Новини

От 1 януари 2020 г. влиза в сила забраната за употреба на ФПГ  с потенциал за глобално затопляне 2500 тона
Забрана за сервизно обслужване и поддръжка на хладилно оборудване, заредено с някои флуорсъдържащи парникови газове От 01.01.2020 г. хладилно оборудване
15 февруари 2020 г. е крайния срок за представяне в РИОСВ-Варна на годишни отчети и информация за озоноразрушаващи вещества (ОВР)
15 февруари 2020 г. е крайния срок за представяне в РИОСВ-Варна на годишни отчети и информация за озоноразрушаващи вещества (ОВР)
Операторите на промишлени източници на шум е необходимо да извършват собствени периодични измервания
Операторите на промишлени източници на шум, излъчван в околната среда е необходимо, във връзка с изискванията на чл. 27 от
Кампания „Европейска седмица на мобилността” 2019 г.
Кампания „Европейска седмица на мобилността” 2019 г. Министерството на околната среда и водите (МОСВ), в качеството си на национален координатор
Обявление за провеждане на мерки по публичност и комуникация за проект №BG16M1OP002-3.007-0011
Обявление, Обявление за провеждане на мерки по публичност и комуникация за Проект №BG16M1OP002-3.007-0011 „Прилагане на мерки за възстановяване и опазване на местообитание
Обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна
Проект на Заповед, Обявление за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000130 „Крайморска
Министерството на околната среда и водите съобщава за обществени обсъждания
Министерството на околната среда и водите съобщава за обществени обсъждания – подробна информация може да намерите тук. Информация относно събраните обезпечения
Изискванията на чл. 11, т. 4 на Регламент (ЕС) 517/2014 г. за флуорсъдържащите парникови газове
Във връзка с изискванията на чл. 11, т. 4 на Регламент (ЕС) 517/2014 г. за флуорсъдържащите парникови газове, Ви  информираме,
Приложения 5, 6, 7 – Наредба 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците
Приложения 5, 6, 7 – Наредба 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците