Уведомления за инвестиционно предложение съгласно чл.95, ал.1 от ЗООС и чл.4 ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47915  до уведомление за ИП „Разширение на съществуващ гробищен парк“, свързано с изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ  44519.31.3, земеделска територия, с площ 2666 кв.м, НТП „Нива“, с. Любен Каравелово, общ. Аксаково, обл. Варна, с възложител Община Аксаково. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 23.07.2024г. (публикувано на 22.07.2024г.).

 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47913 до уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на открит обществен паркинг“ в поземлен имот с идентификатор 70175.503.787, вид територия Урбанизирана, НТП За друг вид озеленени площи, площ 816 кв. м, стар номер 780, квартал 89, парцел VIII-780, по КККР на гр. Суворово, с възложител: Община Суворово. Уведомлението е предоставено за обществен достъп, за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 20.07.2024 г.  (публикувано на 19.07.2024 г.).

 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС (изм. и доп. ДВ. бр.31 от 12 април 2019г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47910 до уведомление за ИП „Изграждане на общинска сграда- кметство“ в ПИ 40590.501.269, урбанизирана територия, с площ 2830 кв.м, НТП „За друг обществен обект, комплекс“, с. Куманово, общ. Аксаково, обл. Варна, с възложител Община Аксаково. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 19.07.2024г.  (публикувано на 18.07.2024г.).

 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС (изм. и доп. ДВ. бр.31 от 12 април 2019г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47889 до уведомление за ИП „Изграждане на площадка за разделно събиране и третиране на едрогабаритни отпадъци и строителни отпадъци, образувани и безвъзмездно предадени от домакинствата на територията на Община Варна“ в ПИ 10135.73.29, урбанизирана територия, с площ 6002 кв.м, НТП „За складова база“, район „Владислав Варненчик“, гр. Варна, с възложител ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ“. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица считано от 16.07.2024г.  (публикувано на 15.07.2024г.).

 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47877   до уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на шест броя жилищни сгради, в ПИ 10135.2522.1225, с площ от 2453 кв.м, урбанизирана територия за ниско застрояване, по КККР на гр. Варна,  с възложители М. Бейлерян и М. Бейлерян Уведомлението е предоставено за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 12.07.2024 г., (публикувано на 11.07.2024 г.,).

 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47868 до уведомление за инвестиционно предложение за жилищно застрояване, свързано с изработването на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 30627.140.5, с площ от 7486 кв.м, по КККР, находящ се в землището на с. Здравец, община Аврен, във връзка с урегулиране на имота, делба и установяване на застроителен режим в режим на устройствена зона “Пп” с преутреждане за жилищно строителство,  с възложители: Ж. Борисова, Хр. Влашка, Ал. Влашки и М. Георгиев . Уведомлението е предоставено за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 11.07.2024 г., (публикувано на 10.07.2024 г).

 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47857  до уведомление за инвестиционно предложение свързано с  „Изграждане на тръбен кладенец в ПИ с идентификатор 78152.32.19, м-ст “КАМАТА“, землище на с.Царевец, общ. Добричка, за водовземане от подземни води за напояване на земеделски култури“ в поземлените имоти в масиви 29-1/236,621 дка/, 31/478,850дка/ и 32-2/436,953дка/ с обща площ 1152,414дка, землище на с.Царевец, общ. Добричка, обл.Добрич с възложител: „Агроевроплант“ ЕООД. Уведомлението е предоставено за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 10.07.2024 г.  (публикувано на 09.07.2024 г.).

 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47845 до уведомление за инвестиционно предложение свързано с „Промяна предназначението на „Търговски обект № 1“ в „Медицински комплекс с пет броя амбулаторни кабинети, както и промяна и преустройство на жилищни единици в сградата“ в ПИ с идентификатор: 10135.3512.261, урбанизирана територия, с НТП „Поземлен имот със смесен начин на трайно ползване“, с площ 5953 кв.м, ЗПЗ, район „Младост“, гр. Варна, с възложител: „МАЙТ“ ЕООД, гр. Варна. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 08.07.2024г. (публикувано на 05.07.2024г.).

 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47834  до уведомление за ИП „Изграждане на 8 бр. жилищни, многофункционални сгради“ в УПИ II-711, идентичен с ПИ 58445.64.2, земеделска територия, с площ 5369 кв.м, НТП „Нива“, с. Приселци, общ. Аврен, обл. Варна, с възложител Илиев. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 04.07.2024г. (публикувано на 03.07.2024г.).
 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47826 до уведомление за ИП „Гранулиране на млянка от полиетилен /ПЕ/ с код 19 12 04“ в УПИ II-137, кв. 32 по плана с . Тополи, общ. Варна, обл. Варна, с възложител „БРЕСТПЛАСТ“ ЕООД.  Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 03.07.2024 г. (публикувано на 02.07.2024г.).

 • На основание  чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47798 до уведомление и допълнителна информация за инвестиционно предложение (ИП) касаещо „Промяна в параметрите на един ветрогенератор за производство на ел. енергия“, както следва: височина на кулата от „40 м“ на „до 70м“, диаметър на ротора от „40м“ на „до 55м“ и номинална мощност от „450 и 750 kW“ на „до 850 kW“ в поземлен имот № 58596.1.87, с площ 3379 кв.м, урбанизирана територия, с НТП „За електронергийно производство“, местност „Рупна яма“ по плана на село Пролез, общ. Шабла, обл. Добрич, с възложител: „АНЕМОС“ ЕООД, гр. София. Уведомлението за ИП е предоставено за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 01.07.2024г. (публикувано на 28.06.2024г.).

 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47794 до уведомление за ИП свързано с „Разширяване на съществуващо ж.п. товаро-разтоварище (за течен амоняк)“ с нови 4 позиции за товарене, които ще се обслужват от 2 нови товарни рамена, идентични със съществуващите, както и изместване на мястото за пълнене на автоцистерни, в поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 20482.505.4337 (номер по предходен план: 111, 367, 425, квартал: 2, парцел:VIII), урбанизирана територия, с НТП „За химическата и каучукова промишленост“ с площ 365.895 дка, Промишлена зона-ЮГ, по КККР на гр. Девня, с възложител: «АГРОПОЛИХИМ» АД, гр. Девня. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 28.06.2024г. (публикувано на 27.06.2024г.).

 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47790 до уведомление за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за поземлен имот № 10135.2517.2544, с площ 15.725 дка, горска територия, с НТП „Иглолистна гора“, местност „Манастирски рид“ кв. Виница, район „Приморски“, землище гр. Варна, с цел промяна предназначението на земята и определяне хактера на застрояване „За жилищно строителство и обслужващи дейности“, с възложител: „БИГ БЕНС ПЛЮС“ ООД, гр. Варна. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 28.06.2024г. (публикувано на 27.06.2024г.).

 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47507 до уведомление за изработване проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлени имоти (ПИ) с идентификатори: 20482.306.373 и 20482.306.158, урбанизирана територия, с НТП „Ниско застрояване – до 10м“, с обща площ 4800 кв.м, кв. Повеляново, ул. „Витиня“ по КККР на гр. Девня, за обединяване на двата имота в един УПИ VII-158, 373, с цел отреждането му „за Парк“ и инвестиционно предложение (ИП) за изграждане на „Парк“ в УПИ VII-158, 373 „за Парк“, кв. Повеляново, ул. „Витиня“ гр. Девня, с възложител: община дeвня. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 25.06.2024г. (публикувано на 24.06.2024г.).

 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47748 до уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на бунгала за отдих и почивка“, в поземлен имот с идентификатор 04426.101.318 (квартал 36, парцел IV-7), вид територия Урбанизирана, НТП Комплексно застрояване, площ 3000 кв. м, по КККР на с. Близнаци, общ. Аврен, КС „Камчия“, с възложители: Николаев и Златев. Уведомлението е предоставено за обществен достъп, за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 25.06.2024 г.  (публикувано на 24.06.2024 г.).

 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47733  до уведомление за ИП „Изграждане на сгради със смесено предназначение-жилищно и обществено обслужване“ в УПИ I-49, кв. 2, идентичен с ПИ 10135.4021.72, земеделска територия, с площ 3554 кв.м, НТП „Нива“, район „Владислав Варненчик“, гр. Варна, с възложител „ЕЛЕКТА“ ЕООД. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица считано от 21.06.2024г. (публикувано на 20.06.2024г.).

 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47721  до уведомление за инвестиционно предложение свързано с изграждане на дълбоко водовземно съоръжение в ПИ с идентификатор 20482.33.45 (20482.33.100, съгласно АГКК), нарушена територия, с НТП: За кариера за суровини за строителството и промишлеността в скален масив, площ 111 002 кв. м, землище на гр. Девня, обл. Варна, за промишлено водоснабдяване – оросяване на площадките и пътищата на кариера „КАРОВЧА“ чрез оросителни инсталации, с възложител „АВТОМАГИСТРАЛИ ЧЕРНО МОРЕ” АД. Уведомлението е предоставено за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 19.06.2024 г.  (публикувано на 18.06.2024 г.).

 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47719 до уведомление за инвестиционно предложение свързано с изграждане на тръбен кладенец в ПИ с идентификатор 66250.501.759, с. Сенокос, общ. Балчик, обл. Добрич, за водовземане от подземни води за промишлено водоснабдяване на съществуваща кланица, вид собственост на имота-частна, ТПТ-Урбанизирана, НТП-ниско застрояване /до 10 m/, с обща площ   5761 m2, с възложител „АГРО СИП“ ООД.  Уведомлението е предоставено за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 19.06.2024 г.  (публикувано на 18.06.2024 г.).

 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47693 до уведомление за ИП „Изграждане на 9 бр. жилищни сгради“ в обхвата на ПИ с идентификатор 04426.23.95 (стар 23001,23002,23003), земеделска територия, с площ  11685 кв.м, НТП „Нива“, с. Близнаци, общ. Аврен, обл. Варна, с възложител Славова. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 17.06.2024г. (публикувано на 14.06.2024г.).

 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47683 до уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на търговски комплекс с шоурум, магазин, склад, автосервиз и автомивка“, в поземлен имот с идентификатор 10135.4034.60, вид територия Земеделска, НТП Нива, площ 3913 кв. м, по КККР на гр. Варна, с възложител: “КАСТОР” ЕООД. Уведомлението е предоставено за обществен достъп, за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 13.06.2024 г.  (публикувано на 12.06.2024 г.).

 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47633 до уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на сграда за обществено обслужване – търговски комплекс“ в поземлен имот с идентификатор 04426.55.233, вид територия Земеделска, категория 4, НТП Нива, площ 1984 кв. м, по КККР на с. Близнаци, общ. Аврен, с възложители: Димитрова, Димитров, „ДАР-ВЕЛ“ ООД и „ПАЛМА ХАУС“ ЕООД. Уведомлението е предоставено за обществен достъп, за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 08.06.2024 г.  (публикувано на 07.06.2024 г.).

 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47596  до уведомление за ИП „Изграждане на пречиствателно съоръжение“ в ПИ 10135.5501.37, урбанизирана територия, с площ 111179 кв.м, НТП „За ремонт и поддържане на транспортни средства“, район „Аспарухово“, гр. Варна, с възложител Командване на Военноморските сили. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица считано от 04.06.2024г. (публикувано на 03.06.2024г.).

 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47575 до уведомление за реализация на ИП свързано с „Водовземане от съществуващ тръбен кладенец „Обретенов-Дъбрава” находящ се в поземлен имот (ПИ) № 24387.36.4, село Дъбрава, общ. Балчик,  с цел самостоятелно водоснабдяване за капково напояване на земеделски култури (орехови насаждения), с обща площ 199.125 дка, в поземлени имоти №№ 24387.18.1, 24387.18.5, 24387.18.6, 24387.18.7, 24387.18.28, 24387.18.39, 24387.18.49, 24387.18.51, 24387.18.52, 24387.18.54 и 24387.18.55, земеделска територия, с НТП „ниви“, землище село Дъбрава, общ. Балчик, обл. Добрич, с възложител: „НУКС 109“ ЕООД, гр. Балчик. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 30.05.2024г. (публикувано на 29.05.2024г.).

 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47558 до уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на 2 (два) броя вятърни генератора за производство на електрическа енергия“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 81219.54.1, вид територия Урбанизирана, НТП За електроенергийното производство, площ 887680 кв. м, по КККР на с. Чернооково, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич, с възложител: “Винели Ре” АД. Уведомлението е предоставено за обществен достъп, за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 29.05.2024 г.  (публикувано на 28.05.2024 г.).

 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47525 до уведомление за изработване на проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатор: 53210.6.11, с площ 51.011 дка, земеделска територия, с НТП „Нива“, землище село Овчарово, общ. Добричка, във връзка със строителство в земеделски земи без промяна на предназначението им, съгласно Наредба № 19/25.10.2012г. за строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им с цел изграждане на обект „Торохранилище“ и  инвестиционно предложение за „Изграждане на торохранилище“ в ПИ с идентификатор: 53210.6.11, землище село Овчарово, общ. Добричка, с възложител: Недков, гр. Добрич. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 23.05.2024г. (публикувано на 22.05.2024г.).
 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47507 до уведомление за инвестиционно предложение (ИП) свързано с „Изграждане и възстановяване на парк за отдих – град Бяла” в поземлен имот (ПИ) № 07598.304.415, с площ 6127 кв.м, урбанизирана територия, с НТП „Територии, заети от други видове зелени площи“ по КККР на гр. Бяла, общ. Бяла, обл. Варна, с възложител: ОБЩИНА БЯЛА. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 22.05.2024г. (публикувано на 21.05.2024г.).

 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47486 до уведомление за инвестиционно предложение свързано с „Поетапно изграждине на завод за зелен водород, чрез електролиза на вода с общ инсталиран капацитет на електролизаторите 100 MW, в поземлен имот с идентификатор 20482.505.585, Промишлена зона-юг, гр. Девня“, с възложител „ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА ВАРНА – ЗАПАД“ ЕООД. Уведомлението е предоставено за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 21.05.2024 г.  (публикувано на 20.05.2024 г.).

 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47471  до уведомление за ИП „Промяна предназначението на СОС 10135.2556.236.9.105 от „магазин“ в „медико-диагностична лаборатория“ и СОС 10135.2556.236.9.106 от „ресторант“ в „медико-диагностична лаборатория“ в сграда с идентификатор 10135.2556.236.9, находяща се в ПИ 10135.2556.236, урбанизирана територия, с площ 1898 кв.м, НТП „Средно застрояване (от 10 до 15 m)“, район „Приморски“, гр. Варна, с възложител „СМДЛ ЛАБОРЕКСПРЕС 2000“ ООД.  Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 17.05.2024г. (публикувано на 16.05.2024г.).

 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47457  до уведомление за ИП „Изграждане на сграда със смесено предназначение“ в ПИ 10135.4508.208, урбанизирана територия, с площ 8961 кв.м, НТП „За търговски обект, комплекс“, район „Владислав Варненчик“, гр. Варна, с възложители Йорданов и Йорданова. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 16.05.2024г. (публикувано на 15.05.2024г.).

 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47429 до уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на 28 еднофамилни къщи, свързано с изработването на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 30627.14.30 по КККР, находящ се в землището на с. Здравец, община Аврен, във връзка с урегулиране на имота, делба и установяване на застроителен режим в режим на устройствена зона “Жм”,  с възложител „ПЛАНЕКС“ ЕООД. Уведомлението е предоставено за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 15.05.2024 г., (публикувано на 14.05.2024 г.,).

 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47440 до уведомление за инвестиционно предложение свързано с „Увеличаване капацитета за събиране и съхраняване на отпадък с код 15 01 04 и наименование метални опаковки, до 3000 т/год.“ на съществуваща площадка за третиране на отпадъци, в поземлен имот с идентификатор: 10135.3514.403, с площ 463 кв.м, урбанизирана територия, с НТП „За друг вид производствен, складов обект“, ЗПЗ, район „Младост“, ж.к. „Възраждане“ № 83, гр. Варна, с възложител: «РАДМОН» ЕООД, гр. Варна. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 14.05.2024г. (публикувано на 13.05.2024г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47427  до уведомление за инвестиционно предложение свързано с  водовземане от подземни води от съществуващ ТК „Янтар – Пролез“, находящ се в ПИ 58596.501.214, с площ 1281 кв. м.,  урбанизирана територия, с НТП „За стопански двор“, квартал 11, парцел IX по КККР на с. Пролез, общ. Шабла, обл. Добрич. Възложителят е титуляр на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващо водовземно съоръжение № 21520251/10.04.2013 г. С конкретното ИП се предвижда увеличаване на разрешените до момента водни количества, както и увеличаване на поливните площи, чрез включване на нови ПИ №№ 58596.1.14 (вид територия: Земеделска, категория 3, с НТП Нива, с площ 40 007 кв. м., стар номер 001014, квартал 0); 58596.1.32 (вид територия: Земеделска, категория 3, с НТП Нива, с площ 22 504 кв. м., стар номер 001032, квартал 0); 58596.1.33 (вид територия: Земеделска, категория 3, с НТП Нива, с площ 22 504 кв. м., стар номер 001033, квартал 0); 58596.1.131 (вид територия: Земеделска, категория 3, с НТП Нива, с площ 8 414 кв. м., стар номер 58596.1.29); и 58596.1.132 (вид територия: Земеделска, категория 3, с НТП Нива, с площ 13 458 кв. м., стар номер 58596.1.29), с обща площ 106 887 кв. м. по КККР на с. Пролез, общ. Шабла, обл. Добрич. Възложител на ИП е ЗК „ЯНТАР“. Уведомлението е предоставено за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 11.05.2024 г.  (публикувано на 10.05.2024 г.).

 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47426 до уведомление за изработване проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлени имоти (ПИ) с идентификатори: 07598.115.96 и 07598.115.99, с обща площ 3591 кв.м, урбанизирана територия, с НТП „Неизползвана нива /угар, орница/“, по плана на ЗО „Луна“, гр. Бяла, с цел обединяване на имотите в един общ УПИ – УПИ ХХ-96, 99 „за кънпинг, бунгала и КОО“ и инвестиционно предложение (ИП) за застрояване на „Кънпинг, бунгала и КОО в новообразувания УПИ ХХ-96, 99, по плана на ЗО „Луна“, гр. Бяла, общ. Бяла, обл. Варна, с възложител: „САНДРОУЗ ХОЛИДЕЙЗ“ ЕООД, гр. София. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 13.05.2024г. (публикувано на 10.05.2024г.).

 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47423 до уведомление за инвестиционно предложение за „Преустройство и промяна на предназначението на „Магазин с офис“ в „Медицински център“, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.2556.334.1.9, попадащ в сграда 10135.2556.334.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 10135.2556.334, по КККР на гр. Варна (УПИ XIV-21, кв. 621, по плана на 5-ти м.р., гр. Варна), с възложител: “МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЕНДОМЕД” ООД. Уведомлението е предоставено за обществен достъп, за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 11.05.2024 г.  (публикувано на 10.05.2024 г.).

 • На основание  чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47415 до уведомление и допълнителна информация за ново инвестиционно предложение (ИП) касаещо „Изграждане на жилищно-търговска сграда” в поземлен имот (ПИ) № 83404.236.102 (номер по предходен план: 236014, квартал: 14, парцел: XII), с площ 8081 кв.м, урбанизирана територия, с НТП „За друг курортно-рекреационен обект“ по плана на село Шкорпиловци, общ. Долни чифлик, обл. Варна, състояща се от апартаменти, подземни и надземни паркоместа, ресторант с тераса, рецепция, открит басейн, летен бар и други обслужващи помещения, с възложител: „АВЕСТА ХЪНТИНГ” АД, гр. Варна. Уведомлението е предоставено за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 10.05.2024г. (публикувано на 09.05.2024г.).

 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47399  до уведомление за ИП „Промяна в хода на строителството на инвестиционните намерения, съгласно чл. 154 от ЗУТ и изграждане на медицински център в комплекс за обитаване с обществено обслужване“ в УПИ XVI-590, идентичен с ПИ 10135.73.590, урбанизирана територия, с площ 11606 кв.м, НТП „За друг обществен обект, комплекс“, район „Владислав Варненчик“, гр. Варна, с възложител „ПЕНЕМАТ“ ООД. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица считано от 09.05.2024г. (публикувано на 08.05.2024г.).
 • На основание  чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47397 до уведомление за ИП свързано с „Добавяне на нови отпадъци с кодове 15 01 10*, 16 01 04* и 16 01 06, които ще се подлагат на дейност R13 – съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1-R12 (с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им) и дейност R12 – размяна на отпадъци за подлагане иа някоя от дейностите с кодове R1-R11 за отпадъци с код 20 01 36, към съществуваща площадка за събиране и съхранение па ОЧЦМ, НУБА, ИУЕЕО и неопасни отпадъци – метални опаковки, отпадъци от хартия, картон и пластмаса, и сортиране и рязане на ОЧЦМ“ в поземлен имот с идентификатор: 10135.4510.608, с площ 1153 кв.м, ЗПЗ, район „Вл. Варненчик“, гр. Варна, с възложител: «КИРОВ СКРАП» ЕООД, гр. Варна. Уведомлението е предоставено за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 09.05.2024г. (публикувано на 08.05.2024г.).

 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47364 до уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на комплекс от 12 броя самостоятелни жилищни сгради, басейн, паркинг и детска площадка“, в ПИ с идентификатор 30497.37.19 (УПИ I-19, кв. 12), по КККР на с. Звездица, общ. Варна, свързано с изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за ПИ с идентификатор 30497.37.19 (УПИ I-19, кв. 12), вид територия Земеделска, НТП Пасище, площ 6387 кв. м, по КККР на с. Звездица, общ. Варна, с възложител „ВАРИМПЕКС“ ООД. Уведомлението е предоставено за обществен достъп, за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 01.05.2024 г.  (публикувано на 30.04.2024 г.).
 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47353 до уведомление за инвестиционно предложение касаещо „Ремонт на съществуваща сграда – хотел „Кораба“ и промяна на предназначението й във „Филиал на специализирана болница за рехабилитация“ в поземлен имот с идентификатор: 10135.2573.1078, с площ 7266 кв.м, с НТП „За курортен хотел, почивен дом“ к.к. „Чайка“, местност „1“, район „Приморски“, гр. Варна, с възложител: „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ – БАНКЯ“ АД, гр. Банкя. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 30.04.2024г. (публикувано на 29.04.2024г.).

 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47333  до уведомление за ИП „Изграждане на 4 бр. жилищни сгради“, свързано с изработването на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на ПИ 58445.27.518, земеделска територия, с площ  4252 кв.м, НТП „Нива“, с. Приселци, общ. Аврен, обл. Варна, с цел обособяването на УПИ XII-518, кв. 027 „за жилищно строителство“, с възложител „ЗЛАТНИТЕ ХЪЛМОВЕ“ ЕООД. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 26.04.2024г. (публикувано на 25.04.2024г.).

 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47331  до уведомление за ИП „Изграждане на сграда със смесено предназначение“ в ПИ 10135.4023.73, земеделска територия, с площ 2133 кв.м, НТП „Нива“, район „Владислав Варненчик“, гр. Варна, с възложител Векилов. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 26.04.2024г. (публикувано на 25.04.2024г.).
 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47328  до уведомление за ИП „Изграждане на изложбена зала и прилежащи обслужващи помещения“ в УПИ XXX-6151 “за общ.обслужване”, идентичен с ПИ 10135.2520.7549, урбанизирана територия, с площ 178 кв.м, НТП „ Ниско застрояване (до 10 m)“, район “Приморски” , гр.Варна, с възложител „ЮНИК БИЛДИНГС“ ООД. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 26.04.2024г. (публикувано на 25.04.2024г.).

 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47331 до инвестиционно предложение свързано с Газифициране на специализиран малък обект за дестилиране (инсталация за изваряване на ракия) чрез газифиция от система работеща с втечнен газ пропан бутан“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 02508.55.200, с площ 738 кв.м, урбанизирана територия, с НТП „За стопански двор“ по кадастралната карта и кадастрални регистри (КККР) на град Балчик, общ. Балчик, обл. Добрич, с възложител: ЕТ «МАРИН ХАДЖИЕВ», гр. Балчик. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 24.04.2024г. (публикувано на 23.04.2024г.).

 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47305 до уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на тръбен кладенец“ в ПИ с идентификатор 21470.33.2, вид територия Земеделска, НТП Нива, площ 117923 кв. м, по КККР на с. Добрин, общ. Крушари, обл. Добрич, за водовземане от подземни води за напояване на земеделски култури в поземлени имоти с идентификатори 21470.33.2 и 21470.33.4, с обща площ 369.686 дка, находящи се в с. Добрин, общ. Крушари, обл. Добрич, с възложител „Йонивел“ ООД. Уведомлението е предоставено за обществен достъп, за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 24.04.2024 г.  (публикувано на 23.04.2024 г.).

 • На основание  чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47294 до уведомление за ИП свързано с „Промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор: 10135.4019.109.1.21 и сграда с идентификатор: 10135.4019.109.2“ от „Бистро с навес към нея“ във „Ветеринарна амбулатория и аптека“ находящи се в ПИ с идентификатор: 10135.4019.109, урбанизирана територия, с НТП „За друг вид застрояване“, с площ 5618 кв.м, местност „Терасите“, район „Вл. Варненчик“, гр. Варна, с възложител: „ПРОМИШЛЕНО И ГРАЖДАНСКО СТРОИТЕЛСТВО“ ООД, гр. Варна. Уведомлението е предоставено за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 23.04.2024г. (публикувано на 22.04.2024г.).

 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47267 до уведомление за изработване проект на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот (ПИ) № 30497.15.81 (идентичен с УПИ IV-11„за жил. ст-во“), землище село Звездица, общ. Варна, цел разделяне на имота на шест отделни УПИ както следва: УПИ IХ-81„за жил. ст-во“, УПИ X-81„за жил. ст-во“,, УПИ ХI-81„за жил. ст-во“, УПИ ХII-81„за жил. ст-во“, УПИ ХIII-81„за жил. ст-во“ и УПИ IV-81„за жил. ст-во“ и инвестиционно предложение (ИП) за „Жилищно строителство в шестте отделни УПИ“, землище село Звездица, общ. Варна, с възложители: Неделчев и Добрева, гр. Варна. Уведомленията са предоставени за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 18.04.2024г. (публикувано на 17.04.2024г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47208 до уведомление за инвестиционно предложение свързано с изграждане на жилищен комплекс от 23 броя еднофамилни жилищни сгради в ПИ 069005, с площ от 19000 кв.м в землището с. Бенковски, общ. Аврен, с възложител: „Шай Хаузис” ЕООД, гр. Варна. Уведомлението е предоставено за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 09.04.2024 г., (публикувано на 08.04.2024 г.,).
 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47194 до уведомление за изработване проект на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлени имоти (ПИ) с идентификатори: 35376.10.715, 35376.10.716 и 35376.10.717, по плана на с. Калиманци, общ. Суворово, обл. Варна, с цел обединяването им в един общ поземлен имот, както и последващото им разделяне на пет самостоятелни отделни УПИ с отделни идентификатори по КККР, и инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на пет отделни масивни жилищни сгради“ в новообразуваните УПИ ХIХ-717 „за жил.ст-во“, УПИ ХХ-717,716 „за жил.ст-во“, УПИ XXI-716,715 „за жил.ст-во“, УПИ ХХIII-715 „за жил.ст-во“, и УПИ XXIII-715 „за жил.ст-во“, кв. 29 и изменение на улична регулация от о.т. 76 до о.т. 77 и приемане на нови осови точки с №№ 99 и 100 по плана на с. Калиманци, община Суворово, с възложители: ОБЩИНА СУВОРОВО и Христов, гр. Варна. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 05.04.2024г. (публикувано на 04.04.2024г.).
 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47168  до уведомление за ИП „Изграждане на нов корпус към ДГ № 39 „Приказка“ в ПИ 10135.4505.62, урбанизирана територия, с площ 7295 кв.м, НТП „За обект за детско заведение“, район „Вл. Варненчик“, гр. Варна, с възложител Община Варна. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 03.04.2024г. (публикувано на 02.04.2024г.).
 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС (изм. и доп. ДВ. бр.31 от 12 април 2019г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47167 до уведомление за ИП „Изграждане на резервно водовземно съоръжение (тръбен  кладенец) с водомерна шахта и довеждаща инфраструктура в ПИ 36419.189.30, земеделска територия, с площ 34941 кв.м,, НТП „За стопански двор“, с. Карапелит, общ. Добричка, с възложител „КЛАС ОЛИО“ ЕАД. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 03.04.2024г.  (публикувано на 02.04.2024г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47117 до уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на бензиностанция с търговски комплекс за обществено обслужване“ свързано с изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за ПИ 10135.4027.18 по КККР на гр. Варна, район „Вл. Варненчик“, м. „Атанас Тарла“, с възложител: “АВТОТРЕЙД” ООД. Уведомлението е предоставено за обществен достъп, за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 27.03.2024 г.  (публикувано на 26.03.2024 г.).

 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС (изм. и доп. ДВ. бр.31 от 12 април 2019г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47094 до уведомление за ИП „Изграждане на газово стопанство“ в ПИ 72624.497.20, урбанизирана територия, с площ 27335 кв.м, НТП „За друг вид производствен, складов обект“, гр. Добрич, с възложител „БАЛДЖИЕВИ-91“ ООД. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица считано от 26.03.2024г.  (публикувано на 25.03.2024г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47080 до уведомление за инвестиционно предложение за „Реконструкция на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) Девня“ в поземлен имот с идентификатор 20482.132.6, с площ 28042 кв. м, вид територия Територия, заета от води и водни обекти, НТП За водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, по КККР на гр. Девня, общ. Девня, с възложител: Община Девня. Уведомлението е предоставено за обществен достъп, за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 21.03.2024 г.  (публикувано на 20.03.2024 г.).

 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47076 до уведомление за ИП „Изграждане на търговски комплекс-изложбен център и сервизно обслужване на леки автомобили“ в УПИ VI-33, кв. 1, идентичен с ПИ 10135.4038.33, урбанизирана територия, с площ 4042 кв.м, НТП „За търговски обект, комплекс“, район „Владислав Варненчик“, гр. Варна, с възложител „ГРИФИД АУТО ПРОПЪРТИС“ ЕООД. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 20.03.2024 г. (публикувано на 19.03.2024 г.).

 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47064 до уведомление за ИП свързано с „Промяна в параметрите на един ветрогенератор за производство на ел. енергия, както следва: височина на кулата от „до 125 м“ на „до 126 м“, диаметър на ротора от „до 150м“ на „до 163м“, максимална височина „до 208м“ и номинална мощност от „до 5 МW“ на „до 6.2 МW“ в поземлен имот с идентификатор: 77390.27.70, с площ 4449 кв.м, урбанизирана територия, с НТП „За електроенергийно производство“, местност „Караач“ по плана на село Храброво, общ. Балчик, обл. Добрич, с възложител: «ВЕНТУС ДИВЕЛОПМЪНТ» ЕООД, гр. Варна. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 20.03.2024г. (публикувано на 19.03.2024г.).
 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47055 до уведомление за ИП „Изграждане на жилищни сгради“, свързано с изработване на план за изменение на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на ПИ№№ 10135.2564.111, 10135.2564.112, 10135.2564.114, 10135.2564.161, 10135.2564.162, 10135.2564.165, 10135.2564.167 и 10135.2564.168, с обща площ 6854 кв.м, НТП „За друг обществен обект, комплекс“, с цел обособяването на следните УПИ:
  • УПИ XLII-111 „за жилищно строителство“, с площ 1273 кв. м;
  • УПИ XLIII-112 „за жилищно строителство“, с площ 1428 кв. м;
  • УПИ XLIV-114 „за жилищно строителство“, с площ 952 кв. м;
  • УПИ XXV-161 „за жилищно строителство“, с площ 606 кв.м;
  • УПИ XXVI-162 „за жилищно строителство“, с площ 645 кв.м;
  • УПИ XXVII-165 „за жилищно строителство“, с площ 541 кв. м;
  • УПИ XXVIII-167 „за жилищно строителство“, с площ 549 кв.м;
  • УПИ XXIX-168 „за жилищно строителство“, с площ 802 кв.м, с възложители С. Петрова, М. Шекерджиев, И. Русева и С. Русева.

  Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 19.03.2024 г. (публикувано на 18.03.2024 г.).

 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47029 до инвестиционното предложение свързано с „Обособяване на площадка за временно съхранение и третиране (сортиране) на неопасни отпадъци от текстил, пластмаса и обособяване на склад за временно съхранение на излезли от употреба от гуми“ в пет броя промишлени сгради в поземлен имот № 20482.282.39, с площ 3819 кв.м, земеделска територия, с НТП „За химическата и каучукова промишленост“ по плана на гр. Девня, общ. Девня, обл. Варна, с възложител: «ТРАНСФОРМИНГ ТЕХНОЛОДЖИЙС» ЕООД, гр. Варна. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 15.03.2024г. (публикувано на 14.03.2024г.).
 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47004 до уведомление за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване, в обхват ПИ 03602.67.992, земеделска територия, с НТП „пасище“, с площ 13.996 дка, землище село Белоградец, общ. Ветрино, обл. Варна, с цел промяна предназначението на имота за разширение на съществуващ гробищен парк и реализация на инвестиционно предложение свързано с “Разширение на съществуващ гробищен парк“ в ПИ 03602.67.992, земеделска територия, с НТП „пасище“, с площ 13.996 дка, землище село Белоградец, общ. Ветрино, обл. Варна, с възложител: Община Ветрино. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 12.03.2024г. (публикувано на 11.03.2024г.).

 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46458   до уведомление за ИП „Изграждане на многофамилна жилищна сграда с магазини и подземен гараж“, свързано с изработване на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на ПИ 10135.2552.2273, ПИ 10135.2552.2274, ПИ 10135.2552.2275, ПИ 10135.2552.2276, ПИ 10135.2552.2418, ПИ 10135.2552.2419, ПИ 10135.2552.2420, ПИ 10135.2552.2421, ПИ 10135.2552.2422, ПИ 10135.2552.3997,  ПИ 10135.2552.4109, ПИ 10135.2552.1193, кв. 230 по ПУП-ПУР на кв. “Изгрев”, гр. Варна, с цел обособяването на нов УПИ, с възложители „ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС ИЗГРЕВ“ ООД, Станева,  Георгиева, Ненкова,  Делчева,  Лазаров, Иванова, Георгиева, Георгиев, Роев, Роева, Пенева и Пенева. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 12.03.2024 г. (публикувано на 11.03.2024 г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46985  до уведомление за инвестиционно предложение „Промяна предназначението на магазин за хранителни стоки в сладкарска работилница със сладкарница“  в ПИ с идентификатор 10135.3515.479 по КККР на гр. Варна в сграда с идентификатор 10135.3515.479.30.74, с възложител Грозева. Уведомлението е предоставено за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 12.03.2024 г.  (публикувано на 11.03.2024 г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46988 до уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на жилищна сграда с ветеринарна клиника“ в УПИ VI-1558, кв. 82а, с площ 375 кв.м, по плана на гр. Провадия, с възложител: „ПРОМЕД-Б.Г.“ ООД. Уведомлението е предоставено за обществен достъп, за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 09.03.2024 г.  (публикувано на 08.03.2024 г.).

 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46989 до уведомление за инвестиционно предложение за „Изместване на участъци от Транзитен газопровод 1 (ТГ1) и Магистрален газопровод (МГ) за повишаване на класа на газопроводите и изграждане на нов кранов възел КВ Ду 1200“, свързано с изработване на ПУП-ПП за обекта, с възложител: “БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД. Уведомлението е предоставено за обществен достъп, за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 09.03.2024 г.  (публикувано на 08.03.2024 г.).

 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46972  до уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на тръбен кладенец за „водоснабдяване за други цели“ вкл. пожарогасене за нуждите на  складова база за логистика в ПИ с идентификатор 67489.65.8, с.Слънчево, общ. Аксаково, обл. Варна“ с възложител „ТЕРРА ЕКСПРЕС“ООД. Уведомлението е предоставено за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 08.03.2024 г.  (публикувано на 07.03.2024 г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46965 до уведомление за инвестиционно предложение свързано с  „Изграждане на тръбен кладенец в ПИ с идентификатор 72271.501.2037, гр. Тервел, обт. Тервел, обл. Добрич, с цел  водовземане от подземни води за водоснабдяване за други цели – поливане на тревни и зелени площи, миене на улици и площадки, с възложител община Тервел. Уведомлението е предоставено за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 08.03.2024 г.  (публикувано на 07.03.2024 г.).

 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46948 до уведомления за ИП свързани с „Изграждане на 72 бр. еднофамилни жилищни сгради/къщи“ по 6 бр. във всеки от поземлените имоти (ПИ) с идентификатори: 10135.5043.4901, 10135.5043.4902, 10135.5043.4904, 10135.5043.4905, 10135.5043.4906, 10135.5043.4907, 10135.5043.4908, 10135.5043.4909, 10135.5043.4910, 10135.5043.4912, 10135.5043.4913 и 10135.5043.4914, с обща площ 34490 кв.м, урбанизирани територии, С.О. „Боровец-юг“, район „Аспарухово“, гр. Варна, с възложител: „ХИМЕЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, гр. Варна. Уведомленията са предоставени за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 07.03.2024г. (публикувано на 06.03.2024г.).
 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46919  до уведомление за ИП „Изграждане на осем еднофамилни двуетажни жилищни сгради“ в УПИ XXIV-I 507 „за жилищно строителство“, кв. 8, с площ 7478 кв.м по плана на с. Неофит Рилски, общ. Ветрино, обл. Варна, с възложител В. Михайлова. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица считано от 01.03.2024г. (публикувано на 29.02.2024г.).

 • На основание  чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46908 до уведомление за ИП касаещо „Реконструкция на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) Генерал Тошево, с капацитет 5309 ЕЖ“ в поземлен имот № 14711.256.6, горска територия, с НТП „Друг вид дървопроизводителна гора“ с площ 7117 кв.м, местност „Землище Генерал Тошево, землище гр. Генерал Тошево, област Добрич, с възложител: ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО. Уведомлението за ИП е предоставено за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 29.02.2024г. (публикувано на 28.02.2024г.).

 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46909 до уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на шест броя жилищни сгради  в ПИ 62788.17.90, с площ 3517 кв.м,  по КККР на с. Рогачево, Община Балчик, м. Под селото,  урбанизирана територия за жилищно застрояване,  свързано  с изменение на подробен устройствен план – план за застрояване/ПУП-ПЗ/ за ПИ с идентификатор 62788.17.90 по КККР, м. Под селото , с. Рогачево, Община Балчик и цел обособяването на 6 бр. нови парцели „за жилищно строителство” с възложителАР СИ АЙ АДВАЙЗЪРС“ ЕООД. Уведомлението е предоставено за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 29.02.2024 г., (публикувано на 28.02.2024 г.,).

 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46906  до уведомление за ИП „Изграждане на жилищно строителство“, свързано с изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на  УПИ XII-596 „за обществено обслужване“, идентичен с ПИ 10135.3514.610, урбанизирана територия, с площ 11146 кв.м, НТП „За друг обществен обект, комплекс“, район „Младост“, гр. Варна, с цел обособяването на УПИ XII-610 „за жилищно строителство“, с възложител „ВАРНА ИНВЕСТ ПРОПЪРТИС“ ЕООД. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица считано от 29.02.2024г. (публикувано на 28.02.2024г.).

 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46904 до уведомление за ИП „Преустройство и промяна предназначението на СОС 10135.2563.57.1.9,  10135.2563.57.1.14, 10135.2563.57.1.3, 10135.2563.57.1.6 от офис в медико-техническа лаборатория“, находящи се в сграда със смесено предназначение в УПИ I-1057, идентичен с ПИ 10135.2563.57, урбанизирана територия, с площ 470 кв.м, НТП „Средно застрояване (от 10 до 15 m)“, район „Приморски“, гр. Варна, с възложител „УРБИСА“ ЕООД. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица считано от 29.02.2024г. (публикувано на 28.02.2024г.).

 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС (изм. и доп. ДВ. бр.31 от 12 април 2019г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46899 до уведомление за ИП „Изграждане на пристройка-разширение на предприятие за месопреработка към съществуваща кланица, транжорна и предприятие за месопреработка“ в ПИ 53210.19.11, урбанизирана територия, с площ 14103 кв.м, НТП „За хранително-вкусовата промишленост“, с. Овчарово, общ. Добричка, обл. Добрич, с възложител „НЕДКО НЕДКОВ-ОВЧАРОВО“ ЕООД. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица считано от 28.02.2024г.  (публикувано на 27.02.2024г.).

 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46860 до уведомление касаещо ИП за „Изграждане на тръбен кладенец с цел водовземане от подземни води за „водоснабдяване за други цели“, вкл. пожарогасене на силизно стопанство за земеделска продукция“ в поземлен имот с идентификатор: 32490.47.15, с площ 9800 кв.м, урбанизирана територия, с НТП „За складова база“, местност „Локвата“, село Изворско, общ. Аксаково, обл. Варна, с възложител: „ЙОНИВЕЛ“ ООД, гр. Добрич. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 23.02.2024г. (публикувано на 22.02.2024г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46858 до уведомление за инвестиционно предложение за „Увеличаване на поливните площи чрез включване на поземлени имоти с идентификатори 35064.112.9 и 35064.112.133, по КККР на гр. Каварна, с обща площ 32.082 дка“, с възложител „БАЛЕВ“ ЕООД. Увеличаването на поливните площи е свързано с изменение на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващ ТК-1“Балев-Каварна“, изграден в ПИ с идентификатор 35064.501.4159, по КККР на гр. Каварна. Уведомлението е предоставено за обществен достъп, за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 23.02.2024 г.  (публикувано на 22.02.2024 г.).

 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46856 до уведомление за инвестиционно предложение за „Промяна предназначението и преустройство на „сграда за образование – училище“ в „сграда за резидентна грижа за пълнолетни лица с физически увреждания“ в поземлен имот с идентификатор 51584.501.100, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 5490 кв. м, по КККР на с. Николаевка, общ. Суворово, свързано с изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VII „училище“, кв. 17 по ПР на с. Николаевка, общ. Суворово, като при изменението се образува нов УПИ XXIV-100 с предназначение „за образователни, здравни, социални и хуманитарни дейности“, с възложител: Община Суворово. Уведомлението е предоставено за обществен достъп, за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 23.02.2024 г.  (публикувано на 22.02.2024 г.).
 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46840 до уведомление за ИП свързано с „Добавяне на две нови модулни системи към съществуващи пречиствателни съоръжения в комплексна ПСОВ“ в поземлен имот с идентификатор: 10135.5501.110, с площ 14537 кв.м, урбанизирана територия, с НТП „За друг вид производствен, складов обект“, ЮПЗ, район „Аспарухово“, гр. Варна, с възложител: ПЧМВ АД, гр. Варна. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 23.02.2024г. (публикувано на 22.02.2024г.).

 • На основание  чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46846 до уведомление за ИП свързано с свързано с „Изграждане на многопрофилна болница за активно лечение“ в поземлен имот с идентификатор: 10135.4027.53, с площ 12425 кв.м, урбанизирана територия, с НТП „За друг обществен обект, комплекс“, местност „Атанас тарла“, район „Вл. Варненчик“, гр. Варна, с възложител: „БИЛДИНГ ХОСПИТАЛС ВАРНА“ АД, гр. Варна. Уведомлението е предоставено за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 22.02.2024г. (публикувано на 21.02.2024г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46766  до уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на хранителен хипермаркет, свързано с изработване на ПУП- ПРЗ за УПИ  XXXII-3249, „за магазин и обществено обслужване, /ПИ 03719.502.3249/ кв. 139, по плана на гр. Белослав, обл. Варна,  с възложител „ДЕНИСЛАВ“ ЕАД. Уведомлението е предоставено за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 16.02.2024 г., (публикувано на 15.02.2024 г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46761  до уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на Регионална служба „Пожарна безопасност и защита на населението – Аксаково“, в УПИ І 000137 „за РС ПБЗН“ – Аксаково, кв. 106, гр. Аксаково, община Аксаково, област Варна,  с възложител община Аксаково. Уведомлението е предоставено за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 16.02.2024 г., (публикувано на 15.02.2024 г.,).

 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46669  до уведомление за инвестиционно предложение свързано с изграждане на дълбоко водовземно съоръжение – ТК в ПИ с №80861.6.67, землище на с. Чернево за промишлено водоснабдяване – оросяване на площадката и пътищата на обекта чрез постоянна оросителна инсталация. Предметът на дейност е добив на варовикови фракции за потребностите на содовото и циментовото производство и кариерно-строителни материали от находище „Девня“, участък „Люляката“ и участък „Снежно поле-югоизток“, с възложител:  „Девня варовик“ АД. Уведомлението е предоставено за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 09.02.2024 г.  (публикувано на 08.02.2024 г.).
 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46668 до уведомление за инвестиционно предложение касаещо „Изграждане на шахта № 8, удължаване на съществуващия колектор за избистрени води и насипна дига с технологичен път за достъп и обслужване“ в УПИ 79, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 44, 64, 65, 66, 85, 87, 88” (идентични на ПИ 55110.60.79, 55110.60.30, 55110.60.31, 55110.60.34, 55110.60.37, 55110.60.44, 55110.60.64, 55110.60.32, 55110.60.35, 55110.60.65, 55110.60.66, 55110.60.85, 55110.60.87 и 55110.60.88), по плана село Падина, общ. Девня, с възложител: „Солвей Соди“ АД, гр. Девня. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 09.02.2024г. (публикувано на 08.02.2024г.).

 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС (изм. и доп. ДВ. бр.31 от 12 април 2019г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46651 до уведомление за ИП „Изграждане на многофункционален физкултурен салон“ в УПИ XVII-184, 185, 186, кв. 47, идентичен с ПИ 07598.303.1001, урбанизирана територия, с площ 8958 кв.м, НТП „Ниско застрояване (до 10 m)“, гр. Бяла, обл. Варна, с възложител Община Бяла. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 08.02.2024г.  (публикувано на 07.02.2024г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46621 до уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на нова сграда с търговски площи и жилищна част“ в поземлен имот с идентификатор 10135.4508.129, вид територия Урбанизирана, НТП Обществен селищен парк, градина, площ 5900 кв. м, по КККР на гр. Варна, общ. Варна, свързано с изработване на ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ XVIII-31021 „за парк“ (ПИ с идентификатор 10135.4508.129), кв. 7 по Паркоустройствен и регулационен план на Паркова зона за обществено обслужване, Район „Вл. Варненчик“, гр. Варна, с възложител: “ГРАНД ГЕПАРД” ЕООД. Уведомлението е предоставено за обществен достъп, за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 06.02.2024 г.  (публикувано на 05.02.2024 г.).
 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС (изм. и доп. ДВ. бр.31 от 12 април 2019г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46603 до уведомление за ИП „Изграждане на жилищни сгради“ в УПИ XXXVII-149, 150, 151, 153, 154, кв. 243, идентичен с ПИ 07598.843.27, земеделска територия, с площ 9667 кв.м, НТП „Нива“, ЗВКО „Чайка“, гр. Бяла, обл. Варна, с възложител „ДЖИ ЕС ДЖИ“ ООД. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица считано от 02.02.2024г.  (публикувано на 01.02.2024г.).
 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46595  до уведомление за ИП „Изграждане на четири броя къщи тип-близнак, представляващи осем броя еднофамилни жилищни сгради“ в УПИ I-070006, кв. 72, идентичен с ПИ 10135.5070.23, урбанизирана територия, с площ 2751 кв.м, НТП „За друг вид застрояване“, район „Аспарухово“, гр. Варна, с възложител Тинев. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg ) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 01.02.2024г. (публикувано на 31.01.2024г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46577 до уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на общо 3 броя жилищни сгради“ по една във всеки от следните поземлени имоти с идентификатори: 07598.833.5, вид територия Земеделска, НТП Лозе, площ 744 кв. м; 07598.833.6, вид територия Земеделска, НТП Лозе, площ 900 кв. м; 07598.833.7, вид територия Земеделска, НТП Лозе, площ 925 кв. м по КККР на гр. Бяла, общ. Бяла, с възложители: Методиев и Райчев.Уведомлението е предоставено за обществен достъп, за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 30.01.2024 г.  (публикувано на 29.01.2024 г.).
 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46564 до уведомление за инвестиционно предложение свързано с „Преустройство на обекти с идентификатори: 10135.3512.248.4.4, 10135.3512.248.4.5, 10135.3512.248.4.6, 10135.3512.248.4.7, 10135.3512.248.4.8 и 10135.3512.248.4.9 в „Самостоятелна медико-диагностична лаборатория за образна диагностика“ – етапно строителство на 2 бр. лекарски кабинети и ЯМР (процедурно, командно и техническо помещения), в УПИ IX-30367 (идентичен с ПИ идентификатор: 10135.3512.248), кв. 14, с площ 9778 кв.м, урбанизирана територия, с НТП „За друг обществен обект, комплекс“, бул. „Република“, район „Младост“, гр. Варна, с възложител: „РАДИОГРАФИК“ ООД, гр. Варна. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 29.01.2024г. (публикувано на 26.01.2024г.).
 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46557 до уведомление за промяна на инвестиционно предложение касаещо „Депо за неопасни отпадъци, генерирани от дейността на „Девен” АД“ находящо в поземлен имот № 80861.6.167, с площ 316.087 дка, с НТП „Депо за индустриални отпадъци“, местност „Дренака“, землище село Чернево, общ. Суворово, обл. Варна, с възложител: „Солвей Соди“ АД, гр. Девня. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 26.01.2024г. (публикувано на 25.01.2024г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46549  до уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на шест броя еднофамилни жилищни сгради, в ПИ 10135.2517.5650, с площ от 2471 кв.м, урбанизирана територия за ниско застрояване, по КККР на гр. Варна  с възложител „ХОД ГИЛ“ ЕООД. Уведомлението е предоставено за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 24.01.2024 г., (публикувано на 23.01.2024 г.,).

 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46511 до уведомление за ИП свързано с промяна предназначението на „Обект от магазин за хранителни стоки – за търговска дейност“ в „Обект за производство и продажба на сладкарски продукти и печива“ – самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 10135.2559.197.2.20, с площ 47.41 кв.м, разположен в поземлен имот с идентификатор: 10135.2559.197, ул. „Света Ирина“ № 20, ет. 1, район „Приморски“, гр. Варна, с възложител: «ТЕРМОЛИНК» ООД, гр. София. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 22.01.2024г. (публикувано на 19.01.2024г.).

 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46493 до уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на автосервиз, автомивка и паркинг в УПИ II 250020,  ПИ 10135.4507.190, с площ от 3412 кв.м, с НТП „урбанизирана нива“, район “Вл. Варненчик, гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна”,  с възложител Костадинов. Уведомлението е предоставено за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 17.01.2024 г., (публикувано на 16.01.2024 г.,).
 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС (изм. и доп. ДВ. бр.31 от 12 април 2019г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46486 до уведомление за ИП „Изграждане на две жилищни сгради и търговски обекти“, свързано с изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) и РУП в обхвата на УПИ I „полиграф.комб.“, кв. 137, идентичен с ПИ 10135.1506.841, урбанизирана територия, с площ 1897 кв.м, НТП „За друг обществен обект, комплекс“, район „Одесос“, гр. Варна, с цел обособяването на  УПИ VII-841 “смесено предназначение“ и УПИ VIII-841 “смесено предназначение“, с възложители „ЕВРОНА“АД И „ВАРНА ДАЙВИНГ ЦЕНТЪР“ ЕООД. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 18.01.2024г.  (публикувано на 17.01.2024г.).

 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС (изм. и доп. ДВ. бр.31 от 12 април 2019г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46460 до уведомление за ИП „Разширение на гробищен парк“, вързано с изработване на Подорбен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на:

  • ПИ 72624.433.158, земеделска територия, с площ 3239 кв.м, НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път;
  • ПИ 72624.433.174, земеделска територия, с площ 920 кв.м, НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път;
  • ПИ 72624.433.175, земеделска територия, с площ 21150 кв.м, НТП „Лозе“;
  • ПИ 72624.433.176, земеделска територия, с площ 11749 кв.м, НТП „Лозе“;
  • ПИ 72624.433.177, земеделска територия, с площ 11330 кв.м, НТП „Лозе“;

   ПИ 72624.433.178, земеделска територия, с площ 1000 кв.м, НТП „Лозе“, гр. Добрич, с възложител Община град Добрич. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 16.01.2024г.  (публикувано на 15.01.2024г.).

 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46459  до уведомление за инвестиционно предложение свързано с  „Водовземане от съществуващ тръбен кладенец С-5х „Тотех – Старо Оряхово“ в ПИ с идентификатор 68998.94.920 в землището на с. Старо Оряхово, общ. Долни Чифлик, обл. Варна за самостоятелно водоснабдяване за напояване (чимове)“ в ПИ 68998.94.940, 68998.94.190, 68998.94.4 и 68998.94.941, с. Старо Оряхово, общ. Долни Чифлик, с възложител:  „ТОТЕХ“ ЕООД. Уведомлението е предоставено за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 16.01.2024 г.  (публикувано на 15.01.2024 г.).

 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46454 до уведомление за инвестиционно предложение свързано с  изграждане на тръбен кладенец в ПИ с идентификатор 36467.214.12, м-ст “Хижата“, землище на с.Кардам, общ. Генерал Тошево, за водовземане от подземни води за напояване на земеделски култури“ в поземлени имоти с идентификатори 36467.214.7, 36467.214.32, 36467.214.31, 36467.214.30,     36467.214.29,

  36467.214.54,           36467.214.26, 36467.214.40,       36467.214.64,    36467.214.46,    36467.214.67,

  36467.214.65,           36467.214.66, 36467.214.12,       36467.214.11,    36467.214.48,    36467.214.62,

  36467.214.68,           36467.214.52, 36467.214.44,       36467.214.43,    36467.214.35,    36467.214.36,

  36467.214.37,           36467.214.47, 36467.214.58,       36467.214.57.    36467.214.59     36467.214.20,

  36467.214.42, 36467.214.41 с обша площ 634,218 дка, землище с.Кардам. общ. Генерал Тошево, с възложител:  „ДИАНА ЦВЕТКОВА“ ЕООД. Уведомлението е предоставено за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 16.01.2024 г.  (публикувано на 15.01.2024 г.).

 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС (изм. и доп. ДВ. бр.31 от 12 април 2019г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46370 до уведомление за ИП „Изграждане на индустриален парк Добрич“ в промишлена зона „Запад“, гр. Добрич, с възложител „ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК ДОБРИЧ“ ЕООД. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 16.01.2024г.  (публикувано на 15.01.2024г.).
 • На основание  чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46452 до уведомление свързано с реализация на Комплексен проект за инвестиционна инициатива за поземлени имоти с идентификатори: 00182.500.837 и 00182.500.737, с обща площ 1.520 дка, урбанизирана територия, с НТП „Ниско застрояване до 10м“, по КККР на гр. Аксаково, обл. Варна, с възложители: Бъчваров и Петров, гр. Варна. Уведомлението за ИП е предоставено за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 15.01.2024г. (публикувано на 12.01.2024г.).
 • На основание  чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46395 до уведомление за ИП свързано с „Извършване на дейности по третиране/рециклиране на строителни отпадъци, дървен отпадък, метален скрап и гуми“ на съществуваща площадка за третиране на отпадъци, в поземлени имоти с идентификатори: 10135.4510.731 (с площ 2890 кв.м) и 10135.4510.732 (с площ 1738 кв.м), с обща площ 4628 кв.м, урбанизирана територия, с НТП „За друг вид производствен, складов обект“ по плана на Западна промишлена зона, бул. „Владислав Варнанчик“ № 281, гр. Варна, с възложител: «ОДИСЕЙ 41» ООД, гр. Варна. Уведомлението е предоставено за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 09.01.2024г. (публикувано на 08.01.2024г.).

 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46380 до уведомление свързано с реализация на Комплексен проект за инвестиционна инициатива за поземлен имот № 10135.2520.3381, с площ 5.056 дка, СО „Траката“, местност „Малкою“, район „Приморски“, гр. Варна, с възложител: «КВ ИНВЕСТ» ООД, гр. Варна. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 05.01.2024г. (публикувано на 04.01.2024г.).

 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46379   до уведомление за ИП „Изграждане на обект за производство на тестени изделия, търговски обект и паркинг“ в ПИ 69300.55.9, урбанизирана територия, с площ 7331 кв.м, НТП „За друг вид застрояване“, с. Стожер, общ. Добричка, обл. Добрич, с възложител „ЕЛЕКТРОННИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ“ ЕООД. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg ) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 05.01.2024г. (публикувано на 04.01.2024г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46375  до уведомление за инвестиционно свързано с добавяне на нови кодове отпадъци към  дейността на „Център за разкомплектоване на автомобили“ в  ПИ № 10135.4510.744 гр. Варна, общ. Варна, Западна промишлена зона, с възложител „ОДИСЕЙ 41“ ООД. Уведомлението е предоставено за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 05.01.2024 г.  (публикувано на 04.01.2024 г.).

 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46359  до уведомление за ИП “Изграждане на шест жилищни сгради“ в ПИ 10135.5052.51, урбанизирана територия, с площ 3419 кв.м, НТП „Лозе“, район „Аспарухово“, гр. Варна, с възложител К. Стоичкова. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 04.01.2024 г. (публикувано на 03.01.2024 г.).

 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46342  до уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на сгради и съоражения за курортна дейност в ПИ 24102.13.156 по ККР на с. Дуранкулак, общ. Шабла, с възложител «ГРУП ДВ» ООД Уведомлението е предоставено за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 03.01.2024 г.  (публикувано на 02.01.2024 г.).

 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46333 до уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води” в поземлен имот с идентификатор 30497.31.43, с площ 5955 кв. м, земеделска територия, НТП „Друг вид земеделска земя“, по КККР на с. Звездица, общ. Варна и „Изграждане на канализационна мрежа”, с обща дължина 11,090 км, разположена в общински улици на с. Звездица, общ. Варна, с възложител: Община Варна. Уведомлението е предоставено за обществен достъп, за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 30.12.2023 г.  (публикувано на 29.12.2023 г.).

 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46318 до уведомление за инвестиционно предложение свързано с „Изграждане на девет етажна офис сграда“ в поземлен имот с идентификатор: 10135.3516.160 (идентичен с УПИ XXIV-160), кв. 27, урбанизирана територия, с НТП „Ниско застрояване“ и площ 4145 кв.м, ул. „Хр. Смирненски“ № 6, район „Младост“, гр. Варна, с възложител: „ВИСТА ОЙЛ“ ЕООД, гр. Добрич. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 29.12.2023г. (публикувано на 28.12.2023г.).

 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46306  до уведомление за ИП „Изграждане на сграда за обществено обслужване“, свързано с изработването на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на ПИ 10135.4501.1122, урбанизирана територия, с площ 256 кв.м, НТП „Ниско застрояване (до 10 m)“, район „Владислав Варненчик“, гр. Варна, с цел обособяването на УПИ XIV-1122 „за обществено обслужване“, с възложители Д. Атанасов и С. Великова. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица считано от 22.12.2023г. (публикувано на 21.12.2023г.).
 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС (изм. и доп. ДВ. бр.31 от 12 април 2019г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46302 до уведомление за ИП „Изграждане на ферма за отглеждане на телета, юници и крави и обор от метална конструкция, с капацитет 50 бр. крави и 50 бр. телета“ в ПИ 69300.58.13, земеделска територия, с площ 3249 кв.м, НТП „За стопански двор“, с . Стожер, общ. Добричка, обл. Добрич, с възложител ЧЗС „Младен Денев“. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица, считано от 21.12.2023г.  (публикувано на 20.12.2023г.).

 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46299  до уведомление за инвестиционно предложение за „Закриване и рекултивация на депо за карбонатен шлам, разположено в ПИ № 20482.505.677, „Промишлена зонс-ЮГ”, гр. Девня, община Девня“, с възложител:  „ХЪС” ООД. Уведомлението е предоставено за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 21.12.2023 г.  (публикувано на 20.12.2023 г.).
 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46186  до уведомление за ИП „Изграждане на шоурум на магазин за обзавеждане и строителни материали“ в УПИ VI-1276 „за делово обслужване“, идентичен с ПИ 10135.3514.83, урбанизирана територия, с площ 1011 кв.м, НТП „За друг вид производствен, складов обект“, ЗПЗ, гр. Варна, с възложител „ЕЛМАРК ИНДУСТРИЕС“ АД. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 19.12.2023г. (публикувано на 18.12.2023г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46290    до уведомление за инвестиционно предложение свързано с изграждане на шест броя жилищни сграда в ПИ  14653.35.20, з-ще с. Ген. Кантарджиево, общ. Аксаково, с възложител „САТУРН – 3“ ЕООД. Уведомлението е предоставено за обществен достъп, за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 19.12.2023 г.  (публикувано на 18.12.2023 г.).
 • На основание  чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46280 до уведомление за промяна предназначението на поземлени имоти /ПИ/ №№ 10135.4033.70 и 10135.4033.61, с обща площ 2950 кв.м, земеделска територия, с НТП „Ниви“, местност „Джанаварски път“, район „Вл. Варненчик“, гр. Варна, с цел реализация на ИП свързано с „Изграждане на обект – за търговски комплекс и обществено обслужване, автосервиз и шоуруум“, с възложител: М. Ал Олаби, гр. Варна. Уведомлението е предоставено за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 15.12.2023г. (публикувано на 14.12.2023г.).

 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46262 до уведомление за реализация на инвестиционно предложение свързано с „Изграждане на осем еднофамилни жилищни сгради“ в поземлени имоти №№ 10135.2517.4964, 10135.2517.5247, 10135.2517.5246, 10135.2517.5245, 10135.2517.4963, 10135.2517.4966, 10135.2517.4967 и 10135.2517.4654, с обща площ 7714 кв.м, урбанизирана територия (всички с НТП „За друг вид застрояване“, с изключение на ПИ 10135.2517.4654, с НТП „За второстепенна улица“), местност „Манастирски рид“, район „Приморски“, гр. Варна, с възложители: Неделчев, Гергиев и Михайлова, гр. Варна. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 15.12.2023г. (публикувано на 14.12.2023г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46255 до уведомление за инвестиционно предложение свързано с монтаж на пробна инсталация за студено пресоване на нискомаслени семена и трици (гроздови, оризови, доматени, пиперени и др.) с капацитет 20 кг/час преработена суровина в сграда с идентификатор 70175.172.58.1 в гр. Суворово, местност стопански двор, в ПИ 70175.172.58 с обща площ 18674 кв.м, с възложител „ЕКОБИОТЕХПРОДУКТ“ ООД. Уведомлението е предоставено за обществен достъп, за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 14.12.2023 г.
 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46244 до уведомление за реализация на инвестиционно предложение за „Надстрояване/реконструкция/пристрояване на един етаж на корпус 1 (сграда с идентификатор:  10135.2560.420.1) от сградния фонд на професионална гимназия по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров-Варна“ в поземлен имот с идентификатор: 10135.2560.420, с площ 3869 кв.м, урбанизирана територия, с НТП „За друг обществен обект, комплекс“, ул. „Найден Геров“ № 1, район „Приморски“, гр. Варна, с възложител: ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров-Варна“. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 13.12.2023г. (публикувано на 12.12.2023г.).

 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС (изм. и доп. ДВ. бр.31 от 12 април 2019г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46186 до уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на физкултурен салон“ в УПИ V- за училище, кв. 13, с площ 10468 кв.м по плана на с. Старо Оряхово, общ. Долни чифлик, обл. Варна, с възложител Община Долни чифлик. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица считано от 08.12.2023г.  (публикувано на 07.12.2023г.).

 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46179 до уведомление за инвестиционно предложение свързано с „Изграждане на тръбен кладенец за водовземане от подземни води с цел водоснабдяване за други цели (автомивка)“ в поземлен имот с идентификатор: 10135.1506.976, с площ 10515 кв.м, урбанизирана територия, с НТП „За друг обществен обект, комплекс“, район „Одесос“, гр. Варна, с възложител: „БАБЪЛС КАР УОШ“ ООД, гр. Добрич. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 08.12.2023г. (публикувано на 07.12.2023г.).

 • На основание  чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46171 до уведомление за реализация на ИП свързано с „Разширяване дейността на дружеството чрез добавяне на нови дейности с код R12 – сортиране, рязане, раздробяване (шредиране) на отпадък с код 16 01 03 и наименование излезли от употреба гуми“ на площадка с местонахождение: поземлен имот с идентификатор: 72624.603.164, с площ 6756 кв.м, урбанизирана територия, с НТП „За друг вид производствен, складов обект“, ул. „Хан Тервел“ № 176, гр. Добрич, с възложител: «ЕЛ ЗЕТ ВАРНА» ЕООД, гр. София. Уведомлението за ИП е предоставено за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 07.12.2023г. (публикувано на 06.12.2023г.).

 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46168 до уведомление за инвестиционно предложение свързано с  „Изграждане на водовземно съоръжение-тръбен кладенец за добив на подземни води  в ПИ с идентификатори 17782.111.31 за напояване на земеделски култури“ в поземлени имоти с идентификатори 17782.111.31-120дка, 17782.111.32-110.884дка, 17782.11.2-214дка, 17782.12.40-80дка, с обща площ 524.884 дка, трайно предназначение на територията-земеделска, начин на трайно ползване-ниви, с.Граничар, общ. Шабла, обл.Добрич, с възложител:  ЗК“ГРАНИЦА“. Уведомлението е предоставено за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 07.12.2023 г.  (публикувано на 06.12.2023 г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46163 до уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на къмпинг“ в поземлен имот с идентификатор 07598.115.110, вид територия Земеделска, НТП Неизползвана нива (угар, орница), площ 2316 кв. м, стар номер 115005, квартал 8, парцел III-5, по КККР на гр. Бяла, Зона за отдих „Луна“, с възложители: Панайотов и Петкова. Уведомлението е предоставено за обществен достъп, за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 06.12.2023 г.  (публикувано на 05.12.2023 г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46112 до уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на тръбен кладенец“, в поземлен имот с идентификатор 44714.20.20, вид територия Земеделска, НТП Нива, площ 32506 кв. м, по КККР на с. Люляково, общ. Генерал Тошево, за напояване на земеделски култури с обща площ 689,038 дка, с възложител: “Агро-Бизнес Интернешънъл” ЕООД. Уведомлението е предоставено за обществен достъп, за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 01.12.2023 г.  (публикувано на 30.11.2023 г.).
 • На основание  чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46109 до уведомление за ИП свързано с „Монтиране на парен котел тип КТП – 2500/13“ в поземлен имот с идентификатор: 20482.505.214, урбанизирана територия, с НТП „За друг вид производствен, складов обект“, с площ 16663 кв.м, Промишлена зона-ЮГ, гр. Девня, общ. Девня, обл. Варна, с възложител: «Агро Плант Инвест» ЕООД, гр. Варна. Уведомлението за ИП е предоставено за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 01.12.2023г. (публикувано на 30.11.2023г.).

 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46023 до уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на шест еднофамилни жилищни сгради и шест двуфамилни жилищни сгради“ в поземлен имот с идентификатор 10135.5549.2445 (УПИ VI-1688,2287, кв. 3), с площ 8895 кв. м, урбанизирана територия, НТП Ниско застрояване (до 10 m), по КККР на гр. Варна, с възложители: “БГ ЕСТЕЙТ” АД и “ЧЕРНОМОРСКА ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ” ЕООД. Уведомлението е предоставено за обществен достъп, за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 24.11.2023 г.  (публикувано на 23.11.2023 г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45992 до уведомление за инвестиционно предложение за „Инсталиране и експлоатация на оборудване за сушене и гранулиране на птича тор“, в поземлен имот с идентификатор 22988.33.34, вид територия Земеделска, НТП За животновъдна ферма, площ 587688 кв. м, по КККР на с. Дончево, общ. Добричка, с възложител  „ЯЙЦА И ПТИЦИ ЗОРА“ АД. Уведомлението е предоставено за обществен достъп, за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 23.11.2023 г.  (публикувано на 22.11.2023 г.).
 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45956  до уведомление за ИП „Изграждане на открит паркинг“ пред УПИ VI-1797, 1798, кв. 22, район „Младост“, гр. Варна, с възложител „ВАРНА ИНВЕСТ ПРОПЪРТИС“ ЕООД. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица считано от 17.11.2023г. (публикувано на 16.11.2023г.).
 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45918  до уведомление за ИП „Обособяване на площадка за дейности по предварително третиране на неопасни отпадъци-отработени автомобилни катализатори към съществуващ автосервиз с площ 120 кв. м. идеални части от сграда с идентификатор 10135.4507.189.1, ведно с прилежащи към нея 13 кв.м дворни площи“, разположени в ПИ 10135.4507.189, урбанизирана територия, с площ 3504 кв.м, НТП „За друг вид застрояване“, район „Владислав Варненчик“, гр. Варна, с възложител „КРИКА СКРАП“ ЕООД. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица считано от 14.11.2023г. (публикувано на 13.11.2023г.).
 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС (изм. и доп. ДВ. бр.31 от 12 април 2019г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45891 до уведомление за ИП „Изграждане на тръбен кладенец в ПИ с идентификатор 36467.19.1, земеделска територия, с площ 169984 кв.м, НТП „Нива“, с. Кардам, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич, с цел водовземане от подземни води за гравитачно напояване на земеделски култури“ в поземлени имоти с идентификатори 36467.19.1, 36467.17.1, 36467.10.25. 36467.10.29, 36467.10.35, 36467.10.38, 36467.10.40, 36467.10.41, с обща площ 486,55дка, с. Кардам, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич, с възложител „ДИАНА ЦВЕТКОВА“ ЕООД. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 10.11.2023г.  (публикувано на 09.11.2023г.).

 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45834 до уведомление за реализация на инвестиционно предложение касаещо „Изграждане на 25 бр. самостоятелни къщи/жилищни сгради“ в поземлени имоти (ПИ) с идентификатори: 53120.106.11 (номер по предходен план: 106011), с площ 3.125 дка и 53120.106.12 (номер по предходен план: 106012), с площ 6.250 дка, урбанизирана територия, с НТП „Незастроен имот за жилищни нужди“, с обща площ 9.375 дка, местност „Фиш-Фиш“ по плана на село Оброчище, общ. Балчик, обл. Добрич, с възложители: „Булмекс-93“ ООД, „ОПТИМА 2007“ ЕООД и „Рая-импорт енд експорт“ ЕООД, гр. София. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 02.11.2023г. (публикувано на 01.11.2023г.).

 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45828 до уведомление за инвестиционно предложение свързано с „Изграждане на многофамилна жилищна сграда с медицински център“ в УПИ Х-2 (идентичен на ПИ с идентификатор: 10135.1026.231), кв. 577, с площ 230 кв.м, по плана на 14-ти м.р., ул. „Пенчо Славейков“ № 28, гр. Варна,  с възложител: Костова-Маринова, гр. Варна. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 02.11.2023г. (публикувано на 01.11.2023г.).
 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45818  до уведомление за ИП „Изграждане на търговски обект и пътна връзка“, свързано с изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 14684.61.1, земеделска територия, с площ 7001 кв.м, НТП „Нива“, с. Генерал Колево, общ. Добричка, обл. Добрич, с цел отреждането на имота за „обществено обслужване“ и изработване на Подробен устройствен план-парцеларен план (ПУП-ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – Пътна връзка с републиканската пътна мрежа за ПИ №14684.61.1, през ПИ №14684.61.5 – селскостопански, горски ведомствен път в землището на с. Генерал Колево, общ. Добричка, обл. Добрич“, с възложител Недков. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица считано от 02.11.2023г. (публикувано на 01.11.2023г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45777 до уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на магазин за хранителни и битови стоки с помещение за хляб и хлебни изделия тип LIDL в УПИ XXIII-3324,3325, кв.19 по плана на гр. Каварна, етапно строителство,  с възложители: “БОРОЛА” ООД и Петрова. Уведомлението е предоставено за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 27.10.2023 г.
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45772 до уведомление за инвестиционно предложение за  изграждане на общежитие  и жилищна сграда в ПИ 10135.73.711, район “Вл. Варненчик, гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна”,  с възложител Катранджиев. Уведомлението е предоставено за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 27.10.2023 г.
 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС (изм. и доп. ДВ. бр.31 от 12 април 2019г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45769 до уведомление за ИП „Изграждане на нов въздушен електропровод 110 kV за присъединяване на фотоволтаична електрическа централа с мощност 100 MW, от нова повишаваща п/ст CpH/110kV в ПИ 81219.54.1 в землището на с. Черпооково, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич до ново поле 110kV в п/ст „Г. Тошево“ 110/20kV“, свързано с изработване на Подробен устройствен план-парцеларен план (ПУП-ПП) за обект: нов въздушен електропровод 110 kV, с възложител „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица, считано от 30.10.2023г.  (публикувано на 27.10.2023г.).
 • На основание  чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45762 до уведомление за промяна предназначението на земеделска територия – нива, в неземеделска, с цел реализация на ИП касаещо „Изграждане на пет броя жилищни сгради /свързано застрояване/“ в УПИ XIII-13, кв. 224, с площ 1328 кв.м, земеделска територия, с НТП „нива“, ЗВКО „Чайка“, гр. Бяла, общ. Бяла, обл. Варна, с възложител: „ФЕДОРИНА“ ЕООД, гр. Варна. Уведомлението за ИП е предоставено за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 30.10.2023г. (публикувано на 27.10.2023г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45765 до уведомление за инвестиционно предложение свързано с изработване на проект на ПУП-ПП за техническа инфраструктура – трасе за изграждане на обект „Транспортна връзка, свързваща път III – 2901 /Аксаково – ок.п. Добрич/ – Калиманци – Изгрев – Левски – Суворово – Ветрино при км 6+703 със общински път Калиманци – Баново – Слънчево, землище Калиманци, община Суворово, обл. Варна, с възложител община Суворово. Уведомлението е предоставено за обществен достъп, за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 27.10.2023 г.

 • На основание  чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45747 до уведомление за реализация на ИП свързано с „Изграждане на тръбен кладенец“ в поземлен имот с идентификатор: 14711.49.1, с площ 103.425 дка, земеделска територия, с НТП „Нива“, местност „Маловец“, землище гр. Генерал Тошево за водовземане от подземни води с цел напояване на 430 дка царевица за зърно, в ПИ 14711.49.1, 14711.49.2, 14711.49.3 и 14711.49.4, ниви с обща площ 432.475 дка, местност „Маловец“, землище гр. Генерал Тошево, обл. Добрич, с възложител: „АГРОВИТА БГ“ ЕООД, гр. Генерал Тошево. Уведомлението за ИП е предоставено за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 27.10.2023г. (публикувано на 26.10.2023г.).

 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45740 до уведомление за реализация на инвестиционно предложение свързано с „Изграждане на десет бр. еднофамилни жилищни сгради/къщи“ в ПИ с идентификатор: 37099.46.10, с площ 5999 кв.м, земеделска територия, с НТП „Нива“, местност „Къзълджик пунар“ землище село Кичево, общ. Аксаково, обл. Варна, с възложител: „ФЕРМЕР БЪЛГАРИЯ 1“ ЕООД, гр. Бургас. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 26.10.2023г. (публикувано на 25.10.2022г.).
 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45738 до уведомление за изработване на ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за изграждане на пътна връзка от Републикански път I-9 за обслужване на поземлен имот с идентификатор: 62788.29.14, по плана на с. Рогачево, общ. Балчик, обл. Добрич, с възложител: „КОРАБЕЛНИКОВ М“ ООД, гр. Варна. За новата пътна връзка към ПИ 62788.29.14, по плана на с. Рогачево с републикански път I-9 се предвижда изграждане на нов пътен участък с дължина около 135м, който ще премине през общински имот с идентификатор: 62788.28.14 и частен ПИ 62788.28.10, ще премости Батова река и ПИ 62788.28.13, чрез изграждане на два нови моста, с отвор около L=6.00м и L=4.50м. Пътното платно ще е с ширина 6.00м и пътни банкети с ширина 1.00м от двете страни на пътното платно. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 26.10.2023г. (публикувано на 25.10.2023г.).
 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45718 до уведомление за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 12574.501.1310, с площ 42549 кв.м, урбанизирана територия, с НТП „Поземлен имот със смесен начин на трайно ползване“, местност „Тетерлика“, ул. „Оборище“, гр. Вълчи дол, общ. Вълчи дол, обл. Варна, с цел промяна предназначението на имота от „За парк и спортен терен“ в устройствена зона „Жм“ – „За хотел, заведение за обществено хранене, спортен комплекс и парк“, и инвестиционно предложение свързано със запазване на съществуващите сгради и съоръжения в имота, както и „Изграждане на нови сгради, като хотел, заведение за обществено хранене, спортен комплекс и парк“ в ПИ 12574.501.1310, местност „Тетерлика“, ул. „Оборище“, гр. Вълчи дол, с възложител: Община Вълчи дол. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 24.10.2023г. (публикувано на 23.10.2023г.).
 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45714  до уведомление за ИП „Изграждане на 8 бр. еднофамилни жилищни сгради“, свързано с изработване на Подробен устройствен план- план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на ПИ №№ 10135.2517.1822, 10135.2517.1823, 10135.2517.1824 и 10135.2517.1825, урбанизирана територия,  с обща площ 3348 кв.м, НТП „Ниско застрояване (до 10 m)“, район „Приморски“, гр. Варна , с цел обособяването на УПИ I-1822, 1823, 1824, 1825 „за жилищно строителство“, с площ 2989 кв.м, с възложител „ХОЛ ГИЛ“ ЕООД. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица считано от 24.10.2023г. (публикувано на 23.10.2023г.).

 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45684 до уведомление за изменение на инвестиционно предложение свързано с увеличаване капацитета на Клетка 1 от „Регионално депо за общини Варна, Аксаково и Белослав“ в поземлени имоти №№ 12406.25.72 и 12406.39.40, землище с. Въглен, общ. Аксаково, обл. Варна, с възложител: ОБЩИНА АКСАКОВО. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 19.10.2023г. (публикувано на 18.10.2023г.).

 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45675 до уведомление за инвестиционно предложение за „Преустройство, реконструкция и смяна предназначение на Сграда 1 от “Жилищна група „Св. Никола – голф клуб“ в „Сграда за обществено обслужване“, в ПИ с идентификатор 10135.2526.2511 (УПИ I-1441, кв.5), вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 30311 кв. м, по КККР на гр. Варна, с възложител: “ВАРНА ВЮ РЕЗИДЪНС” ЕАД. Уведомлението е предоставено за обществен достъп, за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 18.10.2023 г.  (публикувано на 17.10.2023 г.).

 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45674 до уведомление за реализация на инвестиционно предложение свързано с „Изграждане на торсионен парен котел“ в поземлен имот с идентификатор: 36419.189.29, местност „Фуражен цех“ по плана на село Карапелит, общ. Добричка, с възложител: „КАБАКУМ ГРУП-ИМПОРТ ЕКСПОРТ“ ЕООД, гр. София. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 18.10.2023г. (публикувано на 17.10.2022г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45668   до уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на шест броя жилищни сграда в ПИ  21988.109.106, з-ще с. Долище, общ. Аксаково,с възложител „ГОЛДЕН РЕЗИДЕНС„ ЕООД,  за имота предмет на ИП е одобрен ПУП-ПРЗ със Заповед № 127/ 12.02.2007 г. на кмета на община Аксаково. Уведомлението е предоставено за обществен достъп, за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 18.10.2023 г.  (публикувано на 17.10.2023 г.).
 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45667 до уведомление за инвестиционно предложение свързано с обособяване на „Площадка за събиране, временно съхранение и търговска дейност с отпадъци от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) и негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА)“ на площ 144 кв.м идеални части от сграда с идентификатор: 10135.3514.267.18, разположена в ПИ с идентификатор: 10135.3514.267, с площ 2377 кв.м, по плана на Западна промишлена зона, район „Младост“, гр. Варна, с възложител: «КОЛЕКТРЕСУРС» АД, гр. София. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 18.10.2023г. (публикувано на 17.10.2023г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45663  до уведомление за инвестиционно предложение за  изграждане на „Търговски и обслужващи сгради в УПИ VI 98,100,  кв.10, ПИ 10135.4024.160, район “Вл. Варненчик, гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна”,  с възложител „Ешрефоглу“ ООД. Уведомлението е предоставено за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 17.10.2023 г.  (публикувано на 16.10.2023 г.).

 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45639 до уведомление за инвестиционно предложение, с възложител: “ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР ВАРНА” ЕАД, свързано с:

  Промяна на инвестиционните намерения след издаване на разрешение за строеж, съгласно чл. 154 от ЗУТ на строежи: “ПЪТЕН ВЪЗЕЛ, ПЪТНА ВАРИАНТА и НАДЛЕЗ над ЖП ЛИНИЯ СОФИЯ – ВАРНА и ПЪТ III-2008 ДЕВНЯ – ЕЗЕРОВО – ВАРНА при км. 10+960”, “ПРИСТАНИЩЕ – ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР ВАРНА”: І-ви етап – Пристанищна акватория, Кейова стена, Силозно стопанство, Административно-битова сграда към силозно стопанство и кантар, Координационен център, Рехабилитация и модернизация на съществуваща административна сграда, Площадкови Водопровод и Канализация, Площадкови Електрически инсталации и Районно осветление, Вертикална планировка и настилки, Паркоустройство и благоустройство; ІІ-ри етап – Цех за контейнеризация, деконтейнеризация и експедиция на товари, Рехабилитация и модернизация на съществуваща столова и промяна предназначение на второ ниво от зала за хранене в шоурум, Нова ЖП линия – удължаване съществуваща ЖП линия, ЖП разтоварище „Пристанище за обществен транспорт с регионално значение“, “ПРИСТАНИЩЕ – ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР ВАРНА”- ГР. БЕЛОСЛАВ – ЕТАП III, “ПРИСТАНИЩЕ – ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР ВАРНА”- ГР. БЕЛОСЛАВ; Обект: „РАЗШИРЕНИЕ НА СИЛОЗНО СТОПАНСТВО”, Изграждане на строеж: “Пристанище за обществен транспорт Варна – „ПРИСТАНИЩЕН ТЕРМИНАЛ ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР – ВАРНА“ – гр. Белослав”, Обект: “ТРАНСФОРМАТОРНА ГРУПА С КАБЕЛ СрН от ел. подстанция 20kV” Изграждане на строеж: “Пристанище за обществен транспорт Варна – „ПРИСТАНИЩЕН ТЕРМИНАЛ ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР – ВАРНА“ – гр. Белослав”, Обект: “Модулна бензиностанция ”, Изграждане на строеж: “Пристанище за обществен транспорт Варна – „ПРИСТАНИЩЕН ТЕРМИНАЛ ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР – ВАРНА“ – гр. Белослав”, Обект: “Нова пътна връзка с вход ”. Местоположение: УПИ V (ПИ 03719.501.3103), VІ (ПИ 03719.501.3105), VII (ПИ 03719.501.6186), VІІІ (ПИ 03719.501.6187), XXXVI (ПИ 03719.501.6180), XXXVII (ПИ 03719.501.6181) и XXXVIII (ПИ 03719.501.6183), кв. 25, гр. Белослав, община Белослав, ПИ 03719.811.713, 03719.501.6038, 03719.501.6028, 03719.501.3100, по КККР на гр. Белослав. Уведомлението е предоставено за обществен достъп, за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 14.10.2023 г.  (публикувано на 13.10.2023 г.).

 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45632  до уведомление за ИП „Изграждане на ритуален дом“ в ПИ 02508.542.229, урбанизирана територия, с площ 54002 кв.м, НТП „Гробищен парк“, гр. Балчик, обл. Добрич, с възложител Община Балчик. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица считано от 12.10.2023г. (публикувано на 11.10.2023г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45625  до уведомление за инвестиционно предложение за  изграждане на сграда за обществено обслужване в ПИ 20482.501.2564 по КККР на гр. Девня, обл. Варна, с възложител «Ритейл ММ» ЕООД.  Уведомлението е предоставено за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 11.10.2023 г.  (публикувано на 10.10.2023 г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45624 до уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на „Шоурум за продажба на техника и резервни части” в ПИ 37099.47.42, с площ от 6500 кв.м, по КККР на с. Кичево, общ.Аксаково,  с възложител Василев. Уведомлението е предоставено за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 11.10.2023 г.  (публикувано на 10.10.2023 г.).
 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС (изм. и доп. ДВ. бр.31 от 12 април 2019г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45601 до уведомление за изработване на КПИИ включващ:

  1. Изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ 1-14,28 – за пътнически терминал, обслужваща сграда, КПП, временни обслужващи сгради, инженерна и техническа инфраструктура, озеленяване и паркинги, кв. 3 по плана на летище Варна, представляващ ПИ 00182.307.40, територия на транспорта, с площ 58921 кв.м, НТП „За летище, аерогара“, гр. Аксаково, обл. Варна;
  2. Инвестиционен проект за обект: „Разширение на търговска зона на Терминал 2, летище Варна“, с възложител „ФРАПОРТ ТУИН СТАР ЕЪРПОРТ МЕНИДЖМЪНТ” АД.

  Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица считано от 10.10.2023г.  (публикувано на 09.10.2023г.).

 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45596  до уведомление за ИП „Изграждане на временен открит паркинг за 7 бр. автомобила с обществено предназначение“ в УПИ V-756, кв. 22, идентичен с ПИ 10135.4505.458, урбанизирана територия, с площ 214 кв.м, НТП „За друг обществен обект, комплекс“, район „Владислав Варненчик“, гр. Варна, с възложител Демиров. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица считано от 10.10.2023г. (публикувано на 09.10.2023г.).

 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45563 до уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на пет еднофамилни жилищни сгради, в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10135.2623.6090 (стар номер 4009,4010, квартал 190, парцел V), урбанизирана територия, с площ 1470 кв. м, НТП Ниско застрояване (до 10 m), по КККР на гр. Варна, с възложител: “СТЕЛА-РИД ИНВЕСТ” ООД. Уведомлението е предоставено за обществен достъп, за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 07.10.2023 г.  (публикувано на 06.10.2023 г.).
 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45556 до уведомление за реализация на инвестиционно предложение свързано с „Водовземане от повърхностни води от река „Батова“ за капково напояване на зеленчукови насаждения в поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 62788.26.21, землище село Рогачево, общ. Балчик и ПИ с идентификатор: 39459.202.100, землище село Кранево, общ. Балчик, обл. Добрич, с възложител: „БЛУБЕЛ 90“ ЕООД, село Оброчище, общ. Балчик. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 06.10.2023г. (публикувано на 05.10.2023г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45536 до уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на сграда със смесено предназначение – съдържаща част общежитие, апартаменти, паркинг   в ПИ 10135.4022.120, с площ от 2825 кв.м, по КККР на гр. Варна,  с възложител Иванов. Уведомлението е предоставено за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 04.10.2023 г.  (публикувано на 03.10.2023 г.).
 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45521  до уведомление за ИП „Изграждане на жилищно строителство, ново водовземно съоръжение и трафопост“ свързано с изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 04426.22.42, земеделска територия, с площ 10119 кв.м, НТП „Изоставена орна земя“ и Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 04426.22.92, земеделска територия, с площ 3000 кв.м, НТП „Изоставена орна земя“, с. Близнаци, общ. Аврен, обл. Варна, с възложител Янков. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail:riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица считано от 03.10.2023г. (публикувано на 02.10.2023г.).
 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45498 до уведомление за:

  1. Изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за ПИ с идентификатор: 10135.2551.566 (номер по предходен план: 266), урбанизирана територия, с НТП „За друг обществен обект, комплекс“, с площ 500 кв.м, местност „Франга дере и Кокарджа“, район „Приморски“, гр. Варна, при съобразяване с влезлия в сила ПУР на кв. „Изгрев, одобрен с Решение № 553-6 от Протокол № 10/26, 27.07.2023г. на Общински съвет – Варна, и
  2. Реализация на инвестиционно предложение свързано с „Изграждане на обект/сграда за адм. дейност и общежитие“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 10135.2551.566, местност „Франга дере и Кокарджа“, район „Приморски“ гр. Варна, обл. Варна, с възложител: Андрея Андреев, гр. Варна.

  Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 29.09.2023г. (публикувано на 28.09.2022г.).

 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45493  до уведомления за ИП свързани с изграждането на:            – Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с високорисково поведение и потребност от специализирана здравна грижа» в УПИ III – „Бърза помощ“, кв. 997, по плана на 5 м.р. гр. Варна, ПИ  10135.2556.340 по КККР на гр. Варна; – Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи» в УПИ „За дом майка и дете“, кв. Виница, гр. Варна, ПИ  10135.2575.201 по КККР на гр. Варна;   – Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с високорисково поведение и потребност от специализирана здравна грижа» в УПИ „За дом майка и дете“, кв. Виница, гр. Варна, ПИ  10135.2575.201 по КККР на гр. Варна.   Възложител на ИП е Министерство на здравеопазването.  Уведомлението е предоставено за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 29.09.2023 г.  (публикувано на 28.09.2023 г.).
 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС (изм. и доп. ДВ. бр.31 от 12 април 2019г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45482 до уведомление за ИП „Обновяване на изградена и въведена в експлоатация вятърна електрическа централа /ВяЕЦ/ „Могилище 3“, изградена и функционираща в ПИ 48828.13.127 и 48828.13.128 по КККР на с. Могилище, общ. Каварна, обл. Добрич, чрез демонтиране на съществуващите два броя вятърни генератори, всеки един с мощност 0,6 MW и замяната им с един вятърен генератор в ПИ 48828.13.128  със следните параметри: мощност до 2 MW вкл., диаметър на ротора до 110 м вкл., височина на кулата до 125 м вкл., изграждане на вътрешен път за достъп и площадка за разполагане на кранове, както и обновяване на ГРУ, кабелни линии СрН, заземителен контур и оптични линии – при необходимост“, с възложител „МАРК ЕНЕРДЖИ“ ООД. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица считано от 28.09.2023г.  (публикувано на 27.08.2023г.).
 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС (изм. и доп. ДВ. бр.31 от 12 април 2019г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45480 до уведомление за ИП „Изграждане на жилищно строителство“, свързано с изработване на план за изменение на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/  по отношение на УПИ II, кв. 46, идентичен с ПИ 04426.101.44, урбанизирана територия, с площ 12723 кв.м, НТП „Ниско застрояване (до 10 m)“, КК „Камчия“, с. Близнаци, общ. Аврен, обл. Варна, с цел обособяването на пет нови УПИ „за жилищно строителство“, с възложители Димитрова и Томова.  Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица считано от 28.09.2023г.  (публикувано на 27.09.2023г.).

 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45449 до уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на 10 броя къщи“ в поземлен имот с идентификатор 10135.5061.52 (квартал 1, парцел II-61008), с площ 5034 кв. м, урбанизирана територия, с НТП „Нива“, по КККР на гр. Варна, с възложители: Петков, Михайлов и Георгиев. Уведомлението е предоставено за обществен достъп, за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 22.09.2023 г.  (публикувано на 21.09.2023 г.).
 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС (изм. и доп. ДВ. бр.31 от 12 април 2019г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45445 до уведомление за ИП „Изграждане на 8 бр. ветрогенератори с мощност до 8 МW всеки“ в ПИ №№ 16095.31.104, 16095.27.171, 16095.27.169, 16095.28.136, 16095.30.203, 16095.30.206, 16095.31.110 и 16095.29.86, урбанизирана територия, с обща площ 15851 кв.м, НТП „За електроенергийното производство“, с. Горичане, общ. Шабла, обл. Добрич, с възложител „НИМЕКС-2004“ ЕООД. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 25.09.2023г.  (публикувано на 21.08.2023г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45418 до уведомление за инвестиционно предложение свързано с „Промяна по време на строителство  в параметрите на четири броя ветрогенератори, два броя в ПИ № 58596.10.26, с площ 21.875 дка и два броя в ПИ №58596.10.47, с площ 9.777 дка, в землището на с. Пролез, общ. Шабла, обл. Добрич, с възложител „БОРКО“ ЕООД. Уведомлението е предоставено за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) публикувано на 19.09.2023 г.
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45364  до уведомление за ИП свързано с „Увеличаване на капацитета на съществуваща инсталация за термично третиране на отпадъци“, находяща се в ПИ  с идентификатор 20482.124.701, гр. Девня, местност „Отсреща“, община Девня, област Варна, с възложител „ЕКОСЕЙФ” ООД. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 14.09.2023 г.  (публикувано на 13.09.2023 г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45322 до уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на вятърен парк „Лозенец” включващ до 80 броя вятърни генератори и съпътстващата техническа инфраструктура към тях – фундаменти, кранови площадки, пътища за достъп, кабелни трасета /подземни и/или въздушни/ и подстанция/и, в землищата на с. Лозенец, с. Северци, с. Крушари, с. Загорци, с. Земенци, с. Бистрец, с. Полковник Дяково, община Крушари, което е свързано с изработване на проекти на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) за поземлените имоти, в които се предвижда реализацията на ИП, с цел отреждането им за „ПСД – Обект за производство, преобразуване, пренос и разпределение на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници”, с възложител: “ЕЕ РИЪЛ ЕСТЕЙТ” ЕООД. Вятърен парк „Лозенец” се планира да бъде изграден в землищата на с. Лозенец, с. Северци, с. Крушари, с. Загорци, с. Земенци, с. Бистрец, с. Полковник Дяково, община Крушари в до 80 броя самостоятелни поземлени имота с идентификатори: 44104.2.50, 44104.2.4, 44104.4.204, 44104.4.32, 44104.4.183, 44104.7.61, 44104.4.208, 44104.7.144, 44104.7.198, 44104.7.173, 44104.7.165, 44104.7.184, 44104.7.97, 44104.11.207, 44104.11.216, 44104.11.218, 44104.11.176, 44104.12.3, 44104.12.83, 44104.13.97, 44104.13.119, 44104.13.126, 44104.16.3, 44104.18.74, 44104.13.108, 44104.18.39, 44104.18.80, 44104.18.167, 44104.17.60, 44104.11.209, 44104.11.60, 44104.16.65, 44104.15.157 и 44104.18.76 в землището на с. Лозенец, Община Крушари; 65913.7.1, 65913.6.60, 65913.4.14, 65913.4.53, 65913.2.73, 65913.2.95, 65913.1.153 и 65913.1.291 в землището на с. Северци, Община Крушари; 40097.24.29, 40097.24.58, 40097.23.83, 40097.20.132, 40097.13.150, 40097.13.180, 40097.13.127, 40097.11.57, 40097.26.47, 40097.22.154, 40097.10.168 и 40097.20.9 в землището на с. Крушари, Община Крушари; 30185.13.18, 30185.11.60, 30185.17.366, 30185.16.93, 30185.50.129, 30185.50.107, 30185.40.69, 30185.40.107, 30185.60.88, 30185.90.12, 30185.80.68, 30185.80.48, 30185.60.36, 30185.70.102, 30185.70.104, 30185.13.66, 30185.11.53 и 30185.17.44 в землището на с. Загорци, Община Крушари; 30781.40.38, 30781.14.159, 30781.12.66, 30781.15.19, 30781.90.31 и 30781.10.43 в землището на с. Земенци, Община Крушари; 04193.17.98 в землището на с. Бистрец, Община Крушари; 57234.31.34 в землището на с. Полковник Дяково, Община Крушари.Уведомлението е предоставено за обществен достъп, за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 06.09.2023 г.  (публикувано на 05.09.2023 г.).

 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45316 до уведомление за реализация на инвестиционно предложение касаещо „Промяна по време на строителството, на основание чл. 154, ал. 5 от Закона за устройство на територията на „Фирмен офис на БСР Варна“ АД в „Медицински център“ в УПИ VI-1797, 1798 (идентичен на ПИ 10135.3514.594), кв. 22, урбанизирана територия, с НТП „За машиностроителната и машинообработваща промишленост“ по плана на район „Младост“, гр. Варна,  с възложител: „ВАРНА ИНВЕСТ ПРОПЪРТИС“ ЕООД, гр. Варна. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 04.09.2023г. (публикувано на 01.09.2022г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45256 до уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на КНО обект Шабла – Трасови радиолокационен комплекс (ТРЛК), част от проект на ДП РВД за „Изграждане, доставка и инсталация на нови обзорни средства за подобряване и разширяване на обзорното покритие в контролираното въздушно пространство (КВП) над акваторията на Черно море и в югоизточна България“, в поземлен имот с идентификатор 83017.55.680, вид територия „Територия на транспорта“, НТП „За друг вид имот със специално предназначение и ползване“, с площ 2000 кв. м, по КККР на гр. Шабла, с възложител Държавно предприятие „Ръководство на Въздушното движение“. Уведомлението е предоставено за обществен достъп, за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 29.08.2023 г.  (публикувано на 28.08.2023 г.).

 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45184 до уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец“, в поземлен имот с идентификатор 07257.35.8, с площ 74403 кв. м, земеделска територия, НТП „Нива“, по КККР на с. Българево, общ. Каварна, за напояване на земеделски култури чрез дъждуване в същия имот, с възложител: Дякова. Уведомлението е предоставено за обществен достъп, за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 19.08.2023 г.  (публикувано на 18.08.2023 г.).

 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45169  до уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на многопрофилна болница за активно лечение „Сърце и Мозък”, Диагностично-консултативен център, аптека и трафопост в ПИ 00182.39.41, с площ от 11378 кв.м, НТП „урбанизирана нива“ по КК на гр. Аксаково, обл. Варна, с възложител „ТЪРГОВСКА ЛИГА – ГЛОБАЛЕН АПТЕЧЕН ЦЕНТЪР” АД. Уведомлението е предоставено за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 17.08.2023 г.  (публикувано на 16.08.2023 г.).
 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС (изм. и доп. ДВ. бр.31 от 12 април 2019г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45165 до уведомление за ИП „Изграждане на ново водовземно съоръжение-тръбен кладенец ТК „Константин Димитров – Игнатиево ” с цел водовземане за напояване на оранжерийни земеделски култури в стъклена оранжерия, миене на тоалетни в административна сграда“ в ПИ 32278.35.11, земеделска територия, с площ 10946 кв.м, НТП „Нива“, гр. Игнатиево, общ. Аксаково, обл. Варна, с възложител Димитров. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 17.08.2023г.  (публикувано на 16.08.2023г.).
 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45160  до уведомление за ИП „Изграждане на жилищна сграда с търговска и обслужваща част“ в УПИ IV-567 “за жилищно строителство и обществено обслужване“, идентичен с ПИ 10135.3511.1627, урбанизирана територия, с площ 2000 кв.м, НТП „За друг вид застрояване“, район „Младост“, гр. Варна, с възложител „ГЛОБ СТРОЙ“ ЕООД. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 17.08.2023г. (публикувано на 16.08.2023г.).
 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45147 до уведомление сързано с реализация на инвестиционно предложение (ИП) за „Водовземане от съществуващи водовземни съоръжения: ТК-1 „Костадинов – Селце“ и ТК-2 „Костадинов – Селце“ находящи се в поземлен имот: 66113.501.171, село Селце, общ. Каварна, обл. Добрич, с цел гравитачно напояване на насаждения от пипер, патладжан и домати, в ПИ 66113.12.12, 66113.12.26, 66113.501.173, 66113.501.171, 66113.501.121 и 66113.501.122, с обща площ 112.358 дка, землище село Селце, общ. Каварна, с възложител: ЗП К. Костадинов, гр. Каварна. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 15.08.2023г. (публикувано на 14.08.2022г.).
 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС (изм. и доп. ДВ. бр.31 от 12 април 2019г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45108 до уведомление за ИП „Изграждане на oткрит паркинг със 70 паркоместа и слънцезащитно съоръжение с интегрирана фотоволтаична централа“ находящ се в УПИ XLIV-661,  кв. 13 от Голф комплекс „Тракийски скали“, с. Божурец, общ. Каварна, обл. Добрич,  възложител „ТРЕЙШЪН КЛИФС ГОЛФ ЕНД СПА РЕЗОРТ“ ЕАД. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 15.08.2023г.  (публикувано на 14.08.2023г.).
 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45140 до уведомление за инвестиционно предложение свързано с „Изграждане на тръбен кладенец на дълбочина до 50м“ в поземлен имот с идентификатор: 10135.1506.10, с площ 3000 кв.м, урбанизирана територия, с НТП „Ниско застрояване – до 10м“, ул. „Девня“, район Одесос, гр. Варна, с цел водоснабдяване за други цели – измиване на автомобили в автомивка, оросяване на зелени площи и измиване на бетонови и асфалтови площадки, с възложител: „ШЕЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, гр. София. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 15.08.2023г. (публикувано на 14.08.2022г.).
 • На основание  чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45133 до уведомление свързано с реализация на ИП за „Изграждане на ново водовземно съоръжение за водовземане на подземни води, с цел промишлено водоснабдяване и за охлаждане на производствени машини и съоръжение на завод за Биоетанол II поколение“ в поземлен имот с идентификатор: 14711.160.365, с площ 109403 кв.м, урбанизирана територия, с НТП „За стопански двор“, местност „Землище Ген. Тошево“, гр. Генерал Тошево, обл. Добрич, с възложител: „ЕТА БИО“ ЕАД, гр. Генерал Тошево. Уведомлението за ИП е предоставено за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 14.08.2023г. (публикувано на 11.08.2023г.).

 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45113 до уведомление за „Промяна по чл. 154 от Закона за устройство на територията“ за инвестиционно предложение (ИП) на от „Три къщи за гости за интегриран селски туризъм“ в „Три жилищни сгради за социални нужди – „Дом извън дома“ в ПИ с идентификатор: 54145.50.43, с площ 1375 кв.м, урбанизирана територия, с НТП „Ниско застрояване – до 10м“ по плана на село Осеново, общ. Аксаково, обл. Варна, с възложител: Илинкина, село Брест, общ. Гулянци, обл. Плевен. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 14.08.2023г. (публикувано на 11.08.2022г.).
 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС (изм. и доп. ДВ. бр.31 от 12 април 2019г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/44968 до уведомление за ИП „Изграждане на вятърна електрическа централа (ВяЕЦ) „Крушари“ с обща мощност до 440 MW, състояща се от не повече от 56 вятърни турбини, разположени в землищата на с. Александрия, с. Добрин, с. Земенци, с. Загорци, с. Коритен, с. Крушари, с. Полковник Дяково, с. Поручик Кърджиево в общ. Крушари, обл. Добрич и с. Росица в общ. Генерал Тошево, обл. Добрич; Изграждане на повишаваща подстанция (35/400 kV) в ПИ 57234.15.43 и 57234.15.39 в землището на с. Полковник Дяково, общ. Крушари; Изграждане на възлова станция 400 kV в ПИ 30185.90.3 в землището на с. Загорци, общ. Крушари; Изграждане на електропроводна въздушна линия 400 kV, свързваща подстанция 35/400 kV с възлова станция 400 kV; Актуализиране трасетата на подземните кабели средно напрежение 35 kV, свързващи вятърните турбини и изграждане на подстанция  35/400 kV“, с възложител „КА ЕНЕРДЖИ“ ЕООД. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 25.07.2023г.  (публикувано на 24.07.2023г.).

 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/44860 до уведомление за инвестиционно предложение за „Разширение на християнски гробищен парк“ в с. Белоградец, общ. Ветрино, с което се предвижда да се приобщи към съществуващия гробищен парк ПИ 03602.67.992, земеделска територия, с площ 13996 кв. м, НТП „Пасище“, по КККР на с. Белоградец, общ. Ветрино, с възложител Община Ветрино. Уведомлението е предоставено за обществен достъп, за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 18.07.2023 г.  (публикувано на 17.07.2023 г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/44860 до уведомление за инвестиционно предложение за „Разширение на християнски гробищен парк“ в с. Белоградец, общ. Ветрино, с което се предвижда да се приобщи към съществуващия гробищен парк ПИ 03602.67.992, земеделска територия, с площ 13996 кв. м, НТП „Пасище“, по КККР на с. Белоградец, общ. Ветрино, с възложител Община Ветрино. Уведомлението е предоставено за обществен достъп, за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 18.07.2023 г.  (публикувано на 17.07.2023 г.).

 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/44858 до уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на открит паркинг“ в ПИ с идентификатор 72624.615.9059, с площ 2809 кв. м, урбанизирана територия, с начин на трайно ползване „За друг обществен обект, комплекс“, по КККР на гр. Добрич, с възложител: “ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО” КД. Уведомлението е предоставено за обществен достъп, за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 18.07.2023 г.  (публикувано на 17.07.2023 г.).
 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/44835 до уведомление за инвестиционно предложение свързано с изграждане на „Открит паркинг за МПС с офис“ в ПИ с идентификатор: 10135.4504.209, урбанизирана територия, с НТП „Нива“, с площ 1119 кв.м, местност „Атанас тарла“, район „Вл. Варненчик“ – зона „Метро“, гр. Варна, с възложител: Харалампиеви, гр. Варна. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 14.07.2023г. (публикувано на 13.07.2022г.).
 • На основание  чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/44830 до уведомление за реализация на ИП свързано с „Изграждане на площадка за производство на биотор от преминала през процеса дестилация растителна маса от етерично-маслени култури“ в ПИ с идентификатор: 35064.501.4377, с площ 33219 кв.м, урбанизирана територия, с НТП „За складова база“, ул. „Ал. Стамболийски“ № 52, гр. Каварна, с възложител: ЕТ «ВАСИЛ ГРИГОРОВ», гр. Балчик. Уведомлението за ИП е предоставено за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 14.07.2023г. (публикувано на 13.07.2023г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/44814 до уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на сондаж”, в поземлен имот с идентификатор 32278.51.108, с площ 20220 кв. м, урбанизирана територия, НТП „За складова база“, по КККР на гр. Игнатиево, общ. Аксаково, с възложител: “ВАРНА СКЛАД” АД. Уведомлението е предоставено за обществен достъп, за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 13.07.2023 г.  (публикувано на 12.07.2023 г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/44810   до уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на «Сграда за обществено ползване  – общежитие от апартаментен тип с подземно застрояване»   в УПИ VIII-230028 кв. 8 по плана на местност „Боклук тарла“, район  Вл. Варненчик  (ПИ 10135.4023.93), гр. Варна, и промяна в НТП на УПИ VIII-230028 кв. 8 по плана на местност „Боклук тарла“, район  Вл. Варненчик,  с възложител „АБК ИНВЕСТ“ ООД. Уведомлението е предоставено за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 13.07.2023 г.  (публикувано на 12.07.2023 г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/44792 до уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на обект за производствено-складова дейност“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10135.4507.254, с площ 26267 кв. м, земеделска територия, с НТП „Нива“, по КККР на гр. Варна, с възложител: “ТЕХНО ПАРК ЗАПАД” ООД. Уведомлението е предоставено за обществен достъп, за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 12.07.2023 г.  (публикувано на 11.07.2023 г.).
 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС (изм. и доп. ДВ. бр.31 от 12 април 2019г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/44781 до уведомление за ИП „Изграждане на многофункционална зала за събития и многофункционална спортна зала“ свързано с изработване на план за изменение на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на ПИ 39459.25.616, урбанизирана територия, с площ 5998 кв.м, НТП „Незастроен имот за жилищни нужди“, с. Кранево, общ. Балчик, обл. Добрич, с цел обособяването на УПИ V „за обществено обслужване“, кв. 252, с площ 3382,82 кв.м и УПИ VI „за обществено обслужване“, кв. 252, с площ 2615,18 кв.м, с възложители „КРАНЕЯ ИНВЕСТ“ ЕООД И „БИЙЧ РИЗОРТ“ ЕООД. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 11.07.2023г.  (публикувано на 10.07.2023г.).

 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/44778 до уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на втори ветрогенератор с номинална мощност до 900 kW, диаметър на ротора до 55 м и височина на кулата до 70 м”, в поземлен имот с идентификатор 58596.1.87, урбанизирана територия, с площ 3379 кв. м, по КККР на с. Пролез, общ. Шабла, свързано с изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на същия имот, с възложител: “АНЕМОС” ЕООД. Уведомлението е предоставено за обществен достъп, за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 11.07.2023 г.  (публикувано на 10.07.2023 г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/44769 до уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на нова вятърна електрическа централа (ВяЕЦ) за производство на електрическа енергия „Атлас“, състояща се от 60 броя вятърни генератора, една или две електрически подстанции, съпътстваща пътна и кабелна инфраструктура, монтажни и обслужващи площадки и въздушни и/или подземни кабелни линии за свързване на електрическите подстанции към електропреносната мрежа, с възложител: “В-РИДИУМ АТЛАС ЕНЕРДЖИ” ООД. Вятърната централа се планира да бъде изградена в землищата на гр. Тервел, с. Гуслар, с. Безмер, с. Кочмар, с. Попгруево, с. Божан, с. Мали Извор, община Тервел, обл. Добрич в до 62 броя самостоятелни поземлени имота №№ 18191.11.17 – в землището на с. Гуслар; 03215.23.127, 03215.9.93, 03215.10.108, 03215.11.53, 03215.12.79, 03215.11.54, 03215.14.16, 03215.12.53, 03215.14.37, 03215.14.72, 03215.16.4, 03215.17.54, 03215.17.68, 03215.18.124, 03215.18.67, 03215.23.155, 03215.18.123, 03215.23.8, 03215.23.156, 03215.24.124, 03215.24.12 – в землището на с. Безмер; 04916.102.44, 04916.102.21, 04916.103.2, 04916.15.3 – в землището на с. Божан; 46334.4.79, 46334.4.42, 46334.8.88, 46334.8.11, 46334.12.8, 46334.13.47, 46334.14.87,  46334.15.41, 46334.15.63 – в землището на с. Мали Извор; 57563.105.31, 57563.13.16, 57563.102.28, 57563.103.66, 57563.109.64, 57563.11.12, 57563.33.16, 57563.20.53, 57563.35.37, 57563.38.23, 57563.108.37, 57563.29.46 – в землището на с. Попгруево; 39127.104.27, 39127.103.18, 39127.102.11 – в землището на с. Кочмар; 72271.25.43, 72271.26.201, 72271.30.16, 72271.31.6, 72271.23.15, 72271.22.15, 72271.21.9, 72271.19.28, 72271.19.22, 72271.17.21, 72271.17.13, 72271.17.10 – в землището на гр. Тервел.Уведомлението е предоставено за обществен достъп, за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 08.07.2023 г.  (публикувано на 07.07.2023 г.).

 • На основание  чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/43733 до уведомление за реализация на ИП свързано с изграждане на „Административна сграда и площадка за РСПБЗН-Каварна към РДПБЗН-Добрич“ в ПИ с идентификатор: 35064.501.4328, с НТП „За друг обществен обект, комплекс“, с площ 1925 кв.м, урбанизирана територия, ул. „17-та“, гр. Каварна, с възложител: РД «ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО» – Добрич към МВР, гр. София. Уведомлението за ИП е предоставено за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 04.07.2023г. (публикувано на 03.07.2023г.).

 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/43634  до уведомление за инвестиционно предложение свързано с    изработване на ПУП-ПРЗ   в обхвата на  следните следните поземлени имоти ПИ с идентификатори 32528.149.14, 32528.149.15, 32528.149.16, 32528.149.17, 32528.149.18, 32528.149.19, 32528 .149.20, 32528.149.21, 32528.149.22, 32528.149.23, 32528.149.24, 32528.149.25, 32528.149.26, 32528.149.27,  32528.149.28, 32528.149.29, 32528.149.30, 32528.149.31, 32528.149.32, 32528.149.33, 32528.149.34, 32528.149.35, 32528.149.36, 32528.149.37, 32528.149.38, 32528.149.39, 32528.149.40, 32528.149.41, 32528.149.42, 32528.149.43, 32528.149.44, 32528.149.45, 32528.149.146, 32528.149.147, 32528.149.148, 32528.149.153, 32528.149.155, 32528.149.156, 32528.149.163, 32528.27.9, 32528.27.42 по КККР на землище Изгрев, имотите предмет на плана се отреждат за „жилищно строителство“, „озеленяване“, „трафопост“ и „обществено-обслужващи дейности“, като се обособяват пет нови квартала от 1 до 5 и улична регулация от о.т.1 до о.т.21 по плана на землище на с. Изгрев, общ. Суворово.  Възложител на ИП е “БЪЛГЕРИАН КЪНСТРАКШЪН ЕНД РИНОВЕЙШЪН” ЕООД. Уведомлението е предоставено за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 23.06.2023 г.  (публикувано на 22.06.2023 г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/43610 до уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на 5 броя жилищни сгради“ в поземлен имот с идентификатор 04426.33.137, с площ 4703 кв. м, земеделска територия, с НТП „Друг вид земеделска земя“, по КККР на с. Близнаци, общ. Аврен, с възложител: Райчев. Уведомлението е предоставено за обществен достъп, за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 21.06.2023 г.  (публикувано на 20.06.2023 г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/43593 до уведомление за инвестиционно предложение за „Основен ремонт и смяна на предназначение на сладкарница в работилница за производство на сокове, сладка и сладкарска продукция“, обектът е с площ 210 кв. м, разположен в имот „парк“, в кв. 22 по плана на с. Ветрино, с възложител “БРАНИТЕЛ” ЕООД. Уведомлението е предоставено за обществен достъп, за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 20.06.2023 г.  (публикувано на 19.06.2023 г.).

 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/43590  до уведомление за ИП „Изграждане на площадка за събиране, съхраняване и третиране на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) и отпадъци от МПС и ИУМПС“ в ПИ 72709.110.29, урбанизирана територия, с площ 4211 кв.м, НТП „За друг вид производствен, складов обект“, с. Тополи, общ. Варна, обл. Варна, с възложител „ДИНАТРЕЙД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 20.06.2023г. (публикувано на 19.06.2023г.).
 • На основание  чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/43572 до уведомление за реализация на ИП свързано с „Изграждане на обект състоящ се от:- „Цех за лющене, пресоване и дегомиране на слънчогледова ядка“;

  – „Цех за екстракция и хексаново стопанство“;

  – „Цех за палетизация (гранулиране)“;

  – „Котелно – парен котел с торзионна горивна система“;

  – „БКТП 2×1000 kVа, 20/0,4 kVа и кабелна линия СрН“;

  – „Разполагане на три резервоара за хексан с обем по 24 куб.м (всеки), в цех за екстракция и хексаново стопанство“, в поземлен имот (ПИ) № 72624.602.930, с площ 18.698 дка, урбанизирана територия, с НТП „За друг вид производствен, складов обект“, Стопански двор – Рилци, бул. „Добруджа“ № 213, гр. Добрич, с възложител: „МЕДЖИК ФЛЕЙМ“ ЕООД, гр. София. Уведомлението за ИП е предоставено за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 16.06.2023г. (публикувано на 15.06.2023г.).

 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/43550   до уведомление за инвестиционно предложение за обособяване на дейност по пакетиране на собствени и закупени етирични масла в част от част от УПИ VIII, кв.ЗЗ, разположен в северозападната част на с.Кардам, община Генерал Тошево, област Добрич, с обща площ 24 527м2, с възложител „ЩАРК„ ООД. Уведомлението е предоставено за обществен достъп, за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 14.06.2023 г.  (публикувано на 13.06.2023 г.).
 • На основание  чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/43545 до уведомление свързано с реализация на Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) за поземлен имот с идентификатор: 00182.48.78, землище гр. Аксаково, обл. Варна, с възложители: Димитрови, гр. Варна. Уведомлението за ИП е предоставено за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 14.06.2023г. (публикувано на 13.06.2023г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/43511 до уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на сграда със смесено предназначение“, в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10135.4508.259, с площ 4012 кв. м, урбанизирана територия, с начин на трайно ползване „За друг вид застрояване“, по КККР на гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, с възложители: Станчева и „АПАРТИНВЕСТ ИВАНОВИ“ ООД. Уведомлението е предоставено за обществен достъп, за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 10.06.2023 г.  (публикувано на 09.06.2023 г.).

 • На основание  чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/43508 до уведомление за реализация на ИП касаещо „Изграждане на шахтов кладенец и поливане на тревните площи на градския стадион“ в поземлен имот с идентификатор: 12574.501.1310, с площ 42549 кв.м, урбанизирана територия, с НТП „поземлен имот със смесен начин на трайно ползване“, местност „Тетерлика“, ул. „Оборище“, гр. Вълчи дол, обл. Варна, с възложител: Община Вълчи дол. Уведомлението за ИП е предоставено за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 12.06.2023г. (публикувано на 09.06.2023г.).

 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/43481 до уведомление за инвестиционно предложение за  изграждане на „Инсталация за улавяне на въглеродни емисии“, която ще бъде изградена на територията на циментов завод в гр. Девня като част от Проекта ANRA V CCUS Фаза 1, находящ се в  поземлен имот с идентификатор: 20482.305.87 по КККР на град Девн, с възложител „Девня Цимент”АД. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 09.06.2023 г.  (публикувано на 08.06.2023 г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/43490   до уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на паркинг и фотоволтаичен парк в  ПИ 53120.29.177 по КК на с. Оброчище, общ. Балчик  с площ от  247079 кв.м, ИП е свързано с изработване на ПУП-ПЗ, на основани чл. 135 а от ЗУТ с цел определяне режим, начин, характер и параметри на застрояване за „паркинг и фотоволтаичен парк“, с възложител: „ЕЙ БИ ИНВЕСТМЪНТС ГРУП“ АД. Уведомлението е предоставено за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 09.06.2023 г.  (публикувано на 08.06.2023 г.).
 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/43482 до уведомление за инвестиционно предложение за „Обособяване на нова площадка (Площадка № 5) за временно съхраняване на отпадъци“, в поземлен имот с идентификатор 10135.4507.319, с площ 1739 кв. м, урбанизирана територия, НТП „За търговски обект, комплекс“, по КККР на гр. Варна, с възложител: “МЕТАЛЦВЕТ” ЕООД. Уведомлението е предоставено за обществен достъп, за изразяване на становища (e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 09.06.2023 г.  (публикувано на 08.06.2023 г.).
 • На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху о