Административни услуги arrow Списък на услугите

Административни услуги

Вид
Правно основание
Необходими документи
Такса и основание
Техн. срок за изпълн.
927.
Заявление за извършване на регистрация и издаване на регистрационен документ за извършване дейности по третиране на отпадъци
чл.78, ал.3 от ЗУО,                         ДВ бр.53/2012 г. 
чл.78, ал.3 от ЗУО,                         ДВ бр.53/2012 г. заявление по образец      
100 лв., съгласно чл. 13, ал. 1, т.1 от ПМС № 136/13.05.2011
14 дни 
719
Заявление за извършване на регистрация и издаване на регистрационен документ за извършване дейности по събиране и транспортиране на отпадъци
чл.78, ал.3 от ЗУО,                         ДВ бр.53/2012 г. 
чл.78, ал.3 от ЗУО,                         ДВ бр.53/2012 г. заявление по образец      
180 лв., съгласно чл. 13, ал. 1, т.2 от ПМС № 136/13.05.2011
14 дни 
 
Заявление за изменение и/или допълнение на регистрационен документ за извършване дейности по третиране на отпадъци
чл.79, ал.1 от ЗУО,                         ДВ бр.53/2012 г. 
чл.79, ал.1 от ЗУО,                         ДВ бр.53/2012 г. заявление по образец        
съгласно чл. 13, ал.2 от ПМС № 136/13.05.2011
14 дни 
 
Заявление за изменение и/или допълнение на регистрационен документ за извършване дейности по събиране и транспортиране на отпадъци
чл.79, ал.1 от ЗУО,                         ДВ бр.53/2012 г. 
чл.79, ал.1 от ЗУО,                         ДВ бр.53/2012 г. заявление по образец      
съгласно чл. 13, ал.2 от ПМС № 136/13.05.2011
14 дни 
 
Заявление за прекратяване на действие на регистрационен документ за извършване на дейности по третиране/събиране и транспортиране на отпадъци
чл.80, ал.1 от ЗУО,                         ДВ бр.53/2012 г. 
чл.80, ал.1 от ЗУО,                         ДВ бр.53/2012 г. заявление по образец        
Няма
14 дни 
1609
Заявление за издаване на разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци
чл.68, ал.1 от ЗУО,                         ДВ бр.53/2012 г. 
чл.68, ал.1 от ЗУО,                         ДВ бр.53/2012 г. заявление по образец      
200 лв. за всяка площадка, съгласно чл. 12, ал. 1, т.1 от ПМС № 136/13.05.2011
2 месеца
 
Заявление за издаване на решение за прекратяване действието на разрешение
чл.72, ал.3, т. 2 от ЗУО,                         ДВ бр.53/2012 г. 
чл.72, ал.3, т. 2 от ЗУО,                         ДВ бр.53/2012 г. заявление по образец      
Няма
14 дни 
 
Заявление за изменение и/или допълнение на разрешение
чл.73, ал.2 и 3 от ЗУО,                         ДВ бр.53/2012 г. 
чл.73, ал.2 и 3 от ЗУО,                         ДВ бр.53/2012 г. заявление по образец      
съгласно чл. 12 от ПМС № 136/13.05.2011
1 месец
723.   
Утвърждаване на работни листи за класификация на отпадъци по чл. 8, ал. 1 от Наредба № 3 от 1.04.2004 г. за класификация на отпадъците
чл. 8, ал. 1 от Наредба № 3 от 1.04.2004 г. за класификация на отпадъците
работни листи за класификация на отпадъци
Няма 
1 месец
.   
Издаване на мотивирано становище за несъответствие на кода с вида на отпадъка, произхода, използваната технология, влаганите суровини и материали съгласно изискванията на Наредба № 3 от 1.04.2004 г. за класификация на отпадъците
чл. 8, ал. 1 от Наредба № 3 от 1.04.2004 г. за класификация на отпадъците
Заявление 
Няма
1 месец
1849.   
Заверяване на отчетни книги за образуване и/или третиране на отпадъците по чл. 44, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците
чл. 7, ал. 2 от Наредба № 9
ДВ бр. 95/2004 г.
Отчетна книга с придружително писмо
Няма
14 дни 
2244.   
Издаване на Регистрационни карти на основание чл. 91, за екземпляри от видове по чл. 70, ал. 1 и т. 2 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР)
чл. 91 от ЗБР
Заявление, съгласно чл. 92 от ЗБР
примерно заявление по образец
Няма
до 5 дни от постъпване на заявлението
932.   
Регистрация на книги за изкупени, реализирани и налични количества билки по чл. 12 от Наредба № 5 от 19.07.2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят билкозаготвителните пунктове и складовете за билки.
чл. 31, ал. 2 от ЗЛР
(ДВ 29/2000г),
Наредба № 5/2004г на МОСВ
(ДВ 85/2004г.)
чл. 31, ал. 2 от ЗЛР
(ДВ 29/2000г.)
чл. 6 и чл. 8 от Наредба №5/2004г. на МОСВ
(ДВ 85/2004г.)
10 лв. по чл. 2, ал. 5 от ПМС № 136/13.05.2011
до 14 дни от постъпване на уведомлението
933.   
Издаване на Заповед за разпределение на количества билки под специален режим на опазване и ползване по чл. 10 от Закона за опазване на лечебните растения
чл.10 от ЗЛР
(ДВ 29/2000г) и Заповед РД-88 /16.02.2001 г. на МОСВ
(ДВ 18/2001г)
т. 2 от Заповед РД-88/16.02.2001 г. на МОСВ
(ДВ 18/2001г)
Няма
Не по-късно от 28 февруари на текущата година
1411.   
Издаване на Решение по оценка на съвместимостта на планове, програми и инвестиционни предложения по чл. 31, ал. 6 от ЗБР, с предмета и целите на опазване на съответните защитени зони.
чл. 31, ал. 6 от ЗБР
съгласно чл. 10 от Hаредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони,         ( ДВ 73/ 2007г.)
примерно уведомление по образец
280 лв. съгласно чл. 22 от ПМС № 136/13.05.2011
1 месец
1615.   
Издаване на решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)
чл. 93, ал. 1, т.1 и 2 от ЗООС
(ДВ 91/2002 г с изм.)
съгласно чл. 93, ал. 4 от ЗООС
(ДВ 91/2002 г с изм. )
заявление по образец
290 лв. по чл. 1, ал.1 по ПМС № 136/13.05.2011
30 дни
2195.   
Издаване на решение по ОВОС
чл. 99, ал. 2 от ЗООС 
(ДВ 91/2002 г с изм. )
съгласно раздел ІІІ от ЗООС
(ДВ 91/2002 г с изм. ) и Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС
(ДВ 25/2003 г.)
заявление по образец
за инвестиционни предложения, включени в: Приложение 1-1500 лв. Приложение 2-700лв. по чл. 1, ал. 2 от ПМС № 136/13.05.2011
3 месеца след провеждане на общественото обсъждане 
1382.   
Издаване на становище  за преценяване вероятността от въздействие върху защитените зони на планове, програми, инвестиционни предложения и техните изменения или разширения
чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС
примерно уведомление по образец
Няма
14 дни
   
Издаване на становище, дали в имот/и има пясъчни дюни по смисъла на § 1, т. 4 от ДР на ЗУЧК
 
примерно заявление по образец
Няма
14 дни
1389.   
Издаване на решение за  преценяване на необходимостта от екологична оценка (ЕО) на планове и програми
чл. 81, ал. 1 от ЗООС( ДВ 91/2002 г с изм. )
заявление по образец
200 лв. по чл. 1, ал. 4 по ПМС № 136/13.05.2011
30 дни, чл.85, ал. 5 от ЗООС
 .   
Издаване на становище по ЕО на планове и програми
 
заявление по образец
500 лв. по чл.1, ал.3 от ПМС № 136/13.05.2011
30 дни, чл.25, ал. 1 от наредба ЕО
.   
Издаване на становище  за план или програма, които не попадат в приложения 1 и 2 към Наредба за условията и реда за извършване на ЕО на планове и програми
 
уведомление по образец
Няма
14 дни
339.   
Издаване на писмо за определяне на необходимите действия, които възложителите трябва да предприемат по глава 6 и глава 7 от ЗООС
Наредбата за ОВОС - чл. 5, ал. 1
уведомление по образец
Няма 
14 дни
 
Издаване на становище за потвърждаване пълнотата и съответствието на Доклад за политиката за предотвратяване на големи аварии на предприятие/съоръжение с нисък рисков потенциал
чл. 106, ал. 2 от ЗООС
(ДВ 62/2015 г с изм.)
Заявление за издаване на становище
200 лв. по чл.3, ал.2 от ПМС № 136/13.05.2011
14 дни
Издаване, преразглеждане и изменение и актуализиране на комплексно разрешително по чл. 117, ал. 3 от ЗООС за изграждане и експлоатация на нови и експлоатация на действащи инсталации и съоръжения извън обхвата на Приложение № 4 към ЗООС
чл. 117, ал. 3 от ЗООС
(ДВ 91/2002 г с изм.)
Заявление за издаване на КР
съгласно ПМС № 136/13.05.2011
до 8 месеца
.   
Издаване на становища за екологичното състояние на обекти, подлежащи на следприватизационен контрол
 
Заявление 
Няма 
14 дни
.   
Изготвяне на справка на експерти за участие в изготвянето на доклади за ЕО и ОВОС
 
Заявление  
Няма 
14 дни
.
Издаване на становище за съгласуване на цялостни и годишни работни проекти за търсене, проучване, добив и първична преработка на подземни богатства
.
Становище за съгласуване на Годишен проект за търсене и/или проучване, добив и първична преработка на подземни богатства
чл. 82 ал.3 на ЗПБ,
(ДВ 23/1999 г. с изм. и доп.)
съгласно чл. 8 на Наредба 18 на МОСВ (ДВ 6/2000 г.)
Няма
14 дни
.
Становище за съгласуване на цялостни проекти за проучване или добив на подземни богатства
чл. 46 на ЗПБ,
(ДВ 23/1999 г с изм. и доп.)
съгласно чл. 8 на Наредба 18 на МОСВ (ДВ 6/2000 г.)
Няма
14 дни
.   
Издаване на становище за съгласуване проекти за ликвидация и консервация на геологопроучвателни и миннодобивни обекти
 
 
 
 
1390.   
Издаване на становище за съгласуване на  проекти за рекултивация на нарушени терени, за подобряване на земи и за оползотворяване на хумусния пласт
чл. 17  на Наредба 26 на МОСВ
(ДВ 89/1996 г.) и ЗПБ (ДВ 23/1999 г. с изм. и доп.)
съгласно чл. 17  на Наредба 26 на МОСВ  
(ДВ 89/1996 г.)
 
Няма
14 дни
.   
Съгласуване на методите и средствата за измерване, използвани при извършване на собствени периодични измервания  (СПИ) на атмосферни емисии по Наредба № 6 от 26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници
чл. 7, ал. 2  на Наредба № 6 на МОСВ  
Данни за методите и средствата за измерване
Няма
30 дни
2349.   
Съгласуване на методите и средствата за измерване, използвани при извършване на собствени непрекъснати измервания на атмосферни емисии по Наредба № 6 от 26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници
чл. 7, ал. 2 на Наредба № 6 на МОСВ (ДВ 31/1999г.)
съгласно Наредба 6 на МОСВ
(ДВ 31/1999 г.) и Инструкция №1/2003 г.
Няма 
След съгласуване с ИАОС, съгласно чл.7, ал.3 от Наредба №6
724.   
Утвърждаване на разположението и броя на точките за пробовземане и измерване на атмосферни емисии по чл. 11, ал. 2 от Наредба № 6 от 26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници
чл.11, ал. 2 на Наредба 6 на МОСВ
(ДВ 31/1999 г.)
съгласно чл.12, ал. 1,2 и 3 на Наредба 6 на МОСВ
(ДВ 31/1999 г.)
Няма
до 14 работни дни
524.   
Съгласуване на изключения от задължителните размери на точките за пробовземане при СПИ по чл.12 ал. 2 от Наредба № 6 за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници при СПИ
чл.12, ал. 3 на Наредба 6 на МОСВ
(ДВ 31/1999 г.)
Молба и технически характеристики на източника
Няма
1 месец
514.   
Утвърждаване на броят и разположението на автоматични средства за измерване, използвани за собствени непрекъснати измервания
чл.13 на Наредба 6 на МОСВ
(ДВ 31/1999 г.)
съгласно чл. 13, ал. 2 и 3 Наредба 6 на МОСВ
(ДВ 31/1999 г.)
Няма 
1 месец 
.
Утвърждаване на доклад за резултатите от СПИ  по чл. 40, ал. 1 от Наредба № 6 от 26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници
чл. 40, ал. 1 от Наредба № 6 на МОСВ
(ДВ 31/1999 г.)
съгласно чл. 39, ал. 2 , Наредба 6 на МОСВ
(ДВ 31/1999 г.)
Няма
до 14 работни дни
309.
Утвърждаване на доклади за резултатите от извършените собствени непрекъснати измервания съгласно чл. 50, ал. 1 и представените резултати от измерванията съгласно чл. 50, ал. 2 от Наредба № 6 за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници
чл.50, ал. 1 и 2 на Наредба 6 на МОСВ
(ДВ 31/1999 г.)
съгласно Инструкция №1/2003 г. на МОСВ
Няма 
30 дни
556.   
Издаване на Решение по чл.6, ал. 3 от Наредба № 7 за утвърждаване на допустими емисии на летливи органични съединения (ЛОС), изпускани в атмосферния въздух в резултат от употребата на разтворители в определени инсталации
съгласно чл. 6, ал. 3 Наредба 7 на МОСВ
СНЕ, схема за намаляване на емисиите
Няма
30 дни
1616.   
Издаване на Решение по чл.6, ал.4 от Наредба № 7 за утвърждаване на допустими емисии на ЛОС, изпускани в атмосферния въздух в резултат от употребата на разтворители в определени инсталации
съгласно чл. 6, ал. 4, Наредба 7 на МОСВ
СНЕ
Няма
30 дни
526.   
Издаване на Решение по чл.7, ал.1 от Наредба № 7 за утвърждаване на допустими емисии на ЛОС, изпускани в атмосферния въздух в резултат от употребата на разтворители в определени инсталации
съгласно чл. 7, ал. 1 от Наредба 7 на МОСВ
Молба, технически и икономически данни
Няма
30 дни
1617.   
Издаване на Решение за утвърждаване на първоначален План за управление на разтворители по чл. 20 , ал. 7 от Наредба № 7 за утвърждаване на допустими емисии на ЛОС, изпускани в атмосферния въздух в резултат от употребата на разтворители в определени инсталации
съгласно чл. 20, ал. 7 от Наредба 7 на МОСВ
План за управление на разтворителите
Няма
30 дни
  
Регистрация на инсталация, извършваща дейност/и по приложение № 1 от Наредба № 7 от 2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух, в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации, независимо от консумацията на разтворител
Съгласно чл. 30л, ал. 3 от ЗЧАВ
Примерно заявление по образец
ПМС № 136/13.05.2011
14 дни
 
Вписване на промяна в обстоятелствата на инсталация, извършваща дейности по приложение № 1 от Наредба № 7 от 2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух, в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации, независимо от консумацията на разтворител
Съгласно чл. 30л, ал. 12 от ЗЧАВ
Примерно заявление по образец
ПМС № 136/13.05.2011
14 дни
.   
Издаване на становища по проекти, кандидатстващи за средства от Предприятието по управление на дейностите по опазване на околната среда
 
Проект 
ПМС № 136/13.05.2011
14 дни, 30 дни
.   
Издаване на становище по проекти, кандидатстващи за финансиране по програми САПАРД, ФАР, ИСПА и други програми и проекти
 
Заявление , документ за собственост, скица и др. по необходимост
290 лв., 200 лв., по ПМС № 136/13.05.2011
14 дни, 30 дни
.   
Издаване на становище за промени в горския фонд и разпореждане с гори и земи от горския фонд по Раздел ІІІ от Закона за горите
Раздел ІІІ от Закона за горите
Заявление 
 
 
.   
Издаване на становище по заявление за закупуване  на застроена и нормативно определена прилежаща площ  от държавен горски фонд по § 123 от ПЗР на Закона за горите
 
Заявление , документ за собственост, скица и др. по необходимост
Няма
14 дни
2425.   
Издаване на становище за унищожаване на лекарства по чл.10, ал. 2, т. 3 от Наредба № 28 от 14.12.2000 г. за условията и реда за унищожаването, преработването или използването за други цели на лекарствата
чл.10, ал. 2, т. 3 от Наредба № 28 от 14.12.2000 г.
 
 
 
1618.   
Становище за сеч на дървесни видове под специален режим в земи извън горски фонд
чл. 113, ал. 2 от ЗБР
 
 
 
.   
Издаване на становища във връзка със съгласуване промяна на предназначението на земеделска земя
Чл. 4 от Наредбата
Заявление , документ за собственост, скица и др. по необходимост
Няма
14 дни; 30 дни
2.   
Предоставяне на информация по реда на Закона за достъп до обществена информация
Чл. 17 и 26 от ЗООС и чл. 4 от ЗДОИ
Заявление по образец, съгласно чл. 24 и 25 на ЗДОИ,
(ДВ бр.45/2002 г. с изм. и доп.) 
примерно заявление по образец
Заповед на МФ №10,  по Чл. 28 и 29  от ЗООС и чл.20, ал.2 от ЗДОИ;  - договор при нарочно обработена информация по чл. 30 от ЗООС
14 дни  
.   
Издаване на разрешение за употреба на продукти по чл.8, ал.3 от Наредбата за ограничаване емисиите на летливи органични съединения (ЛОС) при употребата на  разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти (ДВ бр.20 от 2007 г.)
Чл. 8, ал.3 от Наредбата
Заявление по образец, съгласно чл. 24 и 25 на ЗДОИ,
(ДВ бр.45/2002 г. с изм. и доп.) 
за количества:  до 1 т. - 50 лв.;   до 20 т. – 150 лв.;  над 20 т. – 200 лв.,   по ПМС № 40/23.02.2007 г.
30 дни
Издаване на заверено копие на документ 
 
Заявление 
7 лв. по  чл. 29.  от  ПМС № 136/13.05.2011
7 дни

ПМС № 136/13.05.2011 за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ
(ДВ, бр.39/2011 г.)

БАНКОВА СМЕТКА на РИОСВ - Варна: IBAN: BG 17 SOMB 9130 3137 0237 01,BIC КОДЪТ НА БАНКАТА Е: SOMBBGSF, Общинска банка

Министерство на околната среда и водите - Регионална инспекция Варна, 9000, ул."Ян Палах" № 4, 052 678845/678846/678848

Министерство на околната среда и водите-Регионална инспекция Варна,9000,ул."Ян Палах"№4,052 678848