Защитени територии и биоразнообразие arrow Натура
На основание чл

На основание чл. 31, ал. 12, т. 1, във връзка с ал. 11  от Закона за биологичното разнообразие чл.28, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр.73/2007г.),

2018 година

РЕШЕНИЕ №  ВА 1/ДОС/2018 г.  

Дата на публикуване: 29.01.2018 г.

 

2017 година

РЕШЕНИЕ №  ВА 2/ДОС/2017 г.  

Дата на публикуване: 15.05.2017 г.

 

РЕШЕНИЕ №  ВА 1/ДОС/2017 г.  

Дата на публикуване: 12.05.2017 г.

 

2016 година

РЕШЕНИЕ №  ВА 3/ДОС/2016 г.  

Дата на публикуване: 25.05.2016 г.

 

РЕШЕНИЕ №  ВА 2/ДОС/2016 г.  

Дата на публикуване: 13.05.2016 г.

 

РЕШЕНИЕ №  ВА 1/ДОС/2016 г.  

Дата на публикуване: 10.05.2016 г.

2013 година

РЕШЕНИЕ №  ВА 1/П/ДОС/2013 г.  

Дата на постановяване: 05.06.2013 г.

РИОСВ-Варна

РИОСВ-Варна  съобщава за издадено на 10 септември 2009 РЕШЕНИЕ № ВН 12 - Дос /2009 г на Директора на РИОСВ-Варна за съгласуване на ПУП за поземлен имот  24102.34.453, земеделска територия с начин на трайно ползване – нива, с площ 10.869 дка, землище на с. Дуранкулак, община Шабла, област Добрич, с цел преотреждане за “жилищно строителство”, с възложител: “Анцио” ООД, попадащ в защитена зона “Дуранкулашко езеро”, код BG0002050.

РИОСВ-Варна  съобщава за издадено на 10 септември 2009 РЕШЕНИЕ № ВН 13 - Д ос /2009 г на Директора на РИОСВ-Варна за съгласуване на ПУП за поземлен имот  24102.34.450, земеделска територия с начин на трайно ползване – нива, с площ 10.060 дка, землище на с. Дуранкулак, община Шабла, област Добрич, с цел преотреждане за “жилищно строителство”, с възложител: “Анцио 2007” ООД, попадащ в защитена зона “Дуранкулашко езеро”, код BG0002050.

РИОСВ-Варна  съобщава за издадено на 02 септември 2009 РЕШЕНИЕ № ВН 10 - Дос /2009 г на Директора на РИОСВ-Варна за съгласуване на ПУП за поземлен имот  061130, земеделска територия с начин на трайно ползване – нива, четвърта категория, с площ 24,806 дка, местност “Дана боан”, землище на с. Климентово, община Аксаково, област Варна, с цел преотреждане за “жилищни сгради”, с възложител: “Мериленд порт” ООД, попадащ в защитена зона “Батова”, код BG0002082.

РИОСВ-Варна  съобщава за издадено на 02 септември 2009 РЕШЕНИЕ № ВН 11 - Д ос /2009 г на Директора на РИОСВ-Варна за съгласуване на ПУП за поземлен имот  067030, земеделска територия с начин на трайно ползване – нива, четвърта категория, с площ 7,111 дка, местност “Дана боан”, землище на с. Климентово, община Аксаково, област Варна, с цел преотреждане за “жилищно строителство”, с възложител: “Мериленд порт” ООД, попадащ в защитена зона “Батова”, код BG0002082.

 

Министерство на околната среда и водите-Регионална инспекция Варна,9000,ул."Ян Палах"№4,052 678848