Категория: Новини

РИОСВ Варна > Новини
Проект „Прилагане на мерки за възстановяване и опазване на природното местообитание 91F0 „Крайречни смесени гори“ в ПР “Балтата“

Проект „Прилагане на мерки за възстановяване и опазване на…

Публикувано на: 17.05.2021г., 11:00 часа

РИОСВ – Варна изпълни, започналият в края на 2018 г. проект:

Прилагане на мерки за възстановяване и опазване на природното местообитание 91F0 „Крайречни смесени гори“ в ПР “Балтата,  с който допринесе за подобряване състоянието на най-северната естествена лонгозна гора в Европа.

       Общата стойност на проекта е 873 244,81 лв., от които европейското съфинансиране чрез Европейския фонд за регионално развитие е 742 258,09 лв., а националното финансиране от Държавен бюджет на Р България е 130 986,72 лв. Проектът стартира на 20.11.2018 г., с продължителност 35 месеца и краен срок за изпълнение- 20.10.2021 г.

          Основната цел на проекта е възстановяване и опазване на природно местообитание 91F0 „Крайречни смесени гори, покрай големи реки“ в ПР „Балтата“.

 

Проект „Прилагане на мерки за възстановяване и опазване на природното местообитание 91F0 „Крайречни смесени гори“ в ПР “Балтата“

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

В изпълнение на Проект BG16M1OP002-3.015-0002-C01 ”Дейности за подобряване на състоянието на влажни зони Дуранкулашко езеро и Шабленско езеро”, финансиран по процедура, чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16М1OРОО2-3.015 „Изпълнение на приоритетни мерки във влажни зони“ от Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ по предвидената в обхвата на проекта Дейност 8 Мерки за опазване на Червеногушата гъска (Branta ruficollis) Мярка от НПРД 109, бяха изработени и монтирани 8 броя информационни и обозначителни табели – 4 бр. на Дуранкулашко езеро и 4 бр. на Шабленско езеро.

/Дата на публикуване: 26.07.2021г./


Регионална инспекция по околната среда и водите – гр. Варна, стартира изпълнението  на Проект BG16M1OP002-3.015-0002-C01 ”Дейности за подобряване на състоянието на влажни зони Дуранкулашко езеро и Шабленско езеро” , финансиран по процедура, чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16М1OРОО2-3.015 „Изпълнение на приоритетни мерки във влажни зони“ от Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“

Една от заложените дейности е трасиране на 350м от бреговете на Шабленско езеро и Дуранкулашко езеро и доставка и монтаж на маркировъчни колчета, с цел маркиране на неловната зона на разстояние 350м от сухоземните граници на Дуранкулашко езеро и Шабленско езеро. Дейностите са в съответствие с издадени заповеди на министъра на околната среда и водите, с които се забранява лов до 350 м от бреговете на Дуранкулашко езеро и Балтата (Дуранкулашка балта) и от бреговете на Шабленско езеро, Езерецко езеро и Шабленска тузла в периода 1 декември – 31 януари. Заповедите са както следва:

 • Заповед РД №695/25.08.2020г. на Министъра на околната среда и водите за промяна забраните, въведени със Заповед № РД-258/16.03.2010 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 28 от 2010 г.) за обявяване на защитена зона /ЗЗ/ за опазване на дивите птици BG0002050 „Дуранкулашко езеро“;
 • Заповед РД №698/25.08.2020г. на Министъра на околната среда и водите за промяна забраните, въведени със Заповед № РД-259/16.03.2010 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 28 от 2010 г.) за обявяване на /ЗЗ/ за опазване на дивите птици BG0000156 „Шабленски езерен комплекс“.

РИОСВ-Варна ще уведоми допълнително собствениците на засегнатите имоти.

/Дата на публикуване: 12.02.2021г./

Лицата, извършващи дейности с отпадъци са длъжни се отчитат…

Съгласно разпоредбата на чл. 48, ал. 8 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), която влиза в сила от 01.01.2021 г., воденето на публичните регистри по чл. 45, ал. 1 от ЗУО, отчетността и предоставянето на информация, съгласно наредбите по чл. 13, ал. 1 и чл. 48, ал. 1 от ЗУО се извършва чрез Национална информационна система за отпадъци (НИСО), поддържана от Изпълнителна агенция по околна среда.

НИСО е надградена съгласно промените в законодателството в областта на отпадъците и изискванията на Закона за електронно управление. Достъп до системата е осигурен чрез интернет страницата на ИАОС – https://nwms.eea.government.bg

За улесняване на работата с НИСО са достъпни Ръководство за работа със системата и видео уроци за регистрация на потребителите.

Функционалността, свързана с отчетността и подаването на годишни отчети на задължените лица, е в процес на тестване. Годишни отчети могат да се подават през НИСО от 25.01.2021 г.

Съгласно § 22 от преходните и заключителни разпоредби на ЗУО е предвидено,  подаването на заявления и документи по електронен път да се прилага след въвеждане в действие на НИСО, обезпечаваща тяхната обработка в съответствие с изискванията на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

За повече информация и допълнителни въпроси може да се обръщате към експертите на ИАОС на телефон 02/9406413.

Стартира изпълнението на проект „Дейности за подобряване състоянието на…

Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна стартира изпълнението на проект „Дейности за подобряване състоянието на влажни зони Дуранкулашко езеро и Шабленско езеро”, финансиран чрез Заповед за БФП № РД-ОП-60/03.09.2020г. от Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020 г. по приоритетни ос: „НАТУРА2000 и биоразнообразие“. Проектът е със срок на изпълнение 39 месеца и на обща стойност 2 297 435.15 лв., от които 85 % средства на ЕФРР (1 952 819.88 лв.) и 15% (344 615.272 лв.) национално съфинансиране.

Общата цел на проекта е да допринесе за лимитиране на еутрофикационните процеси, чрез намаляване на количеството макрофитна растителност в ЗМ „Дуранкулашко езеро“ и ЗМ „Шабленско езеро“, подобряване на състоянието и тенденциите на популацията на червеногушата гъска /Branta ruficollis/ и осигуряване на оптимални условия за зимуване в ЗМ „Дуранкулашко езеро“ и ЗМ „Шабленско езеро“, както и подобряване състоянието на водните екосистеми на територията на ЗМ „Дуранкулашко езеро“ и ЗМ „Шабленско езеро“.

Основните дейности заложени в рамките на проекта са свързани с:

 • Управление на тръстиковите масиви, с цел лимитиране на еутрофикационните процеси чрез намаляване на количеството макрофитна растителност, включващо:
 • Подобряване състоянието на водните екосистеми, чрез подобряването на водообмена и опресняване на езерните води:
 • Мерки за опазване на Червеногушата гъска /Branta ruficollis/.

Всички предвидени дейности по проекта ще бъдат възложени чрез провеждане на процедури по реда на Закона за обществените поръчки.

 

/Публикувано на: 10.09.2020г./

Административните услуги предлагани от РИОСВ-Варна могат да се заявяват…

 Във връзка с препоръки на Националния оперативен щаб за предотвратяване разпространението на COVID-19 в административните структури в страната, уведомяваме потребителите на административни услуги предоставяни от Регионалната инспекция по околната среда и водите-Варна (РИОСВ-Варна), че работното време на „Едно гише“ е без промяна- от 9:00 ч. до 17:30 ч. от понеделник до петък включително. През работното време за административно обслужване има три прекъсвания по 15 минути, както следва:

 • От 10:30 ч. до 10:45 ч.
 • От 13:15 ч. до 13:30 ч.
 • От 15:45 ч. до 16:00 ч.

Уведомяваме всички потребители  на административните услуги предоставяни от РИОСВ-Варна за възможността за  заявяването им по електронен път на имейл: riosv-vn@riosv-varna.org и получаването им чрез лицензиран пощенски оператор. Консултациите по прилагане на екологичното законодателство могат да бъдат осъществявани по телефон:

Кабинет на директора:

052/ 678 848

 

Aдминистративно обслужване:

052/ 678 845 и 052/ 678 846

 

Дирекция „Контрол на околната среда“

 

 1. Юлиана Златева- 052/ 678 860- Началник на отдел „ Управление на отпадъците и опазване на почвите“
 2. Събина Пенкова- 052/ 678 867- Началник на отдел „Атмосферен въздух, Води и Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването“

 

Дирекция „Превантивна дейност“

 

 1. Димитринка Недялкова- 052/ 678 842- главен експерт „ОВОС и ЕО“
 2. Дерия Ташева- 052/ 678 852- главен експерт „ОВОС и ЕО“
 3. Дияна Дойчинова- 052/ 678 859- главен експерт „БРЗТЗ“
 4. Миглена Иванова- 052/ 678 850- главен експерт „БРЗТЗ“

31 март е крайният срок за представяне плановете за…

Наредба №7/21.10.2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации (ДВ бр. 96/2003г), регламентира следните задължения към операторите на инсталации, попадащи в обхвата на горецитираната наредба:

Операторите на инсталации, включително и тези с издадено комплексно разрешително, извършващи дейности с употреба на разтворители от категориите съгласно приложение № 1, при които няма превишаване на установените за тях долни прагови стойности за консумация на разтворител (ПСКР), съгласно приложение № 2 изготвят и декларират ежегодно пред РИОСВ в срок до 31 март на текущата година информация за консумацията на разтворители и количеството вложени разтворители за предходната година съгласно т. 3.1 на приложение № 8, както и информация за оператора (наименование и ЕИК за юридическите лица, име и ЕГН за физическите лица, за чуждестранните лица – документ, издаден в съответствие с националното им законодателство, удостоверяващ правния статус на заявителя, телефон, факс, електронен адрес, седалище и адрес на управление), населено място и адрес на инсталацията, дата на въвеждане в експлоатация на инсталацията, рискови фрази и/или предупрежденията за опасност на използваните разтворители. Примерен образец към чл. 20, ал. (8) от Наредба №7/21.10.2003 г. се намира на интернет страницата на РИОСВ-Варна.

Операторите на инсталации, включително и тези с издадено комплексно разрешително, извършващи дейности с употреба на разтворители от категориите съгласно приложение № 1, при които има превишаване на установените за тях долни ПСКР посочени в Приложение № 2 към наредбата за всяка конкретна дейност, изготвят и представят в РИОСВ в срок до 31 март на текущата година, план за управление на разтворителите (ПУР). Същият се изготвя съгласно Приложение № 8 към чл. 20, ал. 1 от горецитираната наредба.

В помощ на операторите са утвърдени със Заповед №РД-31/20.01.2016 г. на Министъра на околната среда и водите, секторни ръководства за прилагане изискванията на Наредба № 7 от 21.10.2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации, за съответните категории дейности. Всички секторни ръководства се намират на интернет страницата на ИАОС: http://eea.government.bg/los-raztvoriteli/S_rakovodstva.jsp

От 1 януари 2020 г. влиза в сила забраната…

Забрана за сервизно обслужване и поддръжка на хладилно оборудване, заредено с някои флуорсъдържащи парникови газове

От 01.01.2020 г. хладилно оборудване с количество флуоровъглеводороди (HFC) за зареждане от 40 тона СО2 еквивалент или повече няма да може вече да бъде сервизно обслужвано или поддържано със свежи HFC с потенциал на глобално затопляне от 2 500 или повече, съгласно разпоредбите на чл. 13, §3, ал. 1 от Регламент (ЕС) № 517/2014.

Това означава, че най-масово разпространените хладилни инсталации, работещи с фреон R 404 А, със заряд от 10 кг или повече, следва да бъдат сервизно обслужвани или поддържани с рециклиран или регенериран R 404 А. Същото важи и за хладилни инсталации, заредени с 10 кг или повече фреон  R 507 А.

Рециклираните и регенерирани HFC с потенциал на глобално затопляне 2 500 или повече (в това число R 404 А и R 507 А) могат да се използват за целите на сервизно обслужване или поддръжка до 01.01.2030 г., при спазване изискванията на чл. 13, §3, ал. 3, буква „а“ и „б“ от Регламент (ЕС) № 517/2014 и при условие, че те са надлежно етикетирани.

Употребата на регенериран HFC е възможна във всяко хладилно оборудване, докато употребата на рециклиран HFC е възможна единствено в същото или подобно на него оборудване. Не се допуска употребата на HFC в нови инсталации. Изключенията важат единствено за съществуващо оборудване.

Оборудването, предназначено за нискотемпературно охлаждане на продукти на температури под -50°С, не подлежат на тази забрана.

15 февруари 2021 г. е крайния срок за представяне…

15 февруари 2021 г. е крайния срок за представяне в РИОСВ-Варна на годишни отчети и информация за озоноразрушаващи вещества (ОВР) и флуорсъдържащите парникови газове (ФПГ) за предходната календарна година.

Задължението се отнася за всички лица, които извършват:  внос, износ, преработка, пускат на пазара и използват озоноразрушаващи вещества (ОВР) и флуорсъдържащите парникови газове (ФПГ), както и оператори на стационарно хладилно и климатично оборудване, стационарни термопомпи, двигатели с цикъл на Рейкин с ограничен работен агент и електрическа комутационна апаратура, съдържащи  3 кг или повече ОВР и ФПГ.

Обръщаме Ви внимание, че във връзка с обнародването в ДВ, бр. 99/20.11.2020 г.  на Наредба № 1 от 17 февруари 2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на  флуорсъдържащи парникови газове (наредбата), влизат в сила от 20.11.2020 г. нови изисквания към заинтересованите лица по наредбата.

Основна промяна по отношение на годишните отчети и досиетата на системите е изискването количествата на флуорсъдържащи парникови газове се представят закръглени до третия знак, след десетичната запетая.

Приложения на отчетните форми:

Приложенията са достъпни на сайта на РИОСВ-Варна, раздел Контролна дейност /Въздух/ Флуорсъдържащи парникови газове/.

Отчетите могат да се представят на хартиен и електронен носител в деловодството на РИОС-Варна на адрес: гр. Варна, ул. „Ян Палах“ № 4, РИОСВ-Варна; Факс: (+35952) 634593, e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg

Операторите на промишлени източници на шум е необходимо да…

Операторите на промишлени източници на шум, излъчван в околната среда е необходимо, във връзка с изискванията на чл. 27 от Наредба № 54 за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствени мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда (ДВ, бр. 3/2011 г.) да извършват собствени периодични измервания на показателите на шум, както следва:
1. при въвеждане в експлоатация на нов промишлен източник, както и след смяна на производствената техника и/или промяна в условията на експлоатация на производственото оборудване;
2. за действащи промишлени източници-не по-малко от един път в рамките на две последователни календарни години.
Резултатите от собствените периодични измервания се представят в РИОСВ, на чиято територия е разположен промишленият източник, под формата на доклад до един месец след провеждане на измерването на хартиен и електронен носител.

РИОСВ-Варна
052 / 678 848

Кампания „Европейска седмица на мобилността” 2019 г.

Кампания „Европейска седмица на мобилността” 2019 г.

Министерството на околната среда и водите (МОСВ), в качеството си на национален координатор на ежегодно провеждана кампания на Европейската комисия „Европейска седмица на мобилността” (ЕСМ) се стреми да насърчи участието на органите за местно управление в инициативи, свързани с истойчива градска мобилност, водещи до намаляване на замърсяването на въздуха, шумовото замърсяване, задръстванията, пътно – транспортните произшествия и здравословните проблеми.

В основата на кампанията „Европейска седмица на мобилността” е заложен принципът за популязиране на множество ползи за околната среда и здравето на хората от използването на различни начини за предвижване. Кампанията насърчава умното предвижване и използването на утойчива мобилност.

Тазгодишната кампания се провежда на тема „безопасно ходене и колоездене” под мотото „Върви с нас”, като основна цел е да бъде отправено послание за по – добър живот в градската среда чрез придвижване по устойчив начин – с ходене пеша и колоездене.

За повече информация тук