Обяви за работа

Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна обявява конкурси за следните длъжности:


ОБЯВА

за конкурс за държавен служител

            ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ в дирекция „Контрол на околната среда“, отдел „Атмосферен въздух, води и комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването“.

Кратко описание на длъжността: Длъжността е позиционирана в дирекция “Контрол на околната среда”, отдел „АВВКПКЗ“. Разработва експертни анализи, оценки и становища. Отговаря на запитвания на физически и юридически лица по прилагане на екологичното законодателство по въздух. Изготвя експертни мнения във връзка с осъществяване правомощията на директора на дирекция „КОС“ и директора на РИОСВ. Планира, организира и контролира извършването на проверки на физически и юридически лица.


СПИСЪК на допуснатите кандидати до конкурса за длъжността ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ отдел „Атмосферен въздух, води и комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването“ дирекция „Контрол на околната среда” Регионална инспекция по околната среда и водите-Варна