Съобщения за първо уведомяване за инвестиционни предложения

 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за „Монтаж на резервоар за модулна станция за петролни продукти, за надземен монтаж с вместимост 30 м³ и колонка за зареждане на дизелово гориво“ в поземлен имот (ПИ) 12574.501.96 по КККР на гр. Вълчи дол, с възложител: „БГ АГРО ЗЕМЕДЕЛСКА КОМПАНИЯ“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 10.07.2020 г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за „Извършване на дейности по временно съхранение и балиране/уплътняване на битови отпадъци от облекла и текстил“ на площадка – склад 1, в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10135.3514.238, ул. „Уста Кольо Фичето“ № 19, район Младост, ЗПЗ, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 08.07.2020г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за „Поставяне на инсталация – инсинератор за изгаряне на животински трупове“ в ПИ 40885.9.66, земеделска територия, с площ 8518 кв.м, НТП „За друг вид производствен, складов обект“, с. Къпиново, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич (отговорено от РИОСВ на 09.07.2020 г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на нов тренировъчен център за морски лица в УПИ VII-50,272 „за общ. обслужване“, кв.11 по плана на ЮПЗ, ПИ 10135.5501.395 по КККР на гр. Варна, с възложител: „БЪЛГАРСКИ МОРСКИ КВАЛИФИКАЦИОНЕН ЦЕНТЪР“ ЕАД (отговорено от РИОСВ на 03.07.2020 г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на 7 бр. жилищни сгради представляващи жилищен комплекс от затворен тип“ в ПИ 10135.2569.320, урбанизирана територия, с площ 12014 кв.м, НТП „Средно застрояване (от 10 до 15 m)“, район „Приморски“, с възложител „ЛАЗУР ДЕЛУКС“ ООД (отговорено от РИОСВ на 03.07.2020 г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за свързано с  „Поставяне на два броя мобилни инсинератора за изгаряне на животински трупове“ в ПИ 37808.257.1 в землището на с. Козлодуйци, общ. Добричка (отговорено от РИОСВ на 02.07.2020г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за “Изграждане на търговски комплекс“, в ПИ 07598.301.4, урбанизирана територия, с НТП „ За друг обществен обект, комплекс“, с площ 1083 кв.м, гр. Бяла, обл. Варна, с възложител „МУУНСТОУН ГРУП“ ООД (отговорено от РИОСВ на 01.07.2020г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на футболно игрище с изкуствено покритие и паркинг“ свързано с изработване на изменение на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ II и УПИ III, кв. 241, с цел образуването на нов УПИ V „за хотел и обществено обслужване“, с площ 6074 кв.м, с. Кранево, общ. Балчик, обл. Добрич, с възложител: „СТРОЙТРАНС 2011“ ЕООД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 30.06.2020г.)
 • Съобщение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ), с възложител: Костадинов, гр. Варна
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец“ в имот с идентификатор 56695.14.20 по КККР на с. Плачи дол, общ. Добричка, обл. Добрич, за гравитачно напояване на площ от 66706 м² (имоти с идентификатори 56695.14.20 и 56695.14.21) съществуваща зеленчукова градина, с възложител: „ИМ КОМ“ АД (отговорено от РИОСВ на 25.06.2020 г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за „Промяна на предназначението и реконструкция на магазини и бар“ в „Медицински център“, в сграда с идентификатор 10135.513.472.19, по КККР на гр. Варна, с възложител: „ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ“ АД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 23.06.2020г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на животновъдна ферма за 100 бр. кози и производство на мляко“ свързано с изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ), с цел промяна предназначението на ПИ 58445.61.260, земеделска територия, с площ 2000 кв.м, НТП „Пасище“, с. Приселци, общ. Аврен, обл. Варна, с възложител: „ЕПОНА“ ЕООД  (отговорено от РИОСВ на 19.06.2020 г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за „Преустройство и модернизация на комплексна автоснабдителна станция“, находяща се в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10135.2555.2577 по плана на ж.к. „Изгрев“, 23-ти м.р. гр. Варна, с възложител: „БЕНИТА ОЙЛ“ ООД (отговорено от РИОСВ на 19.05.2020 г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за „Предприятие за рециклиране на метали от отпадъци“ в поземлени имоти ПИ № 20482.505.350 и ПИ № 20482.505.117, промишлена зона – Юг , землище на гр. Девня, община Девня, област Варна, възложител: „Технойон” ЕАД (отговорено от РИОСВ на 15.06.2020 г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на селскостопанска сграда за съхранение на растителна и животинска продукция и сондаж за напоителни нужди“, свързано с изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 37099.31.138, земеделска територия, НТП „Нива“, с площ 1593 кв.м, в землището на с. Кичево, общ. Аксаково, обл. Варна, с възложител С. Сълкова (отговорено от РИОСВ на 15.06.2020 г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за „Допълнение към ИП за изграждане на предприятие за преработка на селскостопанска продукция – пункт за изваряване на рози, етерично маслени култури (ЕМК), фуражно производство и добив на студено пресовани масла“ по плана на село Славеево, общ. Добричка, с възложител: СД „ВЪЗХОД-АРНЬО-АПОСТОЛОВ И ЛАЗАРОВ“, гр. Добрич (отговорено от РИОСВ-Варна, на 09.06.2020г.)
 • Съобщение за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ), с възложител: Радев, с. Езерец/отговорено от РИОСВ на 12.06.2020 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) e за „Изграждане на инсталация за обработка на биоотпадъци“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 02508.90.772, с площ 35471 кв. м, урбанизирана територия, с начин на трайно ползване: „За стопански двор“ по КККР на гр. Балчик, общ.Балчик, област Добрич, с възложител:  „ПЕРПЕТУУМ МОБИЛЕ БГ“ АД (отговорено от РИОСВ на 12.06.2020 г.)
 • Съобщение за „Увеличаване на броя отглеждани кокошки носачки от 350 бр. на 1500 бр.“ в съществуващ животновъден обект – сграда с индентификатор 02871.25.25.1, област Добрич, община Добричка, с.Батово, с възложител:  Костова(отговорено от РИОСВ на 12.06.2020 г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец за напояване на селскостопанска продукция“ в поземлен имот с идентификатор 14684.75.1, земеделска територия, с начин на трайно ползване „Нива“ по КККР на с. Генерал Колево, общ. Добричка, обл. Добрич, с възложител: „БИО ГАЗ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 10.06.2020 г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за „Увеличаване на капацитета на птицеферма за интензивно отглеждане на бройлери с 84 000 места“ в ПИ с идентификатор №69300.53.1,  площ 103 919 кв. м, /съгласно нотариален акт площ от 105 611 кв. м/, трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – за животновъден комплекс, стар номер 000053; 053001, землище на с. Стожер, община Добричка, област Добрич, възложител: „Реджина“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 05.06.2020 г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на жилищни сгради и паркинг за моторни превозни средства /МПС/“ в поземлен имот с идентификатор 62788.29.14, землище с. Рогачево, общ. Балчик, обл. Добрич, с възложител: „КОРАБЕЛНИКОВ М“ ЕООД, гр. София (отговорено от РИОСВ-Варна, на 04.06.2020г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на свинеферма“ в УПИ IVПСД, кв. 3, с площ 5221,37 кв. м, по плана на с. Овчарово, общ. Добричка, с възложител: „НЕДКО НЕДКОВ – ОВЧАРОВО“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 04.06.2020 г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на площадка за извършване на дейности по събиране и съхраняване на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) и хартиени, картонени, пластмасови и метални опаковки“ в поземлен имот с идентификатор 72624.207.37 „за ПСД – обработка /без рязане/ и продажба на дървен материал“, с площ 3000 кв.м, землище гр. Добрич, с възложител: „НАДИН 22“ ЕООД, гр. Силистра (отговорено от РИОСВ на 02.06.2020г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на шест жилищни сгради“ в УПИ XVIII-33, кв. 1, м-ст „Мечо ухо“ по плана на с.  Шкорпиловци, община  Долни чифлик, с възложители: М. Денчев, Н. Денчева и Е. Денчева (отговорено от РИОСВ на 02.06.2020 г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) „Монтаж на модулна станция за светли горива“, с възложител: „ПИРАМИД“ ЕООД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 02.06.2020г.)
 • Съобщение за изработване на проект на ПУП-ПЗ за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 05102.128.63 (номер по предходен план: 000063), с площ 6513 кв.м, с НТП „За стопански двор“ по плана на с. Бозвелийско, общ. Провадия, обл. Варна, с възложител: АЛТЕО БГ“ ООД, гр. Варна /отговорено от РИОСВ на 29.05.2020 г./
 • Съобщение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 00182.28.33 (номер по предходен план: 028033), с площ 3.130 дка, с НТП „Нива“, местност „Мюхлюза“ по кадастралната карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Аксаково, с възложител: г-жа Барудова, гр. Варна /отговорено от РИОСВ на 01.06.2020 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за „Създаване на обект за аквакултури – за интензивно отглеждане на декоративни рибки, зарибителен материал и полово зрели риби в микрорециркулационна система“ в ПИ 10135.2564.782, урбанизирана територия, с площ 739 кв.м, НТП „За друг обществен обект, комплекс“, район „Приморски“, гр. Варна, с възложител: „ФРЕШУОТЪР АКВАТИКС“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 01.06.2020 г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за „Поставяне на мобилна инсталация за изгаряне на животински трупове“ в имот с идентификатор в ПИ 67489.18.711 в землището на с. Слънчево, общ. Аксаково, с възложител: „Манекс сън“ АД (отговорено от РИОСВ на 01.06.2020 г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за „Монтаж на 2 бр. газоколонки, 2 бр. компресорни модули и изграждане на инсталационен канал и стоманобетонна площадка за оборудването – за зареждане на товарни автомобили с компресиран природен газ от платформи с батерии от бутилки“ в УПИ VII-226,570, кв. 1 (ПИ 20482.505.670) по КК на гр. Девня, с възложител: „СТРОЙ-СПЕД“ АД (отговорено от РИОСВ на 29.05.2020 г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за „Промяна в параметрите на един генератор касаещи номинална мощност от 1,5 MW на 2 MW“ в поземлен имот №23769.52.106, землище на село Дропла, община Балчик, възложител: “Лонг ЕМ” ООД (отговорено от РИОСВ на 28.05.2020г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за “Жилищно строителство“ свързано с изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план-План за застрояване /ПУП-ПЗ/ в ПИ №№ 87518.27.313, 87518.27.314, 87518.27.315, 87518.27.316, 87518.27.317,  87518.27.318, 87518.27.319, 87518.27.320, 87518.27.321, 87518.27.322, 87518.27.323, 87518.27.324, урбанизирана територия, с обща площ 7238 кв.м, НТП „Ниско застрояване (до 10 m)“ и ПИ 87518.27.325, урбанизирана територия, с площ 1009 кв.м, НТП „За второстепенна улица“ по плана на с. Яребична, общ. Аксаково, обл. Варна, с възложител Ж. Иванов (отговорено от РИОСВ на 28.05.2020г.)
 • Съобщение уведомление за „Изработване на Подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП-ПЗ/“ за ПИ 72624.301.22, земеделска територия, с площ 5403 кв.м, с НТП „ Нива“, гр. Добрич, обл. Добрич с цел урегулирането му и отреждането на имота за „ПСД и търговия“, с възложител ЕТ „МИРА-ПЕТЪР ПЕТРОВ“ /отговорено от РИОСВ на 27.05.2020 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за  „Изграждане на овцеферма за 50 бр. овце заедно с подрастващите и млекосъбирателен пункт“ свързано с изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ), с цел промяна предназначението на УПИ I, кв. 31, по КККР на с. Кочмар, общ. Тервел, с възложител Йорданов (отговорено от РИОСВ на 27.05.2020г.)
 • Съобщение за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на поземлени имоти /ПИ/ №№ 30497.505.1047, 30497.505.1048, 30497.505.1049, 30497.505.894, 30497.505.895, 30497.505.784, 30497.505.786, 30497.505.921 и 30497.505.922, от кв. 68, по плана на СО „Под село“, землище село Звездица, общ. Варна, с възложител: г-жа Вариклечкова, гр. Варна /отговорено от РИОСВ на 20.05.2020 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за „Промяна на предназначение и преустройство на част от търговски комплекс и офиси в амбулатория за дентална практика“ в УПИ „за търг. комп. и офиси“, с площ 1500 кв.м, кв. 48 по плана на гр. Долни чифлик, състояща се, от: чакалня и коридор, ренген, стерилизация, WC и три дентални кабинета, с възложител: „БОКАТ БОНЕВИ“ ООД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 20.05.2020г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на фуражен цех за производство на фураж, монтиране на котел с мощност 420 kW и газова бутилкова инсталация с вместимост до 3000 Nm3 компресиран природен газ – метан“ в УПИ IV, кв. 3 по плана на с. Овчарово, община Добричка, с възложител: „НЕДКО НЕДКОВ – ОВЧАРОВО“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 22.05.2020 г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за „Увеличаване на броя отглеждани кози майки и подобряване на условията за дезинфекция“ в урегулиран поземлен имот (УПИ) III, в кв. 73 В, по плана на с. Доброплодно, общ. Ветрино, с възложител: Костадинова (отговорено от РИОСВ на 21.05.2020 г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на магазин и цех за преработка на месо и месни продукти“, с възложител: ЕТ „ВИНИ-КИРИЛ БАКАЛОВ“, гр. Варна(отговорено от РИОСВ на 21.05.2020г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за  „Изграждане на овцеферма“ свързано с изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ), с възложител: „ЗСК БДИНЦИ“ ЕАД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 20.05.2020г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на площадка за извършване на дейности по третиране на отпадъци“ в ПЗ на гр. Добрич, с възложител: «EКОЛОГИЧНА КОМПАНИЯ» EООД, гр. София (отговорено от РИОСВ на 14.05.2020г.)
 • Съобщение за инвестиционни предложения (ИП) свързано с „Изграждане на многофункционална спортна зала“   в УПИ  I -23, кв. 4, гр. Вълчи дол, обл. Варна, с възложител: Община Вълчи дол (отговорено от РИОСВ на 15.05.2020 г.)
 • Съобщение за „Отглеждане на млечни овце в съществуващо стопанство, като се предвижда увеличаване на стопанството и закупуване на оборудване“, в поземлен имот (ПИ) 53093.501.149, с площ 2.532 дка, урбанизирана територия, с начин на трайно ползване „ниско застрояване (до 10 м)“ по КККР на с. Оборище, общ. Вълчи дол, обл. Варна, с възложител: Алексиева (отговорено от РИОСВ на 15.05.2020 г.)
 • Съобщение за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ), с възложите: „СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ“ АД, гр. Варна /отговорено от РИОСВ на 14.05.2020 г./
 • Съобщение за ИП е във връзка с промяна отреждането на имот – нива с площ от 7.386 дка, в за „Производствено-складова зона /ПСД/“ – изграждане на „Склад от термопанели, метална конструкция и бетонова основа“ в ПИ с идентификатор 27125.17.61, по плана на с. Езерово, общ. Белослав, обл. Варна, с възложители: г-н Димитров и г-н Николов/отговорено от РИОСВ на 13.05.2020 г./
 • Съобщение за инвестиционни предложения (ИП) свързани с: Изработване па ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 12574.62.15 но КККР на гр. Вълчи дол, с цел промяна предназначението на имота от за „Широколистна гора” в за „Еко пътека и въжена линии”, с възложител: Община Вълчи дол (отговорено от РИОСВ на 13.05.2020 г.)
 • Съобщение свързано  с  „Изграждане на две жилищни сгради в ПИ 07598.118.72 и три жилищни сгради в ПИ 07598.118.67“ по КККР на жилищна зона „Бяла река“, гр. Бяла, общ. Бяла, обл. Варна, с възложител: „СЕВЕР ИНВЕСТ“ ООД  (отговорено от РИОСВ на 13.05.2020 г.)
 • Съобщение свързано  с  „обособяване на площадка за приемане и временно съхраняване на отпадъци“ или  за  извършване на  дейности по приемане и съхраняване на следните отпадъци, с възложител: „ЯНИКА КЛИЙН ТРАНС“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 08.05.2020 г.)
 • Съобщение за изработване на проект за ЧИ на ОУПО за ПИ 72624.607.1119 (разделен и отреден за УПИ XIII „ОДО“ и УПИ XIV за „Озеленяване“) и за изработване на проект на изменение на ПУП-ПРЗ за същия ПИ 72624.607.1119, земеделска територия, с НТП „За друг поземлен имот за движение и транспорт“ с площ 1333 кв.м, в гр. Добрич, с цел обединяване на двата УПИ в един УПИ за „жилищно средно етажно застрояване“, с устройствени показатели: H до 5 етажа /15м/, Пл. застр. до 70%, Кинт до 2.0, Пл. озел. мин. 30%, с възложители: С. Попова, З. Харалампиева, В. Харалампиев, К. Петрова, К. Стефанова /отговорено от РИОСВ на 07.05.2020 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за „Модернизация и преоборудване на обект за аквакултури Мидена ферма „Дълбока“, свързани с изграждане на плаващи мрежени клетки /садки/ за интензивно отглеждане на риба във водите на Черно море, в рамките на изградената Мидена ферма „Дълбока“ в района на с. Българево, общ. Каварна, с възложител: „ДЪЛБОКА“ ООД (отговорено от РИОСВ на 05.05.2020 г.)
 • Съобщение за изработване на проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) № 35064.32.49 (стар номер: 032049), земеделска територия, с НТП „нива“, с площ 9.000 дка, землище гр. Каварна, общ. Каварна, обл. Добрич, с възложител:г-н Михайлов, гр. Каварна  /отговорено от РИОСВ на 04.05.2020 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на модулна станция за зареждане с дизелово гориво на ведомствени МПС“ , с възложител: “КАОЛИНЕАД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 29.04.2020г.)
 • Съобщение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за изменение на УПИ I-горско стопанство (психодиспансер), кв. 8 и УПИ I-81, УПИ II-81 и УПИ VI-80, кв. 9 по плана на с. Горен чифлик, общ. Долни чифлик, обл. Варна, с възложител: Община Долни чифлик, обл. Варна /отговорено от РИОСВ на 29.04.2020 г./
 • Съобщение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 72624.301.21, с площ 5.403 дка, земеделска територия, с НТП „нива“, по кадастралната карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Добрич, с цел промяна предназначението на същия (с отреждане на за производствена и складова дейност /ПСД/ и търговия), начина и характера на застрояване, устройствените показатели и установяване на линиите на застрояване – за изграждане на нова складова база за техника, инвентар и други промишлени стоки и тяхната продажба, с възложител: г-жа Е. Зив, гр. Добрич  /отговорено от РИОСВ на 24.04.2020 г./
 • Съобщение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 72624.301.20, с площ 5.404 дка, земеделска територия, с НТП „нива“, по кадастралната карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Добрич, с цел промяна предназначението на същия (с отреждане на за производствена и складова дейност /ПСД/ и търговия), начина и характера на застрояване, устройствените показатели и установяване на линиите на застрояване – за изграждане на складова база за техника, инвентар и други промишлени стоки и тяхната продажба, с възложител: „ГАМИ“ ООД, гр. Добрич /отговорено от РИОСВ на 24.04.2020 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП)“Изграждане на тръбен кладенец за добив на подземни води с цел напояване на земеделски култури“ в ПИ 06793.502.8, урбанизирана територия, с площ 12854 кв.м, НТП „Ниско застрояване (до 10 m), с. Брястово, общ. Балчик, обл. Добрич, с възложител: „ТОМАТО ФУДС“ ООД, гр. Балчик, обл. Добрич (отговорено от РИОСВ на 27.04.2020г.)
 • Съобщение за уведомление за инвестиционно предложение (ИП) “Изграждане на три броя къщи, автосервиз за ел. диагностика и автомивка“ в  поземлени имоти с идентификатори (ПИ) №№ 10135.4018.20, 10135.4018.21, 10135.4018.22 и 10135.4018.23, с обща площ 2339 кв.м, урбанизирана територия, НТП „Нива“, район „Владислав Варненчик“, общ. Варна, обл. Варна, с възложител: И. Цветков, гр. Варна, обл. Варна (отговорено от РИОСВ на 27.04.2020г.)
 • Съобщение за уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на мандра“ в ПИ 11781.7.1, земеделска територия, с площ 4403 кв.м, НТП „За кожарската, кожухарската и обувната промишленост“, с. Воднянци, общ. Добричка, обл. Добрич, с възложител: Д. Яшар, с. Воднянци, общ. Добричка, обл. Добрич (отговорено от РИОСВ на 27.04.2020г.)
 • Съобщение за уведомление за изработване на план за частичното изменение на Общ устройствен план на Община ОУПО на град Добрич за промяна на статута на земеделска земя в обхвата на ПИ 72624.902.145, землище на гр. Добрич в устройствена зона за вилен отдих ”Ов“ и проект за ПУП-ПЗ с цел отреждането на имота за „жилищно строителство“, гр. Добрич, с възложител: Aт. Атанасова, гр. Добрич /отговорено от РИОСВ на 27.04.2020 г./
 • Съобщение за уведомление свързано с инвестиционно предложение (ИП) за „Изменение на част от параметрите на дестилерия за производство на етерични масла, чрез преработка на тревни суровини (лавандула и др.)“ в село Изворово, общ. Генерал Тошево , с възложител:„ГАНЧЕВ 2003“ ЕООД, гр. Добрич(отговорено от РИОСВ на 16.04.2020г.)
 • Съобщение за уведомление свързано с промяна предназначението на първи жилищен етаж част от многофамилна жилищна сграда, находяща се в УПИ  VII-767, кв. 45, кв. Виница, гр. Варна, обл. Варна  в самостоятелна медико-диагностична лаборатория със сектор за микробиология и вирусология, индивидуална практика за първична медицинска помощ (ИППМП) и амбулатория за специализирана извънболнична медицинска помощ (АСИМП), с възложител: „ХОУМС ЕС“ ООД (отговорено от РИОСВ на 14.04.2020 г.)
 • Съобщение за уведомление свързано с „Обособяване на площадка за ситуиране на 2 броя трейлърни ремаркета за компресиран природен газ с капацитет до 5 782 нм3 (≈ 4 т) за резервно газово захранване на завод за полипропиленово фолио“, в ПИ 00182.28.65 по КККР на гр.  Аксаково, общ. Аксаково, с възложител: „Пластхим Т“ АД, гр. Тервел (отговорено от РИОСВ на 13.04.2020 г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за „Напояване на имоти“ в землището на с. Китен, общ. Провадия, обл. Варна, с възложител: „ДИВЕС ПЛЮС“ ЕООД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 03.04.2020г.)
 • Съобщение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 72624.603.361, с площ 5.647 дка, урбанизирана територия, ПЗ „Запад“, ул. „Хан Тервел“, по кадастралната карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Добрич, с цел отреждане на същия за производствена и складова дейност (ПСД)“, с устройствени показатели: Пл. на застр. – до 80%, Н – до 32м, Кинт – до 2.5 и Озел. площ – мин. 20%, с възложител: „ДОВЕРИЕ – ЛТ“ ЕООД, гр. Добрич /отговорено от РИОСВ на 03.04.2020 г./
 • Съобщение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 72624.603.366, с площ 10.880 дка, урбанизирана територия, ПЗ „Запад“, ул. „Хан Тервел“, по кадастралната карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Добрич, с цел отреждане на същия за производствена и складова дейност (ПСД)“, с устройствени показатели: Пл. на застр. – до 80%, Н – до 32м, Кинт – до 2.5 и Озел. площ – мин. 20%, с възложител: „АКУМПЛАСТ“ АД, гр. Добрич /отговорено от РИОСВ на 03.04.2020 г./
 • Съобщение за уведомление за „Добавяне на нови отпадъци, с които се предвижда извършване на дейности по третиране на територията на съществуваща  площадка за дейности с отпадъци с местонахождение: гр. Белослав, ПИ с идентификатор 03719.501.3538, номер по предходен план: УПИ V, кв. 136, с възложител: „СКРАП МЕТЪЛС С.М.“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 07.04.2020 г.)
 • Съобщение за „Производство на зеленчуци и плодове на площ от 7840 кв. м, и изграждане на сондаж за напояване“ в ПИ № 67489.55.17 по КККР на с. Слънчево, общ. Аксаково, обл. Варна, с възложител: Ст. Петров (отговорено от РИОСВ на 07.04.2020 г.)
 • Съобщение за изработване на Подробен устройствен план (ПУП)-ПРЗ или ПЗ за ПИ с идентификатор 10135.4507.309, местност „Узун Давлам“, район „Вл. Варненчик“, гр. Варна, с възложител: „ДЕЙМОС – КОРЕКТ“ ООД, гр. Аксаково/отговорено от РИОСВ на 01.04.2020 г./
 • Съобщение за  инвестиционно предложение (ИП) за „Площадка за третиране на отпадъци – център за търговска дейност с ОЧЦМ, събиране, транспортиране, временно съхраняване на опасни и неопасни отпадъци в това число – НУБА, гуми, масла опаковки и др., разкомплектоване на ИУМПС, разглобяване на ИУЕЕО и склад за части повторна употреба” в ПИ №35064.203.93 вид собственост – частна, вид територия – урбанизирана, НТП – за друг вид отпадъци, с площ 1511 кв.м, стар номер /000622/; 35064.203.78, в землището на гр. Каварна, община Каварна, област Добрич, с възложител „КОЧЕВ“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 30.03.2020 г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на три пет етажни сгради с обществено предназначение“ в поземлени имоти с идентификатори: 10135.4023.70 и 10135.4023.71, урбанизирана територия с НТП „ниви“, с обща площ 3.229 дка, местност „Боклук тарла“, район „Вл. Варненчик“, гр. Варна, с възложител: г-жа Тодорова, Недялкова, Генадиева, Райкова и г-н Проданов, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 26.03.2020г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за “Oползотворяване на отпадък с код 10 01 05 и влагането му вместо природен гипс в производството на строителни материали – газобетонни зидарийни блокчета” в ПИ с идентификатор № 72624.603.8, площ 99 288 кв.м, /съгласно нотариален акт 99 275 кв. м/,  НТП  – За производството на строителни материали, конструкции и изделия, трайно предназначение на територията – урбанизирана,  квартал 256, парцел XLIII, промишлена зона Запад, бул. „Трети Март“ № 60, гр. Добрич, община Добрич,  област Добрич, с възложител: „Ксела България“ЕООД (отговорено от РИОСВ на 26.03.2020г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на сграда на два етажа и един полуподземен етаж“ в поземлен имот с идентификатор 10135.3514.753, с площ 2735 кв.м, ЗПЗ, район „Младост“, гр. Варна, с възложител:  „ГАЗ ТРАНС ПЕТРОЛИУМ“ ЕООД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 20.03.2020г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за „Модулна станция за дизелово гориво“ в поземлен имот с идентификатор 70175.117.43 (номер по предходен план: 117019), нарушена територия, с НТП „За кариера за суровини за строителството и промишлеността в скален масив“, с площ 75079 кв.м, местност „Високата канара“, гр. Суворово, обл. Варна, с възложител: „ХИДРОСТРОЙ“ АД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 20.03.2020г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на пилотна инсталация за производство на скарида в биофлок система в дворно място с площ 1560 кв. м, от които УПИ XVII, пл. № 214, кв. 24, с площ 1130 кв.м  и 430 кв. м, част от УПИ XVIII, пл. № 214, кв. 24, целият с площ 1070 кв. м по плана на с. Орлова могила, общ. Добричка, обл. Добрич, с възложител: „ЛИНА-Д 2010“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 20.03.2020 г.)
 • Съобщение за проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ), с възложител община Дeвня и г-н Димитров /отговорено от РИОСВ на 19.03.2020 г./
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) за „Открит добив на подземни богатства в находище „Цареви ливади“, общ. Суворово, обл. Варна, след допълнителни геологопроучвателни работи на варовици – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от ЗПБ“, с възложител: „ФИНИНВЕСТМЪНТ“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 19.03.2020г.)
 • Съобщение за инвестиционно предложение (ИП) „Производство на сухи кремообразни, емулгиращи и желирани смеси“ в село Слънчево, общ. Аксаково, с възложител:„АТИС ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 17.03.2020г.)
 • Съобщение уведомление за ЧИ на ОУПО за поземлен имот (ПИ) № 72624.497.76 и изработване на проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.497.76, в гр. Добрич, с възложител: г-жа Иванова /отговорено от РИОСВ на 13.03.2020 г./
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на къмпинг за каравани, бунгала, офис и санитарни възли“ в село Близнаци, общ. Аврен, обл. Варна, с възложител: Димитрова, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 11.03.2020г.)
 • Съобщение уведомление за изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ), включващ: проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) и инвестиционен проект за поземлен имот с идентификатор 21912.10.14, в гр. Долни чифлик, общ. Долни чифлик, обл. Варна, с възложител: „СТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ БС“ ЕООД, гр. София (отговорено от РИОСВ на 10.03.2020 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) с възложител „ЯЙЦА И ПТИЦИ ЗОРА“ АД :
 1. „Поставяне на съоръжение-инсинератор за изгаряне/обезвреждане на отпадъци от животни“ в поземлен имот с идентификатор 22988.33.34, находящ се в с. Дончево, общ. Добричка;
 2. „Изграждане (монтиране) на 4 броя дезинфекционни станции за дезинфекция на влизащите на територията на птицекомбината превозни средства“ в поземлени имоти с идентификатори 22988.33.34, 22988.21.113, 22988.21.115, находящи се в с. Дончево, общ. Добричка и поземлен имот с идентификатор 53597.23.1, находящ се в с. Опанец, общ. Добричка;
 3. „Изграждане на ограда на прилежащия имот на ферма стокови носачки“ в поземлен имот с идентификатор 22988.33.34, находящ се в с. Дончево, общ. Добричка;
 4. „Изграждане на санитарен пропускник и метална ограда на ферма подрастващи стокови носачки“ в поземлени имоти с идентификатори 21.113, 22988.21.115, находящи се в с. Дончево, общ. Добричка;
 5. „Закупуване на мобилна специализирана машина за извършване на дезинфекции“ за птицефермата в поземлен имот с идентификатор 22988.33.34, находящ се в с. Дончево, общ. Добричка;
 6. „Изграждане на инсталация ADVA Farm за структуриране и витализиране на питейна вода за животни“ в поземлен имот с идентификатор 53597.23.1, находящ се в с. Опанец, общ. Добричка.

(отговорено от РИОСВ на 11.03.2020 г.)

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) Изграждане на сгради със смесено предназначение в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10135.1507.1030, гр. Варна,  с възложител: ПАРАХОДСТВО БМФ АД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 04.03.2020г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) Изграждане на разпределителни газопроводи и газопроводни отклонения на имоти в регулацията на гр. Генерал Тошево, с възложител: ДОБРУДЖА ГАЗ АД, гр. Генерал Тошево (отговорено от РИОСВ на 02.03.2020г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за Съхранение и употреба на компресиран природен газ за нуждите на дестилерия за преработка на етерично-маслени култури“ в поземлен имот с идентификатор 02508.55.258, ПЗ, ул. „Черно море“ № 75А, гр. Балчик, с възложител: Д. ДОНЕВ – ЗП, село Сенокос, общ. Балчик (отговорено от РИОСВ на 25.02.2020г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за Изграждане на сграда със смесено предназначение“ в гр. Варна, с възложител: Т. Димитров, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 28.02.2020г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Производство на ел. енергия от преработка на биоотпадъци, пластмасови опаковки от бита и промишлеността“  в ПИ с идентификатор № 20482.505.26, част от имота с площ 60,000 дка, трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване –  за друг вид производствен и складов обект, землище на град Девня, община Девня, област Варна, с възложител „Ем-Ен“ООД (отговорено от РИОСВ на 24.02.2020 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Производство и изгаряне на брикети (със съдържание до 10 % петрококс в тях) във варовите пещи на завода„ в ПИ с идентификатор № 20482.505.201,  площ 757 406 кв.м,  НТП – За химическата и каучуковата промишленост, вид територия  – урбанизирана, град Девня,  община Девня, област Варна (отговорено от РИОСВ на 20.02.2020 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Промяна на предназначението на Офис № 1 в Дентална клиника“ в гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 19.02.2020г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Промишлена газова инсталация за захранване на съществуващи консуматори от газово стопанство на компенсиран природен газ в Асфалтова база“ в гр. Тервел, обл. Добрич(отговорено от РИОСВ на 11.02.2020г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Промяна на предназначение на производствени сгради в магазин и конюшня“ в село Господиново, общ. Бяла, обл. Варна(отговорено от РИОСВ на 13.02.2020г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Обособяване на център за лечебни (здравни) услуги на първи етаж и в сутерена на съществуваща сграда за хотелиерски услуги – апарт-хотел“ по плана на 7-ми м.р. в гр. Варна  (отговорено от РИОСВ на 11.02.2020г.)
 • Съобщение уведомление за за изработване на проект на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) (отговорено от РИОСВ на 13.02.2020 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на площадка за извършване на дейности по събиране и съхраняване преди предаване за последващо оползотворяване на излезли от употреба гуми“ в Промишлена зона – Юг на гр. Девня (отговорено от РИОСВ на 07.02.2020г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Ситуиране на трейлърно ремарке за компресирен природен газ за газово захранване на котел“ в село Славеево, общ. Добричка (отговорено от РИОСВ на 07.02.2020г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Поставяне на модул за мандра, с цел преработка на мляко и търговия с млечни продукти“ в село Александрия, общ. Крушари (отговорено от РИОСВ на 07.02.2020г.)
 • Съобщение уведомление за ИП за „Изграждане на площадка за третиране на строителни отпадъци /СО/“, в имот № 12262.12.50 в землището на с. Врачанци, община Добричка, област Добрич (отговорено от РИОСВ на 04.02.2020 г.)
 • Съобщение уведомление за ЧИ на ОУПО с обхват УПИ Х „за ОО и трафопост“ в кв. 26 на ЦГЧ, гр. Добрич и изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ Х, в гр. Добрич
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за изграждане на „Частен клуб по приложни изкуства“ в урегулиран поземлен имот (УПИ) XX-51, кв. 15 по плана на СО „Зеленика“, район „Аспарухово“, гр. Варна, общ. Варна
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Увеличаване на капацитета на предвидените за изгаряне в инсталацията за термично третиране опасни /ОО/ и неопасни /НО/ отпадъци с включване на нови кодове отпадъци“ в ПИ с идентификатор № 20482.124.701, площ 3 612 кв.м,  НТП – за друг вид производствен, складов обект,  вид територия  – урбанизирана, местност Отсреща,  град Девня,  община Девня, област Варна, стар номер 124701
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) свързано със създаване на обект за аквакултури за интензивно отглеждане на червенощипков рак в помещение от 120 кв.м находящо се в гр. Варна, СО „Акчелар 522“ № 833, жк „Паралакс парк“ № 1
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на водовземно съоръжение за напояване на лозови насаждения“ в село Аврен, общ. Аврен, обл. Варна
 • Съобщение уведомление за инвестиционни предложения (ИП) свързани с  промяна предназначението на земеделска територия с цел изграждане на жилищни сгради в ПИ № № 35746.25.19, 35746.25.20, 35746.25.21 по КК на с. Камен бряг, общ. Каварна, обл. Варна
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) “Площадка за събиране и временно съхранение на неопасни отпадъци, преди предаване за оползотворяване” в ПИ с идентификатор № 55110.60.84, площ 20 000 кв.м,  НТП  – депо за индустриални отпадъци,  трайно предназначение на територията – урбанизирана,  м. Средния сакар,  с. Падина,  община Девня, област Варна, стар номер 55110.6068, с възложител: „Он енерджи“ ЕООД
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за извършване на  дейности по третиране на отпадъци (съхраняване, смилане/раздробяване, сушене, рециклиране в двушнекова екструдираща система „SHJ-63B“)“ от ПИ с идентификатор 72624.603.12,гр. Добрич, обл. Добрич,  в  ПИ с идентификатор 72624.603.366, гр.Добрич, обл. Добрич
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „промяна в параметрите на един генератор касаещи номинална мощност до 5 MW, височина на кулата до 125 м, диаметър на ротора до 150 м“ в поземлен имот №77390.27.70, землище на село Храброво, община Балчик, възложител: “Вентус дивелопмънт” ЕООД
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Търговия с отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) и последваща обработка, включваща: сортиране, рязане, уплътняване, разкомплектоване и шредиране“ на съществуваща площадка в Промишлена зона – Юг, в гр. Девня
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „промяна в параметрите на един генератор касаещи номинална мощност от 1,5 MW на 2 MW“ в поземлен имот №23769.52.106, землище на село Дропла, община Балчик, възложител: “Лонг ЕМ” ООД
 • Съобщение уведомление за ИП поставяна на преместваеми обекти за сезонно ползване в ПИ № 10135.5077.41 и № 10135.5077.10, с НТП „широколистна гора“, м-ст „Прибой“ по КККР на гр. Варна
 • Съобщение уведомление за проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатор 32278.89.71, с площ 2808 кв.м, урбанизирана територия, с НТП “За стопански двор“, местност „Саячала“, гр. Игнатиево, общ. Аксаково, с цел отреждане на имота „За складова и логистична дейност, бензиностанция и газостанция“.
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Комплексен проект за инвестиционна инициатива“ (КПИИ) в обхвата на поземлени имоти с идентификатори 05311.50.2 и 05311.50.3 по КККР на с. Болярци, общ. Аврен свързан с  изработване на: проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) и инвестиционен проект за промяна предназначение на сгради и изграждане на цех за преработка на месни и спиртни продукти.
 • Съобщение уведомление за ИП в поземлени имоти (ПИ) с идентификатори: 10135.4044.44 (номер по предходен план: 044044) и 10135.4044.43 (номер по предходен план: 044043), с обща площ 8.599 дка, земеделска територия, с начин на трайно ползване „Ниви“, местност „Налбанка“, район „Вл. Варненчик“, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Варна, обл. Варна.
 • Съобщение уведомление за инвестиционно намерение ИН за „Изграждане на площадка за загробване на животни – трупна яма“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 06416.91.36, с. Брестак, общ. Вълчи дол
 • Съобщение уведомление за ИН за: „Изграждане на производствено-складова база – винарска изба с рекреационна част към нея – енотека с предвидени стаи за настаняване на гости“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 51233.91.16, с площ 5515 кв.м, земеделска територия с НТП “Нива“, местност „Орта йолу“, с. Невша, общ. Ветрино, обл. Варна, и изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатор 51233.91.16, с площ 5515 кв.м, земеделска територия с НТП “Нива“, местност „Орта йолу“, с. Невша, общ. Ветрино, обл. Варна, с цел промяна на предназначението и устройване на имота в за „Смесена устройствена зона“ – за „Производствено – складова и рекреационна дейност“
 • Съобщение уведомление за ИП за изграждане на директен, присъединителен газопровод от ГРС „Девня“ до т.29 от присъединителен газопровод първа част, с разрешение за строеж №1/04.01.2018г., от ТЕЦ „Девен“ до Завод за полипропиленово фолио, Промишлена зона „Юг“, гр.Девня“  –
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за “Ремонт и реконструкция на съществуващи рибарници с цел риборъзвъждане, спортен риболов, отдих, в ПИ №24102.37.198 и  24102.38.197,  изграждане на два тръбни кладенци в ПИ №24102.37.188 и  24102.38.102 и водовземане от Дуранкулашко езеро“, в землището на с. Дуранкулак, общ. Шабла, с възложител: “Кария Фиш Трейдинг” ООД (отговорено от РИОСВ на 18.11.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Оптимизиране на поливната инсталация на овощни градини в землището на с. Оброчище, свързано с изменение на точката на водовземане от р. Батовска, с местоположение поземлени имоти (ПИ) 53120.46.44; 53120.46.41; 53120.46.40; 53120.46.56, с възложител: „ЕКО АГРО“ АД (отговорено от РИОСВ на 20.11.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на осем еднофамилни жилищни сгради“ в поземлен имот с идентификатор 10135.2569.136 (номер по предходен план: квартал: 34, парцел: XV-136), с площ 3523 кв.м, урбанизирана територия, с НТП „Ниско застрояване – до 10м“, район „Приморски“, к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна, с възложител: „СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ“ АД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 18.11.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на площадка за извършване на дейности по събиране и съхраняване с код R13 на отпадъци (производствени отпадъци – 6000 т/г., отпадъци от: масла – 2000 т/г., нефтопродукти – 2000 т/г. и опасни -2000 т/г.)“ в поземлен имот с идентификатор 20482.505.611 (стар идентификатор: 20482.505.16), с площ 15314 кв.м, урбанизирана територия, с НТП „За друг вид производствен, складов обект“, Промишлена зона-юг, гр. Девня (отговорено от РИОСВ на 18.11.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) свързано с „Изграждане на 6 бр. бунгала за сезонно обитаване“ в ПИ 39459.25.563, с. Кранево, общ. Балчик, с възложител ЕТ “Стария дъб-Добри Добрев“ (отговорено от РИОСВ на 13.11.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Реконструкция на ВЛ 110 kV „Дропла“ от п/ст „Генерал Тошево“ до п/ст „Шабла“, с 311 бр. стоманорешетъчни стълбове“, с възложител: „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД (отговорено от РИОСВ на 06.11.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Реновиране на обект за производство на мляко и млечни продукти от собствена ферма“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 05311.50.3, с площ 8203 кв. м, урбанизирана територия, с начин на трайно ползване „за животновъдна ферма“, местност „Курията“, с. Болярци, общ. Аврен, обл. Варна, с възложител: БОЛЯРСКИ ХАН ЕООД (отговорено от РИОСВ на 08.11.2019г.)
 • Съобщение уведомление за изработване на проект на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) на линеен обект „Подземна оптична мрежа за електронни съобщения с обща дължина на трасето 33 км засягащи ПИ (само местни пътища) в неурбанизираните територии на общини: Дългопол, Провадия, Аврен и Долни чифлик, с възложител: ВАРНА ЛАН ООД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 06.11.2019 г.)
 • Съобщение уведомление за изработване на проект на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 11702.50.8 (номер по предходен план: 050008), с площ 2471 кв.м, урбанизирана територия, с НТП „За животновъдна ферма“, местност „Мешелика“ по плана на с. Водица, общ. Аксаково, обл. Варна, с цел делба на същия на три ПИ: ПИ 11702.50.31 (с площ 691 кв.м), ПИ 11702.50.32 (с площ 680 кв.м) и ПИ 11702.50.33 (с площ 1099 кв.м) и промяна предназначението на същите с отреждане за ПСД – за складова дейнот (три бр. складове), с възложител: ЕКО ПАРК ИНВЕСТ ЕООД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 06.11.2019 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно намерение (ИН) за закриване и рекултивация на общинско депо за битови  отпадъци на територията на общ. Бяла, обл. Варна в поземлен имот с идентификатор 07598.82.13, м-ст „Турта“, по КККР на общ. Бяла, обл. Варна, с възложител: Община Бяла (отговорено от РИОСВ на 06.11.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на жилищна сграда с магазин за хранителни стоки в ПИ с идентификатор 10135.3512.1429 (стар идентификатор 10135.3512.132;10135.3512.129;10135.3512.258), с площ 1260 кв.м, урбанизирана територия, с НТП „За друг обществен обект, комплекс“, район „Младост“, гр. Варна, с възложител: ЦБА ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ АД, гр. Велико Търново (отговорено от РИОСВ на 01.11.2019г.)
 • Съобщение уведомление за изработване на проект на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 21083.40.22 (номер по предходен план: 040022), с площ 3.015 дка, земеделска територия, с НТП „За стопански двор“, по плана на с. Победа, общ. Добричка, с цел промяна отреждането на имота за производствена и складова дейност (ПСД) – изграждане на жилищна сграда и склад за складиране на селскостопанска техника и продукция, с възложител: А. Маринова, гр. Добрич (отговорено от РИОСВ на 01.11.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Монтиране на дестилерия за преработка на етерично-маслени култури (лавандула, маточина, и др.)“ в поземлен имот с идентификатор 58270.501.296, урбанизирана територия, с НТП „За стопански двор“, с площ 5750 кв.м, ул. „Четвърта“ по плана на село Преспа, общ. Балчик, обл. Добрич, с възложител: ЕТ „СТРОНГ-Тихомир Георгиев“, гр. Добрич (отговорено от РИОСВ на 31.10.2019г.)
 • Съобщение уведомление за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) , с възложител: „СОЛВЕЙ СОДИ“ АД, гр. Девня (отговорено от РИОСВ на 31.10.2019 г.)
 • Съобщение уведомление за изработване на проект на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ), с възложител: г-жа Василева, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 30.10.2019 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на площадка за извършване на дейности по събиране, временно съхраняване и предварително третиране на излезли от употреба гуми (ИУГ)“ в гр. Девня, с възложител: „ХИМПРОМ КОМЕРС 2016“ ЕООД, гр. Девня (отговорено от РИОСВ на 31.10.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Промяна на предназначение, основен ремонт и пристрояване на съществуваща сграда “ с идентификатор 10135.3511.1461.10, ПЗ „ Планова“ , гр. Варна, общ. Варна, с възложител: ОБЩИНА ВАРНА (отговорено от РИОСВ на 29.10.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Преустройство и смяна предназначение на съществуваща сграда – гараж в обект за винопроизводство“ в УПИ XII, „за социални дейности и безвредни производствени дейности“, кв. 71 по плана на с. Аврен, общ. Аврен, обл. Варна, с възложител: „ХОЛИДЕЙ БИО“ ООД (отговорено от РИОСВ на 31.10.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение  (ИП) за „Изграждане на собствена база за иновативни учебни заведения“ в поземлени имоти с идентификатори №№ 10135.2517.5175 и 10135.2517.5176, с обща площ 8795 кв.м, СО „Манастирски рид, Бялата чешма, Дъбравата“, местност „Аязма“, район „Приморски“, гр. Варна, с възложител: НОВО ОБРАЗОВАНИЕ ДЗЗД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 28.10.2019г.)
 • Съобщение свързано със закупуване, монтиране и въвеждане в експлоатация на  „Мобилно съоръжение за преработка на отпадъци от цех за преработка на риба и аквакултури ( до 1 тон/ден ) с използване на патентована технология за микродъгова обработка във въртящи се магнитни полета“ с цел  производство на протеинова паста предназначена за хранителна добавка в хранителни смеси за животни в т.ч риби  в УПИ XIII, кв. 27, по плана на с. Славеево, общ. Добричка, с възложител: „Бул Аква Фиш” ООД (отговорено от РИОСВ на 28.10.2019г.)
 • Съобщение уведомление за Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) за „Промяна предназначението на съществуваща сграда от „Хотел магазини за хранителни и промишлени стоки, офис и снек-бар“ в „Дом за стари хора и социални дейности“ находяща се в УПИ Х, кв. 27 по регулационния план на с.Шкорпиловци, община Долни чифлик, област Варна /ПИ с иденификатор 83404.501.532/, свързан с проект за подробен устройствен план – план за застрояване на УПИ X “Дом за стари хора и социални дейности“, кв. 27 по плана на с. Шкорпиловци, община Долни чифлик, област Варна, част от КПИИ, с възложител: „ДОМ ЧЕРНОМОРЕЦ“ ООД (отговорено от РИОСВ на 25.10.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение  (ИП) свързано с изграждане на водовземно съоръжение за добив на термални  води с цел водоснабдяване, с възложител: „ГРАНД ХОТЕЛ ВАРНА“ АД (отговорено от РИОСВ на 25.10.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно намерение (ИН) свързано с реконструкция и строителство на еднофамилни жилищни сгради в УПИ ХIV – 20, в кв.4  по ПУП на зона за отдих „Луна“ гр. Бяла, община Бяла, област Варна, с възложител: „ЛУНА – ПАРК РЕЗИДЪНС“ ООД (отговорено от РИОСВ на 24.10.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно намерение (ИН) за „Медицински център с оптика и аптека, трафопост и жилищно строителство“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10135.3513.215, район „Младост“ гр. Варна, с възложител: „ХИПОКРАТ“ ЕООД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 23.10.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за изграждане на сграда за обществено обслужване, включваща информационен център, институт по хидрология и дайвинг обучение в УПИ XIX-1006 за брегоукрепване, озеленяване и общ. обслужване, кв. 1 на Крайбрежна зона – Съставна зона 6, гр. Варна, с възложител: „ХОЛДИНГ ВАРНА“ АД (отговорено от РИОСВ на 23.10.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно намерение (ИН) за „Изграждане на жилищна сграда (апартаментен тип), басейн и паркинг за моторни превозни средства“ в УПИ VII-133, по кадастралната карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Бяла, с възложител: Сохранная, гр. Бяла(отговорено от РИОСВ на 18.10.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за изграждане на ново водовземно съоръжение за добив на подземни води за нуждите на допълнително резервно водоснабдяване на рециркулационна система за отглеждане на риба, с възложител: „ТЕРМО ЛИДЕР“ ООД  (отговорено от РИОСВ на 22.10.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Отглеждане на 51 бр. зайкини-майки на площ от 400 кв.м в животновъден обект“ в поземлен имот с идентификатор 07598.302.21, с площ 1192 кв.м, урбанизирана територия, с НТП „Ниско застрояване до 10 м“, ул. „Михаил Дойчев“ № 23, по КККР на гр. Бяла, обл. Варна, с възложител: И. Янев, гр. Бяла (отговорено от РИОСВ на 14.10.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Рекултивация на депо за неопасни отпадъци – депо за фосфогипс /клетки 1 и 2/“ в ПИ №№20482.248.90, 20482.248.123, 20482.280.53, 20482.280.54, 20482.280.58, 20482.280.129, 20482.280.132“ в землището на град Девня, община Девня, област Варна, с възложител: „Агрополихим“АД (отговорено от РИОСВ на 15.10.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно намерение (ИН) „Увеличаване на количествата за съхранение на отпадъци и включване на нови дейности по оползотворяване с отпадъци“ в ПИ № 37099.47.40,   площ  4 000 кв.м, /съгласно нотариален акт площ 4 001 кв. м/, стар номер 047040, вид собств. частна, вид/ територия – урбанизирана, НТП – за друг вид застрояване, м. Казълджик Пунар, село Кичево, община Аксаково, област Варна, с възложител: „Андреа 2012″ЕООД (отговорено от РИОСВ на 11.10.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за изграждане на навес за съхранение на селкостопанско оборудване и поставянае на мобилна съоръжение за дестилация/ преработка  на етерично маслени култури в ПИ   с идентификатор 35064.501.1479 с НТП „за друг вид производствен складов обект“ по КККР на гр. Каварна, обл. Добрич, с възложител: ЗП Т. ДИМОВ (отговорено от РИОСВ на 15.10.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за за „Изграждане на шоурум за строителни изделия (дограми – врати, прозорци, и др.), складово помещение и офис“ в поземлен имот с идентификатор 10135.4510.453 (номер по предходен план: 041033, квартал: 30, парцел: VI-410033), с площ 2672 кв.м, урбанизирана територия, с НТП “нива“, ЗПЗ, район „Вл. Варненчик“, гр. Варна, с възложител: Д. Юдов, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 04.10.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно намерение (ИН) „Изграждане на административна сграда – информационен център“ в землището на гр. Провадия, с възложител: ОБЩИНА ПРОВАДИЯ (отговорено от РИОСВ на 07.10.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Оползотворяване на отпадъци и тяхното влагане в строителни продукти“ в ПИ № 10135.3514.715, , район Младост, Западна промишлена зона, вид собственост – частна, вид територия урбанизирана, НТП – за друг вид производствен, складов обект, площ 11 654 кв.м, стар номер 33, квартал 11, парцел част от XХХІV „За производствено складова дейност“, гр. Варна, община Варна, област Варна, с възложител: “Проджект инженеринг Варна“ЕООД (отговорено от РИОСВ на 10.10.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за реконструкция, пристрояване и надстрояване на съществуващи сгради, строителство на четири броя бунгала, и  обособяване на винарна, дегустационна, медийна зала и общо помещение в ПИ 000240 по ПУП – ПРЗ на ПИ 000240 по КВС на с. Солник, община Долни чифлик, област Варна, с възложител:  „ЕКОТЕХ БИО“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 11.10.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на депо за неопасни производствени отпадъци с капацитет 95 т/денонощие и 34 000 т/годишно“ в ПИ №31005.15.51, площ 491465 кв.м, стар номер 000051 трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – Депо за индустриални отпадъци, землище на с. Златина,  община Провадия,  област Варна, с възложител: „ЗСК-Девня“АД (отговорено от РИОСВ на 08.10.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на три буни и три малки мостчета в крайбрежните води на Черно море “ във връзка с предстоящо изграждане на поредни етапи от обект „Мидена ферма Дълбока“ в района на с. Българево, общ. Каварна, с възложител: „ДЪЛБОКА“ ООД  (отговорено от РИОСВ на 03.10.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за изграждане на „Сгради за резервоар за вода и помпена станция към тръбен кладененец“ в ПИ с идентификатор 53210.19.12 /идентичен с №019012/, с площ 35907 кв. м, урбанизирана територия, с начин на трайно ползване – „За хранително-вкусовата промишленост“, по КККР на с. Овчарово, общ. Добричка, с възложител: „НЕДКО НЕДКОВ – ОВЧАРОВО“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 03.10.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на кравеферма и мандра“ в поземлен имот с идентификатор № 05311.50.3, по плана на с. Болярци, общ. Аврен, с възложител:  г-жа Статева, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 27.09.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за “изграждане на два броя експлоатационни сондажи, с прилежащи съоръжения и комуникации“ в поземлен имот с идентификатор №58503.171.229, площ от 427 243 кв. м, вид на територията – урбанизирана, НТП-други промишлени територии, стар номер 000229, землище на град Провадия, община Провадия“, с възложител: „Провадсол” ЕАД  (отговорено от РИОСВ на 30.09.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Интензивно отглеждане на следните видове риба: шаран, толстолоб, амур, сулка и сом в язовир „Николаевка 1“, представляващ имот № 000286, местност „Малкая“, в землището на  с. Николаевка, общ. Суворово, обл. Варна, с възложител: „НД ГРУП“ ЕООД  (отговорено от РИОСВ на 27.09.2019г.)
 • Съобщение уведомление за изработване на проект на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ)  за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 37068.33.5 (номер по предходен план: 033005), с площ 1900 кв.м, земеделска територия, с НТП „нива“, местност „Айкър дере“, землище с. Китка, общ. Аврен,  с възложител: „ЕЙЧ ТИ“ ЕООД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 26.09.2019 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение свързано с изработване на проект за изменение на  ПУП-ПРЗ за делба на кв. 53, с. Неофит Рилски, общ. Ветрино,  с възложител: общ. Ветрино (отговорено от РИОСВ на 26.09.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) Изграждане на ново изводно поле в електрическа подстанция „Варна запад“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10135.3515.305, гр. Варна, с възложител: „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД, гр. София (отговорено от РИОСВ на 17.09.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно намерение (ИН) Изграждане на търговски комплекс“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 72624.475.114, по кадастралната карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Добрич, с възложител: „ПРАКТИКЕР РИТЕЙЛ“ ЕООД, гр. София (отговорено от РИОСВ на 17.09.2019г.)
 • Съобщение уведомление за изработване на проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ), с възложител: „ЗЛАТЕКС“ ООД, гр. Стара Загора (отговорено от РИОСВ на 17.09.2019 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно намерение (ИН) „Изграждане на складова база, офис и бизнес център“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 00182.37.32, по кадастралната карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Аксаково, с възложител: „МИЛКОС-ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 11.09.2019г.)
 • Съобщение уведомление за изработване на проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ), с възложител: „АГРО ПОА ИНВЕСТ“ АД, гр. Сливен(отговорено от РИОСВ на 11.09.2019 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Развитие на аквакултурно стопанство на територията на Микроязовир (риборазвъждане в язовир „Партизани“)“ в с. Партизани, общ. Дългопол, с възложител: „АСТРЕЙД ВАРНА“ ЕООД, гр. Варна(отговорено от РИОСВ на 13.09.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за Изграждане на двуетажен подземен паркинг към многофункционален комплекс Дворец на културата и спорта-Варна“ в УПИ I, кв. 34, по плана на 18 м.р. (ПИ с идентификатор 10135.2560.425), гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, с възложители: Община Варна и „Дворец на културата и спорта“ ЕАД  (отговорено от РИОСВ на 30.08.2019г.)
 • Съобщение уведомление за уведомление за намерение (ИН)  за „Изграждане на сграда със смесено предназначение и обществено ослужване“ в УПИ III-37, по кадастралната карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Варна, с възложител: АВЕ ЦЕНТЪР“ ЕООД, гр. Варна  (отговорено от РИОСВ на 29.08.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на комплекс за алтернативен туризъм“ в село Здравец, общ. Аврен, обл. Варна, с възложител: г-жа Гаврилова, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 21.08.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Монтиране на съоръжения за напояване на 10 дка разсад за етерично маслени култури“ и „Изменение на разрешително за водовземане на подземни води от съществуващо водовземно съоръжение – ТК „Балев – Каварна“ за промишлено водоснабдяване на дестилерия“ в гр. Каварна, обл. Добрич, с възложител: „БАЛЕВ“ ЕООД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 22.08.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на площадка за извършване на дейности по съхранение и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) и търговия с авточасти – втора употреба“ в гр. Варна, с възложител: „ДС ВАРНА АУТО“ ООД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 19.08.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец“ в гр. Варна, с възложител „ВЕОЛИЯ ЕНЕРДЖИ ВАРНА“ ЕАД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 09.08.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за Обособяване на терен за заравяне на странични животински продукти и продукти, получени от тях, на специфично рискови материали извън обектите, регистрирани в РВМС“ в гр. Белослав, с възложител ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ (отговорено от РИОСВ на 09.08.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изработване на ПУП-ПЗ и смяна на статута на земеделска земя и отреждане за „ПСД производствено-складови дейности  и зона за дейности с отпадъци и съоръжение за съхранение на тор – площадка за компостиране“ в поземлен имот с идентификатор №12574.5.143, вид собственост – частна, вид територия – земеделска, категория 6, начин на трайно ползване –  изоставена орна земя, площ 14 944 кв. м, Средни боища, стар номер 000221,000220,000098,  гр. Вълчи дол, община Вълчи дол, област Варна, с възложител „БГ Агро Земеделска Компания“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 07.08.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за Реконструкция и разширение на газорегулираща станция (ГРС) „Страшимирово“ ИП ще  обхваща и поземлен  имот 69763.28.15, с възложител: „Булгартрансгаз“ ЕАД  (отговорено от РИОСВ на 07.08.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на дестилерия за преработка на етерично маслени култури“, свързано с проект за Подробен устройствен план – План за застрояване /ПУП-ПЗ/ за производствено складова дейност – дестилерия, за ПИ 56695.501.573, с площ 974 кв. м, урбанизирана територия, с НТП „за стопански двор“, находящ се в землището на с. Плачидол, общ. Добричка, обл. Добрич, с възложител: „АГРО 20“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 06.08.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на площадка за  извършване на дейности по третиране (събиране, сортиране, рязане) на отдадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), отпадъци от опаковки и др.)“ , с възложител: „КЛАСИК АУТО 16“ ООД (отговорено от РИОСВ на 06.08.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за изграждане на газово стопанство и подмяна на съществуваща отоплителна уредба в сградата на МБАЛ – Девня, находяща се в ПИ 20482.304.109 по КК на гр. Девня, община Девня, област Варна, с възложител: община Девня (отговорено от РИОСВ на 07.08.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за строителство на нов Жилищен комплекс, в УПИ VIII-41,42,43,45 /ПИ 10135.5061.74/ и трафопост за захранване на коомплекса в УПИ IX-41 /ПИ 10135.5061.75/, кв. 4, район Аспарухово, землище кв. Галата (Зеленика), гр.Варна, общ. Варна, обл. Варна, с възложител: „НЯМУНО БАНГА“ ООД (отговорено от РИОСВ на 26.07.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за изграждане на жилищна сграда с медицински център и обслужваща сграда в УПИ XXV-1809, кв.13 по плана на 26 м.р., гр. Варна /ПИ 10135.3513.1809/ по КККР на гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, с възложител: „ИЛТЕКС“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 26.07.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Разширение и модернизиране на пристанище за обществен транспорт с регионално значение „ТЕЦ Езерово“ и предвиждания за устройствено планиране на пристанищната територия и прилежащата акватория чрез изработване на Генерален план на пристанището в ПИ с идентификатор № 27125.503.27, 27125.504.11, 27125.504.150,  27125.504.153, 27125.503.28,  обща площ 181 653 кв.м, землище на с. Езерово, общ. Белослав, с възложител: „Пристанище ТЕЦ Езерово“ ЕАД (отговорено от РИОСВ на 24.07.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на Воден атракцион – Варна“, находяш се в поземлен имот с идентификатор 10135.2536.1014, парк приморски парк-Варна, УПИ V, кв.1 от ЗРП на Приморска зона СЗ 6 (плажна зона под „Салтанат“), гр. Варна, с възложител на ИП:  „Холдинг Варна“ АД (отговорено от РИОСВ на 25.07.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на укрепително съоръжение и хотелски комплекс“  в ПИ с идентификатор 10135.2572.149, с трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване -за друг обществен обект, комплекс,  площ 6 947  кв. м, стар номер 3811,3813, квартал 36, парцел I-3811,3813, находящ се в град Варна,  община Варна, област Варна, с възложител „Лаудис Сити“ООД (отговорено от РИОСВ на 15.07.2019г.)
 • Съобщение уведомление за  инвестиционно намерение (ИН) за „Изграждане на десет бр. едноетажни сглобяеми жилищни сгради“ в с. Юнец, общ. Долни чифлик, с възложител: И. Караколева, с. Минерални бани, общ. Минерални бани, обл. Хасково (отговорено от РИОСВ на 18.07.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец“ с цел водоснабдяване на автомивка и поливане на тревни площи, в поземлен имот с идентификатор 72624.603.126, с площ 858 кв.м, урбанизирана територия, с НТП „За производство на строителни материали, конструкции и изделия“, местност „Пр. зона Запад“ по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Добрич, с възложител: „ХОРИЗОНТИ“ ООД, гр. Добрич (отговорено от РИОСВ на 18.07.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за промяна предназначението на част от сграда с идентификатор 10135.3514.218.18 в „Цех за производство на храни и напитки“ в Западната промишлена зона /ЗПЗ/ на гр. Варна,  с възложител: „АГРОМАШИНАИМПЕКС 2000“ ООД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 15.07.2019г.)
 • Съобщение уведомление за изработване на проект на ПУП за поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 39493.34.155 (номер по предходен план: 34091), с площ 1229 кв.м, земеделска територия, с НТП „друг вид ПИ без определено стопанско предназначение“ и за 1/3 ид. част от ПИ с идентификатор 39493.34.93 (стар номер 034093), с площ от 276 кв.м, земеделска територия, с НТП „нива“ местност „Дворно място“ по плана на с. Крапец, общ. Шабла, обл. Добрич, за промяна на предназначението на същите с цел урегулиране за жилищно строителство – изграждане на еднофамилна сграда – къща, с възложител: г-жа Г. Миладинова-Дачева, гр. София (отговорено от РИОСВ на 12.07.2019 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) свързано с изграждане на стадион  в УПИ II – 1361, 1366 „За стадион, спортна зала“ кв. 197 по ПУП-ПРЗ на кв. „Девня“, гр. Девня, обл. Варна, с възложител: община Девня (отговорено от РИОСВ на 17.07.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) свързано с реконструкция на сграда с цел  изграждане на „Приют за бездомни  лица и семейства“ в УПИ III, кв. 101, ЦГЧ, гр. Добрич, общ. Добрич в сграда архитектурно-строителен паметник на културата от местно значение, декларирана със списък от 1971 г. на НИПК като къща на жилфонд, ул. „В. Коларов“ № 24, кв. 116, пл. № 3982, гр. Добрич, с възложител: общ. Добрич (отговорено от РИОСВ на 12.07.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Преустройство и промяна предназначение на ресторант в медицинско заведение – диализен център“ в УПИ I-1384, кв. 35, по плана на 24 м.р., гр. Варна, общ. Варна, с възложител: „ПАРАЦЕЛЬС“ ЕООД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 10.07.2019г.)
 • Съобщение уведомление за изработване на проект на ПУП-ПЗ за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 27125.36.6 (номер по предходен план: 036006), нива с площ 1.069 дка, местност „Пътека тала“ по плана на с. Езерово, общ. Белослав, обл. Варна с цел промяна предназначението на земеделска територия на от нива с площ 1.069 дка в урбанизирана територия за неземеделски нужди – за „Складови дейности, офиси и жилищно строителство – изграждане на една жилищна сграда и два бр. гаражи“, с възложител: г-н Христов, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 08.07.2019 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно намерение (ИН) за „Монтиране на дестилерия за преработка на етерично-маслени култури“  в с. Медово, общ. Добричка , с възложител: БЕЛЕВА, гр. Добрич (отговорено от РИОСВ на 05.07.2019г.)
 • Съобщение уведомление за ИП за „Отглеждане на овце и изграждане на навес за приютяване на животни и складово помещение за фуражи“ в гр. Суворово, обл. Варна, с възложител: АГРО БИО ИНВЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 03.07.2019г.)
 • Съобщение уведомление за ИП за „Промяна в техническите характеристики на ветрогенератор“ в ПИ с идентификатор 35064.22.46, вид собств. частна обществени организации, вид територия урбанизирана, НТП за електроенергийното производство, площ 11228 кв.м, стар номер 022025, с възложител „Уиндхопър“ЕООД (отговорено от РИОСВ на 01.07.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно намерение (ИН) за „Изграждане на тридесет и шест /36/ броя еднофамилни къщи и трафопост“ в поземлени имоти (ПИ) с идентификатори: 10135.2054.52 и 10135.2054.49, по кадастралната карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Варна, с възложител: ЕЛМОН ПРОПЪРТИС ЕАД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 03.07.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „За складови и производствени дейности, свързани с неопасно производство и складиране на същото. Открити складове за депониране на инертни материали /пясък, чакъл, каменно брашно/ и тяхното трошене и сортиране чрез трошачно-сортировъчна инсталация. Закрити съоръжения за доставка, обработка, съхранение и експедиция на зърнени култури /зърнобаза/. Водоем за пожарно водоснабдяване и други дейности“  в ПИ с идентификатор № 31005.15.2, площ 360 093 кв.м,  НТП Нива,  вид територия Земеделска, категория 10,  м. Мерата,  с. Златина,  община Провадия, област Варна, стар номер 015002, с възложител: „ЗСК-Девня“АД (отговорено от РИОСВ на 26.06.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за Монтиране на дестилерия за преработка на етерично-маслени култури“ в гр. Генерал Тошево, обл. Добрич, с възложител „ДИЗИ АГРО“ ООД (отговорено от РИОСВ на 24.06.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за за „Монтиране на дестилерия за преработка на етерично-маслени култури“ в с. Загорци, общ. Крушари, обл. Добрич, с възложител „ДРАКОН-6“ ЕООД, гр. Добрич (отговорено от РИОСВ на 24.06.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за Представено е от “Електроенергиен системен оператор” ЕАД, уведомление за ИП „Изграждане на въздушен електропровод (ВЕ) 110 kV п/ст „Варна север“ – п/ст „Каварна“ с увеличение на броя електропреносни стълбове – от 275 на 298 броя – или с общо 23 броя, добавяне на 10 нови реперни стълба и преместването на някои от реперните стълбове, с възложител „Електроенергиен системен оператор” ЕАД(отговорено от РИОСВ на 10.06.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на инсталация за воден дегаминг на олио и производство на лецитин“ в ПИ с идентификатор 02508.55.188, с трайно предназначение на територията – урбанизирана, и начин на трайно ползване -за хранително-вкусовата промишленост, площ 58 339 кв. м, находящ се в Промишлена зона, гр. Балчик, община Балчик, област Добрич, с възложител „Папас-Олио“АД (отговорено от РИОСВ на 11.06.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изработване на проект на ПУП-ПЗ за 02508.55.229, с площ 17812 кв.м по кадастралната карта на гр. Балчик, с цел изграждане на спортна площадка за лека атлетика, хвърляне на чук, копие, гюле и монтиране на трибуни“, с възложител: Община Балчик (отговорено от РИОСВ на 18.06.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на водовземно съоръжение /сондажен кладенец/ в ПИ 37099.47.40, с. Кичево, община Аксаково, с възложител: „АНДРЕА 2012“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 19.06.2019г.)
 • Съобщение уведомление за за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот № 10135.2565.101, с площ 18.864 дка, местност „Ботаническа градина“, район „Приморски“, гр. Варна, с възложители: г-жи Апостолови, г-жа Тодорова, г-жа Стоянова и г-н Симеонов, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 19.06.2019 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Преустройство и смяна предназначението на магазини в коридор в едроплощен хипермаркет и двуетажно пристрояване към едроплощен хипермаркет“ в УПИ ХXII-566, кв. 27, по плана на 26 м.р., гр. Варна, общ. Варна, с възложител: „КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО“ КД, гр. София (отговорено от РИОСВ на 17.06.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „За жилищно строителство, КОО, администрация и търговия“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10135.5506.882 по кадастралната карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Варна, обл. Варна, с възложител: „ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ГАЛАТА“ АД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 18.06.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на двуетажна пристройка към съществуващата сграда на Мол Варна“ в УПИ ХXIII-1a, 541, 567, 587 (ПИ с идентификатор 10135.3516.140), кв. 27, по плана на 26 м.р., гр. Варна, общ. Варна, с възложител: „МОЛ ВАРНА“ ЕАД, гр. София (отговорено от РИОСВ на 17.06.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) изработване на ПУП-ПЗ за изменение на действащия план на с. Ген. Кантарджиево, общ. Аксаково в частта му относно кв. 35, като се обособи имот и отреждане на същия за „обществено обслужване“ с цел изграждане на детска площадка в УПИ  I, кв. 35 с площ от 670 кв.м, с. Ген. Кантарджиево, общ. Аксаково, с възложител: общ. Аксаково (отговорено от РИОСВ на 18.06.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на двадесет броя жилищни сгради“, с местоположение: поземлен имот (ПИ) с идентификатор 51487.90.23, с площ 9247 кв. м, вид на територията – земеделска, с начин на трайно ползване – „Друг вид земеделска земя“, землище на с. Неофит Рилски, община Ветрино, област Варна, с възложител: „Телеф“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 18.06.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) свързано със   закупуване и монтиране на 1 бр.  конрол за леене на положителни акумулаторни решетки на лента и пoтa със съответните 2 бр. газови горелки с изпускащи устройства Д61 и Д62 към нея; закупуване и монтиране на пречиствателно съоръжение към леярски автомат;  закупуване и монтаж на газови горелки към техн. съоръжения и отоплителни уреди на природен газ в поземлен имот 72624.603.300, /идентичен с УПИ ХLV, квартал №256/,  по кадастрален и ЗРЗ на Промишлена зона „Запад“, площ 33,097 дка, в землището на град Добрич, община Добрич, с възложител «Старт» АД (отговорено от РИОСВ на 18.06.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за изграждане на ферма и риболюпилня за отглеждане на африкански сом в рециркулационна система в УПИ III-078040,078041 идентичен с ПИ 04426.78.48 в кв. 078, с. Близнаци, общ. Аврен, с възложител: „ТГ ПРОПЪРТИС“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 12.06.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за изграждане на „Газово стопанство, площадков газопровод и котелно помещение към съществуваща обществена пералня в имот с идентификатор 39459.501.398, по КККР на с. Кранево, община Балчик, област Добрич, с възложител: „Венета 78“ ЕООД   (отговорено от РИОСВ на 13 .06.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на автоматична офшорна Черноморска ферма за производство на 1500т сьомгова пъстърва и др. ендемични култури, разположена на 20-22 км от морския бряг, на траверс Крапец, общ. Шабла“,  с възложител „САЛВЕЛИНУС РЕЯ-ФИШ“ КД  (отговорено от РИОСВ на 10.06.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на рибарник за угояване на шаран и водовземно съоръжение – тръбен кладенец“ в с. Батово, общ. Добричка, с възложител ПЕНОВА – ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ, гр. Варна, (отговорено от РИОСВ на 03.06.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на дестилерия за етерично маслени култури в ПИ 62242.34.138, с начин на трайно ползване „за стопански двор“, с. Стефаново, общ. Добричка, с възложители: Буюклиев и Василев (отговорено от РИОСВ на 31.05.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за Изменение на проект за закриване и рекултивация на депо за неопасни отпадъци“ в ПИ 35064.50.175, начин на трайно ползване-депо за битови отпадъци /сметище/, в землището на гр. Каварна, общ. Каварна, с възложител община Каварна (отговорено от РИОСВ на 31.05.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Увеличаване на броя на пребиваващите ж.п. цистерни от 7 бр. на 12 бр. всяка с капацитет по 37,14 тона в „Складово стопанство за пропан-бутан” в ПИ с идентификатор 72624.611.9543, площ 25 653 кв. м, вид територия – урбанизирана, НТП –  за друго производство на продукти от нефт, въглища, газ, шисти, м., стар номер 7076; 72624.611.5, квартал 2, парцел V, гр. Добрич, община град Добрич, област Добрич, с възложител „Топливо” АД (отговорено от РИОСВ на 31.05.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Занаятчийска работилница за крафт бира, дегустация и места за настаняване“ в УПИ V 508, кв. 71, по плана на с. Неофит Рилски, общ. Ветрино, с възложител: „ЕТ „Марийка Рафаилова“ (отговорено от РИОСВ на 30.05.2019г.)
 • Съобщение уведомление за „Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване“ на СО „боровец – север“ с площ  178 ха,  землище на град Варна, община Варна, област Варна, с възложител: Община Варна (отговорено от РИОСВ на 30.05.2019 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) свързано увеличаване количествата на разрешени отпадъци, с които се извършват дейности по третиране и уточняване на вида и техническите характеристики на съоръженията, с които се извършват разрешени дейности по третиране на отпадъци,  за площадка в имот с идентификатор 20482.505.216, Промишлена зона – юг, гр. Девня, общ. Девня (отговорено от РИОСВ на 28.05.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на къмпинг за каравани, кемпери, палатки, бунгала и облагородяване на съществуваща инфраструктура“  в ПИ с идентификатор № 07257.31.187, площ 333 567 кв.м, вид на територията – територия на транспорта, НТП – за друг вид застрояване, стар номер 000187, землище на с. Българево, общ. Каварна, област Добрич, с възложител:  „Дан Солар“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 28.05.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на инсталация за рафиниране на олово“ в ПИ с идентификатор 72624.603.196, с трайно предназначение на територията – урбанизирана, и начин на трайно ползване -за друг вид производствен, складов обект, площ 18 981 кв. м, находящ се в Промишлена зона Запад, гр. Добрич, община град Добрич, област Добрич, с възложител „Монбат Рисайклинг“ЕАД (отговорено от РИОСВ на 20.05.2019г.)
 • Съобщение  уведомление за инвестиционно предложение (ИП) свързано с преустройство на сграда овчарник в дестилерия за етерично – мaслени култури в поземлен имот 065039, с. Телериг, общ. Тервел, обл. Добрич, с възложител:„АПЛЕНД БЪЛГАРИЯ“  ООД (отговорено от РИОСВ на 23.05.2019г.)

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Обособяване на площадка за съхраняване на предварително третирани строителни отпадъци с код 19 12 09“, в ПИ № 72709.502.428, с. Тополи, общ. Варна, с възложител:„Инжстройинженеринг“ ЕООД(отговорено от РИОСВ на 17.05.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за промяна предназначението на склад с идентификатор 67489.1.26.1 в цех за производство на шоколад в поземлен имот с идентификатор 67489.1.26, с. Слънчево, общ. Аксаково, с възложител: Денев  (отговорено от РИОСВ на 21.05.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Обединяване на два урегулирани поземлени имота: УПИ №№ XX и XXI в кв. 8 по плана на с. Малина и отреждането им за стопанска дейност – лично стопанство за отглеждане на домашни животни и птици, и изграждане на постройки за съхранение на концентриран, комбиниран, и груб фураж, насипан, пакетиран или във вид на бали“, с. Малина, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич, с възложител: Василева (отговорено от РИОСВ на 10.05.2019г.)
 • Съобщение уведомление за уведомление за изработване на проект на ПУП-ПРЗ, на новообразувана територия до кв. Виница, гр. Варна, с площ 9.8 ха, с възложител: Община Варна /отговорено от РИОСВ на 15.05.2019г./
 • Съобщение уведомление за ИП „Обособяване на място за предварително съхранение на отпадък с код 06 09 04 и наименование – отпадъци от реакции на основата на калций, различни от упоменатите с код 06 09 03* /фосфогипс/“ в ПИ с идентификатор № 20482.505.469, площ 84,363 дка, трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване –за електроенергийното производство, стар номер – 20482.505.464, 20482.505.433, 20482.505.465, землище на град Девня, общ. Девня, с възложител: „Агрополихим“АД (отговорено от РИОСВ на 14.05.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно намерение (ИН) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10135.1507.852 (стар номер: 309), с площ 12698 кв.м, урбанизирана територия, с НТП „За второстепеннна улица“, ул. „Преслав“ по кадастралната карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Варна за паркинг за моторни превозни средства (МПС),  с възложител: ОБЩИНА ВАРНА (отговорено от РИОСВ на 10.05.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Прокарване на оценъчно-експлоатационни сондажи К-261 и К-262 „Дуранкулак“, добив на природен газ, изграждане на събирателен газопровод (шлейф) и газозарядна станция за компенсиран природен газ“ в с. Дуранкулак, община Шабла, обл. Добрич, с възложител: “ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ” АД (отговорено от РИОСВ на 10.05.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП), „изграждане на търговски комплекс, изложение, атракции и спорт“ в ПИ № 10135.4508.245, 10135.4508.88 и 10135.4508.246, ж. к. „Владислав Варненчик“,  район Владислав Варненчик, гр. Варна, с възложител: „Интериор-И“ ООД (отговорено от РИОСВ на 10.05.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП), „Увеличаване количествата на предварително третирани отпадъци и добавяне на нови дейностите по третиране на вече разрешени отпадъци, които предстои да се извършват“ на територията на имот с местонахождение: гр. Добрич, община Добрич, ул. „Калиакра“, № 68, ПИ 72624.610.11 и 72624.610.243, с площ 4 160 кв.м, с възложител: „Екологична компания“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 10.05.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на двадесет броя жилищни сгради“, с местоположение: поземлен имот (ПИ) с идентификатор 51487.90.22, с площ 9072 кв. м, вид на територията – земеделска, с начин на трайно ползване – „Друг вид земеделска земя“, землище на с. Неофит Рилски, община Ветрино, област Варна, с възложител Михайлова (отговорено от РИОСВ на 10.05.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) свързано с изграждане на площадка за дейности с ОЧЦМ, дейности по разкомплектоване на ИУМПС, разглобяване на ИУЕЕО, съхраняване на НУБА, пластмаса, хартия и опаковки, както и склад за части за повторна употреба в ПИ № 35064.501.755, гр. Каварна, ул.“Стефан Караджа“ №3, с възложител „Еврометал парт“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 10.05.2019г.)
 • Съобщение уведомление за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) поземлен имот с идентификатор № 10135.2464.59, вид собств. частна, вид територия урбанизирана, НТП – за друг вид застрояване, площ 17 536 кв.м, стар номер 060668  м. Баба Алино, гр. Варна, община Варна, област Варна, с цел „отреждане на имота като зона Жм2“, с възложител: Ст. Д.(отговорено от РИОСВ на 10.05.2019 г. )
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за закриване и рекултивация на депо за битови  отпадъци в поземлен имот с идентификатор 70175.75.21 землище гр. Суворово, с възложител: община Суворово (отговорено от РИОСВ на 09.05.2019г.)
 • Съобщение уведомление за закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни  отпадъци в поземлен имот с идентификатор 72271.47.321 по КККР на гр. Тервел, с възложител: община Тервел (отговорено от РИОСВ на 09.05.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за за „водовземане от съществуващ сондаж С-2х, находящ се в ПИ 83017.12.5, гр. Шабла, за капково напояване на зеленчукова градина в същия имот, с площ 54 756 дка“, с възложител: М. Тонкова (отговорено от РИОСВ на 08.05.2019г.)
 • Съобщение уведомление за изработване на проект на ПУП-ПР за изменение на УПИ XXIV-1190, 1191, 1229 /идентичен с ПИ № 07598.305.1071/, в кв. 137 по ПУП на гр. Бяла, общ. Бяла, с цел разделянето му на три самостоятелни урегулирани имота УПИ XXV-1071, XXVI-1071 и УПИ XXVII-1071, за изграждане на жилищни сгради, по една във всеки от тях, по един басейн и от 2 до 3 паркоместа, с възложител: „ВОЛЖАНИ“ ООД /отговорено от РИОСВ на 07.05.2019г./
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на водовземно съоръжение  и водоплътна изгребна яма за нуждите на автосервиз, производствено – складова база, шоурум и атракцион“ в ПИ 032152, с площ от 6101 кв.м,  находящ се в землището на с. Куманово, общ. Аксаково, с възложители: К. Борисова, „Прекавер“ ООД и Н Колев (отговорено от РИОСВ на 08.05.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) включващ: инвестиционен проект (ИП) за  „изграждане на аквакултурно стопанство с рециркулационна система и Подробен устройствен план- План за застрояване (ПУП-ПЗ) за УПИ III-97, кв. 11 по плана на с. Изворово, общ. Ген. Тошево, с възложител: „ТРАНС СПЕЕД – 10“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 08.05.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) “локална пречиствателна станция за отпадъчни води от кланица, транжорна и предприятие за месопреработка, и сгради за резервоар за вода с помпена станция към тръбен кладененец” в ПИ с идентификатор 53210.19.12, с площ 35907 кв. м, урбанизирана територия, с начин на трайно ползване – „За хранително-вкусовата промишленост“, по КККР на с. Овчарово, общ. Добричка, обл. Добрич, с възложител: „НЕДКО НЕДКОВ – ОВЧАРОВО“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 07.05.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Вътрешно преустройство и промяна предназначението на помещения в Спален корпус на Детски оздравителен легер „Черноморский“ по плана на К.К. „Камчия“, село Близнаци, общ. Аврен, обл. Варна, с възложител: СОК „КАМЧИЯ“ ЕАД, ГР. БУРГАС (отговорено от РИОСВ на 02.05.2019г.)
 • Съобщение уведомление за изработване на проект за частично изменение на ОУП на Община град Добрич и проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) за „ПСД – Автосервиз и автокъща“, в имот №72624.207.39, площ – 1387 кв. м, землище на град Добрич, община Добрич,  с възложител: Т. Иванов /отговорено от РИОСВ на 30.04.2019г./
 • Съобщение уведомление за изработване на ПУП-ПЗ за Разширение на гробищен парк в село Въглен, община Аксаково, с възложител: община Аксаково /отговорено от РИОСВ на 02.05.2019г./
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на търговски комплекс“ в поземлен имот с идентификатор 67489.69.22, с площ 9999 кв.м, земеделска територия, с начин на трайно ползване „нива“, местност „Ергенлък“в село Слънчево, общ. Аксаково, обл. Варна, с възложител: Б. Петров, гр. Шумен (отговорено от РИОСВ на 30.04.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Увеличаване количествата на третирани отпадъци и добавяне на  нови дейностите по третиране на вече разрешени отпадъци, които предстои да се извършват“ на територията на имот с местонахождение: гр. Варна, област Варна, община Варна, район Аспарухово, Южна промишлена зона, ПИ с идентификатор 10135.5501.68, с площ 4 400 кв.м., от обща  площ 13 901 кв.м, с възложител „Екологична Компания“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 24.04.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) свързано с изграждане на сграда за обществено обслужване и жилищно строителство в УПИ V – 144, кв. 48 по плана на гр. Варна, с възложител: “МС БИЛД НВЕСТ“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 23.04.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 72624.603.313, с площ: 587 кв. м, по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, общ. Добрич, обл. Добрич, за водоснабдяване на обществена пералня и пералня за килими „Перфект“, с възложител: „ДИЛЯНА-ПЕРФЕКТ“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 22.04.2019г.)

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за промяна предназначението на съществуваща жилищна сграда в детска градина“,  находяща се в УПИ IX-1832, кв. 228, по плана на ж.к. „Изгрев“, гр. Варна, с възложител: Стефанов (отговорено от РИОСВ на 18.04.2019г.)

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Промяна предназначението на хотел в рехабилитационна болница“, в ПИ 10135.2569.378, по КККР на гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна , с възложител: „ВСЕЛЕНА“ АД (отговорено от РИОСВ на 18.04.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за изграждане на сграда за обществено обслужване (общежитие) в УПИ XXIV-1109, 1385, 1456,1457 (ПИ 10135.3514.528), кв. 38, с площ 1600 кв. м, урбанизирана територия, с начин на трайно ползване – „ За друг вид обществен обект, комлекс“, по плана на ЗПЗ м. р., гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, с възложители: Тодоров, Иванова и „СПРИНТ 2000“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 19.04.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) ) за „Разширение на съществуващ резервоарен парк за течен амоняк“ в ПИ с идентификатор № 20482.505.425, площ 88,022 дка, трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване –за химическа и каучукова промишленост, стар номер – 20482.505.356, землище на град Девня, общ. Девня, с възложител „Агрополихим“АД
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за изграждане на обект за преработка на мляко и търговия с млечни продукти в УПИ IV, кв. 14 по плана на с. Орлова могила, общ. Добричка, обл. Добрич, с възложител: ЗП Ст. Симеонов (отговорено от РИОСВ на 12.04.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за ИП „Монтиране на нова леярска машина тип “студена камера” за леене на алуминиеви сплави под налягане в цех “Леярна и Шлайф” в ПИ с идентификатор 10135.4510.1035, с трайно предназначение на територията – урбанизирана, и начин на трайно ползване -за друг вид производствен, складов обект, площ 65075 кв. м, находящ се в ЗПЗ, гр. Варна, община Варна, с възложител „Метал“АДРИОСВ – Варна (отговорено от РИОСВ на 02.04.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на еднофамилни жилищни сгради“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 69763.5.35 (стар идентификатор: 69763.5.20; номер по предходен план: 005002), с площ 4 000 кв. м, представляващ земеделска територия, с начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя и ПИ с идентификатор 69763.5.36 (стар идентификатор: 69763.5.20; номер по предходен план: 005002), с площ 17 007 кв. м, представляващ земеделска територия, с начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя по КККР на село Страшимирово, община Белослав, област Варна, с възложител: Ив., град Белослав, общ. Белослав (отговорено от РИОСВ на 03.04.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за ИП „Изграждане на бързоток и отводняващ канал на язовир „Смолница 2“  през поземлени имоти в землището на с. Козлодуйци до дере Малка Смолница, община Добричка“, с възложител общ. Добричка (отговорено от РИОСВ на 04.04.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на площадка за третиране и рециклиране на строителни отпадъци /СО/“, в имот № 58373.51.125 в землището на с. Припек, местност „НАД СЕЛОТО, община Аксаково, област Варна, с обща площ 33 653 дка, с възложител: „АВТОМАГИСТРАЛИ – ЧЕРНО МОРЕ“ АД (отговорено от РИОСВ на 21.03.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за рибовъдство, култивиране на есетрови видове посредством садкова инсталация  в язовир „Одринци“, с. Одринци, общ. Добричка, имот № 000505 с обща площ от 2530.571 дка, с възложител: „Голдън Клуб България“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 21.03.2019г.)
 • Съобщение уведомление за ИП е във връзка с промяна предназначението на земеделска територия в ПИ с идентификатор 32278.28.7 от „За хранително-вкусовата промишленост“ с площ от 4788 кв.м в за „Производствено-складова зона /ПСД/“ с цел за изграждане на „Складова база, състояща се от три плоски склада с обща площ от около 3300 кв.м; като капацитетът на складовете ще е около 20 000 куб.м“, с възложител: „ГЛОБЪЛ ИНВЕСТ ГРУП“ ООД, гр. Варна /отговорено от РИОСВ на 15.03.2019г./
 • Съобщение уведомление за изработване на частично изменение на проект на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) , с възложител: „РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА-ГОЧЕВ“ ЕООД, гр. Добрич /отговорено от РИОСВ на 14.03.2019г./
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на ресторант, паркинг за посетители и хотелска част“ в ПИ  72624.443.32, гр. Добрич, общ. Добрич , с възложител: „Добрички Хиподрум“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 12.03.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно намерение (ИН) за за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 58445.38.7 по кадастралната карта и кадастрални регистри (КККР) на с. Приселци, общ. Аврен, с възложител:„ХОУМЛЕНД БГ“ ЕООД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 11.03.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Монтиране на дестилерия за преработка на етерично-маслени култури“ в с. Краище, общ. Ген. Тошево, обл. Добрич, с възложител: ЕТ „ СТОЯНОВ – СТОЯНОВ“ (отговорено от РИОСВ на 08.03.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на хотел и СПА център с вътрешен и външен басейн“ в ПИ 39459.25.563, с. Кранево, общ. Балчик, с възложител: „Интер лес-11“ ООД (отговорено от РИОСВ на 07.03.2019г.)
 • Съобщение уведомление за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) с. Топола, общ. Каварна, с възложител: „Варакс-строй“ ООД (отговорено от РИОСВ на 08.03.2019 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на временен открит паркинг“, в ПИ 10135.1505.103, ул. „Сливница №50, гр. Варна, общ. Варна с възложител: „Менатуорк Проджект“ АД (отговорено от РИОСВ на 07.03.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на стопанска постройка за отглеждане на селскостопански животни“ в село Вранино, общ. Каварна, с възложител: Булгарова (отговорено от РИОСВ на 08.03.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) свързано с изграждане на въздушно електрозахранване от съществуващ стълб на съществуваща мрежа от ТП1803 до електромерно табло тип ТЕПО пред ПИ 10135.2552.5080 по плана на жк „Изгрев“, гр. Варна, общ. Варна , с възложител: “Електроразпределение север” АД (отговорено от РИОСВ на 08.03.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно намерение (ИН) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 69198.33.31, земеделска територия, с начин на трайно ползване „За стопански двор“ с площ 3574 кв.м, местност „Победенски път“, по КККР на с. Стефан Караджа, общ. Добричка, с възложител: „РВ ТРЕЙД“ ЕООД, гр. Добрич (отговорено от РИОСВ на 31.01.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) свързано с  „Изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец“, в ПИ № 35064.202.5 по КККР на гр. Каварна, общ. Каварна, обл. Добрич, с обща площ на имота от 2326 кв.м,  и НТП „за стопански двор“ в землището на гр. Добрич, обл. Добрич, с възложител: „ХЕРБАЛ ОЙЛ КАЛИАКРА“ ООД (отговорено от РИОСВ на 08.03.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Изгражане на  дестилерия за извъряване на етерични масла“, в ПИ № 72624.610.186, с обща площ от 6440 кв.м и НТП „за друг вид производствен складов обект“ в землището на гр. Добрич, обл. Добрич, с възложител: „Свети Никола“ ООД (отговорено от РИОСВ на 07.03.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за изграждане на „Парк“ в гр. Бяла, общ. Бяла,  с възложител: ОБЩИНА БЯЛА  (отговорено от РИОСВ на 06.03.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на линеен обект“ в с. Здравец, общ. Аврен, с възложител: „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР“ АД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 05.03.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно намерение (ИН) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 58445.64.547, земеделска територия, с начин на трайно ползване „Друг вид земеделска земя“ с площ 4000 кв.м, по КККР на с. Приселци, общ. Аврен, с възложител: г-жа Иванова  (отговорено от РИОСВ на 01.03.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на линеен обект – въздушна кабелна линия ниско напрежение 0.4 kV“ в с. Шкорпиловци, общ. Долни чифлик, с възложител: „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР“ АД, гр. Варна, (отговорено от РИОСВ на 05.03.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) свързано с  разширение на дейностти с отпадъци чрез вкл. добавяне на отдадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), увеличаване на количествата с отпадъци от излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), и др., в ПИ № 10135.2553.2 и ПИ № 10135.2552.48, с обща площ 1160 кв. м., м-ст. „Шашкъна“, кв.1 по плана на 26-ти м.р.,  гр. Варна, общ. Варна, с възложител: „Ауто Макс 1“ ООД (отговорено от РИОСВ на 05.03.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) изграждане на четири жилищни сгради в ПИ с идентификатор 10135.3511.1547, с площ от 5865 кв.м, жк „Възраждане“, район „Младост“, общ. Варна, гр. Варна, с възложител: „СПОРТЕН КОМПЛЕКС СПАРТАК“ АД (отговорено от РИОСВ на 05.03.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за закупуване на оборудване и  изграждане на цех за производство на плодови сокове в УПИ VI, кв. 11 по плана на с. Свобода, общ. Добричка, обл. Добрич, с възложител: ЗП Е Д Панчев, (отговорено от РИОСВ на 05.03.2019г.)
 • Съобщение уведомление за изработване на проект на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване или План за застрояване (ПУП-ПРЗ или ПЗ), с възложител „БЕ ГЕ РЕАЛ КОНСУЛТ“ ЕООД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 28.02.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на линеен обект“ в гр. Варна,   с възложител „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР“ АД, гр. Варна, (отговорено от РИОСВ на 28.02.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на линеен обект“ в гр. Варна,  с възложител „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР“ АД, гр. Варна, (отговорено от РИОСВ на 28.02.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Възстановяване на рибостопанската дейност на язовир „Малка Смолница“, в землището на с. Малка Смолница, общ. Добричка,  с възложител „НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ“ ЕАД – КЛОН ЧЕРНО МОРЕ, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 03.01.2019г.)
 • Съобщение уведомление за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП-ПУР) в обхват на УПИ I-53, с площ 3247 кв.м, земеделска територия, НТП „пасище“ и УПИ II-952, урбанизирана територия, НТП търговски обект, комплекс, с площ 3000кв.м, с цел отреждането им за УПИ I-53 „за промишлена, производствена, складова и търговска дейност“ и за УПИ II-952 „за бензиностанция, газостанция, кафе-бар, автосервиз“, кв. 141 по регулационния план на гр. Дългопол, общ. Дългопол , с възложител „Хидро Мап“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 28.02.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Увеличаване на площта за извършване на дейности с вече отпадъци и изграждане на инсталация за предварително третиране /рязане/ на отпадъци на вече разрешени отпадъци“ на територията на площадка находяща се в УПИ V, /идент. с ПИ 03719.501.3538/, кв. 136, площ 5 050 кв.м, гр. Белослав, общ. Белослав, с възложител „Скрап Металс С. М.“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 28.02.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на ветрогенератор за собствени нужди“ в ПИ 53953.126.1, с. Орляк, общ. Тервел,  с възложител: ЕТ „Исм 91-Иса Сали“ (отговорено от РИОСВ на 25.02.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на ветрогенератор за собствени нужди“ в ПИ 31396.25.38,  с. Зърнево, общ. Тервел, с възложител: ЕТ „Исм 91-Иса Сали“ (отговорено от РИОСВ на 25.02.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изработване  на ПУП-ПРЗ, с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, урегулиране на имота и установяване на застроителен режим за изграждане на шест жилищни сгради и трафопост“ в ПИ 58445.64.562,  с. Приселци, общ. Аврен, с възложител: А. Ковачганев (отговорено от РИОСВ на 27.02.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за изграждане и оборудване на цех за сушене на сливи в УПИ VIII 152. кв. 5 по плана на с. Бранище, общ. Добричка, обл. Добрич, с възложител: ЗП Т. Василева (отговорено от РИОСВ на 27.02.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на търговски комплекс, изложение и атракции“ в  ПИ 10135.4508.145, с площ 1170 кв.м, район „Вл. Варненчик“, гр. Варна, с възложители: М. Найденова и В. Цонков (отговорено от РИОСВ на 25.02.2019г.)
 • Съобщение уведомление за изработване на проект на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ 304.20, с площ 1334 кв.м, земеделска територия, НТП-трайни насаждения, в местност „Зайчова чука и Горчивата чешма“, с. Здравец, общ. Аврен, обл. Варна, с възложители: Д. Стефанова и В. Хотинов, гр. Варна  (отговорено от РИОСВ на 25.02.2019 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Въздушно кабелно електрозахранване 0,4 KV от МТП 877 чрез монтаж на нови 10 бр. стълба тип СБС и 6 бр. стълба тип СТС, по плана на СО „Боровец-юг“, гр. Варна, с възложител: ЕТ “Стария дъб-Добри Добрев“ (отговорено от РИОСВ на 20.02.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Въздушно кабелно електрозахранване 0,4 KV от МТП 877 чрез монтаж на нови 10 бр. стълба тип СБС и 6 бр. стълба тип СТС, по плана на СО „Боровец-юг“, гр. Варна, с възложител: „Електроразпределие север“ АД (отговорено от РИОСВ на 22.02.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за ИП „Изграждане на жилищна сграда с търговски обекти и паркинг“ ПИ № 10135.4023.68, с площ 2970 кв.м, район „Вл. Варненчик“, местност „Боклук тарла“, гр. Варна, общ. Варна, с възложители: Николова и Николов (отговорено от РИОСВ на 21.02.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Промяна предназначение на сгради за обществено хранене“ във „Ветеринарно-медицинска клиника“ в с. Езерово, общ. Белослав, с възложител: „ДЕСИСЛАВА ЧЕШМЕДЖИЕВА“ ЕООД, село Тополи, общ. Варна (отговорено от РИОСВ на 19.02.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за промяна предназначението на част от съществуваща сграда в частно средно училище, в ПИ с идентификатор 10135.2564.259.13, м-ст Траката, район Приморски, гр. Варна, с възложител: „ВАРНЕНСКА И ВЕЛИКОПРЕСЛАВСКА МИТРОПОЛИЯ“, с възложител: „ВАРНЕНСКА И ВЕЛИКОПРЕСЛАВСКА МИТРОПОЛИЯ“ (отговорено от РИОСВ на 19.02.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Отглеждане и стимулиране на възпроизводството на морски червеи за риболов в акваторията на Белославско езеро“, с възложител: „Ка 2016“ ООД (отговорено от РИОСВ на 15.02.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за изграждане на ветрогенератор с височина до ротора до 70 м, с диаметър на перките до 65 м, височина на блейдове до 30 метра, скорост на въртене 3,9  m/s, мощност до  400  kW, модел VESTAS V 39  или друг с подобни параметри за собствени нужди  в ПИ 030022, в землището на с. Славеево, общ. Добричка , с възложител: СД “Възход-Арньо-Апостолов и Лазаров” (отговорено от РИОСВ на 14.02.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на 20 бр. жилищни сгради“ в село Неофит Рилски, общ. Ветрино, с възложител: „ТЕЛЕФ“ ЕООД, гр. Шумен (отговорено от РИОСВ на 12.02.2019г.)
 • Съобщение уведомление за изработване на проект на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ), местност „Таш тарла“ по КК на с. Тополи, общ. Варна, с възложители: Г. Хр. и В. Х. (отговорено от РИОСВ на 08.02.2019 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно намерение (ИН) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 02871.25.15, земеделска територия, с начин на трайно ползване „За стопански двор“ с площ 2609 кв.м, местност „Кайнаците“ по КККР на с. Батово, общ. Добричка, с възложител: г-н Б. Османов, село Батово, общ. Добричка (отговорено от РИОСВ на 08.02.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на хотел“ в ПИ 39459.25.618, с начин на трайно ползване-урбанизирана, и трайно предназначение на имота –незастроен имот за жилищни нужди, с. Кранево, общ. Балчик, с възложител: „Извора“ ООД (отговорено от РИОСВ на 06.02.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на 20 бр. жилищни сгради“ в ПИ 51487.90.24, с трайно предназначение на територията-земеделска, НТП-за друг вид земеделска земя,с площ 9045 кв.м, с. Неофит Рилски, общ. Ветрино, с възложител: В. Михайлова (отговорено от РИОСВ на 06.02.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно намерение (ИН) за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за обслужващ път до местността „Текето“ в землището на с. Александрия, общ. Крушари, с възложител: ОБЩИНА КРУШАРИ (отговорено от РИОСВ на 04.01.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на сграда със смесено предназначение – за магазини, офиси и жилища, подземен паркинг – гараж за автомобили и трафопост, свързано с изработване на изменение на  Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на ПИ 10135.2562.203 с площ от 2077 кв.м  и ПИ 10135.2562.204 с площ от 1575 кв.м, с възложител: „Транспортно Спедиторска Кантора“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 05.02.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за промяна предназначението на съществуваща жилищна сграда в детска градина в УПИ IV – 1619, кв. 12 по плана на кв. „Св. Никола, гр. Варна, с възложител: “Първи Крачки“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 04.02.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Преустройство на съществуваща стопанска постройка в дестилерия за етерично маслени култури и второстепенна постройка за парен котел“ в УПИ III-2195, с площ 11398 кв.м, гр. Генерал Тошево, общ. Генерал Тошево, с възложители:ЕТ „Агрокомерс-Иван Павлов и ЕТ „Агротранс-Илко Павлов (отговорено от РИОСВ на 01.02.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на линеен обект – 10м трасе на кабелната линия и 103м трасе на въздушна електропроводна линия“ в землището на село Приселци, общ. Аврен, с възложители г-н и г-жа СИППЛЕ, (отговорено от РИОСВ на 01.02.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за промяна предназначението на офис-сграда на три етажа и мансарден, с магазин за промишлени стоки в партер и кафе-аперитив на първи подземен етаж в основно училище за обучение от 1-ви до 7-ми клас и подготвителна група, находяща се в поземлен имот (ПИ) с идентификатори 10135.1507.392, гр. Варна с адм. адрес: ул. „Воден“ № 22, с възложител: Частно основно училище “Феникс“ ООД (отговорено от РИОСВ на 04.02.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно намерение (ИН) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 69198.33.31, земеделска територия, с начин на трайно ползване „За стопански двор“ с площ 3574 кв.м, местност „Победенски път“, по КККР на с. Стефан Караджа, общ. Добричка,  с възложител: „РВ ТРЕЙД“ ЕООД, гр. Добрич (отговорено от РИОСВ на 31.01.2019г.)
 • Съобщение уведомление за уведомление за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП-ПРЗ) за кв. 1, 2 и 3 по плана на „Варна йолу“ – новообразувана територия, западно от кв. „Виница“, гр. Варна,  с възложители Дамянов и Димитрова /отговорено от РИОСВ на 31.01.2019г./
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за изграждане на малък ветрогенератор с височина до ротора до 30 м, с малък диаметър на перките под 27 м и малка мощност до  150 kW за собствени нужди  в ПИ 030022, в землището на с. Славеево, общ. Добричка, с възложител: СД “Възход-Арньо-Апостолов и Лазаров” (отговорено от РИОСВ на 08.01.2019 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на водовземно съоръжение (сондаж/тръбен кладенец)“ в гр. Варнас възложител „ДЕВНЯ ЦИМЕНТ“ АД, гр. Девня (отговорено от РИОСВ на29.01.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за проект за изменение на ОУП и проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 72624.626.9521 по КККР на гр. Добрич, общ. Добрич от „за обществено и делово обслужване“ в „за жилищно строителство и обществено обслужване“с възложител „СОНИК 63“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 18.01.2019 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) изграждане на кариера за добив на подземни богатства-пясъци от находище за строителни материали „Милкова мера“, землище на с. Садово, общ. Аврен, с възложител „Техком“ ООД (отговорено от РИОСВ на 17.01.2019г.)
 • Съобщение  уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води и канализационна мрежа“ в с. Константиново, общ. Варна, с възложител община Варна (отговорено от РИОСВ на 18.01.2019г.)
 • Съобщение уведомление за изработване на проект на ПУП-ПРЗ за УПИ I-77 /ПИ 10135.2010.77/, УПИ II-40 /ПИ 10135.2010.40/, УПИ IV-45 /ПИ 10135.2010.45/ и УПИ V-47 /ПИ 10135.2010.47/, „за общ. обслужване, търговия и жилища“, в кв. 193, местност „Варна Йолу“, гр. Варна, с възложители: А. Хр. и фирма „Екзакт“ ЕООД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 16.01.2019 г.)
 • Съобщение уведомление за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП-ПУР) за „Промишлена зона – Юг“ в гр. Девня, с възложител: ОБЩИНА ДЕВНЯ (отговорено от РИОСВ на 09.01.2019 г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на минипивоварна за производство на крафт бира“ в УПИ V-39, в кв. 36, с. Ботево, общ. Аксаково, с възложител: ЕТ “Тера-Веселина Илиева“ (отговорено от РИОСВ на 09.01.2019г.)
 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Проект за изменение на ПУП-ПРЗ за обединяване на УПИ XI-13 и УПИ XIV-12,17, кв. 8, землище на гр. Бяла, общ. Бяла, с възложител: „Сандроуз холидейз“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 11.01.2019г.)
 • Съобщение уведомление за Изработване на подробен устройствен План /ПУП/ -план за регулация и застрояване /ПРЗ/ за ПИ 10135.4044.123 и ПИ 10135.4044.124, земеделски територии, трайно предназначение на територията–неизползваеми ниви /угар, орница/, находящи се в местност „Налбанка“, гр. Варна, общ. Варна, с възложители: АБУШЕВ, АБУШЕВ И ЖЕЛЯЗКОВА (отговорено от РИОСВ на 19.12.2018г.)
 • Съобщение уведомление за  инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на 20 бр. жилищни сгради“ в село Неофит Рилски, общ. Ветрино, с възложител: „ИНВЕНТО КЕПИТЪЛ“ ООД, гр. София(отговорено от РИОСВ на 03.01.2019г.)
 • Съобщение уведомление за  инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на малък хотел с ресторант и басейн“ в поземлен имот с идентификатор 24102.503.186 (номер по предходен план: 503.153), с площ от 6378 кв.м, урбанизиран територия, по плана на с. Дуранкулак, общ. Шабла, обл. Добрич (отговорено от РИОСВ на 20.12.2018г.)
 • Съобщение уведомление за Общ устройствен план /ОУП/ на община Крушари, с възложител: община Крушари (отговорено от РИОСВ на 28.12.2018г.)
 • Съобщение уведомление за уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Модулна инсталация за производство на биотор чрез карбонизация на биомаса МИПБТ 500” в УПИ ХХ в кв. 20 по плана на гр. Вълчи дол, обл. Варна, с възложител “Розмар” ЕООД, гр. Вълчи дол (отговорено от РИОСВ на 28.12.2018г.)

Постъпили уведомления за инвестиционни предложения
на територията на РИОСВ – Варна – 2018 – файл

Постъпили уведомления за инвестиционни предложения
на територията на РИОСВ – Варна – 2017 –  PDF формат1

АРХИВ ПОСТЪПИЛИ УВЕДОМЛЕНИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РИОСВ – ВАРНА ЗА 2016 Г. PDF формат1 PDF формат2

АРХИВ ПОСТЪПИЛИ УВЕДОМЛЕНИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РИОСВ – ВАРНА ЗА 2015 Г. PDF формат1 PDF формат2 PDF формат3

АРХИВ ПОСТЪПИЛИ УВЕДОМЛЕНИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РИОСВ – ВАРНА ЗА 2014 Г. PDF форматPDF формат2

АРХИВ ПОСТЪПИЛИ УВЕДОМЛЕНИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РИОСВ – ВАРНА ЗА 2013 Г. PDF форматследващи1следващи2

АРХИВ ПОСТЪПИЛИ УВЕДОМЛЕНИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РИОСВ – ВАРНА ЗА 2012 Г.

АРХИВ ПОСТЪПИЛИ УВЕДОМЛЕНИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РИОСВ – ВАРНА ЗА 2011Г.

АРХИВ ПОСТЪПИЛИ УВЕДОМЛЕНИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РИОСВ – ВАРНА ЗА 2010 Г.

АРХИВ ПОСТЪПИЛИ УВЕДОМЛЕНИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РИОСВ – ВАРНА ЗА 2009 Г.

АРХИВ ПОСТЪПИЛИ УВЕДОМЛЕНИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РИОСВ – ВАРНА ЗА 2008 Г.

АРХИВ ПОСТЪПИЛИ УВЕДОМЛЕНИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РИОСВ – ВАРНА ЗА 2007 Г.

АРХИВ ПОСТЪПИЛИ УВЕДОМЛЕНИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РИОСВ – ВАРНА ЗА 2006 Г.

АРХИВ ПОСТЪПИЛИ УВЕДОМЛЕНИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РИОСВ – ВАРНА ЗА 2005 Г.