Защитени територии и биоразнообразие arrow Защитени територии във Варненска област

Списък на защитени територии във Варненска област

/Март 2014 г./

Защитена територия (ЗТ)

Община

/землище/

Заповед за обявяване

Площ

Цел на обявяване – да се запазят:

 

І. Резервати (Р), поддържани резервати (ПР)

 Р “Камчия”

 Д. Чифлик

Аврен

 

Зап. № РД-226/20.03.2009 г.

 

8497.531

дка

редки и характерни растителни и животински  видове и стабилизиране екосистемата на заливната гора Лонгоза.

 ПР “Вълчи преход”

 Д. Чифлик

с. Голица

Зап. № 371/15.10.1999 г.

 439 дка

типичните смесени буково-дъбови, буково-благунови и благуново-габърови насаждения.

 ПР “Киров дол”

 Д. Чифлик

с. Солник

 

Зап. № 386/15.10.1999 г

 

515 дка

типичната благуново-церово-букова гора.

 ПР “Върбов дол”

 Дългопол

с. Аспарухово

 

Зап. № 385/ 15.10.1999 г.

706 дка

типичните смесени благуново-дъбови насаждения

 ПР “Калфата”

Айтос Бс

Дългопол Вн

с. Поляците

 Зап. № 387/ 15.10.1999 г.

 

469 дка

типичните смесени дъбово-благунови и букови насаждения 

II Природни паркове (ПП)

 

ПП “Златни пясъци”

 

Варна, Балчик
с. Осеново,
с. Кранево

 

Зап.№РД-580/14.08.2001 г.

 

13207

дка

растителни и животински съобщества и характерни земни образувания и пейзажи

 

IІІ. Защитени местности (ЗМ).

ЗМ “Ракитник”

Варна

кв. Галата

 

Зап.№РД-818/23.08.2002 г.

 

22 дка

местообитанията на много рядък и защитен вид - Ракитник.

ЗМ “Петрича”

Белослав

с. Разделна

 

Зап.№РД-809/23.08.2002 г.

 

1269 дка

местообитания на редки грабливи птици и заб. ландшафт.

ЗМ “Славейкова  гора”      

Провадия

с. Славейково

Зап.№РД-810/23.08.2002 г.

735 дка

местообитаниета на редки грабливи птици, дъбова гора.

ЗМ “Ятата”

Белослав

с.Констонтиново

Зап.№РД-811/23.08.2002г

1540 дка

местообитания на редки и застрашени видове птици.

ЗМ “Тулумова пещера”

Дългопол

с. Арковна

Зап.№РД-812/23.08.2002 г.

30 дка

местообитания на защитени видове, специфичен ландшафт

ЗМ“Аладжа манастир”

Варна

кв. Виница

 

Зап.№РД-813/23.08.2002 г.

 

170 дка

редки растителни и животински  видове, забележителен ландшафт.

ЗМ “Снежанска кория”

Провадия

с. Снежина

Зап.№РД-814/23.08.2002 г.

810 дка

вековна дъбова гора – възраст 170 год.

ЗМ “Водениците”

Дългопол

с. Сладка вода

с. Камен дял

 

Зап.№РД-815/23.08.2002 г.

 

450 дка

местообитания на редки и защитени видове птици, забележителен ландшафт.

ЗМ “Орлов камък“

Д. Чифлик

С. Гор. чифлик

 

Зап.№РД-816/23.08.2002 г.

 

4 дка

специфичен ландшафт, водопад, местообитание на грабливи птици.

ЗМ “Побити камъни”

 

Белослав

Аксаково

14 групи

 

Зап.№РД-817/23.08.2002 г.

 

2533 дка

специфичен ландшафт, местообитанията на редки растителни и животински видове.

ЗМ “Лиман”

Аврен

с. Близнаци

Зап.№РД-821/23.08.2002г

52 дка

лимана, водолюбива растителност и местообитания

ЗМ “Преграда”

Дългопол

с. Дебелец

Зап.№РД-823/23.08.2002 г.

35 дка

насажденията от зимен дъб и благун на възраст 140-160г.

 

 

ЗМ “Казашко”

Варна

с.Казашко

с.Тополи

кв. Владиславово

 

Зап. № 49/15.02.1995 г

      2585.5 акв.9926.8

    12512.3

дка

 

естествени местообитания на застрашени видове,

9926.8 дка акватория

ЗМ “Мочурището”

Варна

с.Казашко

с.Тополи

кв. Владиславово

 

Зап.№РД-515/12.07.2007 г.

 

218.33 дка

ограничаване на антропогенното въздействие върху защитена местност "Казашко"

ЗМ ”Голямата канара”

 

Провадия

с.Петров дол

 

Зап. № 213/ 05.04.1979 г.

 

330 дка

карстов каньон, местообитание на грабливи птици (египетски лешояд)

ЗМ “Рояшка скала”

 

Дългопол

с. Рояк

 

Зап.№Д-1219/09.12.2005 г.

 

72 дка

Специфичен ландшафт и местообитания на растителни и животински видове

ЗМ “Голямо и малко було”

 

Ветрино

с. Невша

 

Зап.№РД–231/14.04.2006 г.

 

1975 дка

Характерен ландшафт и местообитания на защитени растителни и животински видове.

ЗМ “Козя река”

Дългопол

с. Аспарухово

 

Зап.№РД–37/30.05.2006 г.

 

1209 дка

Характерен ландшафт и местообитания на защитени растителни и животински видове.

ЗМ “Горска барака”

Долни Чифлик

с. Юнец

 

Зап.№РД–820/23.08.2002г

 

944 дка

Вековна благуново-горуново-буково семенна гора.

ЗМ “Дебелец”

Дългопол

с. Поляците

Зап. № РД-532/12.07.2007 г.

605 дка

Буферна зона на ПР”Върбов дол”

ЗМ “Дъбовете”

Дългопол

с. Поляците

Зап. № РД-513/12.07.2007 г.

595 дка

Буферна зона на ПР “Калфата”

ЗМ “Солник”

Долни чифлик

с. Бърдарево

Зап. № РД-516/12.07.2007 г.

266 дка

Буферна зона на ПР “Киров дол”

ЗМ “Михов дол”

Долни чифлик

с. Горен чифлик

с. Голица

 

Зап. № РД-531/12.07.2007 г.

 

869 дка

Буферна зона на ПР “Вълчи преход”

ЗМ “Лонгоза”

Аврен

Долни чифлик

 

Зап. №РД-523/12.07.2007 г.

 

2300 дка

 

Буферна зона на Р “Камчия”

ЗМ “Цар-Борисов лопен”

Суворово

с. Чернево

 

Зап. № РД-565/16.07.2013 г.

 

74.560 дка

Опазване на раст. вид и неговото местообитание

ЗМ “Трижилкова метличина”

Ветрино

с. Невша

 

Зап. № РД-473/28.05.2013 г.

 

168.712 дка

Опазване на раст. вид и неговото местообитание

ЗМ “Пробития камък-Цар Борисовия лопен”

Провадия

с. Равна

 

Зап. № РД-476/28.03.2013 г.

 

799.779 дка

Опазване на раст. вид и неговото местообитание

ЗМ “Наделенолистно великденче”

 

Девня

 

Зап. № РД-569/17.07.2013 г.

 

225.05 дка

Опазване на раст. вид и неговото местообитание

 

ІV. Природни забележителности (ПЗ).

ПЗ “Горна и долна  капладжа”

 

Белослав

 

Зап. № 37/11.01.1968 г.

 

80

 

характерен обект /пещера/, важен за науката и културата.

ПЗ “Находище на бял оман”

 

Д. Чифлик

с. Детелина

 

Зап. № 853/10.08.1983 г.

 

20 дка

местообитание на рядко срещано лечебно растение, записано в ЧК на РБ.

ПЗ “Находище на урумово лале”

Суворово

с. Чернево

 

Зап. № 689/22.07.1987 г.

 

5 дка

местообитание на много рядък и защитен вид

 

ПЗ “Куза скока”

Дългопол

с. Лопушна

 

Зап. № 1801/26.07.1961 г.

 

1 дка

характерен обект /водопад/, важен за науката и културата.

 

ПЗ “Сини вир”

Дългопол

с. Дебелец

 

Зап. № 37/11.01.1968 г.

 

4 дка

характерен обект /водопад/, важен за науката и културата.

 

ПЗ “Чудните скали”

 

Дългопол

с. Аспарухово

 

Зап. № 1869/17.02.1949 г.

Зап. № 1379/05.08.1960 г.

 

125 дка

специфичният ландшафт, местообитанията на редки растителни и животински видове.

 

 

В Област Варна се намират общо 40 защитени територии (ЗТ), както следва:

1 бр. резерват

(Р)

    8497.531 дка 

4 бр. поддържани резервата

(ПР)

  2129 дка

1 бр. природен парк

(ПП)

  13207 дка

28 бр. защитени местности

(ЗМ) 

30813.731 дка

6 бр. природни забележителности

(ПЗ)

235 дка

ОБЩА ПЛОЩ на Защитени територии

 

54882.262 дка

 

Министерство на околната среда и водите-Регионална инспекция Варна,9000,ул."Ян Палах"№4,052 678848