на 25.02.2020г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32700 до уведомление за инвестиционно намерение свързано с „Промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 10135.2563.700.1.50, с предназначение за Офис, находящ се сграда № 1, построена в поземлен имот с идентификатор 10135.2563.700, в гр. Варна, район „Приморски“, ж.к. „Бриз-юг“, ул. „128“ № 6, ет. 1 в Дентална клиника“, с възложител: „БЪЧВАРОВ ИНВЕСТ“ ЕООД, гр. Варна. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 19.02.2020г. (публикувано на 18.02.2020г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32774 до уведомление за инвестиционно предложение свързано с „Изграждане на разпределителни газопроводи и газопроводни отклонения“ на имоти в регулацията на гр. Генерал Тошево, с възложител: „ДОБРУДЖА ГАЗ“ АД, гр. Генерал Тошево. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 02.03.2020г. (публикувано на 28.02.2020г.).

 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32754 до уведомление за инвестиционно намерение свързано с „Изграждане на сграда със смесено предназначение (жилищна и търговска част)“ в поземлен имот с идентификатор 10135.4023.97, с площ 1.754 дка, земеделска територия, с НТП „нива“, район „Вл. Варненчик“, местност „Боклук тарла“,  гр. Варна, с възложител Т. Димитров, гр. Варна. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 28.02.2020г. (публикувано на 27.02.2020г.)

 • На основание  чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32719   до уведомление за инвестиционно предложение за  „Производство на ел. енергия от преработка на биоотпадъци, пластмасови опаковки от бита и промишлеността“ в ПИ с идентификатор № 20482.505.26, част от имота с площ 60,000 дка, трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване –  за друг вид производствен и складов обект, землище на град Девня, община Девня, област Варна, с възложител „Ем-Ен“ООД.         За уведомлението е предоставен обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 26.09.2019г.  (публикувано на 25.09.2019г.).

 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС (изм. и доп. ДВ. бр.31 от 12 април 2019г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32713 до уведомление за инвестиционно предложение за  ИП „Изграждане на стопанство за отглеждане на морска пъстърва в землени басейни и риболюпилен комплекс на рециркулационен принцип, сондаж – тръбен кладенец, поставяне на два броя навеси за съхранение на инвентар, склад за храна и битовка за персонала“, в поземлен имот 10135.4006.305, площ 6 973 кв.м, вид собственост – частна, вид територия – земеделска, категория 5, НТП – Деградирала орна земя, м. Налбанка, район Владислав Варненчик,  гр. Варна, община Варна, област Варна, стар номер 60305, с възложител „Мако Марин“ ООД. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 21.02.2020г.  (публикувано на 20.02.2020г.).

 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС (изм. и доп. ДВ. бр.31 от 12 април 2019г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32696  до уведомление за инвестиционно предложение за  „Производство и изгаряне на брикети (със съдържание до 10 % петрококс в тях) във варовите пещи на завода„ в ПИ с идентификатор № 20482.505.201,  площ 757 406 кв.м,  НТП – За химическата и каучуковата промишленост, вид територия  – урбанизирана, град Девня,  община Девня, област Варна, стар номер 124701, с възложител: „Солвей соди“АД. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 19.02.2020г.  (публикувано на 18.02.2020г.).

 • На основание  чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес:  http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32667 до уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на две водовземни съоръжения (тръбни кладенци с дълбочина до 60÷65 м) за добив на подземни води и системи за капково напояване на лешникова градина“ в ПИ с идентификатор 65543.23.3, с площ 162,005 дка, земеделска територия, с НТП „нива“, в землището на с. Свети Никола, общ. Каварна, обл. Добрич, с възложител: „БАЛЕВ“ ЕООД. Уведомлението е предоставено за обществен достъп, за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 14.02.2020 г.  (публикувано на 13.02.2020 г.).

 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32666 до уведомление за инвестиционно предложение свързано с „Промяна на предназначение на производствени сгради в магазин и конюшня“ в УПИ VI-50, кв. 52, с площ 1971 кв.м, по плана на село Господиново, общ. Бяла, обл. Варна, с възложител „АГРО ЗОНА“ ЕООД, гр. Варна. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 14.02.2020г. (публикувано на 13.02.2020 г.).

 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32653 до уведомление за инвестиционно предложение свързано с „Промишлена газова инсталация за захранване на съществуващи консуматори от газово стопанство на компенсиран природен газ в Асфалтова база“ в поземлен имот № 72271.501.4, урбанизирана територия, с НТП „За друг вид производствен, складов обект“, с площ 19715 кв.м, в гр. Тервел, общ. Тервел, обл. Добрич, с възложител: „ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД, гр. Добрич. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 11.02.2020г. (публикувано на 10.02.2020г.).

 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32651 до уведомление за инвестиционно намерение свързано с „Обособяване на център за лечебни (здравни) услуги на първи етаж и в сутерена на съществуваща сграда за хотелиерски услуги – апарт-хотел“ в УПИ IV-за услуги, кв. 146 (ПИ с идентификатор 10135.1506.808 по КК) по плана на 7-ми м.р., ул. „Ал. Дякович“ в гр. Варна, с възложител „ШАМ 10“ ЕООД, гр. Варна.Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 11.02.2020г. (публикувано на 10.02.2020г.).

 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32641 до уведомление за инвестиционно предложение свързано с „Изграждане на площадка за извършване на дейности по събиране и съхраняване преди предаване за последващо оползотворяване на излезли от употреба гуми“ в поземлен имот с идентификатор 20482.505.10 (номер по предходен план: 178), с площ 49477 кв.м, урбанизирана територия, с НТП „За друг вид производствен, складов обект“, Промишлена зона-юг, гр. Девня, с възложител: „ХИМПРОМ КОМЕРС 2016“ ЕООД, гр. Девня. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 10.02.2020г. (публикувано на 07.02.2020г.)

 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32640 до уведомление за инвестиционно предложение свързано със „Ситуиране на трейлърно ремарке за компресирен природен газ с капацитет до 6000 куб.м за газово захранване на котел към предприятие за преработка на селскостопанска продукция – пункт за изваряване на рози, етерично маслени култури, фуражно производство и добив на студено пресовани масла“ в УПИ XI, кв. 27, по плана на село Славеево, общ. Добричка, с възложител: СД „Възход-Арньо-Апостолов и Лазаров“, гр. Добрич. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 10.02.2020г.  (публикувано на 07.02.2020г.).

 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32635 до уведомление за реализация на ИП свързано с „Поставяне на модул за мандра, с цел преработка на мляко с капацитет 700 л/дневно и търговия с млечни продукти“ в УПИ V, кв. 25, прилежаща площ на недвижим имот „Краварник за сто и двадесет глави добитък“ с площ 7.499 дка, по плана на село Александрия, общ. Крушари, обл. Добрич, с възложители: г-н и г-жа Димитрови, гр. Добрич. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 07.02.2020г. (публикувано на 06.02.2020г.).

 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32628  до уведомление за инвестиционно предложение свързано с „Изграждане на площадка за третиране на строителни отпадъци /СО/“, в имот № 12262.12.50 в землището на с. Врачанци, община Добричка, област Добрич, с обща площ 113  дка, с възложител: „ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД. Уведомлението е предоставено за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 05.02.2020 г.  (публикувано на 04.02.2020 г.).
 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС (изм. и доп. ДВ. бр.31 от 12 април 2019г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32606   до уведомление за инвестиционно предложение за “Изграждане на тръбен кладенец ТК-1“ в ПИ 32278.30.61, гр. Игнатиево, общ. Аксаково, обл. Варна, с цел осигуряване на вода за противопожарни нужди и водоснабдяване за други цели, с възложител „СВЕПОЛ“ ЕАД.  Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 31.01.2020г.  (публикувано на 30.01.2020г.).

 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС (изм. и доп. ДВ. бр.31 от 12 април 2019г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32572  за уведомление за инвестиционно намерение свързано с реализация на ИП „Изграждане на площадка за търговия, разкомплектоване на ИУМПС, складиране и третиране на отпадъци“ в ПИ 72624.630.13, с площ 7542 кв.м, урбанизирана територия, с НТП „За база за селскостопанска или горскостопанска техника“, гр. Добрич, обл. Добрич, свързано с изработване на Подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП-ПЗ/, с цел отреждане на имота за „промишлена складова дейност“, с възложител Д. Димитров. Уведомлението е предоставено за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 23.01.2020г. (публикувано на 22.01.2020г.).

 • На основание  чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32566 до уведомление за инвестиционно предложение за извършване на основен ремонт и промяна на предназначение на два самостоятелни обекта с имотни идентификатори: 10135.5502.119.3.7 и 10135.5502.108.2.2, находящи се в ж.к. „Дружба“, Район „Аспарухово“, гр. Варна, във връзка със създаване на функциониращ „Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с множествени увреждания“ със „Заместваща грижа“, с възложител: Община Варна. Уведомлението е предоставено за обществен достъп, за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 22.01.2020 г.  (публикувано на 21.01.2020 г.).

 • На основание  чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32545 до уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на „Сграда А4 – складове, офиси и магазини“ разположена на площ около 2400 м², в УПИ XVII-13, кв.50 по плана на Западната промишлена зона на гр. Варна, поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10135.3514.130, урбанизирана територия, с начин на трайно ползване „За друг вид производствен, складов обект“ по КККР на гр. Варна, с възложител: “ВАРНА ЛОДЖИСТИКС“ ЕАД. Уведомлението е предоставено за обществен достъп, за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 18.01.2020 г.  (публикувано на 17.01.2020 г.).

 • На основание  чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32543  до уведомление за реализацията на ИП свързано с „Изграждане на капково напояване“, с цел отглеждане на трайни насаждения в ПИ 10663.16.18, 10663.16.19, земеделска територия, с НТП „Друг вид трайно насаждение“ и ПИ 10663.16.47, земеделска територия, с НТП „Овощна градина“, с обща площ 44655 кв.м, в землището на с. Венчан, местност „Помпена Златина“, общ. Провадия, обл. Варна, с възложител Вълкова. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 16.01.2020г. (публикувано на 15.01.2020г.).

 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32509 до уведомление за инвестиционно намерение свързано с реализация на “Изграждане на общежитие“, в ПИ 10135.4505.424, урбанизирана територия, с НТП „ За друг обществен обект, комплекс“, с площ 1442 кв.м, район „Владислав Варненчик“, гр. Варна, с възложител С. Казаков. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 13.01.2020г. (публикувано на 10.01.2020г.).

 • На основание  чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32507   до уведомление за инвестиционно намерение свързано с реализация на „Изграждане на стопанство за отглеждане на морска пъстърва в землени басейни и риболюпилен комплекс на рециркулационен принцип, сондаж – тръбен кладенец, поставяне на два броя навеси за съхранение на инвентар, склад за храна и битовка за персонала“, с възложител „МАКО МАРИН“ ООД. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 13.01.2020г. (публикувано на 10.01.2019г.)

 • На основание  чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32495 до уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на „Частен клуб по приложни изкуства“ в урегулиран поземлен имот (УПИ) XX-51, кв. 15 по плана на СО „Зеленика“, район „Аспарухово“, гр. Варна, общ. Варна, с възложител: Б. Петков. Уведомлението е предоставено за обществен достъп, за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 10.01.2020 г.  (публикувано на 09.01.2020 г.)

 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32462 до уведомление за инвестиционно предложение свързано  със създаване на обект за аквакултури за интензивно отглеждане на червенощипков рак с капацитет до 3000 кг/ год., в помещение от 120 кв.м находящо се в гр. Варна, СО „Акчелар 522“ № 833, жк „Паралакс парк“ № 1,  с възложител:  „НИК КОРПОРЕЙШЪН – 2000“ ЕООД. Уведомлението е предоставено за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 07.01.2020 г.  (публикувано на 06.01.2020 г.)

 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32454 до уведомления за ИП свързани с  промяна предназначението на земеделска територия с цел изграждане на жилищни сгради за сезонно обитаване в ПИ № № 35746.25.19, 35746.25.20, 35746.25.21, с НТП „нива“ по КК на с. Камен бряг, общ. Каварна, обл. Варна,  с възложител:  М. Марков. Уведомлението е предоставено за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 04.01.2020 г.  (публикувано на 03.01.2020 г.).

 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС (изм. и доп. ДВ. бр.31 от 12 април 2019г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32447 за уведомление за инвестиционно намерение свързано с реализация на ИП за „Изграждане на жилищна сграда и къща за гости“ свързано с изработване на Подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП-ПЗ/, с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, в обхвата на ПИ 03811.84.150, с площ 5000 кв.м, с НТП „Лозе“, по КККР на с. Бенковски, местност „Ени чешма“, общ. Аврен, обл. Варна, с възложител „ВАРТ“ ЕООД. Уведомлението е предоставено за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 31.12.2019г. (публикувано на 30.12.2019г.)

 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС (изм. и доп. ДВ. бр.31 от 12 април 2019г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32440 до уведомление за инвестиционно намерение свързано с реализация на „Изграждане на риборазвъдно стопанство“ в ПИ 67739.31.220.4501.1915, с площ 221935 кв.м, с НТП „Язовир“, територия заета от води и водни обекти, с. Снежина, общ. Провадия, обл. Варна, с възложител „РАМАР ФИШ“ ООД. Уведомлението е предоставено за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 23.12.2019г. (публикувано на 20.12.2019г.).

 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32439 до уведомление за инвестиционно предложение за  изграждане на „Жилищна сграда – апартаментен тип“, „Хотел“ и „3 броя еднофамилни жилищни сгради“ и паркинг, идентичен с ПИ № 07598.115.73 по КК на гр. Бяла, област Варна,  с възложител:  СОХРАННАЯ. ИП е свързано с изработване на ПУП-ПЗ на УПИ VII-134, кв. 4 по плана на ЗО „Луна“, гр. Бяла, общ. Бяла, обл. ВарнаУведомлението е предоставено за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 21.12.2019 г.  (публикувано на 20.12.2019 г.).

 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС (изм. и доп. ДВ. бр.31 от 12 април 2019г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32436 до уведомление за инвестиционно предложение за „Увеличаване на капацитета на предвидените за изгаряне в инсталацията за термично третиране опасни /ОО/ и неопасни /НО/ отпадъци с включване на нови кодове отпадъци“ в ПИ с идентификатор № 20482.124.701, площ 3 612 кв.м,  НТП – за друг вид производствен, складов обект,  вид територия  – урбанизирана, местност Отсреща,  град Девня,  община Девня, област Варна, стар номер 124701, с възложител: „ЕкоСейф“ООД. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 23.12.2019г.  (публикувано на 20.12.2019г.)

 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС (изм. и доп. ДВ. бр.31 от 12 април 2019г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32437    до уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на промишлена газова инсталация към консуматори в асфалтова база“, находяща се в ПИ 12262.12.50, с. Врачанци, общ. Добрич, с възложител „Пътно строителство“ АД, гр. Добрич. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 23.12.2019г.  (публикувано на 20.12.2019г.)

 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32387    до уведомление за инвестиционно намерение свързано с реализация на „Преустройство на съществуваща сграда и пристройка към нея за промяна на предназначението и в общежитие с ООХ и магазин за хранителни стоки“ в УПИ XXV, кв. 3, с НТП „ПСД, търговия, ООХ и общежитие“, с площ 11787,29 кв.м,  по КККР на с. Овчарово, общ. Добричка, с възложител „Недко Недков – Овчарово“ ЕООД. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 16.12.2019г. (публикувано на 13.12.2019г.).

 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС (изм. и доп. ДВ. бр.31 от 12 април 2019г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32381   до уведомление за инвестиционно предложение за “Площадка за събиране и временно съхранение на неопасни отпадъци, преди предаване за оползотворяване” в ПИ с идентификатор № 55110.60.84, площ 20 000 кв.м,  НТП  – депо за индустриални отпадъци,  трайно предназначение на територията – урбанизирана,  м. Средния сакар,  с. Падина,  община Девня, област Варна, стар номер 55110.6068, с възложител: „Он енерджи“ЕООД. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 13.12.2019г.  (публикувано на 12.12.2019г.).

 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32366 до уведомление за инвестиционно предложение свързано с извършване на дейности по третиране на отпадъци от пластмаса  (съхраняване, сушене/ раздробяване, сушене, рециклиране в двушенкова екструдираща система) в поземлен имот с идентификатор 72624.603.366 по КККР на гр. Добрич, обл. Добрич, с възложител: „АКУМПЛАСТ“ ад. Уведомлението е предоставено за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 11.12.2019 г.  (публикувано на 10.12.2019 г.).

 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32332 до уведомление за ИП свързано с поставяна на преместваеми обекти за сезонно ползване в ПИ № 10135.5077.41 И № 10135.5077.10, с НТП „широколистна гора“, м-ст „Прибой“ по КККР на гр. Варна, с възложител на ИП:  Л. Хаджиева и В. Хаджиева. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 06.12.2019 г.  (публикувано на 05.12.2019 г.).
 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС (изм. и доп. ДВ. бр.31 от 12 април 2019г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32317 до уведомление за инвестиционно предложение за „промяна в параметрите на един генератор касаещи номинална мощност до 5 MW, височина на кулата до 125 м, диаметър на ротора до 150 м“ в поземлен имот №77390.27.70, землище на село Храброво, община Балчик, възложител: “Вентус дивелопмънт” еООд. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 06.12.2019г.  (публикувано на 05.12.2019г.).

 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32319 до уведомление за инвестиционно предложение свързано с „Търговия с отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) и последваща обработка, включваща: сортиране, рязане, уплътняване, разкомплектоване и шредиране“ на съществуваща площадка – ПИ с идентификатор 20482.505.330, в Промишлена зона – Юг, гр. Девня, с възложител „НАДИН ВАРНА“ ЕООД, гр. Девня. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 06.12.2019г. (публикувано на 05.12.2019г.)

 • На основание  чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32297 до уведомление за „Комплексен проект за инвестиционна инициатива“ (КПИИ) в обхвата на поземлени имоти с идентификатори 05311.50.2 и 05311.50.3 по КККР на с. Болярци, общ. Аврен свързан с  изработване на: проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) и инвестиционен проект за промяна предназначение на сгради и изграждане на цех за преработка на месни и спиртни продукти, с възложител: СТАТЕВА. Уведомлението е предоставено за обществен достъп, за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 04.12.2019 г.  (публикувано на 03.12.2019 г.).
 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС (изм. и доп. ДВ. бр.31 от 12 април 2019г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32303 до уведомление за инвестиционно предложение за „промяна в параметрите на един генератор касаещи номинална мощност от 1,5 MW на 2 MW“ в поземлен имот №23769.52.106, землище на село Дропла, община Балчик, възложител: “Лонг ЕМ” ООД. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 04.12.2019г.  (публикувано на 03.12.2019г.).

 • На основание  чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес:  http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32290 до уведомление за инвестиционно предложение за „Монтиране на поставяем обект за търговия с млечни продукти и преработка на мляко“ в УПИ I, кв. 46, с площ 858 кв. м, по плана на с. Неофит Рилски, общ. Ветрино, с възложител: „ТЕЛЕФ“ ЕООД. Уведомлението е предоставено за обществен достъп, за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 03.12.2019 г.  (публикувано на 02.12.2019 г.).

 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32293 до уведомление за инвестиционно предложение свързано с „Водовземане от нов сондажен кладенец „СК Холидей-Аврен“ в поземлен имот (ПИ) № 00084.1.365, лозе, местност „Бялата пръст“, с. Аврен, обл. Варна, с цел напояване на лозови насаждения, в ПИ  00084.1.365 (лозе, с площ 2.260 дка), 00084.1.513 (лозе, с площ 10 дка) и 00084.1.515 (лозе, с площ 7.001 дка), местност „Бялата пръст“, по плана на село Аврен, обл. Варна, с възложител: „ХОЛИДЕЙ БИО“ ООД, с. Аврен, обл. Варна.  Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 03.12.2019г. (публикувано на 02.12.2019г.).

 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32273    до уведомление за инвестиционно намерение свързано с реализация на „Изграждане на локална пречиствателна станция (ЛПСОВ)  за отпадъчни води от кланица, транжорна и предприятие за месопреработка“, в ПИ с идентификатор 53210.19.12,  с площ 35907 кв.м, урбанизирана територия, с НТП „За хранително–вкусовата промишленост“, с. Овчарово, община Добричка, област Добрич, с възложител „НЕДКО НЕДКОВ-ОВЧАРОВО“ ЕООД. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 27.11.2019г. (публикувано на 26.11.2019г.)

 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС (изм. и доп. ДВ. бр.31 от 12 април 2019г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32260  до уведомление за инвестиционно предложение за  „Изграждане на тръбни кладенци за добив на подземни води за напояване на зелени и тревни площи и други цели (за осигуряване на алтернативно водоснабдяване и за всички други цели на „Летище Варна“)“ в ПИ 00182.307.40, 00182.307.36, 00182.307.42, 00182.307.29, землище на общ.Аксаково, гр Аксаково, обл. Варна, с възложител „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 25.11.2019г.  (публикувано на 22.11.2019г.)

 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32154 до уведомление свързано с реализация на инвестиционно намерение за „Изграждане на площадка за загробване на животни – трупна яма“ в поземлен имот с идентификатор 06416.91.36, с. Брестак, общ. Вълчи дол, с възложител ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 25.11.2019г. (публикувано на 22.11.2019г.)

 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32257  до уведомление за реализацията на ИП свързано с изграждане „Изграждане на производствен цех за сладкарски изделия“ в поземлен имот с идентификатор 69763.5.5, земеделска територия, с НТП „Друг вид земеделска земя“, с площ 599 кв.м, с. Страшимирово, общ. Белослав, обл. Варна, с възложител Д. Демиров. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 25.11.2019г. (публикувано на 22.11.2019г.)

 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32243 до уведомление за ИП свързано с изграждане на директен, присъединителен газопровод от ГРС „Девня“ до т.29 от присъединителен газопровод първа част, с разрешение за строеж №1/04.01.2018г., от ТЕЦ „Девен“ до Завод за полипропиленово фолио, Промишлена зона „Юг“, гр.Девня“, с възложител: „Пластхим-Т“ АД. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 22.11.2019 г.  (публикувано на 21.11.2 019 г.).

 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32238 до уведомление за реализация на инвестиционно намерение свързано с „Производствено – складова и рекреационна дейност“ в поземлен имот с идентификатор 51233.91.16, с площ 5515 кв.м, земеделска територия, с НТП “Нива“, местност „Орта йолу“, землище с. Невша, общ. Ветрино, с възложител: В. Велков, гр. Варна. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 22.11.2019г. (публикувано на 21.11.2019г.).

 • На основание  чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32232 до уведомление за инвестиционно предложение за „Оптимизиране на поливната инсталация на овощни градини в землището на с. Оброчище, свързано с изменение на точката на водовземане от р. Батовска, с местоположение поземлени имоти (ПИ) 53120.46.44; 53120.46.41; 53120.46.40; 53120.46.56, с възложител: „ЕКО АГРО“ АД. Уведомлението е предоставено за обществен достъп, за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 21.11.2019 г.  (публикувано на 20.11.2019 г.).

 • На основание  чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32225 до уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на модулен обект за търговия с млечни продукти и преработка на мляко с капацитет 300 л дневно“ в УПИ VII, кв. 31А по плана на с. Полковник Дяково, общ. Крушари, обл. Добрич, с възложител: ЗП Г. Стоянов. Уведомлението е предоставено за обществен достъп, за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 20.11.2019 г.  (публикувано на 19.11.2019 г.).

 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32219 до уведомление за инвестиционно предложение свързано с „Изграждане на площадка за извършване на дейности по събиране и съхраняване с код R13 на отпадъци (производствени отпадъци – 6000 т/г., отпадъци от: масла – 2000 т/г., нефтопродукти – 2000 т/г. и опасни -2000 т/г.)“ в поземлен имот с идентификатор 20482.505.611 (стар идентификатор: 20482.505.16), с площ 15314 кв.м, урбанизирана територия, с НТП „За друг вид производствен, складов обект“, Промишлена зона-юг, гр. Девня, с възложител „БРЕНД СВЯТ 2017“ ЕООД, гр. Варна. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 20.11.2019г. (публикувано на 19.11.2019г.).

 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС (изм. и доп. ДВ. бр.31 от 12 април 2019г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32211 до уведомление за инвестиционно предложение за  “Ремонт и реконструкция на съществуващи рибарници с цел риборъзвъждане, спортен риболов, отдих, в ПИ №24102.37.198 и  24102.38.197,  изграждане на два тръбни кладенци в ПИ №24102.37.188 и  24102.38.102 и водовземане от Дуранкулашко езеро“, в землището на с. Дуранкулак, общ. Шабла, с възложител:  “Кария Фиш Трейдинг” ООД. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 19.11.2019г.  (публикувано на 18.11.2019г.).

 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32213   до уведомление за инвестиционно намерение свързано с реализация на„Разширение на съществуваща площадка за дейности с отпадъци“ с включване на нови дейности, по:

  • сортиране и рязане на отпадъци от черни и цветни метали и метални опаковки;
  • разглобвяване на ИУЕЕО с неопасен характер;
  • увеличаване количествата на ОЧЦМ, ИУЕЕО, метални опаковки и смесени опаковки, в ПИ с идентификатор 10135.73.542, урбанизирана територия, с НТП „За друг вид производствен, складов обект“, с площ 677 кв.м., Промишлена зона „Планова“, район „Владислав Варненчик“, в гр. Варна, с възложител „ЮЛИЯ ЙОРДАНОВА 8“ ЕООД .

  Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 19.11.2019г. (публикувано на 18.11.2019г.).

 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32144 до уведомление за реализацията на ИП свързано с „Изграждане на осем еднофамилни жилищни сгради“ в поземлен имот с идентификатор 10135.2569.136 (номер по предходен план: квартал: 34, парцел: XV-136), с площ 3523 кв.м, урбанизирана територия, с НТП „Ниско застрояване – до 10м“, район „Приморски“, к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна, с възложител: „Св. Св. Константин и Елена холдинг“ АД, гр. Варна. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 18.11.2019г. (публикувано на 15.11.2019г.).

 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32202  до уведомление за реализацията на ИП свързано с изграждане „Изграждане на дестилерия за етерични масла“ в поземлен имот с идентификатор 77390.30.1, урбанизирана територия, с НТП „За стопански двор“, с площ 30216 кв.м, с.Храброво, общ. Балчик, обл. Добрич, с възложител ЗПК „Авангард-94“, с.Храброво, общ. Балчик, обл. Добрич. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 15.11.2019г. (публикувано на 14.11.2019г.).

 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32198 до уведомление за инвестиционно предложение свързано с „Изграждане на 6 бр. бунгала за сезонно обитаване“ в ПИ 39459.25.563, с. Кранево, общ. Балчик, с възложител ЕТ “Стария дъб-Добри Добрев“. Уведомлението е предоставено за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 15.11.2019 г.  (публикувано на 14.11.2019 г.).

 • На основание  чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32160 до уведомление за инвестиционно предложение за „Реконструкция на ВЛ 110 kV „Дропла“ от п/ст „Генерал Тошево“ до п/ст „Шабла“, с 311 бр. стоманорешетъчни стълбове“, с възложител: „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД. Уведомлението е предоставено за обществен достъп, за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 09.11.2019 г.  (публикувано на 08.11.2019 г.).

 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32129   до уведомление за инвестиционно предложение свързано със закриване и рекултивация на общинско депо за битови  отпадъци на територията на общ. Бяла, обл. Варна в поземлен имот с идентификатор 07598.82.13, м-ст „Турта“, по КККР на общ. Бяла, обл. Варна, с възложител: Община Бяла. Уведомлението е предоставено за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 07.11.2019 г.  (публикувано на 06.11.2019 г.)

 • На основание  чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32104 до уведомление за инвестиционно предложение за „Преустройство и смяна предназначение на съществуваща сграда – гараж в обект за винопроизводство“ в УПИ XII, „за социални дейности и безвредни производствени дейности“, кв. 71 по плана на с. Аврен, общ. Аврен, обл. Варна, с възложител: „ХОЛИДЕЙ БИО“ ООД. Уведомлението е предоставено за обществен достъп, за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 01.11.2019 г.  (публикувано на 31.10.2019 г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32103  до уведомление за реализацията на ИП свързано с изграждане „Изграждане на жилищна сграда с магазин за хранителни стоки в ПИ с идентификатор 10135.3512.1429 (стар идентификатор 10135.3512.132;10135.3512.129;10135.3512.258), с площ 1260 кв.м, урбанизирана територия, с НТП „За друг обществен обект, комплекс“,  район „Младост“, гр. Варна, с възложител „ЦБА Пропърти Мениджмънт“ АД. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 01.11.2019г. (публикувано на 31.10.2019г.).

 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32099 до уведомление за реализацията на ИП свързано с „Монтиране на дестилерия за преработка на етерично-маслени култури (лавандула, маточина, и др.)“ в поземлен имот с идентификатор 58270.501.296, урбанизирана територия, с НТП „За стопански двор“, с площ 5750 кв.м, ул. „Четвърта“ по плана на село Преспа, общ. Балчик, обл. Добрич, с възложител ЕТ „СТРОНГ-Тихомир Георгиев“, гр. Добрич. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 01.11.2019г. (публикувано на 31.10.2019г.)

 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32096 до уведомление за инвестиционно предложение свързано с „Изграждане на площадка за извършване на дейности по събиране, временно съхраняване и предварително третиране (рязане, смилане/шредиране) на излезли от употреба гуми (ИУГ)“ в поземлен имот с идентификатор 20482.505.10, с площ 49477 кв.м, Промишлена зона-юг, гр. Девня, с възложител „ХИМПРОМ КОМЕРС 2016“ ЕООД, гр. Девня. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 31.10.2019г.  (публикувано на 30.10.2019г.)

 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32084 до уведомление за инвестиционно предложение свързано със закупуване, монтиране и въвеждане в експлоатация на  „Мобилно съоръжение за преработка на отпадъци от цех за преработка на риба и аквакултури ( до 1 тон/ден ) с използване на патентована технология за микродъгова обработка във въртящи се магнитни полета“ с цел  производство на протеинова паста предназначена за хранителна добавка в хранителни смеси за животни в т.ч риби  в УПИ XIII, кв. 27, по плана на с. Славеево, общ. Добричка, с възложител: „Бул Аква Фиш” ООД. Уведомлението е предоставено за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 29.10.2019 г.  (публикувано на 28.10.2019 г.).

 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32079  до уведомление за инвестиционно намерение свързано с реализация на „Промяна на предназначение, основен ремонт и пристрояване на съществуваща сграда “ в ПИ с идентификатор 10135.3511.1461.10, ПЗ „ Планова“ , гр. Варна, общ. Варна, с възложител: ОБЩИНА ВАРНА. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 29.10.2019г. (публикувано на 28.10.2019г.)

 • На основание  чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32066 до уведомление за Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) за „Промяна предназначението на съществуваща сграда от „Хотел магазини за хранителни и промишлени стоки, офис и снек-бар“ в „Дом за стари хора и социални дейности“ находяща се в УПИ Х, кв. 27 по регулационния план на с.Шкорпиловци, община Долни чифлик, област Варна /ПИ с иденификатор 83404.501.532/, свързан с проект за подробен устройствен план – план за застрояване на УПИ X “Дом за стари хора и социални дейности“, кв. 27 по плана на с. Шкорпиловци, община Долни чифлик, област Варна, част от КПИИ, с възложител: „ДОМ ЧЕРНОМОРЕЦ“ ООД. Уведомлението е предоставено за обществен достъп, за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 26.10.2019 г.  (публикувано на 25.10.2019 г.).

 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32073 до уведомление за реализацията на ИП свързано с „Изграждане на собствена (учебна и спортна) база за иновативни учебни заведения, включващи детстка градина, основно училище и профилирана гимназия“ в поземлени имоти с идентификатори №№ 10135.2517.5175 и 10135.2517.5176, с обща площ 8795 кв.м, СО „Манастирски рид, Бялата чешма, Дъбравата“, местност „Аязма“, район „Приморски“, гр. Варна, с възложител: НОВО ОБРАЗОВАНИЕ ДЗЗД, гр. Варна. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 28.10.2019г. (публикувано на 25.10.2019г.).

 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32067 до уведомление за инвестиционно предложение свързано с изграждане на водовземно съоръжение за добив на термални  води с цел водоснабдяване на комплекс „Гранд хотел Варна“, в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10135.2569.322, с площ от 9565 кв. м. по КККР на гр. Варна, с трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване- високо застрояване (над 15 м), разположен в к. к. „Св. Св. Константин и Елена“, район „Приморски“, общ. Варна, обл. Варна“, с възложител: „ГРАНД ХОТЕЛ ВАРНА“ АД Уведомлението е предоставено за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 26.10.2019 г.  (публикувано на 25.10.2019 г.).

 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32062 до уведомление за инвестиционно предложение свързано с реконструкция и строителство на еднофамилни жилищни сгради в УПИ ХIV – 20, в кв.4  по ПУП на зона за отдих „Луна“ гр. Бяла, община Бяла, област Варна,  с възложител:  „ЛУНА – ПАРК РЕЗИДЪНС“ ООД. Уведомлението е предоставено за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 25.10.2019 г.  (публикувано на 24.10.2019 г.)

 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/32060 до уведомление за инвестиционно намерение свързано с реализация на „Медицински център с оптика и аптека, трафопост и жилищно строителство“ в поземлен имот с идентификатор 10135.3513.215, район „Младост“ гр. Варна, с възложител: „ХИПОКРАТ“ ЕООД, гр. Варна. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 25.10.2019г. (публикувано на 24.10.2019г.)

 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/31982 до уведомление за инвестиционно намерение свързано с „Изграждане на жилищна сграда (апартаментен тип), басейн и паркинг за моторни превозни средства“ в УПИ VII-133, по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Бяла, с възложител Л. Сохранная, гр. Варна. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 21.10.2019г.  (публикувано на 18.10.2019г.)

 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/31969     до уведомление за инвестиционно предложение за:
  1. „Разширение и модернизиране на пристанище със специално предназначение „СТФ – Езерово“ чрез удължаване на съществуващия кей и изграждане на нови пристанищни съоръжения.
  2. Изграждане на ново пристанище за обществен транспорт с регионално значение в ПИ с идентификатор № 27125.504.149, площ 83 771 кв.м, /съгласно нотариален акт площта е 83 779 кв. м/, трайно предназначение на територията – територия на транспорта, начин на трайно ползване – за пристанище, землище на с. Езерово, общ. Белослав, с възложител: „Строителен и Технически Флот“ АД.

   Уведомлението е предоставено за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 17.10.2019г.  (публикувано на 16.10.2019г.)

 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/31952 до уведомление за инвестиционно предложение свързано с изграждане на навес за съхранение на селкостопанско оборудване и поставянае на мобилна съоръжение за дестилация/ преработка  на етерично маслени култури в ПИ   с идентификатор 35064.501.1479 с НТП „за друг вид производствен складов обект“ по КККР на гр. Каварна, обл. Добрич, с възложител: ЗП Т. ДИМОВ. Уведомлението е предоставено за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 16.10.2019 г.  (публикувано на 15.10.2019 г.)

 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/31944 до уведомление за реализацията на ИП свързано с „Изграждане на магазини за сезонна експлоатация – продажба на промишлени стоки, сувенири, фото и услуги“, ситуирани в поземлен имот с идентификатор 10135.2570.46 (номер по предходен план: 155, квартал: 33, парцел: I), с площ 12935 кв.м, урбанизирана територия с НТП “За курортен хотел, почивен дом“, район „Приморски“, К.К. „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна, с възложител: „ПРОФИЛАКТИКА, РЕХАБИЛИТАЦИЯ и ОТДИХ“ ЕАД, гр. София. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 16.10.2019г.  (публикувано на 15.10.2019г.).

 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/31934 до уведомление за инвестиционно предложение свързано с „Отглеждане на 51 бр. зайкини-майки на площ от 400 кв.м в животновъден обект“ в поземлен имот с идентификатор 07598.302.21, с площ 1192 кв.м, урбанизирана територия, с НТП „Ниско застрояване до 10 м“, ул. „Михаил Дойчев“ № 23, по КККР на гр. Бяла, обл. Варна, с възложител Янев, гр. Бяла. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 15.10.2019г.  (публикувано на 14.10.2019г.).

 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/31918 до уведомление за инвестиционно предложение свързано с реконструкция, пристрояване и надстрояване на съществуващи сгради, строителство на четири броя бунгала, и  обособяване на винарна, дегустационна, медийна зала и общо помещение в ПИ 000240 по ПУП – ПРЗ на ПИ 000240 по КВС на с. Солник, община Долни чифлик, област Варна, с възложител:  „ЕКОТЕХ БИО“ ЕООД. Уведомлението е предоставено за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 12.10.2019 г.  (публикувано на 11.10.2019 г.).

 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС (изм. и доп. ДВ. бр.31 от 12 април 2019г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/31878    до уведомление за инвестиционно предложение  за  „Увеличаване на количествата за съхранение на отпадъци и включване на нови дейности по оползотворяване с отпадъци“ в ПИ № 37099.47.40,   площ  4 000 кв.м, /съгласно нотариален акт площ 4 001 кв. м/, стар номер 047040, вид собств. частна, вид територия – урбанизирана, НТП – за друг вид застрояване, м. Казълджик Пунар, село Кичево, община Аксаково, област Варна,  възложител: „Андреа 2012″ЕООД . Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 11.10.2019г.  (публикувано на 10.10.2019г.).
 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС (изм. и доп. ДВ. бр.31 от 12 април 2019г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/31860   до уведомление за инвестиционно предложение  за  „Оползотворяване на отпадъци и тяхното влагане в строителни продукти“ в ПИ № 10135.3514.715, , район Младост, Западна промишлена зона, вид собственост – частна, вид територия урбанизирана, НТП – за друг вид производствен, складов обект, площ 11 654 кв.м, стар номер 33, квартал 11, парцел част от XХХІV „За производствено складова дейност“, гр. Варна, община Варна, област Варна, възложител:“Проджект инженеринг Варна“ЕООД . Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 09.10.2019г.  (публикувано на 08.10.2019г.).
 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС (изм. и доп. ДВ. бр.31 от 12 април 2019г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/31853  до уведомление за инвестиционно предложение за  „Изграждане на депо за неопасни производствени отпадъци с капацитет 95 т/денонощие и 34 000 т/годишно“ в ПИ №31005.15.51, площ 491465 кв.м, стар номер 000051 трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – Депо за индустриални отпадъци, землище на с. Златина,  община Провадия,  област Варна, възложител: „ЗСК-Девня“АД. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 08.10.2019г.  (публикувано на 07.10.2019г.)
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/31846 до уведомление за инвестиционно намерение свързано, с: – „Изграждане на административна сграда – информационен център „Солниците“ на един етаж със застроена площ от 300 кв.м“ в поземлен имот с идентификатор 58503.164.230 (стар идентификатор: 58503.164.222), с площ 5000 кв.м, земеделска територия, с НТП „Друг вид земеделска земя“ по КККР на гр. Провадия; – изработване на проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатор 58503.164.230, по КККР на гр. Провадия, с цел промяна предназначението на имота от „За друг вид земеделска земя“ в устройствена зона за „Обществено обслужващи дейности“, с конкретно предназначение информационен център „Солниците, гр. Провадия“, с възложител Община Провадия. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 07.10.2019г.  (публикувано на 04.10.2019г.).

 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/31837 до уведомление за реализацията на ИП свързано с „Изграждане на шоурум за строителни изделия, складово помещение и офис“ в поземлен имот с идентификатор 10135.4510.453, ЗПЗ, район „Вл. Варненчик“, гр. Варна, с възложител Юдов, гр. Варна. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 07.10.2019г.  (публикувано на 04.10.2019г.).
 • На основание  чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/31835 до уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на три буни и три малки мостчета в крайбрежните води на Черно море “ във връзка с предстоящо изграждане на поредни етапи от обект „Мидена ферма Дълбока“ в района на с. Българево, общ. Каварна с възложител: „ДЪЛБОКА“ ООД. Уведомлението е предоставено за обществен достъп, за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 04.10.2019 г.  (публикувано на 03.10.2019 г.).

 • На основание  чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/31836 до уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на „Сгради за резервоар за вода и помпена станция към тръбен кладененец“ в ПИ с идентификатор 53210.19.12 /идентичен с №019012/, с площ 35907 кв. м, урбанизирана територия, с начин на трайно ползване – „За хранително-вкусовата промишленост“, по КККР на с. Овчарово, общ. Добричка, с възложител: „НЕДКО НЕДКОВ – ОВЧАРОВО“ ЕООД. Уведомлението е предоставено за обществен достъп, за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 04.10.2019 г.  (публикувано на 03.10.2019 г.).

 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/31787 до уведомление за инвестиционно свързано с изработване на проект за изменение на  ПУП-ПРЗ за делба на кв. 53, с. Неофит Рилски, общ. Ветрино,  с възложител: общ. Ветрино. С проекта за изменение на  ПУП-ПРЗ се предвижда: – промяна в конфигурацията на кръстовището заключено между осови точки с номера – 107,108,109 в следните насоки: – съобразяване с действителното местоположение на съществуващия мост съединяващ улиците от О.Т. 106 и О.Т. 109;  – формиране на локален площад с възможност за развитие на кръгово движение между О.Т. 108, О.Т. 109, О.Т. 201 и О.Т. 202, с цел осигуряване на безконфликтен достъп до новоформираните урегулирани поземлени имоти; В рамките на кв. 53 чрез проектиране на две нови улици (О.Т. 202 – О.т. 145 и О.Т. 202 – О.Т. 203) с ширина 8 метра се обособяват два нови квартала – кв. 69 и кв. 70 с граници обхващащи протежението на наличните на терена отводнителни канали. В рамките на същите са формирани два нови урегулирани имота – УПИ I за озеленяване в кв. 69 и УПИ I за озеленяване В кв. 70. Върху останалата част от територията на кв. 53 са проектирани два нови регулирани поземлени имота със следното отреждане: – УПИ I – за спорт и атракции и УПИ II – за атракции и рекреация. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 27.09.2019 г.  (публикувано на 26.09.2019 г.).

 • На основание  чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/31790 до уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на транспортен достъп до до поземлени имоти (ПИ) с идентификатори: 14653.210.450, 14653.210.451, 14653.210.452, 14653.210.453, 14653.210.454 (идентични с ПИ 14653.210.2), урбанизирана територия, с начин на трайно ползване „за животновъдна ферма“ по КККР на с. Генерал Кантарджиево, общ. Аксаково, обл. Варна, във връзка с изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за изграждане на транспортен достъп до гореописаните имоти, с възложител: „АЙС“ ЕООД. Уведомлението е предоставено за обществен достъп, за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 28.09.2019 г.  (публикувано на 27.09.2019 г.).

 • На основание  чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес:  http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/31784 до уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на  водовземно съоръжение-тръбен кладенец“ в ПИ 72624.604.1055, по КККР на гр. Добрич, общ. Добрич, обл. Добрич, с възложител: „Неопърл България“ ЕООД. Уведомлението е предоставено за обществен достъп, за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 27.09.2019 г.  (публикувано на 26.09.2019 г.).

 • На основание  чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/31776  до уведомление за инвестиционно предложение за  „Производство на ел. енергия от преработка на биоотпадъци, пластмасови опаковки от бита и промишлеността“ в ПИ с идентификатор № 03719.3.1, площ 24,282 дка, трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване –  за складова база, стар номер – 003001, землище на град Белослав, община Белослав, с възложител „Ем-Ен“ООД. За уведомлението е предоставен обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 26.09.2019г.  (публикувано на 25.09.2019г.).

 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/31778 до уведомление за инвестиционно предложение свързано с „Изграждане на кравеферма и мандра“ в поземлен имот с идентификатор № 05311.50.3, по плана на с. Болярци, общ. Аврен, с възложител: г-жа Статева, гр. Варна. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 26.09.2019г.  (публикувано на 25.09.2019г.).

 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/31702 до уведомление за инвестиционно предложение свързано с Изграждане на ново изводно поле в електрическа подстанция „Варна запад“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10135.3515.305, гр. Варна, с възложител: „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД, гр. София. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 17.09.2019г.  (публикувано на 16.09.2019г.).

 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/31700 до уведомление за инвестиционно намерение свързано с „Изграждане на търговски комплекс“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 72624.475.114, по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Добрич, с възложител „ПРАКТИКЕР РИТЕЙЛ“ ЕООД, гр. София. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 17.09.2019г. (публикувано на 16.09.2019г.).
 • На основание  чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/31684 до уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на „Шоурум, сервиз, офиси и складове за строителна техника“ в ПИ 10135.4507.158, с площ 5009 кв. м, вид територия урбанизирана, НТП „За търговски обект, комплекс“ по КККР на гр. Варна, с възложители: Георгиева и Гурковска.Уведомлението е предоставено за обществен достъп, за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 14.09.2019 г.  (публикувано на 13.09.2019 г.).

 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/31653 до уведомление за инвестиционно предложение свързано с „Изграждане на складова база, офис и бизнес център“ в поземлен имот с идентификатор: 00182.37.32, по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Аксаково, с възложител „МИЛКОС-ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, гр. Варна. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 11.09.2019г.  (публикувано на 10.09.2019г.).

 • На основание  чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/31647 до уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане пет броя еднофамилни жилищни сгради и водовземно съоръжение – тръбен кладенец“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 35701.11.90, с площ 7544 кв. м, урбанизирана територия,  с начин на трайно ползване “Ниско застрояване (до 10 м)“, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Каменар, местност Франга дере и Кокарджа, общ. Варна, обл. Варна, за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване на жилищните сгради, с възложител: „БИЗНЕС АСПЕКТИ“ ЕООДУведомлението е предоставено за обществен достъп, за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 10.09.2019 г.  (публикувано на 09.09.2019 г.).

 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/31574 до уведомление за инвестиционно намерение свързано с „Изграждане на сграда със смесено предназначение и обществено ослужване“ в УПИ III-37, по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Варна, с възложител „АВЕ ЦЕНТЪР“ ЕООД, гр. София. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 29.08.2019г. (публикувано на 28.08.2019г.).

 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/31545 до уведомление за инвестиционно предложение свързано с „Монтиране на съоръжения за напояване на 10 дка разсад за етерично маслени култури“ в поземлен имот с идентификатор 35064.112.41, гр. Каварна, обл. Добрич и „Изменение на разрешително за водовземане на подземни води от съществуващо водовземно съоръжение – ТК „Балев – Каварна“ за промишлено водоснабдяване на дестилерия“ в ПИ 35064.501.4159, в частта – цел на водовземане, с допълване и „За самостоятелно водоснабдяване – за напояване на земеделски култури, вкл. 10 дка разсад за етерично маслени култури“ в ПИ 35064.112.41. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 22.08.2019г.  (публикувано на 21.08.2019г.).

 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/31533 до уведомление за инвестиционно предложение свързано с „Изграждане на комплекс за алтернативен туризъм“ в УПИ I-общ. от кв. 5А, с площ 760 кв.м, по плана на село Здравец, общ. Аврен, обл. Варна, с възложител: г-жа Гаврилова, гр. Варна.Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 21.08.2019г.  (публикувано на 20.08.2019г.).

 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС (изм. и доп. ДВ. бр.31 от 12 април 2019г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/31529   до уведомление за инвестиционно предложение за “Техническа и биологична рекултивация на депо за неопасни отпадъци- депо за фосфогипс“ в ПИ №№20482.248.90, 20482.248.123, 20482.280.53, 20482.280.54, 20482.280.58, 20482.280.129, 20482.280.132“ в землището на град Девня, община Девня, област Варна, възложител: „Агрополихим“АД. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 20.08.2019г.  (публикувано на 19.08.2019г.).

 • На основание  чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/31514 до уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на хотел с ресторант и външен басейн“, свързано с проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ с цел обединяване на УПИ II и УПИ III, кв. 253 (идентични с поземлени имоти с идентификатори 39459.25.582 и 39459.25.583, находящи се в урбанизирана територия, с начин на трайно ползване „За друг курортно-рекреационен обект“) по плана на с. Кранево, община Балчик, обл. Добрич, с възложител: „ТРЕЙДФАРМА“ ЕООД. Уведомлението е предоставено за обществен достъп, за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 17.08.2019 г.  (публикувано на 16.08.2019 г.).

 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/31501 до уведомление за реализацията на ИП свързано с „Изграждане на площадка за извършване на дейности по съхранение и разкомплектоване на ИУМПС и търговия с авточасти-втора употреба“ в поземлен имот с идентификатор 10135.2551.408, с площ 872 кв.м, урбанизирана територия, с НТП „За друг обществен обект, комплекс“, местност „Франга дере и Кокарджа“, район „Приморски“, по КК на гр. Варна, с възложител: „ДС ВАРНА АУТО“ ООД, гр. Варна. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 19.08.2019г.  (публикувано на 16.08.2019г.).

 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС (изм. и доп. ДВ. бр.31 от 12 април 2019г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/31491   до уведомление за инвестиционно предложение за  „Предприятие за рециклиране на метали от отпадъци“ в поземлени имоти ПИ № 20482.505.350 и ПИ № 20482.505.117, промишлена зона – Юг , землище на гр. Девня, община Девня, област Варна, с възложител: „Технойон” ЕАД. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 15.08.2019г.  (публикувано на 14.07.2019г.).

 • На основание  чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/31477 до уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на спортен комплекс „Балик“, в УПИ I, кв. 1157, гр. Балчик, общ. Балчик, обл. Добрич, с възложител: Община Балчик. Уведомлението е предоставено за обществен достъп, за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 09.08.2019 г.  (публикувано на 08.08.2019 г.).

 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/31476 до уведомление за реализацията на ИН свързано с „Изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец – 1 Веолия Енерджи Варна“ за добив на подземни води за промишлено водоснабдяване на отоплителна централа, в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10135.73.619 (номер по предходен план: 25, квартал: 4, парцел: II), урбанизирана територия, с НТП „За топлоенергийно производство”, местност „ПЗ Планова“, бул. „Ян Хуняди“ № 5, гр. Варна, с възложител „ВЕОЛИЯ ЕНЕРДЖИ Варна“ ЕАД, гр. Варна. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 09.08.2019г.  (публикувано на 08.08.2019г.).

 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/31474 до уведомление за инвестиционно предложение (ИП) свързано със „Създаване на ферма за отглеждане на риба в мрежени садки на язовир „Партизани“ с площ 10.769 кв.м, съставляващ поземлен имот (ПИ) с идентификатор 55470.69.303 (номер по предходен план: 000303), територия, заета от води и водни обекти, с НТП „Язовир”, местност „Бурунсуз“ по плана на с. Партизани, общ. Дългопол, обл. Варна, с възложител „АСТРЕЙД ВАРНА“ ЕООД, гр. Варна. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 09.08.2019г.  (публикувано на 08.08.2019г.).

 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/31473 до уведомление за инвестиционно предложение свързано с „Обособяване на терен за заравяне на странични животински продукти и продукти, получени от тях, на специфично рискови материали извън обектите, регистрирани в РВМС“ в поземлен имот с идентификатор 03719.697.12, с площ 5324 кв.м, земеделска територия, с НТП „Друг вид земеделска земя“ по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Белослав, с възложител ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 09.08.2019г.  (публикувано на 08.08.2019г.).

 • На основание  чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес:  http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/31472 до уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на дестилерия за преработка на етерично маслени култури“, свързано с проект за Подробен устройствен план – План за застрояване /ПУП-ПЗ/ за производствено складова дейност – дестилерия, за ПИ 56695.501.573, с площ 974 кв. м, урбанизирана територия, с НТП „за стопански двор“, находящ се в землището на с. Плачидол, общ. Добричка, обл. Добрич, с възложител: „АГРО 20“ ЕООД. Уведомлението е предоставено за обществен достъп, за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 09.08.2019 г.  (публикувано на 08.08.2019 г.).

 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/31427 до уведомление за инвестиционно предложение за  „Изграждане на площадка за  извършване на дейности по третиране (събиране, сортиране, рязане) на отдадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), отпадъци от опаковки и др.)“, свързано с изработване на ПУП-ПЗ в обхвата на ПИ 58503.171.12,  находящ се в землището на гр. Провадия, общ. Провадия, обл. Варна,  за промяна предназначението на имота от „нива“ в за „автоморга  и  складова база“, с площ от 3200 кв.м, с възложител на ИП:  „Класик ауто 16“ ООД. Уведомлението е предоставено за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 08.08.2019 г.  (публикувано на 07.08.2019 г.).

 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС (изм. и доп. ДВ. бр.31 от 12 април 2019г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/31442   до уведомление за инвестиционно предложение за  „Изработване на ПУП-ПЗ и смяна на статута на земеделска земя и отреждане за „ПСД производствено-складови дейности  и зона за дейности с отпадъци и съоръжение за съхранение на тор – площадка за компостиране“  в поземлен имот с идентификатор №12574.5.143, вид собственост – частна, вид територия – земеделска, категория 6, начин на трайно ползване –  изоставена орна земя, площ 14 944 кв. м, Средни боища, стар номер 000221,000220,000098,  гр. Вълчи дол, община Вълчи дол, област Варна, с възложител „БГ Агро Земеделска Компания“ ЕООД. Уведомлението е предоставено за обществен достъп и изразяване на становища на (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 07.08.2019г.  (публикувано на 06.08.2019г.).

 • На основание  чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес:  http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/31422 до уведомление за инвестиционно предложение за „Интензивно отглеждане на риба в язовир Николаевка“, представляващ имот № 000286, местност „Малкая“, в землището на с. Николаевка, общ. Суворово, обл. Варна, с възложител: „НД ГРУП“ ЕООД. Уведомлението е предоставено за обществен достъп, за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 31.07.2019 г.  (публикувано на 30.07.2019 г.).

 • На основание  чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/31408 до уведомление за инвестиционно предложение за „Строителство на нов Жилищен комплекс”, в УПИ VIII-41,42,43,45 /ПИ 10135.5061.74/ и трафопост за захранване на коомплекса в УПИ IX-41 /ПИ 10135.5061.75/, кв. 4, район Аспарухово, землище кв. Галата (Зеленика), гр.Варна, общ. Варна, обл. Варна, с възложител: „НЯМУНО БАНГА“ ООД. Уведомлението е предоставено за обществен достъп, за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 30.07.2019 г.  (публикувано на 29.07.2019 г.).

 • На основание  чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/31402 до уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на жилищна сграда с медицински център и обслужваща сграда“ в УПИ XXV-1809, кв.13 по плана на 26 м.р., гр. Варна /ПИ 10135.3513.1809/ по КККР на гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, с възложител: „ИЛТЕКС“ ЕООД. Уведомлението е предоставено за обществен достъп, за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 27.07.2019 г.  (публикувано на 26.07.2019 г.)

 • На основание  чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/31392 до уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на ново водовземно съоражение с цел напояване на зелени площи“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 32278.25.12, с площ 4400 кв. м, по КККР  на гр. Игнатиево, общ. Аксаково, обл. Варна, с възложител: „ХИПЕР ГРУП“ ООД. Уведомлението е предоставено за обществен достъп, за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 26.07.2019 г.  (публикувано на 25.07.2019 г.).

 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/31396 до уведомление за инвестиционно предложение свързано с изграждане на „воден атракцион – Варна“, находяш се в поземлен имот с идентификатор 10135.2536.1014, парк приморски парк-Варна, УПИ V, кв.1 от ЗРП на Приморска зона СЗ 6 (плажна зона под „Салтанат“), гр. Варна           , с възложител на ИП:  „Холдинг Варна“ АД. Уведомлението е предоставено за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 26.07.2019 г.  (публикувано на 25.07.2019 г.).

 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/31347 до уведомление за инвестиционно предложение свързано с „Изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец“ с цел водоснабдяване на автомивка и поливане на тревни площи, в поземлен имот с идентификатор 72624.603.126, с площ 858 кв.м, урбанизирана територия, с НТП „За производство на строителни материали, конструкции и изделия“, местност „Пр. зона Запад“ по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Добрич, с възложител „ХОРИЗОНТИ“ ООД, гр. Добрич. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 18.07.2019г.  (публикувано на 17.07.2019г.)

 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/31346 до уведомление за инвестиционно предложение свързано с изграждане на стадион  в УПИ II – 1361, 1366 „За стадион, спортна зала“ кв. 197 по ПУП-ПРЗ на кв. „Девня“, гр. Девня, обл. Варна, с възложител на ИП:  Община Девня. Уведомлението е предоставено за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 18.07.2019 г.  (публикувано на 17.07.2019 г.)

 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/31338 до уведомления и допълнителна информация за реализация на инвестиционно намерение свързано с промяна предназначението на поземлени имоти с идентификатори: 86088.18.35 и 86088.18.24, урбанизирана територия, с НТП „ниви“, с обща площ от 10.998 дка, местност „Елдермене“ по плана на с. Юнец, общ. Долни чифлик, с цел изграждане на десет бр. едноетажни сглобяеми жилищни сгради, в същите имоти, с възложител И. Караколева, с. Минерални бани, общ. Минерални бани, обл. Хасково. Уведомленията са предоставени за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 17.07.2019г.  (публикувано на 16.07.2019г.)

 • На основание  чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/31311 до уведомление за инвестиционно предложение за „Реновиране на обект за производство на мляко и млечни продукти от собствена ферма“ в ПИ с идентификатор 05311.50.3, урбанизирана територия, с начин на трайно ползване – „За животновъдна ферма“, м-ст „Курията“, с. Болярци, общ. Аврен, обл. Варна, с възложител: „БОЛЯРСКИ ХАН“ ЕООД. Уведомлението е предоставено за обществен достъп, за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 16.07.2019 г.  (публикувано на 15.07.2019 г.).

 • На основание  чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/31110 до уведомление за инвестиционно предложение за „Дострояване на сграда 1 на етажи 3 и 4, преустройство на изграденото в обект „Търговски комплекс“ в сграда 1 и сграда 2, изграждане на топла връзка между двете сгради,  в УПИ XXXII-343, кв. 3 /идентичен с ПИ 10135.4508.343/, по плана на ОП.З, район „Владислав Варненчик“, общ. Варна, обл. Варна, с възложител: КОНСОРЦИУМ „СВ ИНВЕСТ“ ДЗЗД. Уведомлението е предоставено за обществен достъп, за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 13.07.2019 г.  (публикувано на 12.07.2019 г.).

 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/31302 до уведомление за инвестиционно предложение свързано с Промяна предназначението на част от сграда с идентификатор 10135.3514.218.18 в „Цех за производство на протеинови храни и напитки, с капацитет 2800 кг/ден“ в УПИ ХV-1240 „За производствено-складова дейност“ (ПИ 10135.3514.218), кв. 11, ЗПЗ на гр. Варна, с възложител: „АГРОМАШИНАИМПЕКС 2000“ ООД.  Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 15.07.2019г.  (публикувано на 12.07.2019г.).

 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/31295  до уведомление за инвестиционно предложение свързано с реконструкция на сграда с цел  изграждане на „Приют за бездомни  лица и семейства“ в УПИ III, кв. 101, ЦГЧ, гр. Добрич, общ. Добрич в сграда архитектурно-строителен паметник на културата от местно значение, декларирана със списък от 1971 г. на НИПК като къща на жилфонд, ул. „В. Коларов“ № 24, кв. 116, пл. № 3982, гр. Добрич, с възложител на ИП:  Община Добрич. Уведомлението е предоставено за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 11.07.2019 г.  (публикувано на 12.07.2019 г.).

 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС (изм. и доп. ДВ. бр.31 от 12 април 2019г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/31287  до уведомление за инвестиционно предложение за  „Изграждане на укрепително съоръжение и хотелски комплекс“  в ПИ с идентификатор 10135.2572.149, с трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване -за друг обществен обект, комплекс,  площ 6 947  кв. м, стар номер 3811,3813, квартал 36, парцел I-3811,3813, находящ се в град Варна,  община Варна, област Варна, с възложител „Лаудис сити“ООД. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 12.07.2019г.  (публикувано на 11.07.2019г.).

 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС (изм. и доп. ДВ. бр.31 от 12 април 2019г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/31283 до уведомление за инвестиционно предложение за  „Изграждане на хранилище за дизелово гориво и противопожарен сектор с разделителна колонка“  в ПИ с идентификатор 72709.512.196, с трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване -за друг вид производствен, складов обект, площ 27 251 кв. м,номер по предходен план -000196, квартал Т-52, парцел: II – 196,  находящ се в село Тополи,  община Варна, област Варна, с възложител „Бон Марин Холдинг“АД. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 12.07.2019г.  (публикувано на 11.07.2019г.).

 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/31249 до уведомление за реализацията на ИП свързано с „Преустройство и промяна предназначение на ресторант в медицинско заведение – диализен център“ в УПИ I-1384, кв. 35, по плана на 24 м.р., гр. Варна, общ. Варна, с възложител: „ПАРАЦЕЛЬС“ ЕООД, гр. Варна. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 10.07.2019г.  (публикувано на 09.07.2019г.).

 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/31221 до уведомление за инвестиционно намерение свързано с изработване на проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за УПИ ХХII-8, кв. 2, дворно място, с площ 1330 кв.м, по плана на с. Медово, общ. Добричка, с цел образуване на нов имот за „ПСД – дестилерия“ и ИП за „Монтиране на дестилерия за преработка на етерично-маслени култури“ в същия имот, с възложител Белева, с. Медово, общ. Добричка. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 05.07.2019г.  (публикувано на 04.07.2019г.).

 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/31202 до уведомление за реализацията на ИН свързано с „Изграждане на тридесет и шест /36/ броя еднофамилни къщи и трафопост“ в поземлени имоти с идентификатори: 10135.2054.52 и 10135.2054.49, по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Варна, с възложител: „ЕЛМОН ПРОПЪРТИС“ ЕАД, гр. Варна. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 03.07.2019г.  (публикувано на 02.07.2019г.)

 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/31197 до уведомление за инвестиционно предложение свързано с „Отглеждане на около 500 бр. овце от автохтонната Каракачанска порода и изграждане на навес за приютяване на животните и складово помещение за техните фуражи“ в поземлен имот с идентификатор 70175.11.76 (номер по предходен план: 000223, 000908), с площ 18702 кв.м, земеделска територия, с НТП „Друг вид ливада“, местност „Мизинска чешма“ по плана на гр. Суворово, обл. Варна, с възложител „АГРО БИО ИНВЕР БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, гр. Варна. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 03.07.2019г.  (публикувано на 02.07.2019г.)

 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС (изм. и доп. ДВ. бр.31 от 12 април 2019г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/31190  до уведомление за инвестиционно предложение за  „Промяна в техническите характеристики на ветрогенератор“ в ПИ с идентификатор 35064.22.46, вид собств. частна обществени организации, вид територия урбанизирана, НТП за електроенергийното производство, площ 11228 кв.м, стар номер 022025, с възложител „Уиндхопър“ЕООД. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 02.07.2019г.  (публикувано на 01.07.2019г.)

 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/31093 до уведомление за ИП свързано с поставяне на преместваем навес и резервоар за  газ за срок от 10 години на територията на ПИ  с идентификатор: 07257.28.602, с. Българево, общ. Каварна , с възложител: „Дълбока“ ООД. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 02.07.2019 г.  (публикувано на 01.07.2019 г.)

 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС (изм. и доп. ДВ. бр.31 от 12 април 2019г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/31172  до уведомление за инвестиционно предложение за  „За складови и производствени дейности, свързани с неопасно производство и складиране на същото. Открити складове за депониране на инертни материали /пясък, чакъл, каменно брашно/ и тяхното трошене и сортиране чрез трошачно-сортировъчна инсталация. Закрити съоръжения за доставка, обработка, съхранение и експедиция на зърнени култури /зърнобаза/. Водоем за пожарно водоснабдяване и други дейности“  в ПИ с идентификатор № 31005.15.2, площ 360 093 кв.м,  НТП Нива,  вид територия Земеделска, категория 10,  м. Мерата,  с. Златина,  община Провадия, област Варна, стар номер 015002,, с възложител: „ЗСК-ДЕВНЯ“АД. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 27.06.2019г.  (публикувано на 26.06.2019г.).

 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/31134 до уведомление за инвестиционно предложение свързано с „Преустройство на съществуваща нежилищна сграда в дестилерия за добив на етерични масла чрез парна дестилация на тревна зелена маса (лавандула, маточина, бял равнец)“ в имот № VII, кв. 139, дворно място, с площ 4350 кв.м, по плана на гр. Генерал Тошево, обл. Добрич, с възложител „ДИЗИ АГРО“ ООД, гр. Генерал Тошево. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 21.06.2019г.  (публикувано на 20.06.2019г.).

 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/31132 до уведомление за инвестиционно предложение (ИП) свързано с „Преустройство на част от съществуваща стопанска сграда (склад) в дестилерия за преработка на етерично-маслени култури“ с площ до 500 кв.м, в поземлен имот с идентификатор 30185.28.32 (номер по предходен план: парцел: VII, VIII), урбанизирана територия, с НТП „За стопански двор“ по плана на с. Загорци, общ. Крушари, обл. Добрич, с възложител „ДРАКОН-6“ ЕООД, гр. Добрич. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 20.06.2019г.  (публикувано на 19.06.2019г.)

 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/31125 до уведомление за инвестиционно предложение свързано с изработване на ПУП-ПЗ за изменение на действащия план на с. Ген. Кантарджиево, общ. Аксаково в частта му относно кв. 35, като се обособи имот и отреждане на същия за „обществено обслужване“ с цел изграждане на детска площадка в УПИ  I, кв. 35 с площ от 670 кв.м, с. Ген. Кантарджиево, общ. Аксаково, с възложител: общ. Аксаково. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 19.06.2019 г.  (публикувано на 18.06.2019 г.)

 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/31122 до уведомление за инвестиционно предложение свързано с  Инвестиционното предложение (ИП) предвижда) “изграждане на водовземно съоръжение /сондажен кладенец/ в ПИ 37099.47.40, с площ 4000 кв. м, урбанизирана територия, с начин на трайно ползване-за друг вид застрояване, с цел поливане на декоративна растителност-райграс и туи на 1000 кв.м от ПИ 37099.47.40 и ПИ 37099.47.41, /с площ 5499 кв.м, земеделска територия, с начин на трайно ползване-за друг вид застрояване/ по КККР на с. Кичево, община Аксаково, с възложител: „Андреа 2012“ ЕООД. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 19.06.2019г.  (публикувано на 18.06.2019г.)

 • На основание  чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/31115 до уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на двадесет броя жилищни сгради“, с местоположение: поземлен имот (ПИ) с идентификатор 51487.90.23, с площ 9247 кв. м, вид на територията – земеделска, с начин на трайно ползване – „Друг вид земеделска земя“, землище на с. Неофит Рилски, община Ветрино, област Варна, с възложител: „Телеф“ ЕООД. Уведомлението е предоставено за обществен достъп, за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 19.06.2019 г.  (публикувано на 18.06.2019 г.).

 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/31119  до уведомление за ИП  свързано със   закупуване и монтиране на 1 бр.  конрол за леене на положителни акумулаторни решетки на лента и пoтa със съответните 2 бр. газови горелки с изпускащи устройства Д61 и Д62 към нея; закупуване и монтиране на пречиствателно съоръжение към леярски автомат;  закупуване и монтаж на газови горелки към техн. съоръжения и отоплителни уреди на природен газ в поземлен имот 72624.603.300, /идентичен с УПИ ХLV, квартал №256/,  по кадастрален и ЗРЗ на Промишлена зона „Запад“, площ 33,097 дка, в землището на град Добрич, община Добрич, с възложител «Старт» АД. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 19.06.2019 г.  (публикувано на 18.06.2019 г.).

 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/31113 до уведомление за ИН свързано със „За жилищно строителство, КОО, администрация и търговия“ в УПИ XI-882, кв. 151, с площ 20.562 дка, по плана на 29 м.р., гр. Варна, общ. Варна, с възложител „ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ГАЛАТА“ АД, гр. Варна. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 19.06.2019г.  (публикувано на 18.06.2019г.)

 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/31114   до уведомление свързано с  „изграждане на ферма и риболюпилня за отглеждане на африкански сом в рециркулационна система в УПИ III-078040,078041 идентичен с ПИ 04426.78.48 в кв. 078, с. Близнаци, общ. Аврен, с възложител: „ТГ ПРОПЪРТИС“ ЕООД.  Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 18.06.2019 г.  (публикувано на 17.06.2019 г.).

 • На основание  чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/31110 до уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на търговски обекти с подземни складове“  в УПИ VII, кв. 7 /ПИ 72709.12.99/, урбанизирана територия, с начин на трайно ползване „За складова база“, в землището на с. Тополи, общ. Варна, обл. Варна, с възложител: „КАРМА“ EООД. Уведомлението е предоставено за обществен достъп, за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 18.06.2019 г.  (публикувано на 17.06.2019 г.)

 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/31102 до уведомление за инвестиционно предложение свързано с „Преустройство и смяна предназначението на магазини в коридор в едроплощен хипермаркет и двуетажно пристрояване към едроплощен хипермаркет“ в УПИ ХXII-566, кв. 27, по плана на 26 м.р., гр. Варна, общ. Варна, с възложител „КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО“ КД, гр. София. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 17.06.2019г.  (публикувано на 14.06.2019г.).

 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/31103 до уведомление за инвестиционно предложение свързано с „Преустройство и промяна предназначението на магазин 1.26 в коридор в МОЛ Варна и пристрояване към МОЛ Варна“ в УПИ XXIII-1a, 541, 567, 587, кв. 27, по план на 26 м.р., гр. Варна, общ. Варна, с възложител „МОЛ ВАРНА“ ЕАД, гр. София.  Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 17.06.2019г.  (публикувано на 14.06.2019г.).

 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/31095  до уведомление за ИП за изграждане на „Газово стопанство, площадков газопровод и котелно помещение към съществуваща обществена пералня в имот с идентификатор 39459.501.398, по КККР на с. Кранево, община Балчик, област Добрич, с възложител: „Венета 78“ ЕООД. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 14.06.2019 г.  (публикувано на 13.06.2 019 г.).

 • На основание  чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/31074 до уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на  дом за възрастни хора“ в УПИ VI-38, кв.4, землище на с. Въглен, общ. Аксаково, обл. Варна, с възложител: „ТЪГА“ ООД. Уведомлението е предоставено за обществен достъп, за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 12.06.2019 г.  (публикувано на 11.06.2019 г.).

 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС (изм. и доп. ДВ. бр.31 от 12 април 2019г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/31062  до уведомление за инвестиционно предложение за  „Изграждане на инсталация за воден дегаминг на олио и производство на лецитин“ в ПИ с идентификатор 02508.55.188, с трайно предназначение на територията – урбанизирана, и начин на трайно ползване -за хранително-вкусовата промишленост, площ 58 339 кв. м, находящ се в Промишлена зона, гр. Балчик, община Балчик, област Добрич, с възложител „Папас-Олио“АД. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 08.06.2019г.  (публикувано на 07.06.2019г.)

 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС (изм. и доп. ДВ. бр.31 от 12 април 2019г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/31056 до уведомление за инвестиционно предложение за  ИП за „Изграждане на въздушен електропровод (ВЕ) 110 kV п/ст „Варна север“ – п/ст „Каварна“ с увеличение на броя електропреносни стълбове – от 275 на 298 броя – или с общо 23 броя, добавяне на 10 нови реперни стълба и преместването на някои от реперните стълбове, възложител „Електроенергиен системен оператор” ЕАД. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 08.06.2019г.  (публикувано на 07.06.2019г.)

 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/31055 до уведомление за инвестиционно предложение свързано с „Занаятчийска работилница за крафт бира, дегустация и места за настаняване“ в УПИ V-508, кв. 71, по плана на с. Неофит Рилски, общ. Ветрино, с възложител: ЕТ “Рилски-Марийка Рафаилова“. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 08.06.2019г.  (публикувано на 07.06.2019 г.)

 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/31022 до уведомление за инвестиционно предложение свързано с „Изграждане на дестилерия за етерично маслени култури в ПИ 62242.34.138, с начин на трайно ползване „за стопански двор“, с. Стефаново, общ. Добричка, с възложител: В. Буюклиев и Е. Василев. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 08.06.2019г.  (публикувано на 07.06.2019 г.)

 • На основание  чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес:http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/31021 до уведомление за инвестиционно предложение „Изменение на проект за закриване и рекултивация на депо за неопасни отпадъци“ в ПИ 35064.50.175, начин на трайно ползване-депо за битови отпадъци /сметище/, в землището на гр. Каварна, общ. Каварна, с възложител: Община Каварна. Уведомлението е предоставено за обществен достъп, за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 08.06.2019 г.  (публикувано на 07.06.2019 г.)

 • На основание  чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/31037 до уведомление за инвестиционно предложение за „Вътрешно преустройство на магазин за промишлени стоки №3.004 в обект ресторант „Годзила“, находящ се на кота +11.90 в „Делта Планет МОЛ“, ПИ с идентификатор №10135.3514.547 в УПИ VII351, 847, 848, 1683, 1684, , кв. 39, по плана на ЗПЗ, бул. „Сливница“ №185, гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна“, с възложител: „ГАЛЕРИЯ ВАРНА“ АД. Уведомлението е предоставено за обществен достъп, за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 07.06.2019 г.  (публикувано на 06.06.2019 г.)

 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/30991 до уведомление за инвестиционно предложение свързано с „Изграждане на рибарник за угояване на шаран и водовземно съоръжение – тръбен кладенец с цел водоснабдяване на рибарника“ в поземлен имот с идентификатор 02871.16.40, с площ 8470 кв.м, земеделска територия, с начин на трайно ползване „нива“, местност „Фатмата“ по плана на с. Батово, общ. Добричка, с възложител ЗП А. Пенова, гр. Варна. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 03.06.2019г.  (публикувано на 31.05.2019г.)
 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС (изм. и доп. ДВ. бр.31 от 12 април 2019г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/30976 до уведомление за инвестиционно предложение за  „ Увеличаване на броя на пребиваващите ж.п. цистерни от 7 бр. на 12 бр. всяка с капацитет  по 37,14 тона в „Складово стопанство за пропан-бутан” в ПИ с идентификатор 72624.611.9543, площ 25 653 кв. м, вид територия – урбанизирана, НТП –  за друго производство на продукти от нефт, въглища, газ, шисти, м., стар номер 7076; 72624.611.5, квартал 2, парцел V, гр. Добрич, община град Добрич, област Добрич, с възложител „Топливо” АД. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 31.05.2019г.  (публикувано на 30.05.2019г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/30973   до уведомление за инвестиционно предложение свързано с увеличаване количествата на разрешени отпадъци, с които се извършват дейности по третиране и уточняване на вида и техническите характеристики на съоръженията, с които се извършват разрешени дейности по третиране на отпадъци,  за площадка в имот с идентификатор 20482.505.216, Промишлена зона – юг, гр. Девня, общ. Девня, с възложител: „СКРАП МЕТЪЛС С.М.“ ЕООД. Уведомлението е предоставено за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 29.05.2019 г.  (публикувано на 28.05.2019 г.).
 • На основание  чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес:http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/30965 до уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на нова смесена сграда за жилищно строителство, обществено обслужване и търговско-складова дейност“, в УПИ VIII-74, кв. 1 /идентичен с ПИ 10135.4019.74/ и ПУР от о.т. 1100 до о.т. 1114 в ново урбанизирана устройствена зона „Жм“, по плана на местност „Терасите“, район „Владислав Варненчик“, общ. Варна, обл. Варна, с възложител: „КЕЙБЪЛ ТЕХ“ ООД. Уведомлението е предоставено за обществен достъп, за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 30.05.2019 г.  (публикувано на 29.05.2019 г.)
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/30942 до уведомление за инвестиционно предложение свързано с поетапно изграждане на силозна база /6 бр. x 5000т./, изграждане на пътна връзка с път II-97 при км 5+275, с дължина 70м и ширина 3,75м, външни и вътрешни В и К мрежи, газификация и изграждане на предприятие за мливо за ПИ № 72624.611.284, гр. Добрич, общ. Добрич, с възложител: „Агрохимикали“ оод. Уведомлението е предоставено за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 24.05.2019 г.  (публикувано на 23.05.2019 г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/29838 до уведомление за инвестиционно „водовземане от съществуващ сондаж С-2х, находящ се в ПИ 83017.12.5, гр. Шабла, за капково напояване на зеленчукова градина в същия имот, с площ 54 756 дка“, с възложител: Тонкова. Уведомлението е предоставено за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 24.05.2019 г.  (публикувано на 23.05.2019 г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/30944 до уведомление за инвестиционно предложение свързано „Увеличаване количествата на предварително третирани отпадъци и добавяне на нови дейностите по третиране на вече разрешени отпадъци, които предстои да се извършват“ на територията на имот с местонахождение: гр. Добрич, община Добрич, ул. „Калиакра“, № 68, ПИ 72624.610.11 и 72624.610.243, с площ 4 160 кв.м“ с възложител: „Екологична компания“ ЕООД. Уведомлението е предоставено за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 24.05.2019 г.  (публикувано на 23.05.2019 г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/30945 до уведомление за инвестиционно предложение свързано „изграждане на търговски комплекс, изложение, атракции и спорт“ в ПИ № 10135.4508.245, 10135.4508.88 и 10135.4508.246, ж. к. „Владислав Варненчик“,  район Владислав Варненчик, гр. Варна, с възложител: „Интериор-И“ ООД. Уведомлението е предоставено за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 24.05.2019 г.  (публикувано на 23.05.2019 г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/30941      до уведомление за инвестиционно предложение свързано с преустройство на сграда овчарник в дестилерия за етерично – мaслени култури в поземлен имот 065039, с. Телериг, общ. Тервел, обл. Добрич, с възложител: „АПЛЕНД БЪЛГАРИЯ“  ООД. Уведомлението е предоставено за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 24.05.2019 г.  (публикувано на 23.05.2019 г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/30940 до уведомление за инвестиционно предложение свързано ИП „Обособяване на площадка за съхраняване на предварително третирани строителни отпадъци с код 19 12 09“, в ПИ № 72709.502.428, с. Тополи, общ. Варна, с възложител: „инжстройинженеринг“ еоод. Уведомлението е предоставено за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 24.05.2019 г.  (публикувано на 23.05.2019 г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/30937 до уведомление за инвестиционно предложение свързано „Обособяване на площадка за съхраняване на ОЧЦМ, ИУМПС, ИУЕЕО, НУБА и неопасни отпадъци-излезли от употреба автомобилни гуми, отпадъци от хартия и картон, пластмаса, стъкло и техните опаковки, разкомплектоване на ИУМПС, разглобяване на ИУЕЕО и сортиране и рязане на ОЧЦМ„ в ПИ № 10135.2551.544, район Приморски, гр. Варна, община Варна, с възложител: „Вива Метал 1913“ ЕООД. Уведомлението е предоставено за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 22.05.2019 г.  (публикувано на 23.05.2019 г.).
 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС (изм. и доп. ДВ. бр.31 от 12 април 2019г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/30921 до уведомление за инвестиционно предложение за  „Изграждане на инсталация за рафиниране на олово“ в ПИ с идентификатор 72624.603.196, с трайно предназначение на територията – урбанизирана, и начин на трайно ползване -за друг вид производствен, складов обект, площ 18 981 кв. м, находящ се в Промишлена зона Запад, гр. Добрич, община град Добрич, област Добрич, с възложител „Монбат Рисайклинг“ЕАД. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 20.05.2019г.  (публикувано на 17.05.2019г.).
 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС (изм. и доп. ДВ. бр.31 от 12 април 2019г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес:http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/30921 до уведомление за инвестиционно предложение за  „Изграждане на инсталация за рафиниране на олово“ в ПИ с идентификатор 72624.603.196, с трайно предназначение на територията – урбанизирана, и начин на трайно ползване -за друг вид производствен, складов обект, площ 18 981 кв. м, находящ се в Промишлена зона Запад, гр. Добрич, община град Добрич, област Добрич, с възложител „Монбат Рисайклинг“ЕАД. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 20.05.2019г.  (публикувано на 17.05.2019г.)
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес:  http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/29889 до уведомление за инвестиционно предложение за „Обединяване на два урегулирани поземлени имота: УПИ №№ XX и XXI в кв. 8 по плана на с. Малина и отреждането им за стопанска дейност – лично стопанство за отглеждане на домашни животни и птици, и изграждане на постройки за съхранение на концентриран, комбиниран, и груб фураж, насипан, пакетиран или във вид на бали“, с. Малина, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич, с възложител: Василева. Уведомлението е предоставено за обществен достъп, за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 17.05.2019 г.  (публикувано на 16.05.2019 г.)
 • На основание  чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес:  http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/29888 до уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на двадесет броя жилищни сгради“, с местоположение: поземлен имот (ПИ) с идентификатор 51487.90.22, с площ 9072 кв. м, вид на територията – земеделска, с начин на трайно ползване – „Друг вид земеделска земя“, землище на с. Неофит Рилски, община Ветрино, област Варна, с възложител: Михайлова. Уведомлението е предоставено за обществен достъп, за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 17.05.2019 г.  (публикувано на 16.05.2019 г.).
 • На основание  чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/29846   до уведомление за инвестиционно предложение за  „Обособяване на място за предварително съхранение на отпадък с код 06 09 04 и наименование – отпадъци от реакции на основата на калций, различни от упоменатите с код 06 09 03* /фосфогипс/“ в ПИ с идентификатор № 20482.505.469, площ 84,363 дка, трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване –за електроенергийното производство, стар номер – 20482.505.464, 20482.505.433, 20482.505.465, землище на град Девня, общ. Девня, с възложител „Агрополихим“АД . За уведомлението е предоставен обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 14.05.2019г.  (публикувано на 13.05.2019г.)
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/29870   до уведомление за инвестиционно предложение свързано със закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни  отпадъци в поземлен имот с идентификатор 70175.75.21 землище гр. Суворово, с възложител: Община Суворово.  Уведомлението е предоставено за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 10.05.2019 г.  (публикувано на 09.05.2019 г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/29868   до уведомление за инвестиционно предложение свързано със закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни  отпадъци в поземлен имот с идентификатор 72271.47.321 по КККР на гр. Тервел, с възложител: Община Тервел. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 10.05.2019 г.  (публикувано на 09.05.2019 г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/29865 до уведомление за инвестиционно предложение свързано с „Прокарване на оценъчно-експлоатационни сондажи К-261 и К-262 „Дуранкулак“, добив на природен газ, изграждане на събирателен газопровод (шлейф) и газозарядна станция за компенсиран природен газ“ в с. Дуранкулак, община Шабла, обл. Добрич, с възложител: “ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ” АД, гр. София. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 10.05.2019г.  (публикувано на 09.05.2019г.)
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/29860  до уведомление за „Изграждане на водовземно съоръжение  и водоплътна изгребна яма за нуждите на автосервиз, производствено – складова база, шоурум и атракцион“ в ПИ 032152, с площ от 6101 кв.м,  находящ се в землището на с. Куманово, общ. Аксаково, с възложители: К. Борисова, „Прекавер“ ООД и Н. Колев. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 09.05.2019 г.  (публикувано на 08.05.2019 г.)
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/29856 до уведомление за инвестиционно предложение свързано с „Изграждане на площадка за извършване на дейности по съхраняване на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), негодни за употреба бетерии и акумулатори (НУБА) и неопасни отпадъци от метални опаковки, хартия и картон, пластмаса, стъкло и техните опаковки, разкомплектоване  на ИУМПС, разглобяване на ИУЕЕО, сортиране и рязане на ОЧЦМ“ в поземлен имот с идентификатор 68998.97.93, с площ 768 кв.м, местност „До линията“, по кадастралната карта на с. Старо Оряхово, общ. Долни чифлик, обл. Варна, с възложител: „ЕКОРЕСАЙТИНГ“ ЕООД, гр. Варна. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 09.05.2019г. (публикувано на 08.05.2019г.)
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/29851   до уведомление за Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) включващ: инвестиционен проект (ИП) за  „изграждане на аквакултурно стопанство с рециркулационна система и Подробен устройствен план- План за застрояване (ПУП-ПЗ) за УПИ III-97, кв. 11 по плана на с. Изворско, общ. Ген. Тошево, с възложител: „ТРАНС СПЕЕД – 10“ ЕООД. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 09.05.2019 г.  (публикувано на 08.05.2019 г.)
 • На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/29836 до уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на десет броя жилищни сгради“, с местоположение: поземлен имот (ПИ) с идентификатор 39459.27.2, с площ 15.000 дка, вид на територията – земеделска, с начин на трайно ползване – „Нива“, землище на с. Кранево, община Балчик, област Добрич, с възложител: Фердинандова.  Уведомлението е предоставено за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 09.05.2019г.  (публикувано на 08.05.2018г.)
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/29837 до уведомление за инвестиционно намерение свързано с изработване ПУП-ПРЗ за част от територията на Община Варна, а именно за поземлен имот с идентификатор 10135.1507.852, с площ 12698 кв.м, урбанизирана територия, с НТП „За второстепеннна улица“, ул. „Преслав“ по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Варна, с цел осигуряване на градоустройствена основа за изграждане на паркинг за служебните автомобили на МВР и на живущите регистрирани в сградата прилежаща на паркинга на ул. „Преслав“ в гр. Варна, с възложител Община Варна. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 08.05.2019г.  (публикувано на 07.05.2019г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/29823  до уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на два къщи“  в два имота, като във всеки един от тях ще бъде изградена по една къща, с местоположение: поземлен имот (ПИ) с идентификатор 58445.97.833 (стар идентификатор: 58445.97.832), с площ 5 928 кв. м, трайно предназначение на територията – урбанизирана, с начин на трайно ползване – изоставена орна земя и ПИ с идентификатор 58445.97.6 (стар идентификатор: няма), с площ 4 209 кв. м, трайно предназначение на територията – урбанизирана, с начин на трайно ползване – нива, по КККР на село Приселци, община Аврен, област Варна, с възложител: Б. Н. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email:riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 03.05.2019г.  (публикувано на 02.05.2018г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/29804 до уведомление за инвестиционно предложение свързано с „Вътрешно преустройство и промяна предназначението на помещения в Спален корпус на Детски оздравителен легер „Черноморский“ по плана на К.К. „Камчия“, село Близнаци, общ. Аврен, обл. Варна, с възложител: СОК „КАМЧИЯ“ ЕАД, гр. Бургас. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 02.05.2019г.  (публикувано на 30.04.2019г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/29797 до уведомление за инвестиционно предложение свързано с „Изграждане на търговски обслужващ комплекс, състоящ се магазини, офиси и автопаркинг“ в поземлен имот с идентификатор 67489.69.22, с площ 9999 кв.м, земеделска територия, с начин на трайно ползване „нива“, местност „Ергенлък“ по кадастралната карта и кадастрални регистри на село Слънчево, общ. Аксаково, с възложител Б. Петров, гр. Шумен. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 30.04.2019г.  (публикувано на 25.04.2019г.)
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/29764   до уведомление за инвестиционно предложение свързано с изграждане на сграда за обществено обслужване и жилищно строителство в УПИ V – 144, кв. 48 по плана на гр. Варна, с възложител: “МС БИЛД НВЕСТ“ ЕООД. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 24.04.2019 г.  (публикувано на 23.04.2019 г.)
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/29767  до уведомление за инвестиционно предложение за „Увеличаване количествата на третирани отпадъци и добавяне на  нови дейностите по третиране на вече разрешени отпадъци, които предстои да се извършват“ на територията на имот с местонахождение: гр. Варна, област Варна, община Варна, район Аспарухово, Южна промишлена зона, ПИ с идентификатор 10135.5501.68, с площ 4 400 кв.м., от обща  площ 13 901 кв.м, с възложител „Екологична Компания“ ЕООД. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 24.04.2019г.  (публикувано на 23.04.2019г.)
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес:  http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/29756 до уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 72624.603.313, с площ: 587 кв. м, по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, общ. Добрич, обл. Добрич, за водоснабдяване на обществена пералня и пералня за килими „Перфект“, с възложител: „ДИЛЯНА-ПЕРФЕКТ“ ЕООД. Уведомлението е предоставено за обществен достъп, за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 23.04.2019 г.  (публикувано на 22.04.2019 г.).
 • На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/29739 до уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на сграда за обществено обслужване (общежитие) в УПИ XXIV-1109, 1385, 1456,1457 (ПИ 10135.3514.528), кв. 38, с площ 1600 кв. м, урбанизирана територия, с начин на трайно ползване – „За друг вид обществен обект, комлекс“, по плана на ЗПЗ м. р., гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, с възложители: Тодоров, Иванова и „СПРИНТ 2000“ ЕООД. Уведомлението е предоставено за обществен достъп, за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 20.04.2019 г. (публикувано на 19.04.2019 г.).
 • На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/29730 до уведомление за инвестиционно предложение за „Промяна предназначението на съществуваща жилищна сграда в детска градина“, находяща се в УПИ IX-1832, кв. 228, по плана на ж.к. „Изгрев“, гр. Варна, с възложител: Стефанов. Уведомлението е предоставено за обществен достъп, за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 19.04.2019 г. (публикувано на 18.04.2019 г.).
 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес:http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/29726 до уведомление за инвестиционно предложение за „Промяна предназначението на на хотел в рехабилитационна болница“, в ПИ 10135.2569.378, по КККР на гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, с възложител: „ВСЕЛЕНА“ АД. Уведомлението е предоставено за обществен достъп, за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 19.04.2019 г. (публикувано на 18.04.2019 г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/29701  до уведомление за инвестиционно предложение свързано с изграждане на обект за преработка на мляко и търговия с млечни продукти в УПИ IV, кв. 14 по плана на с. Орлова могила, общ. Добричка, обл. Добрич, с възложител: ЗП Ст. Симеонов. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 13.04.2019 г.  (публикувано на 12.04.2019 г.)
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/29661 до уведомление за инвестиционно предложение за рекултивация на депо за неопасни отпадъци в поземлен имот с № 000207, в землището на с. Въглен, общ. Аксаково, с възложител: Община Аксаково. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email:riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 09.04.2019 г.  (публикувано на 08.04.2019 г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/29640  до уведомление за „Изграждане на бързоток и отводняващ канал на язовир „Смолница 2“  през поземлени имоти в землището на с. Козлодуйци до дере Малка Смолница, община Добричка“, с възложител: Община Добричка. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 05.04.2019 г.  (публикувано на 04.04.2019 г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/29590 до уведомление за инвестиционно предложение за Уведомление за ИП „Изграждане на складова база и административна сграда“ в ПИ № 10135.4508.174, 10135.4508.172 И 10135.4508.173, гр. Варна, с възложител Ц. Николова. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 29.03.2019г.  (публикувано на 28.03.2019г.)
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/29548 до уведомление за инвестиционно предложение за „Монтиране на нова леярска машина тип “студена камера” за леене на алуминиеви сплави под налягане в цех “Леярна и Шлайф” в ПИ с идентификатор 10135.4510.1035, с трайно предназначение на територията – урбанизирана, и начин на трайно ползване – за друг вид производствен, складов обект, площ 65075 кв. м, находящ се в ЗПЗ, гр. Варна, община Варна, с възложител „Метал“АД Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 26.03.2019г.  (публикувано на 25.03.2019г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/29544    до уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на площадка за дейности с отпадъци от черни и цветни метали /ОЧЦМ/, дейности по разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), разглобяване на излязло от употреба електронно електрическо оборудване (ИУЕЕО), съхраняване на (НУБА), пластмаса, хартия и опаковки, както и склад за части повторна употреба в ПИ с идентификатор 35064.501.755, находящ се в гр. Каварна, ул. „Стефан Караджа“ № 3 с трайно предназначение на територията „урбанизирана“, и начин на трайно ползване „за машиностроителната и машинообработващата промишленост“, площ 1652 кв. м, с възложител „Еврометал Парт“ЕООД /съгласно договор за наем/. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 26.03.2019г.  (публикувано на 25.03.2019г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/29516   до уведомление за инвестиционно предложение за  „Изграждане на площадка за третиране и рециклиране на строителни отпадъци /СО/“, в имот № 58373.51.125 в землището на с. Припек, местност „НАД СЕЛОТО, община Аксаково, област Варна, с обща площ 33 653 дка, с възложител: „АВТОМАГИСТРАЛИ – ЧЕРНО МОРЕ“ АД. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 22.03.2019 г.  (публикувано на 21.03.2019 г.)
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/29377  до уведомление за инвестиционно предложение за рибовъдство, култивиране на есетрови видове посредством садкова инсталация  в язовир „Одринци“, с. Одринци, общ. Добричка, имот № 000505, с обща площ от 2530.571 дка., с възложител: „Голдън Клуб България“ ЕООД.  Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 21.03.2019 г.  (публикувано на 20.03.2019 г.)
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/29375     до уведомление за инвестиционно предложение свързано с изграждане на въздушно електрозахранване от съществуващ стълб на съществуваща мрежа от ТП1803 до електромерно табло тип ТЕПО пред ПИ 10135.2552.5080 по плана на жк „Изгрев“, гр. Варна, общ. Варна, с възложител “Електроразпределение север” АД. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email:riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 09.03.2019 г.  (публикувано на 08.03.2019 г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/29371   до уведомление за инвестиционно предложение  свързано с „Изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец“, в ПИ № 35064.202.5 по КККР на гр. Каварна, общ. Каварна, обл. Добрич, с обща площ на имота от 2326 кв.м и НТП „за стопански двор“ в землището на гр. Добрич, обл. Добрич, с възложител: „ХЕРБАЛ ОЙЛ КАЛИАКРА“ ООД. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 09.03.2019 г.  (публикувано на 08.03.2019 г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/29372    до уведомление за инвестиционно предложение  свързано с ИП изграждане на „ресторант, паркинг за посетители и хотелска част“ в ПИ  72624.443.32, гр. Добрич, общ. Добрич, с възложител: „добрички хиподрум“ еоод. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 09.03.2019 г.  (публикувано на 08.03.2019 г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/29369 до уведомление за инвестиционно предложение свързано с „Изграждане на временен открит паркинг“, в ПИ 10135.1505.103, ул. „Сливница №50, гр. Варна, общ. Варна, с възложител: „менатуорк проджект“ АД. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 08.03.2019г.  (публикувано на 07.03.2019г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/29370 до уведомление за инвестиционно намерение (ИН) свързано с изработване на проект на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за ПИ с идентификатор 58445.38.7 (номер по предходен план: 038007), земеделска територия, с начин на трайно ползване „нива“ с площ 4921 кв.м, по КККР на с. Приселци, общ. Аврен, с цел разделяне имота на осем броя парцели, урегулиране на същия и установяване на застроителен режим за „жилищно строителство“ – изграждане на осем бр. жилищни сгради (по една жил. сграда във всеки парцел), с възложител „ХОУМЛЕНД БГ“ ЕООД, гр. Варна. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 08.03.2019г.  (публикувано на 07.03.2019г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/29368  до уведомление за инвестиционно предложение свързано с „Изгражане на  дестилерия за извъряване на етерични масла“, в ПИ № 72624.610.186, с обща площ от 6440 кв.м и НТП „за друг вид производствен складов обект“ в землището на гр. Добрич, обл. Добрич, с възложител „Свети Никола“ ООД.Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 07.03.2019 г.  (публикувано на 08.03.2019 г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/29366 до уведомление за инвестиционно предложение свързано с „Допълващо застрояване – изграждане на стопанска пострйка – животновъден обект за подслон и отглеждане на селскостопански животни (дребни преживни животни – овце и кози до 10 броя и техните приплоди до 6 мес. възраст)“ в поземлен имот с идентификатор № 12173.501.131 (номер по предходен план: кв. 24, парцел VI-160, VII-160), с площ 1917 кв.м, по кадастралната карта на с. Вранино, общ. Каварна, с възложители: Булгарова, гр. Каварна и  Великов, село Методиево, общ. Добричка. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 08.03.2019г.  (публикувано на 07.03.2019г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/29363 до уведомление за инвестиционно предложение свързано с „Изграждане на хотел и СПА център с вътрешен и външен басейн“ в ПИ 39459.25.563, с. Кранево, общ. Балчик, с възложител: „ИНТЕР ЛЕС-11“ ООД. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 08.03.2019г.  (публикувано на 07.03.2019г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/29362 до уведомление за инвестиционно предложение свързано с „Монтиране на дестилерия за преработка на етерично-маслени култури“ в урегулиран поземлен имот № II-1, кв. 1, дворно място, с площ 3400 кв.м, по кадастралната карта на с. Краище, общ. Ген. Тошево, обл. Добрич, с възложител: ЕТ „СТОЯНОВ“, гр. Ген. Тошево. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 07.03.2019г.  (публикувано на 06.03.2019г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/29360 до уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на два броя експлоатационни сондажи, с прилежащи съоръжения и комуникации“  в ПИ с идентификатор № 58503.171.229, площ 427 243 кв.м, вид на територията – урбанизирана, НТП – други промишлени територии, стар номер 000229, землище на град Провадия, общ. Провадия, област Варна, с възложител:  „Провадсол“ ЕАД. Уведомлението е предоставено за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 07.03.2019г.  (публикувано на 06.03.2019г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/29358    до уведомление за инвестиционно предложение свързано с разширение на дейностти с отпадъци  чрез вкл. добавяне на отдадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), увеличаване на количествата с отпадъци от излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), и др., в ПИ № 10135.2553.2 и ПИ № 10135.2552.48, с обща площ 1160 кв. м., м-ст. „Шашкъна“, кв.1 по плана на 26-ти м.р.,  гр. Варна, общ. Варна с възложител: „Ауто Макс 1“ ООД. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 06.03.2019 г.  (публикувано на 05.03.2019 г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/29355 до уведомление за инвестиционно предложение свързано с „Монтиране на дестилерия за преработка на етерично-маслени култури“ в поземлен имот с идентификатор № 32467.106.502 (стар идентификатор: 32467.106.25; 32467.106.24), земеделска територия, с начин на трайно ползване „За друг вид производствен, складов обект“ с площ 4681 кв.м, по кадастралната карта на с. Изворово, общ. Ген. Тошево, обл. Добрич, с възложител: „РУАЛ“ ООД, гр. Добрич. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 06.03.2019г.  (публикувано на 05.03.2019г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/29350  до уведомление за инвестиционно предложение за „изграждане на четири жилищни сгради в ПИ с идентификатор 10135.3511.1547, с площ от 5865 кв.м, жк „Възраждане“, район „Младост“, общ. Варна, гр. Варна, с възложител: „СПОРТЕН КОМПЛЕКС СПАРТАК“ АД. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 06.03.2019 г.  (публикувано на 05.03.2019 г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/29348  до уведомление за инвестиционно предложение за закупуване на оборудване и  изграждане на цех за производство на плодови сокове в УПИ VI, кв. 11 по плана на с. Свобода, общ. Добричка, обл. Добрич, с възложител: ЗП Енчо Дончев Панчев. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 06.03.2019 г.  (публикувано на 05.03.2019 г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/29349 до уведомление за инвестиционно предложение свързано с изграждане на „Парк /нов/“ в УПИ ХLIV (поземлен имот № 07598.303.1003), кв. 39, с площ 4.103 дка, гр. Бяла, общ. Бяла, с възложител ОБЩИНА БЯЛА. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 06.03.2019г.  (публикувано на 05.03.2019г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/29338 до уведомление за инвестиционно предложение свързано с „Изграждане на линеен обект“ – въздушно кабелно ел. захранване от МТП Вилна зона Шкорпиловци до електромерни табла тип ТЕПО пред УПИ ХVI-14, кв. 5, УПИ ХХIV-9, кв. 3 и УПИ VII-37, кв. 6 по плана на с. Шкорпиловци, общ. Долни чифлик, с възложител „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР“ АД, гр. Варна. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 05.03.2019г.  (публикувано на 01.03.2019г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/29337 до уведомление за инвестиционно предложение свързано с ИП „изграждане на 25 броя еднофамилни къщи в УПИ V-362, УПИ VI-363, УПИ VII-364, УПИ VIII-365, УПИ IX-366, кв. 36, с. Бенковски, общ. Аврен, с възложител „никсвивег“ оод. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 02.03.2019г.  (публикувано на 01.03.2019г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/29335 до уведомление за инвестиционно предложение свързано с „Изграждане на линеен обект“ – външно ел. захранване на жилищна сграда, находяща се в УПИ ХХVIII-101071, кв. 0101, местност „Маджурови пясъци“, с. Здравец, общ. Аврен, обл. Варна, чрез удължаване на съществуваща въздушна мрежа 0.4 kV от СТП 2, с. Здравец, общ. Аврен, с възложител „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР“ АД, гр. Варна. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 05.03.2019г.  (публикувано на 01.03.2019г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/29332 до уведомление за инвестиционно намерение (ИН) свързано с изработване на проект на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 58445.64.547 (номер по предходен план: 58445.64.521), земеделска територия, с начин на трайно ползване „Друг вид земеделска земя“ с площ 4000 кв.м, по КККР на с. Приселци, общ. Аврен, с цел разделяне имота на пет броя парцели, устройване и урегулиране на същия и отреждането му за „жилищно строителство“ – изграждане на пет жилищни сгради (по една жил. сграда във всеки парцел), с възложител М. Иванова, гр. Варна. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 01.03.2019г.  (публикувано на 28.02.2019г.)
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/29331 до уведомление за инвестиционно предложение свързано с „Възстановяване на рибостопанската дейност на язовир „Малка смолница (имот с идентификатор 46454.3.132)“ с площ 65412 кв.м, в землището на с. Малка смолница, общ. Добричка, с възложител „НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ“ ЕАД, гр. София. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 01.03.2019г.  (публикувано на 28.02.2019г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/29327 до уведомление за инвестиционно предложение свързано с „Изграждане на културен център и детска площадка“ в УПИ XXVIII-кв. 17, с. Попович, общ. Бяла, с възложител общинаБяла. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 01.03.2019г.  (публикувано на 28.02.2019г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/29319 до уведомление за инвестиционно предложение свързано с „Увеличаване на площта за извършване на дейности с вече отпадъци и изграждане на инсталация за предварително третиране /рязане/ на отпадъци на вече разрешени отпадъци“ на територията на площадка находяща се в УПИ V, /идент. с ПИ 03719.501.3538/, кв. 136, площ 5 050 кв.м, гр. Белослав, общ. Белослав, с възложител „СКРАП МЕТАЛС С. М.“ ЕООД. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 28.02.2019г.  (публикувано на 27.02.2019г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/29315 до уведомление за инвестиционно предложение свързано с „Изграждане на линеен обект – въздушно кабелно ел. захранване от съществуващ РК-3 пред ПИ 10135.4501.2037, клон от БКТП 2071 с нови СБС до електромерно табло тип ТЕПО пред ПИ 10135.4501.2123, СО „Ментеше“, общ. Варна, с възложител „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР“ АД, гр. Варна. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 28.02.2019г.  (публикувано на 27.02.2019г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/29314 до уведомление за инвестиционно предложение свързано с „Изграждане на линеен обект – въздушно кабелно ел. захранване от мрежа ниско напрежение (НН), електрозахранена от ТП 2021 до електромерно табло тип ТЕПО пред ПИ 10135.2515.3944, СО „Ален мак“, изтегляне на нова кабелна линия НН от БКТП 2021 до стоманобетонен стълб (СБС)1, СО „Ален мак“ в гр. Варна, с възложител „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР“ АД, гр. Варна.  Новите съоръжения (кабелно трасе от 31м и 71м въздушна линия) ще бъдат разположени изцяло в имоти общинска собственост – тротоар и път. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 28.02.2019г.  (публикувано на 27.02.2019г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://regis.moew.government.bg/eoovos/ovos/#/reg/2/29302 до уведомление за инвестиционно предложение за изграждане и оборудване на цех за сушене на сливи в УПИ VIII 152. кв. 5 по плана нас. Бранище, общ. Добричка, обл. Добрич, с възложител: ЗП Т. Василева. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 28.02.2019 г.  (публикувано на 27.02.2019 г.)
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/29289   до уведомление за инвестиционно предложение свързано с Уведомление за ИП „Изработване на ПУП-ПРЗ, с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди и изграждане на шест жил. сгради и трафопост в ПИ 58445.64.562“, с. Приселци, общ. Аврен, с възложител А. Ковачганев. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 27.02.2019г.  (публикувано на 26.02.2019г.)
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/29277   до уведомление за инвестиционно предложение свързано с Уведомление за ИП „изграждане на ветрогенератор“ в ПИ 53953.126.1, с. Орляк, общ. Тервел, с възложител ЕТ „ИСМ 91-ИСА САЛИ“. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 26.02.2019г.  (публикувано на 25.02.2019г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/29251  до уведомление за инвестиционно предложение свързано с Уведомление за ИП „Изграждане на ветрогенератор в ПИ 31396.25.38, с трайно предназначение на територията заета от води и водни обекти, НТП водоем, с. Зърнево, общ. Тервел, обл. Добрич, с възложител ЕТ ИСМ 91-ИСА САЛИ“. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 26.02.2019г.  (публикувано на 25.02.2019г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/29252 до уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на къмпинг за каравани, кемпери, палатки, бунгала и облагородяване на съществуваща инфраструктура“  в ПИ с идентификатор № 07257.31.187, площ 333 567 кв.м, вид на територията – територия на транспорта, НТП – за друг вид застрояване, стар номер 000187, землище на с. Българево, общ. Каварна, област Добрич, с възложител:  „Дан Солар“ ЕООД. Уведомлението е предоставено за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 23.02.2019г.  (публикувано на 22.02.2019г.)
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/29246 до уведомление за инвестиционно предложение свързано с  „Изграждане на търговски комплекс, изложение и атракции“ в  ПИ 10135.4508.145, с площ 1170 кв.м, район „Вл. Варненчик“, гр. Варна, с възложител: М. Найденова и В. Цонков. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 15.02.2019г.  (публикувано на 14.02.2019 г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/29220  до уведомление за инвестиционно предложение свързано с Уведомление за ИП „Изграждане на жил. сграда с магазини, търговски обекти и паркинг“ в ПИ № 10135.4023.68, гр. Варна, с възложители Е. Николова и Н. Николов. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 21.02.2019г.  (публикувано на 20.02.2019г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/29214  до уведомление за инвестиционно предложение свързано с Уведомление за ИП „изграждане на къща за гости“ в ПИ 39459.25.563, с. Кранево, общ. Балчик, с възложител ЕТ „Стария дъб-Добри Добрев“. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 21.02.2019г.  (публикувано на 20.02.2019г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес:  http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/29207 до уведомление за инвестиционно предложение за „Промяна предназначението на част от съществуваща сграда в частно средно училище“ в ПИ с идентификатор 10135.2564.259.13, м-ст Траката, район Приморски, гр. Варна, с възложител: „ВАРНЕНСКА И ВЕЛИКОПРЕСЛАВСКА МИТРОПОЛИЯ“.  Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 20.02.2019 г.  (публикувано на 19.02.2019 г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/29211  до уведомление за инвестиционно предложение свързано с Уведомление за ИП „изграждане на въздушно кабелно ел. захранване с изграждане на 16 бр. стълба с дължина 300м “ в ПИ 10135.5401.5 И 10135.5403.9770, СО „БОРОВЕЦ-ЮГ“, гр. Варна, с възложител „Електроразпределение север“ АД .Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 20.02.2019г.  (публикувано на 19.02.2019г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/29188 до уведомление за инвестиционно предложение свързано с „Промяна предназначение на сгради за обществено хранене (едноетажни сгради с идентификатори: 27125.501.236.1 и 27125.501.236.2)“ във „Ветеринарно-медицинска клиника“ в поземлен имот с идентификатор 27125.501.236 (УПИ VI-243), с площ на имота 1454 кв.м, с. Езерово, общ. Белослав, с възложител „ДЕСИСЛАВА ЧЕШМЕДЖИЕВА“ ЕООД, с. Езерово, общ. Белослав. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 19.02.2019г.  (публикувано на 18.02.2019г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/29171 до уведомление за инвестиционно предложение свързано с  изграждане на ветрогенератор с височина до ротора до 70 м, диаметър на перките до 65 м, височина на блейдове до 30 метра, скорост на въртене 3,9  m/s и  мощност до  400  kW, модел VESTAS V 39,  или друг с подобни параметри за собствени нужди  в ПИ 030022, в землището на с. Славеево, общ. Добричка, с възложител: СД “Възход-Арньо-Апостолов и Лазаров”. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 15.02.2019г.  (публикувано на 14.02.2019 г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/29156 до уведомление за инвестиционно предложение свързано с „отглеждане и стимулиране на възпроизводството на морски червеи за риболов в акваторията на Варненско-Белославско езеро“, с възложител „Ка 2016“ ООД, гр. Варна. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 14.02.2019г.  (публикувано на 13.02.2019г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/29093 до уведомление за инвестиционно предложение свързано с „Изграждане на 20 бр. жилищни сгради“ в поземлен имот с идентификатор 51487.90.20, с площ 8472 кв.м, земеделска територия, с начин на трайно ползване „Друг вид земеделска земя“, местност „Кашлата“ по кадастралната карта на село Неофит Рилски, общ. Ветрино, с възложител „ТЕЛЕФ“ ЕООД, гр. Варна. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 12.02.2019г.  (публикувано на 11.02.2019г.)
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/29070 до уведомление за изработване на проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 02871.25.15 (номер по предходен план: 025015), земеделска територия, с начин на трайно ползване „За стопански двор“ с площ 2609 кв.м, местност „Кайнаците“ по КККР на с. Батово, общ. Добричка, с цел урегулиране на същия и отреждането му за „ПСД – изграждане на производствен склад и къща за гости“, с възложител Б. Османов, с. Батово, общ. Добричка. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 11.02.2019г.  (публикувано на 08.02.2019г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/29050  до уведомление за инвестиционно предложение свързано с „Изграждане на хотел“ в ПИ 39459.25.618, с. Кранево, общ. Балчик, с възложител: „Извора“ ООД. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 07.02.2019г.  (публикувано на 06.02.2019г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/29039  до уведомление за инвестиционно предложение свързано с „Изграждане на 20 бр. жилищни сгради.“ в пи № 51487.90.24, с. Неофит Рилски, общ. Ветрино, с възложител: В. Михайлова. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 06.02.2019г.  (публикувано на 05.02.2019г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/29032   до уведомление за инвестиционно предложение за  „Изграждане на сграда със смесено предназначение – за магазини, офиси и жилища, подземен паркинг – гараж за автомобили и трафопост, свързано с изработване на изменение на  Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на ПИ 10135.2562.203 с площ от 2077 кв.м  и ПИ 10135.2562.204 с площ от 1575 кв.м, по КККР на гр. Варна, общ. Варна, с възложител: „Транспортно Спедиторска Кантора“ ЕООД. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 06.02.2019 г.  (публикувано на 05.02.2019 г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/29028    до уведомление за инвестиционно предложение за  промяна предназначението на съществуваща жилищна сграда в детска градина в УПИ IV – 1619, кв. 12 по плана на кв. „Св. Никола, гр. Варна, с възложител: “Първи Крачки“ ЕООД. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 05.02.2019 г.  (публикувано на 04.02.2019 г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/29018   до уведомление за инвестиционно предложение за  промяна предназначението на офис-сграда на три етажа и мансарден, с магазин за промишлени стоки в партер и кафе-аперитив на първи подземен етаж в основно училище за обучение от 1-ви до 7-ми клас и подготвителна група, находяща се в поземлен имот (ПИ) с идентификатори 10135.1507.392, гр. Варна с адм. адрес: ул. „Воден“ № 22, с възложител: Частно основно училище “Феникс“ ООД. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email:riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 05.02.2019 г.  (публикувано на 04.02.2019 г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/28992 до уведомление за инвестиционно предложение свързано с „Изграждане на линеен обект – 10м трасе на кабелната линия и 103м трасе на въздушна електропроводна линия“ в землището на село Приселци, общ. Аврен, с възложители: В. Сиппле и О. Сиппле, село Приселци, общ. Аврен. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 01.02.2019г.  (публикувано на 31.01.2019г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/28974 до уведомление за инвестиционно предложение свързано с Уведомление за ИП „Въздушно кабелно електрозахранване 0,4 KV от съществуващ СБС на клон 1 електрозахранен на ТП 1982 до ел. табло тип ТЕПО пред ПИ № 10135.2552.5069 ж.к. Изгрев, гр. Варна, чрез изграждане на два стълба и един пилон, с възложител „Електроразпределение север“АД.  Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 31.01.2019г.  (публикувано на 30.01.2019г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/28985 до уведомление за инвестиционно намерение свързано с изработване на проект на Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот с идентификатор 69198.33.31, земеделска територия, с начин на трайно ползване „За стопански двор“ с площ 3574 кв.м, местност „Победенски път“, по КККР на с. Стефан Караджа, общ. Добричка, с цел урегулиране на същия и отреждането му за „ПСД – дестилерия и трафопост“, с възложител „РВ ТРЕЙД“ ЕООД, гр. Добрич. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 13.01.2019г.  (публикувано на 30.01.2019г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/28981   до уведомление за инвестиционно предложение изграждане на ограда и паркинг за обществено ползване в поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 39459.25.530 с площ 1704 кв.м, и 39459.25.531 с площ 3434 кв.м, находящи се в з-ще с. Кранево, общ. Балчик, обл. Добрич,  с възложител: Маринов. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 31.01.2019 г.  (публикувано на 30.01.2019 г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/28959 до уведомление за инвестиционно предложение свързано с „Изграждане на водовземно съоръжение (сондаж/тръбен кладенец)“ на площадката на бетонов възел – поземлен имот с идентификатор 10135.4510.620, урбанизирана територия, с начин на трайно ползване „За друг вид производствен, складов обект“ с площ от 2241 кв.м, район „Вл. Варненчик“, гр. Варна, с възложител „ДЕВНЯ ЦИМЕНТ“ АД, гр. Девня. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 29.01.2019г.  (публикувано на 28.01.2019г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/28941 до уведомление за инвестиционно предложение за „Разширение и модернизиране на пристанище за обществен транспорт с регионално значение „ТЕЦ Езерово“  в ПИ с идентификатор № 27125.503.27, 27125.504.11, 27125.504.150,  27125.504.153, 27125.503.28,  обща площ 181 653 кв.м, землище на с. Езерово, общ. Белослав, с възложител: „ТЕЦ Варна“ЕАД. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 25.01.2019 г.(публикувано на 24.01.2019 г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/28874 до уведомление за ИП за „Изграждане на площадка за разполагане на мобилно съоръжение за предваритерно третиране на строителни отпадъци (трошене, сепариране, сортиране, разделно съхранение)“, в ПИ № 10135.4040.26, (ЗПЗ – домостроителен комбинат), с площ от 6.174 дка. в местността „Тошеви ниви'“, в землището на гр. Варна, Община Варна, област Варна с начин на трайно ползване урбанизиран терен, с възложител “Темпо Транс” ЕООД. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища(email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 19.01.2019г.  (публикувано на 18.01.2019 г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/28823    до уведомление за инвестиционно предложение за „Разширение на съществуващ резервоарен парк за течен амоняк“ в ПИ с идентификатор № 20482.505.425, площ 88,022 дка, трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване –за химическа и каучукова промишленост, стар номер – 20482.505.356, землище на град Девня, общ. Девня, с възложител „Агрополихим“АД.Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 10.01.2019г.  (публикувано на 09.01.2019г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/28781 до уведомление за инвестиционно предложение свързано с „Изграждане на 20 бр. жилищни сгради“ в поземлен имот с идентификатор 51487.90.21, с площ 8925 кв.м, земеделска територия, с начин на трайно ползване „Друг вид земеделска земя“ по кадастралната карта на село Неофит Рилски, общ. Ветрино, с възложител„ИНВЕНТО КЕПИТЪЛ“ ООД, гр. София. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 04.01.2019г.  (публикувано на 03.01.2019г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/28760   до уведомление за инвестиционно предложение свързано с  изграждане на въздушна кабелна линия (ВКЛ) 0,4 Kv, електрозахранени от МТП № 1619  (4 клона с 60 броя нови СБС и 25 броя нови СТС стълбове), по плана на СО „Боровец – юг“, район Аспарухово, общ. Варна, с възложител “Електроразпределение север” АД. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email:riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 29.12.2018г.  (публикувано на 28.12.2018г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/28742  до уведомление за инвестиционно предложение свързано с „Изграждане на малък хотел с ресторант и басейн“ в поземлен имот с идентификатор 24102.503.186 (номер по предходен план: 503.153), с площ от 6378 кв.м, урбанизирана територия, по плана на с. Дуранкулак, общ. Шабла, обл. Добрич, с възложител:„НОРТ БЕЙ“ ООД, с. Дуранкулак, общ. Шабла. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 20.12.2018г.  (публикувано на 19.12.2018г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/28716  до уведомление за инвестиционно предложение свързано с „Изграждане на водовземно съоръжение – сондажен кладенец“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 35064.17.62 (номер по предходен план: 017062), с площ 13302 кв.м, земеделска територия, с начин на трайно ползване „нива“ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Каварна, общ. Каварна, обл. Добрич и „Капково напояване на зеленчукови насаждения, на площ от 150.998 дка”, с възложител: Земеделски производител Д. К. Димитров, град Каварна. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 18.12.2018г.  (публикувано на 17.12.2018г.)
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/28692  до уведомление за инвестиционно предложение свързано с „Изграждане на нов цех за риба, рибни продукти и аквакултури“ в поземлен имот с идентификатор 32278.28.7 (номер по предходен план: 028007), с площ 4788 кв.м, местност „Мъзгите“ по кадастралната карта на гр. Игнатиево, общ. Аксаково, с възложител „ГЛОБЪЛ ИНВЕСТ ГРУП“ ООД, гр. Варна. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 13.12.2018г.  (публикувано на 12.12.2018г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/28686  до уведомление за инвестиционно предложение свързано с „Изграждане на открит паркинг и изместване на дъждовна канализация“ в УПИ ХХIII-2026, с площ 3054 кв.м, кв. 93 по плана на гр. Аксаково, с възложител „БЪЛГАРИАН ЕЪР ЧАРТЪР“ АД, гр. София. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 13.12.2018г.  (публикувано на 12.12.2018г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/28685 до уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на „Дестилерия за преработка на тревни култури и етерично маслени култури“ в УПИ VIII-135,137 в с. Радан Войвода, община Вълчи дол, с възложител Хасан и Хасан. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 13.12.2018г.  (публикувано на 12.12.2018г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/27678  до уведомление за инвестиционно предложение свързано за изграждане на „Гробищен парк“ в поземлен имот с идентификатор 125740.49.55, земеделска територия с начин на трайно ползване „нива“, с площ от 23.657 дка, местност „Мерата“, по кадастралната карта на землище гр. Вълчи дол, общ. Вълчи дол, обл. Варна, с възложител ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 11.12.2018г.  (публикувано на 10.12.2018г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/27650  до уведомление за инвестиционно предложение свързано с  „Увеличаване капацитета на съществуваща дестилерия за преработка на тревни култури и добив на етерични масла и ароматни води, в ПИ № 72624.604.1045, в землището на гр. Добрич, обл. Добрич“, с възложител „Есетере България“ EООД.  Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 05.12.2018г.  (публикувано на 04.12.2018г.).
 •  На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес:  http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/27635  до уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на „Детски морски център “Свети Никола“ в УПИ VII-154, площ 1.570 дка и УПИ VI-154, площ 1,620, кв. 38, село Изгрев, община Суворово, област Варна, с възложител „Българска Транспортна Камара“ЕООД.Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 03.12.2018г. (публикувано на 03.12.2018г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/27627   до уведомление за инвестиционно предложение за „изграждане на предприятие за производство, съхранение, рафиниране, бутилиране на растителни масла и пречиствателна станция“ в ПИ с идентификатор № 35376.110.26, площ 51,007 дка, трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване –за друг вид застрояване, стар номер – 000011, землище на с. Калиманци, общ. Суворово, с възложител „Ес Ем Кей Нур“ООД . Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email:riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 29.11.2018г.  (публикувано на 29.11.2018г.).