На основание чл. 61, ал. 3,  чл. 30, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с нормативни документи от законодателството по околна среда, във връзка с чл. 5, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, и във връзка с чл. 2, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони 

РИОСВ-Варна съобщава за:

 

2017 година

Напомнително писмо с изх. №26-00-2417/15/05.10.2017 г. до г-жа Деница Пламенова Цветанова, управител на: „Дея Агро“ ЕООД, кв. „Надежда“ вх. 2, ет. 1, ап. 25, гр. Аксаково, относно уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „оранжериен комплекс с капково напояване и сондажен кладенец за добив на подземни води“, в  ПИ №034008, площ 16,502 дка, землище на село Изгрев, община Суворово. Съобщението заедно с писмото са поставени за обществен достъп на информационното табло и на интернет страницата на РИОСВ-Варна на 16.11.2017 г. за период от 14 дни.

          В случай, че не се явите лично в сградата на РИОСВ-Варна до изтичане на 14-дневния срок от датата на публикуване на съобщението за получаване на писмото, Ви уведомяваме, че  ще считаме писмото за получено. /публикувано на 16.11.2017 г./

Напомнително писмо с изх. №3019/2/03.10.2017 г. до г-н Илиан Петров Христов, ж.к. “Младост” бл. 129, вх. 8, ап. 192, град Варна за инвестиционно предложение (ИП) за „жилищно строителство”, в ПИ 025030, площ 4,000 дка, начин на трайно ползване: нива, землище на село Добри дол, община Аврен. Съобщението заедно с писмото са поставени за обществен достъп на информационното табло и на интернет страницата на РИОСВ-Варна на 06.11.2017 г. за период от 14 дни.

          В случай, че не се явите лично в сградата на РИОСВ-Варна до изтичане на 14-дневния срок от датата на публикуване на съобщението за получаване на писмото, Ви уведомяваме, че  ще считаме писмото за получено. /публикувано на 06.11.2017 г./

Напомнително писмо с изх. №4992/3/05.10.2017 г. до до г-жа галя вълкова христова и г-н венцислав георгиев хотинов, ул. “Мадара” № 8, гр. варна за уведомление за изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за „изграждане на паркинг за автомобили, складове за промишлени стоки и офис сграда със шоурум”,№72709.42.31 с начин на трайно ползване „нива” и трайно предназначение  на територията - земеделска, с площ 15.903 дка, находящ се в землището на село Тополи, общ. Варна. Съобщението заедно с писмото са поставени за обществен достъп на информационното табло и на интернет страницата на РИОСВ-Варна на 06.11.2017 г. за период от 14 дни.

          В случай, че не се явите лично в сградата на РИОСВ-Варна до изтичане на 14-дневния срок от датата на публикуване на съобщението за получаване на писмото, Ви уведомяваме, че  ще считаме писмото за получено. /публикувано на 06.11.2017 г./

Напомнително писмо с изх. №26-00-6696/7/09.08.2017 г. до г-н емил борисов минчев, лице за контакти на: „КЛМ - ЕКО“ЕООД, ул. “13-ТА № 9, спирка Марек, район Приморски, град Варна за инвестиционно предложение (ИП) за „обособяване на площадка за съхраняване и третиране на отпадъци”, в поземлен имот № 20482.505.525, с площ 10,054 дка, начин на трайно ползване – за друг вид производствен, складов обект,  трайно предназначение на територията – урбанизирана, землище на град Девня, община Девня. Съобщението заедно с писмото са поставени за обществен достъп на информационното табло и на интернет страницата на РИОСВ-Варна на 05.10.2017 г. за период от 14 дни.

          В случай, че не се явите лично в сградата на РИОСВ-Варна до изтичане на 14-дневния срок от датата на публикуване на съобщението за получаване на писмото, Ви уведомяваме, че  ще считаме писмото за получено. /публикувано на 05.10.2017 г./

 

Напомнително писмо с изх. №2337/14/14.08.2017 г. до г-жа Хриска Петрова Недева, управител на: „Земеделски Консорциум Напредък“ ЕООД, ул. „Кракра“ № 47, град Варна, относно инвестиционно предложение за  оранжериен комплекс с капково напояване и сондажен кладенец за добив на подземни води“, в  ПИ №031022, площ 10,002 дка, землище на село Изгрев, община Суворово. Съобщението заедно с писмото са поставени за обществен достъп на информационното табло на РИОСВ-Варна на 05.10.2017 г. за период от 14 дни.

          В случай, че не се явите лично в сградата на РИОСВ-Варна до изтичане на 14-дневния срок от датата на публикуване на съобщението за получаване на писмото, Ви уведомяваме, че  ще считаме писмото за получено. /публикувано на 05.10.2017 г./

 

Напомнително писмо с изх. 26-00-2868/3/19.07.2017 до г-н Валентин Железчев Кръстев, управител нa: „Евро България 2016” ЕООД,  със седалище и адрес на управление: гр. Средец, общ. Средец, обл. Бургас, относно инвестиционно предложение за „Изграждане на временна постройка, която ще се използва за заведение за хранене и развлечение“, плаж „Батовски“, КК „Албена“  - публикуванo на 15.09.2017 г.

 

Заповед № 188/11.09.2017 г. на директора на РИОСВ - Варна  за прилагане на преустановителна принудителна административна мярка за спиране на всички дейности, свързани със започнало изграждане на строеж в границите на имот с идентификатор 07257.29.111 в землището на с. Българево, общ. Каварна, обл. Добрич, собственост на Николина Иванова Пожарлиева и Мирослава Мирославова Дачева - публикувана на 14.09.2017 г.

 

Напомнително писмо с изх. 26-00-2417/14/19.07.2017 до г-жа Деница Пламенова Цветанова, управител на: „Дея Агро“ ЕООД, кв. „Надежда“ вх. 2, ет. 1, ап. 25, гр. Аксаково, относно уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „оранжериен комплекс с капково напояване и сондажен кладенец за добив на подземни води“, в  ПИ №034008, площ 16,502 дка, землище на село Изгрев, община Суворово

 

Напомнително писмо с изх. 26-00-2409/6/30.06.2017 г. до г-н георги шипанов, управител на: „грийн хилс вайнъри“ еоод, ул. „ал. малинов“ № 7, гр. варна, относно инвестиционно предложение за„изграждане на водоизточник /сондаж/ в ПИ № 62788.9.25, с площ -9,403 кв.м, урбанизирана територия с начин на трайно ползване-за вилна сграда, местност „Голямата могила“, находящ се в землището на с. Рогачево, общ. Балчик, с възложител „Грийн Хилс Вайнъри“ ЕООД

 

Напомнително писмо с изх. №2798/3/03.07.2017 г. до г-жа милена михайлова и г-н росен михайлов, ул. д-р головина“ № 13, гр. варна, относно инвестиционно предложение /ИП/ за изработване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/-План за застрояване /ПЗ/ в ПИ№ 39459.19.13, с площ 800 кв.м местност „Край село“, земеделска земя, с начин на трайно ползване-нива, находящ се в землището на с. Кранево, общ. Балчик, с цел отреждането му за „Пп1-предимно производствена зона с преобладаващи складови функции“-склад за мебели, с възложители: Милена Христова Михайлова и Росен Христов Михайлов

 

Заповед № 127/03.07.2017 г. на РИОСВ - Варна за прилагане на принудителна административна мярка за временно спиране на бензиноколонки за зареждане на МПС с бензини на бензиностанция, находяща се в гр. Варна, ул. "Тролейна" 48 и експлоатирана от "Фаена" ЕООД, гр. София с управител Венцислав Петров Янакиев - публикувана на 18.07.2017 г.

 

Напомнително писмо с изх. 26-00-2418/12/; 2337/12/; 2338/10/; 2417/13/ 31.01.2017 г. до г- жа Силвия Димитрова, лице за контакти на: „Грийн Агро Трейд“ЕООД, ул. „Найден Райков“ № 2В, ЕТ. 3, АП. 17, град Варна и г-жа Хриска Петрова Недева ул. „Кракра“ №47, град Варна, относно инвестиционно предложение за  „оранжериен комплекс за растителна продукция и сгради за съхранението им, с прилежащи битово-административни сгради, резервоари за водоснабдяване и хидромелеоративни съоръжения“, в землището на село Изгрев, община Суворово в имот 32528.41.4, землище на село Изгрев, община Суворово

 

Напомнително писмо с изх. 26-00-3466/3/27.12.2016 г. до г- жа Донка Димитрова Дойчева, управител нa: „Марит-Трейдинг” ЕООД, с. Добрина 9216, Община Провадия, относно инвестиционно предложение за „преустройство на производствено хале за съхранение и продажба на дърва и въглища”, в поземлен имот №20482.309.6, с обща площ 13,652 дка, /съгласно Договор за наем ИП ще се реализира на площ от 4,000 дка/, трайно предназнчение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване – за друг вид производствен, складов обект, кв. „Химик“, местност „Отсреща“, в землището на гр. Девня, общ. Девня

 

Напомнително писмо с изх. 26-00-2868/2/10.02.2017 г. до г- жа Росица Андреева, пълномощник нa: „Евро България 2016” ЕООД, гр. София, обл. София, относно инвестиционно предложение за „Изграждане на временна постройка, която ще се използва за заведение за хранене и развлечение“, плаж „Батовски“, КК „Албена“

 

 

 

Съобщенията заедно с писмaтa са поставени за обществен достъп на информационното табло на РИОСВ-Варна за период от 14 дни. Достъпът е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Министерство на околната среда и водите-Регионална инспекция Варна,9000,ул."Ян Палах"№4,052 678848