Регистри

Регистър на:

  • Издадените разрешения за дейности с отпадъци от РИОСВ-Варна
  • Издадените регистрационни документи за дейности с отпадъци от РИОСВ-Варна
  • Издадените удостоверения за дейности с отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) от РИОСВ-Варна
  • Заличените регистрационни документи за дейности с отпадъци от РИОСВ-Варна