Съобщения за първо уведомяване за инвестиционни предложения

 • Съобщение  уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Разширение на съществуващ гробищен парк“, свързано с изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ  44519.31.3, земеделска територия, с площ 2666 кв.м, НТП „Нива“, с. Любен Каравелово, общ. Аксаково, обл. Варна, с възложител Община Аксаково (отговорено от РИОСВ-Варна на 22.07.2024 г.)
 • Съобщение  уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на открит обществен паркинг“ в поземлен имот с идентификатор 70175.503.787, вид територия Урбанизирана, НТП За друг вид озеленени площи, площ 816 кв. м, стар номер 780, квартал 89, парцел VIII-780, по КККР на гр. Суворово, представеното от Община Суворово (отговорено от РИОСВ-Варна на 18.07.2024 г.)
 • Съобщение  уведомление за ИП „Изграждане на общинска сграда- кметство“ в ПИ 40590.501.269, урбанизирана територия, с площ 2830 кв.м, НТП „За друг обществен обект, комплекс“, с. Куманово, общ. Аксаково, обл. Варна, с възложител Община Аксаково (отговорено от РИОСВ на 18.07.2024г.)
 • Съобщение  уведомление за ИП „Изграждане на площадка за разделно събиране и третиране на едрогабаритни отпадъци и строителни отпадъци, образувани и безвъзмездно предадени от домакинствата на територията на Община Варна“ в ПИ 10135.73.29, урбанизирана територия, с площ 6002 кв.м, НТП „За складова база“, район „Владислав Варненчик“, гр. Варна, с възложител ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ“ (отговорено от РИОСВ на 15.07.2024г.)
 • Съобщение  уведомление инвестиционно предложение свързано с „Промяна предназначението на „Търговски обект № 1“ в „Медицински комплекс с пет броя амбулаторни кабинети, както и промяна и преустройство на жилищни единици в сградата“ в ПИ с идентификатор: 10135.3512.261, урбанизирана територия, с НТП „Поземлен имот със смесен начин на трайно ползване“, с площ 5953 кв.м, ЗПЗ, район „Младост“, гр. Варна, представено от „МАЙТ“ ЕООД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 08.07.2024г.)
 • Съобщение  уведомление за ИП свързано с „Промяна в параметрите на един ветрогенератор за производство на ел. енергия“, както следва: височина на кулата от „40 м“ на „до 70м“, диаметър на ротора от „40м“ на „до 55м“ и номинална мощност от „450 и 750 kW“ на „до 850 kW“ в поземлен имот № 58596.1.87, с площ 3379 кв.м, урбанизирана територия, с НТП „За електронергийно производство“, местност „Рупна яма“ по плана на село Пролез, общ. Шабла, обл. Добрич, представено от „АНЕМОС“ ЕООД, гр. София (отговорено от РИОСВ на 02.07.2024г.)
 • Съобщение  уведомление за ИП е за изграждане на шест броя жилищни сгради, в ПИ 10135.2522.1225, с площ от 2453 кв.м, урбанизирана територия за ниско застрояване, по КККР на гр. Варна,  с възложители М. Бейлерян и М. Бейлерян (отговорено от РИОСВ на 11.07.2024 г.)
 • Съобщение  уведомление за жилищно застрояване, свързано е с изработването на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 30627.140.5, с площ от 7486 кв.м, по КККР, находящ се в землището на с. Здравец, община Аврен, във връзка с урегулиране на имота, делба и установяване на застроителен режим в режим на устройствена зона “ПП” с преутреждане за жилищно строителство,  с възложители: Ж. Борисова, Хр. Влашка, Ал. Влашки и М. Георгиев (отговорено от РИОСВ на 14.05.2024 г.)
 • Съобщение  уведомление за „Изграждане на тръбен кладенец в ПИ с идентификатор 78152.32.19, м-ст “КАМАТА“, землище на с.Царевец, общ. Добричка, за водовземане от подземни води за напояване на земеделски култури“ в поземлените имоти в масиви 29-1/236,621 дка/, 31/478,850дка/ и 32-2/436,953дка/ с обща площ 1152,414дка, землище на с.Царевец, общ. Добричка, обл.Добрич, с възложител: „Агроевроплант“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 09.07.2024 г.)
 • Съобщение  уведомление за ИП касаещо „Разширяване на съществуващо ж.п. товаро-разтоварище  (за течен амоняк)“ с нови 4 позиции за товарене, които ще се обслужват от 2 нови товарни рамена, идентични със съществуващите, както и изместване на мястото за пълнене на автоцистерни, в поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 20482.505.4337 (номер по предходен план: 111, 367, 425, квартал: 2, парцел:VIII), урбанизирана територия, с НТП „За химическата и каучукова промишленост“ с площ 365.895 дка, Промишлена зона-ЮГ, по КККР на гр. Девня, представено от «АГРОПОЛИХИМ» АД, гр. Девня (отговорено от РИОСВ на 28.06.2024г.)
 • Съобщение  уведомление за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот № 10135.2517.2544, с площ 15.725 дка, горска територия, с НТП „Иглолистна гора“, местност „Манастирски рид“ кв. Виница, район „Приморски“, землище гр. Варна, представено от „БИГ БЕНС ПЛЮС“ ООД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 28.06.2024г.)
 • Съобщение  уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на 8 бр. жилищни, многофункционални сгради“ в УПИ II-711, идентичен с ПИ 58445.64.2, земеделска територия, с площ 5369 кв.м, НТП „Нива“, с. Приселци, общ. Аврен, обл. Варна, представеното от ИЛИЕВ(отговорено от РИОСВ-Варна на 02.07.2024 г.)
 • Съобщение  уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Гранулиране на млянка от полиетилен /ПЕ/ с код 19 12 04“ в УПИ II-137, кв. 32 по плана с . Тополи, общ. Варна, обл. Варна, с възложител „БРЕСТПЛАСТ“ ЕООД, представеното от „БРЕСТПЛАСТ“ ЕООД (отговорено от РИОСВ-Варна на 02.07.2024 г.)
 • Съобщение  уведомление за изработване проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлени имоти (ПИ) с идентификатори: 20482.306.373 и 20482.306.158, урбанизирана територия, с НТП „Ниско застрояване – до 10м“, с обща площ 4800 кв.м, кв. Повеляново, ул. „Витиня“ по КККР на гр. Девня, за обединяване на двата имота в един УПИ VII-158, 373, с цел отреждането му „за Парк“ и инвестиционно предложение (ИП) за изграждане на „Парк“ в УПИ VII-158, 373 „за Парк“, кв. Повеляново, ул. „Витиня“ гр. Девня (отговорено от РИОСВ на 23.06.2024г.)
 • Съобщение  уведомление за „Изграждане на бунгала за отдих и почивка“, в поземлен имот с идентификатор 04426.101.318 (квартал 36, парцел IV-7), вид територия Урбанизирана, НТП Комплексно застрояване, площ 3000 кв. м, по КККР на с. Близнаци, общ. Аврен, КС „Камчия“, представеното от Николаев и Златев (отговорено от РИОСВ-Варна на 21.06.2024 г.)
 • Съобщение  уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на сгради със смесено предназначение-жилищно и обществено обслужване“ в УПИ I-49, кв. 2, идентичен с ПИ 10135.4021.72, земеделска територия, с площ 3554 кв.м, НТП „Нива“, район „Владислав Варненчик“, гр. Варна, с възложител „ЕЛЕКТА“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 20.06.2024 г.)
 • Съобщение  уведомление за ИП свързано с изграждане на дълбоко водовземно съоръжение в ПИ с идентификатор 20482.33.45 (20482.33.100, съгласно АГКК), нарушена територия, с НТП: За кариера за суровини за строителството и промишлеността в скален масив, площ 111 002 кв. м, землище на гр. Девня, обл. Варна, за промишлено водоснабдяване – оросяване на площадките и пътищата на кариера „КАРОВЧА“ чрез оросителни инсталации, с възложител „АВТОМАГИСТРАЛИ ЧЕРНО МОРЕ” АД (отговорено от РИОСВ на 18.06.2024 г.)
 • Съобщение  уведомление за инвестиционно предложение, свързано с изграждане на тръбен кладенец в ПИ с идентификатор 66250.501.759, с. Сенокос, общ. Балчик, обл. Добрич, за водовземане от подземни води за промишлено водоснабдяване на съществуваща кланица, вид собственост на имота-частна, ТПТ-Урбанизирана, НТП-ниско застрояване /до 10 m/, с обща площ   5761 m2, с възложител „АГРО СИП“ ООД (отговорено от РИОСВ на 18.06.2024 г.)
 • Съобщение  уведомление за „Изграждане на 9 бр. жилищни сгради“ в обхвата на ПИ с идентификатор 04426.23.95 (стар 23001,23002,23003), земеделска територия, с площ  11685 кв.м, НТП „Нива“, с. Близнаци, общ. Аврен, обл. Варна, представено от Славова  (отговорено от РИОСВ на 14.06.2024г.)
 • Съобщение  уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на търговски комплекс с шоурум, магазин, склад, автосервиз и автомивка”, в поземлен имот с идентификатор 10135.4034.60, вид територия Земеделска, НТП Нива, площ 3913 кв. м, по КККР на гр. Варна, представеното от “КАСТОР” ЕООД (отговорено от РИОСВ-Варна на 12.06.2024 г.)
 • Съобщение  уведомление за ИП свързано с „Водовземане от съществуващ тръбен кладенец „Обретенов-Дъбрава” находящ се в поземлен имот (ПИ) № 24387.36.4, село Дъбрава, общ. Балчик, представено от „НУКС 109“ ЕООД, гр. Балчик (отговорено от РИОСВ на 31.05.2024г.)
 • Съобщение  уведомление за изработване на проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатор: 53210.6.11, с площ 51.011 дка, земеделска територия, с НТП „Нива“, землище село Овчарово, общ. Добричка, представено от Недков, гр. Добрич (отговорено от РИОСВ на 28.05.2024г.)
 • Съобщение  уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на сграда за обществено обслужване – търговски комплекс“ в поземлен имот с идентификатор 04426.55.233, вид територия Земеделска, категория 4, НТП Нива, площ 1984 кв. м, по КККР на с. Близнаци, общ. Аврен, представеното от Димитрова, Димитров, „ДАР-ВЕЛ“ ООД и „ПАЛМА ХАУС“ ЕООД (отговорено от РИОСВ-Варна на 04.06.2024 г.)
 • Съобщение  уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на пречиствателно съоръжение“ в ПИ 10135.5501.37, урбанизирана територия, с площ 111179 кв.м, НТП „За ремонт и поддържане на транспортни средства“, район „Аспарухово“, гр. Варна, представеното от Командване на Военноморските сили (отговорено от РИОСВ на 03.06.2024 г.)
 • Съобщение  уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на 2 (два) броя вятърни генератора за производство на електрическа енергия“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 81219.54.1, вид територия Урбанизирана, НТП За електроенергийното производство, площ 887680 кв. м, по КККР на с. Чернооково, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич, представеното от “Винели Ре” АД (отговорено от РИОСВ на 28.05.2024 г.)
 • Съобщение  уведомление за инвестиционното предложение (ИП) за „Поетапно изграждине на завод за зелен водород, чрез електролиза на вода с общ инсталиран капацитет на електролизаторите 100 MW, в поземлен имот с идентификатор 20482.505.585, Промишлена зона-юг, гр. Девня“, с възложител „ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА ВАРНАЗАПАД“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 20.05.2024 г.)
 • Съобщение  уведомление за реализация на ИП „Промяна предназначението на СОС 10135.2556.236.9.105 от „магазин“ в „медико-диагностична лаборатория“ и СОС 10135.2556.236.9.106 от „ресторант“ в „медико-диагностична лаборатория“ в сграда с идентификатор 10135.2556.236.9, находяща се в ПИ 10135.2556.236, урбанизирана територия, с площ 1898 кв.м, НТП „Средно застрояване (от 10 до 15 m)“, район „Приморски“, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 16.05.2024г.)
 • Съобщение  уведомление за реализация на ИП касаещо „Увеличаване капацитета за събиране и съхраняване на отпадък с код 15 01 04 и наименование метални опаковки, до 3000 т/год.“ на съществуваща площадка за третиране на отпадъци, в поземлен имот с идентификатор: 10135.3514.403, с площ 463 кв.м, урбанизирана територия, с НТП „За друг вид производствен, складов обект“, ЗПЗ, район „Младост“, ж.к. „Възраждане“ № 83, гр. Варна, представено от “РАДМОН” ЕООД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 14.05.2024г.)
 • Съобщение  уведомление за изработване проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлени имоти (ПИ) с идентификатори: 07598.115.96 и 07598.115.99, с обща площ 3591 кв.м, урбанизирана територия, с НТП „Неизползвана нива /угар, орница/“, по плана на ЗО „Луна“, гр. Бяла, с цел обединяване на имотите в един общ УПИ – УПИ ХХ-96, 99 „за кънпинг, бунгала и КОО“ и инвестиционно предложение (ИП) за застрояване на „Кънпинг, бунгала и КОО в новообразувания УПИ ХХ-96, 99, по плана на ЗО „Луна“, гр. Бяла, общ. Бяла, обл. Варна, представено от „САНДРОУЗ ХОЛИДЕЙЗ“ ЕООД, гр. София (отговорено от РИОСВ на 14.05.2024г.)
 • Съобщение  уведомление за реализация на ИП свързано с „Изграждане на жилищно-търговска сграда” в поземлен имот (ПИ) № 83404.236.102 (номер по предходен план: 236014, квартал: 14, парцел: XII), с площ 8081 кв.м, урбанизирана територия, с НТП „За друг курортно-рекреационен обект“ по плана на село Шкорпиловци, общ. Долни чифлик, обл. Варна, представено от „АВЕСТА ХЪНТИНГ” АД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 10.05.2024г.)
 • Съобщение  уведомление за ИП „Изграждане на сграда със смесено предназначение“ в ПИ 10135.4508.208, урбанизирана територия, с площ 8961 кв.м, НТП „За търговски обект, комплекс“, район „Владислав Варненчик“, гр. Варна, представено от Йорданов и Йорданова (отговорено от РИОСВ на 15.05.2024 г.)
 • Съобщение  уведомление за изграждане на 28 еднофамилни къщи, свързано е с изработването на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 30627.14.30 по КККР, находящ се в землището на с. Здравец, община Аврен, представено от „ПЛАНЕКС“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 14.05.2024 г.)
 • Съобщение  уведомление за ИП свързано с „Добавяне на нови отпадъци с кодове 15 01 10*, 16 01 04* и 16 01 06, които ще се подлагат на дейност R13 – съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1-R12 (с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им) и дейност R12 – размяна на отпадъци за подлагане иа някоя от дейностите с кодове R1-R11 за отпадъци с код 20 01 36, към съществуваща площадка за събиране и съхранение па ОЧЦМ, НУБА, ИУЕЕО и неопасни отпадъци – метални опаковки, отпадъци от хартия, картон и пластмаса, и сортиране и рязане на ОЧЦМ“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 10135.4510.608, с площ 1153 кв.м, урбанизирана територия, с НТП „Ниско застрояване – до 10м“, ЗПЗ, район „Вл. Варненчик“, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 09.05.2024г.)
 • Съобщение  уведомление за ИП свързано с водовземане от подземни води от съществуващ ТК „Янтар – Пролез“, находящ се в ПИ 58596.501.214, с площ 1281 кв. м.,  урбанизирана територия, с НТП „За стопански двор“, квартал 11, парцел IX по КККР на с. Пролез, общ. Шабла, обл. Добрич, представено от е ЗК „ЯНТАР“ (отговорено от РИОСВ на 10.05.2024 г.)
 • Съобщение  уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Преустройство и промяна на предназначението на „Магазин с офис“ в „Медицински център“, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.2556.334.1.9, попадащ в сграда 10135.2556.334.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 10135.2556.334, по КККР на гр. Варна (УПИ XIV-21, кв. 621, по плана на 5-ти м.р., гр. Варна), представеното от “МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЕНДОМЕД” ООД (отговорено от РИОСВ-Варна на 30.04.2024 г.)
 • Съобщение  уведомление за реализация на ИП свързано с „Ремонт на съществуваща сграда – хотел „Кораба“ и промяна на предназначението й във „Филиал на специализирана болница за рехабилитация“ в поземлен имот с идентификатор: 10135.2573.1078, с площ 7266 кв.м, с НТП „За курортен хотел, почивен дом“ к.к. „Чайка“, местност „1“, район „Приморски“, гр. Варна, представено от „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ – БАНКЯ“ АД, гр. Банкя (отговорено от РИОСВ на 30.04.2024г.)
 • Съобщение  уведомление за ИП „Промяна в хода на строителството на инвестиционните намерения, съгласно чл. 154 от ЗУТ и изграждане на медицински център в комплекс за обитаване с обществено обслужване“ в УПИ XVI-590, идентичен с ПИ 10135.73.590, урбанизирана територия, с площ 11606 кв.м, НТП „За друг обществен обект, комплекс“, район „Владислав Варненчик“, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 08.05.2024г.)
 • Съобщение  уведомление за: 1. Изработване на проект на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ 30497.15.81 (идентичен с УПИ IV-11“за жил. ст-во“), земеделска територия, с НТП „нива“ с площ  3.781 дка, местност „Поляната“, землище село Звездица, общ. Варна, цел разделяне на имота на шест отделни УПИ, както следва: УПИ IХ-81„за жил. ст-во“, УПИ X-81„за жил. ст-во“,, УПИ ХI-81„за жил. ст-во“, УПИ ХII-81„за жил. ст-во“, УПИ ХIII-81„за жил. ст-во“ и УПИ IV-81„за жил. ст-во“2. Инвестиционно предложение за „Жилищно строителство в шестте отделни УПИ“ както следва: УПИ IХ-81„за жил. ст-во“, УПИ X-81„за жил. ст-во“,, УПИ ХI-81„за жил. ст-во“, УПИ ХII-81„за жил. ст-во“, УПИ ХIII-81 „за жил. ст-во“ и УПИ IV-81„за жил. ст-во“, в местност „Поляната“, землище село Звездица, общ. Варна, представено от З. Неделчев и Л. Добрева, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 17.04.2024г.)
 • Съобщение  уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на комплекс от 12 броя самостоятелни жилищни сгради, басейн, паркинг и детска площадка“, в ПИ с идентификатор 30497.37.19 (УПИ I-19, кв. 12), по КККР на с. Звездица, общ. Варна, свързано с изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за ПИ с идентификатор 30497.37.19 (УПИ I-19, кв. 12), вид територия Земеделска, НТП Пасище, площ 6387 кв. м, по КККР на с. Звездица, общ. Варна (отговорено от РИОСВ-Варна на 29.04.2024 г.)
 • Съобщение  уведомление за ИП „Изграждане на 4 бр. жилищни сгради“, свързано с изработването на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на ПИ 58445.27.518, земеделска територия, с площ  4252 кв.м, НТП „Нива“, с. Приселци, общ. Аврен, обл. Варна, с цел обособяването на УПИ XII-518, кв. 027 „за жилищно строителство“, с възложител „ЗЛАТНИТЕ ХЪЛМОВЕ“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 25.04.2024г.)
 • Съобщение  уведомление за ИП „Изграждане на сграда със смесено предназначение“ в ПИ 10135.4023.73, земеделска територия, с площ 2133 кв.м, НТП „Нива“, район „Владислав Варненчик“, гр. Варна, с възложител Векилов (отговорено от РИОСВ на 25.04.2024г.)
 • Съобщение  уведомление е реализация на ИП свързано с „Промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор: 10135.4019.109.1.21 и сграда с идентификатор: 10135.4019.109.2“ от „Бистро с навес към нея“ във „Ветеринарна амбулатория и аптека“ находящи се в ПИ с идентификатор: 10135.4019.109, урбанизирана територия, с НТП „За друг вид застрояване“, с площ 5618 кв.м, местност „Терасите“, район „Вл. Варненчик“, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 24.04.2024г.)
 • Съобщение  уведомление е за реализация на ИП свързано с Газифициране на специализиран малък обект за дестилиране (инсталация за изваряване на ракия) чрез газифиция от система работеща с втечнен газ пропан бутан“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 02508.55.200, с площ 738 кв.м, урбанизирана територия, с НТП „За стопански двор“ по кадастралната карта и кадастрални регистри (КККР) на град Балчик, общ. Балчик, обл. Добрич (отговорено от РИОСВ на 24.04.2024г.)
 • Съобщение  уведомление е за ИП „Изграждане на изложбена зала и прилежащи обслужващи помещения“ в УПИ XXX-6151 “за общ.обслужване”, идентичен с ПИ 10135.2520.7549, урбанизирана територия, с площ 178 кв.м, НТП „ Ниско застрояване (до 10 m)“, район “Приморски” , гр.Варна, с възложител „ЮНИК БИЛДИНГС“ ООД (отговорено от РИОСВ на 25.04.2024г.)
 • Съобщение  уведомление за инвестиционно предложение (ИП) e за „Изграждане на тръбен кладенец“ в ПИ с идентификатор 21470.33.2, вид територия Земеделска, НТП Нива, площ 117923 кв. м, по КККР на с. Добрин, общ. Крушари, обл. Добрич, за водовземане от подземни води за напояване на земеделски култури в поземлени имоти с идентификатори 21470.33.2 и 21470.33.4, с обща площ 369.686 дка, находящи се в с. Добрин, общ. Крушари, обл. Добрич, с възложител „Йонивел“ ООД (отговорено от РИОСВ на 19.04.2024 г.)
 • Съобщение  уведомление за изработване проект на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлени имоти (ПИ) с идентификатори: 35376.10.715, 35376.10.716 и 35376.10.717, по плана на с. Калиманци, общ. Суворово, с цел обединяването им в един общ поземлен имот, както и последващото им разделяне на пет самостоятелни отделни УПИ с отделни идентификатори по КККР и инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на пет отделни масивни жилищни сгради“ в новообразуваните УПИ ХIХ-717 „за жил. ст-во“, УПИ ХХ-717,716 „за жил. ст-во“, УПИ XXI-716,715 „за жил. ст-во“, УПИ ХХIII-715 „за жил. ст-во“, и УПИ XXIII-715 „за жил. ст-во“, кв. 29 и изменение на улична регулация от о.т. 76 до о.т. 77 и приемане на нови осови точки с №№ 99 и 100 по плана на с. Калиманци, община Суворово, обл. Варна, представено от ОБЩИНА СУВОРОВО и М. Христов (отговорено от РИОСВ на 05.04.2024г.)
 • Съобщение  уведомление за инвестиционно предложение (ИП) свързано с изграждане на жилищен комплекс от 23 броя еднофамилни жилищни сгради в ПИ 069005, с площ от 19000 кв.м в землището с. Бенковски, общ. Аврен, с възложител: „Шай Хаузис” ЕООД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 08.04.2024 г.)
 • Съобщение  уведомление за ИП „Изграждане на нов корпус към ДГ № 39 „Приказка“ в ПИ 10135.4505.62, урбанизирана територия, с площ 7295 кв.м, НТП „За обект за детско заведение“, район „Вл. Варненчик“, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 02.04.2024г.)
 • Съобщение  уведомление за ИП „Изграждане на резервно водовземно съоръжение (тръбен  кладенец) с водомерна шахта и довеждаща инфраструктура в ПИ 36419.189.30, земеделска територия, с площ 34941 кв.м, НТП „За стопански двор“, с. Карапелит, общ. Добричка (отговорено от РИОСВ на 02.04.2024г.)
 • Съобщение  уведомление за ИП инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на бензиностанция с търговски комплекс за обществено обслужване“ свързано с изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за ПИ 10135.4027.18 по КККР на гр. Варна, район „Вл. Варненчик“, м. „Атанас Тарла“, с възложител: “АВТОТРЕЙД” ООД (отговорено от РИОСВ-Варна на 25.03.2024 г.)
 • Съобщение  уведомление за ИП „Изграждане на газово стопанство“ в ПИ 72624.497.20, урбанизирана територия, с площ 27335 кв.м, НТП „За друг вид производствен, складов обект“, гр. Добрич, с възложител „БАЛДЖИЕВИ-91“ ООД (отговорено от РИОСВ на 25.03.2024г.)
 • Съобщение  за реализация на ИП свързано „Промяна в параметрите на един ветрогенератор за производство на ел. енергия“, както следва: височина на кулата от „до 125 м“ на „до 126 м“, диаметър на ротора от „до 150м“ на „до 163м“, максимална височина „до 208м“ и номинална мощност от „до 5 МW“ на „до 6.2 МW“ с разрешение за строеж, в поземлен имот с идентификатор: 77390.27.70 (номер по предходен план: 77390.27.69), с площ 4449 кв.м, урбанизирана територия, с НТП „За електроенергийно производство“, местност „Караач“ по плана на село Храброво, общ. Балчик, обл. Добрич (отговорено от РИОСВ на 19.03.2024г.)
 • Съобщение  уведомление за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот № 03602.67.992, землище село Белоградец, общ. Ветрино, обл. Варна  (отговорено от РИОСВ на 12.03.2024г.)
 • Съобщение  за реализация на ИП свързано с „Обособяване на площадка за временно съхранение и третиране (сортиране) на неопасни отпадъци от текстил, пластмаса и обособяване на склад за временно съхранение на излезли от употреба от гуми“ в пет броя промишлени сгради в поземлен имот № 20482.282.39, с площ 3819 кв.м, земеделска територия, с НТП „За химическата и каучукова промишленост“ по плана на гр. Девня, общ. Девня, обл. Варна (отговорено от РИОСВ на 14.03.2024г.)
 • Съобщение  уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Реконструкция на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) Девня“ в поземлен имот с идентификатор 20482.132.6, с площ 28042 кв. м, вид територия Територия, заета от води и водни обекти, НТП За водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, по КККР на гр. Девня, общ. Девня, представеното от Община Девня (отговорено от РИОСВ на 19.03.2024 г.)
 • Съобщение  уведомление за реализация на ИП „Изграждане на търговски комплекс-изложбен център и сервизно обслужване на леки автомобили“ в УПИ VI-33, кв. 1, идентичен с ПИ 10135.4038.33, урбанизирана територия, с площ 4042 кв.м, НТП „За търговски обект, комплекс“, район „Владислав Варненчик“, гр. Варна, представено от „ГРИФИД АУТО ПРОПЪРТИС“ ЕООД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 19.03.2024г.)
 • Съобщение  уведомление за реализация на ИП „Изграждане на жилищни сгради“, свързано с изработване на план за изменение на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на ПИ№№ 10135.2564.111, 10135.2564.112, 10135.2564.114, 10135.2564.161, 10135.2564.162, 10135.2564.165, 10135.2564.167 и 10135.2564.168, с обща площ 6854 кв.м, НТП „За друг обществен обект, комплекс“, с цел обособяването на следните УПИ:
  • УПИ XLII-111 „за жилищно строителство“, с площ 1273 кв. м;
  • УПИ XLIII-112 „за жилищно строителство“,с площ 1428 кв. м;
  • УПИ XLIV-114 „за жилищно строителство“,с площ 952 кв. м;
  • УПИ XXV-161 „за жилищно строителство“,с площ 606 кв.м;
  • УПИ XXVI-162 „за жилищно строителство“,с площ 645 кв.м;
  • УПИ XXVII-165 „за жилищно строителство“,с площ 541 кв. м;
  • УПИ XXVIII-167 „за жилищно строителство“,с площ 549 кв.м;

  УПИ XXIX-168 „за жилищно строителство“, с площ 802 кв.м. Представено от С. Петрова, М. Шекерджиев, И. Русева и С. Русева, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 18.03.2024г.)

 • Съобщение  уведомление за ИП свързано с „Изграждане на 72 бр. еднофамилни жилищни сгради/къщи“ по 6 бр. във всеки от поземлените имоти (ПИ) с идентификатори: 10135.5043.4901, 10135.5043.4902, 10135.5043.4904, 10135.5043.4905, 10135.5043.4906, 10135.5043.4907, 10135.5043.4908, 10135.5043.4909, 10135.5043.4910, 10135.5043.4912, 10135.5043.4913 и 10135.5043.4914, с обща площ 34490 кв.м, урбанизирани територии, С.О. „Боровец-юг“, район „Аспарухово“, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 06.03.2024г.)
 • Съобщение  уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на многофамилна жилищна сграда с магазини и подземен гараж“, свързано с изработване на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на ПИ 10135.2552.2273, ПИ 10135.2552.2274, ПИ 10135.2552.2275, ПИ 10135.2552.2276, ПИ 10135.2552.2418, ПИ 10135.2552.2419, ПИ 10135.2552.2420, ПИ 10135.2552.2421, ПИ 10135.2552.2422, ПИ 10135.2552.3997,  ПИ 10135.2552.4109, ПИ 10135.2552.1193, кв. 230 по ПУП-ПУР на кв. “Изгрев”, гр. Варна, с цел обособяването на нов УПИ (отговорено от РИОСВ-Варна на 11.03.2024 г.)
 • Съобщение  уведомление за инвестиционно предложение (ИП)свързано с  „Промяна предназначението на магазин за хранителни стоки в сладкарска работилница със сладкарница“  в ПИ с идентификатор 10135.3515.479 по КККР на гр. Варна в сграда с идентификатор 10135.3515.479.30.74, с възложител  Грозева (отговорено от РИОСВ на 07.03.2024 г.)
 • Съобщение  уведомление за инвестиционно предложение (ИП) е за „Изместване на участъци от Транзитен газопровод 1 (ТГ1) и Магистрален газопровод (МГ) за повишаване на класа на газопроводите и изграждане на нов кранов възел КВ Ду 1200“, свързано с изработване на ПУП-ПП за обекта, представеното от “БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД  (отговорено от РИОСВ-Варна на 06.03.2024 г.)
 • Съобщение  уведомление за инвестиционно предложение (ИП) е за „Изграждане на жилищна сграда с ветеринарна клиника“ в УПИ VI-1558, кв. 82а, с площ 375 кв.м, по плана на гр. Провадия, представеното от „ПРОМЕД-Б.Г.“ ООД (отговорено от РИОСВ-Варна на 07.03.2024 г.)
 • Съобщение  уведомление за реализация на ИП свързано с „Реконструкция на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) Генерал Тошево, с капацитет 5309 ЕЖ“ в поземлен имот № 14711.256.6, горска територия, с НТП „Друг вид дървопроизводителна гора“ с площ 7117 кв.м, местност „Землище Генерал Тошево, землище гр. Генерал Тошево, област Добрич (отговорено от РИОСВ на 29.02.2024г.)
 • Съобщение  уведомление за реализация на ИП свързано с „Изграждане на тръбен кладенец с цел водовземане от подземни води за „водоснабдяване за други цели“, вкл. пожарогасене на силизно стопанство за земеделска продукция“ в поземлен имот с идентификатор: 32490.47.15, с площ 9800 кв.м, урбанизирана територия, с НТП „За складова база“, местност „Локвата“, село Изворско, общ. Аксаково, обл. Варна (отговорено от РИОСВ на 28.02.2024г.)
 • Съобщение  уведомление за инвестиционно предложение свързано с  „Изграждане на тръбен кладенец за „водоснабдяване за други цели“ вкл. пожарогасене на складова база за логистика в ПИ с идентификатор 67489.65.8, с.Слънчево, общ. Аксаково, обл. Варна“, с възложител „ТЕРРА ЕКСПРЕС“ООД (отговорено от РИОСВ на 07.03.2024 г.)
 • Съобщение  уведомление за инвестиционно предложение свързано с  „Изграждане на тръбен кладенец в ПИ с идентификатор 72271.501.2037, гр. Тервел, обт. Тервел, обл. Добрич (отговорено от РИОСВ на 07.03.2024 г.)
 • Съобщение  уведомление за „Добавяне на две нови модулни системи към съществуващи пречиствателни съоръжения в комплексна ПСОВ“ в поземлен имот с идентификатор: 10135.5501.110, с площ 14537 кв.м, урбанизирана територия, с НТП „За друг вид производствен, складов обект“, ЮПЗ, район „Аспарухово“, гр. Варна, представено от ПЧМВ АД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 22.02.2024г.)
 • Съобщение  уведомление за ИП свързано с „Изграждане на многопрофилна болница за активно лечение“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 10135.4027.53 (номер по предходен план: 45, квартал: 27, парцел: V), с площ 12425 кв.м, урбанизирана територия, с НТП „За друг обществен обект, комплекс“, местност „Атанас тарла“, район „Вл. Варненчик“, гр. Варна, представено от „БИЛДИНГ ХОСПИТАЛС ВАРНА“ АД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 23.02.2024г.)
 • Съобщение  уведомление за ИП „Изграждане на осем еднофамилни двуетажни жилищни сгради“ в УПИ XXIV-I 507 „за жилищно строителство“, кв. 8, с площ 7478 кв.м по плана на с. Неофит Рилски, общ. Ветрино, обл. Варна, с възложител В. Михайлова (отговорено от РИОСВ на 29.02.2024г.)
 • Съобщение  уведомление за изграждане на шест броя жилищни сгради  в ПИ 62788.17.90, с площ 3517 кв.м,  по КККР на с. Рогачево, Община Балчик, представено от „АР СИ АЙ АДВАЙЗЪРС“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 28.02.2024 г.)
 • Съобщение  уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на жилищно строителство“, свързано с изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на  УПИ XII-596 „за обществено обслужване“, идентичен с ПИ 10135.3514.610, урбанизирана територия, с площ 11146 кв.м, НТП „За друг обществен обект, комплекс“, район „Младост“, гр. Варна, с цел обособяването на УПИ XII-610 „за жилищно строителство“, представеното от „ВАРНА ИНВЕСТ ПРОПЪРТИС“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 28.02.2024 г.)
 • Съобщение  уведомление за инвестиционно предложение (ИП)  за „Преустройство и промяна предназначението на СОС 10135.2563.57.1.9,  10135.2563.57.1.14, 10135.2563.57.1.3, 10135.2563.57.1.6 от офис в медико-техническа лаборатория“, находящи се в сграда със смесено предназначение в УПИ I-1057, идентичен с ПИ 10135.2563.57, урбанизирана територия, с площ 470 кв.м, НТП „Средно застрояване (от 10 до 15 m)“, район „Приморски“, гр. Варна, с възложител „УРБИСА“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 28.02.2024 г.)
 • Съобщение  уведомление за „Изграждане на шахта № 8, удължаване на съществуващия колектор за избистрени води и насипна дига с технологичен път за достъп и обслужване“ в УПИ 79, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 44, 64, 65, 66, 85, 87, 88” (идентични на ПИ 55110.60.79, 55110.60.30, 55110.60.31, 55110.60.34, 55110.60.37, 55110.60.44, 55110.60.64, 55110.60.32, 55110.60.35, 55110.60.65, 55110.60.66, 55110.60.85, 55110.60.87 и 55110.60.88), по плана село Падина, общ. Девня, представено от „Солвей Соди“ АД, гр. Девня (отговорено от РИОСВ на 09.02.2024г.)
 • Съобщение  уведомление за ИП „Изграждане на пристройка-разширение на предприятие за месопреработка към съществуваща кланица, транжорна и предприятие за месопреработка“ в ПИ 53210.19.11, урбанизирана територия, с площ 14103 кв.м, НТП „За хранително-вкусовата промишленост“, с. Овчарово, общ. Добричка, обл. Добрич, с възложител „НЕДКО НЕДКОВ-ОВЧАРОВО“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 27.02.2024 г.)
 • Съобщение  уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Увеличаване на поливните площи чрез включване на поземлени имоти с идентификатори 35064.112.9 и 35064.112.133, по КККР на гр. Каварна, с обща площ 32.082 дка“. Увеличаването на поливните площи е свързано с изменение на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващ ТК-1“Балев-Каварна“ (отговорено от РИОСВ на 21.02.2024 г.)
 • Съобщение  уведомление за инвестиционно предложение за „Промяна предназначението и преустройство на „сграда за образование – училище“ в „сграда за резидентна грижа за пълнолетни лица с физически увреждания“ в поземлен имот с идентификатор 51584.501.100, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 5490 кв. м, по КККР на с. Николаевка, общ. Суворово (отговорено от РИОСВ-Варна на 21.02.2024 г.)
 • Съобщение  уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за изграждане на хранителен хипермаркет, свързано с изработване на ПУП- ПРЗ за УПИ  XXXII-3249, „за магазин и обществено обслужване, /ПИ 03719.502.3249/ кв. 139, по плана на гр. Белослав, обл. Варна, представено от „ДЕНИСЛАВ“ ЕАД (отговорено от РИОСВ на 16.02.2024 г.)
 • Съобщение  уведомление за изграждане на Регионална служба „Пожарна безопасност и защита на населението – Аксаково“, в УПИ І 000137 „за РС ПБЗН“ – Аксаково, кв. 106, гр. Аксаково, община Аксаково, област Варна (отговорено от РИОСВ на 15.02.2024 г.)
 • Съобщение  уведомление за инвестиционно предложение свързано с изграждане на дълбоко водовземно съоръжение – ТК в ПИ с №80861.6.67, землище на с. Чернево за промишлено водоснабдяване – оросяване на площадката и пътищата на обекта чрез постоянна оросителна инсталация. Предметът на дейност е добив на варовикови фракции за потребностите на содовото и циментовото производство и кариерно-строителни материали от находище „Девня“, участък „Люляката“ и участък „Снежно поле-югоизток“, с възложител:  „Девня варовик“ АД (отговорено от РИОСВ на 08.02.2024 г.)
 • Съобщение  уведомление за „Изграждане на многофункционален физкултурен салон“ в УПИ XVII-184, 185, 186, кв. 47, идентичен с ПИ 07598.303.1001, урбанизирана територия, с площ 8958 кв.м, НТП „Ниско застрояване (до 10 m)“, гр. Бяла, обл. Варна, с възложител Община Бяла (отговорено от РИОСВ на 07.02.2024г.)
 • Съобщение  уведомление за реализация на ИП свързано с „Преустройство на обекти с идентификатори: 10135.3512.248.4.4, 10135.3512.248.4.5, 10135.3512.248.4.6, 10135.3512.248.4.7, 10135.3512.248.4.8 и 10135.3512.248.4.9 в „Самостоятелна медико-диагностична лаборатория за образна диагностика“ – етапно строителство на 2 бр. лекарски кабинети и ЯМР (процедурно, командно и техническо помещения), в УПИ IX-30367 (идентичен с ПИ идентификатор: 10135.3512.248), кв. 14, с площ 9778 кв.м, урбанизирана територия, с НТП „За друг обществен обект, комплекс“, бул. Република, район „Младост“, гр. Варна (отговорено от РИОСВ-Варна на 06.02.2024 г.)
 • Съобщение  уведомление е за промяна на инвестиционно предложение касаещо „Депо за неопасни отпадъци, генерирани от дейността на „Девен” АД“ находящо в поземлен имот № 80861.6.167, с площ 316.087 дка, с НТП „Депо за индустриални отпадъци“, местност „Дренака“, землище село Чернево, общ. Суворово, обл. Варна  (отговорено от РИОСВ-Варна на 06.02.2024 г.)
 • Съобщение  уведомление за реализация на ИП свързано с промяна предназначението на „Обект от магазин за хранителни стоки – за търговска дейност“ в „Обект за производство и продажба на сладкарски продукти и печива“ – самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 10135.2559.197.2.20, с площ 47.41 кв.м, разположен в поземлен имот с идентификатор: 10135.2559.197, ул. „Света Ирина“ № 20, ет. 1, район „Приморски“, гр. Варна (отговорено от РИОСВ-Варна на 06.02.2024 г.)
 • Съобщение  уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на нова сграда с търговски площи и жилищна част“ в поземлен имот с идентификатор 10135.4508.129, вид територия Урбанизирана, НТП Обществен селищен парк, градина, площ 5900 кв. м, по КККР на гр. Варна, общ. Варна (отговорено от РИОСВ-Варна на 01.02.2024 г.)
 • Съобщение  уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на жилищни сгради“ в УПИ XXXVII-149, 150, 151, 153, 154, кв. 243, идентичен с ПИ 07598.843.27, земеделска територия, с площ 9667 кв.м, НТП „Нива“, ЗВКО „Чайка“, гр. Бяла, обл. Варна, с възложител „ДЖИ ЕС ДЖИ“ ООД (отговорено от РИОСВ на 01.02.2024 г.)
 • Съобщение  уведомление за „Изграждане на четири броя къщи тип-близнак, представляващи осем броя еднофамилни жилищни сгради“ в УПИ I-070006, кв. 72, идентичен с ПИ 10135.5070.23, урбанизирана територия, с площ 2751 кв.м, НТП „За друг вид застрояване“, район „Аспарухово“, гр. Варна, представеното от Тинев (отговорено от РИОСВ на 31.01.2024 г.)
 • Съобщение  уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на общо 3 броя жилищни сгради“ по една във всеки от следните поземлени имоти с идентификатори: 07598.833.5, вид територия Земеделска, НТП Лозе, площ 744 кв. м; 07598.833.6, вид територия Земеделска, НТП Лозе, площ 900 кв. м; 07598.833.7, вид територия Земеделска, НТП Лозе, площ 925 кв. м по КККР на гр. Бяла, общ. Бяла, представеното от Методиев и Райчев (отговорено от РИОСВ-Варна на 29.01.2024 г.)
 • Съобщение  уведомление за изграждане на шест броя еднофамилни жилищни сгради, в ПИ 10135.2517.5650, с площ от 2471 кв.м, урбанизирана територия за ниско застрояване, по КККР на гр. Варна, представено от „ХОД ГИЛ“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 23.01.2024 г.)
 • Съобщение  уведомление за Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) за поземлени имоти (ПИ) с идентификатори: 00182.500.837 и 00182.500.737, с обща площ 1.520 дка, урбанизирана територия, с НТП „Ниско застрояване до 10м“, по КККР на гр. Аксаково, обл. Варна, вкл. и ИП за „Изграждане на обект състоящ се от шест броя редови еднофамилни жилищни сгради“ в УПИ ХIII-737, 837, кв. 101, по КККР на гр. Аксаково, с възложители: И. Бъчваров и Р. Петров, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 15.01.2024г.)
 • Съобщение  уведомление за изграждане на автосервиз, автомивка и паркинг в УПИ II 250020,  ПИ 10135.4507.190, с площ от 3412 кв.м, с НТП „урбанизирана нива“, район “Вл. Варненчик, гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна (отговорено от РИОСВ на 17.01.2024 г.)
 • Съобщение  уведомление за инвестиционно предложение (ИП) e за „Изграждане на две жилищни сгради и търговски обекти“, свързано с изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) и РУП в обхвата на УПИ I „полиграф.комб.“, кв. 137, идентичен с ПИ 10135.1506.841, урбанизирана територия, с площ 1897 кв.м, НТП „За друг обществен обект, комплекс“, район „Одесос“, гр. Варна, с цел обособяването на  УПИ VII-841 “смесено предназначение“ и УПИ VIII-841 “смесено предназначение“, представеното от „ЕВРОНА“АД И „ВАРНА ДАЙВИНГ ЦЕНТЪР“ ЕООД, (отговорено от РИОСВ на 17.01.2024 г.)
 • Съобщение  уведомление за инвестиционно предложение (ИП) e за „Разширение на гробищен парк“, представеното от Община град Добрич (отговорено от РИОСВ на 15.01.2024 г.)
 • Съобщение уведомление  за ИП свързано с  „Водовземане от съществуващ тръбен кладенец С-5х „Тотех – Старо Оряхово“ в ПИ с идентификатор 68998.94.920 в землището на с. Старо Оряхово, общ. Долни Чифлик, обл. Варна за самостоятелно водоснабдяване за напояване (чимове)“ в ПИ 68998.94.940, 68998.94.190, 68998.94.4 и 68998.94.941, с. Старо Оряхово, общ. Долни Чифлик, с възложител:  „ТОТЕХ“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 15.01.2024 г.)
 • Съобщение уведомление  за ИП свързано с  изграждане на тръбен кладенец в ПИ с идентификатор 36467.214.12, м-ст “Хижата“, землище на с.Кардам, общ. Генерал Тошево, представено от „ДИАНА ЦВЕТКОВА“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 15.01.2024 г.)
 • Съобщение уведомление  за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на индустриален парк Добрич“ в промишлена зона „Запад“, гр. Добрич, представеното от „ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК ДОБРИЧ“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 15.01.2024 г.)
 • Съобщение уведомление  за ИП свързано с „Извършване на дейности по третиране/рециклиране на строителни отпадъци, дървен отпадък, метален скрап и гуми“ на съществуваща площадка за третиране на отпадъци в поземлени имоти с идентификатори: 10135.4510.731 (с площ 2890 кв.м) и 10135.4510.732 (с площ 1738 кв.м), с обща площ 4628 кв.м, урбанизирана територия, с НТП „За друг вид производствен, складов обект“ по плана на Западна промишлена зона, бул. „Владислав Варнанчик“ № 281, гр. Варна, представено от «ОДИСЕЙ 41» ООД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 08.01.2024г.)
 • Съобщение уведомление  за реализация на Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) за поземлен имот (ПИ) № 10135.2520.3381, с площ 5.056 дка, СО „Траката“, местност „Малкою“, район „Приморски“, гр. Варна, вкл. и ИП свързано с „Изграждане на жилищна сграда, състояща се от един подземен и девет надземни етажа“ в УПИ I-3381 (идентичен с ПИ 10135.2520.3381), гр. Варна, като на първия етаж ще е разположен търговски обект за продажба на промишлени стоки, представено от «КВ ИНВЕСТ» ООД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 05.01.2024г.)
 • Съобщение уведомление за ИП свързано с „Изграждане на девет етажна офис сграда“ в поземлен имот с идентификатор: 10135.3516.160 (идентичен с УПИ XXIV-160), кв. 27, урбанизирана територия, с НТП „Ниско застрояване“ и площ 4145 кв.м, ул. „Хр. Смирненски“ № 6, район „Младост“, гр. Варна, представено от „ВИСТА ОЙЛ“ ЕООД, гр. Добрич (отговорено от РИОСВ на 29.12.2023г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на обект за производство на тестени изделия, търговски обект и паркинг“ в ПИ 69300.55.9, урбанизирана територия, с площ 7331 кв.м, НТП „За друг вид застрояване“, с. Стожер, общ. Добричка, обл. Добрич, с възложител: „ЕЛЕКТРОННИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 04.01.2024 г.)
 • Съобщение уведомление свързано с добавяне на нови кодове отпадъци към  дейността на „Център за разкомплектоване на автомобили“ в  ПИ № 10135.4510.744 гр. Варна, общ. Варна, Западна промишлена зона, с възложител:„ОДИСЕЙ 41“ ООД (отговорено от РИОСВ на 04.01.2024 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) “Изграждане на шест жилищни сгради“ в ПИ 10135.5052.51, урбанизирана територия, с площ 3419 кв.м, НТП „Лозе“, район „Аспарухово“, гр. Варна, представеното от К.Стоичкова (отговорено от РИОСВ на 03.01.2024 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП)  „Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води” в поземлен имот с идентификатор 30497.31.43, с площ 5955 кв. м, земеделска територия, НТП „Друг вид земеделска земя“, по КККР на с. Звездица, общ. Варна и „Изграждане на канализационна мрежа”, с обща дължина 11,090 км, разположена в общински улици на с. Звездица, общ. Варна, представеното от Община Варна (отговорено от РИОСВ на 29.12.2023 г.)
 • Съобщение уведомление за изграждане на сгради и съоражения за курортна дейност в ПИ 24102.13.156 по ККР на с. Дуранкулак, общ. Шабла, с възложител «ГРУП ДВ» ООД (отговорено от РИОСВ на 02.01.2024 г.)
 • Съобщение уведомление за ИП „Изграждане на сграда за обществено обслужване“, свързано с изработването на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на ПИ 10135.4501.1122, урбанизирана територия, с площ 256 кв.м, НТП „Ниско застрояване (до 10 m)“, район „Владислав Варненчик“, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 21.12.2023г.)
 • Съобщение уведомление за ИП „Изграждане на ферма за отглеждане на телета, юници и крави и обор от метална конструкция, с капацитет 50 бр. крави и 50 бр. телета“ в ПИ 69300.58.13, земеделска територия, с площ 3249 кв.м, НТП „За стопански двор“, с . Стожер, общ. Добричка, обл. Добрич, с възложител ЧЗС „Младен Денев“ (отговорено от РИОСВ на 20.12.2023г.)
 • Съобщение уведомление свързано със  „Закриване и рекултивация на депо за карбонатен шлам, разположено в ПИ № 20482.505.677, „Промишлена зонс-ЮГ”, гр. Девня, община Девня“, представено от „ХЪС” ООД (отговорено от РИОСВ на 19.12.2023 г.)
 • Съобщение уведомление за свързано с реализация на ИП касаещо „Надстрояване/реконструкция/пристрояване на един етаж на корпус 1 (сграда с идентификатор: 10135.2560.420.1) от сградния фонд на професионална гимназия по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров-Варна“ в поземлен имот с идентификатор: 10135.2560.420, с площ 3869 кв.м, урбанизирана територия, с НТП „За друг обществен обект, комплекс“, ул. „Найден Геров“ № 1, район „Приморски“, гр. Варна  (отговорено от РИОСВ на 12.12.2023г.)
 • Съобщение уведомление свързано с промяна предназначението на поземлени имоти /ПИ/ №№ 10135.4033.70 и 10135.4033.61, с обща площ 2950 кв.м, земеделска територия, с НТП „Ниви“, местност „Джанаварски път“, район „Вл. Варненчик“, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 15.12.2023г.)
 • Съобщение уведомление за ИП свързано с „Изграждане на осем еднофамилни жилищни сгради“ в поземлени имоти /ПИ/ №№ 10135.2517.4964, 10135.2517.5247, 10135.2517.5246, 10135.2517.5245, 10135.2517.4963, 10135.2517.4966, 10135.2517.4967 и 10135.2517.4654, с обща площ 7714 кв.м, урбанизирана територия (всички с НТП „За друг вид застрояване“, с изключение на ПИ 10135.2517.4654, с НТП „За второстепенна улица“), местност „Манастирски рид“, район „Приморски“, гр. Варна  (отговорено от РИОСВ на 14.12.2023г.)
 • Съобщение уведомление за ИП за „Разширяване дейността на дружеството чрез добавяне на нови дейности с код R12 – сортиране, рязане, раздробяване (шредиране) на отпадък с код 16 01 03 и наименование излезли от употреба гуми“ на площадка с местонахождение: поземлен имот с идентификатор: 72624.603.164, с площ 6756 кв.м, урбанизирана територия, с НТП „За друг вид производствен, складов обект“, ул. „Хан Тервел“ № 176, гр. Добрич (отговорено от РИОСВ на 08.12.2023г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на шоурум на магазин за обзавеждане и строителни материали“ в УПИ VI-1276 „за делово обслужване“, идентичен с ПИ 10135.3514.83, урбанизирана територия, с площ 1011 кв.м, НТП „За друг вид производствен, складов обект“, ЗПЗ, гр. Варна, с възложител „ЕЛМАРК ИНДУСТРИЕС“ АД (отговорено от РИОСВ на 18.12.2023 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) e за изграждане на шест броя жилищни сграда в ПИ  14653.35.20, з-ще с. Ген. Кантарджиево, общ. Аксаково, представеното от „САТУРН – 3“ ЕООД  (отговорено от РИОСВ на 18.12.2023 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) свързано с монтаж на пробна инсталация за студено пресоване на нискомаслени семена и трици (гроздови, оризови, доматени, пиперени и др.) с капацитет 20 кг/час преработена суровина в сграда с идентификатор 70175.172.58.1 в гр. Суворово, местност стопански двор, в ПИ 70175.172.58 с обща площ 18674 кв.м, с възложител „ЕКОБИОТЕХПРОДУКТ“ ООД
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на физкултурен салон“ в УПИ V- за училище, кв. 13, с площ 10468 кв.м по плана на с. Старо Оряхово, общ. Долни чифлик, обл. Варна, с възложител Община Долни чифлик (отговорено от РИОСВ на 07.12.2023 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП), в съответствие с разпоредбата на чл. 5, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), представено от ЗК“ГРАНИЦА“ (отговорено от РИОСВ на 06.12.2023 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на къмпинг“ в поземлен имот с идентификатор 07598.115.110, вид територия Земеделска, НТП Неизползвана нива (угар, орница), площ 2316 кв. м, стар номер 115005, квартал 8, парцел III-5, по КККР на гр. Бяла, Зона за отдих „Луна“, с възложители: Панайотов и  Петкова (отговорено от РИОСВ на 05.12.2023 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП)  за „Изграждане на тръбен кладенец“, в поземлен имот с идентификатор 44714.20.20, вид територия Земеделска, НТП Нива, площ 32506 кв. м, по КККР на с. Люляково, общ. Генерал Тошево, за напояване на земеделски култури с обща площ 689,038 дка, представеното от “Агро-Бизнес Интернешънъл” ЕООД (отговорено от РИОСВ на 01.12.2023 г.)
 • Съобщение уведомление за ИП е свързано с „Изграждане на многофамилна жилищна сграда с медицински център“ в УПИ Х-2 (идентичен на ПИ с идентификатор: 10135.1026.231), кв. 577, с площ 230 кв.м, по плана на 14-ти м.р., ул. „Пенчо Славейков“ № 28, гр. Варна, с възложител: И. Костова-Маринова, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 03.11.2023г.)
 • Съобщение уведомление за ИП е свързано с „Изграждане на 25 бр. самостоятелни къщи/жилищни сгради“ в поземлени имоти (ПИ) с идентификатори: 53120.106.11 (номер по предходен план: 106011), с площ 3.125 дка и  53120.106.12 (номер по предходен план: 106012), с площ 6.250 дка, урбанизирана територия, с НТП „Незастроени имоти за жилищни нужди“, с обща площ 9.375 дка, местност „Фиш-Фиш“ по плана на село Оброчище, общ. Балчик, обл. Добрич, с възложители: „Булмекс-93“ ООД, „ОПТИМА 2007“ ЕООД и „Рая-импорт енд експорт“ ЕООД, гр. София (отговорено от РИОСВ на 03.11.2023г.)
 • Съобщение уведомление е свързано с промяна предназначението на земеделска територия – нива, в неземеделска с цел реализация на ИП касаещо „Изграждане на пет броя жилищни сгради /свързано застрояване/“ в УПИ XIII-13, кв. 224, с площ 1328 кв.м, земеделска територия, с НТП „нива“, ЗВКО „Чайка“, гр. Бяла, общ. Бяла, обл. Варна, с възложител: ФЕДОРИНА ЕООД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 30.10.2023г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на шест еднофамилни жилищни сгради и шест двуфамилни жилищни сгради“ в поземлен имот с идентификатор 10135.5549.2445 (УПИ VI-1688,2287, кв. 3), с площ 8895 кв. м, урбанизирана територия, НТП Ниско застрояване (до 10 m), по КККР на гр. Варна, представено от “БГ ЕСТЕЙТ” АД и “ЧЕРНОМОРСКА ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ” ЕООД (отговорено от РИОСВ на 23.11.2023 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Инсталиране и експлоатация на оборудване за сушене и гранулиране на птича тор“, в поземлен имот с идентификатор 22988.33.34, вид територия Земеделска, НТП За животновъдна ферма, площ 587688 кв. м, по КККР на с. Дончево, общ. Добричка, представеното от „ЯЙЦА И ПТИЦИ ЗОРА“ АД (отговорено от РИОСВ на 14.11.2023 г.)
 • Съобщение уведомление за реализация на ИП за „Изграждане на открит паркинг“ пред УПИ VI-1797, 1798, кв. 22, район „Младост“, гр. Варна, с възложител „ВАРНА ИНВЕСТ ПРОПЪРТИС“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 16.11.2023г.)
 • Съобщение уведомление за реализация на ИП за „Обособяване на площадка за  дейности по предварително третиране на неопасни отпадъци-отработени автомобилни катализатори към съществуващ автосервиз с площ 120 кв. м. идеални части от сграда с идентификатор 10135.4507.189.1, ведно с прилежащи към нея 13 кв.м дворни площи“, разположени в ПИ 10135.4507.189, урбанизирана територия, с площ 3504 кв.м, НТП „За друг вид застрояване“, район „Владислав Варненчик“, гр. Варна, с възложител „КРИКА СКРАП“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 13.11.2023г.)
 • Съобщение уведомление за реализация на ИП за „Изграждане на тръбен кладенец в ПИ с идентификатор 36467.19.1, земеделска територия, с площ 169984 кв.м, НТП „Нива“, с. Кардам, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич, представено от „ДИАНА ЦВЕТКОВА“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 09.11.2023г.)
 • Съобщение уведомление за уведомление е свързано с:
  1. Изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 12574.501.1310, урбанизирана територия, с НТП „Поземлен имот със смесен начин на трайно ползване“, с площ 42549 кв.м, местност „Тетерлика“, ул. „Оборище“, гр. Вълчи дол, общ. Вълчи дол, обл. Варна, с цел промяна предназначението на имота от „За парк и спортен терен“ в устройствена зона „Жм“ – „За хотел, заведение за обществено хранене, спортен комплекс и парк“, и

  2. Инвестиционно предложение свързано със запазване на съществуващите сгради и съоръжения в имота, както и „Изграждане на нови сгради, като хотел, заведение за обществено хранене, спортен комплекс и парк“ в ПИ 12574.501.1310, местност „Тетерлика“, ул. „Оборище“, гр. Вълчи дол, с възложител: Община Вълчи дол (отговорено от РИОСВ на 25.10.2023г.)

 • Съобщение уведомление за изработване на ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за изграждане на пътна връзка от Републикански път I-9 за обслужване на поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 62788.29.14, с площ 26002 кв.м, по плана на с. Рогачево, общ. Балчик, обл. Добрич, с възложител: „КОРАБЕЛНИКОВ М“ ООД (отговорено от РИОСВ на 26.10.2023г.)
 • Съобщение уведомление за „Изграждане на тръбен кладенец“ в поземлен имот с идентификатор: 14711.49.1, с площ 103.425 дка, земеделска територия, с НТП „Нива“, местност „Маловец“, землище гр. Генерал Тошево за водовземане от подземни води с цел напояване на 430 дка царевица за зърно, в ПИ 14711.49.1, 14711.49.2, 14711.49.3 и 14711.49.4, ниви с обща площ 432.475 дка, местност „Маловец“, землище гр. Генерал Тошево, обл. Добрич, с възложител: „АГРОВИТА БГ“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 27.10.2023г.)
 • Съобщение уведомление за „Изграждане на десет бр. еднофамилни жилищни сгради/къщи“ в ПИ с идентификатор: 37099.46.10 (номер по предходен план: 046010), с площ 5999 кв.м, земеделска територия, с НТП „Нива“, местност „Къзълджик пунар“ землище село Кичево, общ. Аксаково, обл. Варна, с възложител: „ФЕРМЕР БЪЛГАРИЯ 1“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 26.10.2023г.)
 • Съобщение уведомление за „Изграждане на търговски обект и пътна връзка“, свързано с изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 14684.61.1, земеделска територия, с площ 7001 кв.м, НТП „Нива“, с. Генерал Колево, общ. Добричка, обл. Добрич (отговорено от РИОСВ на 01.11.2023 г.)
 • Съобщение уведомление за изграждане на магазин за хранителни и битови стоки с помещение за хляб и хлебни изделия тип LIDL в УПИ XXIII-3324,3325, кв.19 по плана на гр. Каварна, етапно строителство,  с възложители: “БОРОЛА” ООД и Петрова (отговорено от РИОСВ на 27.10.2023 г.)
 • Съобщение уведомление за изграждане на общежитие  и жилищна сграда в ПИ 10135.73.711, район “Вл. Варненчик, гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна”, представено от Катранджиев (отговорено от РИОСВ на 27.10.2023 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на нов въздушен електропровод 110 kV за присъединяване на фотоволтаична електрическа централа с мощност 100 MW, от нова повишаваща п/ст CpH/110kV в ПИ 81219.54.1 в землището на с. Черпооково, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич до ново поле 110kV в п/ст „Г. Тошево“ 110/20kV“, свързано с изработване на Подробен устройствен план-парцеларен план (ПУП-ПП) за обект: нов въздушен електропровод 110 kV, с възложител „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД (отговорено от РИОСВ на 27.10.2023 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) свързано с изработване на проект на ПУП-ПП за техническа инфраструктура – трасе за изграждане на обект „Транспортна връзка, свързваща път III – 2901 /Аксаково – ок.п. Добрич/ – Калиманци – Изгрев – Левски – Суворово – Ветрино при км 6+703 със общински път Калиманци – Баново – Слънчево, землище Калиманци, община Суворово, обл. Варна, с възложител община Суворово (отговорено от РИОСВ на 27.10.2023 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение касаещо „Изграждане на торсионен парен котел с капацитет 20 тона пара на час и гориво – слънчогледова люспа“ в ПИ с идентификатор: 36419.189.29, с площ 32.365 дка, земеделска територия, с НТП „За стопански двор“, местност „Фуражен цех“ по плана на село Карапелит, общ. Добричка, обл. Добрич, „КАБАКУМ ГРУП-ИМПОРТ ЕКСПОРТ“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 18.10.2023г.)
 • Съобщение уведомление за изменение на ИП касаещо „Увеличаване капацитета на Клетка 1 от „Регионално депо за общини Варна, Аксаково и Белослав“ без да се увеличава физическият й обем, като увеличението на капацитета се дължи на постигането на по-висока степен на уплътняване на депонираните отпадъци“ в ПИ 12406.25.72 и 12406.39.40, с обща площ 282.859 дка, землище село Въглен, община Аксаково, област Варна, представено от Община Аксаково (отговорено от РИОСВ на 19.10.2023г.)
 • Съобщение уведомление за обособяване на „Площадка за събиране, временно съхранение и търговска дейност с отпадъци от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) и негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА)“ на площ 144 кв.м идеални части от сграда с идентификатор: 10135.3514.267.18, разположена в ПИ с идентификатор: 10135.3514.267, с площ 2377 кв.м, по плана на Западна промишлена зона, район „Младост“, гр. Варна, представено от «КОЛЕКТРЕСУРС» АД, гр. София (отговорено от РИОСВ на 18.10.2023г.)
 • Съобщение уведомление за изграждане на „Изграждане на 8 бр. еднофамилни жилищни сгради“, свързано с изработване на Подробен устройствен план- план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на ПИ №№ 10135.2517.1822, 10135.2517.1823, 10135.2517.1824 и 10135.2517.1825, урбанизирана територия,  с обща площ 3348 кв.м, НТП „Ниско застрояване (до 10 m)“, район „Приморски“, гр. Варна , с цел обособяването на УПИ I-1822, 1823, 1824, 1825 „за жилищно строителство“, с площ 2989 кв.м, гр. Варна, с възложител: „ХОЛ ГИЛ“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 23.10.2023 г.)
 • Съобщение уведомление за реализация на ИП за „Водовземане от повърхностни води от река „Батова“ за капково напояване на зеленчукови насаждения (пипер и домати) в поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 62788.26.21, землище село Рогачево, общ. Балчик и ПИ с идентификатор: 39459.202.100, землище село Кранево, общ. Балчик, обл. Добрич, представено от „БЛУБЕЛ 90“ ЕООД, село Оброчище, общ. Балчик  (отговорено от РИОСВ на 06.10.2023г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) е за „Преустройство, реконструкция и смяна предназначение на Сграда 1 от “Жилищна група „Св. Никола – голф клуб“ в „Сграда за обществено обслужване“, в ПИ с идентификатор 10135.2526.2511 (УПИ I-1441, кв.5), вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 30311 кв. м, по КККР на гр. Варнар, представеното от “ВАРНА ВЮ РЕЗИДЪНС” ЕАД (отговорено от РИОСВ на 17.10.2023 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) e за изграждане на шест броя жилищни сграда в ПИ  21988.109.106, з-ще с. Долище, общ. Аксаково, представеното от „ГОЛДЕН РЕЗИДЕНС„ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 17.10.2023 г.)
 • Съобщение уведомление за изграждане на „Търговски и обслужващи сгради в УПИ VI 98,100,  кв.10, ПИ 10135.4024.160, район “Вл. Варненчик, гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна”, представено от „Ешрефоглу“ ООД (отговорено от РИОСВ на 16.10.2023 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционните намерения след издаване на разрешение за строеж, съгласно чл. 154 от ЗУТ на строежи: “ПЪТЕН ВЪЗЕЛ, ПЪТНА ВАРИАНТА и НАДЛЕЗ над ЖП ЛИНИЯ СОФИЯ – ВАРНА и ПЪТ III-2008 ДЕВНЯ – ЕЗЕРОВО – ВАРНА при км. 10+960” , “ПРИСТАНИЩЕ – ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР ВАРНА”: І-ви етап – Пристанищна акватория, Кейова стена, Силозно стопанство, Административно-битова сграда към силозно стопанство и кантар, Координационен център, Рехабилитация и модернизация на съществуваща административна сграда, Площадкови Водопровод и Канализация, Площадкови Електрически инсталации и Районно осветление, Вертикална планировка и настилки, Паркоустройство и благоустройство; ІІ-ри етап – Цех за контейнеризация, деконтейнеризация и експедиция на товари, Рехабилитация и модернизация на съществуваща столова и промяна предназначение на второ ниво от зала за хранене в шоурум, Нова ЖП линия – удължаване съществуваща ЖП линия, ЖП разтоварище „Пристанище за обществен транспорт с регионално значение“, “ПРИСТАНИЩЕ – ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР ВАРНА”- ГР. БЕЛОСЛАВ – ЕТАП III, “ПРИСТАНИЩЕ – ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР ВАРНА”- ГР. БЕЛОСЛАВ; Обект: „РАЗШИРЕНИЕ НА СИЛОЗНО СТОПАНСТВО”, Изграждане на строеж: “Пристанище за обществен транспорт Варна – „ПРИСТАНИЩЕН ТЕРМИНАЛ ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР – ВАРНА“ – гр. Белослав”, Обект: “ТРАНСФОРМАТОРНА ГРУПА С КАБЕЛ СрН от ел. подстанция 20kV” Изграждане на строеж: “Пристанище за обществен транспорт Варна – „ПРИСТАНИЩЕН ТЕРМИНАЛ ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР – ВАРНА“ – гр. Белослав”, Обект: “Модулна бензиностанция ”, Изграждане на строеж: “Пристанище за обществен транспорт Варна – „ПРИСТАНИЩЕН ТЕРМИНАЛ ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР – ВАРНА“ – гр. Белослав”, Обект: “Нова пътна връзка с вход ”. (отговорено от РИОСВ на 12.10.2023 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на ритуален дом“, в съответствие с разпоредбата на чл. 5, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Варна, представено от Община Балчик (отговорено от РИОСВ на 11.10.2023 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП), в съответствие с разпоредбата на чл. 5, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Варна, информира за следното: Приемам внесеното уведомление за информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, ДВ. бр. 25/2003г., изм. и доп.). Заявеното ИП е за изграждане на обществено обслужваща сграда в ПИ 20482.501.2564 по КККР на гр. Девня, обл. Варна, с възложител «Ритейл ММ» ЕООД (отговорено от РИОСВ на 10.10.2023 г.)
 • Съобщение уведомление за изграждане на „Шоурум за продажба на техника и резервни части” в ПИ 37099.47.42 по КККР на  с.Кичево, общ.Аксаково, представено от Василев (отговорено от РИОСВ на 10.10.2023 г.)
 • Съобщение уведомление за изработване на КПИИ включващ:

1. Изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ 1-14,28 – за пътнически терминал, обслужваща сграда, КПП, временни обслужващи сгради, инженерна и техническа инфраструктура, озеленяване и паркинги, кв. 3 по плана на летище Варна, представляващ ПИ 00182.307.40, територия на транспорта, с площ 58921 кв.м, НТП „За летище, аерогара“, гр. Аксаково, обл. Варна

2. Инвестиционен проект за обект: „Разширение на търговска зона на Терминал 2, летище Варна“, в съответствие с разпоредбата на чл. 5, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване   на  оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Варна                                                   (отговорено от РИОСВ на 09.10.2023 г.)

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на временен открит паркинг за 7 бр. автомобила с обществено предназначение“ в УПИ V-756, кв. 22, идентичен с ПИ 10135.4505.458, урбанизирана територия, с площ 214 кв.м, НТП „За друг обществен обект, комплекс“, район „Владислав Варненчик“, гр. Варна, представеното от Демиров (отговорено от РИОСВ на 09.10.2023 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на пет еднофамилни жилищни сгради, в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10135.2623.6090 (стар номер 4009,4010, квартал 190, парцел V), урбанизирана територия, с площ 1470 кв. м, НТП Ниско застрояване (до 10 m), по КККР на гр. Варна, представеното от “СТЕЛА-РИД ИНВЕСТ” ООД (отговорено от РИОСВ на 05.10.2023 г.)
 • Съобщение уведомление за изработване на Програма за управление на отпадъците (ПУО) на Община Тервел, за периода 2021-2028г. и Програма за опазване на околната среда (ПООС) на Община Тервел, за периода 2021-2027г., представено от Община Тервел /отговорено от РИОСВ на 28.09.2023 г./
 • Съобщение уведомление за Изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за ПИ с идентификатор: 10135.2551.566 (номер по предходен план: 266), урбанизирана територия, с НТП „За друг обществен обект, комплекс“, с площ 500 кв.м, местност „Франга дере и Кокарджа“, район „Приморски“, гр. Варна и Реализация на инвестиционно предложение касаещо „Изграждане на обект/сграда за адм. дейност и общежитие“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 10135.2551.566, местност „Франга дере и Кокарджа“, район „Приморски“, гр. Варна, обл. Варна (отговорено от РИОСВ на 29.09.2023г.)
 • Съобщение уведомление за изграждане на сграда със смесено предназначение – съдържаща част общежитие, апартаменти, паркинг   в ПИ 10135. 4022.120, с площ от 2825 кв.м, по КККР на гр. Варна,  с възложител Иванов (отговорено от РИОСВ на 03.10.2023 г.)
 • Съобщение уведомление за ИП „Изграждане на жилищно строителство, ново водовземно съоръжение и трафопост“ свързано с изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 04426.22.42, земеделска територия, с площ 10119 кв.м, НТП „Изоставена орна земя“ и Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 04426.22.92, земеделска територия, с площ 3000 кв.м, НТП „Изоставена орна земя“, с. Близнаци, общ. Аврен, обл. Варна, с възложител Янков (отговорено от РИОСВ на 02.10.2023 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП), в съответствие с разпоредбата на чл. 5, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), представено от Министерство на здравеопазването (отговорено от РИОСВ на 28.09.2023 г.)
 • Съобщение уведомление свързано с ИП „Обновяване на изградена и въведена в експлоатация вятърна електрическа централа /ВяЕЦ/ „Могилище 3“, изградена и функционираща в ПИ 48828.13.127 и 48828.13.128 по КККР на с. Могилище, общ. Каварна, обл. Добрич, представено от „МАРК ЕНЕРДЖИ“ ООД (отговорено от РИОСВ на 27.09.2023г.)
 • Съобщение уведомление свързано с ИП „Изграждане на жилищно строителство“, свързано с изработване на план за изменение на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/  по отношение на УПИ II, кв. 46, идентичен с ПИ 04426.101.44, урбанизирана територия, с площ 12723 кв.м, НТП „Ниско застрояване (до 10 m)“, КК „Камчия“, с. Близнаци, общ. Аврен, обл. Варна, представено от Димитрова и Томова, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 27.09.2023г.)
 • Съобщение уведомление за изработване на проект на Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 80861.6.89, землище село Чернево, общ. Суворово, обл. Варна, представено от „СУВОРОВО СОЛАР“ ЕООД, гр. Пловдив /отговорено от РИОСВ на 13.09.2023 г./
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) е за „Изграждане на 10 броя къщи“ в поземлен имот с идентификатор 10135.5061.52 (квартал 1, парцел II-61008), с площ 5034 кв. м, урбанизирана територия, с НТП „Нива“, по КККР на гр. Варна, представеното от Петков (отговорено от РИОСВ на 20.09.2023 г.)
 • Съобщение уведомление свързано с „Изграждане на 8 бр. ветрогенератори с мощност до 8 МW всеки“ в ПИ №№ 16095.31.104, 16095.27.171, 16095.27.169, 16095.28.136, 16095.30.203, 16095.30.206, 16095.31.110 и 16095.29.86, урбанизирана територия, с обща площ 15851 кв.м, НТП „За електроенергийното производство“, с. Горичане, общ. Шабла, обл. Добрич, представено от „НИМЕКС-2004“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 21.09.2023 г.)
 • Съобщение уведомление свързано с „Промяна по време на строителство  в параметрите на четири броя ветрогенератори, два броя в ПИ № 58596.10.26, с площ 21.875 дка и два броя в ПИ №58596.10.47, с площ 9.777 дка, в землището на с. Пролез, общ. Шабла, обл. Добрич, представено от „БОРКО“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 19.09.2023 г.)
 • Съобщение уведомление свързано с „Промяна по време на строителството, на основание чл. 154, ал. 5 от Закона за устройство на територията на „Фирмен офис на БСР Варна“ АД в „Медицински център“ в УПИ VI-1797, 1798 (идентичен на ПИ 10135.3514.594), кв. 22, урбанизирана територия, с НТП „За машиностроителната и машинообработваща промишленост“ по плана на район „Младост“, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 01.09.2023г.)
 • Съобщение уведомление за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП-ПУР) за урегулиране на част от територията на С.О. „Янчова поляна“, гр. Аксаково, общ. Аксаково, с който се обособяват нови квартали от № 6 до № 21, с възложител: Димитрова, гр. Варна /отговорено от РИОСВ на 05.09.2023 г./
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) е за „Изграждане на вятърен парк „Лозенец” включващ до 80 броя вятърни генератори и съпътстващата техническа инфраструктура към тях – фундаменти, кранови площадки, пътища за достъп, кабелни трасета /подземни и/или въздушни/ и подстанция/и, в землищата на с. Лозенец, с. Северци, с. Крушари, с. Загорци, с. Земенци, с. Бистрец, с. Полковник Дяково, община Крушари, което е свързано с изработване на проекти на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) за поземлените имоти, в които се предвижда реализацията на ИП, с цел отреждането им за „ПСД – Обект за производство, преобразуване, пренос и разпределение на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници”, представеното от “ЕЕ РИЪЛ ЕСТЕЙТ” ЕООД (отговорено от РИОСВ на 30.08.2023 г.)
 • Съобщение уведомление за  инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на КНО обект Шабла – Трасови радиолокационен комплекс (ТРЛК), част от проект на ДП РВД за „Изграждане, доставка и инсталация на нови обзорни средства за подобряване и разширяване на обзорното покритие в контролираното въздушно пространство (КВП) над акваторията на Черно море и в югоизточна България“, в поземлен имот с идентификатор 83017.55.680, вид територия „Територия на транспорта“, НТП „За друг вид имот със специално предназначение и ползване“, с площ 2000 кв. м, по КККР на гр. Шабла, с възложител: Държавно предприятие „Ръководство на Въздушното движение“ (отговорено от РИОСВ на 25.08.2023 г.)
 • Съобщение уведомление за ИП свързано с „Водовземане от съществуващи водовземни съоръжения: ТК-1 „Костадинов – Селце“ и ТК-2 „Костадинов – Селце“ находящи се в поземлен имот: 66113.501.171, село Селце, общ. Каварна, обл. Добрич, с цел гравитачно напояване на насаждения от пипер, патладжан и домати, в ПИ 66113.12.12, 66113.12.26, 66113.501.173, 66113.501.171, 66113.501.121 и 66113.501.122, с обща площ 112.358 дка, землище село Селце, общ. Каварна, представено от ЗП         Костадинов, гр. Каварна (отговорено от РИОСВ на 15.08.2023г.)
 • Съобщение уведомление за ИП за „Изграждане на ново водовземно съоръжение за водовземане на подземни води, с цел промишлено водоснабдяване и за охлаждане на производствени машини и съоръжение на завод за Биоетанол II поколение“ в поземлен имот с идентификатор: 14711.160.365, с площ 109403 кв.м, урбанизирана територия, с НТП „За стопански двор“, местност „Землище Ген. Тошево“, гр. Генерал Тошево, обл. Добрич, представено от „ЕТА БИО“ ЕАД, гр. Генерал Тошево (отговорено от РИОСВ на 15.08.2023г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) свързано с реализация „Изграждане на тръбен кладенец на дълбочина до 50м“ в поземлен имот с идентификатор: 10135.1506.10, с площ 3000 кв.м, урбанизирана територия, с НТП „Ниско застрояване – до 10м“, ул. „Девня“, район Одесос, гр. Варна, с цел водоснабдяване за други цели – измиване на автомобили в автомивка, оросяване на зелени площи и измиване на бетонови и асфалтови площадки, представено от „ШЕЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, гр. София (отговорено от РИОСВ на 15.08.2023г.)
 • Съобщение уведомление за  инвестиционно предложение (ИП) свързано с „Промяна по чл. 154 от Закона за устройство на територията“ за инвестиционно предложение (ИП) на от „Три къщи за гости за интегриран селски туризъм“ в „Три жилищни сгради за социални нужди – „Дом извън дома“ в ПИ с идентификатор: 54145.50.43, урбанизирана територия, с НТП „Ниско застрояване – до 10м“ с площ 1375 кв.м, по плана на село Осеново, общ. Аксаково, обл. Варна, представено от Илинкина, село Брест, общ. Гулянци, обл. Плевен (отговорено от РИОСВ на 15.08.2023г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец“, в поземлен имот с идентификатор 07257.35.8, с площ 74403 кв. м, земеделска територия, НТП „Нива“, по КККР на с. Българево, общ. Каварна, за напояване на земеделски култури чрез дъждуване в същия имот, представеното от Дякова (отговорено от РИОСВ на 18.08.2023 г.)
 • Съобщение уведомление за изграждане на многопрофилна болница за активно лечение „Сърце и Мозък”, Диагностично-консултативен център, аптека и трафопост в ПИ 00182.39.41, с площ от 11378 кв.м, НТП „урбанизирана нива“ по КК на гр. Аксаково, обл. Варна, представено от „ТЪРГОВСКА ЛИГА – ГЛОБАЛЕН АПТЕЧЕН ЦЕНТЪР” АД (отговорено от РИОСВ на 16.08.2023 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на ново водовземно съоръжение-тръбен кладенец ТК „Константин Димитров – Игнатиево ” с цел водовземане за напояване на оранжерийни земеделски култури в стъклена оранжерия, миене на тоалетни в административна сграда“ в ПИ 32278.35.11, земеделска територия, с площ 10946 кв.м, НТП „Нива“, гр. Игнатиево, общ. Аксаково, обл. Варна (отговорено от РИОСВ на 16.08.2023г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на жилищна сграда с търговска и обслужваща част“ в УПИ IV-567 “за жилищно строителство и обществено обслужване“, идентичен с ПИ 10135.3511.1627, урбанизирана територия, с площ 2000 кв.м, НТП „За друг вид застрояване“, район „Младост“, гр. Варна, с възложител „ГЛОБ СТРОЙ“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 16.08.2023г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на oткрит паркинг със 70 паркоместа и слънцезащитно съоръжение с интегрирана фотоволтаична централа“ находящ се в УПИ XLIV-661,  кв. 13 от Голф комплекс „Тракийски скали“, с. Божурец, общ. Каварна, обл. Добрич,  възложител „ТРЕЙШЪН КЛИФС ГОЛФ ЕНД СПА РЕЗОРТ“ ЕАД (отговорено от РИОСВ на 14.08.2023г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) свързано с изработване на проект за изменение на плана за регулация на част от квартал 9 в обхвата на УПИ II и УПИ III, и изработване на план за застрояване на новообразувания УПИ III-587,588 по ПУП- ПР на голф комплекс „Трейшън Клифс“, с възложител „ТРЕЙШЪН КЛИФС ГОЛФ ЕНД СПА РЕЗОРТ“ ЕАД (отговорено от РИОСВ на 05.05.2023г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) касаещо изграждане на „Открит паркинг за МПС с офис“ в поземлен имот с идентификатор: 10135.4507.209, ПЗ „Метро“, гр. Варна, представено от възложители: С. и М. Харалампиеви, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 14.07.2023г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) касаещо „Изграждане на площадка за производство на биотор“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 35064.501.4377, гр. Каварна, представено от ЕТ «ВАСИЛ ГРИГОРОВ», гр. Балчик (отговорено от РИОСВ на 04.07.2023г.)
 • Съобщение уведомление за изграждане на „Изграждане на вятърна електрическа централа (ВяЕЦ) „Крушари“ с обща мощност до 440 MW, състояща се от не повече от 56 вятърни турбини, разположени в землищата на с. Александрия, с. Добрин, с. Земенци, с. Загорци, с. Коритен, с. Крушари, с. Полковник Дяково, с. Поручик Кърджиево в общ. Крушари, обл. Добрич и с. Росица в общ. Генерал Тошево, обл. Добрич; Изграждане на повишаваща подстанция (35/400 kV) в ПИ 57234.15.43 и 57234.15.39 в землището на с. Полковник Дяково, общ. Крушари; Изграждане на възлова станция 400 kV в ПИ 30185.90.3 в землището на с. Загорци, общ. Крушари; Изграждане на електропроводна въздушна линия 400 kV, свързваща подстанция 35/400 kV с възлова станция 400 kV; Актуализиране трасетата на подземните кабели средно напрежение 35 kV, свързващи вятърните турбини и изграждане на подстанция  35/400 kV“, с възложител „КА ЕНЕРДЖИ“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 24.07.2023 г.)
 • Съобщение уведомление за изграждане на „Разширение на производствен цех за сладкарски изделия- етап II“ в УПИ XII-66, кв. 35, идентичен с ПИ 69763.5.66, урбанизирана територия, с площ 1217 кв.м, с НТП „Ниско застрояване (до 10 m)“, с. Страшимирово, общ. Белослав, обл. Варна, представено от Демиров (отговорено от РИОСВ на 17.07.2023 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) е за „Изграждане на открит паркинг“ в ПИ с идентификатор 72624.615.9059, с площ 2809 кв. м, урбанизирана територия, с начин на трайно ползване „За друг обществен обект, комплекс“, по КККР на гр. Добрич, представеното от “ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО” КД (отговорено от РИОСВ на 17.07.2023 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) е за „Разширение на християнски гробищен парк“ в с. Белоградец, общ. Ветрино, с което се предвижда да се приобщи към съществуващия гробищен парк ПИ 03602.67.992, земеделска територия, с площ 13996 кв. м, НТП „Пасище“, по КККР на с. Белоградец, общ. Ветрино, представеното от Община Ветрино (отговорено от РИОСВ на 17.07.2023 г.)
 • Съобщение уведомление за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор: 14653.210.458 (номер по предходен план: 74, 75, 76, 77), с площ 5.769 дка, земеделска територия, с НТП „Изоставена орна земя“, землище с. Ген. Кантарджиево, общ. Аксаково, обл. Варна, с цел създаване на Подробен устройствен план, който да определи режима, начина, характера и параметрите на застрояване за имота и конкретно отреждане „За производствено – складова дейност“, с възложител: Йондров, гр. Варна /отговорено от РИОСВ на 12.07.2023 г./
 • Съобщение уведомление за ИП във връзка с промяна начина на трайно ползване на ПИ с идентификатор: 53120.16.21, земеделска територия, с НТП „Нива“, с площ 1.800 дка, местност „Таушан тепе“, землище село Оброчище, общ. Балчик, представено от Дойчев, село Оброчище, общ. Балчик /отговорено от РИОСВ на 12.07.2023 г./
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) e за „Изграждане на сондаж”, в поземлен имот с идентификатор 32278.51.108, с площ 20220 кв. м, урбанизирана територия, НТП „За складова база“, по КККР на гр. Игнатиево, общ. Аксаково, представеното от “ВАРНА СКЛАД” АД (отговорено от РИОСВ на 12.07.2023 г.)
 • Съобщение уведомление за изграждане на „Сграда за обществено ползване  – общежитие от апартаментен тип с подземно застрояване“   в УПИ VIII-230028 кв. 8 по плана на местност „Боклук тарла“, район  Вл. Варненчик  (ПИ 10135.4023.93), гр. Варна, и промяна в НТП на УПИ VIII-230028 кв. 8 по плана на местност „Боклук тарла“, район  Вл. Варненчик, представено от „АБК ИНВЕСТ“ ООД (отговорено от РИОСВ на 12.07.2023 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) e за „Изграждане на обект за производствено-складова дейност“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10135.4507.254, с площ 26267 кв. м, земеделска територия, с НТП „Нива“, по КККР на гр. Варна, представеното от “ТЕХНО ПАРК ЗАПАД” ООД (отговорено от РИОСВ на 10.07.2023 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на многофункционална зала за събития и многофункционална спортна зала“ свързано с изработване на план за изменение на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на ПИ 39459.25.616, урбанизирана територия, с площ 5998 кв.м, НТП „Незастроен имот за жилищни нужди“, с. Кранево, общ. Балчик, обл. Добрич, с цел обособяването на УПИ V „за обществено обслужване“, кв. 252, с площ 3382,82 кв.м и УПИ VI „за обществено обслужване“, кв. 252, с площ 2615,18 кв.м., представено от „КРАНЕЯ ИНВЕСТ“ ЕООД И „БИЙЧ РИЗОРТ“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 10.07.2023г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) е за „Изграждане на нова вятърна електрическа централа (ВяЕЦ) за производство на електрическа енергия „Атлас“, състояща се от 60 броя вятърни генератора, една или две електрически подстанции, съпътстваща пътна и кабелна инфраструктура, монтажни и обслужващи площадки и въздушни и/или подземни кабелни линии за свързване на електрическите подстанции към електропреносната мрежа и ПУП-ПЗ за имотите предмет на ИП, представеното от “В-РИДИУМ АТЛАС ЕНЕРДЖИ” ООД (отговорено от РИОСВ на 07.07.2023 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) е за „Изграждане на втори ветрогенератор с номинална мощност до 900 kW, диаметър на ротора до 55 м и височина на кулата до 70 м“, в поземлен имот с идентификатор 58596.1.87, урбанизирана територия, с площ 3379 кв. м, по КККР на с. Пролез, общ. Шабла, свързано с изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на същия имот, с възложител: “АНЕМОС” ЕООД (отговорено от РИОСВ на 07.07.2023 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) касаещо изграждане на „Административна сграда и площадка за РСПБЗН-Каварна към РДПБЗН-Добрич“ в поземлен имот с идентификатор: 35064.501.4328, по КККР на гр. Каварна, представено от РД «ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО» – Добрич към Министерство на вътрешните работи, гр. София (отговорено от РИОСВ на 04.07.2023г.)
 • Съобщение  за проект за Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП-ПУР) за урегулиране на част от територията на С.О. „Янчова поляна“, гр. Аксаково, общ. Аксаково, с който се обособяват нови квартали №№ 1, 2, 3, 4 и 5, с възложители: И. и М. Рачеви, гр. Варна./отговорено от РИОСВ на 22.06.2023 г./
 • Съобщение  за проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор: 20482.505.231, с площ 9.563 дка, горска територия, с НТП “широколистна гора“, местност „До Агрополихим“, стопански двор, по КККР на гр. Девня, обл. Варна, с цел промяна предназначението на имота от горска в устройствена зона (Пч1) „За промишлена, обслужваща и складова дейност“, при следните устройствени показатели на застрояване: Пзастр. до 50%, Кинт. до 1.5, Позел. мин. 20%, с възложител: „АГРОЕКСПЕРТС“ ООД, гр. Варна /отговорено от РИОСВ на 26.06.2023 г./
 • Съобщение  за проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за кв. 1, кв. 2, кв. 3 и кв. 4, от устройствена зона Оз1 по ОУП на гр. Варна, м-ст „Голям пясък“ и улична регулация от о.т. № 1 до о.т. № 20, в район „Вл. Варненчик“, гр. Варна, общ. Варна, с възложители: С. Неделчева, Р. Темелкова и Кр. Червенков, гр. Варна. /отговорено от РИОСВ на 23.06.2023 г./
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП), в съответствие с разпоредбата на чл. 5, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Варна, представено от “БЪЛГЕРИАН КЪНСТРАКШЪН ЕНД РИНОВЕЙШЪН” ЕООД (отговорено от РИОСВ 23.06.2023 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на 5 броя жилищни сгради“ в поземлен имот с идентификатор 04426.33.137, с площ 4703 кв. м, земеделска територия, с НТП „Друг вид земеделска земя“, по КККР на с. Близнаци, общ. Аврен, с възложител: Г. Райчев (отговорено от РИОСВ на 21.06.2023 г.)
 • Съобщение уведомление за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 80861.3.220, в землище село Чернево, общ. Суворово, обл. Варна /отговорено от РИОСВ на 13.06.2023 г./
 • Съобщение уведомление за изработване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за изграждане на обект: „Подземен електропровод – кабелна линия 20 kV“ за свързване на „Фотоволтаична електрическа централа“ от ПИ 38025.48.73, 38025.50.101, 38025.50.102, 38025.50.103, 38025.50.104, 38025.50.137 и 38025.52.157, по плана на село Коларци до подстанция в ПИ 72271.501.1934, по КККР на гр. Тервел /отговорено от РИОСВ на 15.06.2023 г./
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение във връзка с промяна предназначението на ПИ с идентификатори: 32278.36.7 и 32278.36.8, от земеделска територия, с НТП „ниви“ с обща площ 5.090 дка, в местност „Айман тарла“, землище гр. Игнатиево, общ. Аксаково, обл. Варна /отговорено от РИОСВ на 14.06.2023 г./
 • Съобщение уведомление свързано с Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 00182.48.78, с площ 6.227 дка, земеделска територия, с НТП „нива“, местност „Чанлъка“, землище гр. Аксаково, обл. Варна и изграждане на „Автоцентър с Шоурум, обслужваща и сервизна дейност“ в УПИ II-78, местност „Чанлъка“, гр. Аксаково, общ. Аксаково (отговорено от РИОСВ на 14.06.2023г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение свързано с „Изграждане на обект състоящ се от:- „Цех за лющене, пресоване и дегомиране на слънчогледова ядка“;- „Цех за екстракция и хексаново стопанство“;- „Цех за палетизация (гранулиране)“;- „Котелно – парен котел с торзионна горивна система“;- „БКТП 2×1000 kVа, 20/0,4 kVа и кабелна линия СрН“;- Разполагане на три резервоара за хексан с обем по 24 куб.м (всеки), в цех за екстракция и хексаново стопанство, в поземлен имот (ПИ) 72624.602.930, с площ 18.698 дка, урбанизирана територия, с НТП „За друг вид производствен, складов обект“, Стопански двор – Рилци, бул. „Добруджа“ № 213, гр. Добрич(отговорено от РИОСВ на 16.06.2023г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на шахтов кладенец и поливане на тревните площи на градския стадион“ в поземлен имот с идентификатор: 12574.501.1310, с площ 42549 кв.м, урбанизирана територия, с НТП „поземлен имот със смесен начин на трайно ползване“, местност „Тетерлика“, ул. „Оборище“, гр. Вълчи дол, обл. Варна (отговорено от РИОСВ на 12.06.2023г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Основен ремонт и смяна на предназначение на сладкарница в работилница за производство на сокове, сладка и сладкарска продукция“, обектът е с площ 210 кв. м, разположен в имот „парк“, в кв. 22 по плана на с. Ветрино, представеното от “БРАНИТЕЛ” ЕООД (отговорено от РИОСВ на 14.06.2023 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на площадка за събиране, съхраняване и третиране на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) и отпадъци от МПС и ИУМПС“ в ПИ 72709.110.29, урбанизирана територия, с площ 4211 кв.м, НТП „За друг вид производствен, складов обект“, с. Тополи, общ. Варна, обл. Варна, с възложител „ДИНАТРЕЙД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 19.06.2023 г.)
 • Съобщение уведомление е свързано с реализация на ИП касаещо „Изграждане на вятърен парк „Камен бряг“ състоящ се от 33 бр. ветрогенератори и ел. подстанция, в ПИ с идентификатори: 57861.16.402, 57861.16.403, 57861.22.394, 57861.22.395, 57861.22.397, 57861.21.679, 57861.20.427, 77044.23.202, 77044.23.206, 65543.16.126, 65543.16.129, 65543.18.253, 35746.11.138, 35746.11.137, 35746.12.124, 35746.12.129, 35746.12.126, 35746.13.167, 35746.13.172, 35746.14.133, 35746.15.169, 35746.18.175, 35746.17.13, 35746.17.169, 35746.18.177, 35746.17.165, 35746.22.162, 35746.21.224, 35746.21.217, 35746.21.237, 35746.21.226, 35746.21.229, 35746.23.178, 35746.23.182 и 35746.24.177, землищата на селата: Камен бряг, Хаджи Димитър, Поручик Чунчево и Св. Никола, общ. Каварна, в 34 поземлени имоти (в два от имотите – ПИ 57861.22.395 и 57861.22.397 ще се изгради един генератор, в останалите ПИ – по един), с възложител: „ЕН ТИ ЕНЕРДЖИ” ЕООД, гр. София (отговорено от РИОСВ на 05.06.2023г.)
 • Съобщение уведомление с допълнителна информация за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 14711.160.365, по КККР гр. Генерал Тошево, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич, представено от „БИО ЕТА“ ЕАД, гр. Генерал Тошево /отговорено от РИОСВ на 07.06.2023 г./
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение касаещо изграждане на обект: „Автоцентър с шоурум на три основни нива и едно полуниво“ в УПИ ХI-271 (идентичен на ПИ с идентификатор: 10135.4507.377), кв. 3, с площ 2288 кв.м, урбанизирана територия, с НТП „За друг вид производствен, складов обект“, бул. „Цар Освободител“ № 271, район „Вл. Варненчик“, гр. Варна, представено от «АЛФА КОНТРАКТ» ООД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 07.06.2023г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за обособяване на дейност по пакетиране на собствени и закупени етирични масла в част от част от УПИ VIII, кв.ЗЗ, разположен в северозападната част на с.Кардам, община Генерал Тошево, област Добрич, с обща площ 24 527м2, представеното от „ЩАРК„ ООД (отговорено от РИОСВ на 13.06.2023 г.)
 • Съобщение уведомление за  инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на сграда със смесено предназначение“, в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10135.4508.259, с площ 4012 кв. м, урбанизирана територия, с начин на трайно ползване „За друг вид застрояване“, по КККР на гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, представеното от Станчева и „АПАРТИНВЕСТ ИВАНОВИ“ ООД (отговорено от РИОСВ на 12.06.2023 г.)
 • Съобщение уведомление за  инвестиционно предложение за „Обособяване на нова площадка (Площадка № 5) за временно съхраняване на отпадъци“, в поземлен имот с идентификатор 10135.4507.319, с площ 1739 кв. м, урбанизирана територия, НТП „За търговски обект, комплекс“, по КККР на гр. Варна, представеното от “МЕТАЛЦВЕТ” ЕООД (отговорено от РИОСВ на 09.06.2023 г.)
 • Съобщение уведомление за  инвестиционно предложение (ИП) за изграждане на „Инсталация за улавяне на въглеродни емисии“, която ще бъде изградена на територията на циментов завод в гр. Девня като част от Проекта ANRA V CCUS Фаза 1, находящ се в  поземлен имот с идентификатор: 20482.305.87 по КККР на град Девня, с възложител „Девня Цимент”АД (отговорено от РИОСВ на 07.06.2023 г.)
 • Съобщение уведомление за  инвестиционно предложение (ИП) e за изграждане на паркинг и фотоволтаичен парк в  ПИ 53120.29.177 по КК на с. Оброчище, общ. Балчик  с площ от  247079 кв.м, ИП е свързано с изработване на ПУП-ПЗ, на основани чл. 135 а от ЗУТ с цел определяне режим, начин, характер и параметри на застрояване за „паркинг и фотоволтаичен парк“, с възложител: „ЕЙ БИ ИНВЕСТМЪНТС ГРУП“ АД (отговорено от РИОСВ на 08.06.2023 г.)
 • Съобщение уведомление за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 14667.12.22, землище село Генерал Киселово, общ. Вълчи дол, обл. Варна, представено от „ДЕНИ ТРАНС-1“ ЕООД, гр. Варна /отговорено от РИОСВ на 31.05.2023 г./
 • Съобщение уведомление свързано с реализация на ИП за „Поставяне на два броя вертикални ветрогенератора за производство на ел. енергия за собствени нужди на покрива на 8 етажна сграда с идентификатор: 10135.3514.64.2“, разположена в поземлен имот с идентификатор: 10135.3514.64 (идентичен на УПИ V-1285), с площ 2564 кв.м, урбанизирана територия, с НТП „За търговски обект, комплекс“, бул. „Вл. Варненчик“ № 260, район „Младост“, гр. Варна, представено от «А1 БЪЛГАРИЯ» ЕАД, гр. София  (отговорено от РИОСВ на 30.05.2023г.)
 • Съобщение уведомление за изработване на план-схема по чл. 108 от Закона за устройство на територията и Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) на кабелна линия 20 kV от Фотоволтаична електроцентрала в поземлен имот с идентификатор: 20359.31.86, землище село Дебрене, общ. Добричка до новоизправен стоманорешетъчен стълб (СРС) в участъка в близост до отклонението за с. Дебрене, от ВЕЛ 20 kV „Драганово“, килия „Драганово“ от ЗРУ 20 kV на подстанция 110/20kV „Добрич“, находящ се в землището на с. Крумово, общ. Аксаково, обл. Варна, представено от „МОСТ СОЛАР ЕНЕРДЖИ 4“ ЕООД /отговорено от РИОСВ на 26.05.2023 г./
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на нов въздушен електропровод 110 kV до ново изводно поле 110 kV от ОРУ 110 kV на електрическа подстанция 110/20 kV “Балчик“, фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ), разположена в ПИ №№ 69643.501.158, 69643.501.159, 69643.501.160, урбанизирана теритоиря, с обща площ 489,853 дка, НТП „За стопански двор“, с. Стражица, общ. Балчик, обл. Добрич, представеното от „ЗЕМЕДЕЛСКО СТОПАНСТВО-СТРАЖИЦА“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 01.06.2023 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на водовземно съоръжение (ТК) в ПИ идентификатор 67951.62.15, горска територия, с площ 5563 кв.м, НТП „Разсадник”, с цел напояване на 150 дка земеделски култури в ПИ 67951.62.14, горска територия, с площ 388118 кв.м, НТП „Разсадник”, с. Соколово, общ. Балчик, обл. Добрич, с възложител  „ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО БАЛЧИК“ ТП (отговорено от РИОСВ на 01.06.2023 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на дванадесет жилищни сгради за сезонно обитаване”, по една във всеки от новообразуваните УПИ, във връзка с изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор 68028.182.259, с площ 5921 кв.м, земеделска територия, НТП „Друг вид нива“, по КККР на с. Солник, общ. Долни чифлик и промяна на улична отсечка от О.Т. 97 до О.Т. 103 по РП на с. Солник, общ. Долни чифлик, с възложители Михайлов, Стоянов и Андреев (отговорено от РИОСВ на 26.05.2023 г.)
 • Съобщение за уведомление за ИП „Изграждане на зони за дългосрочно позициониране на въздухоплавателни средства (ВС) на Летище Варна (VAR) – ЕТАП 2: Етап 2.1. – МС Е1, Е2, Е3, Е4, Е5, Е6, Е7 и Е8; Етап 2.2. – МС Е9, Е10;  Етап 2.3. – МС Е11, Е12 и Е13; Етап 2.4. – МС Е14, Е15, Е16 и Е17; Етап 2.5. – МС Е21, Е22, Е23; Етап 2.6. – МС Е24, Е25 и Е26; Етап 2.7. – МС D01, D02; Етап 2.8. – МС W14 и W15; Етап 2.9. – МС W16, W17, W18, W19 и W20; Етап 2.10. – МС W10, W11; Етап 2.11. – МС W12 и W13; Етап 2.12. – МС W6, W7, W8 и W9; Етап 2.13. – МС W1, W2, W3, W4 и W5“ в УПИ I 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,21,22,23,24,25,26,28а, кв.1, идентичен с ПИ 00182.307.28, УПИ Іа-1,2,3,4,6,7,8,9,11, кв. 7, идентичен с ПИ 10135.214.11, УПИ І-12,28, кв. 1, идентичен с ПИ 00182.307.29, територия на транспорта, НТП „За летище, аерогара“, гр. Аксаково, обл. Варна, с възложител „ФРАПОРТ ТУИН СТАР ЕЪРПОРТ МЕНИДЖМЪНТ” АД (отговорено от РИОСВ на 31.05.2023 г.)
 • Съобщение за уведомление за ИП „Изграждане на надземна инсталация за пропан-бутан“ в ПИ 72624.611.102, урбанизирана територия, с площ 31945 кв.м, НТП „За хранително-вкусовата промишленост“, гр. Добрич, обл. Добрич, с възложител „ДОБРУДЖАНСКИ ХЛЯБ“ АД (отговорено от РИОСВ на 30.05.2023 г.)
 • Съобщение за изработване на проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатор: 52115.20.12, с площ 9.998 дка, земеделска територия, с НТП „нива“, местност „Блатото (Сазлъка)“, землище село Ново Оряхово, общ. Долни чифлик, обл. Варна, представено от Иванов, гр. Варна /отговорено от РИОСВ на 18.05.2023 г./
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение във връзка с промяна на предназначението на ПИ с идентификатор: 32490.47.15 (номер по предходен план: 047015), земеделска територия, с НТП „нива“ с площ 9.800 дка, в местност „Локвата“ по плана на с. Изворско, общ. Аксаково, обл. Варна, представено от „ЙОНИВЕЛ“ ООД, гр. Добрич /отговорено от РИОСВ на 19.05.2023 г./
 • Съобщение уведомление свързано с реализация на ИП касаещо „Ползване на водни количества/водовземане от съществуващ тръбен кладенец „Христо Бабадалиев – Каварна“ в поземлен имот с идентификатор: 35064.202.14, с площ 16.537 дка, земеделска територия, с НТП „Нива“, землище гр. Каварна, общ. Каварна, обл. Добрич, представено от ЗС  Бабадалиев, гр. Каварна (отговорено от РИОСВ на 19.05.2023г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Обособяване на цех за производство на месни и зеленчукови консерви с капацитет 1000 кг консерви на ден“, в поземлен имот с идентификатор 72624.603.25, с площ 778 кв. м, вид територия урбанизирана, НТП „За друг обществен обект, комплекс“, по КККР на гр. Добрич, с възложител “МАРАЙДА” ЕООД (отговорено от РИОСВ на 19.05.2023 г.)
 • Съобщение уведомление за изработване на КПИИ, вкл. самостоятелните части: Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) и инвестиционен проект за ПИ с идентификатор: 20599.6.21, с площ 23.519 дка, урбанизирана територия, с НТП „За складова база“, местност „Кърчанлъка“, землище село Дебелец, общ. Дългопол, обл. Варна, с цел промяна предназначението на имот от „За складова база“ в „За фотоволтаична централа и складова база“ и инвестиционен проект „За монтиране фотоволтаична централа върху земя, с мощност до 1 MW и складова база“ в ПИ с идентификатор: 20599.6.21, землище село Дебелец, общ. Дългопол, с възложител: „ГЕОМАКС БЪЛГАРИЯ“ ООД, гр. Варна /отговорено от РИОСВ на 17.05.2023 г./
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на тръбен кладенец за водовземане от подземни води“, в поземлен имот с идентификатор 14711.306.3, с площ 7760 кв. м, земеделска територия, НТП „Друг вид земеделска земя“, по КККР на гр. Генерал Тошево, за напояване на 410 дка земеделски култури, с възложител: “Агро-Бизнес Интернешънъл” ЕООД (отговорено от РИОСВ на 17.05.2023 г.)
 • Съобщение уведомление за ИП “Изграждане на складова-административна сграда 2“ в УПИ VIII-44, кв. 27, идентичен с ПИ 10135.4027.55, урбанизирана територия, с площ 3606 кв.м, НТП „За друг обществен обект, комплекс“, район „Владислав Варненчик“, гр. Варна, представено от „УЧМАГ“ ООД и „СЛАВ“ ООД (отговорено от РИОСВ на 17.05.2023 г.)
 • Съобщение уведомление за изработване на план-схема за електрификация и Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) на кабелна линия 20 kV от МКРУ монтирано до съществуващ СРС на ВЕЛ 20 kV „Вълчи дол Юг“, находящ се в ПИ 12574.501.1706, гр. Вълчи дол до БКТП в ПИ 70175.11.14, землище гр. Суворово, обл. Варна, представено от „ЕКО БАРАН“ ЕООД, село Тополи, общ. Варна /отговорено от РИОСВ на 09.05.2023 г./
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) e за „Изграждане на едно водовземно съоръжение – тръбен кладенец за добив на подземни води за напояване на земеделски култури“, в поземлен имот с идентификатор 30394.501.522, с площ 24225 кв. м, урбанизирана територия, НТП „За стопански двор“, по КККР на с. Захари Стояново, общ. Шабла, с възложител: ЗКПУ „ЗАХАРИ СТОЯНОВ“ (отговорено от РИОСВ на 16.05.2023 г.)
 • Съобщение уведомление за ИП „Изграждане на складови площи, паркинги за камиони и база“ в ПИ №№ 80861.5.156, 80861.5.157, урбанизирана територия, с обща площ 16896 кв.м, НТП „За друг вид производствен, складов обект“, с. Чернево, общ. Суворово, обл. Варна, с възложител „МТМ“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 15.05.2023 г.)
 • Съобщение уведомление на ИП касаещо „Увеличаване на капацитетните възможности на Клетка 1, част от Депо за неопасни отпадъци“ генерирани от дейността на ТЕЦ при „Солвей Соди“ АД, в поземлен имот № 006167 (идентичен на ПИ 80861.6.167), с площ 316.087 дка, с НТП „Депо за индустриални отпадъци“, местност „Дренака“, землище село Чернево, общ. Суворово, обл. Варна (отговорено от РИОСВ на 03.05.2023г.)
 • Съобщение уведомление за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор: 07598.112.14 (номер по предходен план: 112005, квартал: 3, парцел: V-5), с площ 5.234 дка, урбанизирана територия, с НТП „Нива“, ЗО „Луна“, землище гр. Бяла, обл. Варна, представено от „БЯЛА ВИСТА“ ЕООД, гр. Варна /отговорено от РИОСВ на 04.04.2023 г./
 • Съобщение уведомление свързано с  водовземане на подземни води чрез ново водовземно съоръжение – тръбен кладенец ТК “Ст. Славов – Каварна”, предвиден за изграждане в имот с идентификатор 35064.38.148 по КККР на гр. Каварна, община Каварна, представено от ЗП                  Славов (отговорено от РИОСВ на 04.05.2023 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) e за „Изграждане на ветроенергиен парк „Абрит“, включващ 24 броя вятърни генератори и съпътстващата инфраструктура към тях – фундаменти, кранови площадки, пътища за достъп, кабелни трасета (подземни и/или въздушни), подстанция, съоръжения за съхранение на ел. енергията и др.“, с възложител: „ЕЕ АБРИТ“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 27.04.2023 г.)
 • Съобщение уведомление за за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 72624.602.9032, землище гр. Добрич, обл. Добрич, представено от „МЕДЖИК ФЛЕЙМ“ ЕООД, гр. София /отговорено от РИОСВ на 31.03.2023 г./
 • Съобщение уведомление за изработване на проект за промяна на регулацията (ПР) на УПИ I, II, III и ул. „Елбрус“ от о.т. 95 до о.т. 102 и План за застрояване (ПЗ) на УПИ I-4033, кв. 135, гр. Шабла, представено от „ШАБЛА ХОУМС“ ООД, село Лозен, общ. Столична /отговорено от РИОСВ на 07.04.2023 г./
 • Съобщение уведомление за Изработване на проект за изменение Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване, одобрен със Заповед № 393/17.03.2017г. на кмета на община Аврен, в частта на УПИ V-22 „за жилищно строителство“ (идентичен на ПИ 04426.59.27, 04426.59.28, 04426.59.29, 4426.59.33, 04426.59.37, 04426.59.41, 04426.59.45, 04426.59.49, 04426.59.53, 04426.59.56, 04426.59.30, 04426.59.31, 04426.59.32, 04426.59.34, 04426.59.35, 04426.59.36, 04426.59.38, 04426.59.39, 04426.59.40, 04426.59.42, 04426.59.43, 04426.59.44, 04426.59.46, 04426.59.47, 04426.59.48, 04426.59.50, 04426.59.51, 04426.59.52, 04426.59.54, 04426.59.54, 04426.59.55 и 04426.59.57), кв. 59, землище село Близнаци, общ. Аврен, обл. Варна и за реализация на инвестиционно предложение свързано с “Жилищно строителство“ в разделените 29 бр. УПИ, в 3 новообразувани квартала, по плана на село Близнаци, общ. Аврен (отговорено от РИОСВ на 11.04.2023г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на офис сграда“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 00182.48.78, землище гр. Аксаково, обл. Варна (отговорено от РИОСВ на 06.04.2023г.)
 • Съобщение уведомление за изработване на проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлени имоти (ПИ) с идентификатори: 80861.1.217, 80861.1.209, 80861.7.10 и 80861.7.6, в землище село Чернево, общ. Суворово, обл. Варна /отговорено от РИОСВ на 04.04.2023 г./
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на жилищни сгради“ в ПИ с идентификатори: 83404.11.42 и 83404.10.80, местност  „До село“, землище село Шкорпиловци, общ. Долни чифлик, обл. Варна (отговорено от РИОСВ на 07.04.2023г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за приемане на отпадъци  с код 20 01 08 – Биоразградими отпадъци от кухни и заведения за обществено хранене и 20 01 25 – Хранителни масла и суровини, като суровина за производство на биодизел, с възложител „СЛЪНЧЕВИ ЛЪЧИ ПРОВАДИЯ” ЕАД (отговорено от РИОСВ на 24.04.2023 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП), в съответствие с разпоредбата на чл. 5, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Варна, информира за следното: І. По отношение изискванията на глава шеста от  Закона за опазване на околната среда (ЗООС) за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС): Приемам внесеното уведомление за информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, ДВ. бр. 25/2003г., изм. и доп.). Заявеното ИП е за изграждане на сграда за обществено ползване в ПИ № 10135.3512.69 по КККР на гр. Варна,  с възложител „Виница08“ ЕООД. (отговорено от РИОСВ на 24.04.2023 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) e за промяна на инвестиционните намерения по чл. 154, ал. 5 от ЗУТ за обект: Многофамилна жилищна сграда, в ПИ 10135.73.586, с площ 2805 кв. м, по КККР на град Варна, с възложител: “ГЛОБУС 21” ООД (отговорено от РИОСВ на 21.04.2023 г.)
 • Съобщение уведомление за „Изграждане на шоурум, складова база за промишлени стоки и офиси“, свързано с изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 32278.50.59, земеделска територия, с площ 6013кв.м, НТП „Нива“, гр. Игнатиево, общ. Аксаково, обл. Варна (отговорено от РИОСВ на 20.04.2023 г.)
 • Съобщение уведомление за „Изграждане на шоурум, складова база за промишлени стоки и офиси“, свързано с изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 32278.50.519, земеделска територия, с площ 8018 кв.м, НТП „Нива“, гр. Игнатиево, общ. Аксаково, обл. Варна (отговорено от РИОСВ на 20.04.2023 г.)
 • Съобщение уведомление за изграждане на девет жилищни сгради  в ПИ № 30627.15.98, 30627.15.99, 30627.15.100, 30627.15.101, 30627.15.103, 30627.15.104, 30627.15.105, 30627.15.106, 30627.15.107 по КККР на с. Здравец, общ. Аврен,  с възложител Маринова (отговорено от РИОСВ на 14.04.2023 г.)
 • Съобщение уведомление свързано с инвестиционно предложение (ИП) за разполагане на „Модулна станция за зареждане на гориво за ведомствени цели с обем 20 м³“, в поземлен имот с идентификатор № 05009.200.672, с площ 340 кв. м, земеделска територия, с начин на трайно ползване „За съоръжение на канализация“, по КККР на с. Божурец, общ. Каварна, представеното от “ТРЕЙШЪН КЛИФС ГОЛФ ЕНД СПА РЕЗОРТ” ЕАД (отговорено от РИОСВ на 11.04.2023 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) е за „Изграждане на резервоарно стопанство за денатуриран етилов алкохол към производствена сграда с идентификатор 10135.3514.56.1, находяща се в поземлен имот с идентификатор 10135.3514.56, по КККР на гр. Варна (част от УПИ I-1281, кв. 38 по плана на ЗПЗ, р-н „Младост“, гр. Варна), представеното от “БАЛЕВ КОРПОРЕЙШЪН” ЕООД (отговорено от РИОСВ на 11.04.2023 г.)
 • Съобщение уведомление свързано с изговяне и одобряване на ПУП-ПРЗ за УПИ IХ601„за озеленяване“,УПИ Х600„за смесено иредназн.“, УПИ ХI599„за общ.обслужване“, УПИ ХII598 „за обш. обслужване, УПИ ХIII597,,за смесено предпази.“, УПИ ХIV589„за общ.обслужваие“, УПИХV588„за общ.обслужване“, УПИ ХVI590„за жил.строителство”, УПИ ХVII587„за общ.обслужване“, УПИ ХIХ585„за жил.строителство“ кв. 53,11 м.р. гр.Варна и РУП за УПИ ХIV 589,,за общ. използване“ кв.53,11 м.р. гр.Варна (отговорено от РИОСВ на 12.04.2023г.)
 • Съобщение уведомление свързано с „Изграждане на поливна система и водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение в поземлен имот с идентификатор 68610.2.435 по кадастралната карта на с. Стаевци, общ. Шабла, обл. Добрич“ (отговорено от РИОСВ на 12.04.2023г.)
 • Съобщение уведомление свързано с „Изграждане на две еднофамилни жилищни сгради с гаражи, подземно застрояване, подпорни стени и огради към разрешени четири сгради“ в УПИ V-1388, 1389, кв. 52, идентичен с ПИ 10135.2526.2190, урбанизирана територия, с площ 3091 кв.м, НТП „Ниско застрояване (до 10 m)“, район „Приморски“, гр. Варна, с възложител Николова (отговорено от РИОСВ на 12.04.2023г.)
 • Съобщение уведомление свързано с изграждане на Повишаваща подстанция 33/110 kV в ПИ 39623.26.9 в урбанизирана територия в землището на с. Кремена, Община Балчик; на Възлова станция 110 kV в ПИ 10183.17.17, находящ се в землището на с. Василево, Община Генерал Тошево; на Електропроводна въздушна линия 110 kV, свързваща Повишаващата с Възловата станция; на две Електропроводни въздушни линии 110 kV за присъединяване на Възловата станция към Преносната електрическа мрежа 110 kV чрез разкъсване на съществуващата въздушна линия 110 kV “Дропла”; и на Подземни кабелни трасета средно напрежение 33kV между вятърните турбини и Повишаващата станция, находящи се в землищата на с. Кремена и с. Тригорци, Община Балчик, Област Добрич, с възложител „Тесса Енерджи” ООД (отговорено от РИОСВ на 11.04.2023г.)
 • Съобщение уведомление свързано с реализация на ИП „Изграждане на два жилищни комплекса с подземни гаражи“ в ПИ 10135.5502.660 и ПИ 10135.5502.661, урбанизирана територия, с обща площ 11808 кв. м, НТП „Високо застрояване (над 15 m)‘, район „Аспарухово“, гр. Варна, с възложител „АСПАРУХОВО ВИСТА ПАРК“ ООД  (отговорено от РИОСВ на 04.04.2023г.)
 • Съобщение уведомление свързано с проект за Подробен устройствен план – Изменение на план за застрояване (ПУП-ИПЗ) за ПИ с идентификатор: 77044.501.215 (номер по предходен план: 501.106; 501.194; 25.94, квартал: 12, парцел: II), с площ 5816 кв.м, урбанизирана територия, с НТП „Ниско застрояване – до 10м“, ул. „Осма“, село Хаджи Димитър, общ. Каварна, обл. Добрич, представено от „КАВАРНА ГРИЙН“ ООД, гр. Каварна /отговорено от РИОСВ на 13.03.2023 г./
 • Съобщение уведомление свързано с проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатор: 27125.26.1 (с площ 5.390 дка), земеделска територия, с НТП „нива“, местност „Боаз кърши“, землище с. Езерово, общ. Белослав, представено от „БАРИКА-ВАРНА“ ЕООД, гр. София /отговорено от РИОСВ на 24.03.2023 г./
 • Съобщение уведомление свързано с реализация на ИП касаещо касаещо „изграждане на Вятърен енергиен парк „Добротич уинд“ и съпътстващата ги инфраструктура, в землищата на селата Добротич, Михалич, Калоян, Изворник, Искър и Есеница, община Вълчи дол и селата Средно село и Момчилово, община Ветрино, област Варна, с възложител: „Добротич уинд“, гр. София (отговорено от РИОСВ на 16.03.2023г.)
 • Съобщение уведомление свързано с реализация на ИП „Промяна и реорганизация в работата на действащи животновъдни обекти за интензивно отглеждане на свине, разширение и увеличение на производствен капацитет за отглеждане на свине майки, подрастващи прасета и прасета за разплод“ в следните поземлени имоти:
  • ПИ 59.58 –  земеделска територия, НТП „За друг вид производствен, складов обект“;
  • ПИ 40885.9.66 – земеделска територия, НТП „За друг вид производствен, складов обект“;
  • ПИ 40885.9.68- земеделска територия, НТП „За друг вид производствен, складов обект“;
  • ПИ 40885.9.67- земеделска територия, НТП „За друг вид производствен, складов обект“;
  • ПИ 4059.59 – земеделска територия, НТП „Нива“;

  ПИ 40885.9.70- земеделска територия, НТП „За друг вид трайно насаждение“, с обща площ 145032 кв.м, с. Къпиново, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич, с възложител „АГРО СИП“ ООД в съответствие с разпоредбата на чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Варна. (отговорено от РИОСВ на 03.04.2023г.)

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на пет или шест еднофамилни къщи за 20 бр. обитатели“ в ПИ 39801.10.322, земеделска територия, с площ 4829 кв.м, НТП „Нива“, с. Кривини, общ. Долни чифлик, обл. Варна, с възложител Мирев (отговорено от РИОСВ на 03.04.2023 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на пристройка за две яслени групи към съществуваща сграда на Детска ясла № 7 „Роза“, находяща се в УПИ I „за детски дом и ясли“, кв. 14, идентичен с ПИ 10135.2553.81, урбанизирана територия, с площ 5466 кв.м, НТП „За обект за детско заведение“, район „Приморски“, гр. Варна, с възложител Община Варна (отговорено от РИОСВ на 29.03.2023 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на 6 бр. жилищни сгради“ в ПИ 30497.17.84, земеделска територия, с площ 3530 кв.м, НТП „Изоставена орна земя“,  с .Звездица, общ. Варна (отговорено от РИОСВ на 29.03.2023 г.)
 • Съобщение уведомление за доставка и монтаж на „Инсталация за оползотворяване на омазнен филтърен материал от производството на растителни масла (филтрацел и/или перлит) и утайка от филтрирано растително масло, и увеличаване на капацитета й чрез закупуване на една допълнителна преса“ в сграда (с обща площ 777 кв.м) с идентификатор 72624.603.211.1, находяща се в град Добрич, бул. „Трети март“ № 51, УПИ III, в квартал №262, Промишлена зона „Запад“ на гр. Добрич, свързано с изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ III, кв. 262, ПЗ „Запад“, гр. Добрич, представеното от “ОЙЛ ФУУД ТЕХНОЛЪДЖИС” ЕООД  (отговорено от РИОСВ на 24.03.2023 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на нова вятърна електрическа централа (ВяЕЦ) за производство на електрическа енергия „Атлас“, състояща се от 60 броя вятърни генератора, една или две подстанции, съпътстваща пътна и кабелна инфраструктура, монтажни площадки и въздушни и/или подземни кабелни линии за свързване на електрическите подстанции към мрежата и ПУП-ПЗ за имотите предмет на ИП, представеното от “В-РИДИУМ АТЛАС ЕНЕРДЖИ” ООД (отговорено от РИОСВ на 23.03.2023 г.)
 • Съобщение уведомление за “Изграждане на жилищни сгради“ свързано с изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/, с. Топола, общ. Каварна, представено от Тодоров (отговорено от РИОСВ на 17.03.2023 г.)
 • Съобщение уведомление за „Изграждане на общински път за връзка от уличната мрежа на с. Поляците, общ. Дългопол до ПИ 57457.129.983 (терен на „Хидрострой“ АД)“, представено от „ХИДРОСТРОЙ“ АД (отговорено от РИОСВ на 17.03.2023 г.)
 • Съобщение уведомление за изграждане на сгради със смесено предназначение съдържащи  – част общежитие от самостоятелни жилищни единици, открити и закрити паркоместа, гаражи и търговски обекти в УПИ V-240056, кв.10, /ПИ 10135.4024.101/ по КККР на гр. Варна,  с възложител „Майт“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 17.03.2023 г.)
 • Съобщение уведомление за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхват по смисъла на чл. 44, ал. 2 от ПНП на ОУП на Община Варна: поземлени имоти с идентификатори: 72709.46.8,  72709.46.9, 72709.46.11, 72709.46.12, 72709.46.14, 72709.46.15, 72709.46.16, 72709.46.20, 72709.46.21, с обща площ 35.196 дка, с НТП „Ниви“ и ПИ 72709.46.27 и 72709.46.31, с обща площ 2.823 дка, с НТП „Селскостопански, горски, ведомствен път“, местност „Каракуш  тепе“, землище село Тополи, общ. Варна /отговорено от РИОСВ на 07.03.2023 г./
 • Съобщение уведомление за уведомление свързано с реализация на ИП касаещо „Предварително раздробяване и рециклиране на строителни отпадъци“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 27125.504.2, с площ 1505 кв.м, урбанизирана територия, с НТП „За складова база“, по КККР на село Езерово, общ. Белослав (отговорено от РИОСВ на 27.02.2023г.)
 • Съобщение уведомление за ИП  „Изграждане на конна база, тренировъчен плац, заведение за хранене и стопански постройки“, свързано с изработване на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на ПИ 04426.29.6, земеделска територия, с площ 4237 кв.м, НТП „Нива“, с. Аврен, общ. Аврен, обл. Варна, представено от Тишев  (отговорено от РИОСВ на 16.03.2023г.)
 • Съобщение уведомление за ИП “Изграждане на складова-търговска база с автопарк и сервиз“ в ПИ 87518.27.20, земеделска територия, с площ 16978 кв.м, НТП „Нива“, с. Яребична, общ. Аксаково, обл. Варна, с възложител Ефендулов (отговорено от РИОСВ на 16.03.2023г.)
 • Съобщение уведомление за ИП  „Изграждане на ваканционно селище с жилищни сгради, обект за обществено хранене и паркинг“, свързано с изработване на Подробен устройствен план –план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на ПИ 00084.63.28, земеделска територия, с площ 6599 кв.м, НТП „Изоставена нива“, ПИ 00084.63.29, земеделска територия, с площ 9769 кв.м, НТП „Изоставена нива“ и ПИ 00084.61.70, земеделска територия, с площ 21909 кв.м, НТП „Пасище“, с . Аврен, общ. Аврен, обл. Варна, представено от „МАЙСТОР НЕСКРОМНИЙ“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 15.03.2023г.)
 • Съобщение уведомление за ИП  „Изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец“ в ПИ 57550.32.10, земеделска територия, с площ 7716 кв.м, НТП „Нива“, с. Попгригорово, общ. Добричка, обл. Добрич, с цел водоснабдяване на дестилерия и напояване на 195 дка маточина и 209,892 дка царевица, с възложител: ЕТ „СЛАВЯНА СТАТЕВА“ (отговорено от РИОСВ на 13.03.2023г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на детска градина“ в УПИ XXX-362,140, в кв. 6 по плана с. Бенковски, общ. Аврен, представеното от Дишков (отговорено от РИОСВ на 10.03.2023 г.)
 • Съобщение уведомление за изработване на Програма за управление на отпадъците (ПУО) на Община Провадия, за периода 2021-2028г, представено от Община Провадия /отговорено от РИОСВ на 24.02.2023 г./
 • Съобщение уведомление за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор: 04426.34.140, с площ 5.979 дка, земеделска територия, с НТП „Нива“, местност „Узун алан“, землище село Близнаци, общ. Аврен, обл. Варна, представено от Вълчева, гр. Варна /отговорено от РИОСВ на 22.02.2023 г./
 • Съобщение уведомление свързано с ИП „Изграждане на приют за бездомни кучета“, свързано с изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване /ПУП-ПЗ/ в обхвата на ПИ 02508.55.69, урбанизирана територия, с площ 17090 кв.м, НТП „За друг вид производствен, складов обект“, гр. Балчик, обл. Добрич, с възложител Община Балчик  (отговорено от РИОСВ на 08.03.2023г.)
 • Съобщение уведомление за „Създаване на школа за курсове по роботика, информатика и програмиране“ в ПИ 00182.502.46, урбанизирана територия, с площ 438 кв.м, НТП „Ниско застрояване (до 10 m)“, гр. Аксаково, обл. Варна, с възложител „ЕКОЛОГИЧНИ РЕШЕНИЯ ССГ“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 07.03.2023г.)
 • Съобщение уведомление за изработване на проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатор: 39829.2.180, с площ 23.001 дка, земеделска територия, с НТП „нива“, местност „Буков дол“, землище село Кривня, общ. Провадия, обл. Варна, представено от „Б 102“ ЕООД, гр. Варна /отговорено от РИОСВ на 24.02.2023 г./
 • Съобщение уведомление за изработване на проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ), представено от „Б 101“ ЕООД, гр. Варна  /отговорено от РИОСВ на 24.02.2023 г./
 • Съобщение уведомление свързано с „Изграждане на търговска сграда със складова база“ в ПИ 27125.27.1, урбанизирана територия, с площ 4001 кв.м, НТП „За търговски обект, комплекс“, с. Езерово, общ. Белослав, обл. Варна, с възложител „БГ ИМОТИ 2022“ ЕООД  (отговорено от РИОСВ на 01.03.2023г.)
 • Съобщение уведомление за „Изграждане на ново водовземно съоръжение – тръбен кладенец за земеделски нужди”, в ПИ 35064.501.9885, гр. Каварна, обл. Добрич, с възложител „АГРОКООПЕРАТИВ – НИК“ ООД (отговорено от РИОСВ на 24.02.2023 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за промяна предназначение и преустройство на магазин за промишлени стоки с идентификатор 10135.1506.110.1.17, находящ се в ПИ 10135.1506.110 по КККР на гр. Варна в медицински център, с възложител: “МЦ МЕДИКЪЛ ПЛЮС” ЕООД (отговорено от РИОСВ на 24.02.2023 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) свързано с  провеждане на рекултивационни дейности по възстановяване на нарушен терен ПИ № 61741.18.14, по КККР на с. Разделна, м-ст ‘‘Боджака”, общ. Белослав”,  с възложител на ИП: „ИНТЕРКОМ ГРУП“ ООД (отговорено от РИОСВ на 24.02.2023 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП), представено от «СТАРТ» АД, гр. София (отговорено от РИОСВ на 14.02.2023г.)
 • Съобщение уведомление за изработване на проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 80861.7.36, в землище село Чернево, общ. Суворово, обл. Варна, представено от „СУВОРОВО СОЛАР“ ЕООД, гр. Пловдив /отговорено от РИОСВ на 15.02.2023 г./
 • Съобщение уведомление за изработване на проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлени имоти (ПИ) с идентификатори: 80861.1.93, 80861.1.50, 80861.1.140 и 80861.1.1, в землище село Чернево, общ. Суворово, обл. Варна, представено от „СУВОРОВО СОЛАР“ ЕООД, гр. Пловдив /отговорено от РИОСВ на 15.02.2023 г./
 • Съобщение уведомление за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ), представено от «АГРАРРОЕВ» ЕООД, село Старо Оряхово, общ. Долни чифлик /отговорено от РИОСВ на 07.02.2023 г./
 • Съобщение за уведомление свързано с изработване на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ), в съответствие с разпоредбата на чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Варна, представено от община Девня (отговорено от РИОСВ на 07.02.2023г.)
 • Съобщение за уведомление свързано с „Преустройство и смяна на предназначение на училище в дом за стари хора и обслужваща сграда” в УПИ I -1, кв.34, с. Боряна, община Дългопол, област Варна, представено от „ДЖИКТИ“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 06.02.2023г.)
 • Съобщение за уведомление свързано с  монтаж на линия за производство на PVC тръби и маркучи в рамките на съществуваща производствена сграда в поземлен имот 72624.603.22 по КККР на гр. Добрич, общ. Добрич, обл. Добрич, представено от „КЮ ПЛАСТИК“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 06.02.2023г.)
 • Съобщение за уведомление свързано с реализация на ИП касаещо „Инсталация за производство на прегрята пара, чрез оползотворяване на алтернативни горива от неопасни отпадъци и/или биомаса“ в поземлени имоти с идентификатори: 20482.505.23, 20482.505.29 и 20482.505.318 по КККР на гр. Девня, с възложител: „Девня Енерджи” ЕАД, гр. Девня, гр. Девня (отговорено от РИОСВ на 30.01.2023г.)
 • Съобщение за уведомление свързано с реализация на ИП касаещо „Промяна предназначение на част от хотел (самостоятелен обект с идентификатор: 10135.1210.2.2) в Хоспис – дом за възрастни хора с физически увреждания“ в УПИ VII-938 (идентичен на ПИ с идентификатор: 10135.2564.1210), кв. 55, по плана на „Вилна зона“, гр. Варна, с възложител: «ЕВД-КОСТАДИНОВ» ЕООД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 01.02.2023г.)
 • Съобщение за уведомление свързано с изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор: 21988.501.5 (номер по предходен план: 5, квартал: 1, парцел IX), по плана на село Долище, общ. Аксаково, обл. Варна, с цел разделяне/делба на нови 28 бр. УПИ за индивидуално жилищно застрояване и осигуряване на транспортен достъп до тях, с възложител: „ХОТЕЛСКО-МЕНИДЖЪРСКА КОМПАНИЯ“ ЕООД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 27.01.2023г.)
 • Съобщение за уведомление за изработване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за „Елементи на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизирани територии, за изграждане на обект: „Уличен водопровод и външно кабелно ел. захранване“ – трасе преминаващо през имоти в землището на село Приселци, общ. Аврен, обл. Варна, с възложител: „ЗЕЛЕНИЯТ ДОМ“ ООД, гр. Варна /отговорено от РИОСВ на 02.02.2023 г./
 • Съобщение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлени имоти с идентификатори: 10135.2623.750 и 10135.2623.752, с обща площ 1.027 дка, урбанизирана територия, с НТП „Ниско застрояване“, С.О. „Горна трака“, местност „Коджа тепе“, район „Приморски“, гр. Варна, с цел „жилищно строителство“, при съобразяване с плана на С.О. „Траката“, С.О. „Горна трака“ и С.О. „Ваялар“, одобрен с Решение № 551-6/26 и 27.07.2012г. на Общински съвет-Варна, общ. Варна, с възложител: Ш. Лумерман, гражданка на Р. Полша /отговорено от РИОСВ на 27.01.2023 г./
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец ТК-1 „Гами – Добрич“, в ПИ с идентификатор 72624.621.358, с площ 903 кв. м, урбанизирана територия, с НТП „Ниско застрояване (до 10 m)“, по КККР на град Добрич, представеното от „ГАМИ 2018“ ООД (отговорено от РИОСВ на 01.02.2023 г.)
 • Съобщение уведомление за ИП за изграждане на сградa със смесено предназначение – офиси, търговски обекти, подземни и надземни паркоместа, творчески ателиета и жилищни апартаменти, в ПИ 10135.4022.132, с площ 6770 кв. м, по КККР на град Варна, представеното от “МЕНАТУОРК ПРОДЖЕКТ” АД (отговорено от РИОСВ на 31.01.2023 г.)
 • Съобщение уведомление за ИП за изграждане на сграда със смесено предназначение съдържаща  – жилищна част, част общежитие от самостоятелни жилищни единици, открити и закрити паркоместа, гаражи и трафопост в УПИ XIV-873, „за смес. строителство“,  (ПИ 10135.2508.873), кв. 36, с.о. „Сотира“, гр. Варна, с възложители: Ан. Кънчев, Р. Кънчев и Р. Кънчева (отговорено от РИОСВ на 27.01.2023 г.)
 • Съобщение уведомление е свързано с реализация на ИП свързано с изграждане на „Вилно селище, състоящо се от 6 бр. масивни сгради“ в поземлен имот с идентификатор: 21988.128.61, с площ 6.611 дка, земеделска територия, с НТП „За друг вид застрояване“, местност „Клиентовски път“, землище село Долище, общ. Аксаково, обл. Варна, представено от Ст. Банчев (отговорено от РИОСВ на 23.01.2023г.)
 • Съобщение уведомление за ИП за   “Изграждане на път”, в ПИ 70175.11.29 по КККР на гр. Суворово, община Суворово, област Варна, свързано с изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП)  – парцеларен план  (ПП) в обхвата на ПИ 70175.11.29 по КККР на гр. Суворово, представеното от община Суворово (отговорено от РИОСВ на 25.01.2023 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Добавяне на летяща пепел в производството на бетон“, в съществуващ бетонов възел, в поземлен имот с идентификатор 72709.516.998, урбанизирана територия, с НТП „За друг вид производствен, складов обект“, с площ 9996 кв. м, по КККР на с. Тополи, общ. Варна, представеното от “ПОЛИМИКС ВАРНА” ООД (отговорено от РИОСВ на 20.01.2023 г.)
 • Съобщение  ИП касаещо „Изграждане на нова площадка за събиране, съхраняване на ОЧЦМ, НУБА, ИУЕЕО и неопасни отпадъци – метални опаковки (отпадъци от хартия, картон, пластмаса) и сортиране и рязане на ОЧЦМ“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 10135.4510.608, с площ 1153 кв.м, урбанизирана територия, с НТП „Ниско застрояване – до 10м“, ЗПЗ, район „Вл. Варненчик“, гр. Варна, с възложител:«КИРОВ СКРАП» ЕООД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 10.01.2023г.)
 • Съобщение  проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор: 07257.501.907 (номер по предходен план: 07257.501.843, квартал: 70, парцел: XV-96), с площ 8430 дка, урбанизирана територия, с НТП „Ниско застрояване до 10м“, стопански двор, землище село Българево, общ. Каварна, обл. Добрич, с цел предвиждане на ограничителни линии в имота с предназначение за „Производствено-складова дейност /ПСД/“ в устройствена зона „Пч“, при следните устройствени показатели: Пзастр. до 80%, Кинт до 2.5, Позелен. мин. 20%, начин на застрояване „е“ и „с“, с възложител: Г. Георгиев /отговорено от РИОСВ на 06.01.2023 г./
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на жилищен комплекс и детска градина“, свързано с изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на УПИ IV-519, кв. 153, идентичен с ПИ 10135.5506.519, урбанизирана територия, с площ 12153 кв.м, НТП „За друг обществен обект, комплекс“, район „Аспарухово“, гр. Варна, с цел отреждане на имота „за жилищен комплекс и детска градина“ и улична регулация между о.т. 91 и о.т. 92 и о.т.92 и о.т. 93, с възложител „ВИЛИТЕ ПАРК“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 20.01.2023 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Промяна предназначението на офис 3А в дентален център“ находящ се в съществуваща сграда в ПИ 10135.2562.277, урбанизирана територия, с площ 2196 кв.м, НТП „За друг обществен обект, комплекс“, район „Приморски“, гр. Варна, представеното от „АЙ ЕНД ДИ ЕСТЕТИКС“ ООД (отговорено от РИОСВ на 18.01.2023 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Ремонт, реконструкция, пристройка и промяна предназначението на съществуващ магазин в търговски комплекс и стаи за настаняване“ в УПИ XV-136, кв. 24 по плана на с. Неофит Рилски, общ. Ветрино, обл. Варна, представеното от „ПЛИСКА СЪРВИСИС“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 18.01.2023 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за изграждане на „Сграда със смесено предназначение“, в ПИ 10135.4022.114, с площ 942 кв. м, земеделска територия, с НТП „Нива“, по КККР на град Варна, представеното от „ГАРДЕНИЯ РЕЗИДЕНС“ ООД (отговорено от РИОСВ на 04.01.2023 г.)
 • Съобщение уведомление касаещо „Изграждане на площадка за съхраняване и третиране на собствени отпадъци генерирани от дейността на дружеството и събиране и съхраняване на отпадъци – резултат от корабоплавателна дейност“ в част от поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 10135.5501.445, с площ 115763 кв.м, урбанизирана територия, с НТП „За ремонт и поддържане на транспортни средства“, ЮПЗ, район Аспарухово, гр. Варна, с възложител: КРЗ «ОДЕСОС» АД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 22.12.2022г.)
 • Съобщение уведомление за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлени имоти с идентификатори: 70175.8.336 и 70175.8.332, в землище гр. Суворово и допълнителна информация за реализация на инвестиционно предложение за “Отглеждане на животни – яребици и фазани“ в същите имоти, с възложител: Я. Великов, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 22.12.2022г.)
 • Съобщение уведомление касаещо „Увеличаване площта на съществуваща площадка (находяща се в ПИ72709.516.1021) за извършване на дейности с отпадъци и разширяване дейността на дружеството с добавяне на нови отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), строителни отпадъци и отпадъци с код 15 01 10* (опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества)“ в ПИ с идентификатори: 72709.516.1021, 72709.516.1022, 72709.516.1023, село Тополи, общ. Варна, обл. Варна, Западна Промишлена зона, с възложител: «ЕВРО ИМПЕКС-ВАРНА» ООД, гр. София (отговорено от РИОСВ на 21.12.2022г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Разполагане на преместваем обект колонка и резервоар за модулна станция за дизелово гориво, за надземен монтаж с вместимост 10 м³“ в поземлен имот (ПИ) 12574.501.96 по КККР на гр. Вълчи дол, с възложител: „БГ АГРО ЗЕМЕДЕЛСКА КОМПАНИЯ“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 19.12.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 18160.110.64, в землището на село Гурково, общ. Балчик, обл. Добрич, представено от „АРГУС-94“ ЕООД, гр. Балчик /отговорено от РИОСВ на 14.12.2022 г./
 • Съобщение уведомление свързано с реализация на ИП касаещо „Обособяване на площадка за събиране, съхранение и третиране на отпадъци от дървесина“ в поземлен имот с идентификатор: 72709.516.1031 (номер по предходен план: 269, квартал: 39, парцел: Х), с площ 20427 кв.м, урбанизирана територия, с НТП „За друг вид застрояване“, ЗПЗ, село Тополи, общ. Варна, представено от «КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ» ЕООД, гр. Бургас (отговорено от РИОСВ на 09.12.2022г.)
 • Съобщение уведомление свързано с реализация на ИП касаещо „Изграждане на медицински център“ в „Сграда със смесено предназначение“ в УПИ VI (идентичен на ПИ 10135.3511.578), кв. 15, по плана на ж.к. „Възраждане“, I м.р., гр. Варна, представено от „ДИСКАВЪРИ 2021“ ЕООД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 13.12.2022г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за изграждане на едно водовземно съоръжение-тръбен кладенец в ПИ идентификатор 32278.23.8, землище на гр. Игнатиево, общ.Аксаково, обл. Варна, представено от „ДИН-ВАРНА“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 16.12.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) е за „Изграждане на 12 броя еднофамилни жилищни сгради“ в поземлен имот с идентификатор 04426.100.224, с площ 3782 кв. м, урбанизирана територия, с НТП „Ниско застрояване (до 10 m)“, по КККР на с. Близнаци, общ. Аврен, представеното от Тодорова, “КАНГЕН БЪЛГАРИЯ” ЕООД и “БУЛМЕНИНГ” ЕООД, (отговорено от РИОСВ на 12.12.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Преустройство и промяна предназначение на аптека в цех за пакетиране на ядки и сушени плодове“, в УПИ XIII-318, кв.29, с площ 1818 кв.м, по плана на с. Доброплодно, общ. Ветрино, обл. Варна, представеното от Георгиев (отговорено от РИОСВ на 09.12.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за изграждане на водовземно съоръжение за добив на подземни води и жилищна сграда в  ПИ 37099.504.1088 с площ от  1361 кв.м разположен в границите на СО, м. Сухата чешма, с. Кичево, общ. Аксаково, представено от Панайотов (отговорено от РИОСВ на 12.12.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) свързано с изграждане на сграда със смесено предназначение съдържаща  – част общежитие от самостоятелни жилищни единици, магазини, открити и закрити паркоместа, в УПИ V-522, кв. 21 по плана на жк Вл. Варненчик  (ПИ 10135.4505.464), гр. Варна, с възложител: „ШАТРА 28“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 12.12.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) “Изграждане на пет вилни сгради“ и изработване на проект на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор: 30627.50.69, земеделска територия, с НТП „нива“, с обща площ 4.999 дка, местност „Водаджия“, землище село Здравец, общ. Аврен (отговорено от РИОСВ на 06.12.2022г.)
 • Съобщение уведомление за проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор: 07598.62.78 (номер по предходен план: 60078), с площ 14.817 дка, земеделска територия, с НТП „Нива“, местност „Качи Велко“, землище гр. Бяла, общ. Бяла, обл. Варна, представено от „ДАРМАТЕКС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, гр. София /отговорено от РИОСВ на 28.11.2022 г./
 • Съобщение уведомление за ИП във връзка с промяна на предназначението на ПИ с идентификатор: 14667.17.156 (номер по предходен план: 000013), земеделска територия, с НТП „пасище“ с площ 717.243 дка, в местност „Калафата“ землище на с. Генерал Киселово, общ. Вълчи дол, обл. Варна, представено от „СМВ ГРУП“ ООД, гр. Варна /отговорено от РИОСВ на 28.11.2022 г./
 • Съобщение уведомление за проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ), представено от Тинева, село Старо Оряхово, общ. Долни чифлик /отговорено от РИОСВ на 18.11.2022 г./
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) свързано с реализация на ИП касаещо „Обособяване на площадка за третиране на отпадъци от ИУЕЕО, ОЧЦМ, ИУМПС и неопасни отпадъци от опаковки“ на територията на поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 20482.505.331, с площ 14998 кв.м, урбанизирана територия, с НТП „За друг вид производствен, складов обект“, Промишлена зона-юг, в гр. Девня, общ. Девня, обл. Варна, представено от «МЕТАЛ КОМЕРС» ООД (отговорено от РИОСВ на 02.12.2022г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на площадка за извършване на дейности по събиране и съхраняване на излезли от употреба гуми и гумени отпадъци“ в ПИ 70175.117.13, урбанизирана територия, с площ 13280 кв.м, НТП „За друг вид застрояване“, гр. Суворово, обл. Варна, представеното от „ЕКО ВИА АГРО“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 07.12.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на площадка за съхранение на отпадъци от черни метали“ на пристанищен терминал „Леспорт“, находящ се в ПИ 72709.514.163, територия на транспорта, с площ 124000 кв.м, НТП „За пристанище“, с. Тополи, общ. Варна, обл. Варна, представеното от „СТОМАНА ИНДЪСТРИ“ АД (отговорено от РИОСВ на 06.12.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на работилница за готови, полуготови и замразени храни, административна сграда със снек-бар, складова база с гаражи, жилищна сграда, битовка и паркинг“ в ПИ 03811.11.128, земеделска територия, с площ 4499 кв.м, НТП „Нива“, с. Бенковски, общ. Аврен, обл. Варна, с възложител Ибрямов (отговорено от РИОСВ на 01.12.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на автогара и търговски център“ в УПИ за „културен дом и парк“, кв. 53, идентичен с ПИ 20482.501.810, урбанизирана територия, с площ 6916 кв.м, НТП „За административна сграда, комплекс“, гр. Девня, общ. Девня, обл. Варна, представеното от Община Девня (отговорено от РИОСВ на 30.11.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Преустройство и модернизация на съществуваща комплексна автоснабдителна станция“ в ПИ 58445.502.259, урбанизирана територия, с площ 1425 кв.м, НТП „Ниско застрояване (до 10 m)“, с. Приселци, общ. Аврен, обл. Варна, представеното от „БЕНИТА ОЙЛ“ ООД (отговорено от РИОСВ на 30.11.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на железопътен коловоз, обслужващ ново складово стопанство“ в УПИ III-356 ”за пристанище”, кв.4, по плана на ЮПЗ, гр.Варна, представеното от „ОДЕСОС ПМБ“ЕАД. (отговорено от РИОСВ на 30.11.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на медицински център и жилищно строителство“, във връзка с изработване на проект на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ в обхвата на УПИ XXXIV-508, кв. 47 по плана на гр. Провадия, представеното от “М Дент – Амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ по дентална медицина” ЕООД (отговорено от РИОСВ на 24.11.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за изграждане на „Газово стопанство за пропан-бутан“ в поземлен имот с идентификатор 72624.610.752, с площ 38146 кв. м, урбанизирана територия, с начин на трайно ползване „Поземлен имот със смесен начин на трайно ползване“ по КККР на гр. Добрич, общ. Добрич, представеното от „САВИМЕКС“ ЕООД  (отговорено от РИОСВ на 23.11.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за изграждане на център за екологичен туризъм и релаксация в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 83017.49.29, с площ 3971 кв.м, земеделска земя, с начин на трайно ползване „Друг вид нива“, по КККР на гр. Шабла, общ. Шабла, представеното от  Петкова (отговорено от РИОСВ на 23.11.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) е за “Разширение, реконструкция и модернизация на рибарско пристанище „Чайка“, град Бяла“ и свързаните с него укрепване на свлачище и брегоукрепване, Първи етап: гр. Бяла – укрепване свлачище и брегоукрепване; Втори етап: „Реконструкция и модернизация на рибарско пристанище „Чайка“ и техническа инфраструктура за пристанищни нужди, с възложител: Община Бяла (отговорено от РИОСВ на 17.11.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за изработване на КПИИ, включващ следните самостоятелни части:
  1. Инвестиционен проект за „Изграждане на фотоволтаична централа, с мощност 1.9 MWp за производство на ел. енергия“ в новообразуван УПИ VI-за фотоволтаична централа, кв. 63, по плана на село Боряна, общ. Дългопол, обл. Варна, и

  2. Проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ), с цел обединяване на УПИ II (с площ 1380 кв.м), III – ТПК и поща (с площ 1050 кв.м), IV – Селкооп и ресторант (с площ 1050 кв.м) и V – махаленско училище (с площ 14200 кв.м), в УПИ VI-за фотоволтаична централа, с възложител: „ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ВИЖЪН“ ООД, гр. Варна /отговорено от РИОСВ на 09.11.2022 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) е за „Сгради за производствени дейности и офиси в УПИ XX-311 и сграда за производствени и учебни дейности в УПИ XXI-311, в кв. 2 по плана ЮПЗ (ПИ с идентификатор 10135.5501.311 по КККР на гр. Варна), свързано с изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за изменение на УПИ XVI-277,280, кв. 2 и улична регулация от ос. т. 208 на север до границата с ПИ 10135.5501.311 по плана на ЮПЗ, гр. Варна, с възложител: “БУЛПОРТ ЛОГИСТИКА” АД (отговорено от РИОСВ на 08.11.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Обособяване на площадка за разполагане на съдове за разделно събиране на масово разпространени отпадъци от физически и юридически лица“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 20482.505.612, по КККР на гр. Девня, общ. Девня, обл. Варна, с възложител: „АГРО ПЛАНТ ИНВЕСТ“ ЕООД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 02.11.2022г.)
 • Съобщение уведомление за  инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на сграда със смесено предназначение, в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10135.2552.5616, урбанизирана територия, с площ 771 кв. м, по КККР на гр. Варна (УПИ III-2621,2622 „за автосервиз, автомивка, кафене, търговия и жил. строителство“, кв. 253, по плана на кв. ‚Изгрев“ – II м.р., гр. Варна), представеното от  Чапкънов, Чапкънов,  Чапкънов и “ФРЕЙМ СЪЛЮШЪНС” ООД
 • Съобщение уведомление за  инвестиционно инвестиционно предложение (ИП) свързано с изграждане на сграда за учебни танцови зали и топла връзка към СУ за ХНИ “Константин Преславски” находяща се в УПИ I “за хуманитарна гимназия”, кв. 410 но плана на 4-ти м.р., р-н “Одесос”, общ. Варна – етапно изпълнениеа, с възложители на ИП:  СУХНИ “КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ“ и ОБЩИНА ВАРНА (отговорено от РИОСВ на 04.11.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за  инвестиционно предложение (ИП) свързано с  изграждане на „Сграда за обществено обслужване“ в ПИ №10135.3512.271, с площ 740 кв. м, кв. 16 /идентичен с УПИ 11-271/, трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – за друг вид застрояване, град Варна, община Варна, област Варна,  с възложител на ИП: „ФИЛВИК“ АД (отговорено от РИОСВ на 03.11.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за  изработване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за „Елементи на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизирани територии, за изграждане на обект: „Уличен водопровод и външно кабелно ел. захранване, средно напрежение по улична мрежа“ – трасе преминаващо  през имоти в землището на село Приселци, общ. Аврен, обл. Варна, представено от ОБЩИНА АВРЕН /отговорено от РИОСВ на 20.10.2022 г./
 • Съобщение уведомление за свързано с „Разполагане на преместваем обект „Колонка и резервоар за модулна станция, за дизелово гориво за надземен монтаж“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 10183.125.34 (номер по предходен план: 125034), с площ 1740 кв.м, урбанизирана територия, с НТП „За стопански двор“, по плана на село Василево, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич, представено от „АГРОЗ“ ЕООД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 26.10.2022г.)
 • Съобщение уведомление инвестиционно предложение (ИП) за „Обособяване на площадка за разполагане на съдове за разделно събиране на масово разпространени отпадъци от физически и юридически лица“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 20482.505.612, по КККР на гр. Девня, общ. Девня, обл. Варна, представено от „ЕКОХИМ-ДЕВНЯ“ ООД, село Старо Оряхово, общ. Долни чифлик (отговорено от РИОСВ на 24.10.2022г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) свързано с  промяна предназначение на търговски обект – магазин с идентификатор 10135.2563.1902.1.4 в амбулатория за групова практика – първична дентална помощ в сграда в УПИ XXX- 322=1902, кв. 40 по плана на 21-ви м.р. гр. Варна,  с възложител на ИП: „РОНИ-СТА“ ООД (отговорено от РИОСВ на 02.11.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Монтаж на надземен резероар за дизелово гориво“ в ПИ 72709.510.206, урбанизирана територия, с площ 25388 кв.м, НТП „За друг вид застрояване“, с .Тополи, общ. Варна, с възложител „ЕКАРИСАЖ ВАРНА“ ООД (отговорено от РИОСВ на 28.10.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на сграда за обществено обслужване“, свързано с изработване на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на УПИ XVI-104, кв. 7, идентичен с ПИ 10135.4508.104, урбанизирана територия, с площ 1250 кв.м, НТП „Нива“, район „Владислав Варненчик“, гр. Варна, представено от „М КАР ВАРНА“ ООД (отговорено от РИОСВ на 28.10.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за изграждане на  пет броя жилищни сгради в ПИ 10135.2016.56, по КККР на гр. Варна, свързано с промяна в НТП на ПИ  10135.2016.56, с одобрен ПУП-ПРЗ с Решение № 734-3, Протокол № 20-26/27.07.2017 г, представено от Савов, Костелянчик, Костелянчик, Белева, Костелянчик, Костелянчик (отговорено от РИОСВ на 27.10.2022 г.)
 • Съобщение уведомление свързано с реализация на ИП касаещо с „Водовземане от съществуващ сондажен кладенец – СК „Екобокс трейдинг-Щипско“ в поземлен имот с идентификатор: 84022.20.142, с площ 210.335 дка, земеделска територия, с НТП „Овощна градина“, местност „До село“, землище село Щипско, общ. Вълчи дол, обл. Варна, с цел водоползване за капково напояване на овощна градина, с площ 175 дка, засята със сливи, с възложител:„ЕКОБОКС ТРЕЙДИНГ“ ЕООД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 17.10.2022г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) свързано с „Обособяване на площадка за временно съхранение и претоварване на неопасни отпадъци от територията на Община Добрич, временно съхранение на опасни отпадъци, отпадъци от ИУЕЕО и НУБА“, в гр. Добрич, с възложител:„УЕЙСТ СОЛЮШЪНС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, град София (отговорено от РИОСВ на 19.10.2022г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП)  за „Монтиране на котел с мощност 400 kW и резервоар за дизелово гориво към него (5 м³) към системата за подгряване на битум до сграда с идентификатор 10135.5501.240.4 и смяна на съхраняваното в резервоар № 15 гориво в Петролна база Варна в ПИ с идентификатор 10135.5501.239 по КККР на гр. Варна, представеното от „ПЕТРОЛЕН ТЕРМИНАЛ ВАРНА“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 19.10.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на сграда със смесено предназначение с подземни гаражи“ в УПИ XXVIII-1789 „за сграда за смесено предназначение“, кв. 6, идентичен с ПИ 10135.2563.1798, урбанизирана територия, с площ 462 кв.м, НТП „За друг обществен обект, комплекс“, район „Приморски“, гр. Варна, с възложител „ДОМ МЕНИДЖМЪНТ КОНСУЛТИНГ“ ООД (отговорено от РИОСВ на 19.10.2022г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане жилищни сгради“ в  поземлен имот № 00182.34.65, с площ от 29850 кв.м, по плана на гр. Аксаково, общ. Аксаково, обл. Варна, с възложител на ИП:  „ЕСКУАЙЪР ИНВЕСТМЪНТС“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 18.10.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) “Изграждане на работилница, стопанска постройка и административна сграда”, в ПИ 05061.210.17 по КККР на с. Божурово, община Добричка, област Добрич, с възложител на ИП „СИ АГРО 2011“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 18.10.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) свързано с изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) съдържащ следните самостоятелни части:
  1. ПУП-ПЗ за ПИ 37246.8.390/образуван от ПИ с идентификатор 37246.8.388/ с НТП „нива“, по КК на с. Климентово, обш. Аксаково;
  2. Инвестиционен проект за изграждане на „Селскостопански сгради и постройки“ с цел отглеждане на птици.

  Възложител на КПИИ е  Савова. (отговорено от РИОСВ на 18.10.2022 г.)

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) свързано с промяна предназначението на кафе-сладкарница в дентален и медицински център в жилищна сграда в УПИ XV-145, кв.47, по плана на 21 микрорайон на гр. Варна, с идентификатор 10135.2563.710.1 по КККР на гр. Варна, Представено от “ПО БИОПЛАН” ООД – гр. Варна/упълномощен/,  Дринчев, Маринов, Маринова, Ил.а Русева, Камбова, Снегаров,  Радев, Лечева, Кирилова (отговорено от РИОСВ на 18.10.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) свързано с изграждане на нов водоизточник – сондажен кладенец (СК) „ГАЛИАНО 33-Бранище“  в имот УПИ IV1 кв. 22А, с. Бранище, общ. Добричка, обл. Добрич,  за водовземане на подземни води  за водоснабдяване на автомивка,  с възложител: „ГАЛИАНО 33“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 18.10.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на ферма за отглеждане на животни“ свързано с изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 70175.8.422, земеделска територия, с площ 2187 кв.м, НТП „Лозе“, гр. Суворово, общ. Суворово, обл. Варна, с възложител Атанасов (отговорено от РИОСВ на 17.10.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Преустройство и модернизация на автоснабдителна станция за монтаж на инсталация за светли горива“ в УПИ VI, кв. 5а, с. Старо Оряхово, общ. Долни чифлик, обл. Варна, с възложител „Ел Пи Джи Транс“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 17.10.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за ИП касаещо „Промяна на предназначение на „Два броя немедицински кабинети“ в „Апартаменти“ и промяна на предназначението на сграда от „Сграда със смесено предназначение“ в „Общежитие с апартаменти и магазини“ в поземлен имот с идентификатор: 10135.4505.465 (номер по предходен план: 110, квартал: 21, парцел: VI-522), с площ 522 кв.м, урбанизирана територия, с НТП „За друг обществен обект, комплекс“, район „Вл. Варненчик“ – II м.р., гр. Варна, представено от „ШАТРА 28“ ЕООД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 10.10.2022г.)
 • Съобщение уведомление за ИП са във връзка с промяна на предназначението на ПИ с идентификатор: 32490.47.15 (номер по предходен план: 047015), земеделска територия, с НТП „нива“ с площ 9.800 дка, в местност „Локвата“ по плана на с. Изворско, общ. Аксаково, обл. Варна, представено от „ЙОНИВЕЛ“ ООД, гр. Добрич /отговорено от РИОСВ на 07.10.2022 г./
 • Съобщение уведомление за Инвестиционното предложение свързано с „Преустройство на съществуващ цех за фуражно стопанство и добив на студено пресовани масла“ в „Цех за производство на директни плодови сокове, добив и разфасоване на флорални води – розова вода“ в УПИ XI, кв. 27, по плана на село Славеево, общ. Добричка, обл. Добрич (отговорено от РИОСВ на 29.09.2022г.)
 • Съобщение уведомление за Инвестиционното предложение свързано с „Изграждане на тръбен кладенец“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 83017.30.188, с площ 2002 кв.м, земеделска територия, с НТП „Лозе“, местност „Шабленските лозя“, землище гр. Шабла, общ. Шабла, обл. Добрич (отговорено от РИОСВ на 29.09.2022г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Реконструкция на стадион“, представеното от Община Добричка (отговорено от РИОСВ на 06.10.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на нов комплекс за сезонно и целогодишно обитаване от 16 бр. жилищни сгради, паркинг и трафопост“, представеното от  ПАСКАЛЕВ И „АВАТАР ТУР“ ООД (отговорено от РИОСВ на 04.10.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) е за изграждане на Повишаваща подстанция 33/110 kVв ПИ 69643.501.175, в землището на с. Стражица, Община Балчик, Област Добрич, на електропроводна въздушна линия (ВЛ) 110 kV, свързваща Повишаващата подстанция със съществуваща подстанция „Балчик” 110/20 kV в ПИ 02508.55.2, землище на гр. Балчик и на подземни кабелни трасета средно напрежение 20-33 kV между вятърните турбини и Повишаващата подстанция, находящи се в землищата на с. Стражица и гр. Балчик, Община Балчик, Представеното от „Тесса Грийн Енерджи” ЕООД (отговорено от РИОСВ на 29.09.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за “Стартиране на нова технологична линия, в съществуваща промишлена сграда, за производство на широка гама опаковки от формована целулоза“, в сграда с идентификатор 72624.610.301.1, със застроена площ 11397 кв. м, находяща се в ПИ с идентификатор 72624.610.301, по КККР на гр. Добрич, представеното от “ЗИНОМ” АД (отговорено от РИОСВ на 23.09.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) е за „Изграждане на 17 броя еднофамилни жилищни сгради“, в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10135.2571.163, с площ 8337 кв. м, урбанизирана територия, с НТП „За курортен хотел, почивен дом“, по КККР на гр. Варна, представеното от “АКТОН ТРЕЙД” ЕООД (отговорено от РИОСВ на 26.09.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 72709.54.25, в землището на село Тополи, общ. Варна, представено от „ЧЕРНОГОР АГРО“ ООД, гр. Варна /отговорено от РИОСВ на 21.09.2022 г./
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на площадка за събиране, временно съхранение и предварително третиране на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС)“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 35064.501.2493, ул. „Добротица“ № 60, гр. Каварна, представено от „ГРАМО ПАРТС“ ЕООД, гр. Каварна (отговорено от РИОСВ на 26.09.2022г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за изграждане на мострена зала с офисна част и производствено-складова дейност в ПИ 10135.4024.111 по КККР на гр. Варна, представено от „НОВЕЛ“ ООД (отговорено от РИОСВ на 27.09.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Събиране и временно съхраняване на отпадъци – резултат от корабоплавателната дейност“ в ПИ 10135.5501.152, урбанизирана територия, с площ 9083 кв.м, НТП „за ремонт и поддържане на транспортни средства“, в възложител КРЗ „ОДЕСОС“ АД (отговорено от РИОСВ на 26.09.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на борса за рециклиране на строителни материали“ свързано с изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 72624.386.54, земеделска територия, с площ 5619 кв.м, НТП „Нива“, гр. Добрич, с цел отреждането на имота за „ПСД-борса за рециклиране на строителни отпадъци“ с възложител „ТАНАТОС“ ООД (отговорено от РИОСВ на 23.09.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за изграждане на „Център за разкомплектоване на автомобили“, извършване на дейност R13-съхраняване на   отпадъци до извършване на някоя  от дейностите с кодове R1- RI2, с изключение на временно съхранение на отпадъците на площадката на образуване до събирането им с ОЧЦМ, ИУЕЕО, акумулатори, метални опаковки; извършване на дейности по третиране (рециклиране и/или шредиране) на ИУМПС, дървесни отпадъци. гума, строителни отпадъци, метален скрап – ОЧЦМ и метални опаковки,  компоненти (16 01 22), в ПИ с идентификатор 10135.4510.744, с площ 1974 кв.м,  по КККР на гр. Варна, представено от „ОДИСЕЙ 41“ ООД (отговорено от РИОСВ на 21.09.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на мотел и търговски обект“ в ПИ 10135.5012.3041, земеделска територия, с площ 5775 кв.м, НТП „Нива“, район „Аспарухово“, гр. Варна, с възложител К. Атанасов (отговорено от РИОСВ на 20.09.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за за инвестиционно предложение (ИП), представено от «ГО КАТ» ЕООД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 14.09.2022г.)
 • Съобщение уведомление за  инвестиционно предложение (ИП), представено от „ММС ИНК“ ЕООД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 14.09.2022г.)
 • Съобщение уведомление за уведомление за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ), представено от Колев, село Ген. Кантарджиево, общ. Аксаково /отговорено от РИОСВ на 14.09.2022 г./
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Монтаж на ветрогенератор за собствени нужди с мощност до 6,5 kW, височина на пилон 9.2 м, диаметър на перките във височина 4 м и обща височина, до която стига генераторът с перката 12, 43 м“ в УПИ IV-183 и УПИ V-183, кв. 65 по плана на с. Горен чифлик, общ. Долни чифлик, възложител: „Фишер Енерджи“ ООД (отговорено от РИОСВ на 12.09.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за изграждане на спортна зала в УПИ III-1730 „за спортна база“, кв. 118, ПИ 24565.502.2291 по КККР на гр. Дългопол, общ. Дългопол, представеното от Община Дългопол (отговорено от РИОСВ на 05.09.2022 г.)
 • Съобщение уведомление на ИП за „Изграждане на шест броя бунгала за отдих и почивка“ в поземлен имот с идентификатор: 04426.100.276 (номер по предходен план: квартал: 62, парцел: XIV-17), с площ 840 кв.м, урбанизирана територия, с НТП „Ниско застрояване – до 10м“, по плана на КК „Камчия“, землище село Близнаци, общ. Аврен, обл. Варна, представено от С. Шишманов, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 07.09.2022г.)
 • Съобщение уведомление за ИП свързано с „Извършване дейности по рекултивация (техническа и биологична) на нарушен терен“ представляващ поземлен имот с идентификатор: 35376.80.5, земеделска територия, с НТП „Скали“, с площ 107851 кв.м (съгласно Скица № 15-300512/22.03.2022г. на имота), местност „Асфалтова база“, по плана на село Калиманци, общ. Суворово, обл. Варна, представено от „БОКСЕР“ ЕООД, гр. Суворово (отговорено от РИОСВ на 05.09.2022г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на инсталация за газификация на отпадъци с когенерация на енергия” в поземлен имот №55110.60.84, площ 20 000 кв. м, вид собственост: частна, вид територия урбанизирана, НТП – за нива, стар номер 68, квартал 1, парцел III, землище на село Падина, община Девня, област Варна, представено от „Он Енерджи“ООД
 • Съобщение уведомление за “Изграждане на 10 бр. жилищни сгради“ свързано с изработване на Подробен устройствен план-План за застрояване /ПУП-ПЗ/, представено от Костов (отговорено от РИОСВ на 05.09.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлени имоти (ПИ) с идентификатори: 58445.114.540 и 58445.114.542, по плана на село Приселци, общ. Аврен, обл. Варна, представено от „ВИГОРОС“ ЕООД, гр. Варна /отговорено от РИОСВ на 01.09.2022 г./
 • Съобщение уведомление за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 58445.7.15, по плана на село Приселци, общ. Аврен, обл. Варна, представено от Йосифова, гр. София /отговорено от РИОСВ на 01.09.2022 г./
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на система за капково напояване на земеделска земя, с площ 293,000 дка (в част от ПИ № 247005), за отглеждане на земеделска култура (царевица)“, в землището на град Генерал Тошево, община Генерал Тошево, област Добрич, представеното от “АГРИ.СС” ЕООД (отговорено от РИОСВ на 01.09.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на едно водовземно съоръжение“, в ПИ с идентификатор 18160.27.50, земеделска територия, НТП Нива, с площ 87524 кв. м, по КККР на с. Гурково, общ. Балчик, за напояване на земеделски култури в ПИ с идентификатори 18160.27.50, 18160.11.51, 18160.27.34 и 18160.110.52, с обща площ 201,148 дка, представеното от “АРГУС-94” ЕООД
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Ремонт и реконструкция на съществуваща сграда предназначена за отдих“ свързано с изработването на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на ПИ 00789.30.571, урбанизирана територия, с площ 3098 кв.м, НТП „За друг вид застрояване“, с. Аспарухово, общ. Дългопол, обл. Варна, представено от „ГАЛАПЛАСТ“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 01.09.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) свързано с „Изграждане на ветроенергиен парк в община Генерал Тошево“ състоящ се от 100 броя ветрогенератори в населени места разположени на територията на община Генерал Тошево (отговорено от РИОСВ на 31.08.2022 г.)
 • Съобщение уведомление  свързано с реализация на ИП касаещо „Подготовка за третиране чрез разглобяване на едрогабаритни отпадъци“ на площадка за разделно събиране на отпадъци от домакинства, в УПИ II (идентичен на ПИ 72624.619.430), с площ 3981 кв.м, урбанизирана територия, с НТП „За друг вид отпадъци“, ж.к. „Балик-Йовково-Юг“, гр. Добрич, с възложител: ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ (отговорено от РИОСВ на 18.08.2022г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за проектиране на „Смесена сграда“, представляваща реконструкция, основно обновяване, преустройство, пристрояване и промяна предназначение на „Семеен хотел“, както и пристройка на допълващо застрояване на един етаж към дъното на имота, УПИ VIII – 5 ”смесено предназначение“, кв.708, (ПИ с идентификатор 10135.1508.5) по плана на 3-ти м.р., ул.“Опълченска“ №9, гр. Варна, с възложител: “ХОУМ ТУ Ю ИНВЕСТ” ООД (отговорено от РИОСВ на 22.08.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Разширение на съществуващ гробищен парк“ свързано с изработване на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ), с възложител: Община Дългопол (отговорено от РИОСВ на 22.08.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала до 1МW” свързано с изработване на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ), с възложител: „ПРОНАС“ ЕООД  (отговорено от РИОСВ на 22.08.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на сграда със смесено предназначение“, свързано с изменение на Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване в обхвата на УПИ V-147 „за производствена дейност“, кв. 7, идентичен с ПИ 10135.3513.1904, урбанизирана територия, с площ 5670 кв.м, НТП „За друг вид производствен, складов обект“, район „Младост“, гр. Варна, представено  от „ЕКСПРЕС ГРАНЦИОН КОМЕРС“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 19.08.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на три сгради със смесено предназначение“ в УПИ VII-60, УПИ V-58, УПИ VI-59, кв. 3, с обща площ 6201 кв.м, район „Владислав Варненчик“, гр. Варна, с възложители „ВАРНА ГРУП 4“ ООД, Пеев, Пеев, Пеева, Пеев, Сираков, Пеева, Пеева и Пеева (отговорено от РИОСВ на 18.08.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на инсталация за обработка и получаване на междинни продукти и влагането им в акумулаторни батерии, за подобряване свойствата на електродите на галванични процеси и в строителната индустрия“ в поземлен имот с идентификатор №72624.603.371, вид собств. частна, вид територия урбанизирана, НТП за друг вид производствен, складов обект, площ 3 183 кв. м, стар номер 5982, квартал 256, парцел LIV -371 /XLIX,LII-362/, пром. зона Запад, ул. „Свещеник Павел Атанасов“, град Добрич, община Добрич, област Добрич, представено от „АртМонбат“ АД (отговорено от РИОСВ на 15.08.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Промяна по време на строителството на сграда със смесено предназначение с магазини, офиси, жилища и подземен гараж и изграждане на аптека, самостоятелна медико-диагностична лаборатория и приема към нея“, представено  от „ТРАНСПОРТНО-СПЕДИТОРСКА КАНТОРА“ ЕООД  (отговорено от РИОСВ на 17.08.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Разширение капацитета на съществуваща овцеферма от 153 бр. на 203 бр. овце и отглеждане на люцерна“ в ПИ № 31334.53.6, урбанизирана територия, с площ 1252 кв.м, НТП „За стопански двор“ и ПИ №№ 31334.15.93, 31334.53.37, земеделска територия, с обща площ 29708 кв.м, НТП „Нива“, с. Зорница, общ. Аксаково, обл. Варна, с възложител Михалев (отговорено от РИОСВ на 17.08.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за изграждане на сгради със смесено предназначение съдържащи  – жилища, част общежитие от самостоятелни жилищни единици, магазини, открити и закрити паркоместа, в УПИ I -75  и УПИ II-76 (ПИ 10135.4024.75 и ПИ  10135.4024.76), гр. Варна,  свързано с изработване на проект за изменение на  ПУП-ПРЗ за УПИ I -75  и УПИ II-76 (ПИ 10135.4024.75 и ПИ  10135.4024.76), кв. 5 по плана на „Зона за обществено обслужване“, р-н Вл. Варненчик, гр. Варна, представено от Великова, Генов и „ВАРНА ТРЕЙД ИНВЕСТ“ ООД (отговорено от РИОСВ на 12.08.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за Частично изменение (ЧИ) на Общ устройствен план на Община (ОУПО) град Добрич за поземлен имот (ПИ) № 72624.176.104, в землище гр. Добрич, представено от ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ /отговорено от РИОСВ на 27.07.2022 г./
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „жилищно строителство състоящо се от девет къщи“ с изработване на Подробен устройствен план – изменение на План за застрояване /ПУП-ПЗ/ и отреждането им за „жилищно строителство“ в ПИ с идентификатори: 07257.29.185, 07257.29.186, 07257.29.187, 07257.29.188, 07257.29.189, 07257.29.190, 07257.29.191 „за второстепенна улица“, 07257.29.192, 07257.29.193, 07257.29.194, обща площ на имотите – 9,809 дка, всички в землището на с. Българево, община Каварна, възложител: „ИммоСофия“ООД (отговорено от РИОСВ на 09.08.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за изграждане на „Борса за съхранение и продажба на морски продукти“, в УПИ XXVII-129, кв. 247, по плана на ЗВКО „Чайка“, гр. Бяла, представено  от „САУЛЕ“ ООД (отговорено от РИОСВ на 09.08.2022 г.)