Съобщения за първо уведомяване за инвестиционни предложения

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за изграждане на сгради със смесено предназначение съдържащи  – жилища, част общежитие от самостоятелни жилищни единици, магазини, открити и закрити паркоместа, в УПИ I -75  и УПИ II-76 (ПИ 10135.4024.75 и ПИ  10135.4024.76), гр. Варна,  свързано с изработване на проект за изменение на  ПУП-ПРЗ за УПИ I -75  и УПИ II-76 (ПИ 10135.4024.75 и ПИ  10135.4024.76), кв. 5 по плана на „Зона за обществено обслужване“, р-н Вл. Варненчик, гр. Варна, представено от Великова, Генов и „ВАРНА ТРЕЙД ИНВЕСТ“ ООД (отговорено от РИОСВ на 12.08.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за Частично изменение (ЧИ) на Общ устройствен план на Община (ОУПО) град Добрич за поземлен имот (ПИ) № 72624.176.104, в землище гр. Добрич, представено от ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ /отговорено от РИОСВ на 27.07.2022 г./
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „жилищно строителство състоящо се от девет къщи“ с изработване на Подробен устройствен план – изменение на План за застрояване /ПУП-ПЗ/ и отреждането им за „жилищно строителство“ в ПИ с идентификатори: 07257.29.185, 07257.29.186, 07257.29.187, 07257.29.188, 07257.29.189, 07257.29.190, 07257.29.191 „за второстепенна улица“, 07257.29.192, 07257.29.193, 07257.29.194, обща площ на имотите – 9,809 дка, всички в землището на с. Българево, община Каварна, възложител: „ИммоСофия“ООД (отговорено от РИОСВ на 09.08.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за изграждане на „Борса за съхранение и продажба на морски продукти“, в УПИ XXVII-129, кв. 247, по плана на ЗВКО „Чайка“, гр. Бяла, представено  от „САУЛЕ“ ООД (отговорено от РИОСВ на 09.08.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на „Наземна фотоволтаична електроцентрала за производство на електроенергия от възобновяем източник (слънчева радиация)“, в ПИ с идентификатор 27125.33.81, с площ 148241 кв. м, по КККР на с. Езерово, общ. Белослав, Представено  от “ГРАНД СТРОЙ 2017” ЕООД (отговорено от РИОСВ на 08.08.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за Изграждане на шест жилищни сгради, по една във всеки от новообразуваните УПИ, във връзка с изработване на проект на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ в обхвата на поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 58445.5.7 и 58445.5.8 (обединени с кадастрално изменение в имот с проектен идентификатор 58445.5.207), по КККР, находящ се в местност „Каваците“, землище на с. Приселци, община Аврен, представено  от „БИОСЕРВИС“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 08.08.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на Ветроенергиен парк  Изгрев от 23 ветрогенератора и съпътстваща техническа инфраструктура” в поземлени имоти №№66946.10.19 – един генератор, 66946.10.57– един генератор, 66946.10.62 (подстанция), 66946.12.41– един генератор, 66946.13.134– един генератор, 66946.15.14–един генератор, 66946.16.41– един генератор, 66946.19.12– един генератор, 66946.20.50 (подстанция), 66946.21.57– един генератор, 66946.21.61– два генератора, 66946.22.8– един генератор, 66946.23.21– един генератор, 66946.23.55– един генератор, 66946.24.34– един генератор, 66946.26.42– един генератор, 66946.27.18 (подстанция), 66946.30.23– три генератора, землище на село Славеево, община Добричка, №№ 58880.14.48– един генератор, 58880.15.79– един генератор, 58880.19.66– един генератор, землище на село Пчелино, община Добричка, №№53450.15.73– един генератор, 53450.15.112– един генератор, землище на село Одърци, община Добричка, възложител община Добричка с възложител: „Вятърен парк Изгрев“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 29.07.2022 г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) свързано с поставяне на временен преместваем обект (ВПО) за обществено-обслужващи дейности, туристически информационен център за екотуризъм „Птичи – рай „Ятата“, в ПИ 03719.810.23 по КККР на гр. Белослав, представено от Община Белослав (отговорено от РИОСВ на 02.08.2022 г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на жилищна сграда с обществено обслужване“, в УПИ XVI-9, 10, 11, 13, кв. 582, 14-ти микрорайон на гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 29.07.2022 г.)
 • Съобщение за ИП касаещо „Изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец, с дълбочина 40м за питейно-битово водоснабдяване“ в поземлен имот с идентификатор: 05829.223.21 (номер по предходен план: 223021), с площ 9000 кв.м, земеделска територия, с НТП „Изоставена орна земя“, местност „Старите лозя“, землище село Ботево, общ. Аксаково, обл. Варна, с възложител: А. Шакариян, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 26.07.2022г.)
 • Съобщение за уведомление за инвестиционно предложение (ИП) е за Изграждане на газова електроцентрала от природен газ с горивна мощност 20 MW чрез изгаряне на газ към двигател с вътрешно горене” в поземлен имот №72624.156.27, площ 14 831 кв. м /съгласно нотариален акт площ 14 833 кв. м/,  частна, вид територия земеделска, НТП – за нива, стар номер  156027, по плана на град Добрич, община Добрич, област Добрич, възложител: „Ер Енд Джи Проджектс“ООД (отговорено от РИОСВ на 22.07.2022 г.)
 • Съобщение на проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатор: 62092.39.27, с площ 4213 кв.м, урбанизирана територия, с НТП „За животновъден комплекс“, по плана на село Раковски, общ. Каварна, с цел предвиждане на ограничителни линии в устройствена зона „Пп“ с предназначение „За стопанска дейност и енергийно производство“, с възложител: „ТРЕЙД ПРОЕКТ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, гр. Добрич /отговорено от РИОСВ на 22.07.2022 г./
 • Съобщение на ИП касаещо „Частична реконструкция на съществуващо линейно съоръжение – ВЛ 110 kV „Мистрал“ в участъка ст. 38 – ст. 39 (подобект на обект „Реконструкция на ВЛ 110 kV „Орляк“ от п/ст „Добружда“ до п/ст „Вълчи дол)“, с възложител: ЕСО ЕАД, гр. София (отговорено от РИОСВ на 21.07.2022г.)
 • Съобщение на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот № 37099.43.33 (стар номер: 043033), с площ 2.001 дка, земеделска територия, с НТП „Нива“, местност „Куру дере“, землище село Кичево, общ. Аксаково, обл. Варна, с цел промяна на предназначението на земята и създаване на ПУП, който да определи режима, начина, характера и параметрите на застрояване и конкретно отреждане за „Смесена обществено – обслужваща зона“ за изграждане на сграда за съхранение на промишлени стоки и обслужващ административен офис, с възложител: М. Георгиева, гр. Варна /отговорено от РИОСВ на 21.07.2022 г./
 • Съобщение на уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за изграждане на “Жилищна сграда с четири входа, специализиран рехабилитационен център (за хора с увреждания), спортно развлекателен комплекс с басейни, спа, център за търговия и услуги, гаражи, подземни гаражи, басейни и ограда“ в ПИ 10135.3513.2047, с площ 9392 кв. м, урбанизирана територия, с начин на трайно ползване „Високо застрояване (над 15 m)“, по КККР на гр. Варна, с възложител: „ДОМ МЛАДОСТ“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 21.07.2022 г.)
 • Съобщение на уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на четиринадесет еднофамилни жилищни сгради, една обслужваща сграда, допълващо застрояване, басейни и плътна ограда“, в ПИ с идентификатор 39459.503.210, урбанизирана територия, с площ 3642 кв. м,  по КККР на с. Кранево, общ. Балчик, с възложител: “ПЕТ ЗВЕЗДИ-А” ЕООД (отговорено от РИОСВ на 19.07.2022 г.)
 • Съобщение на уведомление за инвестиционно предложение (ИП) е за „Изграждане на сгради със смесено предназначение“, в поземлени имоти (ПИ) с идентификатори: 10135.4021.77, с площ 3111 кв. м, земеделска територия, с НТП „Нива“, по КККР на гр. Варна и 10135.4021.78, с площ 4441 кв. м, земеделска територия, с НТП „Нива“, по КККР на гр. Варна, свързано с изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за изменение на допустимата височина за УПИ VII-36 „за смесено предназначение“ (ПИ 10135.4021.78) и УПИ VI-56 „за смесено предназначение“ (ПИ 10135.4021.77), кв. 2 по плана на м-ст „Джанаварски път и Караулницата“, гр. Варна, с възложител: “АСТРЕЙД” ЕООД (отговорено от РИОСВ на 15.07.2022 г.)
 • Съобщение на уведомление за инвестиционно предложение (ИП) e за „Реконструкция на ВЛ 110 kV „Галатея“ от п/ст „Лазур“ до п/ст „Старо Оряхово“, с възложител: „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД (отговорено от РИОСВ на 15.07.2022 г.)
 • Съобщение на ИП за „Изграждане на осем вилни сгради с осем паркоместа за моторни превозни средства“ в поземлен имот с идентификатор: 05311.28.519 (номер по предходен план: 028026, квартал: 028, парцел: ХХ-028023), с площ 8946 кв.м, земеделска територия, с НТП „За друг вид застрояване“ по плана на село Болярци, общ. Аврен, обл. Варна, с възложител: В. Иванова, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 15.07.2022г.)
 • Съобщение на ИП касаещо „Промяна на предназначение на самостоятелен обект „Офис с идентификатор: 10135.3511.1394.1.8, с площ 195.80 кв.м“ в „Дентални кабинети и пристройка“ находящ се на ет. 4 на „Складова сграда с магазини и офиси“ в УПИ ХVIII-1394 „за произв. скл. дейност /вторични суровини/“ (ПИ 10135.3511.1394), кв. 5, по плана на ПЗ „Планова“, гр. Варна, с площ 1442 кв.м, с възложител: „СМАЙЛ АРТ ЕСТЕТИК“ ЕООД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 14.07.2022г.)
 • Съобщение ИП касаещо „Изграждане на спортен комплекс – тренировъчно футболно игрище със съпътстваща инфраструктура“ в УПИ ХIХ-209, кв. 28, с площ 2648 кв.м, по плана на село Бенковски, общ. Аврен, обл. Варна, с възложител: „БЕРЬОЗКА ТРЕЙДИНГ“ ЕООД, село Бенковски, общ. Аврен (отговорено от РИОСВ на 05.07.2022г.)
 • Съобщение ИП касаещо „Изграждане на обект: термо-минерален балнеологичен и спортен комплекс „Провадия“ в УПИ I, кв. 2, с площ 8000 кв.м, по КККР на гр. Провадия, общ. Провадия, обл. Варна, с възложител: „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД, гр. Провадия (отговорено от РИОСВ на 05.07.2022г.)
 • Съобщение ИП касаещо „Доизграждане на ПСОВ, в поземлен имот с идентификатор: 83017.504.78, с площ 7081 кв.м, гр. Шабла с довеждащи комуникации и частично доизграждане на довеждащ, заустващ канализационен колектор и вътрешна канализационна мрежа по следните определени улици на гр. Шабла – „Търновска“, „Опълченска“, „2-ри юни“, „Черно море“, „Ропотамо“, „Арда“ и „Мак“, с възложител: ОБЩИНА ШАБЛА (отговорено от РИОСВ на 05.05.2022г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на мотел, бар-грил и магазин за промишлени стоки“ в ПИ 69300.15.145 (стар 015145), земеделска територия, с площ 26042 кв.м,  с. Стожер, общ. Добричка, обл. Добрич, с възложител „КЕЙ ЕС СОЛАР“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 11.07.2022г.)
 • Съобщение уведомление  свързано с ИП „Изграждане на нов водоизточник- сондажен кладенец (СК)“ в ПИ 02508.72.155, урбанизирана територия, с площ 791 кв.м, НТП „За друг вид производствен, складов обект“, гр. Балчик, обл. Добрич, представено от „ЗИВ“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 08.07.2022г.)
 • Съобщение уведомление  за  изработване на Програма за опазване на околната среда (ПООС) на Община Девня, за периода 2021-2028г., с приложения към нея, с възложител:  община Дeвня /отговорено от РИОСВ на 28.06.2022 г./
 • Съобщение уведомление  за изработване на Програма за управление на отпадъците (ПУО) на Община Варна, за периода 2021-2028г , с възложител: ОБЩИНА ВАРНА /отговорено от РИОСВ на 28.06.2022 г./
 • Съобщение уведомление за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатор: 36419.189.29, местност „Фуражен цех“, в землището на с. Карапелит, общ. Добричка, обл. Добрич, представено от „КАБАКУМ ГРУП – ИМПОРТ ЕКСПОРТ“ ЕООД, гр. София /отговорено от РИОСВ на 21.06.2022 г./
 • Съобщение уведомление за ИП касаещо „Изграждане на 10 броя жилищни сгради-къщи на два етажа и една многофамилна жилищна сграда на три етажа“ в поземлени имоти с идентификатори: 10135.2016.49 и 10135.2016.52, земеделска територия, с НТП „Овощна градина и нива“, с обща площ 4495 кв.м, местност „Срещу гробището“, район „Приморски“, гр. Варна, представено от „ВИП СЕРВИЗ“ ООД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 21.06.2022г.)
 • Съобщение уведомление за ИП касаещо „Извършване на дейност с код – R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1-R11 (мелене/трошене)“, представено от «ПЕНКОМЕРС» ЕООД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 20.06.2022г.)
 • Съобщение уведомление за ИП касаещо „Изграждане на три броя  водовземни съоръжения за подземни води за водоснабдяване (за други цели – поливане на тревни и зелени площи, пълнене на басейни) на жилищен комплекс“ в поземлен имот с идентификатор: 10135.2526.2511 (номер по предходен план: 2915, квартал: 5, парцел: I-1951), с площ 30311 кв.м, урбанизирана територия, с НТП „Ниско застрояване до 10м“, район „Приморски“, кв. „Св. Никола“, гр. Варна, представено от „ВАРНА ВЮ РЕЗИДЪНС“ ЕАД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 20.06.2022г.)
 • Съобщение уведомление за ИП касаещо „Обособяване на площадка за третиране на биоразградими отпадъци на територията на Асфалтова база „Тополи“, находяща се в поземлен имот с идентификатор: 72709.502.428, с площ 40298 кв.м, урбанизирана територия, с НТП „За складова база“, местност „Клисе баир“, село Тополи, общ. Варна, представено от «ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ» ЕООД и «СТЕЛИ РОУД» ЕООД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 22.06.2022г.)
 • Съобщение уведомление за ИП касаещо „Изграждане на ново складово стопанство за съхранение на сярна киселина“ в поземлен имот с идентификатор: 72624.603.372, урбанизирана територия, с НТП „За друг вид производствен, складов обект“, с площ 35483 кв.м, Промишлена зона „Запад“, ул. „Свещеник Павел Атанасов“, гр. Добрич, представено от „СТАРТ“ АД, гр. София (отговорено от РИОСВ на 23.06.2022г.)
 • Съобщение уведомление за ИП за „Изграждане на път“ до ПИ №72624.176.104, по КККР на гр. Добрич, представено от Община град Добрич, „ДИ СИ ДИ КОРЕКТ“ ЕООД и “СВЕТЛИНА – 21 ВЕК” АД (отговорено от РИОСВ на 16.06.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за ИП „Обособяване на нова площадка за събиране, съхранение на ОЧЦМ, ИУЕЕО, ИУМПС, НУБА и неопасни отпадъци – метални опаковки, излезли от употреба гуми, отпадъци от хартия, картон, пластмаса, стъкло и техните опаковки, разкомплектоване на ИУМПС, разглобяване на ИУЕЕО и сортиране и рязане на ОЧЦМ“ в ПИ 20482.505.371 и ПИ 20482.505.372, урбанизирана територия, с обща площ 22443 кв.м, НТП „За друг вид производствен, складов обект“, Промишлена зона-юг, гр.Девня, обл. Варна, с възложител „МЕТАЛЦВЕТ“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 20.06.2022г.)
 • Съобщение уведомление за ИП касаещо „Преустройство и промяна на предназначението на част от съществуваща сграда“ в „Цех за производство на сокове и оцет“ в УПИ Х-селкооп, кв. 7, по плана на село Кладенци, общ. Тервел, с площ от 185 кв.м, ведно с отстъпено право на строеж върху държавно дворно място с площ 730 кв.м, с възложител: З. Желязков, село Кладенци, общ. Тервел (отговорено от РИОСВ на 10.06.2022г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) касаещо „Увеличаване на количествата на отпадъци от метални опаковки, с код 15 01 04 и на отпадъци от  излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменато в кодове 20 01 21, 20 01 23 и 20 01 35, с код 20 01 36“ на площадки находящи се в ПИ с идентификатор: 10135.2551.544, район „Приморски“, гр. Варна и в ПИ с идентификатор: 10135.4507.318, ж.к „Вл. Варненчик“, гр. Варна, представено от «ЕКО ГРИЙН МЕТАЛ» ЕООД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 13.06.2022г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) касаещо „Изграждане на сграда – шоурум за обзавеждане на баня“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 10135.3514.42, бул. „Вл. Варненчик“ № 262, район „Младост“, гр. Варна, представено от „ГРЕСИЯ-2“ ЕООД гр. София (отговорено от РИОСВ на 13.06.2022г.)
 • Съобщение уведомление свързано с реализация на ИП „Увеличаване на площта на площадка за дейности по събиране, съхраняване на отпадъци от хартиени, картонени и пластмасови опаковки и събиране, съхраняване и предварително третиране (разкомплектоване) на ИУМПС от 1000 кв.м. на 4000 кв.м.“ в УПИ XV, кв. 3, с площ 47400 кв.м, СПЗ, част от ЗХП „Протех“ АД, гр. Провадия, общ. Провадия, обл. Варна, с възложител „ГАРДЕНИЯ ПРИМА“ ООД (отговорено от РИОСВ на 14.06.2022г.)
 • Съобщение уведомление ИП касаещо „Изграждане на сграда за обществено обслужване с магазин и стаи за гости“ в УПИ VI (идентичен на ПИ 83404.242.39), с площ 380 кв.м, с НТП „За търговски обект, комплекс“, кв. 4, урбанизирана територия, район „Мечо ухо“, по плана на село Шкорпиловци, общ. Долни чифлик (отговорено от РИОСВ на 02.06.2022г.)
 • Съобщение уведомление свързано с „Водоснабдяване от съществуващ сондаж с цел обезпечаване нуждите на щраусова ферма с капацитет  до 100 бр. животни“ в ПИ 61128.17.50, земеделска територия, с площ 4826 кв.м, НТП „За друг вид застрояване“, с. Равна гора, общ.Аврен, обл. Варна, с възложител „ЛАРГУС“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 07.06.2022г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП), представено от «БЛЕК СИЙ МЕТАЛ КЪМПАНИ» ЕАД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 31.05.2022г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП), представено от «ПЕНКОМЕРС» ЕООД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 27.05.2022г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП), представено от „АСТРАЛ КОНСЕПТ“ ЕООД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 27.05.2022г.)
 • Съобщение уведомление за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП), представено от Иванов, село Владая, общ. Столична /отговорено от РИОСВ на 27.05.2022 г./
 • Съобщение уведомление за изработване на Програма за опазване на околната среда (ПООС) на Община град Добрич, за периода 2021-2027г., представено от община град добрич /отговорено от РИОСВ на 31.05.2022 г./
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за изграждане на жилищна сграда с четири входа, специализиран рехабилитационен център (за хора с увреждания), спортно развлекателен комплекс с басейни, спа, център за търговия и услуги, гаражи, подземни гаражи, басейни и ограда“ в ПИ 10135.3513.2047, с площ 9392 кв. м, урбанизирана територия, с начин на трайно ползване „Средно застрояване (от 10 до 15 m)“, по КККР на гр. Варна, представено от „ДОМ МЛАДОСТ“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 02.06.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за изграждане на „Цех за рафиниране на сурово масло“ в ПИ 36419.189.5, в землището на с. Карапелит, общ. Добричка, област Добрич, представено от “КАБАКУМ ГРУП – ИМПОРТ ЕКСПОРТ“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 19.05.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за свързано с изграждане на открит временен паркинг за 92 бр. леки автомобили в УПИ VIII, кв.42 по ПУП-ПР и ПЗ на с.Кранево, общ. Балчик, представено от „ВИОРД“ ООД (отговорено от РИОСВ на 19.05.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за ИП „Изграждане на търговски обект“ в ПИ 10135.4039.56, урбанизирана територия, с площ 2610 кв.м, НТП „За друг обществен обект, комплекс“, район „Владислав Варненчик“, гр. Варна, с възложител: от „МАРМОДОМ“ ООД (отговорено от РИОСВ на 18.05.2022г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП),  касаещи:
  1. „Разширяване капацитета на цех за производство и преработка на градински фасул и леща чрез закупуване, доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на нови иновативни, високотехнологични и напълно автоматизирани линии за почистване, белене, сплитване, шлайфане, полиране и пакетиране на варива със складова база“ в УПИ VIII, кв. 38, с площ 15100 кв.м, по плана на гр. Долни чифлик, обл. Варна;

  2. „Монтиране на мрежова фотоволтаична система върху съществуващи покриви в производствената база на „АР БИ ЕЛ ФУУД БЪЛГАРИЯ“ ООД, с генерирана мощност 237.8 kWp“ в УПИ VIII, кв. 38, по плана на гр. Долни чифлик, обл. Варна, представено от „АР БИ ЕЛ ФУУД БЪЛГАРИЯ“ ООД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 11.05.2022г.)

 • Съобщение уведомление за ИП „Изграждане на 29 бр. жилищни сгради в ПИ 04426.29.108 и изграждане на трафопост в ПИ 04426.29.109, земеделска територия, с обща площ 26437 кв.м, НТП „Нива“, свързано с изработване на Подробен устройствен план-план за регулация и застояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на ПИ 04426.29.108, с. Близнаци, общ. Аврен, с възложител: от „АДВА ЕС“ ООД (отговорено от РИОСВ на 26.04.2022г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) свързано с „Приемане на допълнителен отпадък от текстилната промишленост, с цел третирането им и промяна на количествата на отпадъци, приемани на съществуваща площадка за дейности по третиране и добавяне на отпадъци с нови кодове за третиране, временно съхраняване и нарязване на текстилни отпадъци“ в поземлен имот № 10135.4510.470, Западна промишлена зона, Печатница Изток, гр. Варна, представено от «ЕВРОТЕКС» ЕООД, гр. Димитровград (отговорено от РИОСВ на 28.04.2022г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) свързано с „Изграждане на складове за съхранение на зърнени култури и обект за производство на готови сухи кремообразни и емулгиращи смеси за производство на сладкарски изделия“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 32490.52.126, по плана на село Изворско, общ. Аксаково, обл. Варна, представено от „АГРИМАКС“ ЕООД, гр. Добрич (отговорено от РИОСВ на 03.05.2022г.)
 • Съобщение уведомление за изработване на проект на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) и План за улична регулация (ПУР) на гр. Долни чифлик, представено от ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК /отговорено от РИОСВ на 03.05.2022 г./
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) е за „Преустройство и промяна предназначение на магазин с идентификатор №10135.3515.723.5.22 и апартамент с идентификатор №10135.3515.723.5.26 в стоматологично студио“, находящи се на първи и втори етаж от жилищна сграда в УПИ X-787 (идентичен с №10135.3515.723), кв. 47, по плана на 16 м. р., град  Варна с административен адрес ул. „Хан Кубрат“ №2, възложител: АГППДП „ДЕНТИКО“ ООД (отговорено от РИОСВ на 04.05.2022 г.)
 • Съобщение уведомление свързано с „Разширение на съществуващ цех за преработка на месо и местни продукти и изграждане на магазин с транжорна“ в ПИ 03811.95.30, урбанизирана територия, с площ 3270 кв.м, НТП „За стопански двор“, местност „Колак баши“, с. Бенковски, общ. Аврен, обл. Варна, представено от ЕТ „ВИНИ-               БАКАЛОВ“ (отговорено от РИОСВ на 04.05.2022г.)
 • Съобщение уведомление свързано с „Изграждане на предприятие за сушене на плодове и зеленчуци и изграждане на фотоволтаична инсталация върху покриви на сгради за собствено потребление, с мощност до 1MW“ в УПИ V-3,15, кв. 102, с площ 5753 кв.м по плана на с. Казашка река, общ. Аврен, обл. Варна, представено от „ЕКО ПЛОД“ ООД (отговорено от РИОСВ на 04.05.2022г.)
 • Съобщение уведомления за инвестиционни предложения (ИП) за изграждане на:
  1. „Апарт хотел“ в ПИ 35064.501.4301 по КККР на гр. Каварна.
  2. „Апарт хотел“ в ПИ 35064.501.4300 по КККР на гр. Каварна.
  3. „Апарт хотел“ в ПИ 35064.501.4299 по КККР на гр. Каварна и инфраструктурни обекти осигуряващи достъп, и комуникация до ПИ 35064.501.9957 и ПИ 35064.501.9958.
  4. „Апарт хотел“ в ПИ 35064.501.4298 по КККР на гр. Каварна и достъп на ПИ 35064.501.4293, ПИ 35064.501.4294, ПИ 35064.501.4295, ПИ 35064.501.4296, ПИ 35064.501.4297, ПИ 35064.501.9959, ПИ 35064.501.4299, ПИ 35064.501.4300, ПИ 35064.501.4301 до общински път.
  5. „Апарт хотел“ в ПИ 35064.501.4297 по КККР на гр. Каварна.
  6. „Апарт хотел“ в ПИ 35064.501.4296 по КККР на гр. Каварна.
  7. „Апарт хотел“ в ПИ 35064.501.4295 по КККР на гр. Каварна.
  8. „Апарт хотел“ в ПИ 35064.501.4294 по КККР на гр. Каварна.
  9. „Достъп на ПИ 35064.501.4294, ПИ 35064.501.4298, ПИ 35064.501.4301 по КККР на гр. Каварна до общински път“.                                                                                                          представени от „КРАМ КОМПЛЕКС КЪМПАНИ“ ЕООД, (отговорено от РИОСВ на 27.04.2022 г.)
 • Съобщение уведомление свързано с изграждане на силозно стопанство за съхранение на шротове с 10 бр. силози с конусовидно дъно, монтаж на пречиствателно съоръжение за битови отпадъчни води, изграждане на резервоар за ППН и резервоар за поливни дейности и промяна в обемите на 9 бр. резервоари за съхранение на нерафинирано масло от обем 2780 м³ в обем 2800 м³“ в ПИ 35376.110.27, урбанизирана територия, с площ 78270 кв.м, НТП „За друг вид производствен, складов обект“, с. Калиманци, общ. Суворово, обл. Варна, с възложител: „ЕС ЕМ КЕЙ НУР“ ООД (отговорено от РИОСВ на 29.04.2022г.)
 • Съобщение уведомление свързано с „Ремонт, преустройство и промяна предназначение на част от сграда „Столова” с идентификатор 10135.5501.94.3, разположена в  ПИ 10135.5501.94 по КККР на гр. Варна  в „Център за професионално обучение” и „офиси”, с възложител: „КОРАБОРЕМОНТЕН ЗАВОД ОДЕСОС“ АД (отговорено от РИОСВ на 29.04.2022г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Разширение на дейности с отпадъци-подготовка за повторна употреба на ИУМПС на територията на съществуваща площадка“ в УПИ II-ППЗ, пл. 608, кв. 50, с площ 2125 кв.м, с. Старо Оряхово, общ. Долни чифлик, обл. Варна, с възложител: „ЛЮБО КАРС“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 26.04.2022г.)
 • Съобщение уведомление свързано с „Изграждане на 15 бр. бунгала, 15 бр. басейни, паркинг и водовземно съоръжение“ в ПИ 02508.88.342 , гр. Балчик, обл. Добрич, представено от „ЕНЕРДЖИ КОНСУЛТ-2001“ ООД (отговорено от РИОСВ на 26.04.2022г.)
 • Съобщение уведомление за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на поземлени имоти (ПИ) №№ 24565.502.1643, 24565.502.1642, 24565.502.1639, 24565.502.1638 и 24565.502.1635 по КККР на гр. Дългопол и изменение на улична регулация от о.т. 262 до о.т. 268 на гр. Дългопол, с възложители: г-н К. и г-жа К. Тончеви, гр. Дългопол /отговорено от РИОСВ на 13.04.2022 г./
 • Съобщение уведомление  за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлени имоти (ПИ) с идентификатори: 14252.39.49, 14252.41.11, 14252.41.65, 14252.41.91, в землище село Габърница, общ. Ветрино, обл. Варна, с възложители: И. Иванов, Й. Георгиева, Я. Жекова, Е. Димитрова, Н. Димитров, М. Вълчева, Т. Вълчева, Т. Вълчев, Т. Димитрова, М. Димитров, Н. Петранова, К. Жечев и Н. Графчев /отговорено от РИОСВ на 12.04.2022 г./
 • Съобщение уведомление свързано с изграждане на  сграда за производствено-складова, административна и търговска дейност в ПИ 10135.4507.312, по плана на м-ст „Узун давлам“, р-н „Вл. Варненчик“, гр. Варна, представено от „АГРО ИВКОРА“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 18.04.2022г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Облагородяване на обществена зона и изграждане на Общински пазар, включващ сектор за продажба на пресни и преработени риба и аквакултури, люспест лед и риболовен инвентар“ в поземлен имот с идентификатор 04426.502.335, с площ 2728 кв. м, урбанизирана територия, с НТП „Обществен селищен парк, градина“ по КККР на с. Близнаци, общ. Аврен, представеното от Община Аврен (отговорено от РИОСВ на 14.04.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за “Промяна в параметрите на два ветрогенератора” в поземлени имоти /ПИ/ с нови кадастрални номера № 03157.3.51 и 03157.3.55, в землището на с. Бежаново, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич с възложител: „Аморф” ООД (отговорено от РИОСВ на 08.04.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) е за “Промяна в параметрите на два ветрогенератора” в поземлени имоти /ПИ/ с нови кадастрални номера №№03157.3.50 и 03157.4.38 в землището на с. Бежаново, общ. Генерал Тошево, област Добрич с възложител: „Мусони” ООД(отговорено от РИОСВ на 07.04.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) и специализирана план-схема за обект: „Изграждане на подземна физическа инфраструктура предназначена за разполагане на електронна съобщителна мрежа на „А1 България“ на територията на гр. Аксаково, община Аксаково, представено от „А1 БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, гр. София /отговорено от РИОСВ на 07.04.2022 г./
 • Съобщение уведомление свързано с изграждане на  магазин за нехранителни промишлени стоки в ПИ 58503.115.1 по КККР на гр. Провадия, представено от „ДИ ЕМ ХОУМ БИЛД“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 11.04.2022г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за “Изграждане на завод, за производство на горещо валцувани плоски продукти“ в поземлен имот №20482.505.677, площ 1 018 522 кв. м, трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – за друг вид производствен, складов обект, стар номер 534, парцел I, в землището на град Девня, община Девня, област Варна, с възложител: „Хъс Стийл“ЕАД, гр. Пловдив (отговорено от РИОСВ на 11.04.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за ИП свързано с „Добавяне на нови кодове на отпадъци от пластмаси и пластмасови опаковки за събиране, съхраняване  и предварително третиране (сортиране и смилане/раздробяване) и за събиране и съхраняване на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), на територията на съществуваща площадка за третиране на отпадъци, находяща се в поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 72624.464.26, гр. Добрич, представено от «МЕТАЛИУМ АУТО ГРУП» ЕООД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 05.04.2022г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Добавяне на нови кодове строителни отпадъци към съществуваща специализирана площадка за събиране, рециклиране, подготовка за оползотворяване и за повторна употреба на строителни отпадъци“ в ПИ 72709.502.61, урбанизирана територия, с площ 26380 кв.м, НТП „За друг вид производствен, складов обект“, с. Тополи, общ. Варна, обл. Варна, с възложител „ХИДРОСТРОЙ“ АД (отговорено от РИОСВ на 07.04.2022г.)
 • Съобщение уведомление за изграждане на  сграда за обществено обслужване в ПИ 10135.4027.53, по плана на м-ст „Атанас тарла“, р-н „Вл. Варненчик“, гр. Варна, представено от „БЪЛГАРИЯ СУИС КОНСУЛТИНГ“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 07.04.2022г.)
 • Съобщение уведомление свързано с изграждане на  сграда за производствено-складова, административна и търговска дейност в ПИ 10135.4507.312, по плана на м-ст „Узун давлам“, р-н „Вл. Варненчик“, гр. Варна, представено от „ОФИС КОНСУМАТИВИ“ ООД (отговорено от РИОСВ на 06.04.2022г.)
 • Съобщение уведомление за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 10135.2517.5049, по КККР на гр. Варна, представено от „МАНАРИД“ ООД, гр. Варна /отговорено от РИОСВ на 04.04.2022 г./
 • Съобщение уведомление за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 66250.37.4, по плана на село Сенокос, общ. Балчик, представено от г-н Иванов и г-жа Станева, гр. Добрич /отговорено от РИОСВ на 05.04.2022 г./
 • Съобщение уведомление за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на част от новообразуваната територия по ОУП на Община Варна, намираща се северно от кв. 3А на село Звездица, общ. Варна, представено от г-н Иванов, село Звездица, общ. Варна /отговорено от РИОСВ на 01.04.2022 г./
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) Изграждане на комплекс за обитаване с обществено обслужване“ , с възложител „ПЕНЕМАТ“ ООД (отговорено от РИОСВ на 06.04.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на кариера за варовици за трошен камък от находище Козя поляна“, разположено в землище на с. Поляците, общ. Дългопол, обл. Варна, с възложител „ХИДРОСТРОЙ“ АД (отговорено от РИОСВ на 31.03.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) е за изграждане на цех за сушени плодове и зеленчуци в поземлен имот с идентификатор 72271.501.1971 (стар номер 1594), с площ 922 кв. м, вид територия Урбанизирана, НТП За друг вид производствен, складов обект, по КККР на гр. Тервел, представеното от ЗП К. Асил (отговорено от РИОСВ на 31.03.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) е за „Оползотворяване на утайки от полиране и шлифоване на стъкло с код 10 11 14 чрез влагането им в стъкларска шихта за производство на стъкло, с цел подобряване на технологичния топилен процес“ в УПИ VI-437, кв. 121 по плана на гр. Белослав, представеното от “ИНХОМ” ООД (отговорено от РИОСВ на 31.03.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) е за изграждане на „Автогара“, в ПИ с идентификатор 07598.303.200, с площ 2665 кв. м, урбанизирана територия, по КККР на гр. Бяла, представеното от Община Бяла (отговорено от РИОСВ на 30.03.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за ИП за „Изграждане на нов обект за аквакултури – развъждане и отглеждане на риба в садкова инсталация, в акваторията на язовир „Ляхово“, землище село Оброчище, общ. Балчик, обл. Добрич, представено от „БУЛ ХЪНТИНГ“ ЕООД, гр. София (отговорено от РИОСВ на 30.03.2022г.)
 • Съобщение уведомление свързано с „Обособяване на специализирана площадка за събиране, рециклиране, подготовка за оползотворяване и за повторна употреба на строителни отпадъци“ в ПИ  72709.502.88, по КККР на  с. Тополи, общ. Варна,  обл. Варна, представено от „ХИДРОСТРОЙ“ АД (отговорено от РИОСВ на 31.03.2022г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Водовземане от съществуващ водоизточник – ТК „Еко Агро-Гурково“ с цел капково напояване на овощни насаждения (ябълки) и царевица“ в поземлени имоти, землище село Гурково, общ. Балчик, обл. Добрич, с възложител: „ЕКО АГРО“ АД, КК „Албена“, общ. Балчик (отговорено от РИОСВ на 25.03.2022г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) е за „Изграждане на кланичен пункт към съществуващ животновъден обект“ находящ се в ПИ 31396.109.4, урбанизирана територия, с площ 77647, НТП „За животновъдна ферма“, с. Зърнево, общ. Тервел, обл. Добрич, представеното от ЕТ „СИСФРУКТ-САЛИ САЛИ“ (отговорено от РИОСВ на 24.03.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за „Изграждане на мандра за преработка на овче мляко“ в поземлен имот № 003052, землище село Попович, общ. Бяла, обл. Варна, представено от Харизанов, гр. Обзор, общ. Несебър (отговорено от РИОСВ на 14.03.2022г.)
 • Съобщение уведомление за изработване на проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлени имоти (ПИ) с идентификатори: 70175.117.47 и 70175.117.46, в землище гр. Суворово, обл. Варна, представено от „ШАТО СОЛЕЙ“ ЕООД, село Баново, общ. Суворово /отговорено от РИОСВ на 14.03.2022 г./
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на 4 бр. вилни сгради“, с. Рогачево, обл. Добрич, представено  от ДАМЯНОВА (отговорено от РИОСВ на 17.03.2022г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Промяна във вида и количествата на преработваните отпадъци в съществуваща инсталация за третиране на отпадъци от черни и цветни метали, пластмаса, рециклиране на кабели и проводници“ в ПИ 72624.610.664, ПЗ „Север“, ул. „Ген. лейт. Тодор Кантарджиев“, гр. Добрич, представено от «ДЕНИЗ 2000» ООД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 14.03.2022г.)
 • Съобщение уведомление за „Изграждане на 12 бр. къщи, хотел, басейн, офис и барче“ в ПИ 83017.506.574, урбанизирана територия, с площ 5839 кв.м, НТП „За къмпинг, мотел“, гр. Шабла, обл. Добрич, представено от „ВИЛА ГРАНДЕ“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 14.03.2022г.)
 • Съобщение уведомление за ИП свързано с „Изграждане на осем броя еднофамилни жилищни сгради“ в УПИ, по плана на село Китка, общ. Аврен, представено от С. Карагяуров, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 07.03.2022г.)
 • Съобщение уведомление за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ), представено от Г. Ялъмов и Х. Лазаров, гр. София /отговорено от РИОСВ на 08.03.2022 г./
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) свързано с   изграждане на на автоматизирани системи за капково напояване» в обхвата на  ПИ 35064.116.60 и ПИ  35064.117.9, м-ст «Шабленските лозя» по КК на гр. Каварна, представено от „АГРОДЕС“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 10.03.2022г.)
 • Съобщение уведомление свързано с изграждане на административна сграда в УПИ ХII, кв. 11 (ПИ 39459.501.370), с площ от 3406 кв.м, по плаяна на с. Кранево, общ. Балчик, представено от КАРАДЖОВ (отговорено от РИОСВ на 09.03.2022г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на офис сграда и два магазина“ в УПИ XX-18, кв. 12, идентичен с ПИ 10135.2560.306, урбанизирана територия, с площ 180 кв.м, НТП „Ниско застрояване (до 10 m)“, представено  от Иванова, Дочева,  Дочев и „ИКОНОМОВ ПРОЕКТ“ ООД (отговорено от РИОСВ на 08.03.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) свързано с изграждане на бистро от мобилни елементи и водовземно съоръжение за подземни води за водоснабдяване за питейно-битови цели и за пожарогасене в ПИ с идентификатор 10135.5069.25 с площ 724 кв.м, по КККР на гр. Варна, представено от Жечева (отговорено от РИОСВ на 08.03.2022г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) е за изграждане на „Спомагателна стопанска сграда“ към съществуваща „Ферма за норки с административна част“ в поземлен имот с идентификатор 44519.21.91, с площ 14950 кв. м, земеделска територия, с НТП „За друг вид производствен, складов обект“ по КККР на с. Любен Каравелово, общ. Аксаково, представеното от „БУЛФЕЙСТ“ ООД (отговорено от РИОСВ на 04.03.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за водовземане от съществуващ водоизточник ШК“ЕТ  ПЕРОНИКА – 44 – САДОВО“ в ПИ 65125.33.1, с. Садово, общ. Аврен с цел самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури в ПИ № 65125.33.1, 65125.33.2, 65125.33.3, 65125.33.4, 65125.33.5 и 65125.33.6 с. Садово, общ. Аврен, представено от ЕТ „ПЕРОНИКА – 44 – СТАТИ СТАТЕВ“ (отговорено от РИОСВ на 07.03.2022г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на седем еднофамилни жилищни сгради“ в ПИ 04426.49.1, земеделска територия, с площ 17030 кв.м, НТП „Нива“, с. Близнаци, общ. Аврен, обл. Варна, представено  от Събев (отговорено от РИОСВ на 07.03.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) свързано с отглеждане и добив на морски червей за риболов в акваторията на Белославско езеро, землище гр. Белослав, представено от „ЮНАЙТЕД ТЕАМ“ ООД (отговорено от РИОСВ на 07.03.2022г.)
 • Съобщение уведомление от СДРУЖЕНИЕ ЗА НАПОЯВАНЕ „ИСКЪР“ за ИП „Ремонт на яз. Искър“ в ПИ 32860.45.53, територия, заета от води и водни обекти, с площ 61042 кв.м, НТП „Язовир“, с. Искър, общ. Вълчи дол, обл. Варна, с възложител СДРУЖЕНИЕ ЗА НАПОЯВАНЕ „ИСКЪР“ (отговорено от РИОСВ на 07.03.2022г.)
 • Съобщение уведомление свързано със закупуване и  изграждане на система за автоматизирано управление на капково напояване и мониторинг в оранжерии в ПИ 62092.20.58, с. Раковски, общ. Каварна, с възложител: М. Георгиева (отговорено от РИОСВ на 04.03.2022г.)
 • Съобщение уведомление за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за кв. 5 (ПИ 10135.2013.152, 10135.2013.27, 10135.2013.42, 10135.2013.34, 10135.2013.29, 10135.2013.30, 10135.2013.33, 10135.2013.40. 1035.2013.41, 10135.2013.144, 10135.2013.133, 10135.2013.134,  10135.2013.135, 10135.2013.138 и 10135.2013.136) и улична регулация от о.т. 1 до о.т. 20, от о.т. 20 до о.т. 56, от  о.т. 8 до о.т. 59, от о.т. 60 до о.т. 61 и от о.т. 5 до о.т. 62, по плана на м-ст „Варна Йолу“, м-ст „Узун келеме“, м-ст „Каракаш“, гр. Варна, представено от Колев, Костадинов, Баналиев, Костадинова, Русинов, „Логус 2004“ ЕООД, „Варна инвест холдинг“ ЕООД, „К-ЕИ-Г“ АД, Кабак, Иванов, Темелков, Пейчев (отговорено от РИОСВ на 02.02.2022г.)
 • Съобщение уведомление за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за УПИ I-44 „За търговски комплекс“ (ПИ 10135.4027.44), кв. 27, по ПЗ на землище Владиславово, гр. Варна, с цел реализация на ИП свързано с „Изграждане на сграда с офиси и складове“ в ПИ 10135.4027.44, район „Вл. Варненчик“, гр. Варна, с възложител: „СЛАВ“ ООД, гр. Бяла (отговорено от РИОСВ на 23.02.2022г.)
 • Съобщение уведомление за промяна предназначение на поземлен имот с идентификатор: 39459.19.25, земеделска територия – нива, с площ 1308 кв.м, местност „Край село“ по плана на село Кранево, общ. Балчик, обл. Добрич, с цел реализация на инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на сграда за обществено обслужване с жилищна част“, с възложител: М. Панайотов, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 23.02.2022г.)
 • Съобщение уведомление за промяна предназначение на поземлен имот с идентификатор: 54145.2.718, с площ 9.921 дка, земеделска територия, с НТП „пасище“, землище село Осеново, общ. Аксаково, обл. Варна, с цел реализация на инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на три жилищни сгради“, с възложител: „ТЕЙ. ДЖИ. ДИ“ ООД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 24.02.2022г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) е за „Изграждане на многофункционален жилищно-търговски комплекс“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10135.4022.131, с площ 27065 кв. м по КККР на гр. Варна и изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ в обхвата на същия имот, представеното от „Грийнфилд България Енерджи“ ООД  (отговорено от РИОСВ на 22.02.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) е за „Извършване на дейност по оползотворяване с код R1 (изгаряне) на неопасен отпадък с код 03 01 05 (трици)“ в ПИ с идентификатор 07598.2.34 (стар номер 002034), с площ 6696 кв. м, урбанизирана територия, с НТП „За друг вид застрояване“ по КККР на  гр. Бяла, с възложител: „Артебяла“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 21.02.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за УПИ ХV-21, 22, 29 и УПИ ХVI-22 „За озеленяване, обществено обслужване и инженерна инфраструктура“, в кв. 12, по плана на ЗПЗ-II част“, гр. Варна, с възложител: И. Желязков, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 21.02.2022г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на три нови бунгала/жилищни сгради и ремонт и реконструкция на съществуващи бунгала“ в поземлен имот № 07598.115.143, гр. Бяла, обл. Варна, представено от „КОЕМ ИНВЕСТ“ ЕООД, гр. Бяла (отговорено от РИОСВ на 17.02.2022г.)
 • Съобщение уведомление за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за УПИ, в село Добрин, общ. Крушари, обл. Добрич, представено от „ЕР ЕНД ДЖИ ПРОДЖЕКТС“ ООД, гр. Варна /отговорено от РИОСВ на 16.02.2022 г./
 • Съобщение уведомление за за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за кв. 27, по плана на кв. „Изгрев“, землище село Каменар, общ. Варна, представено от Гроздев, гр. Варна /отговорено от РИОСВ на 16.02.2022 г./
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на шест къщи и пътна връзка“, свързано с изработване на план за изменение на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ), представено  от Улянова и Улянов (отговорено от РИОСВ на 18.02.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение предложение (ИП) „Промяна по време на строителството на площадкови жп коловози към складово-производствена база за зърно, маслодайни култури и олио“, представено  от „ОЛИВА“ АД (отговорено от РИОСВ на 18.02.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на бизнес сграда-офис център Platinum Tower, магазини и надземен паркинг за обществено ползване“ в УПИ III-6, кв.1, ПИ 10135.4038.34, урбанизирана територия, с площ 5779 кв.м, НТП „За търговски обект, комплекс“, район „Владислав Варненчик“, гр. Варна, представено  от „ЕЛЕКТРА ПРОПЪРТИС“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 18.02.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Водовземане на подземни води чрез изграждане на две нови водовземни съоръжения в ПИ 37068.64.3 и ПИ 37068.54.4 със система за гравитачно напояване за поливане на съществуващи лешникови насаждения“ в ПИ №№ 37068.64.3, 37068.64.2 и 37068.64.3, земеделска територия, с  обща площ 54924 кв.м, НТП „Друг вид трайно насаждение“, с. Китка, общ. Аврен, обл. Варна, с възложител: Пл. ПАУНОВ(отговорено от РИОСВ на 18.02.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение за “Обособяване на площадка за събиране и съхраняване на отпадъци от хуманно здравеопазване” в поземлен имот с идентификатор № 72709.502.67.5 по КККР на с. Тополи, м-ст. “Клисе баир”, община Варна, област Варна, възложител „Екосейф“ООД (отговорено от РИОСВ на 16.02.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлени имоти с идентификатори: 72624.440.27 и 72624.440.25, в землище гр. Добрич, с възложител: от „ПАВЛОВ СТРОЙ“ ЕООД, гр. Добрич /отговорено от РИОСВ на 07.02.2022 г./
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на ваканционно селище“ в УПИ ХХV-1118, кв. 137, гр. Бяла, обл. Варна, с възложител: К. КОМАРОВСКИ, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 03.02.2022г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на жилищна сграда“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 10135.3513.193, район „Младост“, гр. Варна, с възложител: „ХИПОКРАТ“ ЕООД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 07.02.2022г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Промяна статут от магазин на офис и учебна зала за лица над 18 години“ на самостоятелен обект с идентификатор 10135.1506.468.1.16, с адрес: ул. „Дебър“ № 45, гр. Варна, общ. Варна, с възложител: „ТЕРИТОРИАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ И ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯ“ ООД (отговорено от РИОСВ на 11.02.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на предприятие за преработка на растителни култури“ в ПИ с идентификатор 32860.501.112 (УПИ I-112, кв. 18), с площ 10507 кв. м, урбанизирана територия, с НТП „За друг вид застрояване“ по КККР на с. Искър, общ. Вълчи дол, представеното от „ВАЛ ПРОТЕКТ“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 09.02.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на търговска мострена сграда/ шоурум“, представено от „СУВОРОВО ПРОПЪРТИС“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 09.02.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) свързано с „Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси, и елементи на прилежащата им техническа инфраструктура на територията на Община Варна и основен ремонт/реконструкция на улична мрежа прилежаща към предвидените за благоустрояване междублокови пространства на територията на Община Варна“, в обхвата на карето между ул. „Отец Паисий“, ул. „Оборище“, бул. „Сливница“, бул. „Владислав Варненчик“, гр. Варна, Представено  от ОБЩИНА ВАРНА (отговорено от РИОСВ на 08.02.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на детска градина за две групи в УПИ IV – детска градина, кв. 10 по действащия план на с. Въглен, общ. Аксаково, обл. Варна, представено  от ОБЩИНА АКСАКОВО (отговорено от РИОСВ на 08.02.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) е за „Водовземане от нов водоизточник на подземни води – тръбен кладенец ТК „Житен-Левал“ в поземлен имот (ПИ) 29444.69.16 по КККР на с. Житен, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич, за водоснабдяване на кравеферма и напояване чрез дъждуване на 170 дка зърнени култури, представеното от „ЛЕВАЛ“ ЕООД  (отговорено от РИОСВ на 03.02.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) свързано с  отглеждане на животни (кози)  в стопански двор – „Рилци“, ПИ № 72624.630.10 по КККР на гр. Добрич, представено от Дарджан (отговорено от РИОСВ на 04.02.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на жилищни сгради и улична регулация от ОТ № 28 до ОТ № 29, в СОП „Зеленика“, гр. Варна и изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за изменение на УПИ VI-61016 (ПИ 10135.5061.38), СОП „Зеленика“, в гр. Варна, с възложител: „НИКОЛАЙ БУРОВ“ ЕООД и „ГРАНД СТРОЙ-ВАРНА“ ЕООД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 02.02.2022г.)
 • Съобщение уведомление за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор: 22988.16.66, в землището на село Дончево, общ. Добричка, с възложител: „СИЛК ГАЗ БГ“ ООД, гр. Варна /отговорено от РИОСВ на 31.01.2022 г./
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на жилищна сграда с гаражи и зала с обществено обслужващи функции“ в УПИ VII-2159, кв. 116, гр. Провадия, обл. Варна, с възложител: Т. Тодоров, гр. Провадия (отговорено от РИОСВ на 28.01.2022г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Разширяване на производствена дейност чрез извършване на дейности по събиране, предварително третиране (сепариране, трошене), рециклиране на строителни материали (почва и камъни)“ в част от УПИ XVI-19, 62, кв. 1 по плана на ПЗ „Клисе баир“, землище село Тополи, общ. Варна, с възложител:  «ПЪТИЩА И МОСТОВЕ» ЕООД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 25.01.2022г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) е за „Изграждане на цех за натурални сокове“ в УПИ V-439 (проектен XIX-439) в кв. 58 по плана на с. Ветрино, свързано с изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ V-439 и УПИ XIV-440 в кв. 58 по плана на с. Ветрино, представеното от Атанасов и Станчева (отговорено от РИОСВ на 02.02.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) е за „Изграждане на петнадесет броя еднофамилни жилищни сгради, по една във всеки от следните поземлени имоти (ПИ) с идентификатори: 10135.2569.404, 10135.2569.405, 10135.2569.406, 10135.2569.407, 10135.2569.408, 10135.2569.409, 10135.2569.410, 10135.2569.411, 10135.2569.412, 10135.2569.413, 10135.2569.414, 10135.2569.419, 10135.2569.421, 10135.2569.422, 10135.2569.423, урбанизирана територия, с обща площ 8773 кв. м по КККР на гр. Варна, представеното от “СВ.СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ” АД (отговорено от РИОСВ на 27.01.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на две сгради със смесено предназначение“, район „Владислав Варненчик“, гр. Варна, с възложител „ХЪС“ ООД (отговорено от РИОСВ на 28.01.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Увеличаване капацитета на отглежданите птици в съществуваща ферма за угояване на птици и водоплаващи птици от 160 бр. на 320 бр.“, с възложител: A. Каракашева (отговорено от РИОСВ на 24.01.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на сграда с търговско-складово предназначение“ в УПИ VI-20, идентичен с ПИ 72709.44.20, урбанизирана територия, с площ 4798 кв.м, НТП „За друг вид застрояване“, с .Тополи, общ. Варна, с възложител Р. Колева (отговорено от РИОСВ на 21.01.2022 г.)
 • Съобщение уведомление  за изработване на Програма за опазване на околната среда (ПООС) на Община Добричка, за периода 2021-2028г., с приложения към нея, свъзложител: Община ДОБРИЧКА/отговорено от РИОСВ на 17.01.2022 г./
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Реконструкция на линейно съоръжение ВЛ 110 kV „Орляк“ от п/ст „Добружда“ до п/ст „Вълчи дол“ преминаващо през имоти в землищата на гр. Суворово, село Щипско, общ. Вълчи дол и гр. Вълчи дол, с възложител: «EЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР» ЕАД, гр. София (отговорено от РИОСВ на 14.01.2022г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на паркинг пред УПИ I, кв. 640 по плана на 6 м.р., идентичен с ПИ 10135.2558.143 и ново локално платно в участъка от ул.”Люлебургас” до ул.”Тулча”, с успоредно паркиране пред УПИ I, гр.Варна, с възложител ОБЩИНА ВАРНА и инвеститор „БЕСТ ИНВЕСТ ГРУП“ ООД (отговорено от РИОСВ на 20.01.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) Разширение на ферма за отглеждане на охлюви и включване на нови дейности, свързани с отглеждането“ в ПИ 37099.44.97, земеделска територия, с площ 5849 кв.м, НТП „Нива“, с. Кичево, общ. Аксаково, обл. Варна, с възложител „СНЕЙЛС ЛАНД“ ООД (отговорено от РИОСВ на 19.01.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) е за изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец ТК-4 Община Добрич в поземлен имот (ПИ) 72624.615.9060 по КККР на гр. Добрич, община Добрич, за напояване на 3 дка зеленчуци, с възложител: Община град Добрич (отговорено от РИОСВ на 14.01.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на жилищен комплекс от затворен тип с наименование „ВАРНА СИТИ ПАРК ЮГ“ в УПИ VIII-538 „за жилищно строителство“, идентичен с ПИ 10135.3514.814, урбанизирана територия, с площ 19795 кв.м, НТП „Високо застрояване (над 15 m)“, район „Младост“, гр. Варна, с възложител „ИСУ ИНВЕСТ“ ЕАД (отговорено от РИОСВ на 14.01.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) Изграждане на нова сграда за детска градина № 12 „Щурче“ в УПИ VI, кв. 590, идентичен с ПИ 72624.615.3336, урбанизирана територия, с площ 3194 кв.м, НТП „За обект за детско заведение“, гр. Добрич, с възложител Община град Добрич (отговорено от РИОСВ на 14.01.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Водовземане от съществуващ водоизточник – тръбен кладенец“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 73095.13.1, село Тригорци, общ. Балчик, обл. Добрич, с цел напояване на 166.769 дка зърнени култури, в имоти, землище село Тригорци, общ. Балчик, с възложител: „БАКАЛИЯ ЕН-ДЖИ“ ЕООД, село Пчелино, общ. Добричка (отговорено от РИОСВ на 07.01.2022г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на складова база за съхранение на зърнени култури (ечемик, царевица, слънчоглед, пшеница, и др.)“ в част от поземлен имот с идентификатор: 10183.125.131, с площ 26457 кв.м, земеделска територия, с НТП „За стопански двор“ по плана на село Василево, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич, с възложител: „ИЙСТЛЕНД“ ЕООД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 07.01.2022г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на складове за съхранение на зърнени култури и обект за производство на готови сухи кремообразни и емулгиращи смеси за производство на сладкарски изделия“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 32490.52.126, по плана на село Изворско, общ. Аксаково, обл. Варна, с възложител: „АГРИМАКС“ ЕООД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 07.01.2022г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на единадесет броя жилищни сгради“, свързано с изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ в обхвата на УПИ XXV-451 „за винарска изба“, кв. 2 по плана на с. Долище, общ. Аксаково, обл. Варна, с възложител: „ЖЕЛЯЗНА“ ООД (отговорено от РИОСВ на 12.01.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) е за изграждане на крайбрежна зона за отдих ,,Шкорпиловци,, находяща се в УПИ I -4,5,,за озеленяване, рекреационни дейности и спорт,, кв. 2, по плана на КК Шкорпиловци, Община Долни чифлик /ПИ с идентификатор 83404.232.7/, с възложител: Община Долни чифлик (отговорено от РИОСВ на 10.01.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на общественообслужващи сгради, хипермаркет, складови площи и офис“ в ПИ 10135.4024.98 и ПИ 10135.4024.100, урбанизирана територия, с обща площ 10857 кв.м, НТП „Нива“, район „Владислав Варненчик“, гр. Варна, с възложител „ЕШРЕФОГЛУ“ ООД (отговорено от РИОСВ на 11.01.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на две сгради за постоянно и временно обитаване със самостоятелни жилищни единици-общежитие и търговски обект“ в УПИ III-240008, кв.5, идентичен с ПИ 10135.4024.77, урбанизирана територия, с площ 1872 кв.м, НТП „ Нива“, район „Владислав Варненчик“, гр. Варна, с възложител „ХОУМ ТРЕЙД“ ООД (отговорено от РИОСВ на 10.01.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на паркове за разходка, детски площадки и една сглобяема постройка с площ 50 кв.м“ в ПИ 04426.49.1, земеделска територия, с площ 17030 кв.м, НТП „Нива“, с. Близнаци, общ. Аврен, обл. Варна, с възложител Събев (отговорено от РИОСВ на 07.01.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на сграда със смесено предназначение, складове, офиси и медицински кабинети“ в УПИ III-548, кв. 52, идентичен с ПИ 35701.501.548, урбанизирана територия, с площ 2039 кв.м, НТП „За друг вид производствен, складов обект“, с. Каменар, общ. Варна, с възложител „ТОНИ-ИГ“ ООД (отговорено от РИОСВ на 07.01.2022 г.)

Архив – Съобщения за първо уведомяване за инвестиционни предложения