Съобщения за първо уведомяване за инвестиционни предложения

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на 28 бр. жилищни сгради и трафопост“ в поземлени имоти с идентификатор 04426.78.30, 04426.78.32 и 04426.78.33, урбанизирана територия, с обща площ 32654 кв.м, НТП „За друг вид производствен, складов обект“, местност „До село“, с. Близнаци, общ. Аврен, обл. Варна, свързано с изработване на ПУП-ПРЗ с цел урегулиране на имотите и установяване на застроителен режим, в режим на устройствена зона „Жм“, с възложител: „КАМЧИЯ ИНВЕСТ БГ“ ООД  (отговорено от РИОСВ на 10.05.2021г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) е за „Изграждане на два броя еднофамилни жилищни сгради и кладенец за битови нужди“ в УПИ XIX-303, кв. 19, с площ 2.033 дка, по плана на село Крумово, общ. Аксаково, обл.Варна , с възложител: Иванов и  Иванов (отговорено от РИОСВ на 05.05.2021 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Увеличаване на количествата на отпадъци с кодове: 20 01 36 и 16 06 01*, на съществуващи площадки, в поземлени имоти (ПИ) с идентификатори: 10135.4507.318 и 1035.2551.544“, гр. Варна, с възложител: от «ВИВА МЕТАЛ 1913» ЕООД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 05.05.2021г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за изграждане на сграда със смесено предназначение в УПИ I-32, (ПИ 10135.4021.32), кв. 1 по ПУП – ПРЗ одобрен със Заповед на Кмета на Община Варна  № 237/ 2017 г., и е свързано с промяна начина на трайно ползване на имота, възложители на ИП са Г. Георгиев, Г. Костадинов и Ал. Костадинова (отговорено от РИОСВ на 07.05.2021г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за  изграждане на сграда със смесено предназначение в УПИ II-33, (ПИ 10135.4021.64), кв. 1 по ПУП – ПРЗ одобрен със Заповед на Кмета на Община Варна  № 237/ 2017 г., и е свързано с промяна начина на трайно ползване на имота, възложител на ИП е  Пл. Стефанова-Манева (отговорено от РИОСВ на 07.05.2021г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) е за  изграждане на сграда със смесено предназначение в УПИ VI-62, (ПИ 10135.4021.68), кв. 1 по ПУП – ПРЗ одобрен със Заповед на Кмета на Община Варна  № 237/ 2017 г., и е свързано с промяна начина на трайно ползване на имота, възложители на ИП са Н. Кирова и К. Визинтин (отговорено от РИОСВ на 07.05.2021г.)
 • Съобщение уведомление за изработване проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор: 70617.13.150, в село Сърнец, общ. Тервел, с възложител: „РАДИДА“ ООД, село Сърнец, общ. Тервел /отговорено от РИОСВ на 29.04.2021 г./
 • Съобщение уведомление за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот (ПИ) № 70175.310.3, в гр. Суворово, обл. Варна, с възложител: Д. Михалев, гр. Суворово /отговорено от РИОСВ на 28.04.2021 г./
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на десет броя къщи за гости“ в поземлен имот с идентификатор: 83017.503.3112, гр. Шабла и изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на по-горе цитирания имот, в гр. Шабла, с възложител: Ж. Трошев, гр. Шабла (отговорено от РИОСВ на 27.04.2021г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Извършване на дейности по събиране и временно съхранение на негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) и излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), и увеличаване на площта на коята ще се извършват дейности с отпадъци “ в поземлен имот с идентификатор: 72624.611.263, гр. Добрич, с възложител: «ЕКОЛОГИЧНА КОМПАНИЯ» ЕООД, гр. София (отговорено от РИОСВ на 28.04.2021г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) e свързано с увеличаване на площите за нопояване на земеделски култури от 18,25 дка на 105 дка, в землището на село Селце, общ. Каварна. Имотите, които ще бъдат напоявани се намират в землището на с. Селце, община Каварна, представеното от ЗП К.Костадинов (отговорено от РИОСВ на 27.04.2021 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Провеждане на защитни дейности по преоткосиране и стабилизиране на откосите на граничната зона“ между ПИ 80861.6.221 и ПИ 80861.6.167 по КККР на с. Чернево, общ. Суворово, представено от «Соловей Соди» АД (отговорено от РИОСВ на 27.04.2021г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) e за “Изграждане на автоцентър и търговски комплекс“, представено  от „УНИТЕХ“ ООД(отговорено от РИОСВ на 27.04.2021 г.)
 • Съобщение уведомление за „Монтаж, интеграция и обвръзка на нов компресорен агрегат AJAX 204LE в КС „Галата“, находящ се в поземлен имот с идентификатор 10135.5103.21, урбанизирана територия, с площ 20596 кв.м, НТП „ За съоръжение на газопровод“, с възложител „ПЕТРОКЕЛТИК БЪЛГАРИЯ“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 23.04.2021 г.)
 • Съобщение уведомление за „Разширяване на производствената дейност на съществуващ цех, с разнообразяване на асортимента на произвежданата продукция“ в УПИ III-79, кв. 2 по плана на село Тополи, общ. Варна, с възложител: „ГРИЙН УЪРЛД ГРУП ЕКО“ ООД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 21.04.2021г.)
 • Съобщение уведомление за „Изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива“ (КПИИ) в обхвата на ПИ 35376.212, ПИ 35376.213, ПИ 35376.214, ПИ 35376.215, ПИ 35376.216 по КККР на с. Калимаци, общ. Суворово, с възложител: „ИЛИЕВИ Ю ЕС БИ“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 20.04.2021 г.)
 • Съобщение уведомление за урегулиране на поземлени имоти с пл. №№ 189, 193, 194, в кв. 21 и ПИ 189, в кв. 24, по плана на село Климентово, общ. Аксаково, с цел обособяване на пет нови УПИ за „жилищно строителство“ и един УПИ за „КОО“, с възложител: Д. Атанасов, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 20.04.2021г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционни предложения (ИП) „Увеличаване на количеството на отпадък, с код 19 01 03 от 10т на 100 т/год.“ в поземлен имот с идентификотор: 72709.502.387, местност „Абоба“, село Тополи, общ. Варна, с възложител: ОП «УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ», гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 20.04.2021г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционни предложения (ИП) свързани с изграждане на жилищна сграда на 3 етажа в ПИ 10135.2563.2050 по КККР на гр. Варна, изграждане на две жилищни сгради в ПИ 10135.2563.2051 по КККР на гр. Варна,  и изграждане на два броя жилищни сгради на по 4 етажа в ПИ 10135.2563.2072 по КККР на гр. Варна, с възложител: „Вип Билд“ ЕООД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 20.04.2021г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за  „Изграждане на шест двуетажни жилищни сгради с подземен паркинг за целогодишно обитаване  и водоснабдяване чрез съществуващ сондаж”  в УПИ Х-68,кв. 1, (72693.600.68) по КК на с. Топола, общ. Каварна, с възложител: „ИКАНТ ИНВЕСТ“ ООД (отговорено от РИОСВ на 20.04.2021г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за водовземане от нов тръбен кладенец ТК „Раковски – Бончев 61“ в поземлен имот 62092.38.2, с площ 6795 кв. м, урбанизирана територия, с начин на трайно ползване „За стопански двор“ по КККР на с. Раковски, общ. Каварна, обл. Добрич (отговорено от РИОСВ на 16.04.2021 г.)
 • Съобщение уведомление за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 58445.114.419 (номер по предходен план: 114419), с площ 1.392 дка, земеделска територия, с НТП „лозе“, в местност „Азман дере“, землище село Приселци, общ. Аврен, обл. Варна, с възложители: Р. Иванова и В. Иванов, гр. Варна /отговорено от РИОСВ на 15.04.2021 г./
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП)  Частично изменение (ЧИ) на Общ устройствен план на Община (ОУПО) град Добрич и изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 72624.87.1, в землище гр. Добрич, с възложители: „ГРЕЙН БОНД“ ЕООД, гр. Добрич и Община град Добрич /отговорено от РИОСВ на 12.04.2021 г./
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП)  за „Инсталация за производство на биогаз за оползотворяване  странични животински продукти /СЖП/ от съществуващ свинекомплекс и инсталация за производство на топло и електроенергия“ в ПИ с идентификатори № 37808.66.4, вид собств. частна, вид територия урбанизирана, НТП За животновъден комплекс, площ 334 217 кв. м, стар номер /000066/; /066001; 066002/; /066003/; 066004,  №37808.257.1, вид собств. частна, вид територия урбанизирана, НТП За животновъден комплекс, площ 65 959 кв. м, стар номер 257001,  с. Козлодуйци, община Добричка,  област Добрич, с възложител: „АЯКС-1“ ООД (отговорено от РИОСВ на 08.04.2021 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП)  за Изграждане на пет водовземни съоръжения – тръбни кладенци (ТК) за напояване“ на ПИ с идентификатори: 39493.28.38, 39493.9.11, 39493.4.24, 39493.5.100 и 39493.15.14, в землището на с. Крапец, общ. Шабла, обл. Добрич, с възложител: «Kирилови» ООД, с. Крапец, общ. Шабла (отговорено от РИОСВ на 08.04.2021г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП)  за „Изграждане на къмпинг и обслужващи сгради“ в УПИ I-780,781 в кв. 18 по плана на село Крапец, община Шабла, във връзка с изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ I, УПИ II, УПИ IV, УПИ VI, УПИ VII, УПИ VIII, УПИ X, УПИ XIX и УПИ XXV, кв. 18 по плана на с. Крапец, община Шабла, област Добрич, представено  от Романов (отговорено от РИОСВ на 06.04.2021 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на училище“ в поземлен имот с идентификатор: 10135.2564.1128, гр. Варна и изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на ПИ, в гр. Варна, представено от «НОВО ОБРАЗОВАНИЕ-ЕКЗЮПЕРИ» ООД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 06.04.2021г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на сграда за обществено обслужване, търговска сграда и паркинги“ свързано с изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VII-592 „за автогара, бензиностанция и газостанция“, с площ 18691 кв.м, кв. 5, 26 м.р., гр. Варна, с възложител „АВТОЕКСПРЕС“ АД (отговорено от РИОСВ на 01.04.2021г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на предприятие за млекопреработка“ в УПИ ХХIV-311, кв. 49, по плана на село Ветрино, общ. Ветрино, обл. Варна, представено от «МАКСИМ-ДЕНИЦА» ЕООД, село Ветрино, общ. Ветрино (отговорено от РИОСВ на 30.03.2021г.)
 • Съобщение уведомление за изработване на проект на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ), представено от Тодорова, гр. Девня /отговорено от РИОСВ на 30.03.2021 г./
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) свързано свързано с „Изграждане на автогара“ в УПИ XX-605 „за транспортен и логистичен център“, кв. 26, идентичен с ПИ 10135.3513.1793, урбанизирана територия, с площ 14019 кв.м, НТП „ Ниско застрояване (до 10 m)“, район „Младост“, гр. Варна, с възложител „АВТОЕКСПРЕС“ АД (отговорено от РИОСВ на 30.03.2021г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) свързано „Изграждане на 5 бр. сгради от лек тип за сезонно ползване“, местност „С. Момчил“, гр. Балчик, обл. Добрич (отговорено от РИОСВ на 30.03.2021г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) свързано  с  реконструкция на линейни съоръжения на техническата инфраструктура за пренос на електроенергия, представено от „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД (отговорено от РИОСВ на 29.03.2021г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за изграждане на  „Нова сграда на детска градина № 48 „Ран Босилек”, в УПИ II- “за детска градина”, кв. 36 по плана на с. Тополи, община Варна, представено от община Варна (отговорено от РИОСВ на 29.03.2021г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на площадка за извършване на дейности по събиране и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 21912.183.3, землище гр. Долни чифлик, общ. Долни чифлик, обл. Варна (отговорено от РИОСВ на 23.03.2021г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на сграда за обществено обслужване – магазин на един етаж“ в поземлен имот с идентификатор 10135.3512.265, с площ 4000 кв. м, урбанизирана територия, с начин на трайно ползване „Комплексно застрояване“ по КККР на гр. Варна, e с възложител: „ЗЪРНЕНИ ХРАНИ СИЛИСТРА“ АД (отговорено от РИОСВ на 24.03.2021 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Извършване на дейности по третиране на отпадъци – съхраняване, смилане/раздробяване, сушене и рециклиране“ в поземлен имот с идентификатор: 72624.603.366, гр. Добрич и „Временно съхраняване на на отпадъци“ в ПИ с идентификатор: 72624.603.12, гр. Добрич, с възложител: «АКУМПЛАСТ» АД, гр. Добрич (отговорено от РИОСВ на 19.03.2021г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за изграждане на „Общежитие“ в поземлен имот с идентификатор: 10135.4024.82, местност „Боклук тарла“, гр. Варна, с възложител: Цветков, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 22.03.2021г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за “Изграждане на автоцентър и търговски комплекс“, представено  от „УНИТЕХ“ ООД (отговорено от РИОСВ на 22.03.2021 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) свързано  с  увеличаване на количествата на образуваните и подлагани на предварително третиране отпадъци с код 19 12 08 – текстилни материали и добавяне на нова дейност по балиране на генерираните технологични отпадъци с код 19 12 12 – смеси от отпадъци в сортировъчен център за употребявани облекла, Южна промишлена зона, гр. Аксаково, общ. Аксаково, ПИ 039003 и ПИ 037110, с възложител „БУЛТЕКС“ ООД  (отговорено от РИОСВ на 22.03.2021г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) e за „Изграждане на 5 бр. еднофамилни къщи в комплекс от затворен тип“, с възложител „ЕКСПРЕС ГАРАНЦИОН“ ООД (отговорено от РИОСВ на 22.03.2021 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Облагородяване на достъпа до рибарско селище “Карантината“ и изграждане на образователно-информационен център в УПИ I – “за рибарско селище” и зони за спорт в УПИ II – “за рибен ресторант” и УПИ III – “за информационен център”, кв. 4, кв. „Аспарухово“, гр. Варна, с възложител Община Варна (отговорено от РИОСВ на 19.03.2021 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Монтаж на 7 броя газови отоплителни водогрейни котлета в работни помещения за интензивно отглеждане на свине майки, 3 броя малки газови отоплителни водогрейни котлета в склад за дезинфектанти и увеличаване на производствения капацитет на съществуващ фуражен цех“ на територията на свинекомплекс Брестак, разположен в ПИ №000088 в землището на с. Брестак, общ. Вълчи дол, с възложител „СВИНЕКОМПЛЕКС БРЕСТАК“ АД (отговорено от РИОСВ на 16.03.2021 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) свързано “Изграждане на комбинирана спортна площадка“, с възложител: ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ (отговорено от РИОСВ на 16.03.2021г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) свързано с  изграждане на зелен туристически учебен център, с възложител: СДРУЖЕНИЕ „КУЛТУРА И ТУРИЗЪМ НА БЪЛГАРСКИЯ СЕВЕРОИЗТОК“ (отговорено от РИОСВ на 15.03.2021г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Монтаж на технологично оборудване за обработка и автоклавиране на опасни отпадъци от лечебни заведения“ в ПИ с идентификатор № 20482.124.701, площ 3 612 кв.м,  НТП – за друг вид производствен, складов обект,  вид територия  – урбанизирана, местност „Отсреща“,  град Девня,  община Девня, област Варна, с възложител: „Екосоник“ЕООД (отговорено от РИОСВ на 10.03.2021 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот № 83404.236.7, с площ 13.229 дка, горска територия, с НТП „Друг вид дървопроизводителна гора“, в село Шкорпиловци, общ. Долни чифлик, обл. Варна, с цел разделяне на имота на две, урегулирането му от имот „За почивна база“ в за УПИ VI „за курортно строителство“ и УПИ VII „за курортно строителство“, с възложител: БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ, гр. София /отговорено от РИОСВ на 11.03.2021 г./
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) свързано с  изграждане на площадка за дейности по временно съхранение, подготовка за повторна употреба на дрехи втора употреба,  балиране/ уплътняване на отпадъци от облекла и текстил  в ЗПЗ-Варна, ПИ № 10135.4510.802, с възложител: „ЕВРОТЕКС“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 11.03.2021г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционни предложения (ИП) свързани с изграждане на жилищна сграда на 3 етажа в ПИ 10135.2563.2050 по КККР на гр. Варна и изграждане на два броя жилищни сгради на по 4 етажа в ПИ 10135.2563.2072 по КККР на гр. Варна, с възложител: „Вип Билд“ ЕООД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 10.03.2021г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) Долни чифлик – Старо Оряхово“ в поземлен имот № 21912.111.671, по КВС на гр. Долни чифлик(отговорено от РИОСВ на 08.03.2021г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Ферма за отглеждане на животни“ в ПИ с идентификатор 61265.27.22, с площ 15936 кв. м, вид територия „Горска“, с начин на трайно ползване „Друг вид дървопроизводителна гора“, по КККР на с. Радан войвода, община Вълчи дол, обл. Варна, с възложител: Министерство на земеделието, храните и горите (отговорено от РИОСВ на 08.03.2021 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) или ПЗ за ПИ 70175.11.1, 70175.11.9, 70175.11.13, 70175.11.14, 70175.11.24, 70175.11.25 и 70175.11.3, с НТП „Др. сел. ст. територия“ и „Друг вид земеделска земя“ по плана на гр. Суворово, обл. Варна за промяна и начина на трайно ползване на имотите от „Др. сел. ст. територия“ и „Друг вид земеделска земя“  в за „Производствена и складова дейност и производство на ВЕИ по фотоволтаичен способ“, с възложител: „ЕКО БАРАН“ ЕООД, село Тополи, общ. Варна /отговорено от РИОСВ на 02.03.2021 г./
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на тръбен кладенец” в ПИ № 83017.83.273 за напояване на земеделски култури предимно зеленчуци ” в ПИ № 83017.83.273, 83017.83.22, 83017.83.23, 83017.83.92, 83017.83.274, 83017.83.21, 83017.83.89, 83017.83.91, 83017.83.90 по КККР на  гр. Шабла, обл. Добрич, с възложител ЗП  Н.  НИКОЛОВ (отговорено от РИОСВ на 02.03.2021г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Разширение на изградената газоразпределителна мрежа на гр. Аксаково в урбанизираната територия“, с възложител „АРЕСГАЗ“ ЕАД (отговорено от РИОСВ на 01.03.2021 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за изграждане на сграда със смесено предназначение в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10135.4022.117, с площ 3863 кв. м, идентичен с УПИ VI-5, кв. 4 по плана на местност „Караулницата“, район „Владислав Варненчик“, община Варна, с възложители:  Николова, Ангелова, Соленикова и  Соленикова (отговорено от РИОСВ на 25.02.2021 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за изграждане на „Логистичен център – складова база за промишлени стоки“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 67489.65.8, с площ 23 дка, земеделска територия, с начин на трайно ползване „Нива“ по КККР на с. Слънчево, общ. Аксаково, с възложител: “ТЕРРА ЕКСПРЕС“ ООД (отговорено от РИОСВ на 24.02.2021 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за Изграждане на ресторант, стаи за гости над него и 9 двуетажни къщички (бунгала) в поземлен имот с идентификатор 83017.506.122 по КККР на гр. Шабла, свързано с изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ в обхват УПИ XII в кв. 1 по плана на къмпинг „Добруджа“, община Шабла, с възложител: Т. Димитров (отговорено от РИОСВ на 24.02.2021 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на сграда с цел монтиране на линия за гранулиране на фураж“ на територията на съществуващ фуражен цех, в поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 37808.66.5, село Козлодуйци, общ. Добричка , с възложител:  «ТРАКИЙСКИ ФУРАЖ» ООД, гр. Стара Загора (отговорено от РИОСВ на 22.02.2021г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) е за Изграждане на шест жилищни сгради, по една във всеки от новообразуваните УПИ, във връзка с изработване на проект на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ в обхвата на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 58445.5.200, с площ 6894 кв.м, находящ се в местност „Каваците“, землище на с. Приселци, общ. Аврен, с възложител: „БИОСЕРВИС“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 12.02.2021 г.)
 • Съобщение уведомление за изработване на План за интегрирано развитие на Община Ветрино, с възложител: ОБЩИНА ВЕТРИНО /отговорено от РИОСВ на 15.02.2021 г./
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на две водовземни съоръжения за добив на подземни води с цел напояване на лешникови насаждения ” в ПИ № 53182.49.1 и ПИ № 53182.49.2 по КККР на с. Овчага, общ. Провадия, обл. Варна, с възложител: „ВАРНА ФУУД“ ООД (отговорено от РИОСВ на 15.02.2021г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на търговска сграда“ , гр. Добрич, обл. Добрич, с възложител: „РИТЕЙЛ ПАРК ДОБРИЧ“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 15.02.2021г.)
 • Съобщение уведомление за ИП е свързано с „Обособяване на площадка за извършване на дейности по третиране на неопасни отпадъци“ в част от промишлена сграда – хале, с обща площ 592 кв.м, находяща се в поземлен имот с идентификатор 10135.73.20, урбанизирана територия, с НТП „За друг обществен обект, комплекс“, ПЗ „Планова“, местност „ПЗ Планова“, гр. Варна, с възложител: «ПЕНКОМЕРС» ЕООД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 11.02.2021г.)
 • Съобщение уведомление за изработване на проект на ПУП-ПРЗ за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 58445.140.32, с площ 562 кв.м, урбанизирана територия, с НТП „Ниско застрояване“, СО „Пазарлията II“ по плана на с. Приселци, общ. Аврен, обл. Варна, с възложител: В. Вичев, гр. Варна /отговорено от РИОСВ на 11.02.2021 г./
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) е за Водовземане от подземни води чрез ново съоръжение за промишлено водоснабдяване на цех за производство на екструдирани храни в поземлен имот с идентификатор 67489.127.5 и противопожарни цели в силозно стопанство в поземлен имот с идентификатор 67489.127.6 по КККР на с. Слънчево, община Аксаково, с възложител: „Илтекс“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 11.02.2021 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) e за „Изграждане на склад за авточасти и сондаж“ в поземлен имот с идентификатор 10135.4507.194, с площ 3157 кв. м, урбанизирана територия, с начин на трайно ползване „За друг вид производствен, складов обект“, находящ се в местност „Атанас Тарла“, район „Владислав Варненчик“, гр. Варна, с възложител: М. Мурей (отговорено от РИОСВ на 11.02.2021 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) свързано с  промяна предназначението на 2 бр. търговски обекти с идентификатори  10135.1504.38.2.15, 10135.1504.38.2.16 по КККР на гр. Варна в амбулатория за дентална практика, с възложител: И. Раева (отговорено от РИОСВ на 12.02.2021г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) свързано  с  изграждане на сортировъчен център за дрехи втора употреба и текстилни материали в ПИ 67489.1.13 по КККР на с. Слънчево, общ. Аксаково, обл. Варна, с възложител:„ДТХ“ ООД (отговорено от РИОСВ на 11.02.2021г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) свързано  с  изграждане на сортировъчен център за дрехи втора употреба и текстилни отпадъци, и производствено складови помещения в ПИ 10135.4507.288 по КККР на гр. Варна, с възложител: „ЛАНТАН ИНВЕСТМЪНТ“ ООД (отговорено от РИОСВ на 10.02.2021г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на селскостопанска сграда и закупуване на технологично оборудване за нея, за волиерно (подово) отглеждане на 100 000 броя кокошки носачки, за производство на яйца за консумация“ в поземлен имот с идентификатор 22988.33.34, находящ се в с. Дончево, общ. Добричка, с възложител: „ЯЙЦА И ПТИЦИ ЗОРА“ АД (отговорено от РИОСВ на 05.02.2021 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на укрепително съоръжение и сграда със смесено предназначение“, с възложител: „ЧЕРНОМОРСКА ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕООД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 08.02.2021г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) в „Център за разкомплектоване на ИУМПС“ в поземлен имот с идентификотор: 10135.4510.732, ЗПЗ, бул. „Вл. Варненчик“ № 281, гр. Варна, за Извършване на дейности по третиране/рециклиране на строителни отпадъци, дървен отпадък, метален скрап и гуми“.  (отговорено от РИОСВ на 02.02.2021г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Производство на кулинарна продукция и печива – хлебни и сладкарски малотрайни и трайни изделия“ в УПИ ХХIV-1219, 1236, кв. 41, по плана на ЗПЗ, район „Вл. Варненчик“, гр. Варна, с възложител: «ГАЛА ТРАДИЦИЯ» ООД, село Калиманци, общ. Суворово (отговорено от РИОСВ на 03.02.2021г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Промяна на количествата на отпадъци, приемани на площадка за дейности по третиране и добавяне за събиране и съхраняване на отпадъци с нови кодове“ находяща се в поземлен имот с идентификатор: 72624.603.297, гр. Добрич, обл. Добрич, с възложител: «БУЛКРЕДО» ООД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 01.02.2021г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на двадесет броя еднофамилни двуетажни жилищни сгради и една многофамилна триетажна жилищна сграда“ свързано с изработването на ПУП-ПРЗ, с възложител: „НИКОЛАЙ БУРОВ“ ЕООД И „ШУЛЕКОВ“ ЕООД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 02.02.2021г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на смесена сграда с три подземни етажа и хранителен магазин“, с възложител: „ЯВОР ГРУП“ ЕООД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 01.02.2021г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на  площадка за строителни и зелени отпадъци“ в УПИ  III-182016, кв. 365 по плана на гр. Бяла, обл. Варна,  и е свързано с изменение на ПУП-ПРЗ в обхвата на УПИ  III-182016, кв. 365 по плана на гр. Бяла, обл. Варна, с възложител: община Бяла (отговорено от РИОСВ на 29.01.2021г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на четири жилищни сгради“ в поземлен имот с идентификатор 10135.3506.1678, местност „Пчелина“, район „Младост“, гр. Варна, с възложители: „ГАЛА БИЛД“ ЕООД, В. Недев и Д. Недева, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 28.01.2021г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на животновъден обект“ в УПИ I-23 и II-23, кв. 7, дворни места, с обща площ 1510 кв.м, по плана на с. Балик, общ. Тервел, обл. Добрич, с възложител: К. Сали, с. Балик, общ. Тервел (отговорено от РИОСВ на 27.01.2021г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за “Извършване на дейности по предварително третиране (трошене с мобилна трошачка)  и рециклиране на строителни отпадъци”, в ПИ с идентификатор 37099.47.85 по КККР на с.Кичево, общ. Аксаково, област Варна, с възложител: „ТАНАТОС“ ООД (отговорено от РИОСВ на 27.01.2021г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Жилищно строителство и частен път“ в село Юнец, общ. Долни чифлик, обл. Варна, с възложител: „САСС ИНТЕРНЕШНЪЛ“ ООД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 25.01.2021г.)
 • Съобщение уведомление за ИП за „Изграждане на открит и закрит манеж с конюшня с цел разширяване и модернизиране на съществуваща база за отглеждане на коне“, с. Блъсково, общ. Провадия, с възложител: САЛЛА ЕСТЕЙТ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 26.01.2021г.)
 • Съобщение уведомление за ИП „Изграждане на стопанство за отглеждане на морска пъстърва в землени басейни и риболюпилен комплекс на рециркулационен принцип, сондаж – тръбен кладенец, поставяне на два броя навеси за съхранение на инвентар, склад за храна, склад за инвентар и битовка за персонала“, в част от поземлен имот 10135.4006.305, обща площ 6 973 кв.м, площ за реализация на ИП съгласно последно представената документация – 3,475 кв.м, вид собственост – частна, вид територия – земеделска, категория 5, НТП – Деградирала орна земя, м. Налбанка, район Владислав Варненчик,  гр. Варна, община Варна, област Варна, стар номер 60305, с възложител „Мако Марин“ ООД (отговорено от РИОСВ на 25.01.2021 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на ваканционно еко селище за отдих“ в село Самотино, общ. Бяла, обл. Варна, с възложител: Георгиева, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 22.01.2021г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за за „Изграждане на тръбен кладенец за добив на подземни води“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 84022.11.199, землище с. Щипско, общ. Вълчи дол, с цел напояване на земеделски куртури, в ПИ с идентификатори: 84022.11.146, 84022.11.148 и 84022.11.195, местност „Дядобанковата могила“, землище с. Щипско, общ. Вълчи дол, обл. Варна, с възложител: „ОРЕХ 8“ ООД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 20.01.2021г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на три жилищни сгради“ в село Осеново, общ. Аксаково, обл. Варна (отговорено от РИОСВ на 12.01.2021г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на 56 бр. еднофамилни сгради“ в ПИ 10135.5075.73 (отговорено от РИОСВ на 11.01.2021г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане и оборудване на цех Рендеринг (съвременна прекъсната инсталация за оползотворяване на белтъци, преобразуваща страничните животински продукти от птици получени в резултат на преработката на бройлери в обезмаслено трупно брашно и птича мазнина, плюс котелно помещение и оборудване)“ в поземлен имот с идентификатор 32278.27.518 (номер по предходен план: 000518), с площ 17657 кв.м, урбанизирана територия, с НТП „За животновъдна ферма“, местност „Мъзгите“, гр. Игнатиево, обл. Варна, с възложител: „КАТАР МЕНИДЖМЪНТ ЕЙДЖЪНСИ“ ЕООД, гр. София (отговорено от РИОСВ на 07.01.2021г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Промяна предназначение и реконструкция на етаж от административна сграда в медицински център“ находящ се в сграда с идентификатор 10135.73.164.6, район „Владислав Варненчик“, гр. Варна, с възложители: С. Кисьов, К. Александров и Е. Ковачев. , гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 06.01.2021г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на жилищни сгради“ в гр. Варна, с възложители: Д. Гатев, М. и В. Блъскови, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 05.01.2021г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на водовземно съоръжение /тръбен кладенец/ “Христо Недков – Стожер“, с цел напояване на ябълкова и орехова градини, в поземлени имоти, землище с. Стожер, общ. Добричка, обл. Добрич, с възложител: Х. Недков – ЗП, гр. Добрич (отговорено от РИОСВ на 30.12.2020г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за разделяне на част от ПИ с идентификатор 10135.513.100 на три нови УПИ – УПИ I-100 „За плажни атракции, търговски обекти и озеленяване“, УПИ VI-100 „За КОО“ и УПИ VII-100 „За ресторант“, в гр. Варна, с възложител: „ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ“ АД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 30.12.2020г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на нов кланичен пункт с транжорна и производство на колбаси“ в поземлен имот с идентификатор 43997.99.3 (съществуваща сграда), землище село Ловчанци, общ. Добричка, с възложител ЕТ «ШАНС 20 –    Петров», гр. Добрич (отговорено от РИОСВ на 29.12.2020г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на две жилищни сгради, басейн, детски кът и място за отдих” свързано с изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-114,230 „за жил. сгради и ТП“  и УПИ V-230 „за жил. сгради и ТП“, кв. 24, с обща площ 9884 кв.м, по плана на КК „Св. Св. Константин и Елена“, район „Приморски“ гр. Варна, с възложител „ЛАЗУР ФЕМИЛИ РИЗОРТ“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 29.12.2020г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за изграждане на„Изграждане на търговска сграда“ , с възложител „КАВАЛЕРИЯ“ ЕООД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 29.12.2020г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за изграждане на „Изграждане на сграда за обслужващи дейности с трафопост и подземно застрояване“, с възложител „СВП ИНВЕСТ“ ООД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 29.12.2020г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на медицински център“ в ПИ 10135.2563.168, урбанизирана територия, с площ 2301 кв.м, НТП „Незастроен имот за жилищни нужди“, район „Приморски“, гр. Варна, с възложител „ЕМ ДЖИ ЕЙ ИНВЕСТМЪНТС“ ООД (отговорено от РИОСВ на 21.12.2020г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Жилищни сгради с подземни и надземни нива“ в поземлен имот №10135.3513.1777, площ 23407 кв. м, вид собственост – частна, вид територия урбанизирана, НТП – за друг вид застрояване, стар номер 65, квартал 13, парцел 1-65 район Младост, ул. „Орех“ № 2, гр. Варна, община Варна, област Варна, с възложител „Явор Гардън“ООД (отговорено от РИОСВ на 18.12.2020 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за Изграждане на ТК-1 „Садово-Община Аврен“ в поземлен имот с идентификатор 65125.61.1, землище с. Садово, общ. Аврен, обл. Варна, за добив на подземна вода за допълнително питейно-битово водоснабдяване на село Садово, общ. Аврен, с възложител: ОБЩИНА АВРЕН (отговорено от РИОСВ на 15.12.2020г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Водовземане от подземни води чрез съществуващ тръбен кладенец – 1 „Георгиев-Крапец“ за напояване на земеделски култури (пипер)“ в поземлени имоти с идентификатори: 39493.17.6, 39493.17.22, 39493.17.124 и 024029, землище с. Крапец, общ. Шабла, обл. Добрич, с възложител: ЗП С. Василев, с. Крапец, общ. Шабла (отговорено от РИОСВ на 15.12.2020г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Предприятие за рециклиране на метали от отпадъци“ в поземлени имоти ПИ № 20482.505.350 и ПИ № 20482.505.117, промишлена зона – Юг , землище на гр. Девня, община Девня, област Варна, с възложител: „Технойон” ЕАД (отговорено от РИОСВ на 16.12.2020 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на нова сграда за Детска градина №10 „Слънчице“, находяща се в УПИ I, кв. 64 по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ гр. Добрич, с административен адрес ул. „Даскал Димитър Попов“ № 1, гр. Добрич, с възложител: Община град Добрич (отговорено от РИОСВ на 15.12.2020 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за “Изграждане на нов тръбен кладенец“ в ПИ 48828.501.114, урбанизирана територия, с площ 2067 кв.м, НТП „Ниско застрояване (до 10 m)“, с. Могилище, общ. Каварна, обл. Добрич, с цел напояване на селскостопански култури в ПИ с идентификатори № 48828.13.9 (част), №48828.13.56 (част) и №48828.18.1, с обща площ 65,911 дка, землище на с. Могилище, община Каварна, с възложител: ЗП П. Атанасов (отговорено от РИОСВ на 17.12.2020 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Промяна на апартхотел в общежитие“ в поземлен имот с идентификатор 10135.3514.529, с площ 2652 кв. м, урбанизирана територия, с начин на трайно ползване „За друг вид застрояване“ по КККР на гр. Варна, с възложител: „Галерия Строй“ ООД (отговорено от РИОСВ на 14.12.2020 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Смяна на предназначение на част от жилищна сграда в детска градина“, находяща се в поземлен имот с идентификатор 10135.2553.681, с площ 199 кв. м, урбанизирана територия, с начин на трайно ползване „Ниско застрояване (до 10 m)“ по КККР на гр. Варна, с възложител: „ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА ЧЕБУРАШКА“ ООД (отговорено от РИОСВ на 11.12.2020 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за изработване на проекти на ПУП-ПЗ за поземлени имоти (ПИ) с идентификатори: 37099.10.604 (с площ 751 кв.м) и 37099.10.605 (с площ 750 кв.м), урбанизирана територия, с НТП „За друг вид застрояване“ с обща площ 1501 кв.м, по плана на с. Кичево, общ. Аксаково, обл. Варна, с цел установяване режим на застрояване на имотите за зона „Ов“ – изграждане на две офис сгради /по една във всеки имот/, с възложител А. Янев, с. Кичево, общ. Аксаково /отговорено от РИОСВ на 10.12.2020 г./
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за  „Железопътна везна, промяна на групи от метални силози за зърно, от 10 бр. на до 12 бр. при запазващ се общ обем, ЖП коловоз за обслужване на ново силозна стопанство в имоти 10135.5501.356 и 10135.5501.156, събаряне и заличаване на 2 сгради, подкранов път в зоната на нова кейова стена, премахване на част от съществуваща кейова стена, промяна в дължината на новата стена с дължина на кейовия фронт от 220 на 221 м“ в поземлен имот с идентификатор 10135.5501.356, и прилежащата акватория на Варненско езеро, Южна промишлена зона, гр. Варна, обл. Варна, с възложител: “Одесос ПБМ” АД (отговорено от РИОСВ на 08.12.2020 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за частично изменение на Общ устройствен план (ОУП) на Община Суворово /отговорено от РИОСВ на 07.12.2020 г./
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на автосервиз, автомивка и бензиностанция“ свързано с план за изменение на Подробен устройствен план- план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на ПИ 20482.501.2551, урбанизирана територия, с площ 2743 кв.м, НТП „Средно застрояване (от 10 до 15 m)“, гр. Девня, общ. Девня, обл. Варна, с цел образуване на нов УПИ IX-2551 “за автосервиз, автомивка и бензиностанция“, с възложител М. Веселинова (отговорено от РИОСВ на 11.12.2020г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за изграждане „Водовземане от подземни води от съществуващ тръбен кладенец ТК-1 “Атанасова-Шабла“ (С-8х), с цел капково напояване на зеленчукова градина“, с възложител: „ОВЧАРОВИ АГРО“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 10.12.2020г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за “Изграждане на сезонен хотел“ в УПИ XIX-633 /ПИ 39459.25.633/, с площ 2887 кв.м, кв. 253, с. Кранево, общ. Балчик, обл. Добрич, с възложител: „ТАРГЕТ КОМ“ ООД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 10.12.2020г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на площадка за събиране, съхраняване на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), ИУЕЕО, ИУМПС, НУБА, опаковки (метални, хатиени, картонени и пластмасови) и предварително третиране (сортиране и рязане) на ОЧЦМ“ в поземлен имот с идентификатор 72624.610.236, ПЗ „Север“, гр. Добрич, с възложител: «БУЛМЕТЪЛС БГ» ЕООД, гр. Добрич (отговорено от РИОСВ на 04.12.2020г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за изграждане на две жилищни сгради и автосервиз в ПИ № 10135.3513.475 по КККР на гр. Варна, с възложител: РУД-ВАРНА“ АД, гр. Варна  (отговорено от РИОСВ на 07.12.2020г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Извършване на дейности по третиране на текстилни отпадъци и на употребявани дрехи на площадка за дейности с отпадъци“ находяща се в УПИ XIV и XII, с. Старо Оряхово, общ. Долни чифлик, обл. Варна, с възложител: «Е.Е.Р. 2020» ООД (отговорено от РИОСВ на 25.11.2020г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на водовземно съоръжение /тръбен кладенец/ „Медекс-Слънчево“ за капково напояване на лозя и овощна градина“ в поземлен имот с идентификатор 67489.48.15, с. Слънчево, общ. Аксаково, обл. Варна, с възложител: „МЕДЕКС“ ООД (отговорено от РИОСВ на 25.11.2020г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на административна сграда“ в гр. Девня, общ. Девня, обл. Варна , с възложител: „ТРАЙДЪНТ ФРЕЙТ“ ООД (отговорено от РИОСВ на 30.11.2020г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на дестилерия за етерични масла и цех за производство на ароматизатори и съпътсващ обект трафопост тип МТП 20/0,4kV с трансформатор 400kVA  в ПИ 35064.501.4159 (УПИ ХХХІХ, кв. 1), в поземлен имот с идентификатор № 35064.501.4159, с площ от 9561 кв.м, с начин на трайно ползване „за складова база“, град Каварна, община Каварна, с възложител: „Балев“ ЕООД
 • Съобщение уведомление за План за интегрирано развитие на Община Крушари /отговорено от РИОСВ на 26.11.2020 г./
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на сондаж (тръбен кладенец) за добив на  подземни води в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 32278.43.24, с площ 7038 кв. м, урбанизирана територия, с начин на трайно ползване „За складова база“, находящ се в местност „Клиса баир“, землище на  гр. Игнатиево, община Аксаково, област Варна, с цел поливане на тревни и зелени площи и поддържане чистотата на двор, тротоари и площадки в същия имот, e с възложител: „Софарма Трейдинг“ АД (отговорено от РИОСВ на 24.11.2020 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на Магазин за хранителни и битови стоки тип „ЛИДЛ“, в УПИ XXXI – за стопанска дейност, кв. 6, по плана на гр. Провадия, СПЗ III етап, с възложител: „ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО“ КД (отговорено от РИОСВ на 23.11.2020 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) свързано с „Разширение на кравеферма и изграждане на водопровод“ свързано с изработване на проекти за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) и Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП), в съответствие с разпоредбата на чл. 5, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Варна
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) свързано с „изграждане на спортна площадка и ограда“  в УПИ II – поща, квартал 24, гр. Игнатиево, общ. Аксаково, с площ от 3970 кв.м, с възложител:  Община Аксаково
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) свързано с изграждане на горски автомобилен път „Житница“ в района на дейност на териториално поделение ДГС „Добрич“ с проектна дължина 2234 л.м. , трета степен, в съответствие с разпоредбата на чл. 5, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Варна
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) и получено становище за допустимост от БДЧР Варна за ИП „Изграждане на две водовземни съоръжения“ в поземлен имот с идентификатор № 35376.110.27, площ 78,270 дка, вид територия – урбанизирана, начин на трайно ползване – за друг вид производствен, складов обект, стар номер – парцел VIII-5.6.26, квартал 33, село Калиманци, община Суворово, област Варна, с възложител: „Ес Ем Кей Нур” ООД, гр. София (отговорено от РИОСВ на 17.11.2020 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) свързано с разширение на съществуващ завод и подмяна на технологично оборудване, находящ се в ПИ 00182.28.65, с площ 34.610 дка, урбанизирана територия, с начин на трайно ползване „за друг вид производствен, складов обект“, местност „Мюхлюза“, по КККР на гр. Аксаково, общ. Аксаково, обл. Варна, с възложител: „ПЛАСТХИМ-Т“ АД, гр. Варна
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) свързано с  промяна предназначението на самостоятелен обект – магазин с идентификатор 10135.5502.539.1.15 и ЗП площ от 145,31 кв.м,  находящ се в сграда изградена в парцел Х, кв. 8 по плана на 27-ми микро район на гр. Варна(отговорено от РИОСВ на 13.11.2020г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Обект за преработка на риба и аквакултури“ в село Страшимирово, общ. Белослав, обл. Варна(отговорено от РИОСВ на 12.11.2020г.)
 • Съобщение уведомление за изработване на проект на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ)Представено от Наумова, с. Здравец, общ. Аврен и Йорданов, с. Звездица, общ. Варна /отговорено от РИОСВ на 10.11.2020 г./
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на център за иновационен туризъм и релаксация в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 39493.12.68, с площ 2000 кв.м, земеделска земя, с начин на трайно ползване „Нива“ в землището на с. Крапец, общ. Шабла, е с възложител „ЛАМБАДЖИЕВ СТАНДАРТ“ ООД(отговорено от РИОСВ на 10.11.2020 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на 5 бр. еднофамилни жилищни сгради“ в ПИ 58445.115.568, с. Приселци, общ. Аврен, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 09.11.2020г.)
 • Съобщение уведомление за изработване на проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) от „М-АГРО“ ЕООД, с. Стожер, общ. Добричка /отговорено от РИОСВ на 05.11.2020 г./
 • Съобщение уведомление за уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Разширение на курортно-туристическа база“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 00789.203.204, село Аспарухово, общ. Дългопол, обл. Варна.(отговорено от РИОСВ на 05.11.2020 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) свързано с „Изграждане на ресторант“, представено от „СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ“ АД  (отговорено от РИОСВ на 03.11.2020 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) свързано с изграждане на осем жилищни сгради в ПИ № 10135.2552.5405, с площ 1331 кв.м  по КККР на гр. Варна, с възложител: „СТЕЛА РИД ИНВЕСТ“ ООД (отговорено от РИОСВ на 30.10.2020 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изработване на ПУП-ПЗ за ПИ е идентификатор 12574.43.34 на КККР на гр.Вълчи дол с цел имота от нива да се отреди за инженерно — техническа инфраструктура” и „Изработване на проект за ПУП – ПП за изграждане на техническа инфраструктура извън урбанизираната територии на гр. Вълчи дол за захранване на въжена и снежна линия“ в ПИ е идентификатор 12574.45.36 по КККР на гр. Вълчи дол, общ. Вълчи дол, обл. Варна, с възложител: община Вълчи дол (отговорено от РИОСВ на 29.10.2020 г.)
 • Съобщение уведомление за проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 06104.25.5, с площ 4.050 дка, земеделска територия с НТП „нива“, землище с. Бранище, общ. Добричка, с цел промяна предназначението на имота на от „Нива с площ от 4.050 дка“ в за „Производствена и складова дейност (ПСД)“ – площадка за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар, с възложител: ЕТ „АЛТЕОС-АЛЕКСАНДЪР СТЕФАНОВ“, гр. Добрич /отговорено от РИОСВ на 28.10.2020 г./
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Преустройство и промяна предназначението на снек-бар (самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 10135.2556.41.1.42) в Медико-диагностична лаборатория и лекарски кабинет, в сграда с идентификатор 10135.2556.41.1, находяща се в УПИ I-43, кв. 628, по плана на 5-ти микрорайон на гр.Варна, е с възложители: К. Кандиларов и Н. Кандиларов (отговорено от РИОСВ на 27.10.2020 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Увеличаване количествата на отпадъци на площадка за дейности по третиране на отпадъци“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 72624.611.9505, бул. „25-ти Септември“ № 55, гр. Добрич, с възложител: «МЕТАЛЦВЕТ» ЕООД, гр. Добрич (отговорено от РИОСВ на 23.10.2020г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за “Вилно строителство и изграждане на заведение за хранене“ свързано с изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване /ПУП-ПЗ/, в ПИ 53120.106.284, земеделска територия, с площ 4900 кв.м, НТП „Изоставeна орна земя“, местност „Фиш Фиш”, с. Оброчище, общ. Балчик, с цел промяна предназначението на имота и установяване на устройствена зона „Ов2”, с възложители: Й. Моралийска, Л. Иванов и „ОРЕНДА ИНВЕСТ“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 26.10.2020 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Преустройство и промяна предназначението на Офис №1 (самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 10135.2558.134.1.38) и Офис №3 (самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 10135.2558.134.1.40) в Амбулатория за индивидуална и групова практика за първична и специализирана медицинска помощ, в сграда с идентификатор 10135.2558.134.1, находяща се в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10135.2558.134, идентичен с УПИ IX-15,16, кв. 657, по плана на 6-ти микрорайон на гр. Варна  (отговорено от РИОСВ на 23.10.2020 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за за “Жилищно строителство“ свързано с изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/, с. Селце, общ. Каварна, с възложител: ХР. КОЖУХАРОВ (отговорено от РИОСВ на 22.10.2020г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на информационен и административен център на Фериботен комплекс „Белослав“ за трансппорт на автомобили и хора през канала между Белославско и Варненско езеро“ (отговорено от РИОСВ на 21.10.2020г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП)  свързано с обособяване на площадка за дейности по събиране и временно съхраняване  на отпадъци от пластмаси и излезли от употреба гуми в ПИ 39127.14.65 и ПИ 39127.14.66,  с. Кочмар, общ. Тервел (отговорено от РИОСВ на 21.10.2020г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Преустройство на съществуваща сграда и надстройка на един етаж“ свързано с изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване /ПУП-ПЗ/
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП)  за изграждане на площадка за събиране, съхраняване и третиране на отпадъци в  ПИ 085027 по ПП на гр. Игнатиево, общ. Аксаково (отговорено от РИОСВ на 20.10.2020г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП)  за изграждане на автосервиз, автоморга, паркинг и склад,  свързано с изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на ПИ 58503.175.854, гр. Провадия, обл. Варна (отговорено от РИОСВ на 20.10.2020г.)
 • Съобщение уведомление за  инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на модулна бензиностанция, офиси, складове, търговски комплекс и мотел“ в гр. Игнатиево, общ. Аксаково (отговорено от РИОСВ на 19.10.2020г.)
 • Съобщение уведомление за реализация на ИП “Монтаж на модулна станция за дизелово гориво за собствени нужди“, находяща се в ПИ 20482.185.1, с площ 6800 кв.м, урбанизирана територия, НТП „За складова база“, местност „Под село“, гр. Девня, общ. Девня, обл. Варна (отговорено от РИОСВ на 20.10.2020г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за ИП за изграждане на група от жилищни сгради, свързано с промяна начина на трайно ползване на ПИ с индентификатор 54145.2.725 по КККР на с. Осеново, общ. Аксаково (отговорено от РИОСВ на 16.10.2020г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за „Оборудване за нарязване на производствени и предварително обработени фракции от отпадъци и реконструкция и модернизация на система за подаване на алтернативни горива към пещ 7 на инсталация за производство на циментов клинкер,  разположена на основната площадка на „Девня Цимент“ АД, в Промишлена зона гр. Девня“ в ПИ с идентификатор  №20482.305.87 по КККР на гр. Девня, Община Девня, възложител „Девня Цимент“ АД (отговорено от РИОСВ на 12.10.2020 г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на силози, резервоари за рафинирано и нерафинирано олио, два резервоара за дизелово гориво, един резервоар за хексан и два кантара“ към „Предприятие за производство, съхранение, рафиниране, бутилиране на растителни масла и пречиствателна станция“ в ПИ 35376.100.27, с площ от 78 270 m2, с. Калиманци, общ. Суворово, обл. Варна. Имот с идентификатор 35376.110.27 се явява обединяващ между имоти 35376.110.26, 35376.110.5 и 35376.110.6, с възложител: „Ес Ем Кей Нур” ООД, гр. София (отговорено от РИОСВ на 07.10.2020 г.)
 • Съобщение за уведомление за изработване на проект на ПУП-ПЗ за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 58503.115.1 (номер по предходен план: 115001), с площ 2.105 дка, с НТП „нива“, местност „Шашкъните“ по кадастралната карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Провадия, обл. Варна, с цел промяна на предназначението на замеделска територия от „нива“ в терен „За авторемонтна работилница и обществено обслужване – заведение за обслужване на клиентите на работилницата“, с възложител: С. Османова, гр. Провадия /отговорено от РИОСВ на 06.10.2020 г./
 • Съобщение за уведомление за изработване на проект на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) или ПЗ за поземлен имот (ПИ) № 00182.7.8, с площ 3.061 дка, земеделска територия, с НТП „Изоставена орна земя“, местност „Ментеше“, по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Аксаково, обл. Варна, с цел промяна предназначението на земеделска територия – изоставена орна земя с площ от 3.061 дка, в неземеделска територия за изграждане на складова база и офис сграда, с възложител: Д. Кирова, гр. Варна /отговорено от РИОСВ на 02.10.2020 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за „Изменение на част от Апарткомплекс /сграда с апартаменти за гости – две звезди/“, в УПИ IХ-6 (ПИ с идентификатор: 10135.1501.1117), кв. 334, 9 м.р., ул. „Баба Тонка“ № 1, район „Одесос“, гр. Варна, с възложител: „КА ХОЛД“ ООД, г-н Богданов и г-н Радев, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 02.10.2020г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец (ТК) „Българево-Димов“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07257.22.45, землище с. Българево, общ. Каварна, с цел напояване на ПИ с идентификатори:  07257.22.43 и 07257.22.45, землище с. Българево, общ. Каварна, обл. Добрич, с възложител: А. Димов, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 05.10.2020г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на обект за обработка на билки и плодове“ в с. Бозвелийскo, общ. Провадия, обл. Варна, с възложител „АЛТЕО БГ“ ООД  (отговорено от РИОСВ на 05.10.2020 г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на Детска градина“, в УПИ-IV „детска градина“, кв. 14, с. Изворско, община Аксаково, е с възложител: Община Аксаково (отговорено от РИОСВ на 02.10.2020 г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за “Водовземане от действащ сондаж С-2х „Грийн парк“, с цел капково напояване на полски култури“ в ПИ 62788.31.107, урбанизирана територия, с площ 48833 кв.м, НТП „Незастроен имот за жилищни нужди“, с. Рогачево, общ. Балчик, обл. Добрич, с възложител ЕТ „ВАСИЛ ГРИГОРОВ“ (отговорено от РИОСВ на 02.10.2020г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) “Изграждане на работилница с площадка за събиране и разкомплектоване на излезли от употреба МПС и специализирана селскостопанска техника”, с възложител: „СИ АГРО 2011“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 01.10.2020г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за „Преместване на площадка за извършване на дейности по третиране на отпадъци“ от поземлен имот (ПИ) № 72624.603.12, ул. „Свещеник Павел Атанасов“ № 20, гр. Добрич в ПИ 72624.603.366, ул. „Хан Тервел“, ПЗ „Запад“, гр. Добрич, с възложител: „АКУМПЛАСТ“ АД, гр. Девня (отговорено от РИОСВ на 30.09.2020г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за „Промяна на предназначението на магазини № 7, 8, 9, обособяване на помещения за абонатни станции в сутерена, проектиране на ОВК и вътрешни функционални изменения в четири апартамента“ в съществуващи жилищни сгради, в УПИ VII „За жилищно строителство, общественообслужване и магазини (с идентификатор 10135.3513.1845)“, по КККР на гр. Варна, с възложител: „БИЗНЕС КОМПЛЕКС МЛАДОСТ“ АД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 30.09.2020г.)
 • Съобщение за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за кв.18 по РП на кв. „Девня“, в гр. Девня, обл. Варна, с възложител ОБЩИНА ДЕВНЯ /отговорено от РИОСВ на 28.09.2020 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за „Разширение на ОУ „Васил Друмев“, находящо се в ПИ 10135.2560.221, урбанизирана територия, с площ 5095 кв.м, НТП „За обект комплекс за образование“, район „Приморски“, гр. Варна, с възложител ОУ „Васил Друмев“  (отговорено от РИОСВ на 29.09.2020 г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за “Изграждане на модулна инсталация за светли горива и метален павилион за обслужващи дейности“ в ПИ 20482.505.23, урбанизирана територия, с площ 282427 кв.м, НТП „За топлоенергийното производство“, Промишлена зона-юг, гр. Девня, общ. Девня, обл. Варна, с възложител: „МАСТЕР ТРАНС“ ООД  (отговорено от РИОСВ на 28.09.2020 г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за „Оползотворяване на отпадък с код – 10 06 01 – шлаки от първия и втория етап на производство (фаялит) при производството на бетонови смеси“ в УПИ XVI -19,62 по плана на промишлена зона „Клисе баир“, з-ще с. Тополи с площ 77 326 кв.м, с възложител: „ПРЕСБЕТОНЕЛ“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 25.09.2020 г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на бензиностанция за дизелово гориво, офис сграда, складова база, трафопост и паркинг“, с възложител „СИ ЕМ ПИ“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 28.09.2020 г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на шоурум и склад за съхранение и ремонтна дейност на помпено оборудване“ в ПИ 10135.4510.451, урбанизирана територия, с площ 4020 кв.м, НТП „Ниско застрояване (до 10 m)“, ЗПЗ, район „Владислав Варненчик“, гр. Варна, с възложител „ФЛУИДА“ ООД (отговорено от РИОСВ на 24.09.2020 г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за “Продължаване на добива на пясък от находище Маница“ землището на град Варна, община Варна, с възложител:  ЕТ “Морски бряг – Атанаска Василева” (отговорено от РИОСВ на 18.09.2020 г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за изработване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за техническа инфраструктура (трасе на уличен водопровод) и изграждане на жилищна сграда, в село Рогачево, общ. Балчик, обл. Добрич, с възложител: „ГЕРБУЛ ИНВЕСТ“ ООД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 18.09.2020 г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на жилищни сгради“ в гр. Варна , с възложители:  г-жа Георгиева и г-н Зойцов (отговорено от РИОСВ на 16.09.2020г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за „Монтаж на модулна инсталация за светли горива“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 20482.505.201 по КККР на гр. Девня, Промишлена зона юг, кв. „Повеляново“,  с възложител: „САЛС“ АД (отговорено от РИОСВ на 14.09.2020 г.)
 • Съобщение за ИП в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10135.4510.762 (номер по предходен план: квартал: 54, парцел: ХI-440009), с площ 4.279 дка, урбанизирана територия, с НТП „Нива“, местност „Налбанка“, район „Вл. Варненчик“, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Варна, с възложител:  „ЕКСКЛУЗИВ ИНВЕСТМЪНД“ ЕООД, гр. Варна /отговорено от РИОСВ на 15.09.2020 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на три жилищни сгради в поземлен имот (ПИ) № 07598.118.82 и две жилищни сгради в ПИ № 07598.118.83, урбанизирана територия, с обща площ 1578 кв. м, с начин на трайно ползване „Нива“ по КККР на жилищна зона „Бяла река“, гр. Бяла, общ. Бяла, обл. Варна, с възложител: “СЕВЕР ИНВЕСТ“ ООД  (отговорено от РИОСВ на 14.09.2020 г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за разширение на апартаментен комплекс „Топола Скайс“, в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 72693.149.148 по кадастрална карта (КК) на с.Топола, община Каварна, с възложител: „АКВАТЕК ТРЕЖЪР” ЕООД (отговорено от РИОСВ на 15.09.2020 г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за изграждане на водовземно съоръжение за добив на подземни води за питейно-битово водоснабдяване и противопожарни нужди на обект „Складове за семена и торове“ в ПИ с идентификатор 72624.87.85 по КККР на гр. Добрич, обл. Добрич, с възложител: „АГРОМЕДА“ ООД (отговорено от РИОСВ на 14.09.2020 г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за „Модернизиране на кравеферма чрез реконструкция и изграждане на пристройка за разширение на краварник“ в поземлен имот (ПИ) 39127.54.6, с площ 5.010 дка, урбанизирана територия, с начин на трайно ползване „За стопански двор“ в землището на с. Кочмар, общ. Тервел, обл. Добрич, е с възложител: ЗС Р. Русева (отговорено от РИОСВ на 10.09.2020 г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на газово стопанство на компресиран природен газ и площадков газопровод за захранване на хотелски комплекс с аквапарк“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 02508.541.175, местност „Табията“, гр. Балчик, общ. Балчик, обл. Добрич, с възложител: „ЛАЙТХАУС ГОЛФ ЕНД СПА ХОТЕЛ“ АД (отговорено от РИОСВ на 10.09.2020 г.)
 • Съобщение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 73393.15.901, по плана на с. Тръстиково, общ. Аврен, обл. Варна, с възложител „АГРО ПЛАНТ ИНВЕСТ“ ЕООД, гр. София /отговорено от РИОСВ на 20.07.2020 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на 8 бр. еднофамилни сгради“ в ПИ 10135.2054.51, идентичен с УПИ LX-20, кв. 207, с площ 4158 кв.м, НТП „Друг вид дървопроизводителна гора“, местност „Коджа тепе“, район „Приморски“,  гр. Варна, с възложител  „АЛФА 1 СЕКЮРИТИС“ ЕАД  (отговорено от РИОСВ на 02.09.2020 г.)
 • Съобщение за уведомление за инвестиционно предложение за „Промяна предназначението на магазин № 1 с идентификатор 10135.3511.591.1.78 в медико-дентален център“, с площ 154,50 кв.м, находящ като самостоятелен обект в съществуваща сграда в ПИ 10135.3511.591, урбанизирана територия, НТП „Комплексно застрояване“, район „Младост“, гр. Варна, с възложители Мавродиева и Робев (отговорено от РИОСВ на 31.08.2020 г.)
 • Съобщение за уведомления за инвестиционно предложение за „Преустройство и промяна предназначението на офис с идентификатор 10135.1.98.3.15 в амбулатория за индивидуална практика за първична дентална медицина /АИППДМП/ с рентгенова уредба за секторни дентографии“, находящ се като самостоятелен обект в многофамилна жилищна сграда с идентификатор 10135.1.98.3, район „Одесос“, гр. Варна, с възложител Тодоров (отговорено от РИОСВ на 31.08.2020 г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение за „Разширение и изменение на площадка за добив на подземни богатства-пясъци“ от находище „Калиманци“, с. Калиманци, общ. Суворово, обл. Варна, с възложител „ХИДРОСТРОЙ“ АД (отговорено от РИОСВ на 27.08.2020 г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на тръбен кладенец за водовземане от подземни води за водоснабдяване за други цели (автомивка)“ в ПИ 10135.4023.65, урбанизирана територия, с площ 19010 кв.м, НТП „ За търговски обект, комплекс“, местност „Боклук тарла“, район „Владислав Варненчик“, гр. Варна, с възложител „БАБЪЛС КАР УОШ“ ООД (отговорено от РИОСВ на 27.08.2020 г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение за „Разполагане на преместваеми обекти-модулна инсталация за светли горива и павилион за търговия“ в ПИ 20482.505.88, урбанизирана територия, с площ 4524 кв.м, НТП „За административна сграда, комплекс“, гр. Девня, общ. Девня. Обл. Варна, с възложител „ВИЗЕКС ПРО“ АД (отговорено от РИОСВ на 27.08.2020 г.)
 • Съобщение за инвестиционни предложения за „Обособяване на туристическа зона в местност „Авренска поляна“, находяща се в ПИ 03719.806.17 по КККР на гр. Белослав, с цел популяризиране на местното природно, културно и историческо наследство на територията на МИГ „Аврен – Белослав“, с възложител: ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ (отговорено от РИОСВ на 25.08.2020 г.)
 • Съобщение за инвестиционни предложения за „Изграждане на изложбена зала за модулни басейни и понтони“ в ПИ 10135.4510.1071, урбанизирана територия, с площ 2596 кв.м, НТП „Нива“, район „Владислав Варненчик“, ЗПЗ, местност „Налбанка“, гр. Варна, с възложител: Ю. Василев (отговорено от РИОСВ на 25.08.2020 г.)
 • Съобщение за инвестиционни предложения за изграждане на пет жилищни сгради на площ от 4703 кв.м, по една сграда във всеки от следните поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 30497.13.98, 30497.13.100, 30497.13.101, 30497.13.102, 30497.13.103, землище на село Звездица, общ.Варна, са с възложител: „КАСИОПЕЯ ПАРК“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 20.08.2020 г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на жилищна сграда”  в ПИ с идентификатор №35746.25.19 (стар номер 025019), с площ 9601 кв.м, землище на с. Камен бряг, общ.Каварна, област Добрич, с възложители: Марков и Симеонов (отговорено от РИОСВ на 19.08.2020 г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за „Реконструкция, основен ремонт и промяна на предназначение на сграда в Център за изкуства и занаяти, находяща се в УПИ V – за парк, кв. 28 по плана на гр. Долни чифлик, e с възложител: Община Долни чифлик  (отговорено от РИОСВ на 18.08.2020 г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за „Водовземане от подземни води чрез нов сондажен кладенец в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 58445.48.31 по КККР на с. Приселци, общ. Аврен, с възложител: „ЮРОГРИЙН ТЪРФ“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 18.08.2020 г.)
 • Съобщение за инвестиционни предложения (ИП) свързани с „Изграждане на пет жилищни сгради“ в ПИ № 10135.5403.5314, ПИ № 10135.5403.5315, ПИ № 10135.5403.5316, ПИ № 10135.5403.5317, ПИ № 10135.5403.5318, по плана на СО „Боровец – юг“, гр. Варна , с възложител:  ХЕЛТИ ШОП“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 13.08.2020 г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) свързано с: Изработване па ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 12574.45.36 но КККР на гр. Вълчи дол, с цел промяна предназначението на имота от „Нива“ в за „Еко пътека”, с възложител: община Вълчи дол (отговорено от РИОСВ на 12.08.2020 г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за „Разполагане на преместваем обект-колонка и резервоар за модулна станция за дизелово гориво за надземен монтаж“ в ПИ 37246.118.27, урбанизирана територия, с площ 3217 кв.м, НТП „За стопански двор“, с. Климентово, общ. Аксаково, обл. Варна, с възложител: „БГ АГРО ЗЕМЕДЕЛСКА КОМПАНИЯ“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 07.08.2020 г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за “Изграждане на магазин със склад“ в ПИ 10135.4508.208, урбанизирана територия, с площ 8961 кв.м, НТП „За търговски обект, комплекс“, район „Владислав Варненчик“, гр. Варна, с възложител „ДИОР АУТО“ ООД (отговорено от РИОСВ на 07.08.2020 г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за „Поставяне на модулна инсталация за светли горива“ в ПИ № 20482.505.450 по КККР на гр. Девня, обл. Варна, с възложител „Сигда Транс“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 07.08.2020 г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на площадка за събиране, съхраняване и предварително третиране на отпадъци, в това число разкомплектоване на ИУМПС, подготовка за повторна употреба, разглобяване на ИУЕЕО, сортиране и рязане на ОЧЦМ и балиране на пластмаса, хартия, картон и опаковки“ в УПИ XXII, кв. 4, Северна Промишлена зона, гр. Провадия, общ. Провадия, обл. Варна, с възложител „Гардения прима“ ООД (отговорено от РИОСВ на 07.08.2020 г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за Изработване на проект за изменение на  ПУП-ПРЗ за УПИ I, за паркинг и озеленяване в кв. 515 на ж.к. „Русия“, гр. Добрич. С изменението на плана се променя отреждането за „Газостанция, бензиностанция и озеленяване“, с възложител: „Пътнически превози“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 05.08.2020 г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за “Изграждане на приют за бездомни животни (кучета) и реконструкция на съществуващ сграден фонд“ в ПИ 36868.117.8, урбанизирана територия, с площ 11226 кв.м, НТП „За друг вид производствен, складов обект“, с. Кипра, общ. Девня“, с възложител ФОНДАЦИЯ „ЛЪКИ ХЪНТ ПРОДЖЕКТ“ (отговорено от РИОСВ на 04.08.2020 г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на овцеферма“ свързано с изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ), с цел промяна предназначението на УПИ III-14, кв. 2 по КККР на с. Миладиновци, общ. Добричка и отреждането му за „ПСД-животновъдна ферма за отглеждане на овце“, с възложител Георгиев (отговорено от РИОСВ на 03.08.2020 г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на тръбен кладенец“ в ПИ 10135.4040.27, с площ 7938 кв.м, урбанизирана територия, с НТП „За друг вид производствен, складов обект“, местност „Трошеви ниви“, район „Владислав Варненчик“, гр. Варна, с цел водоснабдяване за други цели – приготвяне на бетонови разтвори, e с възложител „ТЕМПО ТРАНС“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 30.07.2020 г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на център за работа с деца“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10135.2556.383, с площ 2450 кв.м, урбанизирана територия, с начин на трайно ползване „За друг обществен обект, комплекс“ по КККР на гр. Варна, е с възложител: Фондация „Карин дом“ (отговорено от РИОСВ на 29.07.2020 г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на тръбен кладенец“ в поземлен имот (ПИ) 72179.19.4. по КККР на с. Твърдица, община Шабла, обл. Добрич, с възложител:  Баналиев (отговорено от РИОСВ на 23.07.2020 г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на смесена сграда с обособени ресторант, магазини и жилищна част-апартаментен тип в УПИ I – 19, в кв. 5, идентичен с поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07598.115.76, с площ 2933 кв.м по КККР на гр. Бяла, общ. Бяла, обл. Варна, с възложител: Сохранная (отговорено от РИОСВ на 20.07.2020 г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за “Поставяне на инсталация – инсинератор за изгаряне на животински трупове” в поземлен имот с идентификатор № 44519.40.912 по КККР на с.Любен Каравелово, община Аксаково, област Варна, с възложител: „АГРО СИП“ ООД (отговорено от РИОСВ на 16.07.2020 г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на инсталация за сушене на неопасни утайки от пречиствателни станции за отпадъчни води“ (ПСОВ) в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 20482.505.181, в Промишлена зона – юг, гр. Девня, община Девня, област Варна, с възложител: „ЛЮДОН ТРАНС“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 16.07.2020г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за „Обособяване на площадка за извършване на дейности по съхраняване на опасни и неопасни отпадъци и третиране на неопасни отпадъци“ в част от поземлен имот (ПИ) № 20482.505.611, ПЗ-юг, гр. Девня, с възложител: «ИНВЕСТ 681» ЕООД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 13.07.2020г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на водовземно съоръжение /тръбен кладенец/“ в ПИ с идентификатор 58445.30.11, землище с. Приселци, общ. Аврен, с цел „Напояване на лозови масиви“ в поземлени имоти, землище с. Приселци, общ. Аврен, обл. Варна, с възложител: ЕТ „ИЙСТ АГРО – ГРИГОР  ГРИГОРОВ“, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 14.07.2020г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на 10 броя вилни къщи“ в с. Близнаци, общ. Аврен, обл. Варна, с възложител: „АДВЕНТУС БГ“ ЕООД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 14.07.2020г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на офис сграда за обществено обслужване“ в ПИ 10135.1506.632, урбанизирана територия, с площ 162 кв.м, НТП „Ниско застрояване (до 10 m)“, район „Одесос“, гр. Варна, с възложител „БАГРА“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 14.07.2020 г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за „Монтаж на резервоар за модулна станция за петролни продукти, за надземен монтаж с вместимост 30 м³ и колонка за зареждане на дизелово гориво“ в поземлен имот (ПИ) 12574.501.96 по КККР на гр. Вълчи дол, с възложител: „БГ АГРО ЗЕМЕДЕЛСКА КОМПАНИЯ“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 10.07.2020 г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за „Извършване на дейности по временно съхранение и балиране/уплътняване на битови отпадъци от облекла и текстил“ на площадка – склад 1, в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10135.3514.238, ул. „Уста Кольо Фичето“ № 19, район Младост, ЗПЗ, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 08.07.2020г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за „Поставяне на инсталация – инсинератор за изгаряне на животински трупове“ в ПИ 40885.9.66, земеделска територия, с площ 8518 кв.м, НТП „За друг вид производствен, складов обект“, с. Къпиново, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич (отговорено от РИОСВ на 09.07.2020 г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на нов тренировъчен център за морски лица в УПИ VII-50,272 „за общ. обслужване“, кв.11 по плана на ЮПЗ, ПИ 10135.5501.395 по КККР на гр. Варна, с възложител: „БЪЛГАРСКИ МОРСКИ КВАЛИФИКАЦИОНЕН ЦЕНТЪР“ ЕАД (отговорено от РИОСВ на 03.07.2020 г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на 7 бр. жилищни сгради представляващи жилищен комплекс от затворен тип“ в ПИ 10135.2569.320, урбанизирана територия, с площ 12014 кв.м, НТП „Средно застрояване (от 10 до 15 m)“, район „Приморски“, с възложител „ЛАЗУР ДЕЛУКС“ ООД (отговорено от РИОСВ на 03.07.2020 г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за свързано с  „Поставяне на два броя мобилни инсинератора за изгаряне на животински трупове“ в ПИ 37808.257.1 в землището на с. Козлодуйци, общ. Добричка (отговорено от РИОСВ на 02.07.2020г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за “Изграждане на търговски комплекс“, в ПИ 07598.301.4, урбанизирана територия, с НТП „ За друг обществен обект, комплекс“, с площ 1083 кв.м, гр. Бяла, обл. Варна, с възложител „МУУНСТОУН ГРУП“ ООД (отговорено от РИОСВ на 01.07.2020г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на футболно игрище с изкуствено покритие и паркинг“ свързано с изработване на изменение на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ II и УПИ III, кв. 241, с цел образуването на нов УПИ V „за хотел и обществено обслужване“, с площ 6074 кв.м, с. Кранево, общ. Балчик, обл. Добрич, с възложител: „СТРОЙТРАНС 2011“ ЕООД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 30.06.2020г.)
 • Съобщение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ), с възложител: Костадинов, гр. Варна
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец“ в имот с идентификатор 56695.14.20 по КККР на с. Плачи дол, общ. Добричка, обл. Добрич, за гравитачно напояване на площ от 66706 м² (имоти с идентификатори 56695.14.20 и 56695.14.21) съществуваща зеленчукова градина, с възложител: „ИМ КОМ“ АД (отговорено от РИОСВ на 25.06.2020 г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за „Промяна на предназначението и реконструкция на магазини и бар“ в „Медицински център“, в сграда с идентификатор 10135.513.472.19, по КККР на гр. Варна, с възложител: „ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ“ АД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 23.06.2020г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на животновъдна ферма за 100 бр. кози и производство на мляко“ свързано с изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ), с цел промяна предназначението на ПИ 58445.61.260, земеделска територия, с площ 2000 кв.м, НТП „Пасище“, с. Приселци, общ. Аврен, обл. Варна, с възложител: „ЕПОНА“ ЕООД  (отговорено от РИОСВ на 19.06.2020 г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за „Преустройство и модернизация на комплексна автоснабдителна станция“, находяща се в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10135.2555.2577 по плана на ж.к. „Изгрев“, 23-ти м.р. гр. Варна, с възложител: „БЕНИТА ОЙЛ“ ООД (отговорено от РИОСВ на 19.05.2020 г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за „Предприятие за рециклиране на метали от отпадъци“ в поземлени имоти ПИ № 20482.505.350 и ПИ № 20482.505.117, промишлена зона – Юг , землище на гр. Девня, община Девня, област Варна, възложител: „Технойон” ЕАД (отговорено от РИОСВ на 15.06.2020 г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на селскостопанска сграда за съхранение на растителна и животинска продукция и сондаж за напоителни нужди“, свързано с изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 37099.31.138, земеделска територия, НТП „Нива“, с площ 1593 кв.м, в землището на с. Кичево, общ. Аксаково, обл. Варна, с възложител С. Сълкова (отговорено от РИОСВ на 15.06.2020 г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за „Допълнение към ИП за изграждане на предприятие за преработка на селскостопанска продукция – пункт за изваряване на рози, етерично маслени култури (ЕМК), фуражно производство и добив на студено пресовани масла“ по плана на село Славеево, общ. Добричка, с възложител: СД „ВЪЗХОД-АРНЬО-АПОСТОЛОВ И ЛАЗАРОВ“, гр. Добрич (отговорено от РИОСВ-Варна, на 09.06.2020г.)
 • Съобщение за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ), с възложител: Радев, с. Езерец/отговорено от РИОСВ на 12.06.2020 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) e за „Изграждане на инсталация за обработка на биоотпадъци“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 02508.90.772, с площ 35471 кв. м, урбанизирана територия, с начин на трайно ползване: „За стопански двор“ по КККР на гр. Балчик, общ.Балчик, област Добрич, с възложител:  „ПЕРПЕТУУМ МОБИЛЕ БГ“ АД (отговорено от РИОСВ на 12.06.2020 г.)
 • Съобщение за „Увеличаване на броя отглеждани кокошки носачки от 350 бр. на 1500 бр.“ в съществуващ животновъден обект – сграда с индентификатор 02871.25.25.1, област Добрич, община Добричка, с.Батово, с възложител:  Костова(отговорено от РИОСВ на 12.06.2020 г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец за напояване на селскостопанска продукция“ в поземлен имот с идентификатор 14684.75.1, земеделска територия, с начин на трайно ползване „Нива“ по КККР на с. Генерал Колево, общ. Добричка, обл. Добрич, с възложител: „БИО ГАЗ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 10.06.2020 г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за „Увеличаване на капацитета на птицеферма за интензивно отглеждане на бройлери с 84 000 места“ в ПИ с идентификатор №69300.53.1,  площ 103 919 кв. м, /съгласно нотариален акт площ от 105 611 кв. м/, трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – за животновъден комплекс, стар номер 000053; 053001, землище на с. Стожер, община Добричка, област Добрич, възложител: „Реджина“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 05.06.2020 г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на жилищни сгради и паркинг за моторни превозни средства /МПС/“ в поземлен имот с идентификатор 62788.29.14, землище с. Рогачево, общ. Балчик, обл. Добрич, с възложител: „КОРАБЕЛНИКОВ М“ ЕООД, гр. София (отговорено от РИОСВ-Варна, на 04.06.2020г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на свинеферма“ в УПИ IVПСД, кв. 3, с площ 5221,37 кв. м, по плана на с. Овчарово, общ. Добричка, с възложител: „НЕДКО НЕДКОВ – ОВЧАРОВО“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 04.06.2020 г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на площадка за извършване на дейности по събиране и съхраняване на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) и хартиени, картонени, пластмасови и метални опаковки“ в поземлен имот с идентификатор 72624.207.37 „за ПСД – обработка /без рязане/ и продажба на дървен материал“, с площ 3000 кв.м, землище гр. Добрич, с възложител: „НАДИН 22“ ЕООД, гр. Силистра (отговорено от РИОСВ на 02.06.2020г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на шест жилищни сгради“ в УПИ XVIII-33, кв. 1, м-ст „Мечо ухо“ по плана на с.  Шкорпиловци, община  Долни чифлик, с възложители: М. Денчев, Н. Денчева и Е. Денчева (отговорено от РИОСВ на 02.06.2020 г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) „Монтаж на модулна станция за светли горива“, с възложител: „ПИРАМИД“ ЕООД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 02.06.2020г.)
 • Съобщение за изработване на проект на ПУП-ПЗ за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 05102.128.63 (номер по предходен план: 000063), с площ 6513 кв.м, с НТП „За стопански двор“ по плана на с. Бозвелийско, общ. Провадия, обл. Варна, с възложител: АЛТЕО БГ“ ООД, гр. Варна /отговорено от РИОСВ на 29.05.2020 г./
 • Съобщение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 00182.28.33 (номер по предходен план: 028033), с площ 3.130 дка, с НТП „Нива“, местност „Мюхлюза“ по кадастралната карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Аксаково, с възложител: г-жа Барудова, гр. Варна /отговорено от РИОСВ на 01.06.2020 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за „Създаване на обект за аквакултури – за интензивно отглеждане на декоративни рибки, зарибителен материал и полово зрели риби в микрорециркулационна система“ в ПИ 10135.2564.782, урбанизирана територия, с площ 739 кв.м, НТП „За друг обществен обект, комплекс“, район „Приморски“, гр. Варна, с възложител: „ФРЕШУОТЪР АКВАТИКС“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 01.06.2020 г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за „Поставяне на мобилна инсталация за изгаряне на животински трупове“ в имот с идентификатор в ПИ 67489.18.711 в землището на с. Слънчево, общ. Аксаково, с възложител: „Манекс сън“ АД (отговорено от РИОСВ на 01.06.2020 г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за „Монтаж на 2 бр. газоколонки, 2 бр. компресорни модули и изграждане на инсталационен канал и стоманобетонна площадка за оборудването – за зареждане на товарни автомобили с компресиран природен газ от платформи с батерии от бутилки“ в УПИ VII-226,570, кв. 1 (ПИ 20482.505.670) по КК на гр. Девня, с възложител: „СТРОЙ-СПЕД“ АД (отговорено от РИОСВ на 29.05.2020 г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за „Промяна в параметрите на един генератор касаещи номинална мощност от 1,5 MW на 2 MW“ в поземлен имот №23769.52.106, землище на село Дропла, община Балчик, възложител: “Лонг ЕМ” ООД (отговорено от РИОСВ на 28.05.2020г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за “Жилищно строителство“ свързано с изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план-План за застрояване /ПУП-ПЗ/ в ПИ №№ 87518.27.313, 87518.27.314, 87518.27.315, 87518.27.316, 87518.27.317,  87518.27.318, 87518.27.319, 87518.27.320, 87518.27.321, 87518.27.322, 87518.27.323, 87518.27.324, урбанизирана територия, с обща площ 7238 кв.м, НТП „Ниско застрояване (до 10 m)“ и ПИ 87518.27.325, урбанизирана територия, с площ 1009 кв.м, НТП „За второстепенна улица“ по плана на с. Яребична, общ. Аксаково, обл. Варна, с възложител Ж. Иванов (отговорено от РИОСВ на 28.05.2020г.)
 • Съобщение уведомление за „Изработване на Подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП-ПЗ/“ за ПИ 72624.301.22, земеделска територия, с площ 5403 кв.м, с НТП „ Нива“, гр. Добрич, обл. Добрич с цел урегулирането му и отреждането на имота за „ПСД и търговия“, с възложител ЕТ „МИРА-ПЕТЪР ПЕТРОВ“ /отговорено от РИОСВ на 27.05.2020 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за  „Изграждане на овцеферма за 50 бр. овце заедно с подрастващите и млекосъбирателен пункт“ свързано с изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ), с цел промяна предназначението на УПИ I, кв. 31, по КККР на с. Кочмар, общ. Тервел, с възложител Йорданов (отговорено от РИОСВ на 27.05.2020г.)
 • Съобщение за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на поземлени имоти /ПИ/ №№ 30497.505.1047, 30497.505.1048, 30497.505.1049, 30497.505.894, 30497.505.895, 30497.505.784, 30497.505.786, 30497.505.921 и 30497.505.922, от кв. 68, по плана на СО „Под село“, землище село Звездица, общ. Варна, с възложител: г-жа Вариклечкова, гр. Варна /отговорено от РИОСВ на 20.05.2020 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за „Промяна на предназначение и преустройство на част от търговски комплекс и офиси в амбулатория за дентална практика“ в УПИ „за търг. комп. и офиси“, с площ 1500 кв.м, кв. 48 по плана на гр. Долни чифлик, състояща се, от: чакалня и коридор, ренген, стерилизация, WC и три дентални кабинета, с възложител: „БОКАТ БОНЕВИ“ ООД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 20.05.2020г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на фуражен цех за производство на фураж, монтиране на котел с мощност 420 kW и газова бутилкова инсталация с вместимост до 3000 Nm3 компресиран природен газ – метан“ в УПИ IV, кв. 3 по плана на с. Овчарово, община Добричка, с възложител: „НЕДКО НЕДКОВ – ОВЧАРОВО“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 22.05.2020 г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за „Увеличаване на броя отглеждани кози майки и подобряване на условията за дезинфекция“ в урегулиран поземлен имот (УПИ) III, в кв. 73 В, по плана на с. Доброплодно, общ. Ветрино, с възложител: Костадинова (отговорено от РИОСВ на 21.05.2020 г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на магазин и цех за преработка на месо и месни продукти“, с възложител: ЕТ „ВИНИ-КИРИЛ БАКАЛОВ“, гр. Варна(отговорено от РИОСВ на 21.05.2020г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за  „Изграждане на овцеферма“ свързано с изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ), с възложител: „ЗСК БДИНЦИ“ ЕАД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 20.05.2020г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на площадка за извършване на дейности по третиране на отпадъци“ в ПЗ на гр. Добрич, с възложител: «EКОЛОГИЧНА КОМПАНИЯ» EООД, гр. София (отговорено от РИОСВ на 14.05.2020г.)
 • Съобщение за инвестиционни предложения (ИП) свързано с „Изграждане на многофункционална спортна зала“   в УПИ  I -23, кв. 4, гр. Вълчи дол, обл. Варна, с възложител: Община Вълчи дол (отговорено от РИОСВ на 15.05.2020 г.)
 • Съобщение за „Отглеждане на млечни овце в съществуващо стопанство, като се предвижда увеличаване на стопанството и закупуване на оборудване“, в поземлен имот (ПИ) 53093.501.149, с площ 2.532 дка, урбанизирана територия, с начин на трайно ползване „ниско застрояване (до 10 м)“ по КККР на с. Оборище, общ. Вълчи дол, обл. Варна, с възложител: Алексиева (отговорено от РИОСВ на 15.05.2020 г.)
 • Съобщение за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ), с възложите: „СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ“ АД, гр. Варна /отговорено от РИОСВ на 14.05.2020 г./
 • Съобщение за ИП е във връзка с промяна отреждането на имот – нива с площ от 7.386 дка, в за „Производствено-складова зона /ПСД/“ – изграждане на „Склад от термопанели, метална конструкция и бетонова основа“ в ПИ с идентификатор 27125.17.61, по плана на с. Езерово, общ. Белослав, обл. Варна, с възложители: г-н Димитров и г-н Николов/отговорено от РИОСВ на 13.05.2020 г./
 • Съобщение за инвестиционни предложения (ИП) свързани с: Изработване па ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 12574.62.15 но КККР на гр. Вълчи дол, с цел промяна предназначението на имота от за „Широколистна гора” в за „Еко пътека и въжена линии”, с възложител: Община Вълчи дол (отговорено от РИОСВ на 13.05.2020 г.)
 • Съобщение свързано  с  „Изграждане на две жилищни сгради в ПИ 07598.118.72 и три жилищни сгради в ПИ 07598.118.67“ по КККР на жилищна зона „Бяла река“, гр. Бяла, общ. Бяла, обл. Варна, с възложител: „СЕВЕР ИНВЕСТ“ ООД  (отговорено от РИОСВ на 13.05.2020 г.)
 • Съобщение свързано  с  „обособяване на площадка за приемане и временно съхраняване на отпадъци“ или  за  извършване на  дейности по приемане и съхраняване на следните отпадъци, с възложител: „ЯНИКА КЛИЙН ТРАНС“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 08.05.2020 г.)
 • Съобщение за изработване на проект за ЧИ на ОУПО за ПИ 72624.607.1119 (разделен и отреден за УПИ XIII „ОДО“ и УПИ XIV за „Озеленяване“) и за изработване на проект на изменение на ПУП-ПРЗ за същия ПИ 72624.607.1119, земеделска територия, с НТП „За друг поземлен имот за движение и транспорт“ с площ 1333 кв.м, в гр. Добрич, с цел обединяване на двата УПИ в един УПИ за „жилищно средно етажно застрояване“, с устройствени показатели: H до 5 етажа /15м/, Пл. застр. до 70%, Кинт до 2.0, Пл. озел. мин. 30%, с възложители: С. Попова, З. Харалампиева, В. Харалампиев, К. Петрова, К. Стефанова /отговорено от РИОСВ на 07.05.2020 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за „Модернизация и преоборудване на обект за аквакултури Мидена ферма „Дълбока“, свързани с изграждане на плаващи мрежени клетки /садки/ за интензивно отглеждане на риба във водите на Черно море, в рамките на изградената Мидена ферма „Дълбока“ в района на с. Българево, общ. Каварна, с възложител: „ДЪЛБОКА“ ООД (отговорено от РИОСВ на 05.05.2020 г.)
 • Съобщение за изработване на проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) № 35064.32.49 (стар номер: 032049), земеделска територия, с НТП „нива“, с площ 9.000 дка, землище гр. Каварна, общ. Каварна, обл. Добрич, с възложител:г-н Михайлов, гр. Каварна  /отговорено от РИОСВ на 04.05.2020 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на модулна станция за зареждане с дизелово гориво на ведомствени МПС“ , с възложител: “КАОЛИНЕАД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 29.04.2020г.)
 • Съобщение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за изменение на УПИ I-горско стопанство (психодиспансер), кв. 8 и УПИ I-81, УПИ II-81 и УПИ VI-80, кв. 9 по плана на с. Горен чифлик, общ. Долни чифлик, обл. Варна, с възложител: Община Долни чифлик, обл. Варна /отговорено от РИОСВ на 29.04.2020 г./
 • Съобщение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 72624.301.21, с площ 5.403 дка, земеделска територия, с НТП „нива“, по кадастралната карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Добрич, с цел промяна предназначението на същия (с отреждане на за производствена и складова дейност /ПСД/ и търговия), начина и характера на застрояване, устройствените показатели и установяване на линиите на застрояване – за изграждане на нова складова база за техника, инвентар и други промишлени стоки и тяхната продажба, с възложител: г-жа Е. Зив, гр. Добрич  /отговорено от РИОСВ на 24.04.2020 г./
 • Съобщение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 72624.301.20, с площ 5.404 дка, земеделска територия, с НТП „нива“, по кадастралната карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Добрич, с цел промяна предназначението на същия (с отреждане на за производствена и складова дейност /ПСД/ и търговия), начина и характера на застрояване, устройствените показатели и установяване на линиите на застрояване – за изграждане на складова база за техника, инвентар и други промишлени стоки и тяхната продажба, с възложител: „ГАМИ“ ООД, гр. Добрич /отговорено от РИОСВ на 24.04.2020 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП)“Изграждане на тръбен кладенец за добив на подземни води с цел напояване на земеделски култури“ в ПИ 06793.502.8, урбанизирана територия, с площ 12854 кв.м, НТП „Ниско застрояване (до 10 m), с. Брястово, общ. Балчик, обл. Добрич, с възложител: „ТОМАТО ФУДС“ ООД, гр. Балчик, обл. Добрич (отговорено от РИОСВ на 27.04.2020г.)
 • Съобщение за уведомление за инвестиционно предложение (ИП) “Изграждане на три броя къщи, автосервиз за ел. диагностика и автомивка“ в  поземлени имоти с идентификатори (ПИ) №№ 10135.4018.20, 10135.4018.21, 10135.4018.22 и 10135.4018.23, с обща площ 2339 кв.м, урбанизирана територия, НТП „Нива“, район „Владислав Варненчик“, общ. Варна, обл. Варна, с възложител: И. Цветков, гр. Варна, обл. Варна (отговорено от РИОСВ на 27.04.2020г.)
 • Съобщение за уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на мандра“ в ПИ 11781.7.1, земеделска територия, с площ 4403 кв.м, НТП „За кожарската, кожухарската и обувната промишленост“, с. Воднянци, общ. Добричка, обл. Добрич, с възложител: Д. Яшар, с. Воднянци, общ. Добричка, обл. Добрич (отговорено от РИОСВ на 27.04.2020г.)
 • Съобщение за уведомление за изработване на план за частичното изменение на Общ устройствен план на Община ОУПО на град Добрич за промяна на статута на земеделска земя в обхвата на ПИ 72624.902.145, землище на гр. Добрич в устройствена зона за вилен отдих ”Ов“ и проект за ПУП-ПЗ с цел отреждането на имота за „жилищно строителство“, гр. Добрич, с възложител: Aт. Атанасова, гр. Добрич /отговорено от РИОСВ на 27.04.2020 г./
 • Съобщение за уведомление свързано с инвестиционно предложение (ИП) за „Изменение на част от параметрите на дестилерия за производство на етерични масла, чрез преработка на тревни суровини (лавандула и др.)“ в село Изворово, общ. Генерал Тошево , с възложител:„ГАНЧЕВ 2003“ ЕООД, гр. Добрич(отговорено от РИОСВ на 16.04.2020г.)
 • Съобщение за уведомление свързано с промяна предназначението на първи жилищен етаж част от многофамилна жилищна сграда, находяща се в УПИ  VII-767, кв. 45, кв. Виница, гр. Варна, обл. Варна  в самостоятелна медико-диагностична лаборатория със сектор за микробиология и вирусология, индивидуална практика за първична медицинска помощ (ИППМП) и амбулатория за специализирана извънболнична медицинска помощ (АСИМП), с възложител: „ХОУМС ЕС“ ООД (отговорено от РИОСВ на 14.04.2020 г.)
 • Съобщение за уведомление свързано с „Обособяване на площадка за ситуиране на 2 броя трейлърни ремаркета за компресиран природен газ с капацитет до 5 782 нм3 (≈ 4 т) за резервно газово захранване на завод за полипропиленово фолио“, в ПИ 00182.28.65 по КККР на гр.  Аксаково, общ. Аксаково, с възложител: „Пластхим Т“ АД, гр. Тервел (отговорено от РИОСВ на 13.04.2020 г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за „Водовземане на подземни води от съществуващ тръбен кладенец (ТК) “Финеш-Пролез“, с цел напояване на зеленчукови култури“  , с възложител: „БАЛЕВ“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 10.04.2020г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване (с капацитет 15 места)“ , с възложител: ОБЩИНА ПРОВАДИЯ (отговорено от РИОСВ на 10.04.2020г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на кравеферма“ свързано с изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ), с възложител: Л.Мустафов (отговорено от РИОСВ на 09.04.2020г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за „Напояване на имоти“ в землището на с. Китен, общ. Провадия, обл. Варна, с възложител: „ДИВЕС ПЛЮС“ ЕООД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 03.04.2020г.)
 • Съобщение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 72624.603.361, с площ 5.647 дка, урбанизирана територия, ПЗ „Запад“, ул. „Хан Тервел“, по кадастралната карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Добрич, с цел отреждане на същия за производствена и складова дейност (ПСД)“, с устройствени показатели: Пл. на застр. – до 80%, Н – до 32м, Кинт – до 2.5 и Озел. площ – мин. 20%, с възложител: „ДОВЕРИЕ – ЛТ“ ЕООД, гр. Добрич /отговорено от РИОСВ на 03.04.2020 г./
 • Съобщение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 72624.603.366, с площ 10.880 дка, урбанизирана територия, ПЗ „Запад“, ул. „Хан Тервел“, по кадастралната карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Добрич, с цел отреждане на същия за производствена и складова дейност (ПСД)“, с устройствени показатели: Пл. на застр. – до 80%, Н – до 32м, Кинт – до 2.5 и Озел. площ – мин. 20%, с възложител: „АКУМПЛАСТ“ АД, гр. Добрич /отговорено от РИОСВ на 03.04.2020 г./
 • Съобщение за уведомление за „Добавяне на нови отпадъци, с които се предвижда извършване на дейности по третиране на територията на съществуваща  площадка за дейности с отпадъци с местонахождение: гр. Белослав, ПИ с идентификатор 03719.501.3538, номер по предходен план: УПИ V, кв. 136, с възложител: „СКРАП МЕТЪЛС С.М.“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 07.04.2020 г.)
 • Съобщение за „Производство на зеленчуци и плодове на площ от 7840 кв. м, и изграждане на сондаж за напояване“ в ПИ № 67489.55.17 по КККР на с. Слънчево, общ. Аксаково, обл. Варна, с възложител: Ст. Петров (отговорено от РИОСВ на 07.04.2020 г.)
 • Съобщение за изработване на Подробен устройствен план (ПУП)-ПРЗ или ПЗ за ПИ с идентификатор 10135.4507.309, местност „Узун Давлам“, район „Вл. Варненчик“, гр. Варна, с възложител: „ДЕЙМОС – КОРЕКТ“ ООД, гр. Аксаково/отговорено от РИОСВ на 01.04.2020 г./
 • Съобщение за  инвестиционно предложение (ИП) за „Площадка за третиране на отпадъци – център за търговска дейност с ОЧЦМ, събиране, транспортиране, временно съхраняване на опасни и неопасни отпадъци в това число – НУБА, гуми, масла опаковки и др., разкомплектоване на ИУМПС, разглобяване на ИУЕЕО и склад за части повторна употреба” в ПИ №35064.203.93 вид собственост – частна, вид територия – урбанизирана, НТП – за друг вид отпадъци, с площ 1511 кв.м, стар номер /000622/; 35064.203.78, в землището на гр. Каварна, община Каварна, област Добрич, с възложител „КОЧЕВ“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 30.03.2020 г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на животновъдна ферма за угояване на телета“ свързано с изработване на Подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП-ПЗ/ в село Стожер, общ. Добричка, обл. Добрич, с възложител: „СТОЖЕР 2008” ЕООД (отговорено от РИОСВ на 26.03.2020г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на три пет етажни сгради с обществено предназначение“ в поземлени имоти с идентификатори: 10135.4023.70 и 10135.4023.71, урбанизирана територия с НТП „ниви“, с обща площ 3.229 дка, местност „Боклук тарла“, район „Вл. Варненчик“, гр. Варна, с възложител: г-жа Тодорова, Недялкова, Генадиева, Райкова и г-н Проданов, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 26.03.2020г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за “Oползотворяване на отпадък с код 10 01 05 и влагането му вместо природен гипс в производството на строителни материали – газобетонни зидарийни блокчета” в ПИ с идентификатор № 72624.603.8, площ 99 288 кв.м, /съгласно нотариален акт 99 275 кв. м/,  НТП  – За производството на строителни материали, конструкции и изделия, трайно предназначение на територията – урбанизирана,  квартал 256, парцел XLIII, промишлена зона Запад, бул. „Трети Март“ № 60, гр. Добрич, община Добрич,  област Добрич, с възложител: „Ксела България“ЕООД (отговорено от РИОСВ на 26.03.2020г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за „Разширение и изменение на площадка за добив на подземни богатства-варовици“ от находище „Суворово“, разположено в землището на гр. Суворово, общ. Суворово, обл. Варна, с възложител: „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 25.03.2020г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на сграда на два етажа и един полуподземен етаж“ в поземлен имот с идентификатор 10135.3514.753, с площ 2735 кв.м, ЗПЗ, район „Младост“, гр. Варна, с възложител:  „ГАЗ ТРАНС ПЕТРОЛИУМ“ ЕООД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 20.03.2020г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за „Модулна станция за дизелово гориво“ в поземлен имот с идентификатор 70175.117.43 (номер по предходен план: 117019), нарушена територия, с НТП „За кариера за суровини за строителството и промишлеността в скален масив“, с площ 75079 кв.м, местност „Високата канара“, гр. Суворово, обл. Варна, с възложител: „ХИДРОСТРОЙ“ АД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 20.03.2020г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на пилотна инсталация за производство на скарида в биофлок система в дворно място с площ 1560 кв. м, от които УПИ XVII, пл. № 214, кв. 24, с площ 1130 кв.м  и 430 кв. м, част от УПИ XVIII, пл. № 214, кв. 24, целият с площ 1070 кв. м по плана на с. Орлова могила, общ. Добричка, обл. Добрич, с възложител: „ЛИНА-Д 2010“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 20.03.2020 г.)
 • Съобщение за проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ), с възложител община Дeвня и г-н Димитров /отговорено от РИОСВ на 19.03.2020 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за „Открит добив на подземни богатства в находище „Цареви ливади“, общ. Суворово, обл. Варна, след допълнителни геологопроучвателни работи на варовици – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от ЗПБ“, с възложител: „ФИНИНВЕСТМЪНТ“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 19.03.2020г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) „Производство на сухи кремообразни, емулгиращи и желирани смеси“ в село Слънчево, общ. Аксаково, с възложител:„АТИС ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 17.03.2020г.)
 • Съобщение уведомление за ЧИ на ОУПО за поземлен имот (ПИ) № 72624.497.76 и изработване на проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.497.76, в гр. Добрич, с възложител: г-жа Иванова /отговорено от РИОСВ на 13.03.2020 г./
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на къмпинг за каравани, бунгала, офис и санитарни възли“ в село Близнаци, общ. Аврен, обл. Варна, с възложител: Димитрова, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 11.03.2020г.)
 • Съобщение уведомление за изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ), включващ: проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) и инвестиционен проект за поземлен имот с идентификатор 21912.10.14, в гр. Долни чифлик, общ. Долни чифлик, обл. Варна, с възложител: „СТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ БС“ ЕООД, гр. София (отговорено от РИОСВ на 10.03.2020 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) с възложител „ЯЙЦА И ПТИЦИ ЗОРА“ АД :
 1. „Поставяне на съоръжение-инсинератор за изгаряне/обезвреждане на отпадъци от животни“ в поземлен имот с идентификатор 22988.33.34, находящ се в с. Дончево, общ. Добричка;
 2. „Изграждане (монтиране) на 4 броя дезинфекционни станции за дезинфекция на влизащите на територията на птицекомбината превозни средства“ в поземлени имоти с идентификатори 22988.33.34, 22988.21.113, 22988.21.115, находящи се в с. Дончево, общ. Добричка и поземлен имот с идентификатор 53597.23.1, находящ се в с. Опанец, общ. Добричка;
 3. „Изграждане на ограда на прилежащия имот на ферма стокови носачки“ в поземлен имот с идентификатор 22988.33.34, находящ се в с. Дончево, общ. Добричка;
 4. „Изграждане на санитарен пропускник и метална ограда на ферма подрастващи стокови носачки“ в поземлени имоти с идентификатори 21.113, 22988.21.115, находящи се в с. Дончево, общ. Добричка;
 5. „Закупуване на мобилна специализирана машина за извършване на дезинфекции“ за птицефермата в поземлен имот с идентификатор 22988.33.34, находящ се в с. Дончево, общ. Добричка;
 6. „Изграждане на инсталация ADVA Farm за структуриране и витализиране на питейна вода за животни“ в поземлен имот с идентификатор 53597.23.1, находящ се в с. Опанец, общ. Добричка.

(отговорено от РИОСВ на 11.03.2020 г.)

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) Изграждане на сгради със смесено предназначение в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10135.1507.1030, гр. Варна,  с възложител: ПАРАХОДСТВО БМФ АД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 04.03.2020г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) Изграждане на разпределителни газопроводи и газопроводни отклонения на имоти в регулацията на гр. Генерал Тошево, с възложител: ДОБРУДЖА ГАЗ АД, гр. Генерал Тошево (отговорено от РИОСВ на 02.03.2020г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за Съхранение и употреба на компресиран природен газ за нуждите на дестилерия за преработка на етерично-маслени култури“ в поземлен имот с идентификатор 02508.55.258, ПЗ, ул. „Черно море“ № 75А, гр. Балчик, с възложител: Д. ДОНЕВ – ЗП, село Сенокос, общ. Балчик (отговорено от РИОСВ на 25.02.2020г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за Изграждане на сграда със смесено предназначение“ в гр. Варна, с възложител: Т. Димитров, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 28.02.2020г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Производство на ел. енергия от преработка на биоотпадъци, пластмасови опаковки от бита и промишлеността“  в ПИ с идентификатор № 20482.505.26, част от имота с площ 60,000 дка, трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване –  за друг вид производствен и складов обект, землище на град Девня, община Девня, област Варна, с възложител „Ем-Ен“ООД (отговорено от РИОСВ на 24.02.2020 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Производство и изгаряне на брикети (със съдържание до 10 % петрококс в тях) във варовите пещи на завода„ в ПИ с идентификатор № 20482.505.201,  площ 757 406 кв.м,  НТП – За химическата и каучуковата промишленост, вид територия  – урбанизирана, град Девня,  община Девня, област Варна (отговорено от РИОСВ на 20.02.2020 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Промяна на предназначението на Офис № 1 в Дентална клиника“ в гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 19.02.2020г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Промишлена газова инсталация за захранване на съществуващи консуматори от газово стопанство на компенсиран природен газ в Асфалтова база“ в гр. Тервел, обл. Добрич(отговорено от РИОСВ на 11.02.2020г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Промяна на предназначение на производствени сгради в магазин и конюшня“ в село Господиново, общ. Бяла, обл. Варна(отговорено от РИОСВ на 13.02.2020г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Обособяване на център за лечебни (здравни) услуги на първи етаж и в сутерена на съществуваща сграда за хотелиерски услуги – апарт-хотел“ по плана на 7-ми м.р. в гр. Варна  (отговорено от РИОСВ на 11.02.2020г.)
 • Съобщение уведомление за за изработване на проект на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) (отговорено от РИОСВ на 13.02.2020 г.)
 • Съобщение заинвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на промишлена газова инсталация към консуматори в асфалтова база“, находяща се в ПИ 12262.12.50, с. Врачанци, общ. Добричка, с възложител „Пътно строителство“ АД, гр. Добрич (отговорено от РИОСВ на 10.02.2020г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на площадка за извършване на дейности по събиране и съхраняване преди предаване за последващо оползотворяване на излезли от употреба гуми“ в Промишлена зона – Юг на гр. Девня (отговорено от РИОСВ на 07.02.2020г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Ситуиране на трейлърно ремарке за компресирен природен газ за газово захранване на котел“ в село Славеево, общ. Добричка (отговорено от РИОСВ на 07.02.2020г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Поставяне на модул за мандра, с цел преработка на мляко и търговия с млечни продукти“ в село Александрия, общ. Крушари (отговорено от РИОСВ на 07.02.2020г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на площадка за търговия, разкомплектоване на ИУМПС, складиране и третиране на отпадъци“, гр. Добрич (отговорено от РИОСВ на 06.02.2020г.)
 • Съобщение уведомление за ИП за „Изграждане на площадка за третиране на строителни отпадъци /СО/“, в имот № 12262.12.50 в землището на с. Врачанци, община Добричка, област Добрич (отговорено от РИОСВ на 04.02.2020 г.)
 • Съобщение уведомление за ЧИ на ОУПО с обхват УПИ Х „за ОО и трафопост“ в кв. 26 на ЦГЧ, гр. Добрич и изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ Х, в гр. Добрич
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за “Изграждане на тръбен кладенец ТК-1“ в ПИ 32278.30.61, гр. Игнатиево, общ. Аксаково, обл. Варна
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на капково напояване“, с цел отглеждане на трайни насаждения в ПИ 10663.16.18, 10663.16.19, земеделска територия, с НТП „Друг вид трайно насаждение“ и ПИ 10663.16.47, земеделска територия, с НТП „Овощна градина“, с обща площ 44655 кв.м, в землището на с. Венчан, местност „Помпена Златина“, общ. Провадия, обл. Варна
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за “Изграждане на общежитие“, в ПИ 10135.4505.424, урбанизирана територия, с НТП „ За друг обществен обект, комплекс“, с площ 1442 кв.м, район „Владислав Варненчик“, гр. Варна
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за изграждане на „Частен клуб по приложни изкуства“ в урегулиран поземлен имот (УПИ) XX-51, кв. 15 по плана на СО „Зеленика“, район „Аспарухово“, гр. Варна, общ. Варна
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Увеличаване на капацитета на предвидените за изгаряне в инсталацията за термично третиране опасни /ОО/ и неопасни /НО/ отпадъци с включване на нови кодове отпадъци“ в ПИ с идентификатор № 20482.124.701, площ 3 612 кв.м,  НТП – за друг вид производствен, складов обект,  вид територия  – урбанизирана, местност Отсреща,  град Девня,  община Девня, област Варна, стар номер 124701
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) свързано със създаване на обект за аквакултури за интензивно отглеждане на червенощипков рак в помещение от 120 кв.м находящо се в гр. Варна, СО „Акчелар 522“ № 833, жк „Паралакс парк“ № 1
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на водовземно съоръжение за напояване на лозови насаждения“ в село Аврен, общ. Аврен, обл. Варна
 • Съобщение уведомление за инвестиционни предложения (ИП) свързани с  промяна предназначението на земеделска територия с цел изграждане на жилищни сгради в ПИ № № 35746.25.19, 35746.25.20, 35746.25.21 по КК на с. Камен бряг, общ. Каварна, обл. Варна
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) “Площадка за събиране и временно съхранение на неопасни отпадъци, преди предаване за оползотворяване” в ПИ с идентификатор № 55110.60.84, площ 20 000 кв.м,  НТП  – депо за индустриални отпадъци,  трайно предназначение на територията – урбанизирана,  м. Средния сакар,  с. Падина,  община Девня, област Варна, стар номер 55110.6068, с възложител: „Он енерджи“ ЕООД
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за извършване на  дейности по третиране на отпадъци (съхраняване, смилане/раздробяване, сушене, рециклиране в двушнекова екструдираща система „SHJ-63B“)“ от ПИ с идентификатор 72624.603.12,гр. Добрич, обл. Добрич,  в  ПИ с идентификатор 72624.603.366, гр.Добрич, обл. Добрич
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „промяна в параметрите на един генератор касаещи номинална мощност до 5 MW, височина на кулата до 125 м, диаметър на ротора до 150 м“ в поземлен имот №77390.27.70, землище на село Храброво, община Балчик, възложител: “Вентус дивелопмънт” ЕООД
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Търговия с отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) и последваща обработка, включваща: сортиране, рязане, уплътняване, разкомплектоване и шредиране“ на съществуваща площадка в Промишлена зона – Юг, в гр. Девня
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „промяна в параметрите на един генератор касаещи номинална мощност от 1,5 MW на 2 MW“ в поземлен имот №23769.52.106, землище на село Дропла, община Балчик, възложител: “Лонг ЕМ” ООД
 • Съобщение уведомление за ИП поставяна на преместваеми обекти за сезонно ползване в ПИ № 10135.5077.41 и № 10135.5077.10, с НТП „широколистна гора“, м-ст „Прибой“ по КККР на гр. Варна
 • Съобщение уведомление за проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатор 32278.89.71, с площ 2808 кв.м, урбанизирана територия, с НТП “За стопански двор“, местност „Саячала“, гр. Игнатиево, общ. Аксаково, с цел отреждане на имота „За складова и логистична дейност, бензиностанция и газостанция“.
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Комплексен проект за инвестиционна инициатива“ (КПИИ) в обхвата на поземлени имоти с идентификатори 05311.50.2 и 05311.50.3 по КККР на с. Болярци, общ. Аврен свързан с  изработване на: проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) и инвестиционен проект за промяна предназначение на сгради и изграждане на цех за преработка на месни и спиртни продукти.
 • Съобщение уведомление за ИП в поземлени имоти (ПИ) с идентификатори: 10135.4044.44 (номер по предходен план: 044044) и 10135.4044.43 (номер по предходен план: 044043), с обща площ 8.599 дка, земеделска територия, с начин на трайно ползване „Ниви“, местност „Налбанка“, район „Вл. Варненчик“, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Варна, обл. Варна.
 • Съобщение уведомление за инвестиционно намерение ИН за „Изграждане на площадка за загробване на животни – трупна яма“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 06416.91.36, с. Брестак, общ. Вълчи дол
 • Съобщение уведомление за ИН за: „Изграждане на производствено-складова база – винарска изба с рекреационна част към нея – енотека с предвидени стаи за настаняване на гости“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 51233.91.16, с площ 5515 кв.м, земеделска територия с НТП “Нива“, местност „Орта йолу“, с. Невша, общ. Ветрино, обл. Варна, и изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатор 51233.91.16, с площ 5515 кв.м, земеделска територия с НТП “Нива“, местност „Орта йолу“, с. Невша, общ. Ветрино, обл. Варна, с цел промяна на предназначението и устройване на имота в за „Смесена устройствена зона“ – за „Производствено – складова и рекреационна дейност“
 •  Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на локална пречиствателна станция за отпадъчни води от кланица, транжорна и предприятие за месопреработка“ (отговорено от РИОСВ на 26.11.2019г.)
 • Съобщение  уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на тръбни кладенци за добив на подземни води за напояване на зелени и тревни площи и други цели (за осигуряване на алтернативно водоснабдяване и за всички други цели на „Летище Варна“)“,  гр. Аксаково (отговорено от РИОСВ на 22.11.2019г.)
 • Съобщение  уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на производствен цех за сладкарски изделия“ в село Страшимирово, общ. Белослав, обл. Варна (отговорено от РИОСВ на 22.11.2019г.)
 •  Съобщение уведомление за ИП за изграждане на директен, присъединителен газопровод от ГРС „Девня“ до т.29 от присъединителен газопровод първа част, с разрешение за строеж №1/04.01.2018г., от ТЕЦ „Девен“ до Завод за полипропиленово фолио, Промишлена зона „Юг“, гр.Девня“  –
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за “Ремонт и реконструкция на съществуващи рибарници с цел риборъзвъждане, спортен риболов, отдих, в ПИ №24102.37.198 и  24102.38.197,  изграждане на два тръбни кладенци в ПИ №24102.37.188 и  24102.38.102 и водовземане от Дуранкулашко езеро“, в землището на с. Дуранкулак, общ. Шабла, с възложител: “Кария Фиш Трейдинг” ООД (отговорено от РИОСВ на 18.11.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за„Разширение на съществуваща площадка за дейности с отпадъци“ в гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 18.11.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Оптимизиране на поливната инсталация на овощни градини в землището на с. Оброчище, свързано с изменение на точката на водовземане от р. Батовска, с местоположение поземлени имоти (ПИ) 53120.46.44; 53120.46.41; 53120.46.40; 53120.46.56, с възложител: „ЕКО АГРО“ АД (отговорено от РИОСВ на 20.11.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на осем еднофамилни жилищни сгради“ в поземлен имот с идентификатор 10135.2569.136 (номер по предходен план: квартал: 34, парцел: XV-136), с площ 3523 кв.м, урбанизирана територия, с НТП „Ниско застрояване – до 10м“, район „Приморски“, к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна, с възложител: „СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ“ АД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 18.11.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на площадка за извършване на дейности по събиране и съхраняване с код R13 на отпадъци (производствени отпадъци – 6000 т/г., отпадъци от: масла – 2000 т/г., нефтопродукти – 2000 т/г. и опасни -2000 т/г.)“ в поземлен имот с идентификатор 20482.505.611 (стар идентификатор: 20482.505.16), с площ 15314 кв.м, урбанизирана територия, с НТП „За друг вид производствен, складов обект“, Промишлена зона-юг, гр. Девня (отговорено от РИОСВ на 18.11.2019г.)
 • Съобщение уведомление за уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на дестилерия за етерични масла“ в село Храброво, общ. Балчик, обл. Добрич (отговорено от РИОСВ на 14.11.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) свързано с „Изграждане на 6 бр. бунгала за сезонно обитаване“ в ПИ 39459.25.563, с. Кранево, общ. Балчик, с възложител ЕТ “Стария дъб-Добри Добрев“ (отговорено от РИОСВ на 13.11.2019г.)
 • Съобщение уведомление за за инвестиционно предложение (ИП) за „Преустройство на съществуваща сграда и пристройка към нея за промяна на предназначението и в общежитие с ООХ и магазин за хранителни стоки“ в УПИ XXV, кв. 3 по КККР на с. Овчарово, общ. Добричка (отговорено от РИОСВ на 13.12.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Реконструкция на ВЛ 110 kV „Дропла“ от п/ст „Генерал Тошево“ до п/ст „Шабла“, с 311 бр. стоманорешетъчни стълбове“, с възложител: „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД (отговорено от РИОСВ на 06.11.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Реновиране на обект за производство на мляко и млечни продукти от собствена ферма“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 05311.50.3, с площ 8203 кв. м, урбанизирана територия, с начин на трайно ползване „за животновъдна ферма“, местност „Курията“, с. Болярци, общ. Аврен, обл. Варна, с възложител: БОЛЯРСКИ ХАН ЕООД (отговорено от РИОСВ на 08.11.2019г.)
 • Съобщение уведомление за изработване на проект на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) на линеен обект „Подземна оптична мрежа за електронни съобщения с обща дължина на трасето 33 км засягащи ПИ (само местни пътища) в неурбанизираните територии на общини: Дългопол, Провадия, Аврен и Долни чифлик, с възложител: ВАРНА ЛАН ООД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 06.11.2019 г.)
 • Съобщение уведомление за изработване на проект на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 11702.50.8 (номер по предходен план: 050008), с площ 2471 кв.м, урбанизирана територия, с НТП „За животновъдна ферма“, местност „Мешелика“ по плана на с. Водица, общ. Аксаково, обл. Варна, с цел делба на същия на три ПИ: ПИ 11702.50.31 (с площ 691 кв.м), ПИ 11702.50.32 (с площ 680 кв.м) и ПИ 11702.50.33 (с площ 1099 кв.м) и промяна предназначението на същите с отреждане за ПСД – за складова дейнот (три бр. складове), с възложител: ЕКО ПАРК ИНВЕСТ ЕООД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 06.11.2019 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно намерение (ИН) за закриване и рекултивация на общинско депо за битови  отпадъци на територията на общ. Бяла, обл. Варна в поземлен имот с идентификатор 07598.82.13, м-ст „Турта“, по КККР на общ. Бяла, обл. Варна, с възложител: Община Бяла (отговорено от РИОСВ на 06.11.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на жилищна сграда с магазин за хранителни стоки в ПИ с идентификатор 10135.3512.1429 (стар идентификатор 10135.3512.132;10135.3512.129;10135.3512.258), с площ 1260 кв.м, урбанизирана територия, с НТП „За друг обществен обект, комплекс“, район „Младост“, гр. Варна, с възложител: ЦБА ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ АД, гр. Велико Търново (отговорено от РИОСВ на 01.11.2019г.)
 • Съобщение уведомление за изработване на проект на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 21083.40.22 (номер по предходен план: 040022), с площ 3.015 дка, земеделска територия, с НТП „За стопански двор“, по плана на с. Победа, общ. Добричка, с цел промяна отреждането на имота за производствена и складова дейност (ПСД) – изграждане на жилищна сграда и склад за складиране на селскостопанска техника и продукция, с възложител: А. Маринова, гр. Добрич (отговорено от РИОСВ на 01.11.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Монтиране на дестилерия за преработка на етерично-маслени култури (лавандула, маточина, и др.)“ в поземлен имот с идентификатор 58270.501.296, урбанизирана територия, с НТП „За стопански двор“, с площ 5750 кв.м, ул. „Четвърта“ по плана на село Преспа, общ. Балчик, обл. Добрич, с възложител: ЕТ „СТРОНГ-Тихомир Георгиев“, гр. Добрич (отговорено от РИОСВ на 31.10.2019г.)
 • Съобщение уведомление за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) , с възложител: „СОЛВЕЙ СОДИ“ АД, гр. Девня (отговорено от РИОСВ на 31.10.2019 г.)
 • Съобщение уведомление за изработване на проект на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ), с възложител: г-жа Василева, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 30.10.2019 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на площадка за извършване на дейности по събиране, временно съхраняване и предварително третиране на излезли от употреба гуми (ИУГ)“ в гр. Девня, с възложител: „ХИМПРОМ КОМЕРС 2016“ ЕООД, гр. Девня (отговорено от РИОСВ на 31.10.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Промяна на предназначение, основен ремонт и пристрояване на съществуваща сграда “ с идентификатор 10135.3511.1461.10, ПЗ „ Планова“ , гр. Варна, общ. Варна, с възложител: ОБЩИНА ВАРНА (отговорено от РИОСВ на 29.10.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Преустройство и смяна предназначение на съществуваща сграда – гараж в обект за винопроизводство“ в УПИ XII, „за социални дейности и безвредни производствени дейности“, кв. 71 по плана на с. Аврен, общ. Аврен, обл. Варна, с възложител: „ХОЛИДЕЙ БИО“ ООД (отговорено от РИОСВ на 31.10.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение  (ИП) за „Изграждане на собствена база за иновативни учебни заведения“ в поземлени имоти с идентификатори №№ 10135.2517.5175 и 10135.2517.5176, с обща площ 8795 кв.м, СО „Манастирски рид, Бялата чешма, Дъбравата“, местност „Аязма“, район „Приморски“, гр. Варна, с възложител: НОВО ОБРАЗОВАНИЕ ДЗЗД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 28.10.2019г.)
 • Съобщение свързано със закупуване, монтиране и въвеждане в експлоатация на  „Мобилно съоръжение за преработка на отпадъци от цех за преработка на риба и аквакултури ( до 1 тон/ден ) с използване на патентована технология за микродъгова обработка във въртящи се магнитни полета“ с цел  производство на протеинова паста предназначена за хранителна добавка в хранителни смеси за животни в т.ч риби  в УПИ XIII, кв. 27, по плана на с. Славеево, общ. Добричка, с възложител: „Бул Аква Фиш” ООД (отговорено от РИОСВ на 28.10.2019г.)
 • Съобщение уведомление за Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) за „Промяна предназначението на съществуваща сграда от „Хотел магазини за хранителни и промишлени стоки, офис и снек-бар“ в „Дом за стари хора и социални дейности“ находяща се в УПИ Х, кв. 27 по регулационния план на с.Шкорпиловци, община Долни чифлик, област Варна /ПИ с иденификатор 83404.501.532/, свързан с проект за подробен устройствен план – план за застрояване на УПИ X “Дом за стари хора и социални дейности“, кв. 27 по плана на с. Шкорпиловци, община Долни чифлик, област Варна, част от КПИИ, с възложител: „ДОМ ЧЕРНОМОРЕЦ“ ООД (отговорено от РИОСВ на 25.10.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение  (ИП) свързано с изграждане на водовземно съоръжение за добив на термални  води с цел водоснабдяване, с възложител: „ГРАНД ХОТЕЛ ВАРНА“ АД (отговорено от РИОСВ на 25.10.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно намерение (ИН) свързано с реконструкция и строителство на еднофамилни жилищни сгради в УПИ ХIV – 20, в кв.4  по ПУП на зона за отдих „Луна“ гр. Бяла, община Бяла, област Варна, с възложител: „ЛУНА – ПАРК РЕЗИДЪНС“ ООД (отговорено от РИОСВ на 24.10.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно намерение (ИН) за „Медицински център с оптика и аптека, трафопост и жилищно строителство“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10135.3513.215, район „Младост“ гр. Варна, с възложител: „ХИПОКРАТ“ ЕООД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 23.10.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за изграждане на сграда за обществено обслужване, включваща информационен център, институт по хидрология и дайвинг обучение в УПИ XIX-1006 за брегоукрепване, озеленяване и общ. обслужване, кв. 1 на Крайбрежна зона – Съставна зона 6, гр. Варна, с възложител: „ХОЛДИНГ ВАРНА“ АД (отговорено от РИОСВ на 23.10.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно намерение (ИН) за „Изграждане на жилищна сграда (апартаментен тип), басейн и паркинг за моторни превозни средства“ в УПИ VII-133, по кадастралната карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Бяла, с възложител: Сохранная, гр. Бяла(отговорено от РИОСВ на 18.10.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за изграждане на ново водовземно съоръжение за добив на подземни води за нуждите на допълнително резервно водоснабдяване на рециркулационна система за отглеждане на риба, с възложител: „ТЕРМО ЛИДЕР“ ООД  (отговорено от РИОСВ на 22.10.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Отглеждане на 51 бр. зайкини-майки на площ от 400 кв.м в животновъден обект“ в поземлен имот с идентификатор 07598.302.21, с площ 1192 кв.м, урбанизирана територия, с НТП „Ниско застрояване до 10 м“, ул. „Михаил Дойчев“ № 23, по КККР на гр. Бяла, обл. Варна, с възложител: И. Янев, гр. Бяла (отговорено от РИОСВ на 14.10.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Рекултивация на депо за неопасни отпадъци – депо за фосфогипс /клетки 1 и 2/“ в ПИ №№20482.248.90, 20482.248.123, 20482.280.53, 20482.280.54, 20482.280.58, 20482.280.129, 20482.280.132“ в землището на град Девня, община Девня, област Варна, с възложител: „Агрополихим“АД (отговорено от РИОСВ на 15.10.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно намерение (ИН) „Увеличаване на количествата за съхранение на отпадъци и включване на нови дейности по оползотворяване с отпадъци“ в ПИ № 37099.47.40,   площ  4 000 кв.м, /съгласно нотариален акт площ 4 001 кв. м/, стар номер 047040, вид собств. частна, вид/ територия – урбанизирана, НТП – за друг вид застрояване, м. Казълджик Пунар, село Кичево, община Аксаково, област Варна, с възложител: „Андреа 2012″ЕООД (отговорено от РИОСВ на 11.10.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за изграждане на навес за съхранение на селкостопанско оборудване и поставянае на мобилна съоръжение за дестилация/ преработка  на етерично маслени култури в ПИ   с идентификатор 35064.501.1479 с НТП „за друг вид производствен складов обект“ по КККР на гр. Каварна, обл. Добрич, с възложител: ЗП Т. ДИМОВ (отговорено от РИОСВ на 15.10.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за за „Изграждане на шоурум за строителни изделия (дограми – врати, прозорци, и др.), складово помещение и офис“ в поземлен имот с идентификатор 10135.4510.453 (номер по предходен план: 041033, квартал: 30, парцел: VI-410033), с площ 2672 кв.м, урбанизирана територия, с НТП “нива“, ЗПЗ, район „Вл. Варненчик“, гр. Варна, с възложител: Д. Юдов, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 04.10.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно намерение (ИН) „Изграждане на административна сграда – информационен център“ в землището на гр. Провадия, с възложител: ОБЩИНА ПРОВАДИЯ (отговорено от РИОСВ на 07.10.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Оползотворяване на отпадъци и тяхното влагане в строителни продукти“ в ПИ № 10135.3514.715, , район Младост, Западна промишлена зона, вид собственост – частна, вид територия урбанизирана, НТП – за друг вид производствен, складов обект, площ 11 654 кв.м, стар номер 33, квартал 11, парцел част от XХХІV „За производствено складова дейност“, гр. Варна, община Варна, област Варна, с възложител: “Проджект инженеринг Варна“ЕООД (отговорено от РИОСВ на 10.10.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за реконструкция, пристрояване и надстрояване на съществуващи сгради, строителство на четири броя бунгала, и  обособяване на винарна, дегустационна, медийна зала и общо помещение в ПИ 000240 по ПУП – ПРЗ на ПИ 000240 по КВС на с. Солник, община Долни чифлик, област Варна, с възложител:  „ЕКОТЕХ БИО“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 11.10.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на депо за неопасни производствени отпадъци с капацитет 95 т/денонощие и 34 000 т/годишно“ в ПИ №31005.15.51, площ 491465 кв.м, стар номер 000051 трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – Депо за индустриални отпадъци, землище на с. Златина,  община Провадия,  област Варна, с възложител: „ЗСК-Девня“АД (отговорено от РИОСВ на 08.10.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на три буни и три малки мостчета в крайбрежните води на Черно море “ във връзка с предстоящо изграждане на поредни етапи от обект „Мидена ферма Дълбока“ в района на с. Българево, общ. Каварна, с възложител: „ДЪЛБОКА“ ООД  (отговорено от РИОСВ на 03.10.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за изграждане на „Сгради за резервоар за вода и помпена станция към тръбен кладененец“ в ПИ с идентификатор 53210.19.12 /идентичен с №019012/, с площ 35907 кв. м, урбанизирана територия, с начин на трайно ползване – „За хранително-вкусовата промишленост“, по КККР на с. Овчарово, общ. Добричка, с възложител: „НЕДКО НЕДКОВ – ОВЧАРОВО“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 03.10.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на кравеферма и мандра“ в поземлен имот с идентификатор № 05311.50.3, по плана на с. Болярци, общ. Аврен, с възложител:  г-жа Статева, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 27.09.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за “изграждане на два броя експлоатационни сондажи, с прилежащи съоръжения и комуникации“ в поземлен имот с идентификатор №58503.171.229, площ от 427 243 кв. м, вид на територията – урбанизирана, НТП-други промишлени територии, стар номер 000229, землище на град Провадия, община Провадия“, с възложител: „Провадсол” ЕАД  (отговорено от РИОСВ на 30.09.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Интензивно отглеждане на следните видове риба: шаран, толстолоб, амур, сулка и сом в язовир „Николаевка 1“, представляващ имот № 000286, местност „Малкая“, в землището на  с. Николаевка, общ. Суворово, обл. Варна, с възложител: „НД ГРУП“ ЕООД  (отговорено от РИОСВ на 27.09.2019г.)
 • Съобщение уведомление за изработване на проект на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ)  за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 37068.33.5 (номер по предходен план: 033005), с площ 1900 кв.м, земеделска територия, с НТП „нива“, местност „Айкър дере“, землище с. Китка, общ. Аврен,  с възложител: „ЕЙЧ ТИ“ ЕООД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 26.09.2019 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение свързано с изработване на проект за изменение на  ПУП-ПРЗ за делба на кв. 53, с. Неофит Рилски, общ. Ветрино,  с възложител: общ. Ветрино (отговорено от РИОСВ на 26.09.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) Изграждане на ново изводно поле в електрическа подстанция „Варна запад“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10135.3515.305, гр. Варна, с възложител: „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД, гр. София (отговорено от РИОСВ на 17.09.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно намерение (ИН) Изграждане на търговски комплекс“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 72624.475.114, по кадастралната карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Добрич, с възложител: „ПРАКТИКЕР РИТЕЙЛ“ ЕООД, гр. София (отговорено от РИОСВ на 17.09.2019г.)
 • Съобщение уведомление за изработване на проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ), с възложител: „ЗЛАТЕКС“ ООД, гр. Стара Загора (отговорено от РИОСВ на 17.09.2019 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно намерение (ИН) „Изграждане на складова база, офис и бизнес център“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 00182.37.32, по кадастралната карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Аксаково, с възложител: „МИЛКОС-ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 11.09.2019г.)
 • Съобщение уведомление за изработване на проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ), с възложител: „АГРО ПОА ИНВЕСТ“ АД, гр. Сливен(отговорено от РИОСВ на 11.09.2019 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Развитие на аквакултурно стопанство на територията на Микроязовир (риборазвъждане в язовир „Партизани“)“ в с. Партизани, общ. Дългопол, с възложител: „АСТРЕЙД ВАРНА“ ЕООД, гр. Варна(отговорено от РИОСВ на 13.09.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за Изграждане на двуетажен подземен паркинг към многофункционален комплекс Дворец на културата и спорта-Варна“ в УПИ I, кв. 34, по плана на 18 м.р. (ПИ с идентификатор 10135.2560.425), гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, с възложители: Община Варна и „Дворец на културата и спорта“ ЕАД  (отговорено от РИОСВ на 30.08.2019г.)
 • Съобщение уведомление за уведомление за намерение (ИН)  за „Изграждане на сграда със смесено предназначение и обществено ослужване“ в УПИ III-37, по кадастралната карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Варна, с възложител: АВЕ ЦЕНТЪР“ ЕООД, гр. Варна  (отговорено от РИОСВ на 29.08.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на комплекс за алтернативен туризъм“ в село Здравец, общ. Аврен, обл. Варна, с възложител: г-жа Гаврилова, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 21.08.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Монтиране на съоръжения за напояване на 10 дка разсад за етерично маслени култури“ и „Изменение на разрешително за водовземане на подземни води от съществуващо водовземно съоръжение – ТК „Балев – Каварна“ за промишлено водоснабдяване на дестилерия“ в гр. Каварна, обл. Добрич, с възложител: „БАЛЕВ“ ЕООД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 22.08.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на площадка за извършване на дейности по съхранение и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) и търговия с авточасти – втора употреба“ в гр. Варна, с възложител: „ДС ВАРНА АУТО“ ООД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 19.08.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец“ в гр. Варна, с възложител „ВЕОЛИЯ ЕНЕРДЖИ ВАРНА“ ЕАД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 09.08.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за Обособяване на терен за заравяне на странични животински продукти и продукти, получени от тях, на специфично рискови материали извън обектите, регистрирани в РВМС“ в гр. Белослав, с възложител ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ (отговорено от РИОСВ на 09.08.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изработване на ПУП-ПЗ и смяна на статута на земеделска земя и отреждане за „ПСД производствено-складови дейности  и зона за дейности с отпадъци и съоръжение за съхранение на тор – площадка за компостиране“ в поземлен имот с идентификатор №12574.5.143, вид собственост – частна, вид територия – земеделска, категория 6, начин на трайно ползване –  изоставена орна земя, площ 14 944 кв. м, Средни боища, стар номер 000221,000220,000098,  гр. Вълчи дол, община Вълчи дол, област Варна, с възложител „БГ Агро Земеделска Компания“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 07.08.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за Реконструкция и разширение на газорегулираща станция (ГРС) „Страшимирово“ ИП ще  обхваща и поземлен  имот 69763.28.15, с възложител: „Булгартрансгаз“ ЕАД  (отговорено от РИОСВ на 07.08.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на дестилерия за преработка на етерично маслени култури“, свързано с проект за Подробен устройствен план – План за застрояване /ПУП-ПЗ/ за производствено складова дейност – дестилерия, за ПИ 56695.501.573, с площ 974 кв. м, урбанизирана територия, с НТП „за стопански двор“, находящ се в землището на с. Плачидол, общ. Добричка, обл. Добрич, с възложител: „АГРО 20“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 06.08.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на площадка за  извършване на дейности по третиране (събиране, сортиране, рязане) на отдадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), отпадъци от опаковки и др.)“ , с възложител: „КЛАСИК АУТО 16“ ООД (отговорено от РИОСВ на 06.08.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за изграждане на газово стопанство и подмяна на съществуваща отоплителна уредба в сградата на МБАЛ – Девня, находяща се в ПИ 20482.304.109 по КК на гр. Девня, община Девня, област Варна, с възложител: община Девня (отговорено от РИОСВ на 07.08.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за строителство на нов Жилищен комплекс, в УПИ VIII-41,42,43,45 /ПИ 10135.5061.74/ и трафопост за захранване на коомплекса в УПИ IX-41 /ПИ 10135.5061.75/, кв. 4, район Аспарухово, землище кв. Галата (Зеленика), гр.Варна, общ. Варна, обл. Варна, с възложител: „НЯМУНО БАНГА“ ООД (отговорено от РИОСВ на 26.07.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за изграждане на жилищна сграда с медицински център и обслужваща сграда в УПИ XXV-1809, кв.13 по плана на 26 м.р., гр. Варна /ПИ 10135.3513.1809/ по КККР на гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, с възложител: „ИЛТЕКС“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 26.07.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Разширение и модернизиране на пристанище за обществен транспорт с регионално значение „ТЕЦ Езерово“ и предвиждания за устройствено планиране на пристанищната територия и прилежащата акватория чрез изработване на Генерален план на пристанището в ПИ с идентификатор № 27125.503.27, 27125.504.11, 27125.504.150,  27125.504.153, 27125.503.28,  обща площ 181 653 кв.м, землище на с. Езерово, общ. Белослав, с възложител: „Пристанище ТЕЦ Езерово“ ЕАД (отговорено от РИОСВ на 24.07.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на Воден атракцион – Варна“, находяш се в поземлен имот с идентификатор 10135.2536.1014, парк приморски парк-Варна, УПИ V, кв.1 от ЗРП на Приморска зона СЗ 6 (плажна зона под „Салтанат“), гр. Варна, с възложител на ИП:  „Холдинг Варна“ АД (отговорено от РИОСВ на 25.07.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на укрепително съоръжение и хотелски комплекс“  в ПИ с идентификатор 10135.2572.149, с трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване -за друг обществен обект, комплекс,  площ 6 947  кв. м, стар номер 3811,3813, квартал 36, парцел I-3811,3813, находящ се в град Варна,  община Варна, област Варна, с възложител „Лаудис Сити“ООД (отговорено от РИОСВ на 15.07.2019г.)
 • Съобщение уведомление за  инвестиционно намерение (ИН) за „Изграждане на десет бр. едноетажни сглобяеми жилищни сгради“ в с. Юнец, общ. Долни чифлик, с възложител: И. Караколева, с. Минерални бани, общ. Минерални бани, обл. Хасково (отговорено от РИОСВ на 18.07.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец“ с цел водоснабдяване на автомивка и поливане на тревни площи, в поземлен имот с идентификатор 72624.603.126, с площ 858 кв.м, урбанизирана територия, с НТП „За производство на строителни материали, конструкции и изделия“, местност „Пр. зона Запад“ по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Добрич, с възложител: „ХОРИЗОНТИ“ ООД, гр. Добрич (отговорено от РИОСВ на 18.07.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за промяна предназначението на част от сграда с идентификатор 10135.3514.218.18 в „Цех за производство на храни и напитки“ в Западната промишлена зона /ЗПЗ/ на гр. Варна,  с възложител: „АГРОМАШИНАИМПЕКС 2000“ ООД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 15.07.2019г.)
 • Съобщение уведомление за изработване на проект на ПУП за поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 39493.34.155 (номер по предходен план: 34091), с площ 1229 кв.м, земеделска територия, с НТП „друг вид ПИ без определено стопанско предназначение“ и за 1/3 ид. част от ПИ с идентификатор 39493.34.93 (стар номер 034093), с площ от 276 кв.м, земеделска територия, с НТП „нива“ местност „Дворно място“ по плана на с. Крапец, общ. Шабла, обл. Добрич, за промяна на предназначението на същите с цел урегулиране за жилищно строителство – изграждане на еднофамилна сграда – къща, с възложител: г-жа Г. Миладинова-Дачева, гр. София (отговорено от РИОСВ на 12.07.2019 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) свързано с изграждане на стадион  в УПИ II – 1361, 1366 „За стадион, спортна зала“ кв. 197 по ПУП-ПРЗ на кв. „Девня“, гр. Девня, обл. Варна, с възложител: община Девня (отговорено от РИОСВ на 17.07.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) свързано с реконструкция на сграда с цел  изграждане на „Приют за бездомни  лица и семейства“ в УПИ III, кв. 101, ЦГЧ, гр. Добрич, общ. Добрич в сграда архитектурно-строителен паметник на културата от местно значение, декларирана със списък от 1971 г. на НИПК като къща на жилфонд, ул. „В. Коларов“ № 24, кв. 116, пл. № 3982, гр. Добрич, с възложител: общ. Добрич (отговорено от РИОСВ на 12.07.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Преустройство и промяна предназначение на ресторант в медицинско заведение – диализен център“ в УПИ I-1384, кв. 35, по плана на 24 м.р., гр. Варна, общ. Варна, с възложител: „ПАРАЦЕЛЬС“ ЕООД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 10.07.2019г.)
 • Съобщение уведомление за изработване на проект на ПУП-ПЗ за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 27125.36.6 (номер по предходен план: 036006), нива с площ 1.069 дка, местност „Пътека тала“ по плана на с. Езерово, общ. Белослав, обл. Варна с цел промяна предназначението на земеделска територия на от нива с площ 1.069 дка в урбанизирана територия за неземеделски нужди – за „Складови дейности, офиси и жилищно строителство – изграждане на една жилищна сграда и два бр. гаражи“, с възложител: г-н Христов, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 08.07.2019 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно намерение (ИН) за „Монтиране на дестилерия за преработка на етерично-маслени култури“  в с. Медово, общ. Добричка , с възложител: БЕЛЕВА, гр. Добрич (отговорено от РИОСВ на 05.07.2019г.)
 • Съобщение уведомление за ИП за „Отглеждане на овце и изграждане на навес за приютяване на животни и складово помещение за фуражи“ в гр. Суворово, обл. Варна, с възложител: АГРО БИО ИНВЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 03.07.2019г.)
 • Съобщение уведомление за ИП за „Промяна в техническите характеристики на ветрогенератор“ в ПИ с идентификатор 35064.22.46, вид собств. частна обществени организации, вид територия урбанизирана, НТП за електроенергийното производство, площ 11228 кв.м, стар номер 022025, с възложител „Уиндхопър“ЕООД (отговорено от РИОСВ на 01.07.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно намерение (ИН) за „Изграждане на тридесет и шест /36/ броя еднофамилни къщи и трафопост“ в поземлени имоти (ПИ) с идентификатори: 10135.2054.52 и 10135.2054.49, по кадастралната карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Варна, с възложител: ЕЛМОН ПРОПЪРТИС ЕАД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 03.07.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „За складови и производствени дейности, свързани с неопасно производство и складиране на същото. Открити складове за депониране на инертни материали /пясък, чакъл, каменно брашно/ и тяхното трошене и сортиране чрез трошачно-сортировъчна инсталация. Закрити съоръжения за доставка, обработка, съхранение и експедиция на зърнени култури /зърнобаза/. Водоем за пожарно водоснабдяване и други дейности“  в ПИ с идентификатор № 31005.15.2, площ 360 093 кв.м,  НТП Нива,  вид територия Земеделска, категория 10,  м. Мерата,  с. Златина,  община Провадия, област Варна, стар номер 015002, с възложител: „ЗСК-Девня“АД (отговорено от РИОСВ на 26.06.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за Монтиране на дестилерия за преработка на етерично-маслени култури“ в гр. Генерал Тошево, обл. Добрич, с възложител „ДИЗИ АГРО“ ООД (отговорено от РИОСВ на 24.06.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за за „Монтиране на дестилерия за преработка на етерично-маслени култури“ в с. Загорци, общ. Крушари, обл. Добрич, с възложител „ДРАКОН-6“ ЕООД, гр. Добрич (отговорено от РИОСВ на 24.06.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за Представено е от “Електроенергиен системен оператор” ЕАД, уведомление за ИП „Изграждане на въздушен електропровод (ВЕ) 110 kV п/ст „Варна север“ – п/ст „Каварна“ с увеличение на броя електропреносни стълбове – от 275 на 298 броя – или с общо 23 броя, добавяне на 10 нови реперни стълба и преместването на някои от реперните стълбове, с възложител „Електроенергиен системен оператор” ЕАД(отговорено от РИОСВ на 10.06.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на инсталация за воден дегаминг на олио и производство на лецитин“ в ПИ с идентификатор 02508.55.188, с трайно предназначение на територията – урбанизирана, и начин на трайно ползване -за хранително-вкусовата промишленост, площ 58 339 кв. м, находящ се в Промишлена зона, гр. Балчик, община Балчик, област Добрич, с възложител „Папас-Олио“АД (отговорено от РИОСВ на 11.06.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изработване на проект на ПУП-ПЗ за 02508.55.229, с площ 17812 кв.м по кадастралната карта на гр. Балчик, с цел изграждане на спортна площадка за лека атлетика, хвърляне на чук, копие, гюле и монтиране на трибуни“, с възложител: Община Балчик (отговорено от РИОСВ на 18.06.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на водовземно съоръжение /сондажен кладенец/ в ПИ 37099.47.40, с. Кичево, община Аксаково, с възложител: „АНДРЕА 2012“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 19.06.2019г.)
 • Съобщение уведомление за за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот № 10135.2565.101, с площ 18.864 дка, местност „Ботаническа градина“, район „Приморски“, гр. Варна, с възложители: г-жи Апостолови, г-жа Тодорова, г-жа Стоянова и г-н Симеонов, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 19.06.2019 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Преустройство и смяна предназначението на магазини в коридор в едроплощен хипермаркет и двуетажно пристрояване към едроплощен хипермаркет“ в УПИ ХXII-566, кв. 27, по плана на 26 м.р., гр. Варна, общ. Варна, с възложител: „КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО“ КД, гр. София (отговорено от РИОСВ на 17.06.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „За жилищно строителство, КОО, администрация и търговия“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10135.5506.882 по кадастралната карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Варна, обл. Варна, с възложител: „ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ГАЛАТА“ АД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 18.06.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на двуетажна пристройка към съществуващата сграда на Мол Варна“ в УПИ ХXIII-1a, 541, 567, 587 (ПИ с идентификатор 10135.3516.140), кв. 27, по плана на 26 м.р., гр. Варна, общ. Варна, с възложител: „МОЛ ВАРНА“ ЕАД, гр. София (отговорено от РИОСВ на 17.06.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) изработване на ПУП-ПЗ за изменение на действащия план на с. Ген. Кантарджиево, общ. Аксаково в частта му относно кв. 35, като се обособи имот и отреждане на същия за „обществено обслужване“ с цел изграждане на детска площадка в УПИ  I, кв. 35 с площ от 670 кв.м, с. Ген. Кантарджиево, общ. Аксаково, с възложител: общ. Аксаково (отговорено от РИОСВ на 18.06.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на двадесет броя жилищни сгради“, с местоположение: поземлен имот (ПИ) с идентификатор 51487.90.23, с площ 9247 кв. м, вид на територията – земеделска, с начин на трайно ползване – „Друг вид земеделска земя“, землище на с. Неофит Рилски, община Ветрино, област Варна, с възложител: „Телеф“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 18.06.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) свързано със   закупуване и монтиране на 1 бр.  конрол за леене на положителни акумулаторни решетки на лента и пoтa със съответните 2 бр. газови горелки с изпускащи устройства Д61 и Д62 към нея; закупуване и монтиране на пречиствателно съоръжение към леярски автомат;  закупуване и монтаж на газови горелки към техн. съоръжения и отоплителни уреди на природен газ в поземлен имот 72624.603.300, /идентичен с УПИ ХLV, квартал №256/,  по кадастрален и ЗРЗ на Промишлена зона „Запад“, площ 33,097 дка, в землището на град Добрич, община Добрич, с възложител «Старт» АД (отговорено от РИОСВ на 18.06.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за изграждане на ферма и риболюпилня за отглеждане на африкански сом в рециркулационна система в УПИ III-078040,078041 идентичен с ПИ 04426.78.48 в кв. 078, с. Близнаци, общ. Аврен, с възложител: „ТГ ПРОПЪРТИС“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 12.06.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за изграждане на „Газово стопанство, площадков газопровод и котелно помещение към съществуваща обществена пералня в имот с идентификатор 39459.501.398, по КККР на с. Кранево, община Балчик, област Добрич, с възложител: „Венета 78“ ЕООД   (отговорено от РИОСВ на 13 .06.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на автоматична офшорна Черноморска ферма за производство на 1500т сьомгова пъстърва и др. ендемични култури, разположена на 20-22 км от морския бряг, на траверс Крапец, общ. Шабла“,  с възложител „САЛВЕЛИНУС РЕЯ-ФИШ“ КД  (отговорено от РИОСВ на 10.06.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на рибарник за угояване на шаран и водовземно съоръжение – тръбен кладенец“ в с. Батово, общ. Добричка, с възложител ПЕНОВА – ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ, гр. Варна, (отговорено от РИОСВ на 03.06.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на дестилерия за етерично маслени култури в ПИ 62242.34.138, с начин на трайно ползване „за стопански двор“, с. Стефаново, общ. Добричка, с възложители: Буюклиев и Василев (отговорено от РИОСВ на 31.05.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за Изменение на проект за закриване и рекултивация на депо за неопасни отпадъци“ в ПИ 35064.50.175, начин на трайно ползване-депо за битови отпадъци /сметище/, в землището на гр. Каварна, общ. Каварна, с възложител община Каварна (отговорено от РИОСВ на 31.05.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Увеличаване на броя на пребиваващите ж.п. цистерни от 7 бр. на 12 бр. всяка с капацитет по 37,14 тона в „Складово стопанство за пропан-бутан” в ПИ с идентификатор 72624.611.9543, площ 25 653 кв. м, вид територия – урбанизирана, НТП –  за друго производство на продукти от нефт, въглища, газ, шисти, м., стар номер 7076; 72624.611.5, квартал 2, парцел V, гр. Добрич, община град Добрич, област Добрич, с възложител „Топливо” АД (отговорено от РИОСВ на 31.05.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Занаятчийска работилница за крафт бира, дегустация и места за настаняване“ в УПИ V 508, кв. 71, по плана на с. Неофит Рилски, общ. Ветрино, с възложител: „ЕТ „Марийка Рафаилова“ (отговорено от РИОСВ на 30.05.2019г.)
 • Съобщение уведомление за „Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване“ на СО „боровец – север“ с площ  178 ха,  землище на град Варна, община Варна, област Варна, с възложител: Община Варна (отговорено от РИОСВ на 30.05.2019 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) свързано увеличаване количествата на разрешени отпадъци, с които се извършват дейности по третиране и уточняване на вида и техническите характеристики на съоръженията, с които се извършват разрешени дейности по третиране на отпадъци,  за площадка в имот с идентификатор 20482.505.216, Промишлена зона – юг, гр. Девня, общ. Девня (отговорено от РИОСВ на 28.05.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на къмпинг за каравани, кемпери, палатки, бунгала и облагородяване на съществуваща инфраструктура“  в ПИ с идентификатор № 07257.31.187, площ 333 567 кв.м, вид на територията – територия на транспорта, НТП – за друг вид застрояване, стар номер 000187, землище на с. Българево, общ. Каварна, област Добрич, с възложител:  „Дан Солар“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 28.05.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на инсталация за рафиниране на олово“ в ПИ с идентификатор 72624.603.196, с трайно предназначение на територията – урбанизирана, и начин на трайно ползване -за друг вид производствен, складов обект, площ 18 981 кв. м, находящ се в Промишлена зона Запад, гр. Добрич, община град Добрич, област Добрич, с възложител „Монбат Рисайклинг“ЕАД (отговорено от РИОСВ на 20.05.2019г.)
 • Съобщение  уведомление за инвестиционно предложение (ИП) свързано с преустройство на сграда овчарник в дестилерия за етерично – мaслени култури в поземлен имот 065039, с. Телериг, общ. Тервел, обл. Добрич, с възложител:„АПЛЕНД БЪЛГАРИЯ“  ООД (отговорено от РИОСВ на 23.05.2019г.)

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Обособяване на площадка за съхраняване на предварително третирани строителни отпадъци с код 19 12 09“, в ПИ № 72709.502.428, с. Тополи, общ. Варна, с възложител:„Инжстройинженеринг“ ЕООД(отговорено от РИОСВ на 17.05.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за промяна предназначението на склад с идентификатор 67489.1.26.1 в цех за производство на шоколад в поземлен имот с идентификатор 67489.1.26, с. Слънчево, общ. Аксаково, с възложител: Денев  (отговорено от РИОСВ на 21.05.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Обединяване на два урегулирани поземлени имота: УПИ №№ XX и XXI в кв. 8 по плана на с. Малина и отреждането им за стопанска дейност – лично стопанство за отглеждане на домашни животни и птици, и изграждане на постройки за съхранение на концентриран, комбиниран, и груб фураж, насипан, пакетиран или във вид на бали“, с. Малина, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич, с възложител: Василева (отговорено от РИОСВ на 10.05.2019г.)
 • Съобщение уведомление за уведомление за изработване на проект на ПУП-ПРЗ, на новообразувана територия до кв. Виница, гр. Варна, с площ 9.8 ха, с възложител: Община Варна /отговорено от РИОСВ на 15.05.2019г./
 • Съобщение уведомление за ИП „Обособяване на място за предварително съхранение на отпадък с код 06 09 04 и наименование – отпадъци от реакции на основата на калций, различни от упоменатите с код 06 09 03* /фосфогипс/“ в ПИ с идентификатор № 20482.505.469, площ 84,363 дка, трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване –за електроенергийното производство, стар номер – 20482.505.464, 20482.505.433, 20482.505.465, землище на град Девня, общ. Девня, с възложител: „Агрополихим“АД (отговорено от РИОСВ на 14.05.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно намерение (ИН) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10135.1507.852 (стар номер: 309), с площ 12698 кв.м, урбанизирана територия, с НТП „За второстепеннна улица“, ул. „Преслав“ по кадастралната карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Варна за паркинг за моторни превозни средства (МПС),  с възложител: ОБЩИНА ВАРНА (отговорено от РИОСВ на 10.05.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Прокарване на оценъчно-експлоатационни сондажи К-261 и К-262 „Дуранкулак“, добив на природен газ, изграждане на събирателен газопровод (шлейф) и газозарядна станция за компенсиран природен газ“ в с. Дуранкулак, община Шабла, обл. Добрич, с възложител: “ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ” АД (отговорено от РИОСВ на 10.05.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП), „изграждане на търговски комплекс, изложение, атракции и спорт“ в ПИ № 10135.4508.245, 10135.4508.88 и 10135.4508.246, ж. к. „Владислав Варненчик“,  район Владислав Варненчик, гр. Варна, с възложител: „Интериор-И“ ООД (отговорено от РИОСВ на 10.05.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП), „Увеличаване количествата на предварително третирани отпадъци и добавяне на нови дейностите по третиране на вече разрешени отпадъци, които предстои да се извършват“ на територията на имот с местонахождение: гр. Добрич, община Добрич, ул. „Калиакра“, № 68, ПИ 72624.610.11 и 72624.610.243, с площ 4 160 кв.м, с възложител: „Екологична компания“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 10.05.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на двадесет броя жилищни сгради“, с местоположение: поземлен имот (ПИ) с идентификатор 51487.90.22, с площ 9072 кв. м, вид на територията – земеделска, с начин на трайно ползване – „Друг вид земеделска земя“, землище на с. Неофит Рилски, община Ветрино, област Варна, с възложител Михайлова (отговорено от РИОСВ на 10.05.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) свързано с изграждане на площадка за дейности с ОЧЦМ, дейности по разкомплектоване на ИУМПС, разглобяване на ИУЕЕО, съхраняване на НУБА, пластмаса, хартия и опаковки, както и склад за части за повторна употреба в ПИ № 35064.501.755, гр. Каварна, ул.“Стефан Караджа“ №3, с възложител „Еврометал парт“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 10.05.2019г.)
 • Съобщение уведомление за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) поземлен имот с идентификатор № 10135.2464.59, вид собств. частна, вид територия урбанизирана, НТП – за друг вид застрояване, площ 17 536 кв.м, стар номер 060668  м. Баба Алино, гр. Варна, община Варна, област Варна, с цел „отреждане на имота като зона Жм2“, с възложител: Ст. Д.(отговорено от РИОСВ на 10.05.2019 г. )
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за закриване и рекултивация на депо за битови  отпадъци в поземлен имот с идентификатор 70175.75.21 землище гр. Суворово, с възложител: община Суворово (отговорено от РИОСВ на 09.05.2019г.)
 • Съобщение уведомление за закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни  отпадъци в поземлен имот с идентификатор 72271.47.321 по КККР на гр. Тервел, с възложител: община Тервел (отговорено от РИОСВ на 09.05.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за за „водовземане от съществуващ сондаж С-2х, находящ се в ПИ 83017.12.5, гр. Шабла, за капково напояване на зеленчукова градина в същия имот, с площ 54 756 дка“, с възложител: М. Тонкова (отговорено от РИОСВ на 08.05.2019г.)
 • Съобщение уведомление за изработване на проект на ПУП-ПР за изменение на УПИ XXIV-1190, 1191, 1229 /идентичен с ПИ № 07598.305.1071/, в кв. 137 по ПУП на гр. Бяла, общ. Бяла, с цел разделянето му на три самостоятелни урегулирани имота УПИ XXV-1071, XXVI-1071 и УПИ XXVII-1071, за изграждане на жилищни сгради, по една във всеки от тях, по един басейн и от 2 до 3 паркоместа, с възложител: „ВОЛЖАНИ“ ООД /отговорено от РИОСВ на 07.05.2019г./
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на водовземно съоръжение  и водоплътна изгребна яма за нуждите на автосервиз, производствено – складова база, шоурум и атракцион“ в ПИ 032152, с площ от 6101 кв.м,  находящ се в землището на с. Куманово, общ. Аксаково, с възложители: К. Борисова, „Прекавер“ ООД и Н Колев (отговорено от РИОСВ на 08.05.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) включващ: инвестиционен проект (ИП) за  „изграждане на аквакултурно стопанство с рециркулационна система и Подробен устройствен план- План за застрояване (ПУП-ПЗ) за УПИ III-97, кв. 11 по плана на с. Изворово, общ. Ген. Тошево, с възложител: „ТРАНС СПЕЕД – 10“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 08.05.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) “локална пречиствателна станция за отпадъчни води от кланица, транжорна и предприятие за месопреработка, и сгради за резервоар за вода с помпена станция към тръбен кладененец” в ПИ с идентификатор 53210.19.12, с площ 35907 кв. м, урбанизирана територия, с начин на трайно ползване – „За хранително-вкусовата промишленост“, по КККР на с. Овчарово, общ. Добричка, обл. Добрич, с възложител: „НЕДКО НЕДКОВ – ОВЧАРОВО“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 07.05.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Вътрешно преустройство и промяна предназначението на помещения в Спален корпус на Детски оздравителен легер „Черноморский“ по плана на К.К. „Камчия“, село Близнаци, общ. Аврен, обл. Варна, с възложител: СОК „КАМЧИЯ“ ЕАД, ГР. БУРГАС (отговорено от РИОСВ на 02.05.2019г.)
 • Съобщение уведомление за изработване на проект за частично изменение на ОУП на Община град Добрич и проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) за „ПСД – Автосервиз и автокъща“, в имот №72624.207.39, площ – 1387 кв. м, землище на град Добрич, община Добрич,  с възложител: Т. Иванов /отговорено от РИОСВ на 30.04.2019г./
 • Съобщение уведомление за изработване на ПУП-ПЗ за Разширение на гробищен парк в село Въглен, община Аксаково, с възложител: община Аксаково /отговорено от РИОСВ на 02.05.2019г./
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на търговски комплекс“ в поземлен имот с идентификатор 67489.69.22, с площ 9999 кв.м, земеделска територия, с начин на трайно ползване „нива“, местност „Ергенлък“в село Слънчево, общ. Аксаково, обл. Варна, с възложител: Б. Петров, гр. Шумен (отговорено от РИОСВ на 30.04.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Увеличаване количествата на третирани отпадъци и добавяне на  нови дейностите по третиране на вече разрешени отпадъци, които предстои да се извършват“ на територията на имот с местонахождение: гр. Варна, област Варна, община Варна, район Аспарухово, Южна промишлена зона, ПИ с идентификатор 10135.5501.68, с площ 4 400 кв.м., от обща  площ 13 901 кв.м, с възложител „Екологична Компания“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 24.04.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) свързано с изграждане на сграда за обществено обслужване и жилищно строителство в УПИ V – 144, кв. 48 по плана на гр. Варна, с възложител: “МС БИЛД НВЕСТ“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 23.04.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 72624.603.313, с площ: 587 кв. м, по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, общ. Добрич, обл. Добрич, за водоснабдяване на обществена пералня и пералня за килими „Перфект“, с възложител: „ДИЛЯНА-ПЕРФЕКТ“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 22.04.2019г.)

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за промяна предназначението на съществуваща жилищна сграда в детска градина“,  находяща се в УПИ IX-1832, кв. 228, по плана на ж.к. „Изгрев“, гр. Варна, с възложител: Стефанов (отговорено от РИОСВ на 18.04.2019г.)

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Промяна предназначението на хотел в рехабилитационна болница“, в ПИ 10135.2569.378, по КККР на гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна , с възложител: „ВСЕЛЕНА“ АД (отговорено от РИОСВ на 18.04.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за изграждане на сграда за обществено обслужване (общежитие) в УПИ XXIV-1109, 1385, 1456,1457 (ПИ 10135.3514.528), кв. 38, с площ 1600 кв. м, урбанизирана територия, с начин на трайно ползване – „ За друг вид обществен обект, комлекс“, по плана на ЗПЗ м. р., гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, с възложители: Тодоров, Иванова и „СПРИНТ 2000“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 19.04.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) ) за „Разширение на съществуващ резервоарен парк за течен амоняк“ в ПИ с идентификатор № 20482.505.425, площ 88,022 дка, трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване –за химическа и каучукова промишленост, стар номер – 20482.505.356, землище на град Девня, общ. Девня, с възложител „Агрополихим“АД
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за изграждане на обект за преработка на мляко и търговия с млечни продукти в УПИ IV, кв. 14 по плана на с. Орлова могила, общ. Добричка, обл. Добрич, с възложител: ЗП Ст. Симеонов (отговорено от РИОСВ на 12.04.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за ИП „Монтиране на нова леярска машина тип “студена камера” за леене на алуминиеви сплави под налягане в цех “Леярна и Шлайф” в ПИ с идентификатор 10135.4510.1035, с трайно предназначение на територията – урбанизирана, и начин на трайно ползване -за друг вид производствен, складов обект, площ 65075 кв. м, находящ се в ЗПЗ, гр. Варна, община Варна, с възложител „Метал“АДРИОСВ – Варна (отговорено от РИОСВ на 02.04.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на еднофамилни жилищни сгради“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 69763.5.35 (стар идентификатор: 69763.5.20; номер по предходен план: 005002), с площ 4 000 кв. м, представляващ земеделска територия, с начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя и ПИ с идентификатор 69763.5.36 (стар идентификатор: 69763.5.20; номер по предходен план: 005002), с площ 17 007 кв. м, представляващ земеделска територия, с начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя по КККР на село Страшимирово, община Белослав, област Варна, с възложител: Ив., град Белослав, общ. Белослав (отговорено от РИОСВ на 03.04.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за ИП „Изграждане на бързоток и отводняващ канал на язовир „Смолница 2“  през поземлени имоти в землището на с. Козлодуйци до дере Малка Смолница, община Добричка“, с възложител общ. Добричка (отговорено от РИОСВ на 04.04.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на площадка за третиране и рециклиране на строителни отпадъци /СО/“, в имот № 58373.51.125 в землището на с. Припек, местност „НАД СЕЛОТО, община Аксаково, област Варна, с обща площ 33 653 дка, с възложител: „АВТОМАГИСТРАЛИ – ЧЕРНО МОРЕ“ АД (отговорено от РИОСВ на 21.03.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за рибовъдство, култивиране на есетрови видове посредством садкова инсталация  в язовир „Одринци“, с. Одринци, общ. Добричка, имот № 000505 с обща площ от 2530.571 дка, с възложител: „Голдън Клуб България“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 21.03.2019г.)
 • Съобщение уведомление за ИП е във връзка с промяна предназначението на земеделска територия в ПИ с идентификатор 32278.28.7 от „За хранително-вкусовата промишленост“ с площ от 4788 кв.м в за „Производствено-складова зона /ПСД/“ с цел за изграждане на „Складова база, състояща се от три плоски склада с обща площ от около 3300 кв.м; като капацитетът на складовете ще е около 20 000 куб.м“, с възложител: „ГЛОБЪЛ ИНВЕСТ ГРУП“ ООД, гр. Варна /отговорено от РИОСВ на 15.03.2019г./
 • Съобщение уведомление за изработване на частично изменение на проект на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) , с възложител: „РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА-ГОЧЕВ“ ЕООД, гр. Добрич /отговорено от РИОСВ на 14.03.2019г./
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на ресторант, паркинг за посетители и хотелска част“ в ПИ  72624.443.32, гр. Добрич, общ. Добрич , с възложител: „Добрички Хиподрум“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 12.03.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно намерение (ИН) за за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 58445.38.7 по кадастралната карта и кадастрални регистри (КККР) на с. Приселци, общ. Аврен, с възложител:„ХОУМЛЕНД БГ“ ЕООД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 11.03.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Монтиране на дестилерия за преработка на етерично-маслени култури“ в с. Краище, общ. Ген. Тошево, обл. Добрич, с възложител: ЕТ „ СТОЯНОВ – СТОЯНОВ“ (отговорено от РИОСВ на 08.03.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на хотел и СПА център с вътрешен и външен басейн“ в ПИ 39459.25.563, с. Кранево, общ. Балчик, с възложител: „Интер лес-11“ ООД (отговорено от РИОСВ на 07.03.2019г.)
 • Съобщение уведомление за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) с. Топола, общ. Каварна, с възложител: „Варакс-строй“ ООД (отговорено от РИОСВ на 08.03.2019 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на временен открит паркинг“, в ПИ 10135.1505.103, ул. „Сливница №50, гр. Варна, общ. Варна с възложител: „Менатуорк Проджект“ АД (отговорено от РИОСВ на 07.03.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на стопанска постройка за отглеждане на селскостопански животни“ в село Вранино, общ. Каварна, с възложител: Булгарова (отговорено от РИОСВ на 08.03.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) свързано с изграждане на въздушно електрозахранване от съществуващ стълб на съществуваща мрежа от ТП1803 до електромерно табло тип ТЕПО пред ПИ 10135.2552.5080 по плана на жк „Изгрев“, гр. Варна, общ. Варна , с възложител: “Електроразпределение север” АД (отговорено от РИОСВ на 08.03.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно намерение (ИН) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 69198.33.31, земеделска територия, с начин на трайно ползване „За стопански двор“ с площ 3574 кв.м, местност „Победенски път“, по КККР на с. Стефан Караджа, общ. Добричка, с възложител: „РВ ТРЕЙД“ ЕООД, гр. Добрич (отговорено от РИОСВ на 31.01.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) свързано с  „Изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец“, в ПИ № 35064.202.5 по КККР на гр. Каварна, общ. Каварна, обл. Добрич, с обща площ на имота от 2326 кв.м,  и НТП „за стопански двор“ в землището на гр. Добрич, обл. Добрич, с възложител: „ХЕРБАЛ ОЙЛ КАЛИАКРА“ ООД (отговорено от РИОСВ на 08.03.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Изгражане на  дестилерия за извъряване на етерични масла“, в ПИ № 72624.610.186, с обща площ от 6440 кв.м и НТП „за друг вид производствен складов обект“ в землището на гр. Добрич, обл. Добрич, с възложител: „Свети Никола“ ООД (отговорено от РИОСВ на 07.03.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за изграждане на „Парк“ в гр. Бяла, общ. Бяла,  с възложител: ОБЩИНА БЯЛА  (отговорено от РИОСВ на 06.03.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на линеен обект“ в с. Здравец, общ. Аврен, с възложител: „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР“ АД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 05.03.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно намерение (ИН) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 58445.64.547, земеделска територия, с начин на трайно ползване „Друг вид земеделска земя“ с площ 4000 кв.м, по КККР на с. Приселци, общ. Аврен, с възложител: г-жа Иванова  (отговорено от РИОСВ на 01.03.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на линеен обект – въздушна кабелна линия ниско напрежение 0.4 kV“ в с. Шкорпиловци, общ. Долни чифлик, с възложител: „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР“ АД, гр. Варна, (отговорено от РИОСВ на 05.03.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) свързано с  разширение на дейностти с отпадъци чрез вкл. добавяне на отдадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), увеличаване на количествата с отпадъци от излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), и др., в ПИ № 10135.2553.2 и ПИ № 10135.2552.48, с обща площ 1160 кв. м., м-ст. „Шашкъна“, кв.1 по плана на 26-ти м.р.,  гр. Варна, общ. Варна, с възложител: „Ауто Макс 1“ ООД (отговорено от РИОСВ на 05.03.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) изграждане на четири жилищни сгради в ПИ с идентификатор 10135.3511.1547, с площ от 5865 кв.м, жк „Възраждане“, район „Младост“, общ. Варна, гр. Варна, с възложител: „СПОРТЕН КОМПЛЕКС СПАРТАК“ АД (отговорено от РИОСВ на 05.03.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за закупуване на оборудване и  изграждане на цех за производство на плодови сокове в УПИ VI, кв. 11 по плана на с. Свобода, общ. Добричка, обл. Добрич, с възложител: ЗП Е Д Панчев, (отговорено от РИОСВ на 05.03.2019г.)
 • Съобщение уведомление за изработване на проект на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване или План за застрояване (ПУП-ПРЗ или ПЗ), с възложител „БЕ ГЕ РЕАЛ КОНСУЛТ“ ЕООД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 28.02.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на линеен обект“ в гр. Варна,   с възложител „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР“ АД, гр. Варна, (отговорено от РИОСВ на 28.02.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на линеен обект“ в гр. Варна,  с възложител „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР“ АД, гр. Варна, (отговорено от РИОСВ на 28.02.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Възстановяване на рибостопанската дейност на язовир „Малка Смолница“, в землището на с. Малка Смолница, общ. Добричка,  с възложител „НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ“ ЕАД – КЛОН ЧЕРНО МОРЕ, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 03.01.2019г.)
 • Съобщение уведомление за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП-ПУР) в обхват на УПИ I-53, с площ 3247 кв.м, земеделска територия, НТП „пасище“ и УПИ II-952, урбанизирана територия, НТП търговски обект, комплекс, с площ 3000кв.м, с цел отреждането им за УПИ I-53 „за промишлена, производствена, складова и търговска дейност“ и за УПИ II-952 „за бензиностанция, газостанция, кафе-бар, автосервиз“, кв. 141 по регулационния план на гр. Дългопол, общ. Дългопол , с възложител „Хидро Мап“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 28.02.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Увеличаване на площта за извършване на дейности с вече отпадъци и изграждане на инсталация за предварително третиране /рязане/ на отпадъци на вече разрешени отпадъци“ на територията на площадка находяща се в УПИ V, /идент. с ПИ 03719.501.3538/, кв. 136, площ 5 050 кв.м, гр. Белослав, общ. Белослав, с възложител „Скрап Металс С. М.“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 28.02.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на ветрогенератор за собствени нужди“ в ПИ 53953.126.1, с. Орляк, общ. Тервел,  с възложител: ЕТ „Исм 91-Иса Сали“ (отговорено от РИОСВ на 25.02.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на ветрогенератор за собствени нужди“ в ПИ 31396.25.38,  с. Зърнево, общ. Тервел, с възложител: ЕТ „Исм 91-Иса Сали“ (отговорено от РИОСВ на 25.02.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изработване  на ПУП-ПРЗ, с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, урегулиране на имота и установяване на застроителен режим за изграждане на шест жилищни сгради и трафопост“ в ПИ 58445.64.562,  с. Приселци, общ. Аврен, с възложител: А. Ковачганев (отговорено от РИОСВ на 27.02.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за изграждане и оборудване на цех за сушене на сливи в УПИ VIII 152. кв. 5 по плана на с. Бранище, общ. Добричка, обл. Добрич, с възложител: ЗП Т. Василева (отговорено от РИОСВ на 27.02.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на търговски комплекс, изложение и атракции“ в  ПИ 10135.4508.145, с площ 1170 кв.м, район „Вл. Варненчик“, гр. Варна, с възложители: М. Найденова и В. Цонков (отговорено от РИОСВ на 25.02.2019г.)
 • Съобщение уведомление за изработване на проект на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ 304.20, с площ 1334 кв.м, земеделска територия, НТП-трайни насаждения, в местност „Зайчова чука и Горчивата чешма“, с. Здравец, общ. Аврен, обл. Варна, с възложители: Д. Стефанова и В. Хотинов, гр. Варна  (отговорено от РИОСВ на 25.02.2019 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Въздушно кабелно електрозахранване 0,4 KV от МТП 877 чрез монтаж на нови 10 бр. стълба тип СБС и 6 бр. стълба тип СТС, по плана на СО „Боровец-юг“, гр. Варна, с възложител: ЕТ “Стария дъб-Добри Добрев“ (отговорено от РИОСВ на 20.02.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Въздушно кабелно електрозахранване 0,4 KV от МТП 877 чрез монтаж на нови 10 бр. стълба тип СБС и 6 бр. стълба тип СТС, по плана на СО „Боровец-юг“, гр. Варна, с възложител: „Електроразпределие север“ АД (отговорено от РИОСВ на 22.02.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за ИП „Изграждане на жилищна сграда с търговски обекти и паркинг“ ПИ № 10135.4023.68, с площ 2970 кв.м, район „Вл. Варненчик“, местност „Боклук тарла“, гр. Варна, общ. Варна, с възложители: Николова и Николов (отговорено от РИОСВ на 21.02.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Промяна предназначение на сгради за обществено хранене“ във „Ветеринарно-медицинска клиника“ в с. Езерово, общ. Белослав, с възложител: „ДЕСИСЛАВА ЧЕШМЕДЖИЕВА“ ЕООД, село Тополи, общ. Варна (отговорено от РИОСВ на 19.02.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за промяна предназначението на част от съществуваща сграда в частно средно училище, в ПИ с идентификатор 10135.2564.259.13, м-ст Траката, район Приморски, гр. Варна, с възложител: „ВАРНЕНСКА И ВЕЛИКОПРЕСЛАВСКА МИТРОПОЛИЯ“, с възложител: „ВАРНЕНСКА И ВЕЛИКОПРЕСЛАВСКА МИТРОПОЛИЯ“ (отговорено от РИОСВ на 19.02.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Отглеждане и стимулиране на възпроизводството на морски червеи за риболов в акваторията на Белославско езеро“, с възложител: „Ка 2016“ ООД (отговорено от РИОСВ на 15.02.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за изграждане на ветрогенератор с височина до ротора до 70 м, с диаметър на перките до 65 м, височина на блейдове до 30 метра, скорост на въртене 3,9  m/s, мощност до  400  kW, модел VESTAS V 39  или друг с подобни параметри за собствени нужди  в ПИ 030022, в землището на с. Славеево, общ. Добричка , с възложител: СД “Възход-Арньо-Апостолов и Лазаров” (отговорено от РИОСВ на 14.02.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на 20 бр. жилищни сгради“ в село Неофит Рилски, общ. Ветрино, с възложител: „ТЕЛЕФ“ ЕООД, гр. Шумен (отговорено от РИОСВ на 12.02.2019г.)
 • Съобщение уведомление за изработване на проект на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ), местност „Таш тарла“ по КК на с. Тополи, общ. Варна, с възложители: Г. Хр. и В. Х. (отговорено от РИОСВ на 08.02.2019 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно намерение (ИН) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 02871.25.15, земеделска територия, с начин на трайно ползване „За стопански двор“ с площ 2609 кв.м, местност „Кайнаците“ по КККР на с. Батово, общ. Добричка, с възложител: г-н Б. Османов, село Батово, общ. Добричка (отговорено от РИОСВ на 08.02.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на хотел“ в ПИ 39459.25.618, с начин на трайно ползване-урбанизирана, и трайно предназначение на имота –незастроен имот за жилищни нужди, с. Кранево, общ. Балчик, с възложител: „Извора“ ООД (отговорено от РИОСВ на 06.02.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на 20 бр. жилищни сгради“ в ПИ 51487.90.24, с трайно предназначение на територията-земеделска, НТП-за друг вид земеделска земя,с площ 9045 кв.м, с. Неофит Рилски, общ. Ветрино, с възложител: В. Михайлова (отговорено от РИОСВ на 06.02.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно намерение (ИН) за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за обслужващ път до местността „Текето“ в землището на с. Александрия, общ. Крушари, с възложител: ОБЩИНА КРУШАРИ (отговорено от РИОСВ на 04.01.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на сграда със смесено предназначение – за магазини, офиси и жилища, подземен паркинг – гараж за автомобили и трафопост, свързано с изработване на изменение на  Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на ПИ 10135.2562.203 с площ от 2077 кв.м  и ПИ 10135.2562.204 с площ от 1575 кв.м, с възложител: „Транспортно Спедиторска Кантора“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 05.02.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за промяна предназначението на съществуваща жилищна сграда в детска градина в УПИ IV – 1619, кв. 12 по плана на кв. „Св. Никола, гр. Варна, с възложител: “Първи Крачки“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 04.02.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Преустройство на съществуваща стопанска постройка в дестилерия за етерично маслени култури и второстепенна постройка за парен котел“ в УПИ III-2195, с площ 11398 кв.м, гр. Генерал Тошево, общ. Генерал Тошево, с възложители:ЕТ „Агрокомерс-Иван Павлов и ЕТ „Агротранс-Илко Павлов (отговорено от РИОСВ на 01.02.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на линеен обект – 10м трасе на кабелната линия и 103м трасе на въздушна електропроводна линия“ в землището на село Приселци, общ. Аврен, с възложители г-н и г-жа СИППЛЕ, (отговорено от РИОСВ на 01.02.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за промяна предназначението на офис-сграда на три етажа и мансарден, с магазин за промишлени стоки в партер и кафе-аперитив на първи подземен етаж в основно училище за обучение от 1-ви до 7-ми клас и подготвителна група, находяща се в поземлен имот (ПИ) с идентификатори 10135.1507.392, гр. Варна с адм. адрес: ул. „Воден“ № 22, с възложител: Частно основно училище “Феникс“ ООД (отговорено от РИОСВ на 04.02.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно намерение (ИН) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 69198.33.31, земеделска територия, с начин на трайно ползване „За стопански двор“ с площ 3574 кв.м, местност „Победенски път“, по КККР на с. Стефан Караджа, общ. Добричка,  с възложител: „РВ ТРЕЙД“ ЕООД, гр. Добрич (отговорено от РИОСВ на 31.01.2019г.)
 • Съобщение уведомление за уведомление за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП-ПРЗ) за кв. 1, 2 и 3 по плана на „Варна йолу“ – новообразувана територия, западно от кв. „Виница“, гр. Варна,  с възложители Дамянов и Димитрова /отговорено от РИОСВ на 31.01.2019г./
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за изграждане на малък ветрогенератор с височина до ротора до 30 м, с малък диаметър на перките под 27 м и малка мощност до  150 kW за собствени нужди  в ПИ 030022, в землището на с. Славеево, общ. Добричка, с възложител: СД “Възход-Арньо-Апостолов и Лазаров” (отговорено от РИОСВ на 08.01.2019 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на водовземно съоръжение (сондаж/тръбен кладенец)“ в гр. Варнас възложител „ДЕВНЯ ЦИМЕНТ“ АД, гр. Девня (отговорено от РИОСВ на29.01.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за проект за изменение на ОУП и проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 72624.626.9521 по КККР на гр. Добрич, общ. Добрич от „за обществено и делово обслужване“ в „за жилищно строителство и обществено обслужване“с възложител „СОНИК 63“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 18.01.2019 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) изграждане на кариера за добив на подземни богатства-пясъци от находище за строителни материали „Милкова мера“, землище на с. Садово, общ. Аврен, с възложител „Техком“ ООД (отговорено от РИОСВ на 17.01.2019г.)
 • Съобщение  уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води и канализационна мрежа“ в с. Константиново, общ. Варна, с възложител община Варна (отговорено от РИОСВ на 18.01.2019г.)
 • Съобщение уведомление за изработване на проект на ПУП-ПРЗ за УПИ I-77 /ПИ 10135.2010.77/, УПИ II-40 /ПИ 10135.2010.40/, УПИ IV-45 /ПИ 10135.2010.45/ и УПИ V-47 /ПИ 10135.2010.47/, „за общ. обслужване, търговия и жилища“, в кв. 193, местност „Варна Йолу“, гр. Варна, с възложители: А. Хр. и фирма „Екзакт“ ЕООД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 16.01.2019 г.)
 • Съобщение уведомление за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП-ПУР) за „Промишлена зона – Юг“ в гр. Девня, с възложител: ОБЩИНА ДЕВНЯ (отговорено от РИОСВ на 09.01.2019 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на минипивоварна за производство на крафт бира“ в УПИ V-39, в кв. 36, с. Ботево, общ. Аксаково, с възложител: ЕТ “Тера-Веселина Илиева“ (отговорено от РИОСВ на 09.01.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Проект за изменение на ПУП-ПРЗ за обединяване на УПИ XI-13 и УПИ XIV-12,17, кв. 8, землище на гр. Бяла, общ. Бяла, с възложител: „Сандроуз холидейз“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 11.01.2019г.)
 • Съобщение уведомление за Изработване на подробен устройствен План /ПУП/ -план за регулация и застрояване /ПРЗ/ за ПИ 10135.4044.123 и ПИ 10135.4044.124, земеделски територии, трайно предназначение на територията–неизползваеми ниви /угар, орница/, находящи се в местност „Налбанка“, гр. Варна, общ. Варна, с възложители: АБУШЕВ, АБУШЕВ И ЖЕЛЯЗКОВА (отговорено от РИОСВ на 19.12.2018г.)
 • Съобщение уведомление за  инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на 20 бр. жилищни сгради“ в село Неофит Рилски, общ. Ветрино, с възложител: „ИНВЕНТО КЕПИТЪЛ“ ООД, гр. София(отговорено от РИОСВ на 03.01.2019г.)
 • Съобщение уведомление за  инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на малък хотел с ресторант и басейн“ в поземлен имот с идентификатор 24102.503.186 (номер по предходен план: 503.153), с площ от 6378 кв.м, урбанизиран територия, по плана на с. Дуранкулак, общ. Шабла, обл. Добрич (отговорено от РИОСВ на 20.12.2018г.)
 • Съобщение уведомление за Общ устройствен план /ОУП/ на община Крушари, с възложител: община Крушари (отговорено от РИОСВ на 28.12.2018г.)
 • Съобщение уведомление за уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Модулна инсталация за производство на биотор чрез карбонизация на биомаса МИПБТ 500” в УПИ ХХ в кв. 20 по плана на гр. Вълчи дол, обл. Варна, с възложител “Розмар” ЕООД, гр. Вълчи дол (отговорено от РИОСВ на 28.12.2018г.)

Постъпили уведомления за инвестиционни предложения
на територията на РИОСВ – Варна – 2018 – файл

Постъпили уведомления за инвестиционни предложения
на територията на РИОСВ – Варна – 2017 –  PDF формат1

АРХИВ ПОСТЪПИЛИ УВЕДОМЛЕНИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РИОСВ – ВАРНА ЗА 2016 Г. PDF формат1 PDF формат2

АРХИВ ПОСТЪПИЛИ УВЕДОМЛЕНИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РИОСВ – ВАРНА ЗА 2015 Г. PDF формат1 PDF формат2 PDF формат3

АРХИВ ПОСТЪПИЛИ УВЕДОМЛЕНИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РИОСВ – ВАРНА ЗА 2014 Г. PDF форматPDF формат2

АРХИВ ПОСТЪПИЛИ УВЕДОМЛЕНИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РИОСВ – ВАРНА ЗА 2013 Г. PDF форматследващи1следващи2

АРХИВ ПОСТЪПИЛИ УВЕДОМЛЕНИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РИОСВ – ВАРНА ЗА 2012 Г.

АРХИВ ПОСТЪПИЛИ УВЕДОМЛЕНИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РИОСВ – ВАРНА ЗА 2011Г.

АРХИВ ПОСТЪПИЛИ УВЕДОМЛЕНИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РИОСВ – ВАРНА ЗА 2010 Г.

АРХИВ ПОСТЪПИЛИ УВЕДОМЛЕНИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РИОСВ – ВАРНА ЗА 2009 Г.

АРХИВ ПОСТЪПИЛИ УВЕДОМЛЕНИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РИОСВ – ВАРНА ЗА 2008 Г.

АРХИВ ПОСТЪПИЛИ УВЕДОМЛЕНИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РИОСВ – ВАРНА ЗА 2007 Г.

АРХИВ ПОСТЪПИЛИ УВЕДОМЛЕНИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РИОСВ – ВАРНА ЗА 2006 Г.

АРХИВ ПОСТЪПИЛИ УВЕДОМЛЕНИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РИОСВ – ВАРНА ЗА 2005 Г.