Защитени територии и биоразнообразие arrow Защитени територии във Добричка област
Списък на защитените територии в област Добрич

Списък на защитените територии в област Добрич

/ Март 2014 г./

Защитена територия (ЗТ)

Община,

селище

Заповед за обявяване

Площ /ха/

Цел на обявяване – да се запазят:

 

І. Резервати (Р) и поддържани резервати (ПР).

 

Р “Калиакра”

Каварна

с. Българево

с. Св. Никола

Зап. № РД-640/05.09.2006 г.

7136.743 дка

Акватория

4000 дка

степна растителност и животински свят, крайбрежни морски екосистеми, гнездови ниши на редки и изчезващи видове птици.

 

ПР “Балтата”

Балчик

с. Кранево

 

Зап. № РД – 96/16.02.2006 г.

План за управление Зап.№РД-1126/29.10.2004 г.

 

2046.865 дка

естественото състояние на лонгозна гора с прилежащата й флора и фауна.

 

ІІ. Защитени местности (ЗМ).

 

ЗМ “Дуранкулашко езеро”

Шабла

с.Дуранкулак

Зап. № РД – 786/ 15.08.2002 г. План за управление Запвед №РД-1225/ 11.12.2002 г.

 

4465.4 дка

Влажна зона, включен в списъка на Рамсарската конвенция, като местообитание на водолюбиви птици с международно значение.

 

ЗМ

 “Шабленско  езеро”

Шабла

гр.Шабла

с. Езерец

с. Крапец

Зап. № 31/24.01.1995 г.  

План за управление Зап №РД-167/26.02.2004 г.

 

 

5107.741 дка

Влажна зона, включен в списъка на Рамсарската конвенция, като местообитание на водолюбиви птици с международно значение.

 

ЗМ “Яйлата”

Каварна

с. Св. Никола

 

 

Зап. № РД-822 23.08.2002 г.

 

453 дка

редки растителни и животински  видове и техните местообитания

ЗМ

Орлова могила

Добричка

с.Долина

 

Зап. № РД–819/ 23.08.2002 г.

 

427 дка

находището на божур и останки от степни гори в Южна Добруджа

 

ЗМ “Росица”

Ген.Тошево

с. Росица

с. Лозница

 

Зап. № РД-847/18.08.2004 г.

 

2131.3 дка

опазване местообитанията на защитени, редки и уязвими растителни и животински видове

 

ЗМ “Лозница”

Ген.Тошево

с. Лозница

 

Зап. № РД-845/18.08.2004 г.

 

4054.1 дка

опазване местообитанията на защитени, редки и уязвими растителни и животински видове

 

ЗМ

“Бежаново”

 

Ген.Тошево

с. Бежаново

 

Зап. № РД-846/18.08.2004 г.

 

1217 дка

опазване местообитанията на защитени, редки и уязвими растителни и животински видове и специфичен ландшафт

 

ЗМ ”Ботаническа градина-Балчик”

 

Общ Балчик

гр. Балчик

 

Зап. № РД-130/27.01.2005г.

 

174,6дка

опазване на територия с характерен ландшафт и местообитания на застрашени, редки и уязвими растителни видове.

ЗМ

“Степите”

 Каварна

с. Българево

с. Св. Никола

 

Зап. №РД514/12.07.2007 г.

 

1090 дка

Уникална степна растителност, животински свят, крайбрежни морски екосистеми

ЗМ

“Блатно кокиче”

Балчик

с. Кранево

 

Зап. №РД-750/16.11.2009 г.

 

1600 дка

Естествено находище на блатно кокиче (бивша буферна зона на ПР “Балтата”)

ЗМ

“Суха река”

.Добричка

 Крушари

Тервел

 

 

Зап. №РД-538/12.07.2007 г.

 

16242.988

дка

Територия със специфичен ландшафт, характерни за района суходолия

ЗМ

“Ароматна матиола”

 

Балчик

 

Зап. №РД-442/21.05.2013 г.

 

199.072

 дка

За опазване на вида и неговото местообитание

 

ІІІ. Природни забележителности (ПЗ).

ПЗ “Александрийска гора”

Общ. Добричка

с.Крушари

 

Зап. № 656/ 13.09.1979 г.

 

710 дка

 

естествена издънкова липова гора

ПЗ

“Арборетум”

Общ.Ген.Тошево

г.Ген.Тошево

Зап. № 581/26.09.1981 г.

38 дка

редките местни и чуждоземни дървесни видове.

В Област Добрич се намират общо 16 защитени територии (ЗТ), както следва:

1 бр. резерват

(Р)

7136.743 дка

Акватория

4000 дка

1 бр. поддържан резерват

(ПР)

2046.865 дка

12 бр. защитени местности

(ЗМ)

33108.101дка

2 бр. природни забележителности

(ПЗ)

748 дка

  ОБЩА ПЛОЩ

 

47039.709

 

 

Министерство на околната среда и водите-Регионална инспекция Варна,9000,ул."Ян Палах"№4,052 678848