Съобщения за Информация по приложение 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционни предложения

ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ / СЪОБЩЕНИЯ ЗА Информация по Приложение 2 на Наредбата по ОВОС – 2018

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/26567    до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): свързано с изграждане на въздушно кабелно електрозахранване (ВКЕЗ) 0,4 kV от МТП № 870 (3 клона с 88 бр. стълбове, 12 бр. СТС и 2 броя кабелни линии), по плана на СО „Ментешето“, район Вл. Варненчик, гр. Варна, с възложител:  „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ - СЕВЕР” АД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 19.06.2018 г.  /публикувано на 18.06.2018 г./

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/25650 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): „Увеличаване местата за животни, реконструкция и модернизация на съществуваща пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) и на торово стопанство”, с възложител: „МАНЕКС СЪН“ АД, село Слънчево. Изграждането на новите две сгради и разместването на животните в съществуващите сгради, предназначени за увеличаване с 30 % на стопанството, ще се реализира в поземлен имот (ПИ) с номер 000173 (образуван от имот с номер 000159), с площ: 201 077 кв. м, начин на трайно ползване (НТП) – животновъдна ферма, местност „Ески кьой“, в землището на село Слънчево, община Аксаково. Реконструкцията и модернизацията на ПСОВ ще се осъществи в ПИ с номер 000173 и в част от ПИ с номер 020032, площ: 18 950 кв. м, НТП „нива“, м – т „Ески кьой“, в землището на с. Слънчево, общ. Аксаково. Преустройството на една от съществуващите лагуни за съхранение на течна тор ще се извърши в ПИ с номер 000156 м-т „Ески кьой“, в землището на с. Слънчево, общ. Аксаково. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 19.06.2018 г.  /публикувано на 18.06.2018 г./

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/26565 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): “Изграждане на 5 (пет) бр. еднофамилни къщи“ в поземлен имот с идентификатор 10135.2517.4626 (номер по предходен план: 5174626), урбанизирана територия, с начин на трайно ползване „За друг вид застрояване“, с площ 3 762 кв.м, местност „Манастирски рид“, кв. „Виница“, район Приморски, гр. Варна, с възложител: А. Л. Македонски, град Пловдив. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 19.06.2018 г.  /публикувано на 18.06.2018 г./

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/26463 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на център за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства”, разположен в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 72624.464.26, с площ: 1 600 кв. м, ТПТ „Урбанизирана“, НТП „За складова база“, находящ се в град Добрич, община Добрич, област Добрич, с възложител: „МЕТАЛИУМ АУТО ГРУП“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 15.06.2018 г.  /публикувано на 14.06.2018 г./

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/26539 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на площадка за извършване на дейности по събиране и временно съхраняване до предаване за последващо оползотворяване на отпадъци (отпадъци от черни и цветни метали, негодни за употреба батерии и акумулатори, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, отпадъци от опаковки и др.)“ на територията на поземлен имот с идентификатор 10135.3515.1583 (номер по предходен план: 272б, квартал: 845), с площ 499 кв.м, урбанизирана територия, с начин на трайно ползване „Ниско застрояване до 10м), с площ 499 кв.м, ул. „Райко Даскалов“ № 2, район „Младост“, в гр. Варна, с възложител: „Екологична компания“ ЕООД, град София. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 14.06.2018 г.  /публикувано на 13.06.2018 г./

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/26221   до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП) за “Изграждане на новаоткрита площадка за съхранение на алтернативни горива с площ около 10 дка, на мястото на премахнатите вече пещи с номера от 1 до 4“ и «Подмяна на настилката на площадка за алтернаивни горива и биомаса под номер 16, на площ около 8 дка» в ПИ 20482.305.87 (стар идентификатор: 20482.305.5; 20482.305.72; 20482.305.71; номер по предходен план: 000379, парцел 448), урбанизирана територия, с начин на трайно ползване „за друг вид производствен, складов обект“, с площ 389.526 дка/, по КККР на гр. Девня, общ. Девня, обл. Варна, с възложител „Девня Цимент”АД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 13.06.2018г.  (публикувано на 12.06.2018г.)

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/26506 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): „Монтиране на дестилерия за преработка на етерично-маслени култури“, в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 02508.55.248, с площ 595 кв. м, трайно предназначение на територията – урбанизирана, НТП: за машиностроителната и машинообработващата промишленост, в град Балчик, общ. Балчик, обл. Добрич, с възложител: Земеделски производител –  Донев, село Сенокос, общ. Балчик. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 08.06.2018 г.  /публикувано на 07.06.2018 г./

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/26503 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на котелно помещение“, в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 72264.603.174, с площ 2 872 кв. м, трайно предназначение на територията – урбанизирана, НТП: за производствено складови дейности, в землището на град Добрич, община Добрич, с възложител: Драгнев, град Добрич. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 08.06.2018 г.  /публикувано на 07.06.2018 г./

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/26485  до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): свързано с рехабилитация и ремонт на язовир „Засмяно“ за развъждане и отглеждане на риба и други водни организми (аквакултури), осъществяване на риболовен, селски и екологичен туризъм  в ПИ язовир „Засмяно“, целия с площ от 263,446 дка, от които 175,140 дка попадащи в ПИ 000134 по КВС на с. Радево, общ. Аксаково, с възложител  „ИНТЕЛИ ИНВЕСТ” ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 06.06.2018 г.  /публикувано на 05.06.2018 г./

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/26460   до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): свързано с изграждане на площадка за съхранение и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) и търговия с авточасти втора употреба   в ПИ № 72624.610.320, находящ се в гр. Добрич, ул.  „ген. –лейт. Т. Кантарджиев“, с възложител  „Ауто Бис 2017“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 01.06.2018 г.  /публикувано на 31.05.2018 г./

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/26446  до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): за изграждане на „Промишлена газова инсталация на газово стопанство, площадков газопровод и вътрешна инсталация на компресиран природен газ за захранване на съществуващо котелно помещение в Маслодобивен завод“, находящ се в УПИ XVI,  УПИ XVII-2794 и УПИ XVIII-2794, кв. 4, Южна индустриална зона, по регулационния план на гр. Провадия, ул. „Добрина“ № 1, с възложител: „СЛЪНЧЕВИ ЛЪЧИ – ПРОВАДИЯ“ ЕАД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 29.05.2018 г.  /публикувано на 28.05.2018 г./

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/25817 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на водовземно съоръжение за питейно-битово водоснабдяване на жилищна сграда и водовземане за други цели“, в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 30497.505.947, с площ 983 кв. м, трайно предназначение на територията – урбанизиране, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m), разположен в м-ст „Под село”, село Звездица, община Варна, област Варна, собственост на Кристина Георгиева Христова-Атанасова, с възложител: „ДЪ РОЯЛ ГЕСТХАУС“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 24.05.2018 г.  /публикувано на 23.05.2018 г./

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/26427  до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): за изграждане на жилищен комплекс от 22 броя еднофамилни жилищни сгради в УПИ II-69005, 69006, кв. 49, с площ от 17 501 кв.м в землището с. Бенковски, общ. Аврен, с възложител: „Шай Хаузис” ЕООД, гр. Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 23.05.2018 г.  /публикувано на 22.05.2018 г./

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/26159  до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП) за „Поставяне на временно преместваеми обекти за търговски и обслужващи цели – палатки върху дървени платформи и зона за свободно къмпингуване за каравани и палатки“ в ПИ 39493.31.168, с площ 4.526 дка и ПИ 39493.31.169, с площ 1.659 дка, земеделски земи, с начин на трайно ползване „изоставени трайни насаждения“, землище с. Крапец, общ. Шабла, обл. Добрич, с възложител: Община Шабла.Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 22.05.2018г.  (публикувано на 21.05.2018г.)

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/25505 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): “Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за неопасни отпадъци” в поземлени имоти 002056, с площ 14 219 кв.м, НТП „Сметище“; 002059, с площ 23 397 кв. м, НТП „Сметище“ и 002054, с площ 151 921 кв. м, НТП „Кариера-скала“, в землището на град Провадия, община Провадия, област Варна, с възложител: Община Провадия. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 19.05.2018 г.  /публикувано на 18.05.2018 г./

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/26150    до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП) за „Разполагане на два допълнителна резервоара по 100 m3 всеки, за съхранение на въглеводородни газове“ в ПИ №70175.180.47, площ 50785 кв.м, трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – за съоръжение на газопровод, землище град Суворово,  община Суворово, област Варна,  възложител: „Котура” ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 16.05.2018г.  (публикувано на 15.05.2018г.)

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/26373 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП) свързано с  доставка и монтаж на газов котел ПКГ 12 с мощност 8,457 MW за целите на съществуваща дестилерия за преработка на етерично-маслени култури, в ПИ с идентификатор 72624.603.29, промишлена зона „Запад“, бул. „Трети март“ № 52, гр. Добрич, с площ 1 224 кв.м., с възложител: Ивива ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 16.05.2018 г.  /публикувано на 15.05.2018 г./

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/26370 до информацията по Приложение № 2 от същата наредба за инвестиционно предложение (ИП) „Обособяване на нова площадка за извършване на дейности по приемане и съхраняване на опасни и неопасни отпадъци и мелене/раздробяване и смесване на неопасни отпадъци“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 20482.505.16, на площ от 2.400 дка от общата площ на имота 17.147 дка, Промишлена зона, в гр. Девня, с възложител: „КЛМ-ЕКО“ ЕООД, гр. Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 16.05.2018г.  (публикувано на 15.05.2018г.)

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/26312 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП) за „Предприятия за преработка на плодове и производство на пелети” в №000083, площ 7, 574 дка, НТП – др. в землището на с. Зърнево общ. Тервел, възложител: ЕТ „ИСМ 91 – ИСА САЛИ“. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 16.05.2018г.  (публикувано на 15.05.2018г.)

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/26347  до информацията по Приложение № 2 от същата наредба за инвестиционно предложение „Изграждане на площадка за третиране и рециклиране на строителни отпадъци“ в имот № 000034, производствен терен, с площ от 10.854 дка, местност „Над селото“, землище с. Припек, общ. Аксаково, обл. Варна, с възложител: „АВТОМАГИСТРАЛИ - ЧЕРНО МОРЕ“ АД, гр. Шумен. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 15.05.2018г. (публикувано на 14.05.2018г.)

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/26330   до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): изграждане на „Укрепителни съоръжения“ в ПИ № 07257.28.618 с. Българево, общ. Каварна, с възложител  от „Дълбока” ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 10.05.2018 г.  /публикувано на 09.05.2018 г./

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/26322  до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): за изграждане на дестилерия за етерични масла в ПИ с идентификатор 72624.603.284 по КККР на гр. Добрич, обл. Добрич, с възложител  от „ЗЛАТНА ЗЕМЯ 2011” ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 09.05.2018 г.  /публикувано на 08.05.2018 г./

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/25841 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (“изграждане на водовземно съоръжение /сондажен кладенец/ за водовземане от подземен водоизточник“  в ПИ 37099.45.150, с. Кичево, община Аксаково, възложител: „Лупус ре“ ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 09.05.2018г.  (публикувано на 08.05.2018г.)

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/26039    до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП) за „изграждане на соларни панели за собствени нужди- около 1640 бр. соларни модула с 5 бр. трифазни инвертори“ в ПИ 025038, с площ 8,274 дка, начин на трайно ползване - водоем, в землището на с. Зърнево, община Тервел, възложител ЕТ „Исм 91-Иса Сали“. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 03.05.2018г.  (публикувано на 02.05.2018г.)

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/26225 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП „изграждане на предприятие за производство на плодови каши и сушилня за плодове“ в ПИ № 103006, /имота е образуван от обединяването на имоти – 103002, 103003, 103004/ в землището на с. Зърнево, общ. Тервел, с възложител ЕТ “Исм 91-Иса Сали“. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 01.05.2018г.  (публикувано на 30.04.2018г.).

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/26251    до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на инсталация за преработка на етерично-маслени култури”, разположена в поземлен имот (ПИ) с номер 065027 (имотът е образуван от имот с номер 065070), с площ 7 326 кв. м, с начин на трайно ползване ”за стопански двор”, в землището на село Телериг, община Крушари, област Добрич, с възложител: „ЕЛИЦА МАТЕЕВА-84“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 01.05.2018г.  (публикувано на 30.04.2018г.)

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/26247    до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на инсталация за изваряване на етерични масла“, разположена в урегулиран поземлен имот (УПИ) VI-474, кв. 80, с площ 1 000 кв. м, с начин на трайно ползване „за стопански двор”, в землището на село Росица, община Генерал Тошево, област Добрич, с възложител: „Славов-Росица“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 01.05.2018г.  (публикувано на 30.04.2018г.).

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/26226 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП) за „изграждане предприятие за преработка на етерично маслени култури“ в ПИ № 24565.501.16, по кадастрална карта на гр. Дългопол, общ. Дългопол, с възложител „марина гардън“ еоод. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 01.05.2018 г.  (публикувано на 30.04.2018г.).

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/25455  до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на дестилерия за производство на етерични масла”, разположена в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 21083.36.2, площ 2 847 кв. м, с начин на трайно ползване ”за стопански двор”, находящ се в местност „Юртлуците“, в землището на село Победа, община Добричка, област Добрич, с възложители: Димитров, Димитрова, Маринова и Маринов. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 28.04.2018 г.  /публикувано на 27.04.2018 г./

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/26239 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): за изграждане на „Фабрика за преработка на орехи, реконструкция и промяна предназначение на съществуваща двуетажна сграда“  в ПИ № 600354 по КВС на землището на с. Цонево, общ. Дългопол, обл. Варна от Кадир. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 28.04.2018 г.  /публикувано на 27.04.2018 г./

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/26207 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на временен открит паркинг за моторни превозни средства“ в поземлени имоти с идентификатори 02508.7.143 и 02508.7.144, с обща площ от 2650 кв.м, по плана на к.з. „Двореца“, гр. Балчик, с възложители: Карагеоргиев, Карагеоргиева, Петков и Петкова-Илиева за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 26.04.2018г.  (публикувано на 25.04.2018г.)

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/25987   до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП) за „изграждане на парен котел ПК-750 с номинална мощност 750 kW“  в ПИ № 058060, с площ 2,700 дка, начин на трайно ползване - стопански двор, в землището на с. Стожер, община Добричка, възложител „Реджина Хербал“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 24.04.2018г.  (публикувано на 23.04.2018г.)

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/26127 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): за изграждане на „Площадка за сепариране на смесени битови отпадъци и подобни на тях отпадъци в т.ч.подготовката им с други видове неопасни отпадъци, с последващо оползотворяване с производства на алтернативна енергия“ в поземлени имоти с №№ 55110.60.83; 55110.60.84, землище  с. Падина, община Девня от „ЕКО СЕЙФ“ ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 19.04.2018 г.  /публикувано на 19.04.2018 г./

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/26013   до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП) за “изграждане на жилищна сграда „Металекс Гардън“ в ПИ № № 10135.2563.1795, с площ 1225 кв. м,  10135.2563.1769, площ 1243 кв. м,   град Варна, област Варна, с възложител: „Паладиум център“ЕООД.Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 19.04.2018г.  (публикувано на 19.04.2018г.)

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/26011 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на три броя сламени къщи и пункт (вишка) за изучаване на защитените видове в Дуранкулашко езеро”, разположени в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 24102.201.2 (номер по предходен план: 201002), с площ: 5 351 кв. м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване – за стопански двор,  местност „Сел. лозя“, в землището на село Дуранкулак, община Шабла, област Добрич, с възложители: „Сидом“ ООД, „Парк Резиденс Пирин“ АД и Д. Хр. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 11.04.2018г.  (публикувано на 11.04.2018г.).

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/25997   до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП) за „Инсталация за оползотворяване на омазнен филтърен материал от производството на растителни масла (филтрацел и/или перлит) и утайка от филтрирано растително масло“ в обособена част (1200 кв.м.) от промишлена сграда (с обща площ 1356 кв.м.) с идентификатор 72624.611.109.11, находяща се в гр. Добрич, бул. „25-ти септември“ № 57, върху недвижим имот с идентификатор 72624.611.109 по кадастралната карта на гр. Добрич, Община град Добрич, възложител: “Ойл Фууд Технолъджис“ ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 11.04.2018г.  (публикувано на 11.04.2018г.).

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/25886  до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение /ИП/ и изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за „ветеринарна клиника“ в ПИ с идентификатор №58445.200.35,  /стар идентификатор 200035/ с площ 1841 кв. м, трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – лозе, в местност „Комлука“, землище на Приселци, община Аврен, област Варна, възложител: „Дианавет-Приселци“ЕООД

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/25478 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на сграда със смесено предназначение – жилищна и офисна част и обособен шоурум“ в поземлен имот с идентификатор (ПИ) 10135.4038.61 (номер по предходен план: 038016; представляващ урегулиран ПИ IV-61 “За сграда със смесено предназначение”, кв. 4), трайно предназначение на територията – урбанизирана, НТП: „друг вид нива“, с площ 4 981 кв. м, разположен в местност Капелова градина, район „Владислав Варненчик“, в землището на град Варна, община Варна, с възложител: М. Петров, град Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 04.04.2018 г.  /публикувано на 04.04.2018 г./

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/25929  до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): изграждане на въздушно кабелно електрозахранване (ВКЕЗ) 0,4 kV от ТП № 4, с. Костантиново, общ. Варна, до електромерно табло ТЕПО пред УПИ XI-523, кв. 51, с възложител: „Електроразпределение север“АД, гр. Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 30.03.2018 г.  /публикувано на 30.03.2018 г./

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/25906  до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП) за „изграждане на кланичен пункт за добив на меса от едър и дребен рогат добитък“ в ПИ с идентификатор № 36419.173.13, площ 28,872 дка, трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – за животновъдна ферма, /стар номер 173013/ и изграждане на „цех за млекопреработка“ в ПИ с идентификатор № 36419.33.24, площ 7,445 дка, трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – за друг вид производствен, складов обект, /стар номер 000264, 264001/, землище на с. Карапелит, общ. Добричка, с възложител ЕТ „Давид – Джавид Бейтула. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 29.03.2018г.  (публикувано на 29.03.2018г.).

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/25866 до информацията по Приложение № 2 от същата наредба за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на завод за рециклиране (ниско вакуумна преработка) на пластмасови, каучукови и метални отпадъци“ с капацитет 2.5 ÷ 3 тона гуми за час, в имот с идентификатор 20482.309.24, по кадастралната карта на гр. Девня, общ. Девня, обл. Варна, с възложител: „ДИНИПО“ ЕООД, гр. Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 28.03.2018г.  (публикувано на 28.03.2018г.).

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/25857  до информацията по Приложение № 2 от същата наредба за изработване на инвестиционен проект за „Изграждане на обект за транжиране и производство на разфасовки от червени меса към кланица“ в поземлен имот с идентификатор 66250.501.759 (номер по предходен план: квартал: 9, парцел: XV), с площ 5761 кв.м, ул. „Дунав“ № 17, с. Сенокос, община Балчик, обл. Добрич, с капацитет на обработка на кланични трупове от 195 бр. свине на ден, с възложител: „АГРО СИП“ ООД, гр. Генерал Тошево. Ще се добиват едри разфасовки, опаковани и пакетирани, които ще се реализират в охладено или замразено състояние. Възложителят има ново инвестиционно намерение за разширяване на дейността за производство и на едри месни разфасовки от добиваното трупно свинско месо. С проектната разработка се предвижда изграждане на производствена сграда в непосредствена близост до съществуващата кланица със ЗП (РЗП) = 1952.5 кв.м. Транжорната ще е пряко свързано с кланицата, от където ще получава суровината – месо от свине – кланични трупове, половини. „АГРО СИП“ ООД е собственик на кланица – месодобивно предприятие регистрирано в ОДБХ Добрич, като „Обект за производство на храни от животински произход“ с регистрационен № BG0801003 от 11.01.2008г. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 28.03.2018г. (публикувано на 28.03.2018г.).

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/25840 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на площадка за извършване на дейности по третиране (събиране, сортиране, рязане) на отдадъци (ОЧЦМ, НУБА, ИУМПС, ИУЕЕО, отпадъци от опаковки и др.)“ на територията на имот с местонахождение: гр. Добрич, област Добрич, община Добрич, ул. „Калиакра“ №68, ПИ с идентификатор 72624.610.11 с площ от 900 кв.м. от обща площ 9 919 кв.м. и ПИ с идентификатор 72624.610.243, с площ 460 кв.м. от обща  площ 2 879 кв.м, с възложител: „Екологична компания“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 26.03.2018 г.  /публикувано на 26.03.2018 г./

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/25839 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец с цел добив на подземна вода за водоснабдяване на стопанска постройка и оранжерия за отглеждане на цветя и декоративни храсти“ в поземлен имот с идентификатор № 72624.474.108, с площ от 8 дка, земеделска територия, с начин на трайно ползване „нива“ по кадастралната карта на гр. Добрич, с възложител Ч. Стайков, с. Преселенци, общ. Ген. Тошево. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 26.03.2018г.  (публикувано на 26.03.2018г.)

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/25834  до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): „Провеждане на туризъм, развитие на активен отдих и спорт сред гражданите и гостите на гр. Провадия и околността, подобряване на водния обект и инфраструктурата около него, развъждане и отглеждане на риба за спортен риболов и търговия в язовир „Блъсково“  (ПИ 000150), находящ се в землището на с. Блъсково, общ. Провадия, с възложител „Ви Ен Джи Пауър“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 23.03.2018 г.  /публикувано на 23.03.2018 г./

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/25789 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на оранжерия, система за капково напояване и водовземно съоръжение – тръбен кладенец за напояване на цветя“ в 024009, землището на гр. Игнатиево, общ. Аксаково, с възложител „Никси Фокс“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 23.03.2018 г.  /публикувано на 23.03.2018 г./

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/25814  до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): свързано със създаване на лозови насаждания и изграждане на система за капково напояване  в ПИ № 20482.180.015, 20482.178.010, 20482.180.020, 20482.182.006, 20482.180.009, 20482.180.011, по кадастрална карта на гр. Девня, с възложител: „Девина Смарт“ ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 23.03.2018 г.  /публикувано на 23.03.2018 г./

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/25807  до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на площадка за извършване на дейности по третиране (събиране, сортиране, рязане) на отпадъци (отпадъци от черни и цветни метали, негодни за употреба батерии и акумулатори, излезли от употреба моторни превозни средства, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, отпадъци от опаковки и др.)“ на територията на поземлен имот № 58445.3.35, с площ 1000 кв.м от общата площ 4602 кв.м, местност „Каваците” по плана на с. Приселци, общ. Аврен, обл. Варна, с възложител: „ЕКОЛОГИЧНА КОМПАНИЯ“ ЕООД, гр. София. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 23.03.2018г. (публикувано на 23.03.2018г.)

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/25792  до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на площадка за извършване на дейности по третиране (събиране, сортиране, рязане) на отпадъци (отпадъци от черни и цветни метали, негодни за употреба батерии и акумулатори, излезли от употреба моторни превозни средства, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, отпадъци от опаковки, и др.)“ на територията на парцел ІХ, кв. 3, пл. № 213, с площ 1000 кв.м. от общата площ 3230 кв.м, в Северна промишлена зона, гр. Провадия, с възложител: „ЕКОЛОГИЧНА КОМПАНИЯ“ ЕООД, гр. София. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 22.03.2018г.  (публикувано на 22.03.2018г.)

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/25458  до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на площадка за извършване на дейности по третиране (събиране, сортиране, рязане) на отдадъци (ОЧЦМ, НУБА, ИУМПС, ИУЕЕО, отпадъци от опаковки и др.)“ на територията на имот с местонахождение: гр. Девня, община Девня, кв. „Река Девня”, ул. „Васил Могиларов“ № 38, ПИ с идентификатор 20482.304.350 с площ от 2 000 кв. м от обща площ 19 182 кв. м, с възложител: „Екологична компания“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 22.03.2018 г.  /публикувано на 22.03.2018 г./

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/25777  до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): Изграждане на площадка за извършване на дейности по третиране (събиране, сортиране, рязане) на отпадъци (ОЧЦМ, НУБА, ИУМПС, ИУЕЕО, отпадъци от опаковки и др.) в ПИ с идентификатор 10135.4507.269, кв. 2 на площ от 3 000 кв.м от обща площ 5 298 кв.м, бул. „Цар Освободител“, м-ст „Ялови ниви“, гр. Варна, общ. Варна с възложител: „Екологична компания“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 21.03.2018 г.  /публикувано на 21.03.2018 г./

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/25767  до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): изграждане на площадка за извършване на дейности по третиране (събиране, сортиране, рязане) на отпадъци (ОЧЦМ, НУБА, ИУМПС, ИУЕЕО, отпадъци от опаковки и др.) в УПИ IV, кв. 2 с площ 2 000 кв.м от обща площ 20 920 кв.м,  гр. Суворово, общ. Суворово от „Екологична компания“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 21.03.2018 г.  /публикувано на 21.03.2018 г./

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://regis.moew.government.bg/eoovos/ovos/#/reg/2/25757 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на кабелна линия ниско напрежение: ВКЕЗ, 0,4 кV от ТП 2014 до електромерни табла тип ТЕПО пред ПИ 10135.2552.1461 (идентичен с УПИ XXXV-1461, кв.152), ПИ 10135.2552.5006 (идентичен с УПИ XIX-1668, кв.151), ПИ 10135.2552.1284 по плана на кв. Изгрев, м-ст Кемер дере, град Варна, с възложител: „Електроразпределение Север“ АД (бивш „ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ“ АД), град Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 20.03.2018 г.  /публикувано на 20.03.2018 г./

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/25755  до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на масивна многоетажна нова сграда (с шест надземни и три подземни етажа) на Регионална библиотека  „Пенчо Славейков - Варна“ в УПИ ІІ-219 (ПИ с идентификатор 10135.1505.219), с площ от 3700 кв.м, кв. 440, 1-ви м.р., гр. Варна, с възложител ОБЩИНА ВАРНА. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 20.03.2018г. (публикувано на 20.03.2018г.)

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/25751 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на площадка за извършване на дейности по третиране (събиране, сортиране, рязане, балиране) на отдадъци (ОЧЦМ, НУБА, ИУМПС, ИУЕЕО, отпадъци от опаковки и др.)“ на територията на имот с местонахождение: гр. Варна, област Варна, община Варна, район Аспарухово, Южна промишлена зона, ПИ с идентификатор 10135.5501.68, с площ 1 800 кв.м, от обща  площ 13 901 кв.м, с възложител: „Екологична Компания“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 19.03.2018г.  (публикувано на 19.03.2018г.).

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/25734    до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП) за “изграждане на тенис център“ в ПИ № № 10135.2569.64, с площ 3 920 кв. м,  10135.2569.207, площ 4 374 кв. м,  10135.2569.206, площ 3 162 кв. м,  10135.2569.69, площ 420 кв. м, /идентични с  УПИ I-64, 69, 206, 207/, по плана на К.К. „Св. Св. Константин и Елена“, град Варна, област Варна, с възложител: „Свети Свети Константин и Елена Холдинг“АД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 16.03.2018г.  (публикувано на 16.03.2018г.)

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/25681  до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП) за „Разширение на дейностите с отпадъци - добавяне на нови  отпадъци, с които да се извършват дейности по третиране (събиране, съхраняване, предварително третиране и рециклиране) и добавяне на нови дейности по третиране (смилане и рециклиране) на вече разрешени отпадъци на територията на площадка с местонахождение: гр. Белослав, УПИ V (ПИ с идентификатор 03719.501.3538) в кв. 136, с площ 2400 кв.м, с възложител: „ТРАНСМЕТАЛС ВАРНА“ ЕООД, гр. Белослав.Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 09.03.2018г.  (публикувано на 09.03.2018г.)

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/25610 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП) за “Изграждане на въздушна мрежа ниско напрежение (НН) с обща дължина от 445 м, с изолирани усукани алуминиеви проводници (1 клон с 16 бр. нови стълбове), изправяне на нови стълбове, в имоти № 10135.3505.1113, 10135.3523.9517 и 10135.3523.9533, общинска публична и частна собственост (Община Варна) от МТП 840 СО Сълзица и СО Кочмар, район „Младост“, в гр. Варна, с възложител: “Електроразпределение Север” АД (бивш „ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ“ АД) град Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 02.03.2018г.  (публикувано на 02.03.2018г.)

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/25507 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на въздушни кабелни електропроводни линии, електрозахранени от БКТП № 2052 , два клона, 13 броя стоманобетонни стълбове, по плана на СО „Кочмар“, гр. Варна. Кабелни линии НН от БКТП до стълб 1-І и до стълб 1-ІІ, с възложител: “Електроразпределение Север” АД (бивш „ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ“ АД) град Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 27.02.2018 г.  /публикувано на 27.02.2018 г./

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/25461 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на предприятие за преработка на мляко и млечни продукти”, в урегулиран поземлен имот (УПИ) III-312-„за производствена складовa дейност“, площ 3 935 кв. м, кв. 52, по плана на село Левски, община Суворово, област Варна, с възложител: Д.  Цветанова. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 27.02.2018 г.  /публикувано на 27.02.2018 г./

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/25428 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на водовземно съоръжение-тръбен кладенец, оранжеен комплекс за производство на зеленчуци и система за капково напояване”, в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 35064.32.49 (номер по п редходен план: 032049), с площ 9 000 кв.м, трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – нива, в землището на град Каварна, община Каварна, с възложител: ЗП „ВИОЛЕТА МИХАЙЛОВА“, град Каварна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 16.02.2018 г.  /публикувано на 16.02.2018 г./

Министерство на околната среда и водите-Регионална инспекция Варна,9000,ул."Ян Палах"№4,052 678848