Издадени решения за прекратяване на процедури по оценка на въздействието върху околната среда

2020 година

РЕШЕНИЕ No ВА 30П-2020  за инвестиционно предложение (ИП) за „Обособяване на специализирана площадка за събиране, рециклиране, подготовка за оползотворяване и за повторна употреба на строителни отпадъци“ на територията на съществуваща кариера „Сухата скала“, местност „Високата канара“ в землището на гр. Суворово /дата на публикуване: 08.07.2020 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 29П-2020  за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на съоръжения за напояване на територия от 520 дка“ в землището на с. Камен дял, общ. Дългопол, обл. Варна /дата на публикуване: 07.07.2020 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 28П-2020  за инвестиционно предложение (ИП) за ИП „Производство на ел. енергия от преработка на биоотпадъци, пластмасови опаковки от бита и промишлеността“, гр. Белослав, общ. Белослав /дата на публикуване: 07.07.2020 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 27П-2020  за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 56143.53.22, с площ 7335 кв.м, земеделска територия, с НТП „нива“, по плана на с. Петров дол, общ. Провадия, с цел промяна на предназначението на имота, в терен за застрояване за промишлени нужди -„Изграждане на обект за автосервиз, вулканизатор, технически прегледи, автокантар и кафене“ /дата на публикуване: 06.07.2020 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 26П-2020  за „Подробен устройствен план -План за застрояване /ПУП-ПЗ/“ в обхвата на ПИ 72693.19.133, земеделска територия, площ 14 216 кв.м, НТП „пасище“ за отреждането му за „жилищно строителство, хотел, административно битова и спортно развлекателна дейност“ и ПИ 72693.152.429, земеделска територия, с площ 22 641 кв.м, НТП „пасище“ и отреждането му за „жилищно строителство, хотел, административно битова и спортно развлекателна дейност, паркинг и соларна система“, землище на с. Топола, общ. Каварна /дата на публикуване: 06.07.2020 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 25П-2020  за инвестиционно намерение (ИН) за „Промяна предназначението на земеделска територия, с НТП „нива“ с площ 902 кв.м – ПИ с идентификатор 10135.4021.68 (стар № 62. квартал 1. парцел VI). в гр. Варна /дата на публикуване: 29.06.2020 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 24П-2020  за инвестиционно предложение (ИП) за „Поставяне на мобилна кланица за овце и кози“ в поземлен имот с идентификатор 20359.132.2, урбанизирана територия, с НТП „За стопански двор“ с площ 1583 кв.м (по скица), по плана на с. Дебрене, общ. Добричка /дата на публикуване: 29.06.2020 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 23П-2020  за инвестиционно намерение (ИН) за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) по плана на К.К. „Св. св. Константин и Елена'“, район „Приморски“, гр. Варна /дата на публикуване: 29.06.2020 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 22П-2020  за инвестиционно предложение (ИП) за „Обособяване и изграждане на площадка за строителни отпадъци“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07598.302.28, с площ 10952 кв.м, урбанизирана територия, с НТП „За друг обществен обект, комплекс“, ул. „Иван Калчев“ № 47, гр. Бяла, общ. Бяла, обл. Варна /дата на публикуване: 23.06.2020 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 21П-2020  за инвестиционно предложение (ИП) „Изработване на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 12574.37.47 по КККР на гр. Вълчи дол, с цел промяна предназначението на имота от „Широколистна гора“ в за „Рекреационен, развлекателен и туристически комплекс“ /дата на публикуване: 23.06.2020 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 20П-2020  за инвестиционно предложение (ИП) Промяна предназначението на земеделска територия с цел изграждане на жилищни сгради за сезонно обитаване в ПИ № № 35746.25.19, 35746.25.20, 35746.25.21, с НТП „нива“ по КК на с. Камен бряг, общ. Каварна, обл. Варна /дата на публикуване: 17.06.2020 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 19П-2020  за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на пристройка за млекопреработвателно предприятие (мандра)“ с. Близнаци, общ. Аврен /дата на публикуване: 14.05.2020 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 18П-2020  за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на център за клауд услуги“ в поземлен имот с идентификатор 32278.25.10, с площ 7.979 дка, земеделска територия, с НТП „нива“, местност „Мъзгите“, по кадастралната карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Игнатиево /дата на публикуване: 13.05.2020 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 17П-2020  за инвестиционно предложение (ИП) „Разширение и модернизиране на пристанище със специално предназначение „СТФ – Езерово“ чрез удължаване на съществуващия кей и изграждане на нови пристанищни съоръжения. Изграждане на ново пристанище за обществен транспорт с регионално значение в ПИ с идентификатор № 27125.504.149, площ 83 771 кв.м, /съгласно нотариален акт площта е 83 779 кв. м/, трайно предназначение на територията – територия на транспорта, начин на трайно ползване – за пристанище, землище на с. Езерово, общ. Белослав /дата на публикуване: 27.04.2020 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 16П-2020  за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на хотел със СПА зона, вътрешен, външен и детски басейн, два ресторанта, лоби бар и два външни сезонни бара“ в с.Кранево, община Балчик, област Добрич /дата на публикуване: 24.04.2020 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 15П-2020  за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец (ТК) „ЗП Димов-Българево“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07257.22.45, земеделска територия, с НТП „овощна градина“ с площ 11.500 дка, землище с. Българево, общ. Каварна, с цел напояване на ПИ с идентификатори: 07257.22.43 и 07257.22.45, земеделска територия, с НТП ,.овощни градини“ с обща площ 23.001 дка. землище с. Българево, общ. Каварна /дата на публикуване: 15.04.2020 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 14П-2020  за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на тръбен кладенец за добив на подземни води за напояване на тревни площи“ в ПИ 72624.626.9521, гр. Добрич, общ. Добрич, обл. Добрич /дата на публикуване: 10.04.2020 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 13П-2020  за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на площадка за извършване на дейности по третиране (събиране, сортиране, рязане) на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), отпадъци от опаковки и др.)“ гр. Провадия, общ. Провадия, обл. Варна

РЕШЕНИЕ No ВА 12П-2020  за инвестиционно предложение /ИП/ за „Изграждане на втори вятърен генератор“ в поземлен имот№ 83017.31.53, площ 4 089 кв.м, стар номер 031029, вид територия урбанизирана, НТП За електроенергийното производство, гр. Шабла, община Шабла, област Добрич /дата на публикуване: 24.03.2020 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 11П-2020  за инвестиционно предложение /ИП/ свързано с Промяна на технологията на преработка на излезли от употреба гуми от МПС и гумени отпадъци в обхвата на поземлени имот 117013, гр.Суворово, м-ст „Високата канара“ /дата на публикуване:19.03.2020 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 10П-2020  за „Изграждане на пенсионерски клуб“, село Лопушна, община Дългопол, област Варна /дата на публикуване:21.02.2020 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 9П-2020  за „Увеличаване на капацитета на предвидените за изгаряне в инсталацията за термично третиране опасни /00/ и неопасни /НО/ отпадъци с включване на нови кодове отпадъци“, местност Отсреща, град Девня, община Девня, област Варна /дата на публикуване:20.02.2020 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 8П-2020  за изграждане на „Частен клуб по приложни изкуства“ в урегулиран поземлен имот (УПИ) ХХ-51, кв. 15 по плана на СО „Зеленика“, район „Аспарухово“, гр. Варна, общ. Варна /дата на публикуване:17.02.2020 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 7П-2020  за Изграждане на тръбен кладенец за добив на подземни води за напояване на тревни площи в ПИ 72624.626.9521, гр. Добрич, общ. Добрич, обл. Добрич /дата на публикуване:17.02.2020 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 6П-2020  за Изграждане на собствен водоизточник – тръбен кладенец, за промишлено и питейно-битово водоснабдяване“, в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 35064.501.2295, площ 9 800 кв. м, трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – за други видове спортове, находящ се в град Каварна, община Каварна, област Добрич /дата на публикуване:04.02.2020 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 5П-2020  за „Изграждане на агроаптека и склад“, в поземлен имот с идентификатор 20482.110.57, с площ 4.223 дка, трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – нива. местност ..Хавърлъка“, в град Девня, община Девня, област Варна /дата на публикуване:04.02.2020 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 4П-2020  за „Изграждане на кравеферма и мандра“ в поземлен имот, урбанизирана територия, с НТП „За животновъдна ферма“ с площ 8203 кв.м, местност „Курията“ землище с. Болярци, общ. Аврен и изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) с. Болярци, общ. Аврен /дата на публикуване:03.02.2020 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 3П-2020  за Промяна в параметрите на един генератор касаещи номинална мощност от 1,5 MW на 2MW в поземлен имот №23769.52.106, землище на с. Дропла, общ. Балчик /дата на публикуване: 30.01.2020 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 2П-2020  за „Изграждане на стопанство за отглеждане на морска пъстърва в землени басейни и риболюпилен комплекс на рециркулационен принцип, сондаж – тръбен кладенец, поставяне на два броя навеси за съхранение на инвентар, склад за храна и битовка за персонала“, район „Владислав Варненчик“, местност „Налбанка“, гр. Варна/дата на публикуване: 21.01.2020 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 1П-2020  за „Изграждане на площадка за загробване на животни -трупна яма“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 06416.91.36, с площ 16.992 дка, земеделска територия, с НТП „Нива“, местност „Куш тепе“, землище с. Брестак, общ. Вълчи дол, и Изработване на проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатор 06416.91.36, землище с. Брестак, общ. Вълчи дол, с цел промяна предназначението на имота на от ..Нива“ в „Площадка за загробване на животни – трупна яма“, с възложител ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ/дата на публикуване: 20.01.2020 г./

2019 година

РЕШЕНИЕ No ВА 39П-2019  за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за делба на кв. 53, с. Неофит Рилски, общ. Ветрино /дата на публикуване: 13.12.2019 г/

РЕШЕНИЕ No ВА 38П-2019  за „Организиране на площадка за съхранение на отпадъци – луминесцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак, предварително третиране на отпадъци от хартия, картон, пластмаса, хартиени опаковки и картонени опаковки, пластмасови опаковки и смесени опаковки, чрез сепарираща инсталация“, разположен в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10135.4510.733, с площ: 8 895 кв. м от общата площ на имота: 9 246 кв. м, ТПТ „Урбанизирана“, НТП „Ниско застрояване (до 10 м)“, по плана на ЗПЗ, град Варна, община Варна, област Варна /дата на публикуване: 13.12.2019 г/

РЕШЕНИЕ No ВА 37П-2019  за Изграждане на водовземно съоръжение – сондаж, с цел добив на подземна вода за промишлени, противопожарни и други нужди към съществуващо предприятие за преработка на слънчоглед в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 20482.505.214, с площ 16666 кв.м, с НТП „За друг вид производствен, складов обект“, Промишлена зона – юг, гр. Девня /дата на публикуване: 13.12.2019 г/

РЕШЕНИЕ No ВА 36П-2019  за “Преустройство на част от съществуваща сграда и пристройка към нея, с цел монтиране на дестилерия – за добив на етерично маслени култури“ в УПИ ІV„ПДС“, с площ 2600 кв.м, кв. 3, по плана на с. Бонево, общ. Тервел /дата на публикуване: 12.12.2019 г/

РЕШЕНИЕ No ВА 35П-2019

Дата на публикуване: 19.11.2019 г

РЕШЕНИЕ No ВА 34П-2019

Дата на публикуване: 19.11.2019 г

РЕШЕНИЕ No ВА 33П-2019

Дата на публикуване: 19.11.2019 г

РЕШЕНИЕ No ВА 32П-2019

Дата на публикуване: 01.11.2019 г

РЕШЕНИЕ No ВА 31П-2019

Дата на публикуване: 01.11.2019 г

РЕШЕНИЕ No ВА 30П-2019

Дата на публикуване: 16.10.2019 г

РЕШЕНИЕ No ВА 29П-2019

Дата на публикуване: 30.09.2019 г

РЕШЕНИЕ No ВА 28П-2019

Дата на публикуване: 30.09.2019 г

РЕШЕНИЕ No ВА 27П-2019

Дата на публикуване: 30.09.2019 г

РЕШЕНИЕ No ВА 26П-2019

Дата на публикуване: 02.08.2019 г

РЕШЕНИЕ No ВА 25П-2019

Дата на публикуване: 18.07.2019 г

РЕШЕНИЕ No ВА 24П-2019

Дата на публикуване: 18.06.2019 г

РЕШЕНИЕ No ВА 23П-2019

Дата на публикуване: 07.06.2019 г

РЕШЕНИЕ No ВА 22П-2019

Дата на публикуване: 03.06.2019 г

РЕШЕНИЕ No ВА 21П-2019

Дата на публикуване: 22.05.2019 г

РЕШЕНИЕ No ВА 20П-2019

Дата на публикуване: 22.05.2019 г

РЕШЕНИЕ No ВА 19П-2019

Дата на публикуване: 20.05.2019 г

РЕШЕНИЕ No ВА 18П-2019

Дата на публикуване: 15.05.2019 г

РЕШЕНИЕ No ВА 17П-2019

Дата на публикуване: 17.04.2019 г

РЕШЕНИЕ No ВА 16П-2019

Дата на публикуване: 16.04.2019 г

РЕШЕНИЕ No ВА 15П-2019

Дата на публикуване: 16.04.2019 г

РЕШЕНИЕ No ВА 14П-2019

Дата на публикуване: 16.04.2019 г

РЕШЕНИЕ No ВА 13П-2019

Дата на публикуване: 16.04.2019 г

РЕШЕНИЕ No ВА 12П-2019

Дата на публикуване: 25.03.2019 г

РЕШЕНИЕ No ВА 11П-2019

Дата на публикуване: 05.03.2019 г

РЕШЕНИЕ No ВА 10П-2019

Дата на публикуване: 05.03.2019 г

РЕШЕНИЕ No ВА 9П-2019

Дата на публикуване: 01.03.2019 г

РЕШЕНИЕ No ВА 8П-2019

Дата на публикуване: 01.03.2019 г

РЕШЕНИЕ No ВА 7П-2019

Дата на публикуване: 01.03.2019 г

РЕШЕНИЕ No ВА 6П-2019

Дата на публикуване: 01.03.2019 г

РЕШЕНИЕ No ВА 5П-2019

Дата на публикуване: 01.03.2019 г

РЕШЕНИЕ No ВА 4П-2019

Дата на публикуване: 27.02.2019 г

РЕШЕНИЕ No ВА 03П-2019

Дата на публикуване: 20.02.2019 г

РЕШЕНИЕ No ВА 02П-2019

Дата на публикуване: 20.02.2019 г

РЕШЕНИЕ No ВА 01П-2019

Дата на публикуване: 04.02.2019 г

 

2018 година

 

РЕШЕНИЕ No ВА 36П-2018

Дата на публикуване: 11.12.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 35П-2018

Дата на публикуване: 11.12.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 34П-2018

Дата на публикуване: 04.12.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 33П-2018

Дата на публикуване: 15.11.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 32П-2018

Дата на публикуване: 26.09.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 31П-2018

Дата на публикуване: 13.09.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 30П-2018

Дата на публикуване: 07.09.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 29П-2018

Дата на публикуване: 05.09.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 28П-2018

Дата на публикуване: 05.09.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 27П-2018

Дата на публикуване: 30.08.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 26П-2018

Дата на публикуване: 15.08.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 25П-2018

Дата на публикуване: 09.08.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 24П-2018

Дата на публикуване: 02.08.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 23П-2018

Дата на публикуване: 02.08.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 22П-2018

Дата на публикуване: 13.07.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 21П-2018

Дата на публикуване: 25.06.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 20П-2018

Дата на публикуване: 18.05.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 19П-2018

Дата на публикуване: 17.05.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 18П-2018

Дата на публикуване: 17.05.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 17П-2018

Дата на публикуване: 11.05.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 16П-2018

Дата на публикуване: 10.05.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 15П-2018

Дата на публикуване: 10.05.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 14П-2018

Дата на публикуване: 16.04.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 13П-2018

Дата на публикуване: 16.04.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 12П-2018

Дата на публикуване: 11.04.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 11П-2018

Дата на публикуване: 11.04.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 10П-2018

Дата на публикуване: 05.04.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 9П-2018

Дата на публикуване: 28.03.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 8П-ПР2018

Дата на публикуване: 01.03.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 7П-ПР2018

Дата на публикуване: 08.02.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 6П-ПР2018

Дата на публикуване: 08.02.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 5П-ПР2018

Дата на публикуване: 06.02.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 4П-ПР2018

Дата на публикуване: 02.02.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 3П-ПР2018

Дата на публикуване: 02.02.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 2П-ПР2018

Дата на публикуване: 01.02.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 1П-ПР2018

Дата на публикуване: 24.01.2018 г

 

 

2017 година

РЕШЕНИЕ No ВА 33П-ПР2017

Дата на публикуване: 29.12.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 32П-ПР2017

Дата на публикуване: 29.12.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 31П-ПР2017

Дата на публикуване: 29.12.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 30П-ПР2017

Дата на публикуване: 21.12.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 29П-ПР2017

Дата на публикуване: 13.12.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 28П-ПР2017

Дата на публикуване: 13.12.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 27П-ПР2017

Дата на публикуване: 12.12.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 26П-ПР2017

Дата на публикуване: 23.11.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 25П-ПР2017

Дата на публикуване: 16.11.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 24П-ПР2017

Дата на публикуване: 31.10.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 23П-ПР2017

Дата на публикуване: 24.10.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 22П-ПР2017

Дата на публикуване: 24.10.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 21П-ПР2017

Дата на публикуване: 10.10.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 20П-ПР2017

Дата на публикуване: 04.10.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 19П-ПР2017

Дата на публикуване: 25.08.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 18П-ПР2017

Дата на публикуване: 25.08.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 17П-ПР2017

Дата на публикуване: 17.08.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 16П-ПР2017

Дата на публикуване: 08.08.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 15П-ПР2017

Дата на публикуване: 20.07.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 14П-ПР2017

Дата на публикуване: 19.07.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 13П-ПР2017

Дата на публикуване: 14.07.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 12П-ПР2017

Дата на публикуване: 06.06.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 11П-ПР2017

Дата на публикуване: 30.05.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 10П-ПР2017

Дата на публикуване: 25.05.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 9П-ПР2017

Дата на публикуване: 20.04.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 8П-ПР2017

Дата на публикуване: 31.03.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 7П-ПР2017

Дата на публикуване: 29.03.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 6П-ПР2017

Дата на публикуване: 22.03.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 5П-ПР2017

Дата на публикуване: 20.03.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 4П-ПР2017

Дата на публикуване: 17.03.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 3П-ПР2017

Дата на публикуване: 17.03.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 2П-ПР2017

Дата на публикуване: 17.03.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 1П-ПР2017

Дата на публикуване: 25.01.2017 г

 

2016 година

РЕШЕНИЕ No ВА 12П-ПР2016

Дата на публикуване: 01.02.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 11П-ПР2016

Дата на публикуване: 04.11.2016 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 10П-ПР2016

Дата на публикуване: 18.10.2016 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 9П-ПР2016

Дата на публикуване: 29.09.2016 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 8П-ПР2016

Дата на публикуване: 14.09.2016 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 7П-ПР2016

Дата на публикуване: 10.09.2016 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 6П-ПР2016

Дата на публикуване: 09.09.2016 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 5П-ПР2016

Дата на публикуване: 11.08.2016 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 4П-ПР2016

Дата на публикуване: 31.05.2016 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 3П-ПР2016

Дата на публикуване: 03.02.2016 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 2П-ПР2016

Дата на публикуване: 21.01.2016 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 1П-ПР2016

Дата на публикуване: 20.01.2016 г

 

2015 година

РЕШЕНИЕ No ВА 8П-ПР2015

Дата на публикуване: 15.07.2015 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 7П-ПР2015

Дата на публикуване: 02.04.2015 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 6П-ПР2015

Дата на публикуване: 02.04.2015 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 5П-ПР2015

Дата на публикуване: 02.04.2015 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 4П-ПР2015

Дата на публикуване: 02.04.2015 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 3П-ПР2015

Дата на публикуване: 31.03.2015 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 2П-ПР2015

Дата на публикуване: 12.03.2015 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 1П-ПР2015

Дата на публикуване: 09.03.2015 г

 

 

2014 година

 

РЕШЕНИЕ No ВА 18П-ПР2014

Дата на публикуване: 20.11.2014 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 17П-ПР2014

Дата на публикуване: 05.11.2014 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 16П-ПР2014

Дата на публикуване: 22.07.2014 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 12П-ПР2014

Дата на публикуване: 27.06.2014 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 15П-ПР2014

Дата на публикуване: 27.06.2014 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 6П-ПР2014

Дата на публикуване: 19.06.2014 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 9П-ПР2014

Дата на публикуване: 19.06.2014 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 7П-ПР2014

Дата на публикуване: 17.06.2014 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 10П-ПР2014

Дата на публикуване: 17.06.2014 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 11П-ПР2014

Дата на публикуване: 17.06.2014 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 8П-ПР2014

Дата на публикуване: 16.06.2014 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 14П-ПР2014

Дата на публикуване: 13.06.2014 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 5П-ПР2014

Дата на публикуване: 03.04.2014 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 4П-ПР2014

Дата на публикуване: 19.03.2014 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 2П-ПР2014

Дата на публикуване: 06.02.2014 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 1П-ПР2014

Дата на публикуване: 27.01.2014 г

 

2013 година

 

РЕШЕНИЕ No ВА 9П-ПР2013

Дата на публикуване: 05.12.2013 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 8П-ПР2013

Дата на публикуване: 11.10.2013 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 7П-ПР2013

Дата на публикуване: 12.09.2013 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 6П-ПР2013

Дата на публикуване: 09.09.2013 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 5П-ПР2013

Дата на публикуване: 02.07.2013 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 4П-ПР2013

Дата на публикуване: 02.07.2013 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 3П-ПР2013

Дата на публикуване: 27.05.2013 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 2П-ПР2013

Дата на публикуване: 13.05.2013 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 1П-ПР2013

Дата на публикуване: 25.03.2013 г

 

Решенията са  поставени на обществен достъп на информационното табло на РИОСВ – Варна / ул. “Ян Палах” 4, партер/ за период от 14 дни. Достъпът е по реда на Закона задостъп до обществена информация.