Защитени територии и биоразнообразие arrow Процедури извършвани на основание Закона за лечебните растения

Процедури извършвани на основание Закона за лечебните растения

1. Разпределение на количествата билки от лечебни растения, намиращи се под специален режим на опазване и ползване;
2. Регистрация на книга за изкупените, реализирани и налични количества билки;

Закон за лечебните растения (ДВ 29/2000 г.) и подзаконовите нормативни документи към него:

Наредба № 5/ 19.07.2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят билкозаготвителните пунктове и складове за билки;

Наредба №2/ 20.01.2004 г. за правилата и изискванията за събиране на билки и генетичен материал от лечебни растения;

Заповед № РД-88/ 16.02.2001 г. за условията и реда за разпределение на количествата билки, получавани от естествените находища на лечебните растения под специален режим на опазване и ползване;

Заповед за специалния режим на опазване и ползване на лечебните растения, която се обнародва в “Държавен вестник” всяка година.  

 1. Разпределение на количествата билки от лечебни растения, намиращи се под специален режим на опазване и ползване
 • В срок до 31 декември на предходната година лицата, които желаят да участват в разпределението на количествата билки от лечебни растения, намиращи се под специален режим на опазване и ползване, подават в РИОСВ-Варна /Едно гише/ заявление, със следните данни /Заповед № РД-88/ 16.02.2001 г. /:
  • име, ЕГН и адрес на заготвителя;
  • адрес на билкозаготвителния пункт, където ще бъде извършвана първичната обработка на билките;
  • наименование и количество на билките, в разпределението на които искат да участват;
  • информация какви билки от лечебни растения под специален режим на опазване и ползване са ползвали през годината и в какви количества;
 • Специалният режим на опазване и ползване на лечебните растения се определя ежегодно до 10 февруари със Заповед на Министъра на околната среда и водите, която се обнародва в “Държавен вестник” /чл. 10 (2) от Закона за лечебните растения  (ЗЛР) / ;
 • След обнародването на горепосочената заповед, определените в нея количества билки за региона на РИОСВ-Варна се разпределят от комисия, която се назначава със заповед на  директора на РИОСВ, която се свежда до знанието на нейните членове.
 • Комисията се назначава преди 28 февруари, на основание Заповед № РД-88 като в нея участват експерти по опазване на биологичното разнообразие и защитените територии, представители на регионалните дирекции по горите, държавните лесничейства и общините. На разпределението могат да присъстват и да участват в обсъждането без право на глас представители на неправителствени и браншови организации, както и заявителите.
 • От заседанието на комисията се води протокол, в който се описва състава на комисията, разглежданите от нея въпроси и решението, което тя е взела. Съставя се и присъствен списък. След запознаване с нормативните документи и разглеждане на документите от фирмите, които са заявили квоти, комисията взима решение за разпределение на билките.
 • Съгласно Заповед № РД-88 разпределението на билките се извършва:
  1. съобразно направените заявки, когато общото заявено количество не надвишава определеното за района;
  2. като равни части от определеното за района количество, когато общото заявено количество надвишава определеното за района;
  3. когато определеното по т. 2 количество е по – голямо от заявеното то някои лица, остатакът се разпределя между останалите участници;
  4. всеки от участниците има право да се откаже от своя дял, който се преразпределя между останалите участници;
До разпределение не се допускат лица, които:
       - не са представили необходимите документи и данни посочени по – горе;
       - при подаване на заявката нямат функциониращ билкозаготвителен пункт съгласно изискванията по чл. 29 и чл. 31 от ЗЛР, както и ако посоченият пункт е извън територията на РИОСВ-Варна;
      - са допуснали нарушение на специалния режим на опазване и ползване на лечебните растения през предходната година.  
 • В срок не по- късно от 28 февруари директорът на инспекцията издава заповед за разпределението на билките, получавани от лечебни растения под специален режим на опазване и ползване, въз основа на протокол от заседанието на комисията.
 • Заповедта за разпределението се свежда до знанието на заявителите чрез писмо.
 • Лицата, които не са допуснати до разпределение на билките от лечебни растения, намиращи се под специален режим на опазване и ползване, се уведомяват с писмо за причината, поради която не са допуснати.
 • През настоящата година се извършват контролни проверки на пунктовете на заявителите за изкупените, налични и продадени количества билки от лечебни растения под специален режим на опазване и ползване.
2. Регистрация на книга за изкупените, реализирани и налични количества билки
 • Всяко лице, което е организирало билкозаготвителен пункт и/или склад за билки, до започване на дейността му, е длъжно да уведоми Регионалната инспекция по околната среда и водите – Варна чрез уведомление по образец  получен на административно гише:
          Уведомлението трябва да съдържа следните данни:
 • име, ЕГН, лична карта (№ и дата на издаване), постоянен адрес – за физическо лице, организирало билкозаготвителен пункт и/или склад за билки;
 • наименование, БУЛСТАТ, Дан. № и седалище на фирмата, телефон, факс – за юридически лица;
 • административен адрес на организирания билкозаготвителен пункт и/или склад за билки;
 • име, ЕГН, лична карта (№ и дата на издаване), постоянен адрес на физическото лице,       отговорник на организирания билкозаготвителен пункт и/или склад за билки;
 • справка – декларация за площта на организирания билкозаготвителен пункт и/или склад за билки (обща и застроена площ);
 • справка – декларация за наличието на отделни помещения или тяхната функционална обособеност в организирания билкозаготвителен пункт и/или склад за билки.
          Към уведомлението се прилага:
 • удостоверение за актуална съдебна регистрация, ако лицето е търговец;
 • копие от акта за собственост, от договора за наем или друг документ, от който произтича правото да се ползва обектът, в който е организиран билкозаготвителният пункт и/или складът за билки;
 • копие от документа, с който билкозаготвителят е възложил управлението, организацията и контрола на билкозаготвителния пункт и/или склада за билки на лице, изпълняващо функциите на отговорник;
 • прошнорована и номерирана книга за изкупените, реализираните и налични количества билки за билкозаготвителен пункт и/или склад за билки, разграфена по образец получен на административно гише, с данни за: дата, вида на билката; доставчик; изкупено, реализирано и налично количество от вида билка и съпровождащи документи.
 • На база на подаденото уведомление РИОСВ-Варна утвърждава и регистрира книгата за изкупените, реализираните и налични количества билки в 14-дневен срок от постъпване на документацията, след което с писмо уведомява лицето /организирало пункта/, че книгата му е регистрирана.
 • Лицето организирало билкозаготвителния пункт и/или склад за билки получава утвърдената книга от административно гише, след заплащане на такса за регистрация /10 лв/.
 • При всяка промяна на данните, съдържащи се в уведомлението или приложените към него документи, както и при прекратяване на дейността лицето организирало билкозаготвителен пункт и/или склад за билки, уведомява РИОСВ-Варна в 14-дневен срок от възникване на промените чрез подаване на заявление за промяна в данните и ново уведомление.
 • При организиране на нов билкозаготвителен пункт от същото лице, то подава ново уведомление като процедурата се повтаря по гореописания ред. За регистрация на новата книга се заплащат отново 10 лв.
 • През настоящата година се извършват контролни проверки на билкозаготвителните пунктове за изкупените, реализирани и налични количества билки от лечебни растения.
 • До 31 януари на следващата година билкозаготвителите трябва да представят в РИОСВ обобщена информация /справка/ за изкупените, обработените и реализираните през предходната година билки, както и за складовите наличности. Справката е по образец, който се получава от административно гише
Министерство на околната среда и водите-Регионална инспекция Варна,9000,ул."Ян Палах"№4,052 678848