Защитени територии и биоразнообразие arrow Натура
На основание чл

На основание чл.11, ал.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр.73/2007г.),
РИОСВ-Варна  съобщава за издадено на 21 април 2009 РЕШЕНИЕ № ВН 52 - ос /2009 г на Директора на РИОСВ-Варна за прекратяване на процедура по оценка за съвместимост на етап – уведомяване на компетентния орган от страна на възложителя на подробен устройствен план за поземлен имот № 187005, местност „Сакар тепе”, землище на с. Генерал Кантарджиево, община Аксаково, земеделска територия с начин на трайно ползване – изоставена нива, шеста категория, площ 14,000 дка, с цел преотреждане за “жилищно строителство, с възложител: „СЕЛЕНА -в” еоод, попадащ в защитена зона “Батова”, код BG0002082.

Министерство на околната среда и водите-Регионална инспекция Варна,9000,ул."Ян Палах"№4,052 678848