Новини

Административните услуги предлагани от РИОСВ-Варна могат да се заявяват и по електронен път
 Във връзка с препоръки на Националния оперативен щаб за предотвратяване разпространението на COVID-19 в административните структури в страната, уведомяваме потребителите
31 март е крайният срок за представяне плановете за управление на разтворителите (ПУР)
Наредба №7/21.10.2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в атмосферния въздух в резултат на употребата
От 1 януари 2020 г. влиза в сила забраната за употреба на ФПГ  с потенциал за глобално затопляне 2500 тона
Забрана за сервизно обслужване и поддръжка на хладилно оборудване, заредено с някои флуорсъдържащи парникови газове От 01.01.2020 г. хладилно оборудване
15 февруари 2020 г. е крайния срок за представяне в РИОСВ-Варна на годишни отчети и информация за озоноразрушаващи вещества (ОВР)
15 февруари 2020 г. е крайния срок за представяне в РИОСВ-Варна на годишни отчети и информация за озоноразрушаващи вещества (ОВР)
Операторите на промишлени източници на шум е необходимо да извършват собствени периодични измервания
Операторите на промишлени източници на шум, излъчван в околната среда е необходимо, във връзка с изискванията на чл. 27 от
Кампания „Европейска седмица на мобилността” 2019 г.
Кампания „Европейска седмица на мобилността” 2019 г. Министерството на околната среда и водите (МОСВ), в качеството си на национален координатор
Обявление за провеждане на мерки по публичност и комуникация за проект №BG16M1OP002-3.007-0011
Обявление, Обявление за провеждане на мерки по публичност и комуникация за Проект №BG16M1OP002-3.007-0011 „Прилагане на мерки за възстановяване и опазване на местообитание
Обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна
Проект на Заповед, Обявление за проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата
Министерството на околната среда и водите съобщава за обществени обсъждания
Министерството на околната среда и водите съобщава за обществени обсъждания – подробна информация може да намерите тук. Информация относно събраните обезпечения