Инвестиционните предложения в зоните по НАТУРА 2000 подлежат на оценка за съвместимост

 

Инвестиционните проекти, планове и програми, попадащи в границите на защитените зони в европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 или в обхвата на приложенията на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) подлежат на оценка за съвместимост.

            Това се налага във връзка с обнародваната през септември Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

Оценката за съвместимост се извършва на няколко етапа.

За да стартира процедурата възложителите на инвестиционното предложение е необходимо да подадат уведомление до компетентните органи от съответната РИОСВ и/или МОСВ. След това се извършва проверка за допустимост на инвестиционното предложение спрямо режима на обявената защитена зона и се престъпва към преценка да вероятното въздействие върху защитената зона.

Ако компетентният орган прецени, че няма вероятност от отрицателно въздействие върху видовете и местообитанията – предмет на опазване на защитената зона, съгласува инвестиционното предложение. Когато прецени, че има вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие, компетентният орган издава решение да се извърши оценка за степента на въздействие.

В наредбата е предвидено на всеки етап от оценката да се извършва допитване до граждани, институции, научни организации и др. относно степента на въздействие на проектите.

 

 

 

Пресцентър на РИОСВ-Варна

29 ноември 2007 година