Издадени решения за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 3, във връзка с ал. 1, т. 1 и ал. 5 от Закона за опазване на околнатасреда (ЗООС) и предоставена писмена информация от възложителя по приложение № 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), РИОСВ – Варна, съобщава за взети решения  за преценяване нанеобходимостта от оценка на въздействието върху околната среда:

2020 година

РЕШЕНИЕ No ВА 72-ПР2020  за инвестиционно предложение за Изработване на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 12574.62.15 по КККР на гр. Вълчи дол, с цел промяна предназначението на имота от за „Широколистна гора“ в за „Еко пътека и въжена линии“, и изработване па ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 12574.62.8 по КККР на гр. Вълчи дол с цел промяна предназначението на имота от „За туристическа база. хижа“ в за „Спортно-образователни, развлекателни в рекреационни нужди“ /дата на публикуване 09.07.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 71-ПР2020  за инвестиционно предложение за „Изграждане на овцеферма“ свързано с изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ), с цел промяна предназначението на ПИ 03040.120.7, земеделска територия, с площ 1706 кв.м, НТП „За стопански двор“, с. Бдинци, общ. Добричка, обл. Добрич и отреждането му за „ПСД-животновъдна ферма“ /дата на публикуване 09.07.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 70-ПР2020  за инвестиционно предложение за  „Обособяване на площадка за третиране на строителни отпадъци /СО/“, в имот № 12262.12.50 в землището на с. Врачанци, община Добричка, област Добрич /дата на публикуване 06.07.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 69-ПР2020  за инвестиционно предложение за „Монтаж на модулна станция за светли горива“, находяща се в ПИ 20482.505.12, урбанизирана територия, НТП „За друг вид производствен, складов обект“‘, с площ 11825 кв.м, „Промишлена зона-юг“, гр. Девня. обл. Варна /дата на публикуване 01.07.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 68-ПР2020  за инвестиционно предложение за „Изграждане на винарна с дегустационна и ресторант, пет едноетажни къщи, руска баня и параклис“ свързано с изработване на Подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП-ПЗ/, с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, в обхвата на ПИ 03811.84.150, с площ 5000 кв.м, с НТП „Лозе“, по КККР на с. Бенковски, местност „Ени чешма“, общ. Аврен, обл. Варна /дата на публикуване 30.06.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 67-ПР2020  за инвестиционно предложение за „Разширение и изменение на площадка за добив на подземни богатства-варовици““ от находище ..Суворово“, разположено в землището на гр. Суворово, общ. Суворово, обл. Варна /дата на публикуване 29.06.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 66-ПР2020  за инвестиционно предложение за „Изменение на част от параметрите на съществуваща дестилерия за етерично-маслени култури“ в село Изворово, общ. Генерал Тошево /дата на публикуване 24.06.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 65-ПР2020  за инвестиционни предложения за „Поставяне на съоръжение-инсинератор за изгаряне/обезвреждане на отпадъци от животни“ в поземлен имот с идентификатор 22988.33.34, находящ се в с.Дончево, общ. Добричка; „Изграждане (монтиране) на 4 броя дезинфекционни станции за дезинфекция на влизащите на територията на птицекомбината превозни средства“ в поземлени имоти с идентификатори 22988.33.34, 22988.21.113, 22988.21.115, находящи се в с. Дончево, общ. Добричка и поземлен имот с идентификатор 53597.23.1, находящ се в с. Опанец, общ. Добричка; „Изграждане на ограда на прилежащия имот на ферма стокови носачки“ в поземлен имот с идентификатор 22988.33.34, находящ се в с. Дончево, общ. Добричка; „Изграждане на санитарен пропускник и метална ограда на ферма подрастващи стокови носачки“ в поземлени имоти с идентификатори 22988.21.113, 22988.21.115. находящи се в с.Дончево, общ. Добричка; „Закупуване на мобилна специализирана машина за извършване на дезинфекции“ за птицефермата в поземлен имот с идентификатор 22988.33.34, находящ се в с. Дончево, общ. Добричка; „Изграждане на инсталация ADVA Farm за структуриране и витализиране на питейна вода за животни“ в поземлен имот с идентификатор 53597.23.1, находящ се в с. Опанец, общ. Добричка /дата на публикуване 22.06.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 64-ПР2020  за инвестиционно предложение за „Изграждане на тръбен кладенец за добив на подземни води с цел напояване на земеделски култури“ в ПИ 06793.502.8. урбанизирана територия, с площ 12854 кв.м. НТП ,.Ниско застрояване (до 10 m)“. с. Брястово, общ. Балчик, обл. Добрич /дата на публикуване 19.06.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 63-ПР2020  за инвестиционно предложение за „Производство на зеленчуци и плодове на площ от 7840 кв. м, и изграждане на сондаж за напояване“ в ПИ № 67489.55.17 по КККР на с. Слънчево, общ. Аксаково, обл. Варна /дата на публикуване 19.06.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 62-ПР2020  за инвестиционно предложение за „Амбулатория за дентална практика“ в гр. Долни чифлик /дата на публикуване 16.06.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 61-ПР2020  за инвестиционно предложение за „Промишлена газова инсталация за захранване на съществуващи консуматори от газово стопанство на компенсиран природен газ в асфалтова база“ в поземлен имот № 72271.501.4, урбанизирана територия, с НТП „За друг вид производствен, складов обект“, с площ 19715 кв.м, гр. Тервел, общ. Тервел, обл. Добрич /дата на публикуване 15.06.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 60-ПР2020  за инвестиционно предложение за „Модулна станция за дизелово гориво“ в поземлен имот с идентификатор 70175.117.43, местност „Високата канара“, гр. Суворово, обл. Варна /дата на публикуване 12.06.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 59-ПР2020  за инвестиционно предложение за „Изграждане на нова сграда на два етажа и един полуподземен етаж за складови и обслужващи дейности“ в поземлен имот с идентификатор 10135.3514.753, с площ 2735 кв.м, ЗПЗ, район „Младост“, гр. Варна /дата на публикуване 09.06.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 58-ПР2020  за инвестиционно предложение за „Преустройство и смяна предназначение на съществуваща сграда -гараж в обект за винопроизводство“ в УПИ XII, „за социални дейности и безвредни производствени дейности“, кв. 71 по плана на с. Аврен, общ. Аврен, обл. Варна /дата на публикуване 08.06.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 57-ПР2020  за инвестиционно предложение за „Обособяване на център за лечебни (здравни) услуги на първи етаж и в сутерена на съществуваща сграда за хотелиерски услуги – апарт-хотел“ в гр. Варна /дата на публикуване 04.06.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 56-ПР2020  за инвестиционно предложение за „Промяна в параметрите на един генератор касаещи номинална мощност до 5 MW, височина на кулата до 125 м, диаметър на ротора до 150 м“ в поземлен имот №77390.27.70, землище на село Храброво, община Балчик, област Добрич /дата на публикуване 02.06.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 55-ПР2020  за инвестиционно предложение за „Изграждане на промишлена газова инсталация към консуматори в асфалтова база“, находяща се в ПИ 12262.12.50, с. Врачанци, общ. Добричка, обл. Добрич с възложител „Пътно строителство“ АД, гр. Добрич /дата на публикуване 02.06.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 54-ПР2020  за инвестиционно предложение за „Водовземане на подземни води от съществуващ тръбен кладенец (ТК) „Финеш-Пролез“, изграден в ПИ № 58596.7.51 за напояване на зеленчукови култури в ПИ №№ 58596.7.51, 58596.7.52. 58596.7.28 и 58596.7.29 с обща площ 149,007дка“ в землището на с. Пролез, общ. Шабла, обл.Добрич /дата на публикуване 01.06.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 53-ПР2020  за инвестиционно предложение за „Изграждане на разпределителни газопроводи и газопроводни отклонения за захранване на имоти с природен газ, в регулацията на гр. Генерал Тошево“ /дата на публикуване 01.06.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 52-ПР2020  за инвестиционно предложение за „Изграждане на сграда със смесено предназначение“ в гр. Варна /дата на публикуване 27.05.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 51-ПР2020  за инвестиционно предложение за „Изграждане на сгради с обществено предназначение“ в гр. Варна /дата на публикуване 27.05.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 50-ПР2020  за инвестиционно предложение за ИП „Промяна предназначението на първи жилищен етаж в самостоятелна медико-диагностична лаборатория със сектор за микробиология и вирусология, индивидуална практика за първична медицинска помощ (ИППМП) и амбулатория за специализирана извънболнична медицинска помощ (АСИМП)“, находяща се в УПИ VI1-767, кв. 45, кв. Виница. гр. Варна, обл. Варна /дата на публикуване 26.05.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 49-ПР2020  за инвестиционно предложение за „Изграждане на кариера за добив на подземни богатства-пясъци от находище за строителни материали „Милкова мера“, землище на с. Садово, общ. Аврен, област Варна /дата на публикуване 26.05.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 48-ПР2020  за инвестиционно предложение за „Изграждане на център за търговска дейност с ОЧЦМ, събиране, временно съхраняване на опасни и неопасни отпадъци, в това число – НУБА, гуми, масла, опаковки и др., разкомплектуване на ИУМПС и разглобяване на ИУЕЕО, склад за части повторна употреба“ гр. Добрич, обл. Добрич /дата на публикуване 21.05.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 47-ПР2020  за инвестиционно предложение за „Производство на сухи кремообразни, емулгиращи и желирани смеси“ в село Слънчево, общ. Аксаково /дата на публикуване 20.05.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 46-ПР2020  за инвестиционно предложение за „Изграждане на животновъдна ферма за угояване на телета“ с. Стожер, общ. Добричка, обл. Добрич /дата на публикуване 14.05.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 45-ПР2020  за инвестиционно предложение за изграждане на „Жилищна сграда – апартаментен тип“, „Хотел“ и „3 броя еднофамилни жилищни сгради“ и паркинг в УПИ VIII-134, кв. 4 по плана на 30 „Луна“, гр. Бяла/дата на публикуване 13.05.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 44-ПР2020  за инвестиционно намерение за „Изграждане на сгради със смесено предназначение“ в гр. Варна/дата на публикуване 07.05.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 43-ПР2020  за изграждането на „Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с високо-рисково поведение и потребност от специални здравни грижи“ с капацитет 8 места за резидентна грижа и 20 места за консултативни услуги и „Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи“ с капацитет 8 места за резидентна грижа в поземлен имот с идентификатор 10135.2575.201 по КККР на гр. Варна /дата на публикуване 30.04.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 42-ПР2020  за инвестиционно предложение свързано с „Благоустрояване на междублокови пространства в район „Вл. Варненчик“, II-ри микрорайон, източна част, включително ул. „Петър Дертлиев“ и ул. „Асен Разцветников“, гр. Варна  /дата на публикуване 28.04.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 41-ПР2020  за инвестиционното предложение се отнася за „Съхранение и употреба на компресиран природен газ за нуждите на дестилерия за преработка на етерично-маслени култури“ в  гр. Балчик, общ. Балчик. /дата на публикуване 27.04.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 40-ПР2020  за инвестиционно предложение за „Утилизация на боеприпаси, които са включени в списъка на излишните за Българската армия оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия“ в сграда с идентификатор № 38354.307.13.1, землище на село Константиново, община Варна, област Варна /дата на публикуване 27.04.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 39-ПР2020  за инвестиционно предложение за „Изграждане на две водовземни съоръжения (тръбни кладенци) за добив на подземни води и системи за капково напояване на лешникова градина“ в ПИ с идентификатор 65543.23.3, с площ 162,005 дка, земеделска територия, с НТП „нива“, в землището на с. Свети Никола, общ. Каварна, обл. Добрич /дата на публикуване 23.04.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 38-ПР2020  за инвестиционно предложение за „Изграждане на тръбен кладенец ТК-1“ в ПИ 32278.30.61. гр. Игнатиево, общ. Аксаково, обл. Варна /дата на публикуване 22.04.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 37-ПР2020  за инвестиционно предложение „Изграждане на водовземно съоръжение за напояване на лозови насаждения“ в село Аврен, общ. Аврен, обл. Варна /дата на публикуване 21.04.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 36-ПР2020  за инвестиционно предложение „Изграждане на два броя експлоатационни сондажи, с прилежащи съоръжения и комуникации“ в поземлен имот с идентификатор №58503.171.229, площ от 427 243 кв. м, вид на територията – урбанизирана, НТП-други промишлени територии, стар номер 000229, землище на град Провадия, община Провадия, област Варна /дата на публикуване 06.04.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 35-ПР2020  за инвестиционно предложение за „Изграждане на център за специализирана здравно-социална грижа за деца с високо-рисково поведение и потребност от специални здравни грижи“ в гр. Варна /дата на публикуване 30.03.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 34-ПР2020  за инвестиционно предложение за „Интензивно отглеждане на следните видове риба: шаран, толстолоб, амур, сулка и сом в язовир „Николаевка 1″, в землището на с. Николаевка, общ. Суворово, обл. Варна /дата на публикуване 30.03.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 33-ПР2020  за инвестиционно предложение за „Търговия с отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), излезли от употреба гуми (ИУГ), метални опаковки и последваща обработка, включваща: сортиране, уплътняване, рязане, разкомплектоване, разглобяване и шредиране“ на площадка в Промишлена зона – Юг, гр. Девня /дата на публикуване 30.03.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 32-ПР2020  за инвестиционно предложение за „Изграждане на дестилерия за етерични масла“ с. Храброво, общ. Балчик, обл. Добрич /дата на публикуване 30.03.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 31-ПР2020  за Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) съдържащ следните самостоятелни съставни части: Изработване на проект за ПУП-ПРЗ в обхвата на поземлени имоти с идентификатори 05311.50.2 и 05311.50.3 по КККР на с. Болярци, общ. Аврен /дата на публикуване 24.03.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 30-ПР2020  за Разширение и изменение на съществуваща площадка за дейности с отпадъци с включване на нови дейности, по: сортиране и рязане на отпадъци от черни и цветни метали и метални опаковки; разглобвяване на ИУЕЕО; увеличаване количествата на ОЧЦМ, ИУЕЕО, НУБА, метални опаковки и смесени опаковки, в ПИ с идентификатор 10135.73.542, урбанизирана територия, с НТП „За друг вид производствен,складов обект“, с площ 677 кв.м.. Промишлена зона „Планова“, район „Владислав Варненчик“, в гр. Варна /дата на публикуване 23.03.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 29-ПР2020  за изграждане на директен, присъединителен газопровод от ГРС „Девня“ до т.29 от присъединителен газопровод първа част, с разрешение за строеж №1/04.01.2018г., от ТЕЦ „Девен“ до завод за полипропиленово фолио, Промишлена зона „Юг“, гр.Девня“ /дата на публикуване 23.03.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 28-ПР2020  за „Ситуиране на трейлърни ремаркета за компресиран природен газ за газово захранване на котел“ в село Славеево, общ. Добричка /дата на публикуване 19.03.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 27-ПР2020  за „Извършване на основен ремонт и промяна на предназначение на два самостоятелни обекта с имотни идентификатори: 10135.5502.119.3.7 и 10135.5502.108.2.2, находящи се в ж.к. „Дружба“, Район „Аспарухово“, гр. Варна, във връзка със създаване на функциониращ „Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с множествени увреждания“ със „Заместваща грижа“ /дата на публикуване 17.03.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 26-ПР2020  за „Водовземане от съществуващ сондаж С-2х, находящ се в ПИ 83017.12.5. гр. Шабла, с цел капково напояване на зеленчукова градина в същия имот, с площ 54 756 дка“ /дата на публикуване 17.03.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 25-ПР2020  за „Промяна в техническите характеристики на един ветрогенератор“ в ПИ с идентификатор №35064.22.46 по КККР на град Каварна, община Каварна, обл. Добрич /дата на публикуване 17.03.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 24-ПР2020  за Оптимизиране на поливната инсталация на овощни градини в землището на с. Оброчище, общ. Балчик, свързано с изменение на точката на водовземане от р. Батовска/дата на публикуване 13.03.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 23-ПР2020  за Изграждане на осем еднофамилни жилищни сгради, район „Приморски“, к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна/дата на публикуване 12.03.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 22-ПР2020  за Изграждане на рибарник и водовземане от повърхностен воден обект река Батова в село Батово, общ. Добричка /дата на публикуване 04.03.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 21-ПР2020  за Изграждане на производствен цех за сладкарски изделия свързано с изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване/ПУП-ПЗ/, с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в обхвата на ПИ 69763.5.5, земеделска територия, с НТП „Друг вид земеделска земя“, с площ 599 кв.м, с. Страшимирово, общ. Белослав, обл. Варна /дата на публикуване 02.03.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 20-ПР2020  за „Сграда А4 – складове, офиси и магазини“ разположена на площ около 2500 м2, в УПИ XVII-13, кв.50 по плана на Западната промишлена зона на гр. Варна, поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10135.3514.130, с обща площ от 126945 кв.м, урбанизирана територия, с начин на трайно ползване „За друг вид производствен, складов обект“ по КККР на гр. Варна /дата на публикуване 25.02.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 19-ПР2020  за „Изграждане на общежитие“, в ПИ 10135.4505.424, урбанизирана територия, с НТП „За друг обществен обект, комплекс“, с площ 1442 кв.м, район „Владислав Варненчик“, гр. Варна /дата на публикуване 24.02.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 18-ПР2020  за Реконструкция на ВЛ 110 kV „Дропла“ от п/ст „Генерал Тошево“ до п/ст „Шабла“, с 311 бр. стоманорешетъчни стълбове /дата на публикуване 18.02.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 17-ПР2020  за Разширение на съществуващ резервоарен парк за течен амоняк в ПИ с идентификатор № 20482.505.425, площ 88,022 дка, трайно предназначение на територията -урбанизирана, начин на трайно ползване -за химическа и каучукова промишленост, стар номер част от 110, землище на град Девня, община Девня, област Варна /дата на публикуване 17.02.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 16-ПР2020  за Преустройство на сграда овчарник в дестилерия за етерично -маслени култури в поземлен имот 065039, с. Телериг, общ. Тервел, обл. Добрич /дата на публикуване 13.02.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 15-ПР2020  за Монтиране на поставяем обект за търговия с млечни продукти и преработка на мляко в УПИ I, кв. 46, с площ 858 кв. м, по плана на с. Неофит Рилски, общ. Ветри но, обл. Варна /дата на публикуване 13.02.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 14-ПР2020  за изграждане на „Комплекс за производствено – складова и рекреационна дейност“ в землището на с. Невша, общ. Ветрино /дата на публикуване 13.02.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 13-ПР2020  за „Преустройство на съществуваща сграда и пристройка към нея за промяна на предназначението и в общежитие с ООХ и магазин за хранителни стоки“ в УПИ XXV, кв. 3, с НТП „ПСД, търговия, ООХ и общежитие“, с площ 11787,29 кв.м, по КККР на с. Овчарово, общ. Добричка, обл. Добрич /дата на публикуване 12.02.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 12-ПР2020  за Изграждане на дест броя жилищни сгради в с. Юнец, общ. Долни чифлиик, обл. Варна /дата на публикуване 07.02.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 11-ПР2020  за Изграждане на тръбни кладенци за добив на подземни води за напояване на зелени и тревни площи и други цели (за осигуряване на алтернативно водоснабдяване и за всички други цели на „Летище Варна“) в ПИ с идентификатори №№ 00182.307.40, 00182.307.36, 00182.307.42, 00182.307.29, землище на гр. Аксаково, общ. Аксаково, обл. Варна /дата на публикуване 31.01.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 10-ПР2020  за Изграждане на търговски обслужващ комплекс, състоящ се магазини, офиси и автопаркинг за моторни превозни средства“ в поземлен имот с идентификатор 67489.69.22, с площ 9999 кв.м, земеделска територия, с НТП „нива“, местност „Ергенлък“ по кадастралната карта и кадастрални регистри на село Слънчево, общ. Аксаково /дата на публикуване 29.01.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 9-ПР2020  за Поставяне на преместваеми обекти-геодезични куполи за сезонно ползване в ПИ № 10135.5077.41 и № 10135.5077.10, м-ст „Прибой“ по КККР на гр. Варна /дата на публикуване 23.01.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 8-ПР2020  за Промяна на предназначение, основен ремонт и пристрояване на съществуваща сграда с идентификатор 10135.3511.1461.10, с площ 524 кв.м, в „Център за временно настаняване“, в ПИ с идентификатор 10135.3511.1461, ПЗ „ Планова“ № 119, район „Младост“, гр. Варна /дата на публикуване 20.01.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 7-ПР2020  за изграждане на „Локална пречиствателна станция за отпадъчни води от кланица, транжорна и предприятие за месопреработка“ /дата на публикуване 14.01.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 6-ПР2020  за изграждане на три буни и три малки мостчета в крайбрежните води на „Черно море“ във връзка с предстоящо изграждане на поредни етапи от обект „Мидена ферма Дълбока“ в района на с. Българево, общ. Каварна /дата на публикуване 13.01.2020г. /

РЕШЕНИЕ No ВА 5-ПР2020  за  „Монтиране на съоръжения за напояване на 10 дка разсад за етерично маслени култури“ и „Изменение на разрешително за водовземане на подземни води от съществуващо водовземно съоръжение – ТК „Балев – Каварна“ за промишлено водоснабдяване на дестилерия“ в гр. Каварна, обл. Добрич  /дата на публикуване 13.01.2020г./

РЕШЕНИЕ No ВА 4-ПР2020 за Изграждане на складова база, офис и бизнес център в гр. Аксаково /дата на публикуване 10.01.2020г./

РЕШЕНИЕ No ВА 3-ПР2020 за Изграждане/монтиране на 6 броя бунгала за сезонно обитаване и павилион за търговска дейност тип „снек бар“ в ПИ 39459.25.563, с. Кранево, общ. Балчик, обл. Добрич /дата на публикуване 09.01.2020г./

РЕШЕНИЕ No ВА 2-ПР2020 за Разширение на съществуващо производство на оловно-кисели акумулаторни батерии чрез закупуване и монтиране на ново технологично оборудване в производствен цех находящ се в гр. Добрич, община Добрич, в поземлен имот 72624.603.362 /стар идентификатор 72624.603.300//дата на публикуване 08.01.2020г./

РЕШЕНИЕ No ВА 1-ПР2020 за „Изграждане на модулен обект за търговия с млечни продукти и преработка на мляко с капацитет 300 л дневно“ в УПИ VII, кв. 31А по плана на с. Полковник Дяково, общ. Крушари, обл. Добрич /дата на публикуване 07.01.2020г./

2019 година

РЕШЕНИЕ No ВА 176-ПР2019 за Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци на територията на общ. Бяла, обл. Варна в поземлен имот с идентификатор 07598.82.13, м-ст „Турта“ по КККР на общ. Бяла, обл. Варна /дата на публикуване 30.12.2019г./

РЕШЕНИЕ No ВА 175-ПР2019 за Промяна предназначението на съществуваща сграда от „Хотел, магазини за хранителни и промишлени стоки, офис и снек-бар“ в „Дом за стари хора и социални дейности“ находяща се в УПИ X, кв. 27 по регулационния план на с. Шкорпиловци. община Долни чифлик, област Варна /дата на публикуване 27.12.2019г./

РЕШЕНИЕ No ВА 174-ПР2019 за Изграждане на въздушен електропровод (BE) 110 kV п/ст „Варна север“ – п/ст „Каварна“ с увеличение на броя електропреносни стълбове – от 275 на 298 броя – или с общо 23 броя, добавяне на 10 нови реперни стълба и преместването на някои от реперните стълбове /дата на публикуване 23.12.2019г./

РЕШЕНИЕ No ВА 173-ПР2019 за Складови и производствени дейности, свързани с неопасно производство и складиране на същото. Открити складове за инертни материали /пясък, чакъл, каменно брашно/ и тяхното трошене и сортиране чрез трошачно-сортировъчна инсталация.  Закрити съоръжения  за доставка, обработка,  съхранение и експедиция на зърнени култури /зърнобаза/. Водоем за пожарно водоснабдяване и други дейности“ в ПИ с идентификатор № 31005.15.2, площ 360 093 кв.м, НТП Нива, вид територия Земеделска, категория 10, м. Мерата, с. Златина, община Провадия, област Варна

РЕШЕНИЕ No ВА 172-ПР2019 за Реконструкция и разширение на газорегулираща станция (ГРС) „Страшимирово“, ИП ще обхваща и поземлен имот 69763.28.15 в землището на с. Страшимирово, общ. Белослав, обл. Варна

РЕШЕНИЕ No ВА 171-ПР2019 за „Реновиране на обект за производство на мляко и млечни продукти от собствена ферма“ в ПИ с идентификатор 05311.50.3, урбанизирана територия, с начин на трайно ползване – „За животновъдна ферма“, м-ст „Курията“, с. Болярци, общ. Аврен, обл. Варна  /дата на публикуване:17.12.2019/

РЕШЕНИЕ No ВА 170-ПР2019 за Изграждане на водовземно съоръжение в ПИ с 10135.2569.322 в землището на гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна за водоснабдяване с термоминерални води на ваканционен комплекс „Гранд хотел Варна“, включващ ПИ с идентификатори 10135.2569.322, 10135.2569.125, 10135.2569.310 и 10135.2569.311, по КККР на гр. Варна, обл. Варна /дата на публикуване:17.12.2019/

РЕШЕНИЕ No ВА 169-ПР2019 за Извършване на реконструкция, пристрояване и надстрояване на съществуващи сгради и извършване на ново строителство на четири броя бунгала, в ПИ № 000240 по ПУП – ПРЗ на ПИ № 000240 по КВС на с. Солник, община Долни чифлик, област Варна /дата на публикуване:16.12.2019/

РЕШЕНИЕ No ВА 168-ПР2019 за Увеличаване на количествата за съхранение на отпадъци и включване на нови дейности по оползотворяване с отпадъци“ в ПИ № 37099.47.40,   площ  4 000 кв.м, /съгласно нотариален акт площ 4 001 кв. м/, стар номер 047040, вид собств. частна, вид/ територия – урбанизирана, НТП – за друг вид застрояване, м. Казълджик Пунар, село Кичево, община Аксаково, област Варна /дата на публикуване:12.12.2019/

РЕШЕНИЕ No ВА 167-ПР2019 за Изграждане на транспортен достъп до поземлени имоти (ПИ) с идентификатори: 14653.210.450, 14653.210.451, 14653.210.452, 14653.210.453, 14653.210.454 (идентични с ПИ 14653.210.2) по КККР на с. Генерал Кантарджиево, общ. Аксаково, обл. Варна  /дата на публикуване:12.12.2019/

РЕШЕНИЕ No ВА 166-ПР2019

Дата на публикуване:09.12.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 165-ПР2019

Дата на публикуване:05.12.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 164-ПР2019

Дата на публикуване:05.12.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 163-ПР2019

Дата на публикуване:04.12.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 162-ПР2019

Дата на публикуване:04.12.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 161-ПР2019

Дата на публикуване:04.12.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 160-ПР2019

Дата на публикуване:03.12.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 159-ПР2019

Дата на публикуване:03.12.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 158-ПР2019

Дата на публикуване:28.11.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 157-ПР2019

Дата на публикуване:27.11.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 156-ПР2019

Дата на публикуване:22.11.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 155-ПР2019

Дата на публикуване:18.11.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 154-ПР2019

Дата на публикуване:18.11.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 153-ПР2019

Дата на публикуване:14.11.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 152-ПР2019

Дата на публикуване:12.11.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 151-ПР2019

Дата на публикуване:11.11.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 150-ПР2019

Дата на публикуване:08.11.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 149-ПР2019

Дата на публикуване:08.11.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 148-ПР2019

Дата на публикуване:07.11.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 147-ПР2019

Дата на публикуване:06.11.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 146-ПР2019

Дата на публикуване:05.11.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 145-ПР2019

Дата на публикуване:05.11.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 144-ПР2019

Дата на публикуване:04.11.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 143-ПР2019

Дата на публикуване:01.11.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 142-ПР2019

Дата на публикуване:29.10.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 141-ПР2019

Дата на публикуване:29.10.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 140-ПР2019

Дата на публикуване:23.10.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 139-ПР2019

Дата на публикуване:22.10.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 138-ПР2019

Дата на публикуване:14.10.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 137-ПР2019

Дата на публикуване:14.10.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 136-ПР2019

Дата на публикуване:11.10.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 135-ПР2019

Дата на публикуване:11.10.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 134-ПР2019

Дата на публикуване:09.10.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 133-ПР2019

Дата на публикуване:08.10.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 132-ПР2019

Дата на публикуване:08.10.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 131-ПР2019

Дата на публикуване:03.10.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 130-ПР2019

Дата на публикуване:20.09.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 129-ПР2019

Дата на публикуване:19.09.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 128-ПР2019

Дата на публикуване:18.09.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 127-ПР2019

Дата на публикуване:18.09.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 126-ПР2019

Дата на публикуване:16.09.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 125-ПР2019

Дата на публикуване:16.09.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 124-ПР2019

Дата на публикуване:16.09.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 123-ПР2019

Дата на публикуване:11.09.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 122-ПР2019

Дата на публикуване:11.09.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 121-ПР2019

Дата на публикуване:04.09.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 120-ПР2019

Дата на публикуване:02.09.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 119-ПР2019

Дата на публикуване:02.09.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 118-ПР2019

Дата на публикуване:29.08.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 117-ПР2019

Дата на публикуване:28.08.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 116-ПР2019

Дата на публикуване:28.08.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 115-ПР2019

Дата на публикуване:28.08.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 114-ПР2019

Дата на публикуване:22.08.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 113-ПР2019

Дата на публикуване:20.08.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 112-ПР2019

Дата на публикуване:20.08.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 111-ПР2019

Дата на публикуване:14.08.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 110-ПР2019

Дата на публикуване:09.08.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 109-ПР2019

Дата на публикуване:08.08.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 108-ПР2019

Дата на публикуване:08.08.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 107-ПР2019

Дата на публикуване:05.08.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 106-ПР2019

Дата на публикуване:30.07.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 105-ПР2019

Дата на публикуване:29.07.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 104-ПР2019

Дата на публикуване:25.07.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 103-ПР2019

Дата на публикуване:23.07.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 102-ПР2019

Дата на публикуване:18.07.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 101-ПР2019

Дата на публикуване:17.07.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 100-ПР2019

Дата на публикуване:17.07.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 99-ПР2019

Дата на публикуване:17.07.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 98-ПР2019

Дата на публикуване:11.07.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 97-ПР2019

Дата на публикуване:11.07.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 96-ПР2019

Дата на публикуване:09.07.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 95-ПР2019

Дата на публикуване:04.07.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 94-ПР2019

Дата на публикуване:02.07.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 93-ПР2019

Дата на публикуване:01.07.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 92-ПР2019

Дата на публикуване:01.07.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 91-ПР2019

Дата на публикуване:28.06.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 90-ПР2019

Дата на публикуване:27.06.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 89-ПР2019

Дата на публикуване:27.06.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 88-ПР2019

Дата на публикуване:26.06.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 87-ПР2019

Дата на публикуване:14.06.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 86-ПР2019

Дата на публикуване:13.06.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 85-ПР2019

Дата на публикуване:13.06.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 84-ПР2019

Дата на публикуване:13.06.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 83-ПР2019

Дата на публикуване:12.06.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 82-ПР2019

Дата на публикуване:10.06.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 81-ПР2019

Дата на публикуване:10.06.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 80-ПР2019

Дата на публикуване:10.06.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 79-ПР2019

Дата на публикуване:07.06.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 78-ПР2019

Дата на публикуване:07.06.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 77-ПР2019

Дата на публикуване:06.06.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 76-ПР2019

Дата на публикуване:05.06.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 75-ПР2019

Дата на публикуване:03.06.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 74-ПР2019

Дата на публикуване:03.06.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 73-ПР2019

Дата на публикуване:31.05.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 72-ПР2019

Дата на публикуване:31.05.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 71-ПР2019

Дата на публикуване:31.05.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 70-ПР2019

Дата на публикуване:31.05.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 69-ПР2019

Дата на публикуване:30.05.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 68-ПР2019

Дата на публикуване:30.05.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 67-ПР2019

Дата на публикуване:29.05.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 66-ПР2019

Дата на публикуване:28.05.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 65-ПР2019

Дата на публикуване:27.05.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 64-ПР2019

Дата на публикуване:23.05.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 63-ПР2019

Дата на публикуване:22.05.2019

Решение ВА   –   1/П/2019 г. за поправка на очевидна фактическа грешка от тук

Дата на публикуване:10.06.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 62-ПР2019

Дата на публикуване:21.05.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 61-ПР2019

Дата на публикуване:17.05.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 60-ПР2019

Дата на публикуване:16.05.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 59-ПР2019

Дата на публикуване:15.05.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 58-ПР2019

Дата на публикуване:15.05.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 57-ПР2019

Дата на публикуване:15.05.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 56-ПР2019

Дата на публикуване:15.05.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 55-ПР2019

Дата на публикуване:10.05.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 54-ПР2019

Дата на публикуване:10.05.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 53-ПР2019

Дата на публикуване:09.05.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 52-ПР2019

Дата на публикуване:07.05.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 51-ПР2019

Дата на публикуване:30.04.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 50-ПР2019

Дата на публикуване:25.04.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 49-ПР2019

Дата на публикуване:24.04.2019

РЕШЕНИЕ No ВА 48-ПР2019

Дата на публикуване:23.04.2019

 

РЕШЕНИЕ No ВА 47-ПР2019

Дата на публикуване:16.04.2019

 

РЕШЕНИЕ No ВА 46-ПР2019

Дата на публикуване:12.04.2019

 

РЕШЕНИЕ No ВА 45-ПР2019

Дата на публикуване:12.04.2019

 

РЕШЕНИЕ No ВА 44-ПР2019

Дата на публикуване:12.04.2019

 

РЕШЕНИЕ No ВА 43-ПР2019

Дата на публикуване:12.04.2019

 

РЕШЕНИЕ No ВА 42-ПР2019

Дата на публикуване:11.04.2019

 

РЕШЕНИЕ No ВА 41-ПР2019

Дата на публикуване:09.04.2019

 

РЕШЕНИЕ No ВА 40-ПР2019

Дата на публикуване:09.04.2019

 

РЕШЕНИЕ No ВА 39-ПР2019

Дата на публикуване:29.03.2019

 

РЕШЕНИЕ No ВА 38-ПР2019

Дата на публикуване:18.03.2019

 

РЕШЕНИЕ No ВА 37-ПР2019

Дата на публикуване:18.03.2019

 

РЕШЕНИЕ No ВА 36-ПР2019

Дата на публикуване:14.03.2019

 

РЕШЕНИЕ No ВА 35-ПР2019

Дата на публикуване:11.03.2019

 

РЕШЕНИЕ No ВА 34-ПР2019

Дата на публикуване:07.03.2019

 

РЕШЕНИЕ No ВА 33-ПР2019

Дата на публикуване:05.03.2019

 

РЕШЕНИЕ No ВА 32-ПР2019

Дата на публикуване:27.02.2019

 

РЕШЕНИЕ No ВА 31-ПР2019

Дата на публикуване:27.02.2019

 

РЕШЕНИЕ No ВА 30-ПР2019

Дата на публикуване:25.02.2019

 

РЕШЕНИЕ No ВА 29-ПР2019

Дата на публикуване:21.02.2019

 

РЕШЕНИЕ No ВА 28-ПР2019

Дата на публикуване:20.02.2019

 

РЕШЕНИЕ No ВА 27-ПР2019

Дата на публикуване:20.02.2019

 

РЕШЕНИЕ No ВА 26-ПР2019

Дата на публикуване:20.02.2019

 

РЕШЕНИЕ No ВА 25-ПР2019

Дата на публикуване:18.02.2019

 

РЕШЕНИЕ No ВА 24-ПР2019

Дата на публикуване:15.02.2019

 

РЕШЕНИЕ No ВА 23-ПР2019

Дата на публикуване:15.02.2019

 

РЕШЕНИЕ No ВА 22-ПР2019

Дата на публикуване:06.02.2019

 

РЕШЕНИЕ No ВА 21-ПР2019

Дата на публикуване:06.02.2019

 

РЕШЕНИЕ No ВА 20-ПР2019

Дата на публикуване:06.02.2019

 

РЕШЕНИЕ No ВА 19-ПР2019

Дата на публикуване:06.02.2019

 

РЕШЕНИЕ No ВА 18-ПР2019

Дата на публикуване:05.02.2019

 

РЕШЕНИЕ No ВА 17-ПР2019

Дата на публикуване:04.02.2019

 

РЕШЕНИЕ No ВА 16-ПР2019

Дата на публикуване:29.01.2019

 

РЕШЕНИЕ No ВА 15-ПР2019

Дата на публикуване:28.01.2019

 

РЕШЕНИЕ No ВА 14-ПР2019

Дата на публикуване:24.01.2019

 

РЕШЕНИЕ No ВА 13-ПР2019

Дата на публикуване:24.01.2019

 

РЕШЕНИЕ No ВА 12-ПР2019

Дата на публикуване:22.01.2019

 

РЕШЕНИЕ No ВА 11-ПР2019

Дата на публикуване:22.01.2019

 

РЕШЕНИЕ No ВА 10-ПР2019

Дата на публикуване:22.01.2019

 

РЕШЕНИЕ No ВА 9-ПР2019

Дата на публикуване:21.01.2019

 

РЕШЕНИЕ No ВА 8-ПР2019

Дата на публикуване:18.01.2019

 

РЕШЕНИЕ No ВА 7-ПР2019

Дата на публикуване:17.01.2019

 

РЕШЕНИЕ No ВА 6-ПР2019

Дата на публикуване:15.01.2019

 

РЕШЕНИЕ No ВА 5-ПР2019

Дата на публикуване:14.01.2019

 

РЕШЕНИЕ No ВА 4-ПР2019

Дата на публикуване:10.01.2019

 

РЕШЕНИЕ No ВА 3-ПР2019

Дата на публикуване:10.01.2019

 

РЕШЕНИЕ No ВА 2-ПР2019

Дата на публикуване:08.01.2019

 

РЕШЕНИЕ No ВА 1-ПР2019

Дата на публикуване:08.01.2019

 

2018 година

РЕШЕНИЕ No ВА 191-ПР2018

Дата на публикуване:31.12.2018

 

РЕШЕНИЕ No ВА 190-ПР2018

Дата на публикуване:27.12.2018

 

РЕШЕНИЕ No ВА 189-ПР2018

Дата на публикуване:14.12.2018

 

РЕШЕНИЕ No ВА 188-ПР2018

Дата на публикуване:11.12.2018

 

РЕШЕНИЕ No ВА 187-ПР2018

Дата на публикуване:05.12.2018

 

РЕШЕНИЕ No ВА 186-ПР2018

Дата на публикуване:05.12.2018

 

РЕШЕНИЕ No ВА 185-ПР2018

Дата на публикуване:29.11.2018

 

РЕШЕНИЕ No ВА 184-ПР2018

Дата на публикуване:27.11.2018

 

РЕШЕНИЕ No ВА 183-ПР2018

Дата на публикуване:27.11.2018

 

РЕШЕНИЕ No ВА 182-ПР2018

Дата на публикуване:22.11.2018

 

РЕШЕНИЕ No ВА 181-ПР2018

Дата на публикуване:22.11.2018

 

РЕШЕНИЕ No ВА 180-ПР2018

Дата на публикуване:21.11.2018

 

РЕШЕНИЕ No ВА 179-ПР2018

Дата на публикуване:20.11.2018

 

РЕШЕНИЕ No ВА 178-ПР2018

Дата на публикуване:19.11.2018

 

РЕШЕНИЕ No ВА 177-ПР2018

Дата на публикуване:15.11.2018

 

РЕШЕНИЕ No ВА 176-ПР2018

Дата на публикуване:14.11.2018

 

РЕШЕНИЕ No ВА 175-ПР2018

Дата на публикуване:06.11.2018

 

РЕШЕНИЕ No ВА 174-ПР2018

Дата на публикуване:06.11.2018

 

РЕШЕНИЕ No ВА 173-ПР2018

Дата на публикуване:02.11.2018

 

РЕШЕНИЕ No ВА 172-ПР2018

Дата на публикуване:30.10.2018

 

РЕШЕНИЕ No ВА 171-ПР2018

Дата на публикуване:25.10.2018

 

РЕШЕНИЕ No ВА 170-ПР2018

Дата на публикуване:25.10.2018

 

РЕШЕНИЕ No ВА 169-ПР2018

Дата на публикуване:23.10.2018

 

РЕШЕНИЕ No ВА 168-ПР2018

Дата на публикуване:22.10.2018

 

РЕШЕНИЕ No ВА 167-ПР2018

Дата на публикуване:22.10.2018

 

РЕШЕНИЕ No ВА 166-ПР2018

Дата на публикуване:18.10.2018

 

РЕШЕНИЕ No ВА 165-ПР2018

Дата на публикуване:18.10.2018

 

РЕШЕНИЕ No ВА 164-ПР2018

Дата на публикуване:18.10.2018

 

РЕШЕНИЕ No ВА 163-ПР2018

Дата на публикуване:18.10.2018

 

РЕШЕНИЕ No ВА 162-ПР2018

Дата на публикуване:16.10.2018

 

РЕШЕНИЕ No ВА 161-ПР2018

Дата на публикуване:15.10.2018

 

РЕШЕНИЕ No ВА 160-ПР2018

Дата на публикуване:08.10.2018

 

РЕШЕНИЕ No ВА 159-ПР2018

Дата на публикуване:08.10.2018

 

РЕШЕНИЕ No ВА 158-ПР2018

Дата на публикуване:08.10.2018

 

РЕШЕНИЕ No ВА 157-ПР2018

Дата на публикуване:08.10.2018

 

РЕШЕНИЕ No ВА 156-ПР2018

Дата на публикуване:04.10.2018

 

РЕШЕНИЕ No ВА 155-ПР2018

Дата на публикуване:28.09.2018

 

РЕШЕНИЕ No ВА 154-ПР2018

Дата на публикуване:27.09.2018

 

РЕШЕНИЕ No ВА 153-ПР2018

Дата на публикуване:21.09.2018

 

РЕШЕНИЕ No ВА 152-ПР2018

Дата на публикуване:19.09.2018

 

РЕШЕНИЕ No ВА 151-ПР2018

Дата на публикуване:19.09.2018

 

РЕШЕНИЕ No ВА 150-ПР2018

Дата на публикуване:17.09.2018

 

РЕШЕНИЕ No ВА 149-ПР2018

Дата на публикуване:11.09.2018

 

РЕШЕНИЕ No ВА 148-ПР2018

Дата на публикуване:10.09.2018

 

РЕШЕНИЕ No ВА 147-ПР2018

Дата на публикуване:10.09.2018

 

РЕШЕНИЕ No ВА 146-ПР2018

Дата на публикуване:07.09.2018

 

РЕШЕНИЕ No ВА 145-ПР2018

Дата на публикуване:03.09.2018

 

РЕШЕНИЕ No ВА 144-ПР2018

Дата на публикуване:31.08.2018

 

РЕШЕНИЕ No ВА 143-ПР2018

Дата на публикуване:31.08.2018

 

РЕШЕНИЕ No ВА 142-ПР2018

Дата на публикуване:30.08.2018

 

РЕШЕНИЕ No ВА 141-ПР2018

Дата на публикуване:28.08.2018

 

РЕШЕНИЕ No ВА 140-ПР2018

Дата на публикуване:28.08.2018

 

РЕШЕНИЕ No ВА 139-ПР2018

Дата на публикуване:28.08.2018

 

РЕШЕНИЕ No ВА 138-ПР2018

Дата на публикуване:23.08.2018

 

РЕШЕНИЕ No ВА 137-ПР2018

Дата на публикуване:21.08.2018

 

РЕШЕНИЕ No ВА 136-ПР2018

Дата на публикуване:21.08.2018

 

РЕШЕНИЕ No ВА 135-ПР2018

Дата на публикуване:17.08.2018

 

РЕШЕНИЕ No ВА 134-ПР2018

Дата на публикуване:13.08.2018

 

РЕШЕНИЕ No ВА 133-ПР2018

Дата на публикуване:10.08.2018

 

РЕШЕНИЕ No ВА 132-ПР2018

Дата на публикуване:09.08.2018

 

РЕШЕНИЕ No ВА 131-ПР2018

Дата на публикуване:08.08.2018

 

РЕШЕНИЕ No ВА 130-ПР2018

Дата на публикуване:08.08.2018

 

РЕШЕНИЕ No ВА 129-ПР2018

Дата на публикуване:07.08.2018

 

РЕШЕНИЕ No ВА 128-ПР2018

Дата на публикуване:02.08.2018

 

РЕШЕНИЕ No ВА 127-ПР2018

Дата на публикуване:02.08.2018

 

РЕШЕНИЕ No ВА 126-ПР2018

Дата на публикуване:31.07.2018

 

РЕШЕНИЕ No ВА 125-ПР2018

Дата на публикуване:30.07.2018

 

РЕШЕНИЕ No ВА 124-ПР2018

Дата на публикуване:30.07.2018

 

РЕШЕНИЕ No ВА 123-ПР2018

Дата на публикуване:30.07.2018

РЕШЕНИЕ No ВА 2-П2018

Дата на публикуване:07.08.2018

 

РЕШЕНИЕ No ВА 122-ПР2018

Дата на публикуване:30.07.2018

 

РЕШЕНИЕ No ВА 121-ПР2018

Дата на публикуване:30.07.2018

 

РЕШЕНИЕ No ВА 120-ПР2018

Дата на публикуване:19.07.2018

 

РЕШЕНИЕ No ВА 119-ПР2018

Дата на публикуване:19.07.2018

 

РЕШЕНИЕ No ВА 118-ПР2018

Дата на публикуване:18.07.2018

 

РЕШЕНИЕ No ВА 117-ПР2018

Дата на публикуване:18.07.2018

 

РЕШЕНИЕ No ВА 116-ПР2018

Дата на публикуване:18.07.2018

 

РЕШЕНИЕ No ВА 115-ПР2018

Дата на публикуване:18.07.2018

 

РЕШЕНИЕ No ВА 114-ПР2018

Дата на публикуване:17.07.2018

 

РЕШЕНИЕ No ВА 113-ПР2018

Дата на публикуване:17.07.2018

 

РЕШЕНИЕ No ВА 112-ПР2018

Дата на публикуване:13.07.2018

 

РЕШЕНИЕ No ВА 111-ПР2018

Дата на публикуване:11.07.2018

 

РЕШЕНИЕ No ВА 110-ПР2018

Дата на публикуване:09.07.2018

 

РЕШЕНИЕ No ВА 109-ПР2018

Дата на публикуване:04.07.2018

 

РЕШЕНИЕ No ВА 108-ПР2018

Дата на публикуване:04.07.2018

 

РЕШЕНИЕ No ВА 107-ПР2018

Дата на публикуване:03.07.2018

 

РЕШЕНИЕ No ВА 106-ПР2018

Дата на публикуване:02.07.2018

 

РЕШЕНИЕ No ВА 105-ПР2018

Дата на публикуване:28.06.2018

 

РЕШЕНИЕ No ВА 104-ПР2018

Дата на публикуване:25.06.2018

 

РЕШЕНИЕ No ВА 103-ПР2018

Дата на публикуване:22.06.2018

 

РЕШЕНИЕ No ВА 102-ПР2018

Дата на публикуване:18.06.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 101-ПР2018

Дата на публикуване:15.06.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 100-ПР2018

Дата на публикуване:15.06.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 99-ПР2018

Дата на публикуване:12.06.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 98-ПР2018

Дата на публикуване:08.06.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 97-ПР2018

Дата на публикуване:08.06.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 96-ПР2018

Дата на публикуване:05.06.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 95-ПР2018

Дата на публикуване:04.06.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 94-ПР2018

Дата на публикуване:04.06.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 93-ПР2018

Дата на публикуване:29.05.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 92-ПР2018

Дата на публикуване:28.05.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 91-ПР2018

Дата на публикуване:25.05.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 90-ПР2018

Дата на публикуване:25.05.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 89-ПР2018

Дата на публикуване:25.05.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 88-ПР2018

Дата на публикуване:25.05.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 87-ПР2018

Дата на публикуване:21.05.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 86-ПР2018

Дата на публикуване:18.05.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 85-ПР2018

Дата на публикуване:18.05.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 84-ПР2018

Дата на публикуване:18.05.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 83-ПР2018

Дата на публикуване:16.05.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 82-ПР2018

Дата на публикуване:15.05.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 81-ПР2018

Дата на публикуване:15.05.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 80-ПР2018

Дата на публикуване:15.05.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 79-ПР2018

Дата на публикуване:14.05.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 78-ПР2018

Дата на публикуване:14.05.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 77-ПР2018

Дата на публикуване:14.05.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 76-ПР2018

Дата на публикуване:14.05.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 75-ПР2018

Дата на публикуване:14.05.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 74-ПР2018

Дата на публикуване:14.05.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 73-ПР2018

Дата на публикуване:11.05.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 72-ПР2018

Дата на публикуване:11.05.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 71-ПР2018

Дата на публикуване:10.05.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 70-ПР2018

Дата на публикуване:10.05.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 69-ПР2018

Дата на публикуване:10.05.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 68-ПР2018

Дата на публикуване:04.05.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 67-ПР2018

Дата на публикуване:30.04.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 66-ПР2018

Дата на публикуване:27.04.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 65-ПР2018

Дата на публикуване:27.04.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 64-ПР2018

Дата на публикуване:26.04.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 63-ПР2018

Дата на публикуване:26.04.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 62-ПР2018

Дата на публикуване:26.04.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 61-ПР2018

Дата на публикуване:26.04.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 60-ПР2018

Дата на публикуване:23.04.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 59-ПР2018

Дата на публикуване:23.04.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 58-ПР2018

Дата на публикуване:17.04.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 57-ПР2018

Дата на публикуване:17.04.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 56-ПР2018

Дата на публикуване:13.04.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 55-ПР2018

Дата на публикуване:13.04.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 54-ПР2018

Дата на публикуване:12.04.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 53-ПР2018

Дата на публикуване:05.04.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 52-ПР2018

Дата на публикуване:04.04.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 51-ПР2018

Дата на публикуване:04.04.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 50-ПР2018

Дата на публикуване:28.03.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 49-ПР2018

Дата на публикуване:28.03.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 48-ПР2018

Дата на публикуване:21.03.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 47-ПР2018

Дата на публикуване:21.03.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 46-ПР2018

Дата на публикуване:20.03.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 45-ПР2018

Дата на публикуване:19.03.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 44-ПР2018

Дата на публикуване:15.03.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 43-ПР2018

Дата на публикуване:15.03.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 42-ПР2018

Дата на публикуване:14.03.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 41-ПР2018

Дата на публикуване:14.03.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 40-ПР2018

Дата на публикуване:09.03.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 39-ПР2018

Дата на публикуване:09.03.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 38-ПР2018

Дата на публикуване:07.03.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 37-ПР2018

Дата на публикуване:07.03.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 36-ПР2018

Дата на публикуване:01.03.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 35-ПР2018

Дата на публикуване:28.02.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 34-ПР2018

Дата на публикуване:28.02.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 33-ПР2018

Дата на публикуване:28.02.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 32-ПР2018

Дата на публикуване:23.02.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 31-ПР2018

Дата на публикуване:23.02.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 30-ПР2018

Дата на публикуване:16.02.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 29-ПР2018

Дата на публикуване:15.02.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 28-ПР2018

Дата на публикуване:15.02.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 27-ПР2018

Дата на публикуване:09.02.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 26-ПР2018

Дата на публикуване:06.02.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 25-ПР2018

Дата на публикуване:05.02.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 24-ПР2018

Дата на публикуване:02.02.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 23-ПР2018

Дата на публикуване:31.01.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 22-ПР2018

Дата на публикуване:30.01.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 21-ПР2018

Дата на публикуване:30.01.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 20-ПР2018

Дата на публикуване:30.01.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 19-ПР2018

Дата на публикуване:26.01.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 18-ПР2018

Дата на публикуване:25.01.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 17-ПР2018

Дата на публикуване:25.01.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 16-ПР2018

Дата на публикуване:24.01.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 15-ПР2018

Дата на публикуване:23.01.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 14-ПР2018

Дата на публикуване:22.01.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 13-ПР2018

Дата на публикуване:19.01.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 12-ПР2018

Дата на публикуване:18.01.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 11-ПР2018

Дата на публикуване:17.01.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 10-ПР2018

Дата на публикуване:16.01.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 9-ПР2018

Дата на публикуване:12.01.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 8-ПР2018

Дата на публикуване:12.01.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 7-ПР2018

Дата на публикуване:09.01.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 6-ПР2018

Дата на публикуване:09.01.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 5-ПР2018

Дата на публикуване:09.01.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 4-ПР2018

Дата на публикуване:09.01.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 3-ПР2018

Дата на публикуване:05.01.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 2-ПР2018

Дата на публикуване:04.01.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 1-ПР2018

Дата на публикуване:04.01.2018 г

 

2017 година

 

РЕШЕНИЕ No ВА 211-ПР2017

Дата на публикуване:29.12.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 210-ПР2017

Дата на публикуване:29.12.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 209-ПР2017

Дата на публикуване:28.12.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 208-ПР2017

Дата на публикуване:22.12.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 207-ПР2017

Дата на публикуване:22.12.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 206-ПР2017

Дата на публикуване:22.12.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 205-ПР2017

Дата на публикуване:20.12.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 204-ПР2017

Дата на публикуване:19.12.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 203-ПР2017

Дата на публикуване:19.12.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 202-ПР2017

Дата на публикуване:19.12.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 201-ПР2017

Дата на публикуване:18.12.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 200-ПР2017

Дата на публикуване:18.12.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 199-ПР2017

Дата на публикуване:18.12.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 198-ПР2017

Дата на публикуване:14.12.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 197-ПР2017

Дата на публикуване:13.12.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 196-ПР2017

Дата на публикуване:13.12.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 195-ПР2017

Дата на публикуване:08.12.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 194-ПР2017

Дата на публикуване:08.12.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 194-ПР2017

Дата на публикуване:08.12.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 193-ПР2017

Дата на публикуване:07.12.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 192-ПР2017

Дата на публикуване:01.12.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 191-ПР2017

Дата на публикуване:01.12.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 190-ПР2017

Дата на публикуване:27.11.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 189-ПР2017

Дата на публикуване:27.11.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 188-ПР2017

Дата на публикуване:27.11.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 187-ПР2017

Дата на публикуване:21.11.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 186-ПР2017

Дата на публикуване:20.11.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 185-ПР2017

Дата на публикуване:20.11.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 184-ПР2017

Дата на публикуване:20.11.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 183-ПР2017

Дата на публикуване:16.11.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 182-ПР2017

Дата на публикуване:16.11.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 181-ПР2017

Дата на публикуване:16.11.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 180-ПР2017

Дата на публикуване:16.11.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 179-ПР2017

Дата на публикуване:09.11.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 178-ПР2017

Дата на публикуване:08.11.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 177-ПР2017

Дата на публикуване:07.11.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 176-ПР2017

Дата на публикуване:07.11.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 175-ПР2017

Дата на публикуване:03.11.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 174-ПР2017

Дата на публикуване:03.11.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 173-ПР2017

Дата на публикуване:31.10.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 172-ПР2017

Дата на публикуване:31.10.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 171-ПР2017

Дата на публикуване:24.10.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 170-ПР2017

Дата на публикуване:23.10.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 169-ПР2017

Дата на публикуване:23.10.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 168-ПР2017

Дата на публикуване:23.10.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 167-ПР2017

Дата на публикуване:17.10.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 166-ПР2017

Дата на публикуване:17.10.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 165-ПР2017

Дата на публикуване:17.10.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 164-ПР2017

Дата на публикуване:17.10.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 163-ПР2017

Дата на публикуване:17.10.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 162-ПР2017

Дата на публикуване:13.10.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 161-ПР2017

Дата на публикуване:13.10.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 160-ПР2017

Дата на публикуване:12.10.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 159-ПР2017

Дата на публикуване:10.10.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 158-ПР2017

Дата на публикуване:10.10.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 157-ПР2017

Дата на публикуване:05.10.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 156-ПР2017

Дата на публикуване:03.10.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 155-ПР2017

Дата на публикуване:28.09.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 154-ПР2017

Дата на публикуване:27.09.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 153-ПР2017

Дата на публикуване:26.09.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 152-ПР2017

Дата на публикуване:26.09.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 151-ПР2017

Дата на публикуване:21.09.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 150-ПР2017

Дата на публикуване:20.09.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 149-ПР2017

Дата на публикуване:20.09.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 148-ПР2017

Дата на публикуване:19.09.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 147-ПР2017

Дата на публикуване:15.09.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 146-ПР2017

Дата на публикуване:12.09.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 145-ПР2017

Дата на публикуване:12.09.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 144-ПР2017

Дата на публикуване:11.09.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 143-ПР2017

Дата на публикуване:11.09.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 142-ПР2017

Дата на публикуване:07.09.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 141-ПР2017

Дата на публикуване:05.09.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 140-ПР2017

Дата на публикуване:05.09.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 139-ПР2017

Дата на публикуване:25.08.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 138-ПР2017

Дата на публикуване:24.08.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 137-ПР2017

Дата на публикуване:24.08.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 136-ПР2017

Дата на публикуване:24.08.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 135-ПР2017

Дата на публикуване:21.08.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 134-ПР2017

Дата на публикуване:21.08.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 133-ПР2017

Дата на публикуване:18.08.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 132-ПР2017

Дата на публикуване:17.08.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 131-ПР2017

Дата на публикуване:14.08.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 130-ПР2017

Дата на публикуване:14.08.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 129-ПР2017

Дата на публикуване:09.08.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 128-ПР2017

Дата на публикуване:09.08.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 127-ПР2017

Дата на публикуване:08.08.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 126-ПР2017

Дата на публикуване:07.08.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 125-ПР2017

Дата на публикуване:07.08.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 124-ПР2017

Дата на публикуване:03.08.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 123-ПР2017

Дата на публикуване:03.08.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 122-ПР2017

Дата на публикуване:02.08.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 121-ПР2017

Дата на публикуване:31.07.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 120-ПР2017

Дата на публикуване:31.07.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 119-ПР2017

Дата на публикуване:31.07.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 118-ПР2017

Дата на публикуване:28.07.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 117-ПР2017

Дата на публикуване:25.07.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 116-ПР2017

Дата на публикуване:20.07.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 115-ПР2017

Дата на публикуване:20.07.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 114-ПР2017

Дата на публикуване:18.07.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 113-ПР2017

Дата на публикуване:14.07.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 112-ПР2017

Дата на публикуване:13.07.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 111-ПР2017

Дата на публикуване:10.07.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 110-ПР2017

Дата на публикуване:07.07.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 109-ПР2017

Дата на публикуване:06.07.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 108-ПР2017

Дата на публикуване:30.06.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 107-ПР2017

Дата на публикуване:30.06.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 106-ПР2017

Дата на публикуване:28.06.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 105-ПР2017

Дата на публикуване:28.06.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 104-ПР2017

Дата на публикуване:27.06.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 103-ПР2017

Дата на публикуване:22.06.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 102-ПР2017

Дата на публикуване:22.06.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 101-ПР2017

Дата на публикуване:20.06.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 100-ПР2017

Дата на публикуване:16.06.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 99-ПР2017

Дата на публикуване:15.06.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 98-ПР2017

Дата на публикуване:12.06.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 97-ПР2017

Дата на публикуване:09.06.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 96-ПР2017

Дата на публикуване:08.06.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 95-ПР2017

Дата на публикуване:07.06.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 94-ПР2017

Дата на публикуване:07.06.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 93-ПР2017

Дата на публикуване:07.06.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 92-ПР2017

Дата на публикуване:02.06.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 91-ПР2017

Дата на публикуване:02.06.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 90-ПР2017

Дата на публикуване:02.06.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 89-ПР2017

Дата на публикуване:30.05.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 88-ПР2017

Дата на публикуване:25.05.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 87-ПР2017

Дата на публикуване:22.05.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 86-ПР2017

Дата на публикуване:22.05.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 85-ПР2017

Дата на публикуване:22.05.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 84-ПР2017

Дата на публикуване:19.05.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 83-ПР2017

Дата на публикуване:17.05.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 82-ПР2017

Дата на публикуване:15.05.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 81-ПР2017

Дата на публикуване:12.05.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 80-ПР2017

Дата на публикуване:11.05.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 79-ПР2017

Дата на публикуване:10.05.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 78-ПР2017

Дата на публикуване:10.05.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 77-ПР2017

Дата на публикуване:10.05.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 76-ПР2017

Дата на публикуване:09.05.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 75-ПР2017

Дата на публикуване:09.05.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 74-ПР2017

Дата на публикуване:04.05.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 73-ПР2017

Дата на публикуване:03.05.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 72-ПР2017

Дата на публикуване:03.05.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 71-ПР2017

Дата на публикуване:02.05.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 70-ПР2017

Дата на публикуване:02.05.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 69-ПР2017

Дата на публикуване:02.05.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 68-ПР2017

Дата на публикуване:02.05.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 67-ПР2017

Дата на публикуване:25.04.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 66-ПР2017

Дата на публикуване:25.04.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 65-ПР2017

Дата на публикуване:25.04.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 64-ПР2017

Дата на публикуване:24.04.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 63-ПР2017

Дата на публикуване:20.04.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 62-ПР2017

Дата на публикуване:20.04.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 61-ПР2017

Дата на публикуване:20.04.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 60-ПР2017

Дата на публикуване:20.04.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 59-ПР2017

Дата на публикуване:19.04.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 58-ПР2017

Дата на публикуване:19.04.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 57-ПР2017

Дата на публикуване:13.04.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 56-ПР2017

Дата на публикуване:13.04.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 55-ПР2017

Дата на публикуване:13.04.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 54-ПР2017

Дата на публикуване:13.04.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 53-ПР2017

Дата на публикуване:13.04.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 52-ПР2017

Дата на публикуване:10.04.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 51-ПР2017

Дата на публикуване:10.04.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 50-ПР2017

Дата на публикуване:10.04.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 49-ПР2017

Дата на публикуване:31.03.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 48-ПР2017

Дата на публикуване:24.03.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 47-ПР2017

Дата на публикуване:24.03.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 46-ПР2017

Дата на публикуване:24.03.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 45-ПР2017

Дата на публикуване:23.03.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 44-ПР2017

Дата на публикуване:20.03.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 43-ПР2017

Дата на публикуване:20.03.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 42-ПР2017

Дата на публикуване:17.03.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 41-ПР2017

Дата на публикуване:17.03.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 40-ПР2017

Дата на публикуване:17.03.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 39-ПР2017

Дата на публикуване:14.03.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 38-ПР2017

Дата на публикуване:14.03.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 37-ПР2017

Дата на публикуване:07.03.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 36-ПР2017

Дата на публикуване:07.03.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 35-ПР2017

Дата на публикуване:07.03.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 34-ПР2017

Дата на публикуване:02.03.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 33-ПР2017

Дата на публикуване:02.03.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 32-ПР2017

Дата на публикуване:27.02.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 31-ПР2017

Дата на публикуване:27.02.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 30-ПР2017

Дата на публикуване:27.02.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 29-ПР2017

Дата на публикуване:27.02.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 28-ПР2017

Дата на публикуване:24.02.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 27-ПР2017

Дата на публикуване:24.02.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 26-ПР2017

Дата на публикуване:23.02.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 25-ПР2017

Дата на публикуване:17.02.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 24-ПР2017

Дата на публикуване:17.02.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 23-ПР2017

Дата на публикуване:17.02.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 22-ПР2017

Дата на публикуване:16.02.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 21-ПР2017

Дата на публикуване:16.02.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 20-ПР2017

Дата на публикуване:14.02.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 19-ПР2017

Дата на публикуване:10.02.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 18-ПР2017

Дата на публикуване:10.02.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 17-ПР2017

Дата на публикуване:09.02.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 16-ПР2017

Дата на публикуване:08.02.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 15-ПР2017

Дата на публикуване:08.02.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 14-ПР2017

Дата на публикуване:02.02.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 13-ПР2017

Дата на публикуване:02.02.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 12-ПР2017

Дата на публикуване:02.02.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 11-ПР2017

Дата на публикуване:31.01.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 10-ПР2017

Дата на публикуване:23.01.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 9-ПР2017

Дата на публикуване:23.01.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 8-ПР2017

Дата на публикуване:19.01.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 7-ПР2017

Дата на публикуване:18.01.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 6-ПР2017

Дата на публикуване:17.01.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 5-ПР2017

Дата на публикуване:17.01.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 4-ПР2017

Дата на публикуване:11.01.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 3-ПР2017

Дата на публикуване:10.01.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 2-ПР2017

Дата на публикуване:05.01.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 1-ПР2017

Дата на публикуване:04.01.2017 г

 

2016 година

РЕШЕНИЕ No ВА 157-ПР2016

Дата на публикуване:17.01.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 156-ПР2016

Дата на публикуване:29.12.2016 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 155-ПР2016

Дата на публикуване:28.12.2016 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 154-ПР2016

Дата на публикуване:28.12.2016 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 153-ПР2016

Дата на публикуване:27.12.2016 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 152-ПР2016

Дата на публикуване:27.12.2016 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 151-ПР2016

Дата на публикуване:27.12.2016 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 150-ПР2016

Дата на публикуване:27.12.2016 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 149-ПР2016

Дата на публикуване:23.12.2016 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 148-ПР2016

Дата на публикуване:22.12.2016 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 147-ПР2016

Дата на публикуване:21.12.2016 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 146-ПР2016

Дата на публикуване:20.12.2016 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 145-ПР2016

Дата на публикуване:20.12.2016 г

РЕШЕНИЕ No ВА 144-ПР2016

Дата на публикуване:15.12.2016 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 143-ПР2016

Дата на публикуване:15.12.2016 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 142-ПР2016

Дата на публикуване:12.12.2016 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 141-ПР2016

Дата на публикуване:06.12.2016 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 140-ПР2016

Дата на публикуване:06.12.2016 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 139-ПР2016

Дата на публикуване:06.12.2016 г

РЕШЕНИЕ No ВА 5П-2016

Дата на публикуване:07.12.2016 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 138-ПР2016

Дата на публикуване:02.12.2016 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 137-ПР2016

Дата на публикуване:01.12.2016 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 136-ПР2016

Дата на публикуване:29.11.2016 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 135-ПР2016

Дата на публикуване:29.11.2016 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 134-ПР2016

Дата на публикуване:28.11.2016 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 133-ПР2016

Дата на публикуване:25.11.2016 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 132-ПР2016

Дата на публикуване:23.11.2016 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 131-ПР2016

Дата на публикуване:23.11.2016 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 130-ПР2016

Дата на публикуване:23.11.2016 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 129-ПР2016

Дата на публикуване:22.11.2016 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 128-ПР2016

Дата на публикуване:22.11.2016 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 127-ПР2016

Дата на публикуване:21.11.2016 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 126-ПР2016

Дата на публикуване:16.11.2016 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 125-ПР2016

Дата на публикуване:16.11.2016 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 124-ПР2016

Дата на публикуване:16.11.2016 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 123-ПР2016

Дата на публикуване:08.11.2016 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 122-ПР2016

Дата на публикуване:02.11.2016 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 121-ПР2016

Дата на публикуване:02.11.2016 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 120-ПР2016

Дата на публикуване:28.10.2016 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 119-ПР2016

Дата на публикуване:27.10.2016 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 118-ПР2016

Дата на публикуване:20.10.2016 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 117-ПР2016

Дата на публикуване:17.10.2016 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 116-ПР2016

Дата на публикуване:17.10.2016 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 115-ПР2016

Дата на публикуване:14.10.2016 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 114-ПР2016

Дата на публикуване:13.10.2016 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 113-ПР2016

Дата на публикуване:13.10.2016 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 112-ПР2016

Дата на публикуване:13.10.2016 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 111-ПР2016

Дата на публикуване:07.10.2016 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 110-ПР2016

Дата на публикуване:06.10.2016 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 109-ПР2016

Дата на публикуване:05.10.2016 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 108-ПР2016

Дата на публикуване:05.10.2016 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 107-ПР2016

Дата на публикуване:05.10.2016 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 106-ПР2016

Дата на публикуване:05.10.2016 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 105-ПР2016

Дата на публикуване:03.10.2016 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 104-ПР2016

Дата на публикуване:03.10.2016 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 103-ПР2016

Дата на публикуване:03.10.2016 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 102-ПР2016

Дата на публикуване:30.09.2016 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 101-ПР2016

Дата на публикуване:29.09.2016 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 100-ПР2016

Дата на публикуване:29.09.2016 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 99-ПР2016

Дата на публикуване:29.09.2016 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 98-ПР2016

Дата на публикуване:26.09.2016 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 97-ПР2016

Дата на публикуване:21.09.2016 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 96-ПР2016

Дата на публикуване:17.09.2016 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 95-ПР2016

Дата на публикуване:16.09.2016 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 94-ПР2016

Дата на публикуване:15.09.2016 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 93-ПР2016

Дата на публикуване:15.09.2016 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 92-ПР2016

Дата на публикуване:09.09.2016 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 91-ПР2016

Дата на публикуване:07.09.2016 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 90-ПР2016

Дата на публикуване:07.09.2016 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 89-ПР2016

Дата на публикуване:07.09.2016 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 88-ПР2016

Дата на публикуване:07.09.2016 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 87-ПР2016

Дата на публикуване:02.09.2016 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 86-ПР2016

Дата на публикуване:02.09.2016 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 85-ПР2016

Дата на публикуване:01.09.2016 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 84-ПР2016

Дата на публикуване:31.08.2016 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 83-ПР2016

Дата на публикуване:30.08.2016 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 82-ПР2016

Дата на публикуване:29.08.2016 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 81-ПР2016

Дата на публикуване:24.08.2016 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 80-ПР2016

Дата на публикуване:23.08.2016 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 79-ПР2016

Дата на публикуване:19.08.2016 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 78-ПР2016

Дата на публикуване:16.08.2016 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 77-ПР2016

Дата на публикуване:11.08.2016 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 76-ПР2016

Дата на публикуване:09.08.2016 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 75-ПР2016

Дата на публикуване:09.08.2016 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 74-ПР2016

Дата на публикуване:09.08.2016 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 73-ПР2016

Дата на публикуване:05.08.2016 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 72-ПР2016

Дата на публикуване:05.08.2016 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 71-ПР2016

Дата на публикуване:04.08.2016 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 70-ПР2016

Дата на публикуване:03.08.2016 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 69-ПР2016

Дата на публикуване:03.08.2016 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 68-ПР2016

Дата на публикуване:27.07.2016 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 67-ПР2016

Дата на публикуване:26.07.2016 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 66-ПР2016

Дата на публикуване:25.07.2016 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 65-ПР2016

Дата на публикуване:22.07.2016 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 64-ПР2016

Дата на публикуване:22.07.2016 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 63-ПР2016

Дата на публикуване:21.07.2016 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 62-ПР2016

Дата на публикуване:19.07.2016 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 61-ПР2016

Дата на публикуване:15.07.2016 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 60-ПР2016

Дата на публикуване:13.07.2016 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 59-ПР2016

Дата на публикуване:11.07.2016 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 58-ПР2016

Дата на публикуване:06.07.2016 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 57-ПР2016

Дата на публикуване:01.07.2016 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 56-ПР2016

Дата на публикуване:28.06.2016 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 55-ПР2016

Дата на публикуване:24.06.2016 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 54-ПР2016

Дата на публикуване:20.06.2016 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 53-ПР2016

Дата на публикуване:17.06.2016 г

793-13-2017

Дата на публикуване:26.01.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 52-ПР2016

Дата на публикуване:16.06.2016 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 51-ПР2016

Дата на публикуване:15.06.2016 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 50-ПР2016

Дата на публикуване:10.06.2016 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 49-ПР2016

Дата на публикуване:09.06.2016 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 48-ПР2016

Дата на публикуване:09.06.2016 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 47-ПР2016

Дата на публикуване:08.06.2016 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 46-ПР2016

Дата на публикуване:07.06.2016 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 45-ПР2016

Дата на публикуване:03.06.2016 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 44-ПР2016

Дата на публикуване:31.05.2016 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 43-ПР2016

Дата на публикуване:31.05.2016 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 42-ПР2016

Дата на публикуване: 20.05.2016 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 41-ПР2016

Дата на публикуване: 19.05.2016 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 40-ПР2016

Дата на публикуване: 13.05.2016 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 39-ПР2016

Дата на публикуване: 10.05.2016 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 38-ПР2016

Дата на публикуване: 09.05.2016 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 37-ПР2016

Дата на публикуване: 09.05.2016 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 36-ПР2016

Дата на публикуване: 04.05.2016 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 35-ПР2016

Дата на публикуване: 04.05.2016 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 34-ПР2016

Дата на публикуване: 04.05.2016 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 33-ПР2016

Дата на публикуване: 22.04.2016 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 32-ПР2016

Дата на публикуване: 20.04.2016 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 31-ПР2016

Дата на публикуване: 15.04.2016 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 30-ПР2016

Дата на публикуване: 14.04.2016 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 29-ПР2016

Дата на публикуване: 14.04.2016 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 28-ПР2016

Дата на публикуване: 12.04.2016 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 27-ПР2016

Дата на публикуване: 04.04.2016 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 26-ПР2016

Дата на постановяване: 30.03.2016 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 25-ПР2016

Дата на постановяване: 28.03.2016 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 24-ПР2016

Дата на постановяване: 28.03.2016 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 23-ПР2016

Дата на постановяване: 24.03.2016 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 22-ПР2016

Дата на постановяване: 23.03.2016 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 21-ПР2016

Дата на постановяване: 22.03.2016 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 20-ПР2016

Дата на постановяване: 22.03.2016 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 19-ПР2016

Дата на постановяване: 16.03.2016 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 18-ПР2016

Дата на постановяване: 15.03.2016 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 17-ПР2016

Дата на постановяване: 14.03.2016 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 16-ПР2016

Дата на постановяване: 07.03.2016 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 15-ПР2016

Дата на постановяване: 19.02.2016 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 14-ПР2016

Дата на постановяване: 19.02.2016 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 13-ПР2016

Дата на постановяване: 18.02.2016 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 12-ПР2016

Дата на постановяване: 17.02.2016 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 11-ПР2016

Дата на постановяване: 10.02.2016 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 10-ПР2016

Дата на постановяване: 05.02.2016 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 9-ПР2016

Дата на постановяване: 03.02.2016 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 8-ПР2016

Дата на постановяване: 01.02.2016 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 7-ПР2016

Дата на постановяване: 01.02.2016 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 6-ПР2016

Дата на постановяване: 29.01.2016 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 5-ПР2016

Дата на постановяване: 26.01.2016 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 4-ПР2016

Дата на постановяване: 22.01.2016 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 3-ПР2016

Дата на постановяване: 21.01.2016 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 2-ПР2016

Дата на постановяване: 11.01.2016 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 1-ПР2016

Дата на постановяване: 07.01.2016 г

 

Решенията са  поставени на обществен достъп на информационното табло на РИОСВ – Варна / ул. “Ян Палах” 4, партер/ за период от 14 дни. Достъпът е по реда на Закона задостъп до обществена информация. Архив на решенията може да намерите тук.