Съобщения за първо уведомяване за инвестиционни предложения

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП), в съответствие с разпоредбата на чл. 5, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), представено от Министерство на здравеопазването (отговорено от РИОСВ на 28.09.2023 г.)
 • Съобщение уведомление свързано с ИП „Обновяване на изградена и въведена в експлоатация вятърна електрическа централа /ВяЕЦ/ „Могилище 3“, изградена и функционираща в ПИ 48828.13.127 и 48828.13.128 по КККР на с. Могилище, общ. Каварна, обл. Добрич, представено от „МАРК ЕНЕРДЖИ“ ООД (отговорено от РИОСВ на 27.09.2023г.)
 • Съобщение уведомление свързано с ИП „Изграждане на жилищно строителство“, свързано с изработване на план за изменение на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/  по отношение на УПИ II, кв. 46, идентичен с ПИ 04426.101.44, урбанизирана територия, с площ 12723 кв.м, НТП „Ниско застрояване (до 10 m)“, КК „Камчия“, с. Близнаци, общ. Аврен, обл. Варна, представено от Димитрова и Томова, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 27.09.2023г.)
 • Съобщение уведомление за изработване на проект на Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 80861.6.89, землище село Чернево, общ. Суворово, обл. Варна, представено от „СУВОРОВО СОЛАР“ ЕООД, гр. Пловдив /отговорено от РИОСВ на 13.09.2023 г./
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) е за „Изграждане на 10 броя къщи“ в поземлен имот с идентификатор 10135.5061.52 (квартал 1, парцел II-61008), с площ 5034 кв. м, урбанизирана територия, с НТП „Нива“, по КККР на гр. Варна, представеното от Петков (отговорено от РИОСВ на 20.09.2023 г.)
 • Съобщение уведомление свързано с „Изграждане на 8 бр. ветрогенератори с мощност до 8 МW всеки“ в ПИ №№ 16095.31.104, 16095.27.171, 16095.27.169, 16095.28.136, 16095.30.203, 16095.30.206, 16095.31.110 и 16095.29.86, урбанизирана територия, с обща площ 15851 кв.м, НТП „За електроенергийното производство“, с. Горичане, общ. Шабла, обл. Добрич, представено от „НИМЕКС-2004“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 21.09.2023 г.)
 • Съобщение уведомление свързано с „Промяна по време на строителство  в параметрите на четири броя ветрогенератори, два броя в ПИ № 58596.10.26, с площ 21.875 дка и два броя в ПИ №58596.10.47, с площ 9.777 дка, в землището на с. Пролез, общ. Шабла, обл. Добрич, представено от „БОРКО“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 19.09.2023 г.)
 • Съобщение уведомление свързано с „Промяна по време на строителството, на основание чл. 154, ал. 5 от Закона за устройство на територията на „Фирмен офис на БСР Варна“ АД в „Медицински център“ в УПИ VI-1797, 1798 (идентичен на ПИ 10135.3514.594), кв. 22, урбанизирана територия, с НТП „За машиностроителната и машинообработваща промишленост“ по плана на район „Младост“, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 01.09.2023г.)
 • Съобщение уведомление за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП-ПУР) за урегулиране на част от територията на С.О. „Янчова поляна“, гр. Аксаково, общ. Аксаково, с който се обособяват нови квартали от № 6 до № 21, с възложител: Димитрова, гр. Варна /отговорено от РИОСВ на 05.09.2023 г./
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) е за „Изграждане на вятърен парк „Лозенец” включващ до 80 броя вятърни генератори и съпътстващата техническа инфраструктура към тях – фундаменти, кранови площадки, пътища за достъп, кабелни трасета /подземни и/или въздушни/ и подстанция/и, в землищата на с. Лозенец, с. Северци, с. Крушари, с. Загорци, с. Земенци, с. Бистрец, с. Полковник Дяково, община Крушари, което е свързано с изработване на проекти на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) за поземлените имоти, в които се предвижда реализацията на ИП, с цел отреждането им за „ПСД – Обект за производство, преобразуване, пренос и разпределение на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници”, представеното от “ЕЕ РИЪЛ ЕСТЕЙТ” ЕООД (отговорено от РИОСВ на 30.08.2023 г.)
 • Съобщение уведомление за  инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на КНО обект Шабла – Трасови радиолокационен комплекс (ТРЛК), част от проект на ДП РВД за „Изграждане, доставка и инсталация на нови обзорни средства за подобряване и разширяване на обзорното покритие в контролираното въздушно пространство (КВП) над акваторията на Черно море и в югоизточна България“, в поземлен имот с идентификатор 83017.55.680, вид територия „Територия на транспорта“, НТП „За друг вид имот със специално предназначение и ползване“, с площ 2000 кв. м, по КККР на гр. Шабла, с възложител: Държавно предприятие „Ръководство на Въздушното движение“ (отговорено от РИОСВ на 25.08.2023 г.)
 • Съобщение уведомление за ИП свързано с „Водовземане от съществуващи водовземни съоръжения: ТК-1 „Костадинов – Селце“ и ТК-2 „Костадинов – Селце“ находящи се в поземлен имот: 66113.501.171, село Селце, общ. Каварна, обл. Добрич, с цел гравитачно напояване на насаждения от пипер, патладжан и домати, в ПИ 66113.12.12, 66113.12.26, 66113.501.173, 66113.501.171, 66113.501.121 и 66113.501.122, с обща площ 112.358 дка, землище село Селце, общ. Каварна, представено от ЗП         Костадинов, гр. Каварна (отговорено от РИОСВ на 15.08.2023г.)
 • Съобщение уведомление за ИП за „Изграждане на ново водовземно съоръжение за водовземане на подземни води, с цел промишлено водоснабдяване и за охлаждане на производствени машини и съоръжение на завод за Биоетанол II поколение“ в поземлен имот с идентификатор: 14711.160.365, с площ 109403 кв.м, урбанизирана територия, с НТП „За стопански двор“, местност „Землище Ген. Тошево“, гр. Генерал Тошево, обл. Добрич, представено от „ЕТА БИО“ ЕАД, гр. Генерал Тошево (отговорено от РИОСВ на 15.08.2023г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) свързано с реализация „Изграждане на тръбен кладенец на дълбочина до 50м“ в поземлен имот с идентификатор: 10135.1506.10, с площ 3000 кв.м, урбанизирана територия, с НТП „Ниско застрояване – до 10м“, ул. „Девня“, район Одесос, гр. Варна, с цел водоснабдяване за други цели – измиване на автомобили в автомивка, оросяване на зелени площи и измиване на бетонови и асфалтови площадки, представено от „ШЕЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, гр. София (отговорено от РИОСВ на 15.08.2023г.)
 • Съобщение уведомление за  инвестиционно предложение (ИП) свързано с „Промяна по чл. 154 от Закона за устройство на територията“ за инвестиционно предложение (ИП) на от „Три къщи за гости за интегриран селски туризъм“ в „Три жилищни сгради за социални нужди – „Дом извън дома“ в ПИ с идентификатор: 54145.50.43, урбанизирана територия, с НТП „Ниско застрояване – до 10м“ с площ 1375 кв.м, по плана на село Осеново, общ. Аксаково, обл. Варна, представено от Илинкина, село Брест, общ. Гулянци, обл. Плевен (отговорено от РИОСВ на 15.08.2023г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец“, в поземлен имот с идентификатор 07257.35.8, с площ 74403 кв. м, земеделска територия, НТП „Нива“, по КККР на с. Българево, общ. Каварна, за напояване на земеделски култури чрез дъждуване в същия имот, представеното от Дякова (отговорено от РИОСВ на 18.08.2023 г.)
 • Съобщение уведомление за изграждане на многопрофилна болница за активно лечение „Сърце и Мозък”, Диагностично-консултативен център, аптека и трафопост в ПИ 00182.39.41, с площ от 11378 кв.м, НТП „урбанизирана нива“ по КК на гр. Аксаково, обл. Варна, представено от „ТЪРГОВСКА ЛИГА – ГЛОБАЛЕН АПТЕЧЕН ЦЕНТЪР” АД (отговорено от РИОСВ на 16.08.2023 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на ново водовземно съоръжение-тръбен кладенец ТК „Константин Димитров – Игнатиево ” с цел водовземане за напояване на оранжерийни земеделски култури в стъклена оранжерия, миене на тоалетни в административна сграда“ в ПИ 32278.35.11, земеделска територия, с площ 10946 кв.м, НТП „Нива“, гр. Игнатиево, общ. Аксаково, обл. Варна (отговорено от РИОСВ на 16.08.2023г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на жилищна сграда с търговска и обслужваща част“ в УПИ IV-567 “за жилищно строителство и обществено обслужване“, идентичен с ПИ 10135.3511.1627, урбанизирана територия, с площ 2000 кв.м, НТП „За друг вид застрояване“, район „Младост“, гр. Варна, с възложител „ГЛОБ СТРОЙ“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 16.08.2023г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на oткрит паркинг със 70 паркоместа и слънцезащитно съоръжение с интегрирана фотоволтаична централа“ находящ се в УПИ XLIV-661,  кв. 13 от Голф комплекс „Тракийски скали“, с. Божурец, общ. Каварна, обл. Добрич,  възложител „ТРЕЙШЪН КЛИФС ГОЛФ ЕНД СПА РЕЗОРТ“ ЕАД (отговорено от РИОСВ на 14.08.2023г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) свързано с изработване на проект за изменение на плана за регулация на част от квартал 9 в обхвата на УПИ II и УПИ III, и изработване на план за застрояване на новообразувания УПИ III-587,588 по ПУП- ПР на голф комплекс „Трейшън Клифс“, с възложител „ТРЕЙШЪН КЛИФС ГОЛФ ЕНД СПА РЕЗОРТ“ ЕАД (отговорено от РИОСВ на 05.05.2023г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) касаещо изграждане на „Открит паркинг за МПС с офис“ в поземлен имот с идентификатор: 10135.4507.209, ПЗ „Метро“, гр. Варна, представено от възложители: С. и М. Харалампиеви, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 14.07.2023г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) касаещо „Изграждане на площадка за производство на биотор“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 35064.501.4377, гр. Каварна, представено от ЕТ «ВАСИЛ ГРИГОРОВ», гр. Балчик (отговорено от РИОСВ на 04.07.2023г.)
 • Съобщение уведомление за изграждане на „Изграждане на вятърна електрическа централа (ВяЕЦ) „Крушари“ с обща мощност до 440 MW, състояща се от не повече от 56 вятърни турбини, разположени в землищата на с. Александрия, с. Добрин, с. Земенци, с. Загорци, с. Коритен, с. Крушари, с. Полковник Дяково, с. Поручик Кърджиево в общ. Крушари, обл. Добрич и с. Росица в общ. Генерал Тошево, обл. Добрич; Изграждане на повишаваща подстанция (35/400 kV) в ПИ 57234.15.43 и 57234.15.39 в землището на с. Полковник Дяково, общ. Крушари; Изграждане на възлова станция 400 kV в ПИ 30185.90.3 в землището на с. Загорци, общ. Крушари; Изграждане на електропроводна въздушна линия 400 kV, свързваща подстанция 35/400 kV с възлова станция 400 kV; Актуализиране трасетата на подземните кабели средно напрежение 35 kV, свързващи вятърните турбини и изграждане на подстанция  35/400 kV“, с възложител „КА ЕНЕРДЖИ“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 24.07.2023 г.)
 • Съобщение уведомление за изграждане на „Разширение на производствен цех за сладкарски изделия- етап II“ в УПИ XII-66, кв. 35, идентичен с ПИ 69763.5.66, урбанизирана територия, с площ 1217 кв.м, с НТП „Ниско застрояване (до 10 m)“, с. Страшимирово, общ. Белослав, обл. Варна, представено от Демиров (отговорено от РИОСВ на 17.07.2023 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) е за „Изграждане на открит паркинг“ в ПИ с идентификатор 72624.615.9059, с площ 2809 кв. м, урбанизирана територия, с начин на трайно ползване „За друг обществен обект, комплекс“, по КККР на гр. Добрич, представеното от “ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО” КД (отговорено от РИОСВ на 17.07.2023 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) е за „Разширение на християнски гробищен парк“ в с. Белоградец, общ. Ветрино, с което се предвижда да се приобщи към съществуващия гробищен парк ПИ 03602.67.992, земеделска територия, с площ 13996 кв. м, НТП „Пасище“, по КККР на с. Белоградец, общ. Ветрино, представеното от Община Ветрино (отговорено от РИОСВ на 17.07.2023 г.)
 • Съобщение уведомление за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор: 14653.210.458 (номер по предходен план: 74, 75, 76, 77), с площ 5.769 дка, земеделска територия, с НТП „Изоставена орна земя“, землище с. Ген. Кантарджиево, общ. Аксаково, обл. Варна, с цел създаване на Подробен устройствен план, който да определи режима, начина, характера и параметрите на застрояване за имота и конкретно отреждане „За производствено – складова дейност“, с възложител: Йондров, гр. Варна /отговорено от РИОСВ на 12.07.2023 г./
 • Съобщение уведомление за ИП във връзка с промяна начина на трайно ползване на ПИ с идентификатор: 53120.16.21, земеделска територия, с НТП „Нива“, с площ 1.800 дка, местност „Таушан тепе“, землище село Оброчище, общ. Балчик, представено от Дойчев, село Оброчище, общ. Балчик /отговорено от РИОСВ на 12.07.2023 г./
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) e за „Изграждане на сондаж”, в поземлен имот с идентификатор 32278.51.108, с площ 20220 кв. м, урбанизирана територия, НТП „За складова база“, по КККР на гр. Игнатиево, общ. Аксаково, представеното от “ВАРНА СКЛАД” АД (отговорено от РИОСВ на 12.07.2023 г.)
 • Съобщение уведомление за изграждане на „Сграда за обществено ползване  – общежитие от апартаментен тип с подземно застрояване“   в УПИ VIII-230028 кв. 8 по плана на местност „Боклук тарла“, район  Вл. Варненчик  (ПИ 10135.4023.93), гр. Варна, и промяна в НТП на УПИ VIII-230028 кв. 8 по плана на местност „Боклук тарла“, район  Вл. Варненчик, представено от „АБК ИНВЕСТ“ ООД (отговорено от РИОСВ на 12.07.2023 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) e за „Изграждане на обект за производствено-складова дейност“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10135.4507.254, с площ 26267 кв. м, земеделска територия, с НТП „Нива“, по КККР на гр. Варна, представеното от “ТЕХНО ПАРК ЗАПАД” ООД (отговорено от РИОСВ на 10.07.2023 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на многофункционална зала за събития и многофункционална спортна зала“ свързано с изработване на план за изменение на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на ПИ 39459.25.616, урбанизирана територия, с площ 5998 кв.м, НТП „Незастроен имот за жилищни нужди“, с. Кранево, общ. Балчик, обл. Добрич, с цел обособяването на УПИ V „за обществено обслужване“, кв. 252, с площ 3382,82 кв.м и УПИ VI „за обществено обслужване“, кв. 252, с площ 2615,18 кв.м., представено от „КРАНЕЯ ИНВЕСТ“ ЕООД И „БИЙЧ РИЗОРТ“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 10.07.2023г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) е за „Изграждане на нова вятърна електрическа централа (ВяЕЦ) за производство на електрическа енергия „Атлас“, състояща се от 60 броя вятърни генератора, една или две електрически подстанции, съпътстваща пътна и кабелна инфраструктура, монтажни и обслужващи площадки и въздушни и/или подземни кабелни линии за свързване на електрическите подстанции към електропреносната мрежа и ПУП-ПЗ за имотите предмет на ИП, представеното от “В-РИДИУМ АТЛАС ЕНЕРДЖИ” ООД (отговорено от РИОСВ на 07.07.2023 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) е за „Изграждане на втори ветрогенератор с номинална мощност до 900 kW, диаметър на ротора до 55 м и височина на кулата до 70 м“, в поземлен имот с идентификатор 58596.1.87, урбанизирана територия, с площ 3379 кв. м, по КККР на с. Пролез, общ. Шабла, свързано с изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на същия имот, с възложител: “АНЕМОС” ЕООД (отговорено от РИОСВ на 07.07.2023 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) касаещо изграждане на „Административна сграда и площадка за РСПБЗН-Каварна към РДПБЗН-Добрич“ в поземлен имот с идентификатор: 35064.501.4328, по КККР на гр. Каварна, представено от РД «ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО» – Добрич към Министерство на вътрешните работи, гр. София (отговорено от РИОСВ на 04.07.2023г.)
 • Съобщение  за проект за Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП-ПУР) за урегулиране на част от територията на С.О. „Янчова поляна“, гр. Аксаково, общ. Аксаково, с който се обособяват нови квартали №№ 1, 2, 3, 4 и 5, с възложители: И. и М. Рачеви, гр. Варна./отговорено от РИОСВ на 22.06.2023 г./
 • Съобщение  за проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор: 20482.505.231, с площ 9.563 дка, горска територия, с НТП “широколистна гора“, местност „До Агрополихим“, стопански двор, по КККР на гр. Девня, обл. Варна, с цел промяна предназначението на имота от горска в устройствена зона (Пч1) „За промишлена, обслужваща и складова дейност“, при следните устройствени показатели на застрояване: Пзастр. до 50%, Кинт. до 1.5, Позел. мин. 20%, с възложител: „АГРОЕКСПЕРТС“ ООД, гр. Варна /отговорено от РИОСВ на 26.06.2023 г./
 • Съобщение  за проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за кв. 1, кв. 2, кв. 3 и кв. 4, от устройствена зона Оз1 по ОУП на гр. Варна, м-ст „Голям пясък“ и улична регулация от о.т. № 1 до о.т. № 20, в район „Вл. Варненчик“, гр. Варна, общ. Варна, с възложители: С. Неделчева, Р. Темелкова и Кр. Червенков, гр. Варна. /отговорено от РИОСВ на 23.06.2023 г./
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на 5 броя жилищни сгради“ в поземлен имот с идентификатор 04426.33.137, с площ 4703 кв. м, земеделска територия, с НТП „Друг вид земеделска земя“, по КККР на с. Близнаци, общ. Аврен, с възложител: Г. Райчев (отговорено от РИОСВ на 21.06.2023 г.)
 • Съобщение уведомление за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 80861.3.220, в землище село Чернево, общ. Суворово, обл. Варна /отговорено от РИОСВ на 13.06.2023 г./
 • Съобщение уведомление за изработване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за изграждане на обект: „Подземен електропровод – кабелна линия 20 kV“ за свързване на „Фотоволтаична електрическа централа“ от ПИ 38025.48.73, 38025.50.101, 38025.50.102, 38025.50.103, 38025.50.104, 38025.50.137 и 38025.52.157, по плана на село Коларци до подстанция в ПИ 72271.501.1934, по КККР на гр. Тервел /отговорено от РИОСВ на 15.06.2023 г./
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение във връзка с промяна предназначението на ПИ с идентификатори: 32278.36.7 и 32278.36.8, от земеделска територия, с НТП „ниви“ с обща площ 5.090 дка, в местност „Айман тарла“, землище гр. Игнатиево, общ. Аксаково, обл. Варна /отговорено от РИОСВ на 14.06.2023 г./
 • Съобщение уведомление свързано с Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 00182.48.78, с площ 6.227 дка, земеделска територия, с НТП „нива“, местност „Чанлъка“, землище гр. Аксаково, обл. Варна и изграждане на „Автоцентър с Шоурум, обслужваща и сервизна дейност“ в УПИ II-78, местност „Чанлъка“, гр. Аксаково, общ. Аксаково (отговорено от РИОСВ на 14.06.2023г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение свързано с „Изграждане на обект състоящ се от:- „Цех за лющене, пресоване и дегомиране на слънчогледова ядка“;- „Цех за екстракция и хексаново стопанство“;- „Цех за палетизация (гранулиране)“;- „Котелно – парен котел с торзионна горивна система“;- „БКТП 2×1000 kVа, 20/0,4 kVа и кабелна линия СрН“;- Разполагане на три резервоара за хексан с обем по 24 куб.м (всеки), в цех за екстракция и хексаново стопанство, в поземлен имот (ПИ) 72624.602.930, с площ 18.698 дка, урбанизирана територия, с НТП „За друг вид производствен, складов обект“, Стопански двор – Рилци, бул. „Добруджа“ № 213, гр. Добрич(отговорено от РИОСВ на 16.06.2023г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на шахтов кладенец и поливане на тревните площи на градския стадион“ в поземлен имот с идентификатор: 12574.501.1310, с площ 42549 кв.м, урбанизирана територия, с НТП „поземлен имот със смесен начин на трайно ползване“, местност „Тетерлика“, ул. „Оборище“, гр. Вълчи дол, обл. Варна (отговорено от РИОСВ на 12.06.2023г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Основен ремонт и смяна на предназначение на сладкарница в работилница за производство на сокове, сладка и сладкарска продукция“, обектът е с площ 210 кв. м, разположен в имот „парк“, в кв. 22 по плана на с. Ветрино, представеното от “БРАНИТЕЛ” ЕООД (отговорено от РИОСВ на 14.06.2023 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на площадка за събиране, съхраняване и третиране на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) и отпадъци от МПС и ИУМПС“ в ПИ 72709.110.29, урбанизирана територия, с площ 4211 кв.м, НТП „За друг вид производствен, складов обект“, с. Тополи, общ. Варна, обл. Варна, с възложител „ДИНАТРЕЙД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 19.06.2023 г.)
 • Съобщение уведомление е свързано с реализация на ИП касаещо „Изграждане на вятърен парк „Камен бряг“ състоящ се от 33 бр. ветрогенератори и ел. подстанция, в ПИ с идентификатори: 57861.16.402, 57861.16.403, 57861.22.394, 57861.22.395, 57861.22.397, 57861.21.679, 57861.20.427, 77044.23.202, 77044.23.206, 65543.16.126, 65543.16.129, 65543.18.253, 35746.11.138, 35746.11.137, 35746.12.124, 35746.12.129, 35746.12.126, 35746.13.167, 35746.13.172, 35746.14.133, 35746.15.169, 35746.18.175, 35746.17.13, 35746.17.169, 35746.18.177, 35746.17.165, 35746.22.162, 35746.21.224, 35746.21.217, 35746.21.237, 35746.21.226, 35746.21.229, 35746.23.178, 35746.23.182 и 35746.24.177, землищата на селата: Камен бряг, Хаджи Димитър, Поручик Чунчево и Св. Никола, общ. Каварна, в 34 поземлени имоти (в два от имотите – ПИ 57861.22.395 и 57861.22.397 ще се изгради един генератор, в останалите ПИ – по един), с възложител: „ЕН ТИ ЕНЕРДЖИ” ЕООД, гр. София (отговорено от РИОСВ на 05.06.2023г.)
 • Съобщение уведомление с допълнителна информация за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 14711.160.365, по КККР гр. Генерал Тошево, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич, представено от „БИО ЕТА“ ЕАД, гр. Генерал Тошево /отговорено от РИОСВ на 07.06.2023 г./
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение касаещо изграждане на обект: „Автоцентър с шоурум на три основни нива и едно полуниво“ в УПИ ХI-271 (идентичен на ПИ с идентификатор: 10135.4507.377), кв. 3, с площ 2288 кв.м, урбанизирана територия, с НТП „За друг вид производствен, складов обект“, бул. „Цар Освободител“ № 271, район „Вл. Варненчик“, гр. Варна, представено от «АЛФА КОНТРАКТ» ООД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 07.06.2023г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за обособяване на дейност по пакетиране на собствени и закупени етирични масла в част от част от УПИ VIII, кв.ЗЗ, разположен в северозападната част на с.Кардам, община Генерал Тошево, област Добрич, с обща площ 24 527м2, представеното от „ЩАРК„ ООД (отговорено от РИОСВ на 13.06.2023 г.)
 • Съобщение уведомление за  инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на сграда със смесено предназначение“, в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10135.4508.259, с площ 4012 кв. м, урбанизирана територия, с начин на трайно ползване „За друг вид застрояване“, по КККР на гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, представеното от Станчева и „АПАРТИНВЕСТ ИВАНОВИ“ ООД (отговорено от РИОСВ на 12.06.2023 г.)
 • Съобщение уведомление за  инвестиционно предложение за „Обособяване на нова площадка (Площадка № 5) за временно съхраняване на отпадъци“, в поземлен имот с идентификатор 10135.4507.319, с площ 1739 кв. м, урбанизирана територия, НТП „За търговски обект, комплекс“, по КККР на гр. Варна, представеното от “МЕТАЛЦВЕТ” ЕООД (отговорено от РИОСВ на 09.06.2023 г.)
 • Съобщение уведомление за  инвестиционно предложение (ИП) за изграждане на „Инсталация за улавяне на въглеродни емисии“, която ще бъде изградена на територията на циментов завод в гр. Девня като част от Проекта ANRA V CCUS Фаза 1, находящ се в  поземлен имот с идентификатор: 20482.305.87 по КККР на град Девня, с възложител „Девня Цимент”АД (отговорено от РИОСВ на 07.06.2023 г.)
 • Съобщение уведомление за  инвестиционно предложение (ИП) e за изграждане на паркинг и фотоволтаичен парк в  ПИ 53120.29.177 по КК на с. Оброчище, общ. Балчик  с площ от  247079 кв.м, ИП е свързано с изработване на ПУП-ПЗ, на основани чл. 135 а от ЗУТ с цел определяне режим, начин, характер и параметри на застрояване за „паркинг и фотоволтаичен парк“, с възложител: „ЕЙ БИ ИНВЕСТМЪНТС ГРУП“ АД (отговорено от РИОСВ на 08.06.2023 г.)
 • Съобщение уведомление за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 14667.12.22, землище село Генерал Киселово, общ. Вълчи дол, обл. Варна, представено от „ДЕНИ ТРАНС-1“ ЕООД, гр. Варна /отговорено от РИОСВ на 31.05.2023 г./
 • Съобщение уведомление свързано с реализация на ИП за „Поставяне на два броя вертикални ветрогенератора за производство на ел. енергия за собствени нужди на покрива на 8 етажна сграда с идентификатор: 10135.3514.64.2“, разположена в поземлен имот с идентификатор: 10135.3514.64 (идентичен на УПИ V-1285), с площ 2564 кв.м, урбанизирана територия, с НТП „За търговски обект, комплекс“, бул. „Вл. Варненчик“ № 260, район „Младост“, гр. Варна, представено от «А1 БЪЛГАРИЯ» ЕАД, гр. София  (отговорено от РИОСВ на 30.05.2023г.)
 • Съобщение уведомление за изработване на план-схема по чл. 108 от Закона за устройство на територията и Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) на кабелна линия 20 kV от Фотоволтаична електроцентрала в поземлен имот с идентификатор: 20359.31.86, землище село Дебрене, общ. Добричка до новоизправен стоманорешетъчен стълб (СРС) в участъка в близост до отклонението за с. Дебрене, от ВЕЛ 20 kV „Драганово“, килия „Драганово“ от ЗРУ 20 kV на подстанция 110/20kV „Добрич“, находящ се в землището на с. Крумово, общ. Аксаково, обл. Варна, представено от „МОСТ СОЛАР ЕНЕРДЖИ 4“ ЕООД /отговорено от РИОСВ на 26.05.2023 г./
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на нов въздушен електропровод 110 kV до ново изводно поле 110 kV от ОРУ 110 kV на електрическа подстанция 110/20 kV “Балчик“, фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ), разположена в ПИ №№ 69643.501.158, 69643.501.159, 69643.501.160, урбанизирана теритоиря, с обща площ 489,853 дка, НТП „За стопански двор“, с. Стражица, общ. Балчик, обл. Добрич, представеното от „ЗЕМЕДЕЛСКО СТОПАНСТВО-СТРАЖИЦА“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 01.06.2023 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на водовземно съоръжение (ТК) в ПИ идентификатор 67951.62.15, горска територия, с площ 5563 кв.м, НТП „Разсадник”, с цел напояване на 150 дка земеделски култури в ПИ 67951.62.14, горска територия, с площ 388118 кв.м, НТП „Разсадник”, с. Соколово, общ. Балчик, обл. Добрич, с възложител  „ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО БАЛЧИК“ ТП (отговорено от РИОСВ на 01.06.2023 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на дванадесет жилищни сгради за сезонно обитаване”, по една във всеки от новообразуваните УПИ, във връзка с изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор 68028.182.259, с площ 5921 кв.м, земеделска територия, НТП „Друг вид нива“, по КККР на с. Солник, общ. Долни чифлик и промяна на улична отсечка от О.Т. 97 до О.Т. 103 по РП на с. Солник, общ. Долни чифлик, с възложители Михайлов, Стоянов и Андреев (отговорено от РИОСВ на 26.05.2023 г.)
 • Съобщение за уведомление за ИП „Изграждане на зони за дългосрочно позициониране на въздухоплавателни средства (ВС) на Летище Варна (VAR) – ЕТАП 2: Етап 2.1. – МС Е1, Е2, Е3, Е4, Е5, Е6, Е7 и Е8; Етап 2.2. – МС Е9, Е10;  Етап 2.3. – МС Е11, Е12 и Е13; Етап 2.4. – МС Е14, Е15, Е16 и Е17; Етап 2.5. – МС Е21, Е22, Е23; Етап 2.6. – МС Е24, Е25 и Е26; Етап 2.7. – МС D01, D02; Етап 2.8. – МС W14 и W15; Етап 2.9. – МС W16, W17, W18, W19 и W20; Етап 2.10. – МС W10, W11; Етап 2.11. – МС W12 и W13; Етап 2.12. – МС W6, W7, W8 и W9; Етап 2.13. – МС W1, W2, W3, W4 и W5“ в УПИ I 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,21,22,23,24,25,26,28а, кв.1, идентичен с ПИ 00182.307.28, УПИ Іа-1,2,3,4,6,7,8,9,11, кв. 7, идентичен с ПИ 10135.214.11, УПИ І-12,28, кв. 1, идентичен с ПИ 00182.307.29, територия на транспорта, НТП „За летище, аерогара“, гр. Аксаково, обл. Варна, с възложител „ФРАПОРТ ТУИН СТАР ЕЪРПОРТ МЕНИДЖМЪНТ” АД (отговорено от РИОСВ на 31.05.2023 г.)
 • Съобщение за уведомление за ИП „Изграждане на надземна инсталация за пропан-бутан“ в ПИ 72624.611.102, урбанизирана територия, с площ 31945 кв.м, НТП „За хранително-вкусовата промишленост“, гр. Добрич, обл. Добрич, с възложител „ДОБРУДЖАНСКИ ХЛЯБ“ АД (отговорено от РИОСВ на 30.05.2023 г.)
 • Съобщение за изработване на проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатор: 52115.20.12, с площ 9.998 дка, земеделска територия, с НТП „нива“, местност „Блатото (Сазлъка)“, землище село Ново Оряхово, общ. Долни чифлик, обл. Варна, представено от Иванов, гр. Варна /отговорено от РИОСВ на 18.05.2023 г./
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение във връзка с промяна на предназначението на ПИ с идентификатор: 32490.47.15 (номер по предходен план: 047015), земеделска територия, с НТП „нива“ с площ 9.800 дка, в местност „Локвата“ по плана на с. Изворско, общ. Аксаково, обл. Варна, представено от „ЙОНИВЕЛ“ ООД, гр. Добрич /отговорено от РИОСВ на 19.05.2023 г./
 • Съобщение уведомление свързано с реализация на ИП касаещо „Ползване на водни количества/водовземане от съществуващ тръбен кладенец „Христо Бабадалиев – Каварна“ в поземлен имот с идентификатор: 35064.202.14, с площ 16.537 дка, земеделска територия, с НТП „Нива“, землище гр. Каварна, общ. Каварна, обл. Добрич, представено от ЗС  Бабадалиев, гр. Каварна (отговорено от РИОСВ на 19.05.2023г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Обособяване на цех за производство на месни и зеленчукови консерви с капацитет 1000 кг консерви на ден“, в поземлен имот с идентификатор 72624.603.25, с площ 778 кв. м, вид територия урбанизирана, НТП „За друг обществен обект, комплекс“, по КККР на гр. Добрич, с възложител “МАРАЙДА” ЕООД (отговорено от РИОСВ на 19.05.2023 г.)
 • Съобщение уведомление за изработване на КПИИ, вкл. самостоятелните части: Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) и инвестиционен проект за ПИ с идентификатор: 20599.6.21, с площ 23.519 дка, урбанизирана територия, с НТП „За складова база“, местност „Кърчанлъка“, землище село Дебелец, общ. Дългопол, обл. Варна, с цел промяна предназначението на имот от „За складова база“ в „За фотоволтаична централа и складова база“ и инвестиционен проект „За монтиране фотоволтаична централа върху земя, с мощност до 1 MW и складова база“ в ПИ с идентификатор: 20599.6.21, землище село Дебелец, общ. Дългопол, с възложител: „ГЕОМАКС БЪЛГАРИЯ“ ООД, гр. Варна /отговорено от РИОСВ на 17.05.2023 г./
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на тръбен кладенец за водовземане от подземни води“, в поземлен имот с идентификатор 14711.306.3, с площ 7760 кв. м, земеделска територия, НТП „Друг вид земеделска земя“, по КККР на гр. Генерал Тошево, за напояване на 410 дка земеделски култури, с възложител: “Агро-Бизнес Интернешънъл” ЕООД (отговорено от РИОСВ на 17.05.2023 г.)
 • Съобщение уведомление за ИП “Изграждане на складова-административна сграда 2“ в УПИ VIII-44, кв. 27, идентичен с ПИ 10135.4027.55, урбанизирана територия, с площ 3606 кв.м, НТП „За друг обществен обект, комплекс“, район „Владислав Варненчик“, гр. Варна, представено от „УЧМАГ“ ООД и „СЛАВ“ ООД (отговорено от РИОСВ на 17.05.2023 г.)
 • Съобщение уведомление за изработване на план-схема за електрификация и Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) на кабелна линия 20 kV от МКРУ монтирано до съществуващ СРС на ВЕЛ 20 kV „Вълчи дол Юг“, находящ се в ПИ 12574.501.1706, гр. Вълчи дол до БКТП в ПИ 70175.11.14, землище гр. Суворово, обл. Варна, представено от „ЕКО БАРАН“ ЕООД, село Тополи, общ. Варна /отговорено от РИОСВ на 09.05.2023 г./
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) e за „Изграждане на едно водовземно съоръжение – тръбен кладенец за добив на подземни води за напояване на земеделски култури“, в поземлен имот с идентификатор 30394.501.522, с площ 24225 кв. м, урбанизирана територия, НТП „За стопански двор“, по КККР на с. Захари Стояново, общ. Шабла, с възложител: ЗКПУ „ЗАХАРИ СТОЯНОВ“ (отговорено от РИОСВ на 16.05.2023 г.)
 • Съобщение уведомление за ИП „Изграждане на складови площи, паркинги за камиони и база“ в ПИ №№ 80861.5.156, 80861.5.157, урбанизирана територия, с обща площ 16896 кв.м, НТП „За друг вид производствен, складов обект“, с. Чернево, общ. Суворово, обл. Варна, с възложител „МТМ“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 15.05.2023 г.)
 • Съобщение уведомление на ИП касаещо „Увеличаване на капацитетните възможности на Клетка 1, част от Депо за неопасни отпадъци“ генерирани от дейността на ТЕЦ при „Солвей Соди“ АД, в поземлен имот № 006167 (идентичен на ПИ 80861.6.167), с площ 316.087 дка, с НТП „Депо за индустриални отпадъци“, местност „Дренака“, землище село Чернево, общ. Суворово, обл. Варна (отговорено от РИОСВ на 03.05.2023г.)
 • Съобщение уведомление за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор: 07598.112.14 (номер по предходен план: 112005, квартал: 3, парцел: V-5), с площ 5.234 дка, урбанизирана територия, с НТП „Нива“, ЗО „Луна“, землище гр. Бяла, обл. Варна, представено от „БЯЛА ВИСТА“ ЕООД, гр. Варна /отговорено от РИОСВ на 04.04.2023 г./
 • Съобщение уведомление свързано с  водовземане на подземни води чрез ново водовземно съоръжение – тръбен кладенец ТК “Ст. Славов – Каварна”, предвиден за изграждане в имот с идентификатор 35064.38.148 по КККР на гр. Каварна, община Каварна, представено от ЗП                  Славов (отговорено от РИОСВ на 04.05.2023 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) e за „Изграждане на ветроенергиен парк „Абрит“, включващ 24 броя вятърни генератори и съпътстващата инфраструктура към тях – фундаменти, кранови площадки, пътища за достъп, кабелни трасета (подземни и/или въздушни), подстанция, съоръжения за съхранение на ел. енергията и др.“, с възложител: „ЕЕ АБРИТ“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 27.04.2023 г.)
 • Съобщение уведомление за за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 72624.602.9032, землище гр. Добрич, обл. Добрич, представено от „МЕДЖИК ФЛЕЙМ“ ЕООД, гр. София /отговорено от РИОСВ на 31.03.2023 г./
 • Съобщение уведомление за изработване на проект за промяна на регулацията (ПР) на УПИ I, II, III и ул. „Елбрус“ от о.т. 95 до о.т. 102 и План за застрояване (ПЗ) на УПИ I-4033, кв. 135, гр. Шабла, представено от „ШАБЛА ХОУМС“ ООД, село Лозен, общ. Столична /отговорено от РИОСВ на 07.04.2023 г./
 • Съобщение уведомление за Изработване на проект за изменение Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване, одобрен със Заповед № 393/17.03.2017г. на кмета на община Аврен, в частта на УПИ V-22 „за жилищно строителство“ (идентичен на ПИ 04426.59.27, 04426.59.28, 04426.59.29, 4426.59.33, 04426.59.37, 04426.59.41, 04426.59.45, 04426.59.49, 04426.59.53, 04426.59.56, 04426.59.30, 04426.59.31, 04426.59.32, 04426.59.34, 04426.59.35, 04426.59.36, 04426.59.38, 04426.59.39, 04426.59.40, 04426.59.42, 04426.59.43, 04426.59.44, 04426.59.46, 04426.59.47, 04426.59.48, 04426.59.50, 04426.59.51, 04426.59.52, 04426.59.54, 04426.59.54, 04426.59.55 и 04426.59.57), кв. 59, землище село Близнаци, общ. Аврен, обл. Варна и за реализация на инвестиционно предложение свързано с “Жилищно строителство“ в разделените 29 бр. УПИ, в 3 новообразувани квартала, по плана на село Близнаци, общ. Аврен (отговорено от РИОСВ на 11.04.2023г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на офис сграда“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 00182.48.78, землище гр. Аксаково, обл. Варна (отговорено от РИОСВ на 06.04.2023г.)
 • Съобщение уведомление за изработване на проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлени имоти (ПИ) с идентификатори: 80861.1.217, 80861.1.209, 80861.7.10 и 80861.7.6, в землище село Чернево, общ. Суворово, обл. Варна /отговорено от РИОСВ на 04.04.2023 г./
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на жилищни сгради“ в ПИ с идентификатори: 83404.11.42 и 83404.10.80, местност  „До село“, землище село Шкорпиловци, общ. Долни чифлик, обл. Варна (отговорено от РИОСВ на 07.04.2023г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за приемане на отпадъци  с код 20 01 08 – Биоразградими отпадъци от кухни и заведения за обществено хранене и 20 01 25 – Хранителни масла и суровини, като суровина за производство на биодизел, с възложител „СЛЪНЧЕВИ ЛЪЧИ ПРОВАДИЯ” ЕАД (отговорено от РИОСВ на 24.04.2023 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП), в съответствие с разпоредбата на чл. 5, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Варна, информира за следното: І. По отношение изискванията на глава шеста от  Закона за опазване на околната среда (ЗООС) за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС): Приемам внесеното уведомление за информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, ДВ. бр. 25/2003г., изм. и доп.). Заявеното ИП е за изграждане на сграда за обществено ползване в ПИ № 10135.3512.69 по КККР на гр. Варна,  с възложител „Виница08“ ЕООД. (отговорено от РИОСВ на 24.04.2023 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) e за промяна на инвестиционните намерения по чл. 154, ал. 5 от ЗУТ за обект: Многофамилна жилищна сграда, в ПИ 10135.73.586, с площ 2805 кв. м, по КККР на град Варна, с възложител: “ГЛОБУС 21” ООД (отговорено от РИОСВ на 21.04.2023 г.)
 • Съобщение уведомление за „Изграждане на шоурум, складова база за промишлени стоки и офиси“, свързано с изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 32278.50.59, земеделска територия, с площ 6013кв.м, НТП „Нива“, гр. Игнатиево, общ. Аксаково, обл. Варна (отговорено от РИОСВ на 20.04.2023 г.)
 • Съобщение уведомление за „Изграждане на шоурум, складова база за промишлени стоки и офиси“, свързано с изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 32278.50.519, земеделска територия, с площ 8018 кв.м, НТП „Нива“, гр. Игнатиево, общ. Аксаково, обл. Варна (отговорено от РИОСВ на 20.04.2023 г.)
 • Съобщение уведомление за изграждане на девет жилищни сгради  в ПИ № 30627.15.98, 30627.15.99, 30627.15.100, 30627.15.101, 30627.15.103, 30627.15.104, 30627.15.105, 30627.15.106, 30627.15.107 по КККР на с. Здравец, общ. Аврен,  с възложител Маринова (отговорено от РИОСВ на 14.04.2023 г.)
 • Съобщение уведомление свързано с инвестиционно предложение (ИП) за разполагане на „Модулна станция за зареждане на гориво за ведомствени цели с обем 20 м³“, в поземлен имот с идентификатор № 05009.200.672, с площ 340 кв. м, земеделска територия, с начин на трайно ползване „За съоръжение на канализация“, по КККР на с. Божурец, общ. Каварна, представеното от “ТРЕЙШЪН КЛИФС ГОЛФ ЕНД СПА РЕЗОРТ” ЕАД (отговорено от РИОСВ на 11.04.2023 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) е за „Изграждане на резервоарно стопанство за денатуриран етилов алкохол към производствена сграда с идентификатор 10135.3514.56.1, находяща се в поземлен имот с идентификатор 10135.3514.56, по КККР на гр. Варна (част от УПИ I-1281, кв. 38 по плана на ЗПЗ, р-н „Младост“, гр. Варна), представеното от “БАЛЕВ КОРПОРЕЙШЪН” ЕООД (отговорено от РИОСВ на 11.04.2023 г.)
 • Съобщение уведомление свързано с изговяне и одобряване на ПУП-ПРЗ за УПИ IХ601„за озеленяване“,УПИ Х600„за смесено иредназн.“, УПИ ХI599„за общ.обслужване“, УПИ ХII598 „за обш. обслужване, УПИ ХIII597,,за смесено предпази.“, УПИ ХIV589„за общ.обслужваие“, УПИХV588„за общ.обслужване“, УПИ ХVI590„за жил.строителство”, УПИ ХVII587„за общ.обслужване“, УПИ ХIХ585„за жил.строителство“ кв. 53,11 м.р. гр.Варна и РУП за УПИ ХIV 589,,за общ. използване“ кв.53,11 м.р. гр.Варна (отговорено от РИОСВ на 12.04.2023г.)
 • Съобщение уведомление свързано с „Изграждане на поливна система и водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение в поземлен имот с идентификатор 68610.2.435 по кадастралната карта на с. Стаевци, общ. Шабла, обл. Добрич“ (отговорено от РИОСВ на 12.04.2023г.)
 • Съобщение уведомление свързано с „Изграждане на две еднофамилни жилищни сгради с гаражи, подземно застрояване, подпорни стени и огради към разрешени четири сгради“ в УПИ V-1388, 1389, кв. 52, идентичен с ПИ 10135.2526.2190, урбанизирана територия, с площ 3091 кв.м, НТП „Ниско застрояване (до 10 m)“, район „Приморски“, гр. Варна, с възложител Николова (отговорено от РИОСВ на 12.04.2023г.)
 • Съобщение уведомление свързано с изграждане на Повишаваща подстанция 33/110 kV в ПИ 39623.26.9 в урбанизирана територия в землището на с. Кремена, Община Балчик; на Възлова станция 110 kV в ПИ 10183.17.17, находящ се в землището на с. Василево, Община Генерал Тошево; на Електропроводна въздушна линия 110 kV, свързваща Повишаващата с Възловата станция; на две Електропроводни въздушни линии 110 kV за присъединяване на Възловата станция към Преносната електрическа мрежа 110 kV чрез разкъсване на съществуващата въздушна линия 110 kV “Дропла”; и на Подземни кабелни трасета средно напрежение 33kV между вятърните турбини и Повишаващата станция, находящи се в землищата на с. Кремена и с. Тригорци, Община Балчик, Област Добрич, с възложител „Тесса Енерджи” ООД (отговорено от РИОСВ на 11.04.2023г.)
 • Съобщение уведомление свързано с реализация на ИП „Изграждане на два жилищни комплекса с подземни гаражи“ в ПИ 10135.5502.660 и ПИ 10135.5502.661, урбанизирана територия, с обща площ 11808 кв. м, НТП „Високо застрояване (над 15 m)‘, район „Аспарухово“, гр. Варна, с възложител „АСПАРУХОВО ВИСТА ПАРК“ ООД  (отговорено от РИОСВ на 04.04.2023г.)
 • Съобщение уведомление свързано с проект за Подробен устройствен план – Изменение на план за застрояване (ПУП-ИПЗ) за ПИ с идентификатор: 77044.501.215 (номер по предходен план: 501.106; 501.194; 25.94, квартал: 12, парцел: II), с площ 5816 кв.м, урбанизирана територия, с НТП „Ниско застрояване – до 10м“, ул. „Осма“, село Хаджи Димитър, общ. Каварна, обл. Добрич, представено от „КАВАРНА ГРИЙН“ ООД, гр. Каварна /отговорено от РИОСВ на 13.03.2023 г./
 • Съобщение уведомление свързано с проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатор: 27125.26.1 (с площ 5.390 дка), земеделска територия, с НТП „нива“, местност „Боаз кърши“, землище с. Езерово, общ. Белослав, представено от „БАРИКА-ВАРНА“ ЕООД, гр. София /отговорено от РИОСВ на 24.03.2023 г./
 • Съобщение уведомление свързано с реализация на ИП касаещо касаещо „изграждане на Вятърен енергиен парк „Добротич уинд“ и съпътстващата ги инфраструктура, в землищата на селата Добротич, Михалич, Калоян, Изворник, Искър и Есеница, община Вълчи дол и селата Средно село и Момчилово, община Ветрино, област Варна, с възложител: „Добротич уинд“, гр. София (отговорено от РИОСВ на 16.03.2023г.)
 • Съобщение уведомление свързано с реализация на ИП „Промяна и реорганизация в работата на действащи животновъдни обекти за интензивно отглеждане на свине, разширение и увеличение на производствен капацитет за отглеждане на свине майки, подрастващи прасета и прасета за разплод“ в следните поземлени имоти:
  • ПИ 59.58 –  земеделска територия, НТП „За друг вид производствен, складов обект“;
  • ПИ 40885.9.66 – земеделска територия, НТП „За друг вид производствен, складов обект“;
  • ПИ 40885.9.68- земеделска територия, НТП „За друг вид производствен, складов обект“;
  • ПИ 40885.9.67- земеделска територия, НТП „За друг вид производствен, складов обект“;
  • ПИ 4059.59 – земеделска територия, НТП „Нива“;

  ПИ 40885.9.70- земеделска територия, НТП „За друг вид трайно насаждение“, с обща площ 145032 кв.м, с. Къпиново, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич, с възложител „АГРО СИП“ ООД в съответствие с разпоредбата на чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Варна. (отговорено от РИОСВ на 03.04.2023г.)

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на пет или шест еднофамилни къщи за 20 бр. обитатели“ в ПИ 39801.10.322, земеделска територия, с площ 4829 кв.м, НТП „Нива“, с. Кривини, общ. Долни чифлик, обл. Варна, с възложител Мирев (отговорено от РИОСВ на 03.04.2023 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на пристройка за две яслени групи към съществуваща сграда на Детска ясла № 7 „Роза“, находяща се в УПИ I „за детски дом и ясли“, кв. 14, идентичен с ПИ 10135.2553.81, урбанизирана територия, с площ 5466 кв.м, НТП „За обект за детско заведение“, район „Приморски“, гр. Варна, с възложител Община Варна (отговорено от РИОСВ на 29.03.2023 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на 6 бр. жилищни сгради“ в ПИ 30497.17.84, земеделска територия, с площ 3530 кв.м, НТП „Изоставена орна земя“,  с .Звездица, общ. Варна (отговорено от РИОСВ на 29.03.2023 г.)
 • Съобщение уведомление за доставка и монтаж на „Инсталация за оползотворяване на омазнен филтърен материал от производството на растителни масла (филтрацел и/или перлит) и утайка от филтрирано растително масло, и увеличаване на капацитета й чрез закупуване на една допълнителна преса“ в сграда (с обща площ 777 кв.м) с идентификатор 72624.603.211.1, находяща се в град Добрич, бул. „Трети март“ № 51, УПИ III, в квартал №262, Промишлена зона „Запад“ на гр. Добрич, свързано с изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ III, кв. 262, ПЗ „Запад“, гр. Добрич, представеното от “ОЙЛ ФУУД ТЕХНОЛЪДЖИС” ЕООД  (отговорено от РИОСВ на 24.03.2023 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на нова вятърна електрическа централа (ВяЕЦ) за производство на електрическа енергия „Атлас“, състояща се от 60 броя вятърни генератора, една или две подстанции, съпътстваща пътна и кабелна инфраструктура, монтажни площадки и въздушни и/или подземни кабелни линии за свързване на електрическите подстанции към мрежата и ПУП-ПЗ за имотите предмет на ИП, представеното от “В-РИДИУМ АТЛАС ЕНЕРДЖИ” ООД (отговорено от РИОСВ на 23.03.2023 г.)
 • Съобщение уведомление за “Изграждане на жилищни сгради“ свързано с изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/, с. Топола, общ. Каварна, представено от Тодоров (отговорено от РИОСВ на 17.03.2023 г.)
 • Съобщение уведомление за „Изграждане на общински път за връзка от уличната мрежа на с. Поляците, общ. Дългопол до ПИ 57457.129.983 (терен на „Хидрострой“ АД)“, представено от „ХИДРОСТРОЙ“ АД (отговорено от РИОСВ на 17.03.2023 г.)
 • Съобщение уведомление за изграждане на сгради със смесено предназначение съдържащи  – част общежитие от самостоятелни жилищни единици, открити и закрити паркоместа, гаражи и търговски обекти в УПИ V-240056, кв.10, /ПИ 10135.4024.101/ по КККР на гр. Варна,  с възложител „Майт“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 17.03.2023 г.)
 • Съобщение уведомление за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхват по смисъла на чл. 44, ал. 2 от ПНП на ОУП на Община Варна: поземлени имоти с идентификатори: 72709.46.8,  72709.46.9, 72709.46.11, 72709.46.12, 72709.46.14, 72709.46.15, 72709.46.16, 72709.46.20, 72709.46.21, с обща площ 35.196 дка, с НТП „Ниви“ и ПИ 72709.46.27 и 72709.46.31, с обща площ 2.823 дка, с НТП „Селскостопански, горски, ведомствен път“, местност „Каракуш  тепе“, землище село Тополи, общ. Варна /отговорено от РИОСВ на 07.03.2023 г./
 • Съобщение уведомление за уведомление свързано с реализация на ИП касаещо „Предварително раздробяване и рециклиране на строителни отпадъци“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 27125.504.2, с площ 1505 кв.м, урбанизирана територия, с НТП „За складова база“, по КККР на село Езерово, общ. Белослав (отговорено от РИОСВ на 27.02.2023г.)
 • Съобщение уведомление за ИП  „Изграждане на конна база, тренировъчен плац, заведение за хранене и стопански постройки“, свързано с изработване на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на ПИ 04426.29.6, земеделска територия, с площ 4237 кв.м, НТП „Нива“, с. Аврен, общ. Аврен, обл. Варна, представено от Тишев  (отговорено от РИОСВ на 16.03.2023г.)
 • Съобщение уведомление за ИП “Изграждане на складова-търговска база с автопарк и сервиз“ в ПИ 87518.27.20, земеделска територия, с площ 16978 кв.м, НТП „Нива“, с. Яребична, общ. Аксаково, обл. Варна, с възложител Ефендулов (отговорено от РИОСВ на 16.03.2023г.)
 • Съобщение уведомление за ИП  „Изграждане на ваканционно селище с жилищни сгради, обект за обществено хранене и паркинг“, свързано с изработване на Подробен устройствен план –план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на ПИ 00084.63.28, земеделска територия, с площ 6599 кв.м, НТП „Изоставена нива“, ПИ 00084.63.29, земеделска територия, с площ 9769 кв.м, НТП „Изоставена нива“ и ПИ 00084.61.70, земеделска територия, с площ 21909 кв.м, НТП „Пасище“, с . Аврен, общ. Аврен, обл. Варна, представено от „МАЙСТОР НЕСКРОМНИЙ“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 15.03.2023г.)
 • Съобщение уведомление за ИП  „Изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец“ в ПИ 57550.32.10, земеделска територия, с площ 7716 кв.м, НТП „Нива“, с. Попгригорово, общ. Добричка, обл. Добрич, с цел водоснабдяване на дестилерия и напояване на 195 дка маточина и 209,892 дка царевица, с възложител: ЕТ „СЛАВЯНА СТАТЕВА“ (отговорено от РИОСВ на 13.03.2023г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на детска градина“ в УПИ XXX-362,140, в кв. 6 по плана с. Бенковски, общ. Аврен, представеното от Дишков (отговорено от РИОСВ на 10.03.2023 г.)
 • Съобщение уведомление за изработване на Програма за управление на отпадъците (ПУО) на Община Провадия, за периода 2021-2028г, представено от Община Провадия /отговорено от РИОСВ на 24.02.2023 г./
 • Съобщение уведомление за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор: 04426.34.140, с площ 5.979 дка, земеделска територия, с НТП „Нива“, местност „Узун алан“, землище село Близнаци, общ. Аврен, обл. Варна, представено от Вълчева, гр. Варна /отговорено от РИОСВ на 22.02.2023 г./
 • Съобщение уведомление свързано с ИП „Изграждане на приют за бездомни кучета“, свързано с изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване /ПУП-ПЗ/ в обхвата на ПИ 02508.55.69, урбанизирана територия, с площ 17090 кв.м, НТП „За друг вид производствен, складов обект“, гр. Балчик, обл. Добрич, с възложител Община Балчик  (отговорено от РИОСВ на 08.03.2023г.)
 • Съобщение уведомление за „Създаване на школа за курсове по роботика, информатика и програмиране“ в ПИ 00182.502.46, урбанизирана територия, с площ 438 кв.м, НТП „Ниско застрояване (до 10 m)“, гр. Аксаково, обл. Варна, с възложител „ЕКОЛОГИЧНИ РЕШЕНИЯ ССГ“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 07.03.2023г.)
 • Съобщение уведомление за изработване на проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатор: 39829.2.180, с площ 23.001 дка, земеделска територия, с НТП „нива“, местност „Буков дол“, землище село Кривня, общ. Провадия, обл. Варна, представено от „Б 102“ ЕООД, гр. Варна /отговорено от РИОСВ на 24.02.2023 г./
 • Съобщение уведомление за изработване на проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ), представено от „Б 101“ ЕООД, гр. Варна  /отговорено от РИОСВ на 24.02.2023 г./
 • Съобщение уведомление свързано с „Изграждане на търговска сграда със складова база“ в ПИ 27125.27.1, урбанизирана територия, с площ 4001 кв.м, НТП „За търговски обект, комплекс“, с. Езерово, общ. Белослав, обл. Варна, с възложител „БГ ИМОТИ 2022“ ЕООД  (отговорено от РИОСВ на 01.03.2023г.)
 • Съобщение уведомление за „Изграждане на ново водовземно съоръжение – тръбен кладенец за земеделски нужди”, в ПИ 35064.501.9885, гр. Каварна, обл. Добрич, с възложител „АГРОКООПЕРАТИВ – НИК“ ООД (отговорено от РИОСВ на 24.02.2023 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за промяна предназначение и преустройство на магазин за промишлени стоки с идентификатор 10135.1506.110.1.17, находящ се в ПИ 10135.1506.110 по КККР на гр. Варна в медицински център, с възложител: “МЦ МЕДИКЪЛ ПЛЮС” ЕООД (отговорено от РИОСВ на 24.02.2023 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) свързано с  провеждане на рекултивационни дейности по възстановяване на нарушен терен ПИ № 61741.18.14, по КККР на с. Разделна, м-ст ‘‘Боджака”, общ. Белослав”,  с възложител на ИП: „ИНТЕРКОМ ГРУП“ ООД (отговорено от РИОСВ на 24.02.2023 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП), представено от «СТАРТ» АД, гр. София (отговорено от РИОСВ на 14.02.2023г.)
 • Съобщение уведомление за изработване на проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 80861.7.36, в землище село Чернево, общ. Суворово, обл. Варна, представено от „СУВОРОВО СОЛАР“ ЕООД, гр. Пловдив /отговорено от РИОСВ на 15.02.2023 г./
 • Съобщение уведомление за изработване на проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлени имоти (ПИ) с идентификатори: 80861.1.93, 80861.1.50, 80861.1.140 и 80861.1.1, в землище село Чернево, общ. Суворово, обл. Варна, представено от „СУВОРОВО СОЛАР“ ЕООД, гр. Пловдив /отговорено от РИОСВ на 15.02.2023 г./
 • Съобщение уведомление за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ), представено от «АГРАРРОЕВ» ЕООД, село Старо Оряхово, общ. Долни чифлик /отговорено от РИОСВ на 07.02.2023 г./
 • Съобщение за уведомление свързано с изработване на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ), в съответствие с разпоредбата на чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Варна, представено от община Девня (отговорено от РИОСВ на 07.02.2023г.)
 • Съобщение за уведомление свързано с „Преустройство и смяна на предназначение на училище в дом за стари хора и обслужваща сграда” в УПИ I -1, кв.34, с. Боряна, община Дългопол, област Варна, представено от „ДЖИКТИ“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 06.02.2023г.)
 • Съобщение за уведомление свързано с  монтаж на линия за производство на PVC тръби и маркучи в рамките на съществуваща производствена сграда в поземлен имот 72624.603.22 по КККР на гр. Добрич, общ. Добрич, обл. Добрич, представено от „КЮ ПЛАСТИК“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 06.02.2023г.)
 • Съобщение за уведомление свързано с реализация на ИП касаещо „Инсталация за производство на прегрята пара, чрез оползотворяване на алтернативни горива от неопасни отпадъци и/или биомаса“ в поземлени имоти с идентификатори: 20482.505.23, 20482.505.29 и 20482.505.318 по КККР на гр. Девня, с възложител: „Девня Енерджи” ЕАД, гр. Девня, гр. Девня (отговорено от РИОСВ на 30.01.2023г.)
 • Съобщение за уведомление свързано с реализация на ИП касаещо „Промяна предназначение на част от хотел (самостоятелен обект с идентификатор: 10135.1210.2.2) в Хоспис – дом за възрастни хора с физически увреждания“ в УПИ VII-938 (идентичен на ПИ с идентификатор: 10135.2564.1210), кв. 55, по плана на „Вилна зона“, гр. Варна, с възложител: «ЕВД-КОСТАДИНОВ» ЕООД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 01.02.2023г.)
 • Съобщение за уведомление свързано с изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор: 21988.501.5 (номер по предходен план: 5, квартал: 1, парцел IX), по плана на село Долище, общ. Аксаково, обл. Варна, с цел разделяне/делба на нови 28 бр. УПИ за индивидуално жилищно застрояване и осигуряване на транспортен достъп до тях, с възложител: „ХОТЕЛСКО-МЕНИДЖЪРСКА КОМПАНИЯ“ ЕООД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 27.01.2023г.)
 • Съобщение за уведомление за изработване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за „Елементи на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизирани територии, за изграждане на обект: „Уличен водопровод и външно кабелно ел. захранване“ – трасе преминаващо през имоти в землището на село Приселци, общ. Аврен, обл. Варна, с възложител: „ЗЕЛЕНИЯТ ДОМ“ ООД, гр. Варна /отговорено от РИОСВ на 02.02.2023 г./
 • Съобщение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлени имоти с идентификатори: 10135.2623.750 и 10135.2623.752, с обща площ 1.027 дка, урбанизирана територия, с НТП „Ниско застрояване“, С.О. „Горна трака“, местност „Коджа тепе“, район „Приморски“, гр. Варна, с цел „жилищно строителство“, при съобразяване с плана на С.О. „Траката“, С.О. „Горна трака“ и С.О. „Ваялар“, одобрен с Решение № 551-6/26 и 27.07.2012г. на Общински съвет-Варна, общ. Варна, с възложител: Ш. Лумерман, гражданка на Р. Полша /отговорено от РИОСВ на 27.01.2023 г./
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец ТК-1 „Гами – Добрич“, в ПИ с идентификатор 72624.621.358, с площ 903 кв. м, урбанизирана територия, с НТП „Ниско застрояване (до 10 m)“, по КККР на град Добрич, представеното от „ГАМИ 2018“ ООД (отговорено от РИОСВ на 01.02.2023 г.)
 • Съобщение уведомление за ИП за изграждане на сградa със смесено предназначение – офиси, търговски обекти, подземни и надземни паркоместа, творчески ателиета и жилищни апартаменти, в ПИ 10135.4022.132, с площ 6770 кв. м, по КККР на град Варна, представеното от “МЕНАТУОРК ПРОДЖЕКТ” АД (отговорено от РИОСВ на 31.01.2023 г.)
 • Съобщение уведомление за ИП за изграждане на сграда със смесено предназначение съдържаща  – жилищна част, част общежитие от самостоятелни жилищни единици, открити и закрити паркоместа, гаражи и трафопост в УПИ XIV-873, „за смес. строителство“,  (ПИ 10135.2508.873), кв. 36, с.о. „Сотира“, гр. Варна, с възложители: Ан. Кънчев, Р. Кънчев и Р. Кънчева (отговорено от РИОСВ на 27.01.2023 г.)
 • Съобщение уведомление е свързано с реализация на ИП свързано с изграждане на „Вилно селище, състоящо се от 6 бр. масивни сгради“ в поземлен имот с идентификатор: 21988.128.61, с площ 6.611 дка, земеделска територия, с НТП „За друг вид застрояване“, местност „Клиентовски път“, землище село Долище, общ. Аксаково, обл. Варна, представено от Ст. Банчев (отговорено от РИОСВ на 23.01.2023г.)
 • Съобщение уведомление за ИП за   “Изграждане на път”, в ПИ 70175.11.29 по КККР на гр. Суворово, община Суворово, област Варна, свързано с изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП)  – парцеларен план  (ПП) в обхвата на ПИ 70175.11.29 по КККР на гр. Суворово, представеното от община Суворово (отговорено от РИОСВ на 25.01.2023 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Добавяне на летяща пепел в производството на бетон“, в съществуващ бетонов възел, в поземлен имот с идентификатор 72709.516.998, урбанизирана територия, с НТП „За друг вид производствен, складов обект“, с площ 9996 кв. м, по КККР на с. Тополи, общ. Варна, представеното от “ПОЛИМИКС ВАРНА” ООД (отговорено от РИОСВ на 20.01.2023 г.)
 • Съобщение  ИП касаещо „Изграждане на нова площадка за събиране, съхраняване на ОЧЦМ, НУБА, ИУЕЕО и неопасни отпадъци – метални опаковки (отпадъци от хартия, картон, пластмаса) и сортиране и рязане на ОЧЦМ“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 10135.4510.608, с площ 1153 кв.м, урбанизирана територия, с НТП „Ниско застрояване – до 10м“, ЗПЗ, район „Вл. Варненчик“, гр. Варна, с възложител:«КИРОВ СКРАП» ЕООД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 10.01.2023г.)
 • Съобщение  проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор: 07257.501.907 (номер по предходен план: 07257.501.843, квартал: 70, парцел: XV-96), с площ 8430 дка, урбанизирана територия, с НТП „Ниско застрояване до 10м“, стопански двор, землище село Българево, общ. Каварна, обл. Добрич, с цел предвиждане на ограничителни линии в имота с предназначение за „Производствено-складова дейност /ПСД/“ в устройствена зона „Пч“, при следните устройствени показатели: Пзастр. до 80%, Кинт до 2.5, Позелен. мин. 20%, начин на застрояване „е“ и „с“, с възложител: Г. Георгиев /отговорено от РИОСВ на 06.01.2023 г./
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на жилищен комплекс и детска градина“, свързано с изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на УПИ IV-519, кв. 153, идентичен с ПИ 10135.5506.519, урбанизирана територия, с площ 12153 кв.м, НТП „За друг обществен обект, комплекс“, район „Аспарухово“, гр. Варна, с цел отреждане на имота „за жилищен комплекс и детска градина“ и улична регулация между о.т. 91 и о.т. 92 и о.т.92 и о.т. 93, с възложител „ВИЛИТЕ ПАРК“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 20.01.2023 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Промяна предназначението на офис 3А в дентален център“ находящ се в съществуваща сграда в ПИ 10135.2562.277, урбанизирана територия, с площ 2196 кв.м, НТП „За друг обществен обект, комплекс“, район „Приморски“, гр. Варна, представеното от „АЙ ЕНД ДИ ЕСТЕТИКС“ ООД (отговорено от РИОСВ на 18.01.2023 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Ремонт, реконструкция, пристройка и промяна предназначението на съществуващ магазин в търговски комплекс и стаи за настаняване“ в УПИ XV-136, кв. 24 по плана на с. Неофит Рилски, общ. Ветрино, обл. Варна, представеното от „ПЛИСКА СЪРВИСИС“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 18.01.2023 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за изграждане на „Сграда със смесено предназначение“, в ПИ 10135.4022.114, с площ 942 кв. м, земеделска територия, с НТП „Нива“, по КККР на град Варна, представеното от „ГАРДЕНИЯ РЕЗИДЕНС“ ООД (отговорено от РИОСВ на 04.01.2023 г.)
 • Съобщение уведомление касаещо „Изграждане на площадка за съхраняване и третиране на собствени отпадъци генерирани от дейността на дружеството и събиране и съхраняване на отпадъци – резултат от корабоплавателна дейност“ в част от поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 10135.5501.445, с площ 115763 кв.м, урбанизирана територия, с НТП „За ремонт и поддържане на транспортни средства“, ЮПЗ, район Аспарухово, гр. Варна, с възложител: КРЗ «ОДЕСОС» АД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 22.12.2022г.)
 • Съобщение уведомление за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлени имоти с идентификатори: 70175.8.336 и 70175.8.332, в землище гр. Суворово и допълнителна информация за реализация на инвестиционно предложение за “Отглеждане на животни – яребици и фазани“ в същите имоти, с възложител: Я. Великов, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 22.12.2022г.)
 • Съобщение уведомление касаещо „Увеличаване площта на съществуваща площадка (находяща се в ПИ72709.516.1021) за извършване на дейности с отпадъци и разширяване дейността на дружеството с добавяне на нови отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), строителни отпадъци и отпадъци с код 15 01 10* (опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества)“ в ПИ с идентификатори: 72709.516.1021, 72709.516.1022, 72709.516.1023, село Тополи, общ. Варна, обл. Варна, Западна Промишлена зона, с възложител: «ЕВРО ИМПЕКС-ВАРНА» ООД, гр. София (отговорено от РИОСВ на 21.12.2022г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Разполагане на преместваем обект колонка и резервоар за модулна станция за дизелово гориво, за надземен монтаж с вместимост 10 м³“ в поземлен имот (ПИ) 12574.501.96 по КККР на гр. Вълчи дол, с възложител: „БГ АГРО ЗЕМЕДЕЛСКА КОМПАНИЯ“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 19.12.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 18160.110.64, в землището на село Гурково, общ. Балчик, обл. Добрич, представено от „АРГУС-94“ ЕООД, гр. Балчик /отговорено от РИОСВ на 14.12.2022 г./
 • Съобщение уведомление свързано с реализация на ИП касаещо „Обособяване на площадка за събиране, съхранение и третиране на отпадъци от дървесина“ в поземлен имот с идентификатор: 72709.516.1031 (номер по предходен план: 269, квартал: 39, парцел: Х), с площ 20427 кв.м, урбанизирана територия, с НТП „За друг вид застрояване“, ЗПЗ, село Тополи, общ. Варна, представено от «КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ» ЕООД, гр. Бургас (отговорено от РИОСВ на 09.12.2022г.)
 • Съобщение уведомление свързано с реализация на ИП касаещо „Изграждане на медицински център“ в „Сграда със смесено предназначение“ в УПИ VI (идентичен на ПИ 10135.3511.578), кв. 15, по плана на ж.к. „Възраждане“, I м.р., гр. Варна, представено от „ДИСКАВЪРИ 2021“ ЕООД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 13.12.2022г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за изграждане на едно водовземно съоръжение-тръбен кладенец в ПИ идентификатор 32278.23.8, землище на гр. Игнатиево, общ.Аксаково, обл. Варна, представено от „ДИН-ВАРНА“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 16.12.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) е за „Изграждане на 12 броя еднофамилни жилищни сгради“ в поземлен имот с идентификатор 04426.100.224, с площ 3782 кв. м, урбанизирана територия, с НТП „Ниско застрояване (до 10 m)“, по КККР на с. Близнаци, общ. Аврен, представеното от Тодорова, “КАНГЕН БЪЛГАРИЯ” ЕООД и “БУЛМЕНИНГ” ЕООД, (отговорено от РИОСВ на 12.12.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Преустройство и промяна предназначение на аптека в цех за пакетиране на ядки и сушени плодове“, в УПИ XIII-318, кв.29, с площ 1818 кв.м, по плана на с. Доброплодно, общ. Ветрино, обл. Варна, представеното от Георгиев (отговорено от РИОСВ на 09.12.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за изграждане на водовземно съоръжение за добив на подземни води и жилищна сграда в  ПИ 37099.504.1088 с площ от  1361 кв.м разположен в границите на СО, м. Сухата чешма, с. Кичево, общ. Аксаково, представено от Панайотов (отговорено от РИОСВ на 12.12.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) свързано с изграждане на сграда със смесено предназначение съдържаща  – част общежитие от самостоятелни жилищни единици, магазини, открити и закрити паркоместа, в УПИ V-522, кв. 21 по плана на жк Вл. Варненчик  (ПИ 10135.4505.464), гр. Варна, с възложител: „ШАТРА 28“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 12.12.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) “Изграждане на пет вилни сгради“ и изработване на проект на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор: 30627.50.69, земеделска територия, с НТП „нива“, с обща площ 4.999 дка, местност „Водаджия“, землище село Здравец, общ. Аврен (отговорено от РИОСВ на 06.12.2022г.)
 • Съобщение уведомление за проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор: 07598.62.78 (номер по предходен план: 60078), с площ 14.817 дка, земеделска територия, с НТП „Нива“, местност „Качи Велко“, землище гр. Бяла, общ. Бяла, обл. Варна, представено от „ДАРМАТЕКС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, гр. София /отговорено от РИОСВ на 28.11.2022 г./
 • Съобщение уведомление за ИП във връзка с промяна на предназначението на ПИ с идентификатор: 14667.17.156 (номер по предходен план: 000013), земеделска територия, с НТП „пасище“ с площ 717.243 дка, в местност „Калафата“ землище на с. Генерал Киселово, общ. Вълчи дол, обл. Варна, представено от „СМВ ГРУП“ ООД, гр. Варна /отговорено от РИОСВ на 28.11.2022 г./
 • Съобщение уведомление за проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ), представено от Тинева, село Старо Оряхово, общ. Долни чифлик /отговорено от РИОСВ на 18.11.2022 г./
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) свързано с реализация на ИП касаещо „Обособяване на площадка за третиране на отпадъци от ИУЕЕО, ОЧЦМ, ИУМПС и неопасни отпадъци от опаковки“ на територията на поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 20482.505.331, с площ 14998 кв.м, урбанизирана територия, с НТП „За друг вид производствен, складов обект“, Промишлена зона-юг, в гр. Девня, общ. Девня, обл. Варна, представено от «МЕТАЛ КОМЕРС» ООД (отговорено от РИОСВ на 02.12.2022г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на площадка за извършване на дейности по събиране и съхраняване на излезли от употреба гуми и гумени отпадъци“ в ПИ 70175.117.13, урбанизирана територия, с площ 13280 кв.м, НТП „За друг вид застрояване“, гр. Суворово, обл. Варна, представеното от „ЕКО ВИА АГРО“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 07.12.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на площадка за съхранение на отпадъци от черни метали“ на пристанищен терминал „Леспорт“, находящ се в ПИ 72709.514.163, територия на транспорта, с площ 124000 кв.м, НТП „За пристанище“, с. Тополи, общ. Варна, обл. Варна, представеното от „СТОМАНА ИНДЪСТРИ“ АД (отговорено от РИОСВ на 06.12.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на работилница за готови, полуготови и замразени храни, административна сграда със снек-бар, складова база с гаражи, жилищна сграда, битовка и паркинг“ в ПИ 03811.11.128, земеделска територия, с площ 4499 кв.м, НТП „Нива“, с. Бенковски, общ. Аврен, обл. Варна, с възложител Ибрямов (отговорено от РИОСВ на 01.12.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на автогара и търговски център“ в УПИ за „културен дом и парк“, кв. 53, идентичен с ПИ 20482.501.810, урбанизирана територия, с площ 6916 кв.м, НТП „За административна сграда, комплекс“, гр. Девня, общ. Девня, обл. Варна, представеното от Община Девня (отговорено от РИОСВ на 30.11.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Преустройство и модернизация на съществуваща комплексна автоснабдителна станция“ в ПИ 58445.502.259, урбанизирана територия, с площ 1425 кв.м, НТП „Ниско застрояване (до 10 m)“, с. Приселци, общ. Аврен, обл. Варна, представеното от „БЕНИТА ОЙЛ“ ООД (отговорено от РИОСВ на 30.11.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на железопътен коловоз, обслужващ ново складово стопанство“ в УПИ III-356 ”за пристанище”, кв.4, по плана на ЮПЗ, гр.Варна, представеното от „ОДЕСОС ПМБ“ЕАД. (отговорено от РИОСВ на 30.11.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на медицински център и жилищно строителство“, във връзка с изработване на проект на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ в обхвата на УПИ XXXIV-508, кв. 47 по плана на гр. Провадия, представеното от “М Дент – Амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ по дентална медицина” ЕООД (отговорено от РИОСВ на 24.11.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за изграждане на „Газово стопанство за пропан-бутан“ в поземлен имот с идентификатор 72624.610.752, с площ 38146 кв. м, урбанизирана територия, с начин на трайно ползване „Поземлен имот със смесен начин на трайно ползване“ по КККР на гр. Добрич, общ. Добрич, представеното от „САВИМЕКС“ ЕООД  (отговорено от РИОСВ на 23.11.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за изграждане на център за екологичен туризъм и релаксация в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 83017.49.29, с площ 3971 кв.м, земеделска земя, с начин на трайно ползване „Друг вид нива“, по КККР на гр. Шабла, общ. Шабла, представеното от  Петкова (отговорено от РИОСВ на 23.11.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) е за “Разширение, реконструкция и модернизация на рибарско пристанище „Чайка“, град Бяла“ и свързаните с него укрепване на свлачище и брегоукрепване, Първи етап: гр. Бяла – укрепване свлачище и брегоукрепване; Втори етап: „Реконструкция и модернизация на рибарско пристанище „Чайка“ и техническа инфраструктура за пристанищни нужди, с възложител: Община Бяла (отговорено от РИОСВ на 17.11.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за изработване на КПИИ, включващ следните самостоятелни части:
  1. Инвестиционен проект за „Изграждане на фотоволтаична централа, с мощност 1.9 MWp за производство на ел. енергия“ в новообразуван УПИ VI-за фотоволтаична централа, кв. 63, по плана на село Боряна, общ. Дългопол, обл. Варна, и

  2. Проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ), с цел обединяване на УПИ II (с площ 1380 кв.м), III – ТПК и поща (с площ 1050 кв.м), IV – Селкооп и ресторант (с площ 1050 кв.м) и V – махаленско училище (с площ 14200 кв.м), в УПИ VI-за фотоволтаична централа, с възложител: „ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ВИЖЪН“ ООД, гр. Варна /отговорено от РИОСВ на 09.11.2022 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) е за „Сгради за производствени дейности и офиси в УПИ XX-311 и сграда за производствени и учебни дейности в УПИ XXI-311, в кв. 2 по плана ЮПЗ (ПИ с идентификатор 10135.5501.311 по КККР на гр. Варна), свързано с изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за изменение на УПИ XVI-277,280, кв. 2 и улична регулация от ос. т. 208 на север до границата с ПИ 10135.5501.311 по плана на ЮПЗ, гр. Варна, с възложител: “БУЛПОРТ ЛОГИСТИКА” АД (отговорено от РИОСВ на 08.11.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Обособяване на площадка за разполагане на съдове за разделно събиране на масово разпространени отпадъци от физически и юридически лица“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 20482.505.612, по КККР на гр. Девня, общ. Девня, обл. Варна, с възложител: „АГРО ПЛАНТ ИНВЕСТ“ ЕООД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 02.11.2022г.)
 • Съобщение уведомление за  инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на сграда със смесено предназначение, в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10135.2552.5616, урбанизирана територия, с площ 771 кв. м, по КККР на гр. Варна (УПИ III-2621,2622 „за автосервиз, автомивка, кафене, търговия и жил. строителство“, кв. 253, по плана на кв. ‚Изгрев“ – II м.р., гр. Варна), представеното от  Чапкънов, Чапкънов,  Чапкънов и “ФРЕЙМ СЪЛЮШЪНС” ООД
 • Съобщение уведомление за  инвестиционно инвестиционно предложение (ИП) свързано с изграждане на сграда за учебни танцови зали и топла връзка към СУ за ХНИ “Константин Преславски” находяща се в УПИ I “за хуманитарна гимназия”, кв. 410 но плана на 4-ти м.р., р-н “Одесос”, общ. Варна – етапно изпълнениеа, с възложители на ИП:  СУХНИ “КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ“ и ОБЩИНА ВАРНА (отговорено от РИОСВ на 04.11.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за  инвестиционно предложение (ИП) свързано с  изграждане на „Сграда за обществено обслужване“ в ПИ №10135.3512.271, с площ 740 кв. м, кв. 16 /идентичен с УПИ 11-271/, трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – за друг вид застрояване, град Варна, община Варна, област Варна,  с възложител на ИП: „ФИЛВИК“ АД (отговорено от РИОСВ на 03.11.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за  изработване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за „Елементи на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизирани територии, за изграждане на обект: „Уличен водопровод и външно кабелно ел. захранване, средно напрежение по улична мрежа“ – трасе преминаващо  през имоти в землището на село Приселци, общ. Аврен, обл. Варна, представено от ОБЩИНА АВРЕН /отговорено от РИОСВ на 20.10.2022 г./
 • Съобщение уведомление за свързано с „Разполагане на преместваем обект „Колонка и резервоар за модулна станция, за дизелово гориво за надземен монтаж“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 10183.125.34 (номер по предходен план: 125034), с площ 1740 кв.м, урбанизирана територия, с НТП „За стопански двор“, по плана на село Василево, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич, представено от „АГРОЗ“ ЕООД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 26.10.2022г.)
 • Съобщение уведомление инвестиционно предложение (ИП) за „Обособяване на площадка за разполагане на съдове за разделно събиране на масово разпространени отпадъци от физически и юридически лица“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 20482.505.612, по КККР на гр. Девня, общ. Девня, обл. Варна, представено от „ЕКОХИМ-ДЕВНЯ“ ООД, село Старо Оряхово, общ. Долни чифлик (отговорено от РИОСВ на 24.10.2022г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) свързано с  промяна предназначение на търговски обект – магазин с идентификатор 10135.2563.1902.1.4 в амбулатория за групова практика – първична дентална помощ в сграда в УПИ XXX- 322=1902, кв. 40 по плана на 21-ви м.р. гр. Варна,  с възложител на ИП: „РОНИ-СТА“ ООД (отговорено от РИОСВ на 02.11.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Монтаж на надземен резероар за дизелово гориво“ в ПИ 72709.510.206, урбанизирана територия, с площ 25388 кв.м, НТП „За друг вид застрояване“, с .Тополи, общ. Варна, с възложител „ЕКАРИСАЖ ВАРНА“ ООД (отговорено от РИОСВ на 28.10.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на сграда за обществено обслужване“, свързано с изработване на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на УПИ XVI-104, кв. 7, идентичен с ПИ 10135.4508.104, урбанизирана територия, с площ 1250 кв.м, НТП „Нива“, район „Владислав Варненчик“, гр. Варна, представено от „М КАР ВАРНА“ ООД (отговорено от РИОСВ на 28.10.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за изграждане на  пет броя жилищни сгради в ПИ 10135.2016.56, по КККР на гр. Варна, свързано с промяна в НТП на ПИ  10135.2016.56, с одобрен ПУП-ПРЗ с Решение № 734-3, Протокол № 20-26/27.07.2017 г, представено от Савов, Костелянчик, Костелянчик, Белева, Костелянчик, Костелянчик (отговорено от РИОСВ на 27.10.2022 г.)
 • Съобщение уведомление свързано с реализация на ИП касаещо с „Водовземане от съществуващ сондажен кладенец – СК „Екобокс трейдинг-Щипско“ в поземлен имот с идентификатор: 84022.20.142, с площ 210.335 дка, земеделска територия, с НТП „Овощна градина“, местност „До село“, землище село Щипско, общ. Вълчи дол, обл. Варна, с цел водоползване за капково напояване на овощна градина, с площ 175 дка, засята със сливи, с възложител:„ЕКОБОКС ТРЕЙДИНГ“ ЕООД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 17.10.2022г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) свързано с „Обособяване на площадка за временно съхранение и претоварване на неопасни отпадъци от територията на Община Добрич, временно съхранение на опасни отпадъци, отпадъци от ИУЕЕО и НУБА“, в гр. Добрич, с възложител:„УЕЙСТ СОЛЮШЪНС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, град София (отговорено от РИОСВ на 19.10.2022г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП)  за „Монтиране на котел с мощност 400 kW и резервоар за дизелово гориво към него (5 м³) към системата за подгряване на битум до сграда с идентификатор 10135.5501.240.4 и смяна на съхраняваното в резервоар № 15 гориво в Петролна база Варна в ПИ с идентификатор 10135.5501.239 по КККР на гр. Варна, представеното от „ПЕТРОЛЕН ТЕРМИНАЛ ВАРНА“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 19.10.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на сграда със смесено предназначение с подземни гаражи“ в УПИ XXVIII-1789 „за сграда за смесено предназначение“, кв. 6, идентичен с ПИ 10135.2563.1798, урбанизирана територия, с площ 462 кв.м, НТП „За друг обществен обект, комплекс“, район „Приморски“, гр. Варна, с възложител „ДОМ МЕНИДЖМЪНТ КОНСУЛТИНГ“ ООД (отговорено от РИОСВ на 19.10.2022г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане жилищни сгради“ в  поземлен имот № 00182.34.65, с площ от 29850 кв.м, по плана на гр. Аксаково, общ. Аксаково, обл. Варна, с възложител на ИП:  „ЕСКУАЙЪР ИНВЕСТМЪНТС“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 18.10.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) “Изграждане на работилница, стопанска постройка и административна сграда”, в ПИ 05061.210.17 по КККР на с. Божурово, община Добричка, област Добрич, с възложител на ИП „СИ АГРО 2011“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 18.10.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) свързано с изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) съдържащ следните самостоятелни части:
  1. ПУП-ПЗ за ПИ 37246.8.390/образуван от ПИ с идентификатор 37246.8.388/ с НТП „нива“, по КК на с. Климентово, обш. Аксаково;
  2. Инвестиционен проект за изграждане на „Селскостопански сгради и постройки“ с цел отглеждане на птици.

  Възложител на КПИИ е  Савова. (отговорено от РИОСВ на 18.10.2022 г.)

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) свързано с промяна предназначението на кафе-сладкарница в дентален и медицински център в жилищна сграда в УПИ XV-145, кв.47, по плана на 21 микрорайон на гр. Варна, с идентификатор 10135.2563.710.1 по КККР на гр. Варна, Представено от “ПО БИОПЛАН” ООД – гр. Варна/упълномощен/,  Дринчев, Маринов, Маринова, Ил.а Русева, Камбова, Снегаров,  Радев, Лечева, Кирилова (отговорено от РИОСВ на 18.10.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) свързано с изграждане на нов водоизточник – сондажен кладенец (СК) „ГАЛИАНО 33-Бранище“  в имот УПИ IV1 кв. 22А, с. Бранище, общ. Добричка, обл. Добрич,  за водовземане на подземни води  за водоснабдяване на автомивка,  с възложител: „ГАЛИАНО 33“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 18.10.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на ферма за отглеждане на животни“ свързано с изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 70175.8.422, земеделска територия, с площ 2187 кв.м, НТП „Лозе“, гр. Суворово, общ. Суворово, обл. Варна, с възложител Атанасов (отговорено от РИОСВ на 17.10.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Преустройство и модернизация на автоснабдителна станция за монтаж на инсталация за светли горива“ в УПИ VI, кв. 5а, с. Старо Оряхово, общ. Долни чифлик, обл. Варна, с възложител „Ел Пи Джи Транс“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 17.10.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за ИП касаещо „Промяна на предназначение на „Два броя немедицински кабинети“ в „Апартаменти“ и промяна на предназначението на сграда от „Сграда със смесено предназначение“ в „Общежитие с апартаменти и магазини“ в поземлен имот с идентификатор: 10135.4505.465 (номер по предходен план: 110, квартал: 21, парцел: VI-522), с площ 522 кв.м, урбанизирана територия, с НТП „За друг обществен обект, комплекс“, район „Вл. Варненчик“ – II м.р., гр. Варна, представено от „ШАТРА 28“ ЕООД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 10.10.2022г.)
 • Съобщение уведомление за ИП са във връзка с промяна на предназначението на ПИ с идентификатор: 32490.47.15 (номер по предходен план: 047015), земеделска територия, с НТП „нива“ с площ 9.800 дка, в местност „Локвата“ по плана на с. Изворско, общ. Аксаково, обл. Варна, представено от „ЙОНИВЕЛ“ ООД, гр. Добрич /отговорено от РИОСВ на 07.10.2022 г./
 • Съобщение уведомление за Инвестиционното предложение свързано с „Преустройство на съществуващ цех за фуражно стопанство и добив на студено пресовани масла“ в „Цех за производство на директни плодови сокове, добив и разфасоване на флорални води – розова вода“ в УПИ XI, кв. 27, по плана на село Славеево, общ. Добричка, обл. Добрич (отговорено от РИОСВ на 29.09.2022г.)
 • Съобщение уведомление за Инвестиционното предложение свързано с „Изграждане на тръбен кладенец“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 83017.30.188, с площ 2002 кв.м, земеделска територия, с НТП „Лозе“, местност „Шабленските лозя“, землище гр. Шабла, общ. Шабла, обл. Добрич (отговорено от РИОСВ на 29.09.2022г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Реконструкция на стадион“, представеното от Община Добричка (отговорено от РИОСВ на 06.10.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на нов комплекс за сезонно и целогодишно обитаване от 16 бр. жилищни сгради, паркинг и трафопост“, представеното от  ПАСКАЛЕВ И „АВАТАР ТУР“ ООД (отговорено от РИОСВ на 04.10.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) е за изграждане на Повишаваща подстанция 33/110 kVв ПИ 69643.501.175, в землището на с. Стражица, Община Балчик, Област Добрич, на електропроводна въздушна линия (ВЛ) 110 kV, свързваща Повишаващата подстанция със съществуваща подстанция „Балчик” 110/20 kV в ПИ 02508.55.2, землище на гр. Балчик и на подземни кабелни трасета средно напрежение 20-33 kV между вятърните турбини и Повишаващата подстанция, находящи се в землищата на с. Стражица и гр. Балчик, Община Балчик, Представеното от „Тесса Грийн Енерджи” ЕООД (отговорено от РИОСВ на 29.09.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за “Стартиране на нова технологична линия, в съществуваща промишлена сграда, за производство на широка гама опаковки от формована целулоза“, в сграда с идентификатор 72624.610.301.1, със застроена площ 11397 кв. м, находяща се в ПИ с идентификатор 72624.610.301, по КККР на гр. Добрич, представеното от “ЗИНОМ” АД (отговорено от РИОСВ на 23.09.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) е за „Изграждане на 17 броя еднофамилни жилищни сгради“, в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10135.2571.163, с площ 8337 кв. м, урбанизирана територия, с НТП „За курортен хотел, почивен дом“, по КККР на гр. Варна, представеното от “АКТОН ТРЕЙД” ЕООД (отговорено от РИОСВ на 26.09.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 72709.54.25, в землището на село Тополи, общ. Варна, представено от „ЧЕРНОГОР АГРО“ ООД, гр. Варна /отговорено от РИОСВ на 21.09.2022 г./
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на площадка за събиране, временно съхранение и предварително третиране на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС)“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 35064.501.2493, ул. „Добротица“ № 60, гр. Каварна, представено от „ГРАМО ПАРТС“ ЕООД, гр. Каварна (отговорено от РИОСВ на 26.09.2022г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за изграждане на мострена зала с офисна част и производствено-складова дейност в ПИ 10135.4024.111 по КККР на гр. Варна, представено от „НОВЕЛ“ ООД (отговорено от РИОСВ на 27.09.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Събиране и временно съхраняване на отпадъци – резултат от корабоплавателната дейност“ в ПИ 10135.5501.152, урбанизирана територия, с площ 9083 кв.м, НТП „за ремонт и поддържане на транспортни средства“, в възложител КРЗ „ОДЕСОС“ АД (отговорено от РИОСВ на 26.09.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на борса за рециклиране на строителни материали“ свързано с изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 72624.386.54, земеделска територия, с площ 5619 кв.м, НТП „Нива“, гр. Добрич, с цел отреждането на имота за „ПСД-борса за рециклиране на строителни отпадъци“ с възложител „ТАНАТОС“ ООД (отговорено от РИОСВ на 23.09.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за изграждане на „Център за разкомплектоване на автомобили“, извършване на дейност R13-съхраняване на   отпадъци до извършване на някоя  от дейностите с кодове R1- RI2, с изключение на временно съхранение на отпадъците на площадката на образуване до събирането им с ОЧЦМ, ИУЕЕО, акумулатори, метални опаковки; извършване на дейности по третиране (рециклиране и/или шредиране) на ИУМПС, дървесни отпадъци. гума, строителни отпадъци, метален скрап – ОЧЦМ и метални опаковки,  компоненти (16 01 22), в ПИ с идентификатор 10135.4510.744, с площ 1974 кв.м,  по КККР на гр. Варна, представено от „ОДИСЕЙ 41“ ООД (отговорено от РИОСВ на 21.09.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на мотел и търговски обект“ в ПИ 10135.5012.3041, земеделска територия, с площ 5775 кв.м, НТП „Нива“, район „Аспарухово“, гр. Варна, с възложител К. Атанасов (отговорено от РИОСВ на 20.09.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за за инвестиционно предложение (ИП), представено от «ГО КАТ» ЕООД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 14.09.2022г.)
 • Съобщение уведомление за  инвестиционно предложение (ИП), представено от „ММС ИНК“ ЕООД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 14.09.2022г.)
 • Съобщение уведомление за уведомление за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ), представено от Колев, село Ген. Кантарджиево, общ. Аксаково /отговорено от РИОСВ на 14.09.2022 г./
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Монтаж на ветрогенератор за собствени нужди с мощност до 6,5 kW, височина на пилон 9.2 м, диаметър на перките във височина 4 м и обща височина, до която стига генераторът с перката 12, 43 м“ в УПИ IV-183 и УПИ V-183, кв. 65 по плана на с. Горен чифлик, общ. Долни чифлик, възложител: „Фишер Енерджи“ ООД (отговорено от РИОСВ на 12.09.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за изграждане на спортна зала в УПИ III-1730 „за спортна база“, кв. 118, ПИ 24565.502.2291 по КККР на гр. Дългопол, общ. Дългопол, представеното от Община Дългопол (отговорено от РИОСВ на 05.09.2022 г.)
 • Съобщение уведомление на ИП за „Изграждане на шест броя бунгала за отдих и почивка“ в поземлен имот с идентификатор: 04426.100.276 (номер по предходен план: квартал: 62, парцел: XIV-17), с площ 840 кв.м, урбанизирана територия, с НТП „Ниско застрояване – до 10м“, по плана на КК „Камчия“, землище село Близнаци, общ. Аврен, обл. Варна, представено от С. Шишманов, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 07.09.2022г.)
 • Съобщение уведомление за ИП свързано с „Извършване дейности по рекултивация (техническа и биологична) на нарушен терен“ представляващ поземлен имот с идентификатор: 35376.80.5, земеделска територия, с НТП „Скали“, с площ 107851 кв.м (съгласно Скица № 15-300512/22.03.2022г. на имота), местност „Асфалтова база“, по плана на село Калиманци, общ. Суворово, обл. Варна, представено от „БОКСЕР“ ЕООД, гр. Суворово (отговорено от РИОСВ на 05.09.2022г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на инсталация за газификация на отпадъци с когенерация на енергия” в поземлен имот №55110.60.84, площ 20 000 кв. м, вид собственост: частна, вид територия урбанизирана, НТП – за нива, стар номер 68, квартал 1, парцел III, землище на село Падина, община Девня, област Варна, представено от „Он Енерджи“ООД
 • Съобщение уведомление за “Изграждане на 10 бр. жилищни сгради“ свързано с изработване на Подробен устройствен план-План за застрояване /ПУП-ПЗ/, представено от Костов (отговорено от РИОСВ на 05.09.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлени имоти (ПИ) с идентификатори: 58445.114.540 и 58445.114.542, по плана на село Приселци, общ. Аврен, обл. Варна, представено от „ВИГОРОС“ ЕООД, гр. Варна /отговорено от РИОСВ на 01.09.2022 г./
 • Съобщение уведомление за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 58445.7.15, по плана на село Приселци, общ. Аврен, обл. Варна, представено от Йосифова, гр. София /отговорено от РИОСВ на 01.09.2022 г./
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на система за капково напояване на земеделска земя, с площ 293,000 дка (в част от ПИ № 247005), за отглеждане на земеделска култура (царевица)“, в землището на град Генерал Тошево, община Генерал Тошево, област Добрич, представеното от “АГРИ.СС” ЕООД (отговорено от РИОСВ на 01.09.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на едно водовземно съоръжение“, в ПИ с идентификатор 18160.27.50, земеделска територия, НТП Нива, с площ 87524 кв. м, по КККР на с. Гурково, общ. Балчик, за напояване на земеделски култури в ПИ с идентификатори 18160.27.50, 18160.11.51, 18160.27.34 и 18160.110.52, с обща площ 201,148 дка, представеното от “АРГУС-94” ЕООД
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Ремонт и реконструкция на съществуваща сграда предназначена за отдих“ свързано с изработването на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на ПИ 00789.30.571, урбанизирана територия, с площ 3098 кв.м, НТП „За друг вид застрояване“, с. Аспарухово, общ. Дългопол, обл. Варна, представено от „ГАЛАПЛАСТ“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 01.09.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) свързано с „Изграждане на ветроенергиен парк в община Генерал Тошево“ състоящ се от 100 броя ветрогенератори в населени места разположени на територията на община Генерал Тошево (отговорено от РИОСВ на 31.08.2022 г.)
 • Съобщение уведомление  свързано с реализация на ИП касаещо „Подготовка за третиране чрез разглобяване на едрогабаритни отпадъци“ на площадка за разделно събиране на отпадъци от домакинства, в УПИ II (идентичен на ПИ 72624.619.430), с площ 3981 кв.м, урбанизирана територия, с НТП „За друг вид отпадъци“, ж.к. „Балик-Йовково-Юг“, гр. Добрич, с възложител: ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ (отговорено от РИОСВ на 18.08.2022г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за проектиране на „Смесена сграда“, представляваща реконструкция, основно обновяване, преустройство, пристрояване и промяна предназначение на „Семеен хотел“, както и пристройка на допълващо застрояване на един етаж към дъното на имота, УПИ VIII – 5 ”смесено предназначение“, кв.708, (ПИ с идентификатор 10135.1508.5) по плана на 3-ти м.р., ул.“Опълченска“ №9, гр. Варна, с възложител: “ХОУМ ТУ Ю ИНВЕСТ” ООД (отговорено от РИОСВ на 22.08.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Разширение на съществуващ гробищен парк“ свързано с изработване на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ), с възложител: Община Дългопол (отговорено от РИОСВ на 22.08.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала до 1МW” свързано с изработване на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ), с възложител: „ПРОНАС“ ЕООД  (отговорено от РИОСВ на 22.08.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на сграда със смесено предназначение“, свързано с изменение на Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване в обхвата на УПИ V-147 „за производствена дейност“, кв. 7, идентичен с ПИ 10135.3513.1904, урбанизирана територия, с площ 5670 кв.м, НТП „За друг вид производствен, складов обект“, район „Младост“, гр. Варна, представено  от „ЕКСПРЕС ГРАНЦИОН КОМЕРС“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 19.08.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на три сгради със смесено предназначение“ в УПИ VII-60, УПИ V-58, УПИ VI-59, кв. 3, с обща площ 6201 кв.м, район „Владислав Варненчик“, гр. Варна, с възложители „ВАРНА ГРУП 4“ ООД, Пеев, Пеев, Пеева, Пеев, Сираков, Пеева, Пеева и Пеева (отговорено от РИОСВ на 18.08.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на инсталация за обработка и получаване на междинни продукти и влагането им в акумулаторни батерии, за подобряване свойствата на електродите на галванични процеси и в строителната индустрия“ в поземлен имот с идентификатор №72624.603.371, вид собств. частна, вид територия урбанизирана, НТП за друг вид производствен, складов обект, площ 3 183 кв. м, стар номер 5982, квартал 256, парцел LIV -371 /XLIX,LII-362/, пром. зона Запад, ул. „Свещеник Павел Атанасов“, град Добрич, община Добрич, област Добрич, представено от „АртМонбат“ АД (отговорено от РИОСВ на 15.08.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Промяна по време на строителството на сграда със смесено предназначение с магазини, офиси, жилища и подземен гараж и изграждане на аптека, самостоятелна медико-диагностична лаборатория и приема към нея“, представено  от „ТРАНСПОРТНО-СПЕДИТОРСКА КАНТОРА“ ЕООД  (отговорено от РИОСВ на 17.08.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Разширение капацитета на съществуваща овцеферма от 153 бр. на 203 бр. овце и отглеждане на люцерна“ в ПИ № 31334.53.6, урбанизирана територия, с площ 1252 кв.м, НТП „За стопански двор“ и ПИ №№ 31334.15.93, 31334.53.37, земеделска територия, с обща площ 29708 кв.м, НТП „Нива“, с. Зорница, общ. Аксаково, обл. Варна, с възложител Михалев (отговорено от РИОСВ на 17.08.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за изграждане на сгради със смесено предназначение съдържащи  – жилища, част общежитие от самостоятелни жилищни единици, магазини, открити и закрити паркоместа, в УПИ I -75  и УПИ II-76 (ПИ 10135.4024.75 и ПИ  10135.4024.76), гр. Варна,  свързано с изработване на проект за изменение на  ПУП-ПРЗ за УПИ I -75  и УПИ II-76 (ПИ 10135.4024.75 и ПИ  10135.4024.76), кв. 5 по плана на „Зона за обществено обслужване“, р-н Вл. Варненчик, гр. Варна, представено от Великова, Генов и „ВАРНА ТРЕЙД ИНВЕСТ“ ООД (отговорено от РИОСВ на 12.08.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за Частично изменение (ЧИ) на Общ устройствен план на Община (ОУПО) град Добрич за поземлен имот (ПИ) № 72624.176.104, в землище гр. Добрич, представено от ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ /отговорено от РИОСВ на 27.07.2022 г./
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „жилищно строителство състоящо се от девет къщи“ с изработване на Подробен устройствен план – изменение на План за застрояване /ПУП-ПЗ/ и отреждането им за „жилищно строителство“ в ПИ с идентификатори: 07257.29.185, 07257.29.186, 07257.29.187, 07257.29.188, 07257.29.189, 07257.29.190, 07257.29.191 „за второстепенна улица“, 07257.29.192, 07257.29.193, 07257.29.194, обща площ на имотите – 9,809 дка, всички в землището на с. Българево, община Каварна, възложител: „ИммоСофия“ООД (отговорено от РИОСВ на 09.08.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за изграждане на „Борса за съхранение и продажба на морски продукти“, в УПИ XXVII-129, кв. 247, по плана на ЗВКО „Чайка“, гр. Бяла, представено  от „САУЛЕ“ ООД (отговорено от РИОСВ на 09.08.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на „Наземна фотоволтаична електроцентрала за производство на електроенергия от възобновяем източник (слънчева радиация)“, в ПИ с идентификатор 27125.33.81, с площ 148241 кв. м, по КККР на с. Езерово, общ. Белослав, Представено  от “ГРАНД СТРОЙ 2017” ЕООД (отговорено от РИОСВ на 08.08.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за Изграждане на шест жилищни сгради, по една във всеки от новообразуваните УПИ, във връзка с изработване на проект на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ в обхвата на поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 58445.5.7 и 58445.5.8 (обединени с кадастрално изменение в имот с проектен идентификатор 58445.5.207), по КККР, находящ се в местност „Каваците“, землище на с. Приселци, община Аврен, представено  от „БИОСЕРВИС“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 08.08.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на Ветроенергиен парк  Изгрев от 23 ветрогенератора и съпътстваща техническа инфраструктура” в поземлени имоти №№66946.10.19 – един генератор, 66946.10.57– един генератор, 66946.10.62 (подстанция), 66946.12.41– един генератор, 66946.13.134– един генератор, 66946.15.14–един генератор, 66946.16.41– един генератор, 66946.19.12– един генератор, 66946.20.50 (подстанция), 66946.21.57– един генератор, 66946.21.61– два генератора, 66946.22.8– един генератор, 66946.23.21– един генератор, 66946.23.55– един генератор, 66946.24.34– един генератор, 66946.26.42– един генератор, 66946.27.18 (подстанция), 66946.30.23– три генератора, землище на село Славеево, община Добричка, №№ 58880.14.48– един генератор, 58880.15.79– един генератор, 58880.19.66– един генератор, землище на село Пчелино, община Добричка, №№53450.15.73– един генератор, 53450.15.112– един генератор, землище на село Одърци, община Добричка, възложител община Добричка с възложител: „Вятърен парк Изгрев“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 29.07.2022 г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) свързано с поставяне на временен преместваем обект (ВПО) за обществено-обслужващи дейности, туристически информационен център за екотуризъм „Птичи – рай „Ятата“, в ПИ 03719.810.23 по КККР на гр. Белослав, представено от Община Белослав (отговорено от РИОСВ на 02.08.2022 г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на жилищна сграда с обществено обслужване“, в УПИ XVI-9, 10, 11, 13, кв. 582, 14-ти микрорайон на гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 29.07.2022 г.)
 • Съобщение за ИП касаещо „Изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец, с дълбочина 40м за питейно-битово водоснабдяване“ в поземлен имот с идентификатор: 05829.223.21 (номер по предходен план: 223021), с площ 9000 кв.м, земеделска територия, с НТП „Изоставена орна земя“, местност „Старите лозя“, землище село Ботево, общ. Аксаково, обл. Варна, с възложител: А. Шакариян, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 26.07.2022г.)
 • Съобщение за уведомление за инвестиционно предложение (ИП) е за Изграждане на газова електроцентрала от природен газ с горивна мощност 20 MW чрез изгаряне на газ към двигател с вътрешно горене” в поземлен имот №72624.156.27, площ 14 831 кв. м /съгласно нотариален акт площ 14 833 кв. м/,  частна, вид територия земеделска, НТП – за нива, стар номер  156027, по плана на град Добрич, община Добрич, област Добрич, възложител: „Ер Енд Джи Проджектс“ООД (отговорено от РИОСВ на 22.07.2022 г.)
 • Съобщение на проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатор: 62092.39.27, с площ 4213 кв.м, урбанизирана територия, с НТП „За животновъден комплекс“, по плана на село Раковски, общ. Каварна, с цел предвиждане на ограничителни линии в устройствена зона „Пп“ с предназначение „За стопанска дейност и енергийно производство“, с възложител: „ТРЕЙД ПРОЕКТ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, гр. Добрич /отговорено от РИОСВ на 22.07.2022 г./
 • Съобщение на ИП касаещо „Частична реконструкция на съществуващо линейно съоръжение – ВЛ 110 kV „Мистрал“ в участъка ст. 38 – ст. 39 (подобект на обект „Реконструкция на ВЛ 110 kV „Орляк“ от п/ст „Добружда“ до п/ст „Вълчи дол)“, с възложител: ЕСО ЕАД, гр. София (отговорено от РИОСВ на 21.07.2022г.)
 • Съобщение на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот № 37099.43.33 (стар номер: 043033), с площ 2.001 дка, земеделска територия, с НТП „Нива“, местност „Куру дере“, землище село Кичево, общ. Аксаково, обл. Варна, с цел промяна на предназначението на земята и създаване на ПУП, който да определи режима, начина, характера и параметрите на застрояване и конкретно отреждане за „Смесена обществено – обслужваща зона“ за изграждане на сграда за съхранение на промишлени стоки и обслужващ административен офис, с възложител: М. Георгиева, гр. Варна /отговорено от РИОСВ на 21.07.2022 г./
 • Съобщение на уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за изграждане на “Жилищна сграда с четири входа, специализиран рехабилитационен център (за хора с увреждания), спортно развлекателен комплекс с басейни, спа, център за търговия и услуги, гаражи, подземни гаражи, басейни и ограда“ в ПИ 10135.3513.2047, с площ 9392 кв. м, урбанизирана територия, с начин на трайно ползване „Високо застрояване (над 15 m)“, по КККР на гр. Варна, с възложител: „ДОМ МЛАДОСТ“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 21.07.2022 г.)
 • Съобщение на уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на четиринадесет еднофамилни жилищни сгради, една обслужваща сграда, допълващо застрояване, басейни и плътна ограда“, в ПИ с идентификатор 39459.503.210, урбанизирана територия, с площ 3642 кв. м,  по КККР на с. Кранево, общ. Балчик, с възложител: “ПЕТ ЗВЕЗДИ-А” ЕООД (отговорено от РИОСВ на 19.07.2022 г.)
 • Съобщение на уведомление за инвестиционно предложение (ИП) е за „Изграждане на сгради със смесено предназначение“, в поземлени имоти (ПИ) с идентификатори: 10135.4021.77, с площ 3111 кв. м, земеделска територия, с НТП „Нива“, по КККР на гр. Варна и 10135.4021.78, с площ 4441 кв. м, земеделска територия, с НТП „Нива“, по КККР на гр. Варна, свързано с изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за изменение на допустимата височина за УПИ VII-36 „за смесено предназначение“ (ПИ 10135.4021.78) и УПИ VI-56 „за смесено предназначение“ (ПИ 10135.4021.77), кв. 2 по плана на м-ст „Джанаварски път и Караулницата“, гр. Варна, с възложител: “АСТРЕЙД” ЕООД (отговорено от РИОСВ на 15.07.2022 г.)
 • Съобщение на уведомление за инвестиционно предложение (ИП) e за „Реконструкция на ВЛ 110 kV „Галатея“ от п/ст „Лазур“ до п/ст „Старо Оряхово“, с възложител: „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД (отговорено от РИОСВ на 15.07.2022 г.)
 • Съобщение на ИП за „Изграждане на осем вилни сгради с осем паркоместа за моторни превозни средства“ в поземлен имот с идентификатор: 05311.28.519 (номер по предходен план: 028026, квартал: 028, парцел: ХХ-028023), с площ 8946 кв.м, земеделска територия, с НТП „За друг вид застрояване“ по плана на село Болярци, общ. Аврен, обл. Варна, с възложител: В. Иванова, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 15.07.2022г.)
 • Съобщение на ИП касаещо „Промяна на предназначение на самостоятелен обект „Офис с идентификатор: 10135.3511.1394.1.8, с площ 195.80 кв.м“ в „Дентални кабинети и пристройка“ находящ се на ет. 4 на „Складова сграда с магазини и офиси“ в УПИ ХVIII-1394 „за произв. скл. дейност /вторични суровини/“ (ПИ 10135.3511.1394), кв. 5, по плана на ПЗ „Планова“, гр. Варна, с площ 1442 кв.м, с възложител: „СМАЙЛ АРТ ЕСТЕТИК“ ЕООД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 14.07.2022г.)
 • Съобщение ИП касаещо „Изграждане на спортен комплекс – тренировъчно футболно игрище със съпътстваща инфраструктура“ в УПИ ХIХ-209, кв. 28, с площ 2648 кв.м, по плана на село Бенковски, общ. Аврен, обл. Варна, с възложител: „БЕРЬОЗКА ТРЕЙДИНГ“ ЕООД, село Бенковски, общ. Аврен (отговорено от РИОСВ на 05.07.2022г.)
 • Съобщение ИП касаещо „Изграждане на обект: термо-минерален балнеологичен и спортен комплекс „Провадия“ в УПИ I, кв. 2, с площ 8000 кв.м, по КККР на гр. Провадия, общ. Провадия, обл. Варна, с възложител: „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД, гр. Провадия (отговорено от РИОСВ на 05.07.2022г.)
 • Съобщение ИП касаещо „Доизграждане на ПСОВ, в поземлен имот с идентификатор: 83017.504.78, с площ 7081 кв.м, гр. Шабла с довеждащи комуникации и частично доизграждане на довеждащ, заустващ канализационен колектор и вътрешна канализационна мрежа по следните определени улици на гр. Шабла – „Търновска“, „Опълченска“, „2-ри юни“, „Черно море“, „Ропотамо“, „Арда“ и „Мак“, с възложител: ОБЩИНА ШАБЛА (отговорено от РИОСВ на 05.05.2022г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на мотел, бар-грил и магазин за промишлени стоки“ в ПИ 69300.15.145 (стар 015145), земеделска територия, с площ 26042 кв.м,  с. Стожер, общ. Добричка, обл. Добрич, с възложител „КЕЙ ЕС СОЛАР“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 11.07.2022г.)
 • Съобщение уведомление  свързано с ИП „Изграждане на нов водоизточник- сондажен кладенец (СК)“ в ПИ 02508.72.155, урбанизирана територия, с площ 791 кв.м, НТП „За друг вид производствен, складов обект“, гр. Балчик, обл. Добрич, представено от „ЗИВ“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 08.07.2022г.)
 • Съобщение уведомление  за  изработване на Програма за опазване на околната среда (ПООС) на Община Девня, за периода 2021-2028г., с приложения към нея, с възложител:  община Дeвня /отговорено от РИОСВ на 28.06.2022 г./
 • Съобщение уведомление  за изработване на Програма за управление на отпадъците (ПУО) на Община Варна, за периода 2021-2028г , с възложител: ОБЩИНА ВАРНА /отговорено от РИОСВ на 28.06.2022 г./
 • Съобщение уведомление за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатор: 36419.189.29, местност „Фуражен цех“, в землището на с. Карапелит, общ. Добричка, обл. Добрич, представено от „КАБАКУМ ГРУП – ИМПОРТ ЕКСПОРТ“ ЕООД, гр. София /отговорено от РИОСВ на 21.06.2022 г./
 • Съобщение уведомление за ИП касаещо „Изграждане на 10 броя жилищни сгради-къщи на два етажа и една многофамилна жилищна сграда на три етажа“ в поземлени имоти с идентификатори: 10135.2016.49 и 10135.2016.52, земеделска територия, с НТП „Овощна градина и нива“, с обща площ 4495 кв.м, местност „Срещу гробището“, район „Приморски“, гр. Варна, представено от „ВИП СЕРВИЗ“ ООД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 21.06.2022г.)
 • Съобщение уведомление за ИП касаещо „Извършване на дейност с код – R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1-R11 (мелене/трошене)“, представено от «ПЕНКОМЕРС» ЕООД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 20.06.2022г.)
 • Съобщение уведомление за ИП касаещо „Изграждане на три броя  водовземни съоръжения за подземни води за водоснабдяване (за други цели – поливане на тревни и зелени площи, пълнене на басейни) на жилищен комплекс“ в поземлен имот с идентификатор: 10135.2526.2511 (номер по предходен план: 2915, квартал: 5, парцел: I-1951), с площ 30311 кв.м, урбанизирана територия, с НТП „Ниско застрояване до 10м“, район „Приморски“, кв. „Св. Никола“, гр. Варна, представено от „ВАРНА ВЮ РЕЗИДЪНС“ ЕАД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 20.06.2022г.)
 • Съобщение уведомление за ИП касаещо „Обособяване на площадка за третиране на биоразградими отпадъци на територията на Асфалтова база „Тополи“, находяща се в поземлен имот с идентификатор: 72709.502.428, с площ 40298 кв.м, урбанизирана територия, с НТП „За складова база“, местност „Клисе баир“, село Тополи, общ. Варна, представено от «ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ» ЕООД и «СТЕЛИ РОУД» ЕООД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 22.06.2022г.)
 • Съобщение уведомление за ИП касаещо „Изграждане на ново складово стопанство за съхранение на сярна киселина“ в поземлен имот с идентификатор: 72624.603.372, урбанизирана територия, с НТП „За друг вид производствен, складов обект“, с площ 35483 кв.м, Промишлена зона „Запад“, ул. „Свещеник Павел Атанасов“, гр. Добрич, представено от „СТАРТ“ АД, гр. София (отговорено от РИОСВ на 23.06.2022г.)
 • Съобщение уведомление за ИП за „Изграждане на път“ до ПИ №72624.176.104, по КККР на гр. Добрич, представено от Община град Добрич, „ДИ СИ ДИ КОРЕКТ“ ЕООД и “СВЕТЛИНА – 21 ВЕК” АД (отговорено от РИОСВ на 16.06.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за ИП „Обособяване на нова площадка за събиране, съхранение на ОЧЦМ, ИУЕЕО, ИУМПС, НУБА и неопасни отпадъци – метални опаковки, излезли от употреба гуми, отпадъци от хартия, картон, пластмаса, стъкло и техните опаковки, разкомплектоване на ИУМПС, разглобяване на ИУЕЕО и сортиране и рязане на ОЧЦМ“ в ПИ 20482.505.371 и ПИ 20482.505.372, урбанизирана територия, с обща площ 22443 кв.м, НТП „За друг вид производствен, складов обект“, Промишлена зона-юг, гр.Девня, обл. Варна, с възложител „МЕТАЛЦВЕТ“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 20.06.2022г.)
 • Съобщение уведомление за ИП касаещо „Преустройство и промяна на предназначението на част от съществуваща сграда“ в „Цех за производство на сокове и оцет“ в УПИ Х-селкооп, кв. 7, по плана на село Кладенци, общ. Тервел, с площ от 185 кв.м, ведно с отстъпено право на строеж върху държавно дворно място с площ 730 кв.м, с възложител: З. Желязков, село Кладенци, общ. Тервел (отговорено от РИОСВ на 10.06.2022г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) касаещо „Увеличаване на количествата на отпадъци от метални опаковки, с код 15 01 04 и на отпадъци от  излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменато в кодове 20 01 21, 20 01 23 и 20 01 35, с код 20 01 36“ на площадки находящи се в ПИ с идентификатор: 10135.2551.544, район „Приморски“, гр. Варна и в ПИ с идентификатор: 10135.4507.318, ж.к „Вл. Варненчик“, гр. Варна, представено от «ЕКО ГРИЙН МЕТАЛ» ЕООД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 13.06.2022г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) касаещо „Изграждане на сграда – шоурум за обзавеждане на баня“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 10135.3514.42, бул. „Вл. Варненчик“ № 262, район „Младост“, гр. Варна, представено от „ГРЕСИЯ-2“ ЕООД гр. София (отговорено от РИОСВ на 13.06.2022г.)
 • Съобщение уведомление свързано с реализация на ИП „Увеличаване на площта на площадка за дейности по събиране, съхраняване на отпадъци от хартиени, картонени и пластмасови опаковки и събиране, съхраняване и предварително третиране (разкомплектоване) на ИУМПС от 1000 кв.м. на 4000 кв.м.“ в УПИ XV, кв. 3, с площ 47400 кв.м, СПЗ, част от ЗХП „Протех“ АД, гр. Провадия, общ. Провадия, обл. Варна, с възложител „ГАРДЕНИЯ ПРИМА“ ООД (отговорено от РИОСВ на 14.06.2022г.)
 • Съобщение уведомление ИП касаещо „Изграждане на сграда за обществено обслужване с магазин и стаи за гости“ в УПИ VI (идентичен на ПИ 83404.242.39), с площ 380 кв.м, с НТП „За търговски обект, комплекс“, кв. 4, урбанизирана територия, район „Мечо ухо“, по плана на село Шкорпиловци, общ. Долни чифлик (отговорено от РИОСВ на 02.06.2022г.)
 • Съобщение уведомление свързано с „Водоснабдяване от съществуващ сондаж с цел обезпечаване нуждите на щраусова ферма с капацитет  до 100 бр. животни“ в ПИ 61128.17.50, земеделска територия, с площ 4826 кв.м, НТП „За друг вид застрояване“, с. Равна гора, общ.Аврен, обл. Варна, с възложител „ЛАРГУС“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 07.06.2022г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП), представено от «БЛЕК СИЙ МЕТАЛ КЪМПАНИ» ЕАД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 31.05.2022г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП), представено от «ПЕНКОМЕРС» ЕООД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 27.05.2022г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП), представено от „АСТРАЛ КОНСЕПТ“ ЕООД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 27.05.2022г.)
 • Съобщение уведомление за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП), представено от Иванов, село Владая, общ. Столична /отговорено от РИОСВ на 27.05.2022 г./
 • Съобщение уведомление за изработване на Програма за опазване на околната среда (ПООС) на Община град Добрич, за периода 2021-2027г., представено от община град добрич /отговорено от РИОСВ на 31.05.2022 г./
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за изграждане на жилищна сграда с четири входа, специализиран рехабилитационен център (за хора с увреждания), спортно развлекателен комплекс с басейни, спа, център за търговия и услуги, гаражи, подземни гаражи, басейни и ограда“ в ПИ 10135.3513.2047, с площ 9392 кв. м, урбанизирана територия, с начин на трайно ползване „Средно застрояване (от 10 до 15 m)“, по КККР на гр. Варна, представено от „ДОМ МЛАДОСТ“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 02.06.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за изграждане на „Цех за рафиниране на сурово масло“ в ПИ 36419.189.5, в землището на с. Карапелит, общ. Добричка, област Добрич, представено от “КАБАКУМ ГРУП – ИМПОРТ ЕКСПОРТ“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 19.05.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за свързано с изграждане на открит временен паркинг за 92 бр. леки автомобили в УПИ VIII, кв.42 по ПУП-ПР и ПЗ на с.Кранево, общ. Балчик, представено от „ВИОРД“ ООД (отговорено от РИОСВ на 19.05.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за ИП „Изграждане на търговски обект“ в ПИ 10135.4039.56, урбанизирана територия, с площ 2610 кв.м, НТП „За друг обществен обект, комплекс“, район „Владислав Варненчик“, гр. Варна, с възложител: от „МАРМОДОМ“ ООД (отговорено от РИОСВ на 18.05.2022г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП),  касаещи:
  1. „Разширяване капацитета на цех за производство и преработка на градински фасул и леща чрез закупуване, доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на нови иновативни, високотехнологични и напълно автоматизирани линии за почистване, белене, сплитване, шлайфане, полиране и пакетиране на варива със складова база“ в УПИ VIII, кв. 38, с площ 15100 кв.м, по плана на гр. Долни чифлик, обл. Варна;

  2. „Монтиране на мрежова фотоволтаична система върху съществуващи покриви в производствената база на „АР БИ ЕЛ ФУУД БЪЛГАРИЯ“ ООД, с генерирана мощност 237.8 kWp“ в УПИ VIII, кв. 38, по плана на гр. Долни чифлик, обл. Варна, представено от „АР БИ ЕЛ ФУУД БЪЛГАРИЯ“ ООД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 11.05.2022г.)

 • Съобщение уведомление за ИП „Изграждане на 29 бр. жилищни сгради в ПИ 04426.29.108 и изграждане на трафопост в ПИ 04426.29.109, земеделска територия, с обща площ 26437 кв.м, НТП „Нива“, свързано с изработване на Подробен устройствен план-план за регулация и застояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на ПИ 04426.29.108, с. Близнаци, общ. Аврен, с възложител: от „АДВА ЕС“ ООД (отговорено от РИОСВ на 26.04.2022г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) свързано с „Приемане на допълнителен отпадък от текстилната промишленост, с цел третирането им и промяна на количествата на отпадъци, приемани на съществуваща площадка за дейности по третиране и добавяне на отпадъци с нови кодове за третиране, временно съхраняване и нарязване на текстилни отпадъци“ в поземлен имот № 10135.4510.470, Западна промишлена зона, Печатница Изток, гр. Варна, представено от «ЕВРОТЕКС» ЕООД, гр. Димитровград (отговорено от РИОСВ на 28.04.2022г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) свързано с „Изграждане на складове за съхранение на зърнени култури и обект за производство на готови сухи кремообразни и емулгиращи смеси за производство на сладкарски изделия“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 32490.52.126, по плана на село Изворско, общ. Аксаково, обл. Варна, представено от „АГРИМАКС“ ЕООД, гр. Добрич (отговорено от РИОСВ на 03.05.2022г.)
 • Съобщение уведомление за изработване на проект на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) и План за улична регулация (ПУР) на гр. Долни чифлик, представено от ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК /отговорено от РИОСВ на 03.05.2022 г./
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) е за „Преустройство и промяна предназначение на магазин с идентификатор №10135.3515.723.5.22 и апартамент с идентификатор №10135.3515.723.5.26 в стоматологично студио“, находящи се на първи и втори етаж от жилищна сграда в УПИ X-787 (идентичен с №10135.3515.723), кв. 47, по плана на 16 м. р., град  Варна с административен адрес ул. „Хан Кубрат“ №2, възложител: АГППДП „ДЕНТИКО“ ООД (отговорено от РИОСВ на 04.05.2022 г.)
 • Съобщение уведомление свързано с „Разширение на съществуващ цех за преработка на месо и местни продукти и изграждане на магазин с транжорна“ в ПИ 03811.95.30, урбанизирана територия, с площ 3270 кв.м, НТП „За стопански двор“, местност „Колак баши“, с. Бенковски, общ. Аврен, обл. Варна, представено от ЕТ „ВИНИ-               БАКАЛОВ“ (отговорено от РИОСВ на 04.05.2022г.)
 • Съобщение уведомление свързано с „Изграждане на предприятие за сушене на плодове и зеленчуци и изграждане на фотоволтаична инсталация върху покриви на сгради за собствено потребление, с мощност до 1MW“ в УПИ V-3,15, кв. 102, с площ 5753 кв.м по плана на с. Казашка река, общ. Аврен, обл. Варна, представено от „ЕКО ПЛОД“ ООД (отговорено от РИОСВ на 04.05.2022г.)
 • Съобщение уведомления за инвестиционни предложения (ИП) за изграждане на:
  1. „Апарт хотел“ в ПИ 35064.501.4301 по КККР на гр. Каварна.
  2. „Апарт хотел“ в ПИ 35064.501.4300 по КККР на гр. Каварна.
  3. „Апарт хотел“ в ПИ 35064.501.4299 по КККР на гр. Каварна и инфраструктурни обекти осигуряващи достъп, и комуникация до ПИ 35064.501.9957 и ПИ 35064.501.9958.
  4. „Апарт хотел“ в ПИ 35064.501.4298 по КККР на гр. Каварна и достъп на ПИ 35064.501.4293, ПИ 35064.501.4294, ПИ 35064.501.4295, ПИ 35064.501.4296, ПИ 35064.501.4297, ПИ 35064.501.9959, ПИ 35064.501.4299, ПИ 35064.501.4300, ПИ 35064.501.4301 до общински път.
  5. „Апарт хотел“ в ПИ 35064.501.4297 по КККР на гр. Каварна.
  6. „Апарт хотел“ в ПИ 35064.501.4296 по КККР на гр. Каварна.
  7. „Апарт хотел“ в ПИ 35064.501.4295 по КККР на гр. Каварна.
  8. „Апарт хотел“ в ПИ 35064.501.4294 по КККР на гр. Каварна.
  9. „Достъп на ПИ 35064.501.4294, ПИ 35064.501.4298, ПИ 35064.501.4301 по КККР на гр. Каварна до общински път“.                                                                                                          представени от „КРАМ КОМПЛЕКС КЪМПАНИ“ ЕООД, (отговорено от РИОСВ на 27.04.2022 г.)
 • Съобщение уведомление свързано с изграждане на силозно стопанство за съхранение на шротове с 10 бр. силози с конусовидно дъно, монтаж на пречиствателно съоръжение за битови отпадъчни води, изграждане на резервоар за ППН и резервоар за поливни дейности и промяна в обемите на 9 бр. резервоари за съхранение на нерафинирано масло от обем 2780 м³ в обем 2800 м³“ в ПИ 35376.110.27, урбанизирана територия, с площ 78270 кв.м, НТП „За друг вид производствен, складов обект“, с. Калиманци, общ. Суворово, обл. Варна, с възложител: „ЕС ЕМ КЕЙ НУР“ ООД (отговорено от РИОСВ на 29.04.2022г.)
 • Съобщение уведомление свързано с „Ремонт, преустройство и промяна предназначение на част от сграда „Столова” с идентификатор 10135.5501.94.3, разположена в  ПИ 10135.5501.94 по КККР на гр. Варна  в „Център за професионално обучение” и „офиси”, с възложител: „КОРАБОРЕМОНТЕН ЗАВОД ОДЕСОС“ АД (отговорено от РИОСВ на 29.04.2022г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Разширение на дейности с отпадъци-подготовка за повторна употреба на ИУМПС на територията на съществуваща площадка“ в УПИ II-ППЗ, пл. 608, кв. 50, с площ 2125 кв.м, с. Старо Оряхово, общ. Долни чифлик, обл. Варна, с възложител: „ЛЮБО КАРС“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 26.04.2022г.)
 • Съобщение уведомление свързано с „Изграждане на 15 бр. бунгала, 15 бр. басейни, паркинг и водовземно съоръжение“ в ПИ 02508.88.342 , гр. Балчик, обл. Добрич, представено от „ЕНЕРДЖИ КОНСУЛТ-2001“ ООД (отговорено от РИОСВ на 26.04.2022г.)
 • Съобщение уведомление за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на поземлени имоти (ПИ) №№ 24565.502.1643, 24565.502.1642, 24565.502.1639, 24565.502.1638 и 24565.502.1635 по КККР на гр. Дългопол и изменение на улична регулация от о.т. 262 до о.т. 268 на гр. Дългопол, с възложители: г-н К. и г-жа К. Тончеви, гр. Дългопол /отговорено от РИОСВ на 13.04.2022 г./
 • Съобщение уведомление  за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлени имоти (ПИ) с идентификатори: 14252.39.49, 14252.41.11, 14252.41.65, 14252.41.91, в землище село Габърница, общ. Ветрино, обл. Варна, с възложители: И. Иванов, Й. Георгиева, Я. Жекова, Е. Димитрова, Н. Димитров, М. Вълчева, Т. Вълчева, Т. Вълчев, Т. Димитрова, М. Димитров, Н. Петранова, К. Жечев и Н. Графчев /отговорено от РИОСВ на 12.04.2022 г./
 • Съобщение уведомление свързано с изграждане на  сграда за производствено-складова, административна и търговска дейност в ПИ 10135.4507.312, по плана на м-ст „Узун давлам“, р-н „Вл. Варненчик“, гр. Варна, представено от „АГРО ИВКОРА“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 18.04.2022г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Облагородяване на обществена зона и изграждане на Общински пазар, включващ сектор за продажба на пресни и преработени риба и аквакултури, люспест лед и риболовен инвентар“ в поземлен имот с идентификатор 04426.502.335, с площ 2728 кв. м, урбанизирана територия, с НТП „Обществен селищен парк, градина“ по КККР на с. Близнаци, общ. Аврен, представеното от Община Аврен (отговорено от РИОСВ на 14.04.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за “Промяна в параметрите на два ветрогенератора” в поземлени имоти /ПИ/ с нови кадастрални номера № 03157.3.51 и 03157.3.55, в землището на с. Бежаново, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич с възложител: „Аморф” ООД (отговорено от РИОСВ на 08.04.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) е за “Промяна в параметрите на два ветрогенератора” в поземлени имоти /ПИ/ с нови кадастрални номера №№03157.3.50 и 03157.4.38 в землището на с. Бежаново, общ. Генерал Тошево, област Добрич с възложител: „Мусони” ООД(отговорено от РИОСВ на 07.04.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) и специализирана план-схема за обект: „Изграждане на подземна физическа инфраструктура предназначена за разполагане на електронна съобщителна мрежа на „А1 България“ на територията на гр. Аксаково, община Аксаково, представено от „А1 БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, гр. София /отговорено от РИОСВ на 07.04.2022 г./
 • Съобщение уведомление свързано с изграждане на  магазин за нехранителни промишлени стоки в ПИ 58503.115.1 по КККР на гр. Провадия, представено от „ДИ ЕМ ХОУМ БИЛД“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 11.04.2022г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за “Изграждане на завод, за производство на горещо валцувани плоски продукти“ в поземлен имот №20482.505.677, площ 1 018 522 кв. м, трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – за друг вид производствен, складов обект, стар номер 534, парцел I, в землището на град Девня, община Девня, област Варна, с възложител: „Хъс Стийл“ЕАД, гр. Пловдив (отговорено от РИОСВ на 11.04.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за ИП свързано с „Добавяне на нови кодове на отпадъци от пластмаси и пластмасови опаковки за събиране, съхраняване  и предварително третиране (сортиране и смилане/раздробяване) и за събиране и съхраняване на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), на територията на съществуваща площадка за третиране на отпадъци, находяща се в поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 72624.464.26, гр. Добрич, представено от «МЕТАЛИУМ АУТО ГРУП» ЕООД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 05.04.2022г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Добавяне на нови кодове строителни отпадъци към съществуваща специализирана площадка за събиране, рециклиране, подготовка за оползотворяване и за повторна употреба на строителни отпадъци“ в ПИ 72709.502.61, урбанизирана територия, с площ 26380 кв.м, НТП „За друг вид производствен, складов обект“, с. Тополи, общ. Варна, обл. Варна, с възложител „ХИДРОСТРОЙ“ АД (отговорено от РИОСВ на 07.04.2022г.)
 • Съобщение уведомление за изграждане на  сграда за обществено обслужване в ПИ 10135.4027.53, по плана на м-ст „Атанас тарла“, р-н „Вл. Варненчик“, гр. Варна, представено от „БЪЛГАРИЯ СУИС КОНСУЛТИНГ“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 07.04.2022г.)
 • Съобщение уведомление свързано с изграждане на  сграда за производствено-складова, административна и търговска дейност в ПИ 10135.4507.312, по плана на м-ст „Узун давлам“, р-н „Вл. Варненчик“, гр. Варна, представено от „ОФИС КОНСУМАТИВИ“ ООД (отговорено от РИОСВ на 06.04.2022г.)
 • Съобщение уведомление за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 10135.2517.5049, по КККР на гр. Варна, представено от „МАНАРИД“ ООД, гр. Варна /отговорено от РИОСВ на 04.04.2022 г./
 • Съобщение уведомление за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 66250.37.4, по плана на село Сенокос, общ. Балчик, представено от г-н Иванов и г-жа Станева, гр. Добрич /отговорено от РИОСВ на 05.04.2022 г./
 • Съобщение уведомление за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на част от новообразуваната територия по ОУП на Община Варна, намираща се северно от кв. 3А на село Звездица, общ. Варна, представено от г-н Иванов, село Звездица, общ. Варна /отговорено от РИОСВ на 01.04.2022 г./
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) Изграждане на комплекс за обитаване с обществено обслужване“ , с възложител „ПЕНЕМАТ“ ООД (отговорено от РИОСВ на 06.04.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на кариера за варовици за трошен камък от находище Козя поляна“, разположено в землище на с. Поляците, общ. Дългопол, обл. Варна, с възложител „ХИДРОСТРОЙ“ АД (отговорено от РИОСВ на 31.03.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) е за изграждане на цех за сушени плодове и зеленчуци в поземлен имот с идентификатор 72271.501.1971 (стар номер 1594), с площ 922 кв. м, вид територия Урбанизирана, НТП За друг вид производствен, складов обект, по КККР на гр. Тервел, представеното от ЗП К. Асил (отговорено от РИОСВ на 31.03.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) е за „Оползотворяване на утайки от полиране и шлифоване на стъкло с код 10 11 14 чрез влагането им в стъкларска шихта за производство на стъкло, с цел подобряване на технологичния топилен процес“ в УПИ VI-437, кв. 121 по плана на гр. Белослав, представеното от “ИНХОМ” ООД (отговорено от РИОСВ на 31.03.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) е за изграждане на „Автогара“, в ПИ с идентификатор 07598.303.200, с площ 2665 кв. м, урбанизирана територия, по КККР на гр. Бяла, представеното от Община Бяла (отговорено от РИОСВ на 30.03.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за ИП за „Изграждане на нов обект за аквакултури – развъждане и отглеждане на риба в садкова инсталация, в акваторията на язовир „Ляхово“, землище село Оброчище, общ. Балчик, обл. Добрич, представено от „БУЛ ХЪНТИНГ“ ЕООД, гр. София (отговорено от РИОСВ на 30.03.2022г.)
 • Съобщение уведомление свързано с „Обособяване на специализирана площадка за събиране, рециклиране, подготовка за оползотворяване и за повторна употреба на строителни отпадъци“ в ПИ  72709.502.88, по КККР на  с. Тополи, общ. Варна,  обл. Варна, представено от „ХИДРОСТРОЙ“ АД (отговорено от РИОСВ на 31.03.2022г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Водовземане от съществуващ водоизточник – ТК „Еко Агро-Гурково“ с цел капково напояване на овощни насаждения (ябълки) и царевица“ в поземлени имоти, землище село Гурково, общ. Балчик, обл. Добрич, с възложител: „ЕКО АГРО“ АД, КК „Албена“, общ. Балчик (отговорено от РИОСВ на 25.03.2022г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) е за „Изграждане на кланичен пункт към съществуващ животновъден обект“ находящ се в ПИ 31396.109.4, урбанизирана територия, с площ 77647, НТП „За животновъдна ферма“, с. Зърнево, общ. Тервел, обл. Добрич, представеното от ЕТ „СИСФРУКТ-САЛИ САЛИ“ (отговорено от РИОСВ на 24.03.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за „Изграждане на мандра за преработка на овче мляко“ в поземлен имот № 003052, землище село Попович, общ. Бяла, обл. Варна, представено от Харизанов, гр. Обзор, общ. Несебър (отговорено от РИОСВ на 14.03.2022г.)
 • Съобщение уведомление за изработване на проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлени имоти (ПИ) с идентификатори: 70175.117.47 и 70175.117.46, в землище гр. Суворово, обл. Варна, представено от „ШАТО СОЛЕЙ“ ЕООД, село Баново, общ. Суворово /отговорено от РИОСВ на 14.03.2022 г./
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на 4 бр. вилни сгради“, с. Рогачево, обл. Добрич, представено  от ДАМЯНОВА (отговорено от РИОСВ на 17.03.2022г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Промяна във вида и количествата на преработваните отпадъци в съществуваща инсталация за третиране на отпадъци от черни и цветни метали, пластмаса, рециклиране на кабели и проводници“ в ПИ 72624.610.664, ПЗ „Север“, ул. „Ген. лейт. Тодор Кантарджиев“, гр. Добрич, представено от «ДЕНИЗ 2000» ООД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 14.03.2022г.)
 • Съобщение уведомление за „Изграждане на 12 бр. къщи, хотел, басейн, офис и барче“ в ПИ 83017.506.574, урбанизирана територия, с площ 5839 кв.м, НТП „За къмпинг, мотел“, гр. Шабла, обл. Добрич, представено от „ВИЛА ГРАНДЕ“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 14.03.2022г.)
 • Съобщение уведомление за ИП свързано с „Изграждане на осем броя еднофамилни жилищни сгради“ в УПИ, по плана на село Китка, общ. Аврен, представено от С. Карагяуров, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 07.03.2022г.)
 • Съобщение уведомление за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ), представено от Г. Ялъмов и Х. Лазаров, гр. София /отговорено от РИОСВ на 08.03.2022 г./
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) свързано с   изграждане на на автоматизирани системи за капково напояване» в обхвата на  ПИ 35064.116.60 и ПИ  35064.117.9, м-ст «Шабленските лозя» по КК на гр. Каварна, представено от „АГРОДЕС“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 10.03.2022г.)
 • Съобщение уведомление свързано с изграждане на административна сграда в УПИ ХII, кв. 11 (ПИ 39459.501.370), с площ от 3406 кв.м, по плаяна на с. Кранево, общ. Балчик, представено от КАРАДЖОВ (отговорено от РИОСВ на 09.03.2022г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на офис сграда и два магазина“ в УПИ XX-18, кв. 12, идентичен с ПИ 10135.2560.306, урбанизирана територия, с площ 180 кв.м, НТП „Ниско застрояване (до 10 m)“, представено  от Иванова, Дочева,  Дочев и „ИКОНОМОВ ПРОЕКТ“ ООД (отговорено от РИОСВ на 08.03.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) свързано с изграждане на бистро от мобилни елементи и водовземно съоръжение за подземни води за водоснабдяване за питейно-битови цели и за пожарогасене в ПИ с идентификатор 10135.5069.25 с площ 724 кв.м, по КККР на гр. Варна, представено от Жечева (отговорено от РИОСВ на 08.03.2022г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) е за изграждане на „Спомагателна стопанска сграда“ към съществуваща „Ферма за норки с административна част“ в поземлен имот с идентификатор 44519.21.91, с площ 14950 кв. м, земеделска територия, с НТП „За друг вид производствен, складов обект“ по КККР на с. Любен Каравелово, общ. Аксаково, представеното от „БУЛФЕЙСТ“ ООД (отговорено от РИОСВ на 04.03.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за водовземане от съществуващ водоизточник ШК“ЕТ  ПЕРОНИКА – 44 – САДОВО“ в ПИ 65125.33.1, с. Садово, общ. Аврен с цел самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури в ПИ № 65125.33.1, 65125.33.2, 65125.33.3, 65125.33.4, 65125.33.5 и 65125.33.6 с. Садово, общ. Аврен, представено от ЕТ „ПЕРОНИКА – 44 – СТАТИ СТАТЕВ“ (отговорено от РИОСВ на 07.03.2022г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на седем еднофамилни жилищни сгради“ в ПИ 04426.49.1, земеделска територия, с площ 17030 кв.м, НТП „Нива“, с. Близнаци, общ. Аврен, обл. Варна, представено  от Събев (отговорено от РИОСВ на 07.03.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) свързано с отглеждане и добив на морски червей за риболов в акваторията на Белославско езеро, землище гр. Белослав, представено от „ЮНАЙТЕД ТЕАМ“ ООД (отговорено от РИОСВ на 07.03.2022г.)
 • Съобщение уведомление от СДРУЖЕНИЕ ЗА НАПОЯВАНЕ „ИСКЪР“ за ИП „Ремонт на яз. Искър“ в ПИ 32860.45.53, територия, заета от води и водни обекти, с площ 61042 кв.м, НТП „Язовир“, с. Искър, общ. Вълчи дол, обл. Варна, с възложител СДРУЖЕНИЕ ЗА НАПОЯВАНЕ „ИСКЪР“ (отговорено от РИОСВ на 07.03.2022г.)
 • Съобщение уведомление свързано със закупуване и  изграждане на система за автоматизирано управление на капково напояване и мониторинг в оранжерии в ПИ 62092.20.58, с. Раковски, общ. Каварна, с възложител: М. Георгиева (отговорено от РИОСВ на 04.03.2022г.)
 • Съобщение уведомление за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за кв. 5 (ПИ 10135.2013.152, 10135.2013.27, 10135.2013.42, 10135.2013.34, 10135.2013.29, 10135.2013.30, 10135.2013.33, 10135.2013.40. 1035.2013.41, 10135.2013.144, 10135.2013.133, 10135.2013.134,  10135.2013.135, 10135.2013.138 и 10135.2013.136) и улична регулация от о.т. 1 до о.т. 20, от о.т. 20 до о.т. 56, от  о.т. 8 до о.т. 59, от о.т. 60 до о.т. 61 и от о.т. 5 до о.т. 62, по плана на м-ст „Варна Йолу“, м-ст „Узун келеме“, м-ст „Каракаш“, гр. Варна, представено от Колев, Костадинов, Баналиев, Костадинова, Русинов, „Логус 2004“ ЕООД, „Варна инвест холдинг“ ЕООД, „К-ЕИ-Г“ АД, Кабак, Иванов, Темелков, Пейчев (отговорено от РИОСВ на 02.02.2022г.)
 • Съобщение уведомление за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за УПИ I-44 „За търговски комплекс“ (ПИ 10135.4027.44), кв. 27, по ПЗ на землище Владиславово, гр. Варна, с цел реализация на ИП свързано с „Изграждане на сграда с офиси и складове“ в ПИ 10135.4027.44, район „Вл. Варненчик“, гр. Варна, с възложител: „СЛАВ“ ООД, гр. Бяла (отговорено от РИОСВ на 23.02.2022г.)
 • Съобщение уведомление за промяна предназначение на поземлен имот с идентификатор: 39459.19.25, земеделска територия – нива, с площ 1308 кв.м, местност „Край село“ по плана на село Кранево, общ. Балчик, обл. Добрич, с цел реализация на инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на сграда за обществено обслужване с жилищна част“, с възложител: М. Панайотов, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 23.02.2022г.)
 • Съобщение уведомление за промяна предназначение на поземлен имот с идентификатор: 54145.2.718, с площ 9.921 дка, земеделска територия, с НТП „пасище“, землище село Осеново, общ. Аксаково, обл. Варна, с цел реализация на инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на три жилищни сгради“, с възложител: „ТЕЙ. ДЖИ. ДИ“ ООД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 24.02.2022г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) е за „Изграждане на многофункционален жилищно-търговски комплекс“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10135.4022.131, с площ 27065 кв. м по КККР на гр. Варна и изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ в обхвата на същия имот, представеното от „Грийнфилд България Енерджи“ ООД  (отговорено от РИОСВ на 22.02.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) е за „Извършване на дейност по оползотворяване с код R1 (изгаряне) на неопасен отпадък с код 03 01 05 (трици)“ в ПИ с идентификатор 07598.2.34 (стар номер 002034), с площ 6696 кв. м, урбанизирана територия, с НТП „За друг вид застрояване“ по КККР на  гр. Бяла, с възложител: „Артебяла“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 21.02.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за УПИ ХV-21, 22, 29 и УПИ ХVI-22 „За озеленяване, обществено обслужване и инженерна инфраструктура“, в кв. 12, по плана на ЗПЗ-II част“, гр. Варна, с възложител: И. Желязков, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 21.02.2022г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на три нови бунгала/жилищни сгради и ремонт и реконструкция на съществуващи бунгала“ в поземлен имот № 07598.115.143, гр. Бяла, обл. Варна, представено от „КОЕМ ИНВЕСТ“ ЕООД, гр. Бяла (отговорено от РИОСВ на 17.02.2022г.)
 • Съобщение уведомление за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за УПИ, в село Добрин, общ. Крушари, обл. Добрич, представено от „ЕР ЕНД ДЖИ ПРОДЖЕКТС“ ООД, гр. Варна /отговорено от РИОСВ на 16.02.2022 г./
 • Съобщение уведомление за за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за кв. 27, по плана на кв. „Изгрев“, землище село Каменар, общ. Варна, представено от Гроздев, гр. Варна /отговорено от РИОСВ на 16.02.2022 г./
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на шест къщи и пътна връзка“, свързано с изработване на план за изменение на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ), представено  от Улянова и Улянов (отговорено от РИОСВ на 18.02.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение предложение (ИП) „Промяна по време на строителството на площадкови жп коловози към складово-производствена база за зърно, маслодайни култури и олио“, представено  от „ОЛИВА“ АД (отговорено от РИОСВ на 18.02.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на бизнес сграда-офис център Platinum Tower, магазини и надземен паркинг за обществено ползване“ в УПИ III-6, кв.1, ПИ 10135.4038.34, урбанизирана територия, с площ 5779 кв.м, НТП „За търговски обект, комплекс“, район „Владислав Варненчик“, гр. Варна, представено  от „ЕЛЕКТРА ПРОПЪРТИС“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 18.02.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Водовземане на подземни води чрез изграждане на две нови водовземни съоръжения в ПИ 37068.64.3 и ПИ 37068.54.4 със система за гравитачно напояване за поливане на съществуващи лешникови насаждения“ в ПИ №№ 37068.64.3, 37068.64.2 и 37068.64.3, земеделска територия, с  обща площ 54924 кв.м, НТП „Друг вид трайно насаждение“, с. Китка, общ. Аврен, обл. Варна, с възложител: Пл. ПАУНОВ(отговорено от РИОСВ на 18.02.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение за “Обособяване на площадка за събиране и съхраняване на отпадъци от хуманно здравеопазване” в поземлен имот с идентификатор № 72709.502.67.5 по КККР на с. Тополи, м-ст. “Клисе баир”, община Варна, област Варна, възложител „Екосейф“ООД (отговорено от РИОСВ на 16.02.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлени имоти с идентификатори: 72624.440.27 и 72624.440.25, в землище гр. Добрич, с възложител: от „ПАВЛОВ СТРОЙ“ ЕООД, гр. Добрич /отговорено от РИОСВ на 07.02.2022 г./
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на ваканционно селище“ в УПИ ХХV-1118, кв. 137, гр. Бяла, обл. Варна, с възложител: К. КОМАРОВСКИ, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 03.02.2022г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на жилищна сграда“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 10135.3513.193, район „Младост“, гр. Варна, с възложител: „ХИПОКРАТ“ ЕООД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 07.02.2022г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Промяна статут от магазин на офис и учебна зала за лица над 18 години“ на самостоятелен обект с идентификатор 10135.1506.468.1.16, с адрес: ул. „Дебър“ № 45, гр. Варна, общ. Варна, с възложител: „ТЕРИТОРИАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ И ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯ“ ООД (отговорено от РИОСВ на 11.02.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на предприятие за преработка на растителни култури“ в ПИ с идентификатор 32860.501.112 (УПИ I-112, кв. 18), с площ 10507 кв. м, урбанизирана територия, с НТП „За друг вид застрояване“ по КККР на с. Искър, общ. Вълчи дол, представеното от „ВАЛ ПРОТЕКТ“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 09.02.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на търговска мострена сграда/ шоурум“, представено от „СУВОРОВО ПРОПЪРТИС“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 09.02.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) свързано с „Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси, и елементи на прилежащата им техническа инфраструктура на територията на Община Варна и основен ремонт/реконструкция на улична мрежа прилежаща към предвидените за благоустрояване междублокови пространства на територията на Община Варна“, в обхвата на карето между ул. „Отец Паисий“, ул. „Оборище“, бул. „Сливница“, бул. „Владислав Варненчик“, гр. Варна, Представено  от ОБЩИНА ВАРНА (отговорено от РИОСВ на 08.02.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на детска градина за две групи в УПИ IV – детска градина, кв. 10 по действащия план на с. Въглен, общ. Аксаково, обл. Варна, представено  от ОБЩИНА АКСАКОВО (отговорено от РИОСВ на 08.02.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) е за „Водовземане от нов водоизточник на подземни води – тръбен кладенец ТК „Житен-Левал“ в поземлен имот (ПИ) 29444.69.16 по КККР на с. Житен, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич, за водоснабдяване на кравеферма и напояване чрез дъждуване на 170 дка зърнени култури, представеното от „ЛЕВАЛ“ ЕООД  (отговорено от РИОСВ на 03.02.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) свързано с  отглеждане на животни (кози)  в стопански двор – „Рилци“, ПИ № 72624.630.10 по КККР на гр. Добрич, представено от Дарджан (отговорено от РИОСВ на 04.02.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на жилищни сгради и улична регулация от ОТ № 28 до ОТ № 29, в СОП „Зеленика“, гр. Варна и изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за изменение на УПИ VI-61016 (ПИ 10135.5061.38), СОП „Зеленика“, в гр. Варна, с възложител: „НИКОЛАЙ БУРОВ“ ЕООД и „ГРАНД СТРОЙ-ВАРНА“ ЕООД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 02.02.2022г.)
 • Съобщение уведомление за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор: 22988.16.66, в землището на село Дончево, общ. Добричка, с възложител: „СИЛК ГАЗ БГ“ ООД, гр. Варна /отговорено от РИОСВ на 31.01.2022 г./
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на жилищна сграда с гаражи и зала с обществено обслужващи функции“ в УПИ VII-2159, кв. 116, гр. Провадия, обл. Варна, с възложител: Т. Тодоров, гр. Провадия (отговорено от РИОСВ на 28.01.2022г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Разширяване на производствена дейност чрез извършване на дейности по събиране, предварително третиране (сепариране, трошене), рециклиране на строителни материали (почва и камъни)“ в част от УПИ XVI-19, 62, кв. 1 по плана на ПЗ „Клисе баир“, землище село Тополи, общ. Варна, с възложител:  «ПЪТИЩА И МОСТОВЕ» ЕООД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 25.01.2022г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) е за „Изграждане на цех за натурални сокове“ в УПИ V-439 (проектен XIX-439) в кв. 58 по плана на с. Ветрино, свързано с изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ V-439 и УПИ XIV-440 в кв. 58 по плана на с. Ветрино, представеното от Атанасов и Станчева (отговорено от РИОСВ на 02.02.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) е за „Изграждане на петнадесет броя еднофамилни жилищни сгради, по една във всеки от следните поземлени имоти (ПИ) с идентификатори: 10135.2569.404, 10135.2569.405, 10135.2569.406, 10135.2569.407, 10135.2569.408, 10135.2569.409, 10135.2569.410, 10135.2569.411, 10135.2569.412, 10135.2569.413, 10135.2569.414, 10135.2569.419, 10135.2569.421, 10135.2569.422, 10135.2569.423, урбанизирана територия, с обща площ 8773 кв. м по КККР на гр. Варна, представеното от “СВ.СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ” АД (отговорено от РИОСВ на 27.01.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на две сгради със смесено предназначение“, район „Владислав Варненчик“, гр. Варна, с възложител „ХЪС“ ООД (отговорено от РИОСВ на 28.01.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Увеличаване капацитета на отглежданите птици в съществуваща ферма за угояване на птици и водоплаващи птици от 160 бр. на 320 бр.“, с възложител: A. Каракашева (отговорено от РИОСВ на 24.01.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на сграда с търговско-складово предназначение“ в УПИ VI-20, идентичен с ПИ 72709.44.20, урбанизирана територия, с площ 4798 кв.м, НТП „За друг вид застрояване“, с .Тополи, общ. Варна, с възложител Р. Колева (отговорено от РИОСВ на 21.01.2022 г.)
 • Съобщение уведомление  за изработване на Програма за опазване на околната среда (ПООС) на Община Добричка, за периода 2021-2028г., с приложения към нея, свъзложител: Община ДОБРИЧКА/отговорено от РИОСВ на 17.01.2022 г./
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Реконструкция на линейно съоръжение ВЛ 110 kV „Орляк“ от п/ст „Добружда“ до п/ст „Вълчи дол“ преминаващо през имоти в землищата на гр. Суворово, село Щипско, общ. Вълчи дол и гр. Вълчи дол, с възложител: «EЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР» ЕАД, гр. София (отговорено от РИОСВ на 14.01.2022г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на паркинг пред УПИ I, кв. 640 по плана на 6 м.р., идентичен с ПИ 10135.2558.143 и ново локално платно в участъка от ул.”Люлебургас” до ул.”Тулча”, с успоредно паркиране пред УПИ I, гр.Варна, с възложител ОБЩИНА ВАРНА и инвеститор „БЕСТ ИНВЕСТ ГРУП“ ООД (отговорено от РИОСВ на 20.01.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) Разширение на ферма за отглеждане на охлюви и включване на нови дейности, свързани с отглеждането“ в ПИ 37099.44.97, земеделска територия, с площ 5849 кв.м, НТП „Нива“, с. Кичево, общ. Аксаково, обл. Варна, с възложител „СНЕЙЛС ЛАНД“ ООД (отговорено от РИОСВ на 19.01.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) е за изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец ТК-4 Община Добрич в поземлен имот (ПИ) 72624.615.9060 по КККР на гр. Добрич, община Добрич, за напояване на 3 дка зеленчуци, с възложител: Община град Добрич (отговорено от РИОСВ на 14.01.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на жилищен комплекс от затворен тип с наименование „ВАРНА СИТИ ПАРК ЮГ“ в УПИ VIII-538 „за жилищно строителство“, идентичен с ПИ 10135.3514.814, урбанизирана територия, с площ 19795 кв.м, НТП „Високо застрояване (над 15 m)“, район „Младост“, гр. Варна, с възложител „ИСУ ИНВЕСТ“ ЕАД (отговорено от РИОСВ на 14.01.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) Изграждане на нова сграда за детска градина № 12 „Щурче“ в УПИ VI, кв. 590, идентичен с ПИ 72624.615.3336, урбанизирана територия, с площ 3194 кв.м, НТП „За обект за детско заведение“, гр. Добрич, с възложител Община град Добрич (отговорено от РИОСВ на 14.01.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Водовземане от съществуващ водоизточник – тръбен кладенец“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 73095.13.1, село Тригорци, общ. Балчик, обл. Добрич, с цел напояване на 166.769 дка зърнени култури, в имоти, землище село Тригорци, общ. Балчик, с възложител: „БАКАЛИЯ ЕН-ДЖИ“ ЕООД, село Пчелино, общ. Добричка (отговорено от РИОСВ на 07.01.2022г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на складова база за съхранение на зърнени култури (ечемик, царевица, слънчоглед, пшеница, и др.)“ в част от поземлен имот с идентификатор: 10183.125.131, с площ 26457 кв.м, земеделска територия, с НТП „За стопански двор“ по плана на село Василево, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич, с възложител: „ИЙСТЛЕНД“ ЕООД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 07.01.2022г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на складове за съхранение на зърнени култури и обект за производство на готови сухи кремообразни и емулгиращи смеси за производство на сладкарски изделия“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 32490.52.126, по плана на село Изворско, общ. Аксаково, обл. Варна, с възложител: „АГРИМАКС“ ЕООД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 07.01.2022г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на единадесет броя жилищни сгради“, свързано с изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ в обхвата на УПИ XXV-451 „за винарска изба“, кв. 2 по плана на с. Долище, общ. Аксаково, обл. Варна, с възложител: „ЖЕЛЯЗНА“ ООД (отговорено от РИОСВ на 12.01.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) е за изграждане на крайбрежна зона за отдих ,,Шкорпиловци,, находяща се в УПИ I -4,5,,за озеленяване, рекреационни дейности и спорт,, кв. 2, по плана на КК Шкорпиловци, Община Долни чифлик /ПИ с идентификатор 83404.232.7/, с възложител: Община Долни чифлик (отговорено от РИОСВ на 10.01.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на общественообслужващи сгради, хипермаркет, складови площи и офис“ в ПИ 10135.4024.98 и ПИ 10135.4024.100, урбанизирана територия, с обща площ 10857 кв.м, НТП „Нива“, район „Владислав Варненчик“, гр. Варна, с възложител „ЕШРЕФОГЛУ“ ООД (отговорено от РИОСВ на 11.01.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на две сгради за постоянно и временно обитаване със самостоятелни жилищни единици-общежитие и търговски обект“ в УПИ III-240008, кв.5, идентичен с ПИ 10135.4024.77, урбанизирана територия, с площ 1872 кв.м, НТП „ Нива“, район „Владислав Варненчик“, гр. Варна, с възложител „ХОУМ ТРЕЙД“ ООД (отговорено от РИОСВ на 10.01.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на паркове за разходка, детски площадки и една сглобяема постройка с площ 50 кв.м“ в ПИ 04426.49.1, земеделска територия, с площ 17030 кв.м, НТП „Нива“, с. Близнаци, общ. Аврен, обл. Варна, с възложител Събев (отговорено от РИОСВ на 07.01.2022 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на сграда със смесено предназначение, складове, офиси и медицински кабинети“ в УПИ III-548, кв. 52, идентичен с ПИ 35701.501.548, урбанизирана територия, с площ 2039 кв.м, НТП „За друг вид производствен, складов обект“, с. Каменар, общ. Варна, с възложител „ТОНИ-ИГ“ ООД (отговорено от РИОСВ на 07.01.2022 г.)

Архив – Съобщения за първо уведомяване за инвестиционни предложения