Декларация за достъпност

Декларация за достъпност

РИОСВ гр. Варна се ангажира да осигури достъпност на този портал за максимално широка група потребители независимо от използваните технологии и умения.

Ние активно работим за подобряване на достъпността и използваемостта на този портал и в тази си дейност се придържаме към наличните стандарти и добри практики.

За да отговорим на поставените изисквания и критерии за ниво на достъпност, поставени от Европейската комисия относно интернет страниците на публичната администрация, и същевременно да посрещнем изискванията на текущите интернет технологии, ще се придържаме към стандартите на WCAG2.0 и ниво на съответствие “Двойно-A”.

Инициатива за уеб достъпност (Web Accessibility Initiative)

Този портал ще се опитва да покрие ниво на достъпност двойно-А според последните стандарти на World Wide Web Consortium – Web Content Accessibility Guidelines 2.0 (WCAG 2.0), като използва най-добрите практики и техники.

WCAG 2.0 обяснява как съдържанието в интернет страниците да бъде направено по-достъпно за хора с увреждания. Изпълнението на насоките ще помогне на повече хора да се чувстват удобно и да се възползват от предимствата на интернет.

W3C Стандарти

Този портал е изграден с код, съвместим с W3C стандартите за XHTML и CSS. Кодът се възпроизвежда коректно в наличните към момента интернет браузъри, а използването на W3C стандартите гарантира съвместимост и с бъдещите нови или подобрени браузъри.

Изключения

Макар да се стремим на осигурим съвместимост с наличните стандарти за достъпност, това не винаги е възможно във всеки един аспект. Браузърите и техниките за разработка и достъп до интернет се развиват много бързо и понякога някои от стандартните изисквания за достъпност стават излишни. В тази светлина ние непрекъснато развиваме технологично този портал с оглед постигането на високи стандарти на достъпност и използваемост на съдържанието в него.


Статус на съответствие

Настоящият уебсайт съответства отчасти с Директивата и стандарта WCAG 2.0, поради несъответствията и изключенията, посочени по-долу.

Недостъпно съдържание

Посоченото по-долу съдържание не е достъпно, както следва:

а) несъответствие със стандарта WCAG 2.0;

б) прекомерна тежест – неприложимо;

в) съдържанието не е в обхвата на приложимото законодателство – неприложимо.

Изготвяне на настоящата декларация за достъпност

Методът, използван за изготвяне на декларацията е самооценка (член 3, параграф 1 от Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1523 на Комисията (1))

Обратна информация и данни за контакт

За предоставяне на обратна информация и предложения относно достъпността на този уебсайт, можете да ползвате следния адрес: riosv-vn@riosv-varna.bg

Процедура по прилагане

Към момента на изготвяне на настоящата Декларация не е определен конкретен правоприлагащ орган за Република България, поради което не са посочени данни за контакт.