Издадени решения за прекратяване на процедури по оценка на въздействието върху околната среда

2023 година

РЕШЕНИЕ No ВА 1П-2023  за инвестиционно предложение (ИП) „Събиране и временно съхраняване на отпадъци – резултат от корабоплавателната дейност“ в ПИ 10135.5501.152, урбанизирана територия, с площ 9083 кв.м, НТП „за ремонт и поддържане на транспортни средства“, с възложител КРЗ „ОДЕСОС“ АД /дата на публикуване: 04.01.2023 г./

2022 година

РЕШЕНИЕ No ВА 22П-2022  за частична, несъществена промяна в инвестиционно предложение (ИП) касаещо изграждане на „Пристанище за обществен транспорт с регионално значение за насипни и наливни неопасни товари – гр. Белослав” в ПИ 03719.202.46 (парцел 1-2, 3, 44), площ 20261 кв.м, град Белослав, общ. Белослав, обл. Варна, с възложител: „Бора Инвест“ ЕООД, гр. Варна /дата на публикуване: 10.11.2022 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 21П-2022  за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на оградно съоръжение (лека ограда) и система за капково напояване на овощна градина в поземлен имот 84022.20.142, с площ 210335 кв. м, земеделска територия, с НТП „Овощна градина” по КККР на с. Щипско, общ. Вълчи дол, с възложител: “ОРЕХ ЛИСИ ВРЪХ” ООД /дата на публикуване: 07.10.2022 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 20П-2022  за инвестиционно предложение (ИП) за „Вятърен енергиен парк, състоящ се от 30 вятърни генератора” в поземлени имоти: №57861.16.403, №57861.20.427, №57861.21.679, №57861.22.394, №57861.22.395 и № 57861.22.397 /в последните два имота ще бъде изграден един ветрогенератор/ в землището на с. Поручик Чунчево, община Каварна, №77044.23.202 и №77044.23.206 в землището на с. Хаджи Димитър, община Каварна, №65543.16.126, №65543.16.129 и №65543.18.253 в землището на с. Свети Никола, община  Каварна №35746.11.138,№35746.11.137,№35746.12.124,№35746.12.126,№35746.12.129,№35746.13.167,№35746.15.169,№35746.17.165,№35746.22.162,№35746.21.217,№35746.21.226,№35746.23.182,№35746.21.224,№35746.23.178,№35746.24.177,№35746.21.237,№35746.21.229,№35746.14.133,№35746.17.13и №35746.18.175 в землището на с. Камен бряг, община Каварна /дата на публикуване: 19.09.2022 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 19П-2022  за инвестиционно предложение (ИП) за изграждане на „Наземна фотоволтаична електроцентрала за производство на електроенергия от възобновяем източник (слънчева радиация)” /дата на публикуване: 10.08.2022 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 18П-2022  за инвестиционно предложение (ИП) за изграждане на “двадесет и девет броя ветрогенератори, с единична мощност до 3 MW всеки, подстанция със съпътстваща пътна и кабелна инфраструктура”  /дата на публикуване: 29.07.2022 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 17П-2022  за инвестиционно предложение (ИП) за “Изграждане на жилищна сграда с четири входа, специализиран рехабилитационен център (за хора с увреждания), спортно развлекателен комплекс с басейни, спа, център за търговия и услуги, гаражи, подземни гаражи, басейни и ограда”  в ПИ 10135.3513.2047/дата на публикуване: 06.07.2022 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 16П-2022  за инвестиционно предложение (ИП) „Разширение на съществуващ цех за преработка на месо и месни продукти и изграждане на магазин с транжорна” в ПИ 03811.95.30/дата на публикуване: 09.06.2022 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 15П-2022  за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на инсталация за производство на нано-стрктурирани карбонови добавки” /дата на публикуване: 06.06.2022 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 14П-2022  за инвестиционно предложение (ИП) свързано с водовземане от съществуващ водоизточник ШК “ЕТ ПЕРОНИКА – 44 – САДОВО” в ПИ 65125.33.1, с. Садово, общ. Аврен /дата на публикуване: 01.06.2022 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 13П-2022  за инвестиционно предложение (ИП) „Водовземане от нов водоизточник на подземни води – тръбен кладенец ТК „Житен-Левал” в поземлен имот (ПИ) 29444.69.16 по КККР на с. Житен, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич /дата на публикуване: 25.05.2022 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 12П-2022  за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на оранжерия, система за капково напояване и сондажен кладенец”  /дата на публикуване: 05.05.2022 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 11П-2022  за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на комплекс за обитаване с обществено обслужване'” в УПИ XXI-19, кв.1, идентичен с ПИ 10135.73.667 /дата на публикуване: 13.04.2022 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 10П-2022  за инвестиционно предложение (ИП) „Реконструкция и преустройство с промяна предназначението на търговска сграда с цех за колбаси в семеен хотел” /дата на публикуване: 08.04.2022 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 9П-2022  за инвестиционно предложение за „Изграждане на Фотоволтаична електрическа централа с инсталирана мощност 1.5 MWp DC/1.36 MW АС“, в поземлени имоти №77044.12.40, площ 19 982 кв. м, вид собственост – частна, вид територия – урбанизирана, НТП – за електроенергийно производство, стар номер 012040, №77044.12.42, площ 25 758 кв. м, /съгласно Договор за покупко-продажба площ на имота – 25 756 кв. м/ вид собственост – частна, вид територия – урбанизирана, НТП – за електроенергийно производство, стар номер 012042, село Хаджи Димитър, община Каварна, област Добрич и разширение на съществуващо ГРУ в поземлен имот №77044.12.42 село Хаджи Димитър, община Каварна, област Добрич /дата на публикуване: 30.03.2022 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 8П-2022  за инвестиционно предложение (ИП) за “Монтаж на технологично оборудване за обработка и автоклавиране на опасни отпадъци от лечебни заведения”  /дата на публикуване: 29.03.2022 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 7П-2022  за инвестиционно предложение (ИП) свързано с изграждане на “Складове, офиси и обществени обслужващи сгради” в поземлен имот (ПИ) № 024036, площ 10.559 дка, с НТП „нива”, местност „Мъзгите”, землище с. Игнатиево, община Аксаково /дата на публикуване: 16.03.2022 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 6П-2022  за инвестиционно предложение (ИП) за “Изграждане на завод за производство на горещо валцувани плоски продукти, електрозаварени тръби и кухи профили” /дата на публикуване: 11.03.2022 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 5П-2022  за изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) включващ:

-Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-4 „за общ. обсл.“, УПИ II „за ТРП“ и УПИ IV-5 „за бензино- и газ-станция’’, кв. 601, 5 м.р. на гр. Варна, с цел обединяване на трите имота в УПИ V-397 „за смес, застр. и ТРП“ (ПИ 10135.2556.397), кв. 601, 5 м.р., гр. Варна и въвеждане в устройствена зона „Оо“ в съответствие е предвижданията на ОУП/2012г. на гр. Варна, и

-Инвестиционен проект за „Изваждане на сграда със смесено предназначение „АСТРАЛ ТАУЪР” в ПИ 10135.2556.397, с площ 8472 кв.м, район „Приморски“, гр. Варна /дата на публикуване: 15.02.2022 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 4П-2022  за инвестиционно предложение (ИП) свързано с „Изграждане на жилища“ в ПИ 04426.49.1, земеделска територия, с площ 17030 кв.м, НТП „Нива“, с. Близнаци, общ. Аврен, обл. Варна /дата на публикуване: 15.02.2022 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 3П-2022  за инвестиционно предложение (ИП) “Разширение на съществуваща оранжерия с площ от 1 дка, изграждане на склад от 100 кв. м за съхранение на готова продукция и подземен резервоар за събиране на дъждовна вода около 100 куб. м в ПИ 35064.32.49 по КККР на гр. Каварна /дата на публикуване: 08.02.2022 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 2П-2022  за инвестиционно предложение (ИП) свързано с изработване на ПУП-ПРЗ в обхвата на поземлени имоти (ПИ), находящи се в местност Узун келеме, гр. Варна /дата на публикуване: 31.01.2022 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 1П-2022  за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на инсталация за рафиниране и бутилиране на олио, складова база и офиси” в поземлен имот 10135.5501.156, с площ 26488 кв. м, урбанизирана територия, с начин на трайно ползване „За друг вид производствен, складов обект” по КККР на гр. Варна /дата на публикуване: 18.01.2022 г./

2021 година

РЕШЕНИЕ No ВА 32П-2021  за инвестиционно предложение (ИП) свързано с „Изграждане на сграда за дестилация на плодови материали и търговия” в поземлен имот по КККР на гр. Игнатиево, общ. Аксаково, обл. Варна, с възложители: Кирилов и  Кирилов, гр. Игнатиево /дата на публикуване: 17.12.2021 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 31П-2021  за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на център за диагностика на автомобили, център за гехнически прегледи, магазин за авточасти, заведение за хранене, база за сглобяване на мебели, база за пакетиране и опаковане на продукти, център за спедипия и куриерски услуги, автомивка и два склада”, с възложител     Георгиев /дата на публикуване: 15.12.2021 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 30П-2021  за инвестиционно предложение (ИП) свързано с „Изграждане на открит паркинг за моторни превозни средства (автобуси, товарни и леки автомобили) и офис”, с възложител: “ПИ ТРАНС 2” ЕООД, село Бенковски, общ. Аврен, обл. Варна /дата на публикуване: 15.12.2021 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 29П-2021  за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на къмпинг и обслужващи сгради“ в УПИ I-780,781 в кв. 18 по плана на с. Крапец, община Шабла, във връзка с изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ I, УПИ II, УПИ IV, УПИ VI, УПИ VII, УПИ VIII, УПИ X, УПИ XIX и УПИ XXV, кв. 18 по плана на с. Крапец, община Шабла, област Добрич /дата на публикуване: 19.11.2021 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 28П-2021  за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на обект за аквакултури – рибовъдна ферма в плаващи мрежени клетки (садки) „Садкова инсталация за отглеждане на риба в яз. Ляхово”, находящ се в землището на с. Оброчище, общ.Балчик /дата на публикуване: 15.11.2021 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 27П-2021  за инвестиционно предложение (ИП) свързано с “Добавяне на нова цел (ползване на част от добитата вода за пълнене на морски тип товарни контейнери с водосъдържатели и последваща продажба предимно чрез износ с контейнеровози през пристанищен терминал Варна запад) за ползване на отнетата вода при водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение – сондаж Р-148х“ в част от поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 20482.505.452, ПЗ-ЮГ, по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Девня /дата на публикуване: 11.11.2021 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 26П-2021  за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на оранжериен комплекс с хидропонна система, климатизирана сграда за съхранение и подготовка на собствена земеделска продукция за продажба, включваща вентилационни системи с оросяване и предохлаждане, хале за обслужващи дейности, компостираща инсталация и сондаж” /дата на публикуване: 07.10.2021 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 25П-2021  за инвестиционно предложение (ИП) за “Изграждане на търговски комплекс” в ПИ 10135.4508.332, урбанизирана територия, с площ 7310 кв.м. НТП “Нива”, район “Владислав Варненчик“, гр. Варна /дата на публикуване: 30.09.2021 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 24П-2021  за инвестиционно предложение (ИП) свързано с „Изграждане на площадка за временно съхранение на строителни и едрогабаритни отпадъци” по регулационния план на гр. Долни чифлик, обл. Варна /дата на публикуване: 14.09.2021 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 23П-2021  за инвестиционно предложение (ИП) свързано с „Монтиране на фотоволтаична система с мощност 120 kWp и нова технологична линия за сортиране на плодове“ в съществуваща сграда с идентификатор: 07257.40.27.2, разположена в поземлен имот (ПИ) с идентификатор: 07257.40.27, землище село Българево, общ. Каварна, обл. Добрич /дата на публикуване: 10.09.2021 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 22П-2021  за инвестиционно предложение (ИП) за “Изграждане на лодкостоянки в акваторията на рибарско пристанище “Чайка”, град Бяла, област Варна /дата на публикуване: 30.07.2021 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 21П-2021  за инвестиционно предложение (ИП) свързано с промяна в начина на трайно ползване на ПИ 10611.66.2020 с НТП “рибарник”, с площ от 519431 кв.м. находящ се в с. Венелин, общ. Долни чифлик в земя за трайни насаждения с цел залесяване с тополи /дата на публикуване: 13.07.2021 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 20П-2021  за инвестиционно предложение (ИП) за „Вертикална планировка с площадкови .мрежи към съществуващи селскостопански сгради с подпорни стени и електронна автомобилна везна, в ПИ с идентификатор: 40590.34.23, ремонт на два броя краварници с обслужващи помещения и торищна площадка, в ПИ с идентификатор: 40590.34.23, реализиране на ажурни огради, в ПИ с идентификатори: 40590.34.23, 40590.34.24 и 40590.34.25, находящи се в стопански двор на село Куманово, община Аксаково“ /дата на публикуване: 01.07.2021 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 19П-2021  за инвестиционно предложение (ИП) за Водовземане от повърхностни води от Дуранкулашко езеро с цел напояване на земеделски култури в поземлени имоти с идентификатори 24102.34.142, 24102.34.161, 24102.34.184, 24102.34.160, 24102.34.185 и 24102.201.1 по КККР на с. Дуранкулак, общ. Шабла /дата на публикуване: 30.06.2021 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 18П-2021  за инвестиционно предложение (ИП) „Намаляване на броя на одобрени ветрогенератори от 34 на 12, но с промяна в параметрите на всеки един генератор“ в поземлени имоти със стари кадастрални номера №011002, 013029, 017003. 017017, 037016, 042032, 045012. 053054, 054023, 058011, 060039, 062024, и подстанция в 059062, землище на село Добротич, община Вълчи дол /дата на публикуване: 25.06.2021 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 17П-2021  за инвестиционно предложение (ИП) свързано с:

  • Ремонт и модернизация на вече изградена система за капково напояване, в ПИ 35064.46.5, 35064.113.93, 35064.113.90, землище гр. Каварна;
  • Поставяне на два преместваеми фургона с обща квадратура от 30 кв.м за управление на всички системи;
  • Монтиране на фотоволтаична централа с максимална мощност 15 kW върху покрива на фургоните;
  • Изграждане на предприятие за преработка и съхранение на селскостопанска продукция от бадемови насаждения, в поземлен имот № 35064.501.4324 (УПИ III, кв. 52), урбанизирана територия, с НТП „За складова база“ по КККР на гр. Каварна, обл. Добрич;
  • Закупуване на техника с цел оптимизиране отглеждане на бадемите и тяхната последваща преработка /дата на публикуване: 25.06.2021 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 16П-2021  за инвестиционно предложение (ИП) предвиждащо разширяване на производствената дейност на съществуващ цех, с разнообразяване на асортимента на произвежданата продукция, със стартиране на производство, в УПИ III-79 (идентичен на ПИ 72709.518.99), кв. 2, по плана на село Тополи, общ. Варна /дата на публикуване: 15.06.2021 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 15П-2021  за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на кейова стена, част от пристанище за обществен транспорт с регионално значение „Езерово”, с възложител: “ТРАНССТРОЙ -ВАРНА” АД /дата на публикуване: 20.05.2021 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 14П-2021  за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на 36 броя еднофамилни къщи“ в ПИ с идентификатор: 10135.2054.52, с площ 16.010 дка, горска територия, с НТП „Друг вид дървопроизводителна гора (в отдел/подотдел – 159/у1; вид на горите или на подотдела – иглолистни) и „Трафопост“ в ПИ с идентификатор: 10135.2054.49, с площ 162 кв.м, горска територия, с НТП „Друг вид дървопроизводителна гора (в отдел/подотдел – 159/т1; вид на горите или на подотдела – иглолистни), местност „Коджа тепе“, по кадастралната карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Варна, и Изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за УПИ Х-26 (ПИ 10135.2054.52) и УПИ LX-20 (ПИ 10135.2054.51), кв. 207, местност „Коджа тепе“ по ПУП-ПРЗ за УПИ IV-19, V-24, VI-7, VII-25, Х-26, LX-2 и LXII-26 – за инж. инфр., кв. 207, м-ст „Коджа тепе“, гр. Варна /дата на публикуване: 28.04.2021 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 13П-2021  за инвестиционно предложение (ИП)  „Монтаж, интеграция и обвръзка на нов компресорен агрегат AJAX 204LE в КС „Галата“, находящ се в поземлен имот с идентификатор 10135.5103.21, урбанизирана територия, с площ 20596 кв.м, НТП „За съоръжение на газопровод“ /дата на публикуване: 27.04.2021 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 12П-2021  за инвестиционно предложение (ИП) “Изграждане на автоцентър и търговски комплекс” в УПИ VIII-214, кв. 7, идентичен с ПИ 10135.4508.214. урбанизирана територия, с площ 4469 кв.м, НТП „За друг вид застрояване“, местност „Мешели тепе“, район “Владислав Варненчик“, гр. Варна /дата на публикуване: 08.04.2021 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 11П-2021  за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на комбинирана спортна площадка” в УПИ I-143, урбанизирана територия, с площ 8282 кв.м, кв. 27, по КККР на с. Медовец, общ. Дългопол, обл. Варна /дата на публикуване: 07.04.2021 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 10П-2021  за инвестиционно предложение (ИП) „Из граждане на зелен туристически учебен център“ в съществуваща сграда с идентификатор 10135.5103.112.12, находища се в ПИ 10135.5103.112, с площ 4281 кв.м, НТП „Друг вид дървопроизводителна гора“, местност „Черноморец“, район „Аспарухово“, гр. Варна /дата на публикуване: 30.03.2021 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 9П-2021  за инвестиционно предложение “Изграждане на инсталация за рафиниране на олово” в ПИ с идентификатор 72624.603.196, с трайно предназначение на територията – урбанизирана, и начин на трайно ползване -за друг вид производствен, складов обект, площ 18 981 кв. м, находящ се в Промишлена зона Запад, гр. Добрич, общ. град Добрич, обл. Добрич /дата на публикуване: 08.03.2021 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 8П-2021  за инвестиционно предложение (ИП) свързано с „Експлоатация на драгажна машина, обучение на персонал за работа с нея, драгиране на наноси и пясъци в акваторията на рибарско пристанище „Чайка“ град Бяла“, с цел безопасно приставане, престрояване и обслужване на рибарски лодки /дата на публикуване: 04.03.2021 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 7П-2021  за инвестиционно предложение (ИП) за обект: „Град Бяла – Укрепване свлачище и брегоукрепване“ – Първи етап-актуализация, обхващащ участъка от нос „Св. Атанас“ до т. ВК2 от оста на дамбата /дата на публикуване: 02.03.2021 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 6П-2021  за инвестиционно предложение (ИП) за „Частично ремонтно – възстановителни работи на брегозащитно съоръжение в района на рибарско пристанище „Чайка“ град Бяла“, с местоположение поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07598.116.135, с площ 15700 кв.м, защитена територия, с начин на трайно ползване „За друг вид естествен ресурс за превантивна защита“ по КККР на гр.Бяла /дата на публикуване: 02.03.2021 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 5П-2021  за инвестиционно предложение (ИП) за “Изграждане на тръбни кладенци” с цел добив на подземни води за битови нужди в ПИ 53120.106.293, ПИ 53120.106.441 и ПИ 53120.106.442, урбанизирана територия, с обща площ 8679 кв.м, НТП „Незастроен имот за жилищни нужди“, с. Оброчище, общ. Балчик, обл. Добрич /дата на публикуване: 02.03.2021 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 4П-2021  за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на дестилерия за преработка на етерично-маслени култури”, в поземлен имот с идентификатор: 72624.610.9 (номер по предходен план: 70,72, квартал: 1, парцел: XVIII /IV стар/), с площ 19058 кв.м, урбанизирана територия, с НТП „За хранително-вкусовата промишленост“, град Добрич, общ. Добрич, обл. Добрич /дата на публикуване: 05.02.2021 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 3П-2021  за инвестиционно предложение (ИП) за „Ремонт на съществуваща постройка за обект за преработка на мляко и монтиране на фотоволтаична инсталация” в урегулиран поземлен имот (УПИ) I-37, кв. 4, дворно място с площ 1420 кв.м, по плана на село Кривня, община Провадия, област Варна  /дата на публикуване: 05.02.2021 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 2П-2021  за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на многофункционална жилищна сграда“ в поземлен имот с идентификатор № 10135.3513.193 (номер по предходен план: 141, квартал: 14, парцел: част от УПИ I-оцетна), урбанизирана територия с НТП „Ниско застрояване до 10м“ с площ 3266 кв.м, бул. „Сливница“ № 166, гр. Варна /дата на публикуване: 04.02.2021 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 1П-2021  за инвестиционно предложение (ИП) за „Увеличаване на капацитета на птицеферма за интензивно отглеждане на бройлери до 120 000 места“ в ПИ с идентификатор №69300.53.1, площ 103 919 кв. м, /съгласно нотариален акт площ от 105 611 кв. м/, трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – за животновъден комплекс, стар номер 000053; 053001, землище на с. Стожер, община Добричка, област Добрич /дата на публикуване: 06.01.2021 г./

2020 година

РЕШЕНИЕ No ВА 46П-2020  за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на 10 броя вилни/жилищни сгради“ с различна площ от 54 кв.м до 108 кв.м, на отделни парцели, в поземлен имот с идентификатор: 04426.22.126 (предходен идентификатор: 04426.22.35), с площ 8496 кв.м, местност „Мерджемека“, с. Близнаци, общ. Аврен, обл. Варна /дата на публикуване: 15.12.2020 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 45П-2020  за инвестиционно предложение (ИП) за “Изграждане на втори вятърен генератор с номинална мощност от 0,9 MW, кула до 70 м, роторен диаметър до 55 м“ в поземлен имот №58596.1.87, землище на село Пролез, община Шабла /дата на публикуване: 14.12.2020 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 44П-2020  за инвестиционно предложение (ИП) с Подробен устройствен план – План за застрояване /ПУП- ПЗ/ и отреждането им за „жилищно строителство, хотел, административно битова и спортно развлекателна дейност“ в ПИ с идентификатор № 72693.19.133, площ 14 216 кв. м, трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – пасище, стар номер 000320, и „жилищно строителство, хотел, административно битова и спортно развлекателна дейност, паркинг и соларна система“ в ПИ с идентификатор № 72693.152.429, площ 22 641 кв. м, трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – пасище стар номер 00033, землище на с. Топола, община Каварна  /дата на публикуване: 11.12.2020 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 43П-2020  за инвестиционно предложение (ИП) за „Преместване на площадка за извършване на дейности по третиране на отпадъци (съхраняване, смилане/раздробяване, сушене, рециклиране)”  /дата на публикуване: 24.11.2020 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 42П-2020  за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на шест двуетажни жилищни сгради и сондаж’ в УПИ Х-68,кв. 1 по КК на с. Топола, общ. Каварна /дата на публикуване: 27.10.2020 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 41П-2020  за инвестиционно предложение (ИП) за „Преустройство на съществуваща страда и надстройка на един етаж“ свързано с изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за ПИ 53120.507.350, урбанизирана територия, с площ 4888 кв.м, НТП „За търговски обект, комплекс“, с. Оброчище, общ. Балчик, с цел отреждане на имота „за смесена обслужваща и производсвено-складова зона- “Соп1“ /дата на публикуване: 26.10.2020 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 40П-2020  за инвестиционно предложение (ИП) за “Изграждане на информационен и административен център на Фериботен комплекс ”Белослав“ за транспорт на автомобили и хора през канала между Белославско и Варненско езеро“ в ПИ 03719.502.3153. урбанизирана територия, с площ 1254 кв.м, НТП „За друг обществен обект, комплекс”, гр. Белослав, общ. Белослав, обл. Варна /дата на публикуване: 26.10.2020 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 39П-2020  за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на брегоукрепително съоръжение”, граничещо с водно тяло „Варненско езеро” с дължина 91м, в имот № 10135.5501.356 (УПИ III-356 „За пристанище”, с площ 120485 кв.м) и имот № 10135.5501.156 (УПИ I-156 „За друг вид производствен, складов обект”, с площ 26488 кв.м), урбанизирана територия, ЮПЗ, район „Аспарухово”, гр. Варна /дата на публикуване: 24.09.2020 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 38П-2020  за инвестиционно предложение (ИП) “Обособяване на туристическа зона в местност „Авренска поляна”, находяща се в ПИ 03719.806.1 по КККР на гр. Белослав, с цел популяризиране на местното природно, културно и историческо наследство на територията на МИГ „Аврен – Белослав” /дата на публикуване: 11.09.2020 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 37П-2020  за инвестиционно предложение (ИП) “Промяна в работата на инсталациите и съоръженията на свинекомплекс с. Козлодуйци”, с. Козлодуйци, общ. Добричка, обл. Добрич /дата на публикуване: 04.09.2020 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 36П-2020  за инвестиционно предложение (ИП) „Преустройство и промяна предназначението на офис с идентификатор 10135.1.98.3.15 в амбулатория за индивидуална практика за първична дентална медицина /АИППДМП/ с рентгенова уредба за секторни дентографии”, район „Одесос”, гр. Варна /дата на публикуване: 04.09.2020 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 35П-2020  за инвестиционно предложение /ИП/ „Изграждане на рибностопанска база за свободно отглеждане на риба, в язовир „Мумлеза”, в землището на с. Аврен, общ. Аврен, с възложител „Авренска панорама” ЕООД /дата на публикуване: 04.09.2020 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 34П-2020  за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на 60 броя къщи. с капацитет за 240 души” в поземлен имот № 10135.5075.73, площ 35 387 кв.м, вид територия – земеделска, категория 10, НТП -нива, район Аспарухово, м-т „Карантината”, стар номер 5075.23, квартал 76, парцел I, гр. Варна, община Варна, област Варна /дата на публикуване: 25.08.2020 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 33П-2020  за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на магазин и цех за преработка на месо и месни продукти”, в ПИ 03811.95.30, урбанизирана територия, с площ 3270 кв.м, НТП ..За стопански двор”, местност „Колак баши”, с. Бенковски, общ. Аврен. обл. Варна, свързано с изработване на проект за Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) с цел отреждането на имота за „за магазин и цех за преработка на месо и месни продукти” /дата на публикуване: 12.08.2020 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 32П-2020  за инвестиционно предложение (ИП) за “Подобряване условията на корабоплаване в района на кейово място 1А на Пристанищен терминал Варна-Запад и възстановяване на проектните параметри пред кейните стени в пристанищен терминал Леспорт и извършване на дейности по съхранение на драгирания материал след изваждане от водния обект, класифициран като отпадък с извършване на дейности по предварително третиране” в ПИ 20482.505.39, с площ 333739 кв.м, урбанизирана територия, държавна публична собственост, НТП „Незастроен имот за производствен, складов обект”, Промишлена зона-юг, гр. Девня, общ. Девня, обл. Варна /дата на публикуване: 10.08.2020 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 31П-2020  за инвестиционно предложение (ИП) за „Обособяване на място за предварително съхранение на отпадък с код 06 09 04 и наименование – отпадъци от реакции на основата на калций, различни от упоменатите с код 06 09 03* /фосфогипс/” в ПИ с идентификатор № 20482.505.469, площ 84,363 дка, трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване -за електроенергийното производство, стар номер – 20482.505.464. 20482.505.433, 20482.505.465, землище на град Девня, общ. Девня /дата на публикуване: 13.07.2020 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 30П-2020  за инвестиционно предложение (ИП) за “Обособяване на специализирана площадка за събиране, рециклиране, подготовка за оползотворяване и за повторна употреба на строителни отпадъци” на територията на съществуваща кариера „Сухата скала”, местност „Високата канара” в землището на гр. Суворово /дата на публикуване: 08.07.2020 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 29П-2020  за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на съоръжения за напояване на територия от 520 дка” в землището на с. Камен дял, общ. Дългопол, обл. Варна /дата на публикуване: 07.07.2020 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 28П-2020  за инвестиционно предложение (ИП) за ИП “Производство на ел. енергия от преработка на биоотпадъци, пластмасови опаковки от бита и промишлеността”, гр. Белослав, общ. Белослав /дата на публикуване: 07.07.2020 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 27П-2020  за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 56143.53.22, с площ 7335 кв.м, земеделска територия, с НТП „нива”, по плана на с. Петров дол, общ. Провадия, с цел промяна на предназначението на имота, в терен за застрояване за промишлени нужди -„Изграждане на обект за автосервиз, вулканизатор, технически прегледи, автокантар и кафене” /дата на публикуване: 06.07.2020 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 26П-2020  за “Подробен устройствен план -План за застрояване /ПУП-ПЗ/” в обхвата на ПИ 72693.19.133, земеделска територия, площ 14 216 кв.м, НТП „пасище” за отреждането му за „жилищно строителство, хотел, административно битова и спортно развлекателна дейност” и ПИ 72693.152.429, земеделска територия, с площ 22 641 кв.м, НТП „пасище” и отреждането му за „жилищно строителство, хотел, административно битова и спортно развлекателна дейност, паркинг и соларна система”, землище на с. Топола, общ. Каварна /дата на публикуване: 06.07.2020 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 25П-2020  за инвестиционно намерение (ИН) за „Промяна предназначението на земеделска територия, с НТП „нива” с площ 902 кв.м – ПИ с идентификатор 10135.4021.68 (стар № 62. квартал 1. парцел VI). в гр. Варна /дата на публикуване: 29.06.2020 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 24П-2020  за инвестиционно предложение (ИП) за „Поставяне на мобилна кланица за овце и кози” в поземлен имот с идентификатор 20359.132.2, урбанизирана територия, с НТП „За стопански двор” с площ 1583 кв.м (по скица), по плана на с. Дебрене, общ. Добричка /дата на публикуване: 29.06.2020 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 23П-2020  за инвестиционно намерение (ИН) за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) по плана на К.К. „Св. св. Константин и Елена'”, район „Приморски”, гр. Варна /дата на публикуване: 29.06.2020 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 22П-2020  за инвестиционно предложение (ИП) за „Обособяване и изграждане на площадка за строителни отпадъци” в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07598.302.28, с площ 10952 кв.м, урбанизирана територия, с НТП „За друг обществен обект, комплекс”, ул. „Иван Калчев” № 47, гр. Бяла, общ. Бяла, обл. Варна /дата на публикуване: 23.06.2020 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 21П-2020  за инвестиционно предложение (ИП) „Изработване на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 12574.37.47 по КККР на гр. Вълчи дол, с цел промяна предназначението на имота от „Широколистна гора” в за „Рекреационен, развлекателен и туристически комплекс” /дата на публикуване: 23.06.2020 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 20П-2020  за инвестиционно предложение (ИП) Промяна предназначението на земеделска територия с цел изграждане на жилищни сгради за сезонно обитаване в ПИ № № 35746.25.19, 35746.25.20, 35746.25.21, с НТП „нива” по КК на с. Камен бряг, общ. Каварна, обл. Варна /дата на публикуване: 17.06.2020 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 19П-2020  за инвестиционно предложение (ИП) “Изграждане на пристройка за млекопреработвателно предприятие (мандра)” с. Близнаци, общ. Аврен /дата на публикуване: 14.05.2020 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 18П-2020  за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на център за клауд услуги” в поземлен имот с идентификатор 32278.25.10, с площ 7.979 дка, земеделска територия, с НТП „нива”, местност „Мъзгите”, по кадастралната карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Игнатиево /дата на публикуване: 13.05.2020 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 17П-2020  за инвестиционно предложение (ИП) „Разширение и модернизиране на пристанище със специално предназначение „СТФ – Езерово” чрез удължаване на съществуващия кей и изграждане на нови пристанищни съоръжения. Изграждане на ново пристанище за обществен транспорт с регионално значение в ПИ с идентификатор № 27125.504.149, площ 83 771 кв.м, /съгласно нотариален акт площта е 83 779 кв. м/, трайно предназначение на територията – територия на транспорта, начин на трайно ползване – за пристанище, землище на с. Езерово, общ. Белослав /дата на публикуване: 27.04.2020 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 16П-2020  за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на хотел със СПА зона, вътрешен, външен и детски басейн, два ресторанта, лоби бар и два външни сезонни бара” в с.Кранево, община Балчик, област Добрич /дата на публикуване: 24.04.2020 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 15П-2020  за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец (ТК) „ЗП Димов-Българево” в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07257.22.45, земеделска територия, с НТП „овощна градина” с площ 11.500 дка, землище с. Българево, общ. Каварна, с цел напояване на ПИ с идентификатори: 07257.22.43 и 07257.22.45, земеделска територия, с НТП ,.овощни градини” с обща площ 23.001 дка. землище с. Българево, общ. Каварна /дата на публикуване: 15.04.2020 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 14П-2020  за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на тръбен кладенец за добив на подземни води за напояване на тревни площи” в ПИ 72624.626.9521, гр. Добрич, общ. Добрич, обл. Добрич /дата на публикуване: 10.04.2020 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 13П-2020  за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на площадка за извършване на дейности по третиране (събиране, сортиране, рязане) на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), отпадъци от опаковки и др.)” гр. Провадия, общ. Провадия, обл. Варна

РЕШЕНИЕ No ВА 12П-2020  за инвестиционно предложение /ИП/ за “Изграждане на втори вятърен генератор” в поземлен имот№ 83017.31.53, площ 4 089 кв.м, стар номер 031029, вид територия урбанизирана, НТП За електроенергийното производство, гр. Шабла, община Шабла, област Добрич /дата на публикуване: 24.03.2020 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 11П-2020  за инвестиционно предложение /ИП/ свързано с Промяна на технологията на преработка на излезли от употреба гуми от МПС и гумени отпадъци в обхвата на поземлени имот 117013, гр.Суворово, м-ст „Високата канара” /дата на публикуване:19.03.2020 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 10П-2020  за “Изграждане на пенсионерски клуб”, село Лопушна, община Дългопол, област Варна /дата на публикуване:21.02.2020 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 9П-2020  за “Увеличаване на капацитета на предвидените за изгаряне в инсталацията за термично третиране опасни /00/ и неопасни /НО/ отпадъци с включване на нови кодове отпадъци”, местност Отсреща, град Девня, община Девня, област Варна /дата на публикуване:20.02.2020 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 8П-2020  за изграждане на „Частен клуб по приложни изкуства” в урегулиран поземлен имот (УПИ) ХХ-51, кв. 15 по плана на СО „Зеленика”, район „Аспарухово”, гр. Варна, общ. Варна /дата на публикуване:17.02.2020 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 7П-2020  за Изграждане на тръбен кладенец за добив на подземни води за напояване на тревни площи в ПИ 72624.626.9521, гр. Добрич, общ. Добрич, обл. Добрич /дата на публикуване:17.02.2020 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 6П-2020  за Изграждане на собствен водоизточник – тръбен кладенец, за промишлено и питейно-битово водоснабдяване”, в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 35064.501.2295, площ 9 800 кв. м, трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – за други видове спортове, находящ се в град Каварна, община Каварна, област Добрич /дата на публикуване:04.02.2020 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 5П-2020  за “Изграждане на агроаптека и склад”, в поземлен имот с идентификатор 20482.110.57, с площ 4.223 дка, трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – нива. местност ..Хавърлъка”, в град Девня, община Девня, област Варна /дата на публикуване:04.02.2020 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 4П-2020  за „Изграждане на кравеферма и мандра” в поземлен имот, урбанизирана територия, с НТП „За животновъдна ферма” с площ 8203 кв.м, местност „Курията” землище с. Болярци, общ. Аврен и изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) с. Болярци, общ. Аврен /дата на публикуване:03.02.2020 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 3П-2020  за Промяна в параметрите на един генератор касаещи номинална мощност от 1,5 MW на 2MW в поземлен имот №23769.52.106, землище на с. Дропла, общ. Балчик /дата на публикуване: 30.01.2020 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 2П-2020  за „Изграждане на стопанство за отглеждане на морска пъстърва в землени басейни и риболюпилен комплекс на рециркулационен принцип, сондаж – тръбен кладенец, поставяне на два броя навеси за съхранение на инвентар, склад за храна и битовка за персонала”, район „Владислав Варненчик”, местност „Налбанка”, гр. Варна/дата на публикуване: 21.01.2020 г./

РЕШЕНИЕ No ВА 1П-2020  за „Изграждане на площадка за загробване на животни -трупна яма” в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 06416.91.36, с площ 16.992 дка, земеделска територия, с НТП “Нива”, местност „Куш тепе”, землище с. Брестак, общ. Вълчи дол, и Изработване на проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатор 06416.91.36, землище с. Брестак, общ. Вълчи дол, с цел промяна предназначението на имота на от ..Нива” в „Площадка за загробване на животни – трупна яма”, с възложител ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ/дата на публикуване: 20.01.2020 г./

2019 година

РЕШЕНИЕ No ВА 39П-2019  за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за делба на кв. 53, с. Неофит Рилски, общ. Ветрино /дата на публикуване: 13.12.2019 г/

РЕШЕНИЕ No ВА 38П-2019  за „Организиране на площадка за съхранение на отпадъци – луминесцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак, предварително третиране на отпадъци от хартия, картон, пластмаса, хартиени опаковки и картонени опаковки, пластмасови опаковки и смесени опаковки, чрез сепарираща инсталация”, разположен в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10135.4510.733, с площ: 8 895 кв. м от общата площ на имота: 9 246 кв. м, ТПТ „Урбанизирана”, НТП „Ниско застрояване (до 10 м)”, по плана на ЗПЗ, град Варна, община Варна, област Варна /дата на публикуване: 13.12.2019 г/

РЕШЕНИЕ No ВА 37П-2019  за Изграждане на водовземно съоръжение – сондаж, с цел добив на подземна вода за промишлени, противопожарни и други нужди към съществуващо предприятие за преработка на слънчоглед в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 20482.505.214, с площ 16666 кв.м, с НТП „За друг вид производствен, складов обект“, Промишлена зона – юг, гр. Девня /дата на публикуване: 13.12.2019 г/

РЕШЕНИЕ No ВА 36П-2019  за “Преустройство на част от съществуваща сграда и пристройка към нея, с цел монтиране на дестилерия – за добив на етерично маслени култури“ в УПИ ІV„ПДС“, с площ 2600 кв.м, кв. 3, по плана на с. Бонево, общ. Тервел /дата на публикуване: 12.12.2019 г/

РЕШЕНИЕ No ВА 35П-2019

Дата на публикуване: 19.11.2019 г

РЕШЕНИЕ No ВА 34П-2019

Дата на публикуване: 19.11.2019 г

РЕШЕНИЕ No ВА 33П-2019

Дата на публикуване: 19.11.2019 г

РЕШЕНИЕ No ВА 32П-2019

Дата на публикуване: 01.11.2019 г

РЕШЕНИЕ No ВА 31П-2019

Дата на публикуване: 01.11.2019 г

РЕШЕНИЕ No ВА 30П-2019

Дата на публикуване: 16.10.2019 г

РЕШЕНИЕ No ВА 29П-2019

Дата на публикуване: 30.09.2019 г

РЕШЕНИЕ No ВА 28П-2019

Дата на публикуване: 30.09.2019 г

РЕШЕНИЕ No ВА 27П-2019

Дата на публикуване: 30.09.2019 г

РЕШЕНИЕ No ВА 26П-2019

Дата на публикуване: 02.08.2019 г

РЕШЕНИЕ No ВА 25П-2019

Дата на публикуване: 18.07.2019 г

РЕШЕНИЕ No ВА 24П-2019

Дата на публикуване: 18.06.2019 г

РЕШЕНИЕ No ВА 23П-2019

Дата на публикуване: 07.06.2019 г

РЕШЕНИЕ No ВА 22П-2019

Дата на публикуване: 03.06.2019 г

РЕШЕНИЕ No ВА 21П-2019

Дата на публикуване: 22.05.2019 г

РЕШЕНИЕ No ВА 20П-2019

Дата на публикуване: 22.05.2019 г

РЕШЕНИЕ No ВА 19П-2019

Дата на публикуване: 20.05.2019 г

РЕШЕНИЕ No ВА 18П-2019

Дата на публикуване: 15.05.2019 г

РЕШЕНИЕ No ВА 17П-2019

Дата на публикуване: 17.04.2019 г

РЕШЕНИЕ No ВА 16П-2019

Дата на публикуване: 16.04.2019 г

РЕШЕНИЕ No ВА 15П-2019

Дата на публикуване: 16.04.2019 г

РЕШЕНИЕ No ВА 14П-2019

Дата на публикуване: 16.04.2019 г

РЕШЕНИЕ No ВА 13П-2019

Дата на публикуване: 16.04.2019 г

РЕШЕНИЕ No ВА 12П-2019

Дата на публикуване: 25.03.2019 г

РЕШЕНИЕ No ВА 11П-2019

Дата на публикуване: 05.03.2019 г

РЕШЕНИЕ No ВА 10П-2019

Дата на публикуване: 05.03.2019 г

РЕШЕНИЕ No ВА 9П-2019

Дата на публикуване: 01.03.2019 г

РЕШЕНИЕ No ВА 8П-2019

Дата на публикуване: 01.03.2019 г

РЕШЕНИЕ No ВА 7П-2019

Дата на публикуване: 01.03.2019 г

РЕШЕНИЕ No ВА 6П-2019

Дата на публикуване: 01.03.2019 г

РЕШЕНИЕ No ВА 5П-2019

Дата на публикуване: 01.03.2019 г

РЕШЕНИЕ No ВА 4П-2019

Дата на публикуване: 27.02.2019 г

РЕШЕНИЕ No ВА 03П-2019

Дата на публикуване: 20.02.2019 г

РЕШЕНИЕ No ВА 02П-2019

Дата на публикуване: 20.02.2019 г

РЕШЕНИЕ No ВА 01П-2019

Дата на публикуване: 04.02.2019 г

 

2018 година

 

РЕШЕНИЕ No ВА 36П-2018

Дата на публикуване: 11.12.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 35П-2018

Дата на публикуване: 11.12.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 34П-2018

Дата на публикуване: 04.12.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 33П-2018

Дата на публикуване: 15.11.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 32П-2018

Дата на публикуване: 26.09.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 31П-2018

Дата на публикуване: 13.09.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 30П-2018

Дата на публикуване: 07.09.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 29П-2018

Дата на публикуване: 05.09.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 28П-2018

Дата на публикуване: 05.09.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 27П-2018

Дата на публикуване: 30.08.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 26П-2018

Дата на публикуване: 15.08.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 25П-2018

Дата на публикуване: 09.08.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 24П-2018

Дата на публикуване: 02.08.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 23П-2018

Дата на публикуване: 02.08.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 22П-2018

Дата на публикуване: 13.07.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 21П-2018

Дата на публикуване: 25.06.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 20П-2018

Дата на публикуване: 18.05.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 19П-2018

Дата на публикуване: 17.05.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 18П-2018

Дата на публикуване: 17.05.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 17П-2018

Дата на публикуване: 11.05.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 16П-2018

Дата на публикуване: 10.05.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 15П-2018

Дата на публикуване: 10.05.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 14П-2018

Дата на публикуване: 16.04.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 13П-2018

Дата на публикуване: 16.04.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 12П-2018

Дата на публикуване: 11.04.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 11П-2018

Дата на публикуване: 11.04.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 10П-2018

Дата на публикуване: 05.04.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 9П-2018

Дата на публикуване: 28.03.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 8П-ПР2018

Дата на публикуване: 01.03.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 7П-ПР2018

Дата на публикуване: 08.02.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 6П-ПР2018

Дата на публикуване: 08.02.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 5П-ПР2018

Дата на публикуване: 06.02.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 4П-ПР2018

Дата на публикуване: 02.02.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 3П-ПР2018

Дата на публикуване: 02.02.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 2П-ПР2018

Дата на публикуване: 01.02.2018 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 1П-ПР2018

Дата на публикуване: 24.01.2018 г

 

 

2017 година

РЕШЕНИЕ No ВА 33П-ПР2017

Дата на публикуване: 29.12.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 32П-ПР2017

Дата на публикуване: 29.12.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 31П-ПР2017

Дата на публикуване: 29.12.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 30П-ПР2017

Дата на публикуване: 21.12.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 29П-ПР2017

Дата на публикуване: 13.12.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 28П-ПР2017

Дата на публикуване: 13.12.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 27П-ПР2017

Дата на публикуване: 12.12.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 26П-ПР2017

Дата на публикуване: 23.11.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 25П-ПР2017

Дата на публикуване: 16.11.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 24П-ПР2017

Дата на публикуване: 31.10.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 23П-ПР2017

Дата на публикуване: 24.10.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 22П-ПР2017

Дата на публикуване: 24.10.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 21П-ПР2017

Дата на публикуване: 10.10.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 20П-ПР2017

Дата на публикуване: 04.10.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 19П-ПР2017

Дата на публикуване: 25.08.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 18П-ПР2017

Дата на публикуване: 25.08.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 17П-ПР2017

Дата на публикуване: 17.08.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 16П-ПР2017

Дата на публикуване: 08.08.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 15П-ПР2017

Дата на публикуване: 20.07.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 14П-ПР2017

Дата на публикуване: 19.07.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 13П-ПР2017

Дата на публикуване: 14.07.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 12П-ПР2017

Дата на публикуване: 06.06.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 11П-ПР2017

Дата на публикуване: 30.05.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 10П-ПР2017

Дата на публикуване: 25.05.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 9П-ПР2017

Дата на публикуване: 20.04.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 8П-ПР2017

Дата на публикуване: 31.03.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 7П-ПР2017

Дата на публикуване: 29.03.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 6П-ПР2017

Дата на публикуване: 22.03.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 5П-ПР2017

Дата на публикуване: 20.03.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 4П-ПР2017

Дата на публикуване: 17.03.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 3П-ПР2017

Дата на публикуване: 17.03.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 2П-ПР2017

Дата на публикуване: 17.03.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 1П-ПР2017

Дата на публикуване: 25.01.2017 г

 

2016 година

РЕШЕНИЕ No ВА 12П-ПР2016

Дата на публикуване: 01.02.2017 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 11П-ПР2016

Дата на публикуване: 04.11.2016 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 10П-ПР2016

Дата на публикуване: 18.10.2016 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 9П-ПР2016

Дата на публикуване: 29.09.2016 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 8П-ПР2016

Дата на публикуване: 14.09.2016 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 7П-ПР2016

Дата на публикуване: 10.09.2016 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 6П-ПР2016

Дата на публикуване: 09.09.2016 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 5П-ПР2016

Дата на публикуване: 11.08.2016 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 4П-ПР2016

Дата на публикуване: 31.05.2016 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 3П-ПР2016

Дата на публикуване: 03.02.2016 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 2П-ПР2016

Дата на публикуване: 21.01.2016 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 1П-ПР2016

Дата на публикуване: 20.01.2016 г

 

2015 година

РЕШЕНИЕ No ВА 8П-ПР2015

Дата на публикуване: 15.07.2015 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 7П-ПР2015

Дата на публикуване: 02.04.2015 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 6П-ПР2015

Дата на публикуване: 02.04.2015 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 5П-ПР2015

Дата на публикуване: 02.04.2015 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 4П-ПР2015

Дата на публикуване: 02.04.2015 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 3П-ПР2015

Дата на публикуване: 31.03.2015 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 2П-ПР2015

Дата на публикуване: 12.03.2015 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 1П-ПР2015

Дата на публикуване: 09.03.2015 г

 

 

2014 година

 

РЕШЕНИЕ No ВА 18П-ПР2014

Дата на публикуване: 20.11.2014 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 17П-ПР2014

Дата на публикуване: 05.11.2014 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 16П-ПР2014

Дата на публикуване: 22.07.2014 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 12П-ПР2014

Дата на публикуване: 27.06.2014 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 15П-ПР2014

Дата на публикуване: 27.06.2014 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 6П-ПР2014

Дата на публикуване: 19.06.2014 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 9П-ПР2014

Дата на публикуване: 19.06.2014 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 7П-ПР2014

Дата на публикуване: 17.06.2014 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 10П-ПР2014

Дата на публикуване: 17.06.2014 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 11П-ПР2014

Дата на публикуване: 17.06.2014 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 8П-ПР2014

Дата на публикуване: 16.06.2014 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 14П-ПР2014

Дата на публикуване: 13.06.2014 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 5П-ПР2014

Дата на публикуване: 03.04.2014 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 4П-ПР2014

Дата на публикуване: 19.03.2014 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 2П-ПР2014

Дата на публикуване: 06.02.2014 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 1П-ПР2014

Дата на публикуване: 27.01.2014 г

 

2013 година

 

РЕШЕНИЕ No ВА 9П-ПР2013

Дата на публикуване: 05.12.2013 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 8П-ПР2013

Дата на публикуване: 11.10.2013 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 7П-ПР2013

Дата на публикуване: 12.09.2013 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 6П-ПР2013

Дата на публикуване: 09.09.2013 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 5П-ПР2013

Дата на публикуване: 02.07.2013 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 4П-ПР2013

Дата на публикуване: 02.07.2013 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 3П-ПР2013

Дата на публикуване: 27.05.2013 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 2П-ПР2013

Дата на публикуване: 13.05.2013 г

 

РЕШЕНИЕ No ВА 1П-ПР2013

Дата на публикуване: 25.03.2013 г

 

Решенията са  поставени на обществен достъп на информационното табло на РИОСВ – Варна / ул. “Ян Палах” 4, партер/ за период от 14 дни. Достъпът е по реда на Закона задостъп до обществена информация.