Защитени територии и биоразнообразие arrow Натура arrow Доклад за оценка на степента на въздействие върху околната среда

Достъпът до доклади за оценка за съвместимост с положителна оценка на качеството, чиито срок на публикуване е изтекъл, може да се получи по реда на  Закона за достъп до обществена информация - за помощ използвайте следната връзка: ЗДОИ - РИОСВ-Варна

Министерство на околната среда и водите-Регионална инспекция Варна,9000,ул."Ян Палах"№4,052 678848