Обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

Проект на ЗаповедОбявление за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000130 „Крайморска Добруджа”, издадена на основание чл. 12, ал. 6, във връзка с чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР, Обн. ДВ, бр. 77/2002 г. с изм.  и доп.) и т. 2 от Решение на Министерски съвет № 122/02.03.2007 г. (ДВ, бр. 21/2007 г.), изменено с Решение на Министерски съвет № 52/05.02.2008 г. (ДВ, бр. 14/2008 г.) и № 223/24.04.2014 г. (ДВ, бр. 37/2014 г.)

Проект на ЗаповедОбявление за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000635 „Девненски хълмове”, издадена на основание чл. 12, ал. 6, във връзка с чл. 6, ал. 1, т. 1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР, Обн. ДВ, бр. 77/2002 г. с изм.  и доп.) и т. III от Решение на Министерски съвет № 223/24.04.2014 г. (ДВ, бр. 37/2014 г.)