Съобщения за първо уведомяване за инвестиционни предложения

ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ / СЪОБЩЕНИЯ ЗА ПЪРВО УВЕДОМЯВАНЕ – 2019

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за изграждане на ветрогенератор с височина до ротора до 70 м, с диаметър на перките до 65 м, височина на блейдове до 30 метра, скорост на въртене 3,9  m/s, мощност до  400  kW, модел VESTAS V 39  или друг с подобни параметри за собствени нужди  в ПИ 030022, в землището на с. Славеево, общ. Добричка , с възложител: СД “Възход-Арньо-Апостолов и Лазаров” (отговорено от РИОСВ на 14.02.2019г.)

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на 20 бр. жилищни сгради“ в село Неофит Рилски, общ. Ветрино, с възложител: „ТЕЛЕФ“ ЕООД, гр. Шумен (отговорено от РИОСВ на 12.02.2019г.)

 • Съобщение уведомление за изработване на проект на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ), местност „Таш тарла“ по КК на с. Тополи, общ. Варна, с възложители: Г. Хр. и В. Х. (отговорено от РИОСВ на 08.02.2019 г.)

 • Съобщение уведомление за инвестиционно намерение (ИН) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 02871.25.15, земеделска територия, с начин на трайно ползване „За стопански двор“ с площ 2609 кв.м, местност „Кайнаците“ по КККР на с. Батово, общ. Добричка, с възложител: г-н Б. Османов, село Батово, общ. Добричка (отговорено от РИОСВ на 08.02.2019г.)

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на хотел“ в ПИ 39459.25.618, с начин на трайно ползване-урбанизирана, и трайно предназначение на имота –незастроен имот за жилищни нужди, с. Кранево, общ. Балчик, с възложител: „Извора“ ООД (отговорено от РИОСВ на 06.02.2019г.)

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на 20 бр. жилищни сгради“ в ПИ 51487.90.24, с трайно предназначение на територията-земеделска, НТП-за друг вид земеделска земя,с площ 9045 кв.м, с. Неофит Рилски, общ. Ветрино, с възложител: В. Михайлова (отговорено от РИОСВ на 06.02.2019г.)

 • Съобщение уведомление за инвестиционно намерение (ИН) за изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за обслужващ път до местността „Текето“ в землището на с. Александрия, общ. Крушари, с възложител: ОБЩИНА КРУШАРИ (отговорено от РИОСВ на 04.01.2019г.)

 • Съобщение уведомление за инвестиционно инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на сграда със смесено предназначение – за магазини, офиси и жилища, подземен паркинг – гараж за автомобили и трафопост, свързано с изработване на изменение на  Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на ПИ 10135.2562.203 с площ от 2077 кв.м  и ПИ 10135.2562.204 с площ от 1575 кв.м, с възложител: „Транспортно Спедиторска Кантора“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 05.02.2019г.)

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за промяна предназначението на съществуваща жилищна сграда в детска градина в УПИ IV – 1619, кв. 12 по плана на кв. „Св. Никола, гр. Варна, с възложител: “Първи Крачки“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 04.02.2019г.)

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Преустройство на съществуваща стопанска постройка в дестилерия за етерично маслени култури и второстепенна постройка за парен котел“ в УПИ III-2195, с площ 11398 кв.м, гр. Генерал Тошево, общ. Генерал Тошево, с възложители:ЕТ „Агрокомерс-Иван Павлов и ЕТ „Агротранс-Илко Павлов (отговорено от РИОСВ на 01.02.2019г.)

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на линеен обект - 10м трасе на кабелната линия и 103м трасе на въздушна електропроводна линия“ в землището на село Приселци, общ. Аврен, с възложители г-н и г-жа СИППЛЕ, (отговорено от РИОСВ на 01.02.2019г.)  

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за промяна предназначението на офис-сграда на три етажа и мансарден, с магазин за промишлени стоки в партер и кафе-аперитив на първи подземен етаж в основно училище за обучение от 1-ви до 7-ми клас и подготвителна група, находяща се в поземлен имот (ПИ) с идентификатори 10135.1507.392, гр. Варна с адм. адрес: ул. „Воден“ № 22, с възложител: Частно основно училище “Феникс“ ООД (отговорено от РИОСВ на 04.02.2019г.)

 • Съобщение уведомление за инвестиционно намерение (ИН) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 69198.33.31, земеделска територия, с начин на трайно ползване „За стопански двор“ с площ 3574 кв.м, местност „Победенски път“, по КККР на с. Стефан Караджа, общ. Добричка,  с възложител: „РВ ТРЕЙД“ ЕООД, гр. Добрич (отговорено от РИОСВ на 31.01.2019г.)

 • Съобщение уведомление за уведомление за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП-ПРЗ) за кв. 1, 2 и 3 по плана на „Варна йолу“ – новообразувана територия, западно от кв. „Виница“, гр. Варна,  с възложители Дамянов и Димитрова /отговорено от РИОСВ на 31.01.2019г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за изграждане на малък ветрогенератор с височина до ротора до 30 м, с малък диаметър на перките под 27 м и малка мощност до  150 kW за собствени нужди  в ПИ 030022, в землището на с. Славеево, общ. Добричка, с възложител: СД “Възход-Арньо-Апостолов и Лазаров (отговорено от РИОСВ на 08.01.2019 г.)

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на водовземно съоръжение (сондаж/тръбен кладенец)“ в гр. Варна, с възложител „ДЕВНЯ ЦИМЕНТ“ АД, гр. Девня (отговорено от РИОСВ на 29.01.2019г.)

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за проект за изменение на ОУП и проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 72624.626.9521 по КККР на гр. Добрич, общ. Добрич от „за обществено и делово обслужване“ в „за жилищно строителство и обществено обслужване“, с възложител „СОНИК 63“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 18.01.2019 г.)

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) изграждане на кариера за добив на подземни богатства-пясъци от находище за строителни материали „Милкова мера“, землище на с. Садово, общ. Аврен, с възложител „Техком“ ООД (отговорено от РИОСВ на 17.01.2019г.)

 • Съобщение  уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води и канализационна мрежа“ в с. Константиново, общ. Варна, с възложител община Варна (отговорено от РИОСВ на 18.01.2019г.)

 • Съобщение уведомление за изработване на проект на ПУП-ПРЗ за УПИ I-77 /ПИ 10135.2010.77/, УПИ II-40 /ПИ 10135.2010.40/, УПИ IV-45 /ПИ 10135.2010.45/ и УПИ V-47 /ПИ 10135.2010.47/, „за общ. обслужване, търговия и жилища“, в кв. 193, местност „Варна Йолу“, гр. Варна, с възложители: А. Хр. и фирма „Екзакт“ ЕООД, гр. Варна (отговорено от РИОСВ на 16.01.2019 г.)

 • Съобщение уведомление за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП-ПУР) за „Промишлена зона – Юг“ в гр. Девня, с възложител: ОБЩИНА ДЕВНЯ (отговорено от РИОСВ на 09.01.2019 г.)

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на минипивоварна за производство на крафт бира“ в УПИ V-39, в кв. 36, с. Ботево, общ. Аксаково, с възложител: ЕТ “Тера-Веселина Илиева“ (отговорено от РИОСВ на 09.01.2019г.)

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Проект за изменение на ПУП-ПРЗ за обединяване на УПИ XI-13 и УПИ XIV-12,17, кв. 8, землище на гр. Бяла, общ. Бяла, с възложител: „Сандроуз холидейз“ ЕООД (отговорено от РИОСВ на 11.01.2019г.)

 • Съобщение уведомление за Изработване на подробен устройствен План /ПУП/ -план за регулация и застрояване /ПРЗ/ за ПИ 10135.4044.123 и ПИ 10135.4044.124, земеделски територии, трайно предназначение на територията–неизползваеми ниви /угар, орница/, находящи се в местност „Налбанка“, гр. Варна, общ. Варна, с възложители: Абушев, Абушев и Желязкова (отговорено от РИОСВ на 19.12.2018г.)

 • Съобщение уведомление за  инвестиционно предложение (ИП) "Изграждане на 20 бр. жилищни сгради“ в село Неофит Рилски, общ. Ветрино, с възложител: „ИНВЕНТО КЕПИТЪЛ“ ООД, гр. София (отговорено от РИОСВ на 03.01.2019г.)

 • Съобщение уведомление за  инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на малък хотел с ресторант и басейн“ в поземлен имот с идентификатор 24102.503.186 (номер по предходен план: 503.153), с площ от 6378 кв.м, урбанизиран територия, по плана на с. Дуранкулак, общ. Шабла, обл. Добрич (отговорено от РИОСВ на 20.12.2018г.) 

 • Съобщение уведомление за Общ устройствен план /ОУП/ на община Крушари, с възложител: община Крушари (отговорено от РИОСВ на 28.12.2018г.) 

 • Съобщение уведомление за уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Модулна инсталация за производство на биотор чрез карбонизация на биомаса МИПБТ 500” в УПИ ХХ в кв. 20 по плана на гр. Вълчи дол, обл. Варна, с възложител “Розмар” ЕООД, гр. Вълчи дол (отговорено от РИОСВ на 28.12.2018г.)

 

Постъпили уведомления за инвестиционни предложения
  на територията на РИОСВ - Варна - 2018 - файл

Постъпили уведомления за инвестиционни предложения
  на територията на РИОСВ - Варна - 2017PDF формат1

Архив Постъпили Уведомления за инвестиционни предложения на територията на РИОСВ – Варна за 2016 г. PDF формат1 PDF формат2

Архив Постъпили Уведомления за инвестиционни предложения на територията на РИОСВ – Варна за 2015 г. PDF формат1 PDF формат2 PDF формат3

Архив Постъпили Уведомления за инвестиционни предложения на територията на РИОСВ – Варна за 2014 г. PDF формат, PDF формат2

Архив Постъпили Уведомления за инвестиционни предложения на територията на РИОСВ – Варна за 2013 г. PDF формат, следващи1, следващи2

Архив Постъпили Уведомления за инвестиционни предложения на територията на РИОСВ – Варна за 2012 г.

Архив Постъпили Уведомления за инвестиционни предложения на територията на РИОСВ – Варна за 2011 г.

Архив Постъпили Уведомления за инвестиционни предложения на територията на РИОСВ – Варна за 2010 г.

Архив Постъпили Уведомления за инвестиционни предложения на територията на РИОСВ – Варна за 2009 г.

Архив Постъпили Уведомления за инвестиционни предложения на територията на РИОСВ – Варна за 2008 г.

Архив Постъпили Уведомления за инвестиционни предложения на територията на РИОСВ – Варна за 2007 г.

Архив Постъпили Уведомления за инвестиционни предложения на територията на РИОСВ – Варна за 2006 г.

Архив Постъпили Уведомления за инвестиционни предложения на територията на РИОСВ – Варна за 2005 г.

Министерство на околната среда и водите-Регионална инспекция Варна,9000,ул."Ян Палах"№4,052 678848