На основание чл. 61, ал. 3,  чл. 30, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с нормативни документи от законодателството по околна среда, във връзка с чл. 5, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, и във връзка с чл. 2, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони 

РИОСВ-Варна съобщава за:

 

2018 година

Напомнително писмо с изх. 4196/10/14.12.2017 г. до г-н Тодор Кръстев Тодоров, с адрес за кореспонденция: ж.к. „Владислав Варненчик”, бл. 17, вх. 3, ет. 3, ап. 37, град Варна, инициирал за инвестиционно предложение (ИП): “Изграждане на четири броя нови водовземни съоръжения за добив на подземни води”, в поземлени имоти с идентификатори 21988.41.105, 21988.41.106, 21988.41.107 и 21988.41.108 (получени след проект по делба на поземлен имот с идентификатор 21988.44.101), с обща площ около 5.844 дка, начин на трайно ползване – жил. територия, местност „Среден път”, по плана на село Долище, община Аксаково, област Варна, с възложител Тодор Кръстев Тодоров, град Варна.

Съобщението заедно с писмото са поставени за обществен достъп на информационното табло и на интернет страницата на РИОСВ-Варна на 12.01.2018 г. за период от 14 дни.

В случай, че не се явите лично в сградата на РИОСВ-Варна до изтичане на 14-дневния срок от датата на публикуване на съобщението за получаване на писмото, Ви уведомявам, че  ще считаме писмото за получено /публикувано на 12.01.2018 г./

Напомнително писмо с  изх. №3019/3/27.11.2017 г. до г-н Илиан Петров Христов, ж.к. “Младост” бл. 129, вх. 8, ап. 192, град Варна за инвестиционно предложение (ИП) за „жилищно строителство”, в ПИ 025030, площ 4,000 дка, начин на трайно ползване: нива, землище на село Добри дол, община Аврен,  с възложител: Илиан Петров Христов.

          Съобщението заедно с писмото са поставени за обществен достъп на информационното табло и на интернет страницата на РИОСВ-Варна на 06.01.2018 г. за период от 14 дни.

          В случай, че не се явите лично в сградата на РИОСВ-Варна до изтичане на 14-дневния срок от датата на публикуване на съобщението за получаване на писмото, Ви уведомявам, че  ще считаме писмото за получено /публикувано на 08.01.2018 г./

 

2017 година

Напомнително писмо с  изх. № 26-00-3391/4/07.12.2017 г. до г-н Димитър Бончев Савов, г-н Христо Теодоров Илиев, управители на „АТЛАНД ИНВЕСТМЪНТС” ЕООД, с адрес за кореспонденция: бул. „Цариградско шосе”, № 47а, ет. 3, град София, иницииралаи за проект за Подробен устройствен план – План за регулация застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 10135.3511.142, 10135.3511.153, 10135.3511.171, 10135.3511.172, 10135.3511.173, 10135.3511.174, 10135.3511.566 по плана на ЖК Възраждане- I м.р., град Варна в обхвата на територията, заключена между о.т. 106, 105, 103, 102, 100, 325, 326, 328 и северно от регулацията на бул. „Цар Освободител”, с възложител „Атланд инвестмънтс” ЕООД, град София.

Съобщението заедно с писмото са поставени за обществен достъп на информационното табло и на интернет страницата на РИОСВ-Варна на 14.12.2017 г. за период от 14 дни.

В случай, че не се явите лично в сградата на РИОСВ-Варна до изтичане на 14-дневния срок от датата на публикуване на съобщението за получаване на писмото, Ви уведомявам, че  ще считаме писмото за получено /публикувано на 14.12.2017 г./

Напомнително писмо с  изх. № 26-00-7541/3/08.11.2017 г. до г-н Георги Цветанов Стоянов, с адрес за кореспонденция: ул. „Боряна“ № 4, вход „А“, ет. 1, ап. 1, град Добрич, инициирала за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за Промяна предназначението на горска територия, с цел отреждането й за Ов-вилно застояване, в поземлен имот (ПИ) № 02508.90.376 (номер по предходен план: 90.376), с площ 0.500 дка, начин на трайно ползване – друг вид дървопроизводителна гора, местнот „Овчароски  плаж”, в землището на град Балчик, община Балчик, област Добрич, собственост на Георги Цветанов Стоянов, град Добрич.

Съобщението заедно с писмото са поставени за обществен достъп на информационното табло и на интернет страницата на РИОСВ-Варна на 13.12.2017 г. за период от 14 дни.

В случай, че не се явите лично в сградата на РИОСВ-Варна до изтичане на 14-дневния срок от датата на публикуване на съобщението за получаване на писмото, Ви уведомявам, че  ще считаме писмото за получено /публикувано на 13.12.2017 г./

Напомнително писмо с  изх. № 26-00-2973/2/08.11.2017 г. до г-н Иван Йорданов Начев, управител на „ПИТО-КАР” ЕООД, с адрес за кореспонденция: м-ст „Франга дере” № 213, район „Приморски“, град Варна, инициирала за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за промяна статута на земя с цел изграждане на площадка за търговска и складова дейност на излезли от употреба моторни превозни средства (автоморга), в поземлен имот (ПИ) № 031045, площ 4.000 дка, начин на трайно ползване – нива и ПИ № 031046, площ 4.300 дка, начин на трайно ползване – нива, в землището на село Каменар, община Варна, с възложител „ПИТО – КАР” ЕООД, град Варна.

Съобщението заедно с писмото са поставени за обществен достъп на информационното табло и на интернет страницата на РИОСВ-Варна на 13.12.2017 г. за период от 14 дни.

В случай, че не се явите лично в сградата на РИОСВ-Варна до изтичане на 14-дневния срок от датата на публикуване на съобщението за получаване на писмото, Ви уведомявам, че  ще считаме писмото за получено /публикувано на 13.12.2017 г./.

Напомнително писмо с изх. № 26-00-7638/5/02.11.2017 г. до г-н Добромир Добрев, управител на: „ВАНХИЛ“ЕООД, бул. „Съединение“ №134, офис 1, град Девня, за инвестиционно предложение (ИП) за „изграждане на инсталация за напояване на трайни насаждения от етерично маслени и медицински култури“ в поземлен имот № 35208.85.18, площ 19, 000 дка, № 35208.87.11, площ 18,714 дка, землище на село Казашка река, община Аврен, възложител: „Ванхил“ЕООД. Съобщението заедно с писмото са поставени за обществен достъп на информационното табло и на интернет страницата на РИОСВ-Варна на 11.12.2017 г. за период от 14 дни.

          В случай, че не се явите лично в сградата на РИОСВ-Варна до изтичане на 14-дневния срок от датата на публикуване на съобщението за получаване на писмото, Ви уведомявам, че  ще считаме писмото за получено /публикувано на 11.12.2017 г./

Напомнително писмо с изх. № 26-00-6696/8/02.11.2017 г. до г-н Eмил Борисов минчев, управител и лице за контакти на:„КЛМ - ЕКО“ЕООД, ул. “13-ТА” № 9, спирка Марек, район Приморски, град Варна, за инвестиционно предложение (ИП) за „обособяване на площадка за съхраняване и третиране на отпадъци”, в поземлен имот № 20482.505.525, с площ 10,054 дка, начин на трайно ползване – за друг вид производствен, складов обект,  трайно предназначение на територията – урбанизирана, землище на град Девня, община Девня, с възложител: „КЛМ - ЕКО“ЕООД. Съобщението заедно с писмото са поставени за обществен достъп на информационното табло и на интернет страницата на РИОСВ-Варна на 11.12.2017 г. за период от 14 дни.

          В случай, че не се явите лично в сградата на РИОСВ-Варна до изтичане на 14-дневния срок от датата на публикуване на съобщението за получаване на писмото, Ви уведомявам, че  ще считаме писмото за получено /публикувано на 11.12.2017 г./

Напомнително писмо с изх. № 2880/6/03.11.2017 г. до г-н Михаил Михайлов, Земеделски производител, ул. „суха река“ № 5, гр. Добрич, за инвестиционно предложение (ИП) за „засаждане на малини и поливане от река Батовска“ в поземлени имоти №№53120.49.13 с площ 9,000 дка, 53120.49.14 с площ 9,000 дка, 53120.47.4 с площ 3,072 дка, 53120.49.10 с площ 16,929 дка, всички с начин на трайно ползване – ниви, трайно предназначение на територията – земеделска, в землището на село Оброчище, община Балчик, с възложител: ЗП Михаил Михайлов. Съобщението заедно с писмото са поставени за обществен достъп на информационното табло и на интернет страницата на РИОСВ-Варна на 11.12.2017 г. за период от 14 дни.

          В случай, че не се явите лично в сградата на РИОСВ-Варна до изтичане на 14-дневния срок от датата на публикуване на съобщението за получаване на писмото, Ви уведомявам, че  ще считаме писмото за получено /публикувано на 11.12.2017 г./

Напомнително писмо с изх. № 26-00-1913/4/06.11.2017 г. до г-жа Елена Петрова Стоянова, управител на „КАМА КО” ЕООД, с адрес за кореспонденция: ул. “Васил Кънчев” № 8, ет. 1, ап. 1, Район „Приморски“, град Варна, инициирала за инвестиционно предложение (ИП): “Ферма за отглеждане на риба в Черно море на една миля източно от град Шабла срещу село Крепец, общ. Шабла, с координати 430 37´ 38´´ N и 280 36´ 00´´ E, с възложител “Кама Ко” ЕООД, гр. Варна. Съобщението заедно с писмото са поставени за обществен достъп на информационното табло и на интернет страницата на РИОСВ-Варна на 01.12.2017 г. за период от 14 дни.

          В случай, че не се явите лично в сградата на РИОСВ-Варна до изтичане на 14-дневния срок от датата на публикуване на съобщението за получаване на писмото, Ви уведомяваме, че  ще считаме писмото за получено. /публикувано на 01.12.2017 г./

Напомнително писмо с изх. №3592/6/06.11.2017 г. до г-н Стоян Никифоров Слатински, с адрес за кореспонденция: ул. "Доктор Басанович", бл. 6, ет. 1, офис 2, град Варна, инициирал за инвестиционно предложение (ИП): "Изграждане на агроаптека и склад", в поземлен имот с идентификатор 20482.110.57, с площ 4.223 дка, трайно предназначение на територията - земеделска, начин на трайно ползване - нива, местност "Хавърлъка", в град Девня, община Девня, област Варна с възложител Стоян Никифоров Слатински, град Варна. Съобщението заедно с писмото са поставени за обществен достъп на информационното табло и на интернет страницата на РИОСВ-Варна на 30.11.2017 г. за период от 14 дни.

          В случай, че не се явите лично в сградата на РИОСВ-Варна до изтичане на 14-дневния срок от датата на публикуване на съобщението за получаване на писмото, Ви уведомяваме, че  ще считаме писмото за получено. /публикувано на 30.11.2017 г./

Напомнително писмо с изх. №26-00-2417/15/05.10.2017 г. до г-жа Деница Пламенова Цветанова, управител на: „Дея Агро“ ЕООД, кв. „Надежда“ вх. 2, ет. 1, ап. 25, гр. Аксаково, относно уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „оранжериен комплекс с капково напояване и сондажен кладенец за добив на подземни води“, в  ПИ №034008, площ 16,502 дка, землище на село Изгрев, община Суворово. Съобщението заедно с писмото са поставени за обществен достъп на информационното табло и на интернет страницата на РИОСВ-Варна на 16.11.2017 г. за период от 14 дни.

          В случай, че не се явите лично в сградата на РИОСВ-Варна до изтичане на 14-дневния срок от датата на публикуване на съобщението за получаване на писмото, Ви уведомяваме, че  ще считаме писмото за получено. /публикувано на 16.11.2017 г./

Напомнително писмо с изх. №3019/2/03.10.2017 г. до г-н Илиан Петров Христов, ж.к. “Младост” бл. 129, вх. 8, ап. 192, град Варна за инвестиционно предложение (ИП) за „жилищно строителство”, в ПИ 025030, площ 4,000 дка, начин на трайно ползване: нива, землище на село Добри дол, община Аврен. Съобщението заедно с писмото са поставени за обществен достъп на информационното табло и на интернет страницата на РИОСВ-Варна на 06.11.2017 г. за период от 14 дни.

          В случай, че не се явите лично в сградата на РИОСВ-Варна до изтичане на 14-дневния срок от датата на публикуване на съобщението за получаване на писмото, Ви уведомяваме, че  ще считаме писмото за получено. /публикувано на 06.11.2017 г./

Напомнително писмо с изх. №4992/3/05.10.2017 г. до до г-жа галя вълкова христова и г-н венцислав георгиев хотинов, ул. “Мадара” № 8, гр. варна за уведомление за изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за „изграждане на паркинг за автомобили, складове за промишлени стоки и офис сграда със шоурум”,№72709.42.31 с начин на трайно ползване „нива” и трайно предназначение  на територията - земеделска, с площ 15.903 дка, находящ се в землището на село Тополи, общ. Варна. Съобщението заедно с писмото са поставени за обществен достъп на информационното табло и на интернет страницата на РИОСВ-Варна на 06.11.2017 г. за период от 14 дни.

          В случай, че не се явите лично в сградата на РИОСВ-Варна до изтичане на 14-дневния срок от датата на публикуване на съобщението за получаване на писмото, Ви уведомяваме, че  ще считаме писмото за получено. /публикувано на 06.11.2017 г./

Напомнително писмо с изх. №26-00-6696/7/09.08.2017 г. до г-н емил борисов минчев, лице за контакти на: „КЛМ - ЕКО“ЕООД, ул. “13-ТА № 9, спирка Марек, район Приморски, град Варна за инвестиционно предложение (ИП) за „обособяване на площадка за съхраняване и третиране на отпадъци”, в поземлен имот № 20482.505.525, с площ 10,054 дка, начин на трайно ползване – за друг вид производствен, складов обект,  трайно предназначение на територията – урбанизирана, землище на град Девня, община Девня. Съобщението заедно с писмото са поставени за обществен достъп на информационното табло и на интернет страницата на РИОСВ-Варна на 05.10.2017 г. за период от 14 дни.

          В случай, че не се явите лично в сградата на РИОСВ-Варна до изтичане на 14-дневния срок от датата на публикуване на съобщението за получаване на писмото, Ви уведомяваме, че  ще считаме писмото за получено. /публикувано на 05.10.2017 г./

 

Напомнително писмо с изх. №2337/14/14.08.2017 г. до г-жа Хриска Петрова Недева, управител на: „Земеделски Консорциум Напредък“ ЕООД, ул. „Кракра“ № 47, град Варна, относно инвестиционно предложение за  оранжериен комплекс с капково напояване и сондажен кладенец за добив на подземни води“, в  ПИ №031022, площ 10,002 дка, землище на село Изгрев, община Суворово. Съобщението заедно с писмото са поставени за обществен достъп на информационното табло на РИОСВ-Варна на 05.10.2017 г. за период от 14 дни.

          В случай, че не се явите лично в сградата на РИОСВ-Варна до изтичане на 14-дневния срок от датата на публикуване на съобщението за получаване на писмото, Ви уведомяваме, че  ще считаме писмото за получено. /публикувано на 05.10.2017 г./

 

Напомнително писмо с изх. 26-00-2868/3/19.07.2017 до г-н Валентин Железчев Кръстев, управител нa: „Евро България 2016” ЕООД,  със седалище и адрес на управление: гр. Средец, общ. Средец, обл. Бургас, относно инвестиционно предложение за „Изграждане на временна постройка, която ще се използва за заведение за хранене и развлечение“, плаж „Батовски“, КК „Албена“  - публикуванo на 15.09.2017 г.

 

Заповед № 188/11.09.2017 г. на директора на РИОСВ - Варна  за прилагане на преустановителна принудителна административна мярка за спиране на всички дейности, свързани със започнало изграждане на строеж в границите на имот с идентификатор 07257.29.111 в землището на с. Българево, общ. Каварна, обл. Добрич, собственост на Николина Иванова Пожарлиева и Мирослава Мирославова Дачева - публикувана на 14.09.2017 г.

 

Напомнително писмо с изх. 26-00-2417/14/19.07.2017 до г-жа Деница Пламенова Цветанова, управител на: „Дея Агро“ ЕООД, кв. „Надежда“ вх. 2, ет. 1, ап. 25, гр. Аксаково, относно уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „оранжериен комплекс с капково напояване и сондажен кладенец за добив на подземни води“, в  ПИ №034008, площ 16,502 дка, землище на село Изгрев, община Суворово

 

Напомнително писмо с изх. 26-00-2409/6/30.06.2017 г. до г-н георги шипанов, управител на: „грийн хилс вайнъри“ еоод, ул. „ал. малинов“ № 7, гр. варна, относно инвестиционно предложение за„изграждане на водоизточник /сондаж/ в ПИ № 62788.9.25, с площ -9,403 кв.м, урбанизирана територия с начин на трайно ползване-за вилна сграда, местност „Голямата могила“, находящ се в землището на с. Рогачево, общ. Балчик, с възложител „Грийн Хилс Вайнъри“ ЕООД

 

Напомнително писмо с изх. №2798/3/03.07.2017 г. до г-жа милена михайлова и г-н росен михайлов, ул. д-р головина“ № 13, гр. варна, относно инвестиционно предложение /ИП/ за изработване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/-План за застрояване /ПЗ/ в ПИ№ 39459.19.13, с площ 800 кв.м местност „Край село“, земеделска земя, с начин на трайно ползване-нива, находящ се в землището на с. Кранево, общ. Балчик, с цел отреждането му за „Пп1-предимно производствена зона с преобладаващи складови функции“-склад за мебели, с възложители: Милена Христова Михайлова и Росен Христов Михайлов

 

Заповед № 127/03.07.2017 г. на РИОСВ - Варна за прилагане на принудителна административна мярка за временно спиране на бензиноколонки за зареждане на МПС с бензини на бензиностанция, находяща се в гр. Варна, ул. "Тролейна" 48 и експлоатирана от "Фаена" ЕООД, гр. София с управител Венцислав Петров Янакиев - публикувана на 18.07.2017 г.

 

Напомнително писмо с изх. 26-00-2418/12/; 2337/12/; 2338/10/; 2417/13/ 31.01.2017 г. до г- жа Силвия Димитрова, лице за контакти на: „Грийн Агро Трейд“ЕООД, ул. „Найден Райков“ № 2В, ЕТ. 3, АП. 17, град Варна и г-жа Хриска Петрова Недева ул. „Кракра“ №47, град Варна, относно инвестиционно предложение за  „оранжериен комплекс за растителна продукция и сгради за съхранението им, с прилежащи битово-административни сгради, резервоари за водоснабдяване и хидромелеоративни съоръжения“, в землището на село Изгрев, община Суворово в имот 32528.41.4, землище на село Изгрев, община Суворово

 

Напомнително писмо с изх. 26-00-3466/3/27.12.2016 г. до г- жа Донка Димитрова Дойчева, управител нa: „Марит-Трейдинг” ЕООД, с. Добрина 9216, Община Провадия, относно инвестиционно предложение за „преустройство на производствено хале за съхранение и продажба на дърва и въглища”, в поземлен имот №20482.309.6, с обща площ 13,652 дка, /съгласно Договор за наем ИП ще се реализира на площ от 4,000 дка/, трайно предназнчение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване – за друг вид производствен, складов обект, кв. „Химик“, местност „Отсреща“, в землището на гр. Девня, общ. Девня

 

Напомнително писмо с изх. 26-00-2868/2/10.02.2017 г. до г- жа Росица Андреева, пълномощник нa: „Евро България 2016” ЕООД, гр. София, обл. София, относно инвестиционно предложение за „Изграждане на временна постройка, която ще се използва за заведение за хранене и развлечение“, плаж „Батовски“, КК „Албена“

 

 

 

Съобщенията заедно с писмaтa са поставени за обществен достъп на информационното табло на РИОСВ-Варна за период от 14 дни. Достъпът е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Министерство на околната среда и водите-Регионална инспекция Варна,9000,ул."Ян Палах"№4,052 678848