Съобщения за Информация по приложение 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционни предложения

ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ / СЪОБЩЕНИЯ ЗА Информация по Приложение 2 на Наредбата по ОВОС – 2018 - 2019

 

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/29701 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП) свързано с изграждане на обект за преработка на мляко и търговия с млечни продукти в УПИ IV2, кв. 14 по плана на с. Орлова могила, общ. Добричка, обл. Добрич, с възложител: ЗП Станимир Симеонов. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 24.05.2019 г.  /публикувано на 23.05.2019 г./

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/29756  до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 72624.603.313, с площ: 587 кв. м, по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, общ. Добрич, обл. Добрич, за водоснабдяване на обществена пералня и пералня за килими "Перфект", с възложител: „ДИЛЯНА-ПЕРФЕКТ“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 16.05.2019 г.  (публикувано на 15.05.2019 г.)

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/29730  до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение свързано с промяна предназначението на съществуваща жилищна сграда в детска градина,  находяща се в УПИ IX-1832, кв. 228, по плана на ж.к. „Изгрев“, гр. Варна, с възложител: Стефанов. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 11.05.2019 г.  (публикувано на 10.05.2019 г.)

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/29764  до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на сграда за апартхотел, жилища, магазини, ателиета, офиси и подземни паркинги“, в ПИ 10135.2569.277, по КККР на гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, с възложител: „МС-БИЛД ИНВЕСТ“ ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 10.05.2019 г.  (публикувано на 09.05.2019 г.)

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/29154  до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): “Закриване и рекултивация на общинско депо за твърди битови отпадъци, свързано с изработване на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване  (ПУП-ПРЗ)  в обхвата на поземлени имоти с идентификатори 20482.235.7. 20482.235.8. 20482.235.19, 20482.235.33. 20482.235.34 и 20482.235.35 по КК на гр. Девня, с възложител: община Девня. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 10.05.2019 г.  /публикувано на 09.05.2019 г./

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/29804 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение „Вътрешно преустройство и промяна предназначението на помещения в Спален корпус на Детски оздравителен легер „Черноморский“ в УПИ VI-56, 106 (ПИ с идентификатор 04426.102.340 по КККР на с. Близнаци, общ. Аврен), кв. 50 по плана на К.К. „Камчия“, с. Близнаци, общ. Аврен, обл. Варна село Близнаци, общ. Аврен, обл. Варна, с възложител: СОК „КАМЧИЯ“ ЕАД, гр. Бургас.  Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 10.05.2019г.  (публикувано на 09.05.2019г.)

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/27268  до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води в поземлен имот №30497.10.25, с площ 5 122 кв. м в местност „Поляната“, землище на с. Звездица, общ. Варна и „Изграждане на канализационна мрежа”, с обща дължина 11,090 км, разположена в общински улици на с. Звездица, общ. Варна, с възложител:  Община Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 01.05.2019 г.  (публикувано на 30.04.2019 г.)

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/29363 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): свързано с изграждане на хотел  и СПА център с вътрешен и външен басейн в землището на с. Кранево, обл. Добрич, ПИ с идентификатор 39459.25.617, с възложител:  „Интер Лес 11“ ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 26.04.2019 г.  /публикувано на 24.04.2019 г./

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/29140 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно намерение: - за изработване на проект за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ 10135.4504.593,  с площ 18502 кв.м, кв. 12а, по плана на ж.к. „Владислав Варненчик“, гр. Варна с цел разделянето му на два УПИ (УПИ VI-593 „За социални дейности и ТП“ с площ 3137 кв.м и УПИ VII-593 „Обществено обслужващи и социални дейности, и ТП“ с площ 11629 кв.м);- в имот отреден „За социални дейности и ТП“ в VI-593, в район „Владислав Варненчик“, гр. Варна - изграждане на 10 бр. еднофамилни, едноетажни сгради за социални нужди на хора в неравностойно положение, с възложител Община Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 25.04.2019г.  (публикувано на 24.04.2019г.).

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/29726  до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение за „Промяна предназначението на хотел в рехабилитационна болница“, в ПИ 10135.2569.378, по КККР на гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, с възложител: „ВСЕЛЕНА“ АД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 24.04.2019 г.  (публикувано на 23.04.2019 г.)

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/29739  до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение за изграждане на сграда за обществено обслужване (общежитие) в УПИ XXIV-1109, 1385, 1456,1457 (ПИ 10135.3514.528), кв. 38, с площ 1600 кв. м, урбанизирана територия, с начин на трайно ползване – „ За друг вид обществен обект, комлекс“, по плана на ЗПЗ м. р., гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, с възложители: Тодоров, Иванова и „СПРИНТ 2000“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 24.04.2019 г.  (публикувано на 23.04.2019 г.)

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/29368  до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): свързано с „Изгражане на  дестилерия за извъряване на етерични масла“, в ПИ № 72624.610.186, с обща площ от 6440 кв.м и НТП „за друг вид производствен складов обект“ в землището на гр. Добрич, обл. Добрич, с възложител „Свети Никола“ ООД.Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 23.04.2019 г.  /публикувано на 22.04.2019 г./

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/29625     до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за ИП  „Изграждане на еднофамилни жилищни сгради“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 69763.5.35 (стар идентификатор: 69763.5.20; номер по предходен план: 005002), с площ 4 000 кв. м, представляващ земеделска територия, с начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя и ПИ с идентификатор 69763.5.36 (стар идентификатор: 69763.5.20; номер по предходен план: 005002), с площ 17 007 кв. м, представляващ земеделска територия, с начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя по КККР на село Страшимирово, община Белослав, област Варна, с възложител: Кр. Ив., град Белослав, общ. Белослав. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 23.04.2019г.  (публикувано на 22.04.2019г.).

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/29337    до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за ИП  “Изграждане на общо 25 броя еднофамилни къщи“  в УПИ V-362, УПИ VI-363, УПИ VII-364, УПИ VIII-365, УПИ IX-366, кв. 36, с. Бенковски, общ. Аврен, възложител: „Никсвивег“ ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 23.04.2019г.  (публикувано на 22.04.2019г.)

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/29370    до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): свързано с изработване на проект на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за ПИ с идентификатор 58445.38.7 (номер по предходен план: 038007), земеделска територия, с начин на трайно ползване „нива“ с площ 4921 кв.м, по КККР на с. Приселци, общ. Аврен, с цел разделяне имота на осем броя парцели, урегулиране на същия и установяване на застроителен режим за „жилищно строителство“ – изграждане на осем бр. жилищни сгради (по една жил. сграда във всеки парцел), с възложител „ХОУМЛЕНД БГ“ ЕООД, гр. Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 23.04.2019 г.  /публикувано на 22.04.2019 г./

 • На основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/28959 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): за „Изграждане на водовземно съоръжение“ в ПИ № 10135.4510.620, гр. Варна, район Вл. Варненчик, с възложител: „Девня цимент“ АД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 20.04.2019 г. /публикувано на 19.04.2019 г./

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/29721   до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за ИП  “Утилизация на боеприпаси, които са включени в списъка на излишните за Българската армия оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия“ в ПИ № 307013, с площ 607276 кв.м, в местност „Герена“ /“Лъджата“/, /ИП ще се осъществи в сграда 01, с площ 2251 кв.м/, землище на село Константиново, община Варна, възложител: „Терем-КРЗ Флотски Арсенал - Варна“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 19.04.2019г.  (публикувано на 18.04.2019г.)

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/29128  до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение за Изграждане на пречиствателна станция в ПИ №38354.702.65, с площ 7332 кв. м, местност „Чеира“, с. Константиново, общ. Варна, и битова канализационна мрежа, разположена в общинските улици с обща дължина на трасетата 13,709 кв.м в с. Константиново, общ. Варна, с възложител:  Община Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 13.04.2019 г.  (публикувано на 12.04.2019 г.)

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/29070 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): свързано с изработване на проект на Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот с идентификатор 02871.25.15, земеделска територия, с начин на трайно ползване „За стопански двор“ с площ 2609 кв.м, местност „Кайнаците“ по КККР на с. Батово, общ. Добричка, с цел урегулиране на същия и отреждането му за „ПСД – изграждане на производствен склад и къща за гости“ с възложител:  Бекир Османов, с. Батово, общ. Добричка. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 12.04.2019 г.  /публикувано на 11.04.2019 г./

 • На основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/29355 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение „Монтиране на дестилерия за преработка на етерично-маслени култури”, в ПИ № 32467.106.502, с площ 4681 кв. м, по кадастралната карта на с. Изворово, общ. Генерал Тошево, с възложител: „РУАЛ“ ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 11.04.2019 г. (публикувано на 10.04.2019 г.)

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/29207 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП) за  „Промяна предназначението на част от съществуваща сграда в частно средно училище“ в ПИ с идентификатор 10135.2564.259, м-ст Траката, район Приморски, гр. Варна, с възложител: „ВАРНЕНСКА И ВЕЛИКОПРЕСЛАВСКА МИТРОПОЛИЯ“. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 11.04.2019 г.  /публикувано на 10.04.2019 г./

 • На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/29018   до уведомление за инвестиционно предложение за  промяна предназначението на офис-сграда на три етажа и мансарден, с магазин за промишлени стоки в партер и кафе-аперитив на първи подземен етаж в основно училище за обучение от 1-ви до 7-ми клас и подготвителна група, находяща се в поземлен имот (ПИ) с идентификатори 10135.1507.392, гр. Варна с адм. адрес: ул. „Воден“ № 22, с възложител: :“Антик Технолоджи“ ООД. Уведомлението е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 05.02.2019 г.  (публикувано на 04.02.2019 г.).

 • На основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/28972 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение за водовземане от река Камчия за изграждане на напоителна система за капково напояване на трайни насаждения от праскови и царевица” в ПИ № 000139, с площ 526,982 дка и ПИ № 000141, с площ 468,693 дка, в землището на с. Нова Шипка, общ. Долни чифлик, с възложител: „ЕКОФРУКТ“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 09.04.2019 г. (публикувано на 08.04.2019 г.)

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/29350    до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП) за „изграждане на четири жилищни сгради в ПИ с идентификатор 10135.3511.1547, с площ от 5865 кв.м, жк „Възраждане“, район „Младост“, общ. Варна, гр. Варна, с възложител: „СПОРТЕН КОМПЛЕКС СПАРТАК“ АД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 05.04.2019 г.  /публикувано на 04.04.2019 г./

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/29377   до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): за рибовъдство, култивиране на есетрови видове посредством садкова инсталация  в язовир „Одринци“, с. Одринци, общ. Добричка, имот № 000505, с обща площ от 2530.571 дка., с възложител: „Голдън Клуб България“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 03.04.2019 г.  /публикувано на 02.04.2019 г./

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/29362 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП) за ИП „Монтиране на дестилерия за преработка на етерично-маслени култури“ в с. Краище, общ. Ген. Тошево, обл. Добрич, с възложител ЕТ „Божур-Енчо Стоянов-Стоян Стоянов“.  Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 01.04.2019г.  (публикувано на 02.04.2019г.).

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/28985   до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): свързано с изработване на проект на Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот с идентификатор 69198.33.31, земеделска територия, с начин на трайно ползване „За стопански двор“ с площ 3574 кв.м, местност „Победенски път“, по КККР на с. Стефан Караджа, общ. Добричка, с цел урегулиране на същия и отреждането му за „ПСД - дестилерия и трафопост“, с възложител „РВ ТРЕЙД“ ЕООД, гр. Добрич. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 02.04.2019 г.  /публикувано на 01.04.2019 г./

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/29593   до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП) за  изграждане на въздушна кабелна линия (ВКЛ) 0,4 Kv, електрозахранени от МТП № 1619  (4 клона с 60 броя нови СБС и 25 броя нови СТС стълбове), по плана на СО „Боровец – юг“, район Аспарухово, общ. Варна, с възложител “Електроразпределение север” АД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 30.03.2019 г.  /публикувано на 29.03.2019 г./

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/29358 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): свързано с  разширение на дейностти с отпадъци  чрез вкл. добавяне на отдадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), увеличаване на количествата с отпадъци от излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), и др., в ПИ № 10135.2553.2 и ПИ № 10135.2552.48, с обща площ 1160 кв. м., м-ст. „Шашкъна", кв.1 по плана на 26-ти м.р.,  гр. Варна, общ. Варна с възложител: „Ауто Макс 1“ ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 29.03.2019 г.  /публикувано на 28.03.2019 г./

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/29289  до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП) за „Изработване  на ПУП-ПРЗ, с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, урегулиране на имота и установяване на застроителен режим за изграждане на шест жилищни сгради и трафопост“. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 23.03.2019г.  (публикувано на 22.03.2019г.)

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/29120   до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): за поставяне на модулни  обекти  за преработка и търговия с мляко и млечни продукти, в ПИ 27125.38.8 с. Езерово, общ. Белослав, с възложител: „МОНИМИЛК 2007“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 22.03.2019 г.  /публикувано на 21.03.2019 г./

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/29156  до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП) за ИП „Отглеждане и стимулиране на възпроизводството на морски червеи за риболов в акваторията на Белославско езеро“, с възложител „КА 2016“ ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 22.03.2019г.  (публикувано на 21.03.2019г.)

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/29050  до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП) за ИП „Изграждане на хотел“ в ПИ 39459.25.618, с начин на трайно ползване-урбанизирана, и трайно предназначение на имота –незастроен имот за жилищни нужди, с. Кранево, общ. Балчик, с възложител „Извора“ ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 22.03.2019г.  (публикувано на 21.03.2019г.)

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/29371 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец“, в ПИ № 35064.202.5 по КККР на гр. Каварна, общ. Каварна, обл. Добрич, с обща площ на имота от 2326 кв.м и НТП „за стопански двор“, с възложител: „КОНСОРЦИУМ ХЕРБАЛ ОЙЛ КАЛИАКРА“ ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 20.03.2019 г.  /публикувано на 19.03.2019 г./

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/29188  до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП) за ИП „Промяна предназначение на сгради за обществено хранене“ във „Ветеринарно-медицинска клиника“ в с. Езерово, общ. Белослав, с възложител „Десислава Чешмеджиева“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 19.03.2018г.  (публикувано на 18.03.2019г.)

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/28973 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП) за ИП „Изграждане на площадка за събиране, съхраняване и предварително третиране на отпадъци, в това число разкомплектоване на ИУМПС, подготовка за повторна употреба, разглобяване на ИУЕЕО, сортиране и рязане на ОЧЦМ, белене на кабели“, с възложител „Металцвет“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 19.03.2018г.  (публикувано на 18.03.2019г.)

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/29349 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за ИП изграждане на „Парк /нов/“ в УПИ ХLIV (поземлен имот № 07598.303.1003), кв. 39, с площ 4.103 дка, гр. Бяла, общ. Бяла, с възложител ОБЩИНА БЯЛА. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 18.03.2019г.  (публикувано на 15.03.2019г.)

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/29327   до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на културен център и детска площадка“ в УПИ XXVIII-кв. 17, с. Попович, общ. Бяла, с възложител: Община Бяла. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 16.03.2019г.  (публикувано на 15.03.2019г.)

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/29251  до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на ветрогенератор“ в ПИ 31396.25.38,  с. Зърнево, общ. Тервел, с възложител: ЕТ „ИСМ 91-ИСА САЛИ“.  Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 15.03.2019г.  (публикувано на 14.03.2019г.)

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/29277  до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на ветрогенератор“ в ПИ 53953.126.1, с. Орляк, общ. Тервел, с възложител: ЕТ „ИСМ 91-ИСА САЛИ“. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 15.03.2019г.  (публикувано на 14.03.2019г.).

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/29246  до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на търговски комплекс, -складове за нехранителни стоки“ в  ПИ 10135.4508.145, с площ 1170 кв.м, район „Вл. Варненчик“, гр. Варна, с възложители: Найденова и Цонков. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 15.03.2019г.  (публикувано на 14.03.2019г.).

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/29332 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно намерение за изработване на проект на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 58445.64.547 (номер по предходен план: 58445.64.521), земеделска територия, с начин на трайно ползване „Друг вид земеделска земя“ с площ 4000 кв.м, по КККР на с. Приселци, общ. Аврен, с цел разделяне имота на пет броя парцели, устройване и урегулиране на същия и отреждането му за „жилищно строителство“ – изграждане на пет жилищни сгради (по една жил. сграда във всеки парцел), с възложител М. Иванова, гр. Варна.  Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 15.03.2019г.  (публикувано на 14.03.2019г.)

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/29093 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на 20 бр. жилищни сгради“ в поземлен имот с идентификатор 51487.90.20, с площ 8472 кв.м, земеделска територия, с начин на трайно ползване „Друг вид земеделска земя“, местност „Кашлата“ по кадастралната карта на село Неофит Рилски, общ. Ветрино, с възложител „ТЕЛЕФ“ ЕООД, гр. Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 15.03.2019г.  (публикувано на 14.03.2019г.)

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/29302 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): свързано с  изграждане и оборудване на цех за сушене на сливи в УПИ VIII 152. кв. 5 по плана на с. Бранище, общ. Добричка, обл. Добрич, с възложител: ЗП Василева. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 13.03.2019 г.  /публикувано на 12.02.2019 г./

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/29348  до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): за закупуване на оборудване и  изграждане на цех за производство на плодови сокове в УПИ VI, кв. 11 по плана на с. Свобода, общ. Добричка, обл. Добрич, с възложител: ЗП Панчев. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 13.03.2019 г.  /публикувано на 12.02.2019 г./

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/28742 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на малък хотел с ресторант и басейн“ в поземлен имот с идентификатор 24102.503.186 (номер по предходен план: 503.153), с площ от 6378 кв.м, урбанизиран територия, по плана на с. Дуранкулак, общ. Шабла, обл. Добрич, с възложител: „НОРТ БЕЙ“ ООД, град Шабла. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 07.03.2019г.  (публикувано на 06.03.2019г.).

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/26468  до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за ИП „Поставяне на преместваем обект въжен тролей „ZIP LINE“ с начална точка ПИ № 72693.152.426 и крайна точка ПИ № 72693.152.119 в землището на село Топола, общ. Каварна, област Добрич, с възложител „Акватек“ЕООД. Трасето ще преминава през въздушното пространство на имоти  72693.152.425; 72693.152.327; 72693.152.345, землището на село Топола, общ. Каварна, област Добрич. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 06.03.2019г.  (публикувано на 05.03.2019г.).

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/29220    до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на жилищна сграда с търговски обекти и паркинг“ ПИ № 10135.4023.68, с площ 2970 кв.м, район „Вл. Варненчик“, местност „Боклук тарла“, гр. Варна, общ. Варна, с възложител Е. Николова и Н. Николов. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 02.03.2019 г.  /публикувано на 01.03.2019 г./

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/29039   до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на 20 бр. жилищни сгради“ в ПИ 51487.90.24, с трайно предназначение на територията-земеделска, НТП-за друг вид земеделска земя,с площ 9045 кв.м, с. Неофит Рилски, общ. Ветрино, с възложител в. михайлова. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 02.03.2019 г.  /публикувано на 01.03.2019 г./

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/28874 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на площадка за разполагане на мобилно съоръжение за предваритерно третиране на строителни отпадъци (трошене, сепариране, сортиране, разделно съхранение)“ в ПИ № 10135.4040.26, землище гр. Варна, с възложител „ТЕМПО ТРАНС“ ЕООД, с. Николаевка, общ. Суворово.  Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 01.03.2019г.  (публикувано на 28.02.2019г.).

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://regis.moew.government.bg/eoovos/ovos/#/reg/2/29171 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): свързано с  изграждане на ветрогенератор с височина до ротора до 70 м, диаметър на перките до 65 м, височина на блейдове до 30 метра, скорост на въртене 3,9  m/s и  мощност до  400  kW, модел VESTAS V 39,  или друг с подобни параметри за собствени нужди  в ПИ 030022, в землището на с. Славеево, общ. Добричка, с възложител: СД “Възход-Арньо-Апостолов и Лазаров”. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 01.03.2019 г.  /публикувано на 28.02.2019 г./

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/29032     до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на сграда със смесено предназначение – за магазини, офиси и жилища, подземен паркинг – гараж за автомобили и трафопост, свързано с изработване на изменение на  Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на ПИ 10135.2562.203 с площ от 2077 кв.м  и ПИ 10135.2562.204 с площ от 1575 кв.м, по КККР на гр. Варна, общ. Варна, с възложител: „Транспортно Спедиторска Кантора“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 15.02.2019 г.  /публикувано на 14.02.2019 г./

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/28825   до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за ИП „Проект за изменение на ПУП-ПРЗ за обединяване на УПИ XI-13 и УПИ XIV-12,17, кв. 8, землище на гр. Бяла, общ. Бяла, с възложител „САНДРОУЗ ХОЛИДЕЙЗ“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 09.02.2019г.  (публикувано на 08.02.2019г.).

 • На основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/28692 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за ИП „Изграждане на нов цех за риба, рибни продукти и аквакултури“ в поземлен имот с идентификатор 32278.28.7 (номер по предходен план: 028007), с площ 4788 кв.м, местност „Мъзгите“ по кадастралната карта на гр. Игнатиево, общ. Аксаково, с възложител „ГЛОБЪЛ ИНВЕСТ ГРУП“ ООД, гр. Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 08.02.2019г. (публикувано на 07.02.2019г.).

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/28781 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на 20 бр. жилищни сгради“ в поземлен имот с идентификатор 51487.90.21, с площ 8925 кв.м, земеделска територия, с начин на трайно ползване „Друг вид земеделска земя“, местност „Кашлата“ по кадастралната карта на село Неофит Рилски, общ. Ветрино, с възложител „ИНВЕНТО КЕПИТЪЛ“ ООД, гр. Шумен. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 07.02.2019г.  (публикувано на 06.02.2019г.).

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/28686 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за ИП „Изграждане на открит паркинг и изместване на дъждовна канализация“ в УПИ ХХIII-2026, с площ 3054 кв.м, кв. 93 по плана на гр. Аксаково, с възложител „БЪЛГАРИАН ЕЪР ЧАРТЪР“ АД, гр. София. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 31.01.2019г.  (публикувано на 30.01.2019г.).

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/28716 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за ИП „Изграждане на водовземно съоръжение – сондажен кладенец“ в поземлен имот с идентификатор 35064.17.62, с площ 13302 кв.м, по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Каварна, общ. Каварна, обл. Добрич и „Капково напояване на зеленчукови насаждения, на площ от 150.998 дка” с възложител: Земеделски производител Димитър Калчев Димитров, град Каварна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 25.01.2019 г.  /публикувано на 24.01.2019 г./  

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/27650    до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): свързано с „Увеличаване капацитета на съществуваща дестилерия за преработка на тревни култури и добив на етерични масла и ароматни води, в ПИ № 72624.604.1045, в землището на гр. Добрич, обл. Добрич, с възложител „ЕСЕТЕРЕ БЪЛГАРИЯ“ EООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 23.01.2019 г.  /публикувано на 22.01.2019 г./

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/27363 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за ИП „Обособяване на площадка за съхранение на готов продукт - варовикова фракция в границите на имот 80861.6.179 по КККР на с.Чернево, община Суворово, област Варна“, с възложител „Девня Варовик“ АД.Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 17.01.2019г.  (публикувано на 16.01.2019г.)

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/28835 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на водовземно съоръжение за подземни води и система за капково напояване на етерично-маслени култури“ в поземлен имот (ПИ) № 024003, с площ 307518 кв.м, и ПИ 024002, с площ 213839 кв.м, землище село Добрин, общ. Крушари, обл. Добрич, с възложител „ЕСЕТЕРЕ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, гр. Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 11.01.2019г.  (публикувано на 10.01.2019г.)

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/28821 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на търговски комплекс и бензиностанция“ в ПИ с идентификатори 10135.4032.7 и 10135.4032.8, земеделска територия, с начин на трайно ползване „неизползвана нива (угар, орница)“ с обща площ 11.050 дка, местност „Узун давлам“ в гр. Варна, с възложител „БЛЯК СЕНД ИНВЕСТМЕНТ“ АД, гр. Бургас. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 10.01.2019г.  (публикувано на 09.01.2019г.).

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/28812  до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП) за изменение на ПУП-ПРЗ, с цел обединяване на УПИ II и УПИ III, кв. 240, по плана на с. Кранево, общ. Балчик, обл. Добрич и изграждане на хотел, спортна зала, ресторант, басейн, магазин и фитнес център, с възложител: „Ника тур“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 09.01.2019г.  (публикувано на 08.01.2019г.).

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/28807  до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП) за ИП „Изграждане на хотел“ в ПИ 39459.25.539, с площ 3017 кв.м, с начин на трайно ползване-незастроен имот за жилищни нужди и ПИ 39459.25.538, с площ 2436 кв.м, с начин на трайно ползване –незастроен имот за курортно-рекреационен обект, землище на с. Кранево, общ. Балчик, обл. Добрич, с възложител „Стела турс 2001“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 06.11.2018г.  (публикувано на 05.11.2018г.).

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/28792   до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): за „Изграждане на складове за инвентар и други помощни средства за нуждите на свинекомплекс“, с възложител: „Манекс сън“ АД.  Така заявеното ИП  е свързано с  промяна предназначението на 25807 кв.м земеделска земя, и изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 67489.20.318 по КК на с. Слънчево, общ. Аксаково. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 08.01.2019 г.  /публикувано на 07.01.2019 г./  

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/26469 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП) за „Поставяне на мобилна инсталация за преработка и дестилация на етерично – маслени култури” в УПИ XX-675,680, с площ 4431 кв.м, кв. 94, село Аврен, община Аврен, област Варна, с възложител В. Кройш. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 07.01.2019г.  (публикувано на 04.01.2019г.)

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/27627   до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за ИП за „изграждане на предприятие за производство, съхранение, рафиниране, бутилиране на растителни масла и пречиствателна станция“ в ПИ с идентификатор № 35376.110.26, площ 51,007 дка, трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване –за друг вид застрояване, стар номер – 000011, землище на с. Калиманци, общ. Суворово, с възложител „Ес Ем Кей Нур“ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 03.01.2019г.  (публикувано на 02.01.2019г.).

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/28772    до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за ИП за “изграждане на сондаж за напояване на тревни площи, дървета и храсти“ в ПИ №72693.600.39, площ 7 130 кв. м, НТП – ниско застрояване /10м/, трайно предназначение на територията – урбанизирана, село Топола, община Каварна, област Добрич, възложител: „Хрис 27“ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 03.01.2019г.  (публикувано на 02.01.2019г.).

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/28774 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за ИП „Увеличаване количествата на вече разрешени отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), негодни за употреба бетерии и акумулатори (НУБА) и неопасни отпадъци на съществуващи и действащи две площадки“, находящи се в поземлени имоти (ПИ) №№ 72624.123.88, 72624.123.87 и 72624.123.89, гр. Добрич, с възложител „РЕЦИКЛИРАЩА КОМПАНИЯ ДОКС-21“ ЕООД, гр. Добрич. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 03.01.2019г.  (публикувано на 02.01.2019г.).

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/28760     до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): свързано с изграждане на въздушна кабелна линия (ВКЛ) 0,4 kV от съществуваща ШК-4А пред ПИ 10135.5403.4578 към МТТ № 2091 (1клон с 12 броя нови СТС стълбове) и  изграждане на ВКЛ 0,4 kV от МТП № 976  (2 клона с 26 бр. нови СБС и 10 броя нови СТС стълбове), по плана на СО „Боровец – юг“, район Аспарухово, общ. Варна, с възложител “Електроразпределение север” АД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 03.01.2019 г.  /публикувано на 02.01.2019 г./

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/27678 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП) изграждане на „Гробищен парк“ в поземлен имот с идентификатор 125740.49.55, земеделска територия с начин на трайно ползване „нива“, с площ от 23.657 дка, местност „Мерата“ по кадастралната карта на землище гр. Вълчи дол, общ. Вълчи дол, обл. Варна, с възложител ОБЩИНА Вълчи дол. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 27.12.2018г.  (публикувано на 21.12.2018г.)

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/28748 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за ИП изграждане на «Жилищни сгради» в поземлени имоти с идентификатори №№ 10135.4505.372, площ 1502 кв. м, стар номер 4505.78, квартал 17, парцел III-534, 10135.4505.373, площ 1169 кв. м, стар номер 4505.78, квартал 17, парцел II-534, 10135.4505.374, площ 1170 кв. м, стар номер 4505.78, квартал 17, парцел I-534 трайно, предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване до 10м, в землището на град Варна, община Варна, област Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 21.12.2018г.  (публикувано на 21.12.2018г.)

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/28747     до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): свързано с „Изграждане на вилни сгради“ в поземлени имоти с идентификатори: 10135.5070.11, 10135.5070.12, 10135.5070.13 и 10135.5070.14, урбанизирана територия, с начин на трайно ползване „Ниско застрояване до 10м“ с обща площ 2800 кв.м, местност „Патрабана“, кв. „Галата“, район Аспарухово, гр. Варна, с възложител Митко Георгиев. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 20.12.2018 г.  /публикувано на 21.12.2018 г./

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/28704 за информация по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за ИП „Изграждане на въздушна електропроводна линия“ с цел електрозахранване НН на силажовместилище, в поземлен имот № 37808.154.23, стопански двор, на път III-7105 от км 27+968 до км 28+209 ляво, по плана на с. Козлодуйци, общ. Добричка, с възложител „ПЛАНИК - ВЪЛЧЕВ“ ЕООД, село Козлодуйци, общ. Добричка. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Е-mail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 14.12.2018г.  (публикувано на 13.12.2018г.).

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/28697 за информация по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за промяна предназначението на ПИ с идентификатор 72624.509.121, урбанизирана територия, с начин на трайно ползване „За търговски обект, комплекс“ с площ 3000 кв.м, по кадастралната карта на гр. Добрич с цел отреждането му за „ПСД – изграждане на площадка за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства“, с възложител „НИК КОМЕРС“ ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 13.12.2018г.  (публикувано на 12.12.2018г.).

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/27679  до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за „Изграждане на складова база с работилница и изграждане на водовземно съоръжение-тръбен кладенец“, в землището на гр. Игнатиево, община Аксаково, обл. Варна, с възложител: „Атлант 2003“ еооД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 11.12.2018г.  (публикувано на 10.12.2018г.).

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/27674  до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за Изработване на ПУП-ПП, Инвестиционен проект, изграждане и експлоатация на разпределителен газопровод и газопроводно отклонение за захранване на промишлен обект находящ се в ПИ № 00182.34.61, гр. Аксаково, общ. Аксаково, с възложител: „АРЕСГАЗ“ ЕАД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 08.12.2018г.  (публикувано на 07.12.2018г.).

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/27674  до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за Изработване на ПУП-ПП, Инвестиционен проект, изграждане и експлоатация на разпределителен газопровод и газопроводно отклонение за захранване на промишлен обект находящ се в ПИ № 00182.34.61, гр. Аксаково, общ. Аксаково, с възложител: „АРЕСГАЗ“ ЕАД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 08.12.2018г.  (публикувано на 07.12.2018г.).

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/27670 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение за „Аварийно възстановителни работи – корекция на сухо дере /изграждане на 230м открит облицован канал с правоъгълно сечение/ и изместване на водопровод в населено място: ул. „Първа“, село Черноморци, общ. Шабла“, с възложител Община Шабла. Коритото на дерето е ситуирано успоредно и в непосредствена близост до основното улично платно – ул. „Първа“ в с. Черноморци (ПИ 81181.501.158), съвпадащо и с платното на път DOB 2220 (I-9 Дуранкулак - Шабла) – Ваклино – Смин – Черноморци – Захари Стояново (III-2104). Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 10.12.2018г.  (публикувано на 07.12.2018г.).

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/27671    до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): свързано със  закупуване на оборудване  и поставяне на модулен  обект:  за преработка и търговия с мляко и млечни продукти в ПИ с идентификатор 20359.132.7 в землището на с. Дебрене, общ. Добричка, обл. Добрич, с възложител „Хари Агро Груп“ ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 07.12.2018 г.  /публикувано на 07.12.2018 г./

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/27661  до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП) за изграждане на 10 бр. жилищни сгради и малки търговски обекти в УПИ IV-16, кв. 16 по плана на ЗВО „Край село“, с. Самотино, общ. Бяла, с възложител: Б. Емануилов. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 07.12.2018г.  (публикувано на 06.12.2018г.).

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/27635     до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за ИП „Детски морски център “Свети Никола“ в УПИ VII-154, площ 1.570 дка и УПИ VI-154, площ 1,620, кв. 38, село Изгрев, община Суворово, област Варна, с възложител „Българска Транспортна Камара“ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 06.12.2018г.  (публикувано на 06.12.2018г.).

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/27654 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на дестилерия за преработка на етерично-маслени култури“ в поземлен имот с идентификатор 55511.170.5, земеделска територия, с начин на трайно ползване „За животновъдна ферма“ с площ 5864 кв.м, по кадастралната карта на с. Паскалево, общ. Добричка, с възложител Ил. Иванов, гр. Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Еmail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 06.12.2018г.  (публикувано на 05.12.2018г.).

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/27638   до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): свързано с проектиране и изграждане на „Център за социални услуги и грижи ” в ПИ 03174.501.181, по плана на с. Безводица, община Балчик, област Добрич, с възложител: „Соня ЕМ“ ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 03.12.2018 г.  /публикувано на 04.12.2018 г./

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/27637    до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП) за „Извършване на дейности по събиране и временно съхраняване на : ОЧЦМ до 3000 т/год, НУБА до 1000 т/год, ИУЕЕО до 1000 т/год, хартия и картон до 1000 т/год и пластмаси до 1500 т/год, на съществуваща и действаща площадка за дейности с отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) в поземлен имот № 10135.4504.526 по КК на гр. Варна, община Варна, представляващ      УПИ 1-526 по плана на I м.р. на ж.к. Вл. Варненчик, с възложител: „ВАРНА СКРАП“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 04.12.2018 г.  /публикувано на 03.12.2018 г./

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/27636 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за ИП „Изграждане на линеен обект - външно кабелно ел. захранване 0.4 kV от МТП № 1628 до нов СБС на ул. „Цар Борис III“ и въздушно кабелно ел. захранване до електромерно табло тип ТЕПО пред ПИ 10135.2623.8840, по плана на СО „Горна Трака“ в гр. Варна, с възложител „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР“ АД, гр. Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 04.12.2018г.  (публикувано на 03.12.2018г.).

 • На основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/27633 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на въздушна кабелна линия (ВКЛ) 0.4 kV електрозахранена от МТП № 1544 (3 клона с 45 бр. СБС и 45 бр. СТС нови стълбове), по плана на СО „Боровец“ в гр. Варна, с възложител „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР“ АД, гр. Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Еmail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 04.12.2018г. (публикувано на 03.12.2018г.)  

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/27630    до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за ИП „Център за дневни грижи за деца ” в УПИ V-737 и УПИ VI-737, кв. 106 по плана на с. Аврен, община Аврен, обл. Варна, с възложител „Сентри“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 30.11.2018г.  (публикувано на 30.11.2018г.)

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/27131 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на дестилерия за преработка на етерично – маслени култури”, в урегулиран поземлен имот (УПИ) XI-79, кв. 15, с площ 1 200 кв. м, трайно предназначение на територията – урбанизирана, в село Малина, община Генерал Тошево, област Добрич, с възложител: ЕТ „М. – Т. НИКОЛОВА“, град Балчик. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 03.12.2018 г.  (публикувано на 30.11.2018 г.)

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/27510   до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за ИП за изграждане на „Център за социални услуги и грижи ” в ПИ 66250.501.111, по плана на с. Сенокос, община Балчик, област Добрич, с възложител ЕТ Сн. С. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 30.11.2018г.  (публикувано на 30.11.2018г.)

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/27628 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на апартаментен комплекс - многофамилни жилищни сгради и техническа инфраструктура“ в поземлен имот с идентификотор 10135.3513.1946, урбанизирана територия, с начин на трайно ползване „За друг обществен обект, комплекс“, с площ 37.628 дка, ул. „Тролейна“ № 12, район Младост, гр. Варна, с възложител: „ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД, гр. София.  Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Еmail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 30.11.2018г.  (публикувано на 29.11.2018г.)

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/27529 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение свързано със „Преустройство на съществуваща сграда, състояща се от пивница, магазин за хранителни стоки и магазин за текстил в дом за стари хора, изграждане на надстойка, пристойка и монтиране на фотоволтаична инсталация с мощност 30 kV върху покрива на съществуващата сграда“ в урегулиран поземлен имот (УПИ) III, кв. 56, в землището на село Владимирово, община Добричка, област Добрич, с възложител: „ДОКС“ ЕООД, град Добрич, общ. Добрич. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 19.11.2018 г.  (публикувано на 16.11.2018 г.)

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/27502  до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): свързано със закриване и рекултивация на общинско депо за твърди битови отпадъци в поземлен имот с № 086030, с площ от 58415 кв.м находящ се  в землището на с. Ветрино, общ. Ветрино, с възложител: Община Ветрино. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 14.11.2018 г.  /публикувано на 13.11.2018 г./

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/27422  до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на сграда за социални грижи с цел настаняване на възрастни хора и хора с физически увреждания“ в УПИ ХII „за социални и безвредни производствени дейности“, кв. 71, с площ 1484 кв.м, по регулационния план на с. Аврен, общ. Аврен, обл. Варна, с възложител: „УОТЪР КОНСУЛТ - ВАРНА“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 07.11.2018г.  (публикувано на 06.11.2018г.).

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/27418  до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на 15 бр. жилищни сгради“ ПИ № 090025 по КВС на с. Неофит Рилски, общ. Ветрино, с възложител: „ИНВЕНТО КЕПИТЪЛ“ ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 06.11.2018г.  (публикувано на 05.11.2018г.).

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/27413  до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): ИП за „Дострояване на буна „Минерален басейн“, крило север „Голям плаж“ и крила юг „Малък плаж“,  свързано с изработване на Подробен устройствен план  (ПУП) - Парцеларен план (ПП) – Морска част за дострояване на буна „Минерален басейн“, крило север „Голям плаж“ и крило юг „Малък плаж“ в акваторията на Черно море при КК „Св. Св. Константин и Елена“,  с възложител: Областен Управител на Област с  Административен център Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 03.11.2018 г.  /публикувано на 02.11.2018 г./

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://regis.moew.government.bg/eoovos/ovos/#/reg/2/27402 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): свързано с  ремонт и оборудване на стопански сгради №№ 3 и 4 в УПИ I, кв. 41 по плана на с. Равна, общ. Провадия с цел отглеждане на бройлери с капацитет 36 000 места за птици, с възложител: „Бул Чикън“ ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 01.11.2018г.  /публикувано на 31.10.2018 г./

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/27395  до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на хотел“ в УПИ IV, кв. 253 /идент. ПИ 39459.25.584/, по ПУП-ПРЗ на масив 25 в с. Кранево, общ. Балчик, с площ 1715 кв.м, с възложител: „Трейдфарма“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 01.11.2018г.  /публикувано на 31.10.2018 г./

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/27384  до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): за изграждане на стопански постройки с цел отглеждане на птици - гълъби, в ПИ 37246.54.5, с. Климентово, общ. Аксаково, с възложител: Павлина Савова. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 30.10.2018 г.  /публикувано на 29.10.2018 г./

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/27372 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение за “Изграждане на сладкарски цех за производство на трайни сладки“ в парцел ХХV, поземлен имот с идентификатор: 03719.502.3434, с площ 372 кв.м, по КККР на гр. Белослав, обл. Варна, с възложител: „БЕЛ КОМ ИНВЕСТ“ ЕООД, село Константиново, общ. Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 25.10.2018г.  (публикувано на 24.10.2018г.)

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/27371 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП) за „Промяна по време на строителството на част от магазин в месопреработвателно предприятие за производство, съхранение и реализация на месни разфасовки от червено месо, месни заготовки от раздробено и нераздробено червено месо, сурово-сушени колбаси от раздробено и нераздробено месо“ в поземлен имот с идентификатор 10135.3512.1430 (номер по предходен план: 101, квартал: 5, парцел: ХIХ-1415, 1416), с площ 1889 кв.м, урбанизирана територия, с начин на трайно ползване „За друг обществен обект, комплекс“, ж.к. „Младост“, район „Младост“, гр. Варна, с възложители: „Явор“ АД и „Марчела Трейдинг“ ООД, гр. Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Еmail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 25.10.2018г.  (публикувано на 24.10.2018г.)

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/27172 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение свързано със закупуване на поставяемо съоръжение за преработка и търговия с мляко и млечни продукти, в урегулиран поземлен имот (УПИ) II-415, кв. 10, в землището на село Лозенец, община Крушари, област Добрич, с възложител: ЗП Н. Г. Петров, с. Крушари, общ. Крушари, обл. Добрич. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 22.10.2018 г.  (публикувано на 19.10.2018 г.)

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/27299 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на въздушна кабелна линия (ВКЛ) 0.4 kV електрозахранена от МТП № 1545 (3 клона с 85 бр. СБС и 67 бр. СТС нови стълбове)“ с обща дължина на трасето 4215 м, по плана на СО „Боровец юг“, град Варна, с възложител „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР“ АД, гр. Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Еmail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 16.10.2018г.  (публикувано на 15.10.2018г.)

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://regis.moew.government.bg/eoovos/ovos/?#/reg/2/27270  до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): свързано с извършване на укрепителни и противоерозионни мероприятия по склона към морето на ПИ 53120.106.438 по КК на м-ст „Фиш Фиш“, з-ще с. Оброчище, общ. Балчик, с възложител: „МСД ГРУП - ВАРНА“ ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 12.10.2018 г.  /публикувано на 11.10.2018 г./

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://regis.moew.government.bg/eoovos/ovos/#/reg/2/27264 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): свързано  с извършване на укрепителни и противоерозионни мероприятия по склона към морето на ПИ 53120.106.443   и ПИ 53120.106.417 по КК на м-ст „Фиш Фиш“, з-ще с. Оброчище, общ. Балчик, с възложител: „ТЕРЕМ ПЛЮС“ ЕАД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 12.10.2018 г.  /публикувано на 11.10.2018 г./  

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/27174 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционен проект: „Изграждане на разпределителни газопроводи и газопроводни отклонения – етапно строителство“ на територията на град Генерал Тошево, общ. Ген. Тошево, област Добрич, с възложител: „Добруджа газ“ АД, град Генерал Тошево.Съгласно представената от възложителят информация, ИП ще се реализира поетапно, като са определини следните етапи: Разпределителни газопроводи I-ви етап, ул. „Мадара“, гр. Ген. Тошево; Разпределителни газопроводи II-ри етап, ул. „Мадара“, гр. Ген. Тошево; Разпределителни газопроводи III-ти етап, ул. „Христо Ботев“, гр. Ген. Тошево; Разпределителни газопроводи IV-ти етап, ул. „Христо Ботев“ и ул „Черно море“, гр. Ген. Тошево; Разпределителни газопроводи V-ти етап, ул. „Димитър Благоев“, гр. Ген. Тошево; Разпределителни газопроводи VI-ти етап, ул. „Александър Стамболийски“, гр. Ген. Тошево; Разпределителни газопроводи VII-ми етап, ул. „Станьо Милев“, гр. Ген. Тошево; Разпределителни газопроводи VIII-ми етап, ул. „Димитър Благоев“ и ул. „Александър Стамболийски“, гр. Ген. Тошево; Разпределителни газопроводи IX-ти етап, ул. „Димитър Благоев“, гр. Ген. Тошево; Разпределителни газопроводи X-ти етап, ул. „Васил Априлов“ и  ул. „Тунджа“ , гр. Ген. Тошево; Разпределителни газопроводи XI-ти етап, ул. „Дружба“, гр. Ген. Тошево; Разпределителни газопроводи XII-ти етап, ул. „Трети март“, гр. Ген. Тошево; Разпределителни газопроводи XIII-ти етап, ул. „Йордан Йовков“ и ул. „Д. Димов“, гр. Ген. Тошево; Разпределителни газопроводи XIV-ти етап, ул. „Трети март“ и ул. „Йордан Йовков“, гр. Ген. Тошево; Разпределителни газопроводи XV-ти етап, ул. „Васил Априлов“ и ул. „Христо Минчев“, гр. Ген. Тошево; Разпределителни газопроводи XVI-ти етап, ул. „Янтра“ и ул. „Васил Априлов“, гр. Ген. Тошево; Разпределителни газопроводи XVII-ти етап, ул. „Александър Стамболийски“, гр. Ген. Тошево и Разпределителни газопроводи XVIII-ти етап, ул. „Опълченска“, гр. Ген. Тошево. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 12.10.2018 г.  (публикувано на 11.10.2018 г.)

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/27194 до допълнителната информация по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ II (ПИ с идентификатор 10135.2118.13) с площ 12141 кв.м, в гр. Варна, ж.к. „Ботаника“, ул. „30-та“ № 2, с цел разделяне на УПИ на два УПИ - УПИ IV-13 „За жилищно строителство“ с площ 5833 кв.м и УПИ V-13 „За обществено обслужване - изграждане на дентална клиника“ с площ 6308 кв.м, с възложител „КАЛИМАНЦИ ПРОПЪРТИС“ ЕООД, гр. Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 11.10.2018г.  /публикувано на 10.10.2018г./

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/27054 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): свързано с кандидатстване за финансиране за технологично оборудване и пречиствателна станция по мярка 5.4. „Преработване на продуктите от риболов и аквакулти, изграждане на мобилна пречиствателна станция за пречистване на промишлени отпадъчни води“, по Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. Предвидените дейности, свързани с реализацията на ИП, ще се осъществят в урегулиран поземлен имот (УПИ) XIII, с площ: 5 942 кв. м, кв. 27, по плана на село Славеево, община Добричка, област Добрич, с възложител: „Бул аква фиш“ ООД, село Прилеп, община Добричка. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 09.10.2018 г.  /публикувано на 08.10.2018 г./

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/27194 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ II (ПИ с идентификатор 10135.2118.13) с площ 12141 кв.м, в гр. Варна, ж.к. „Ботаника“, ул. „30-та“ № 2, с цел разделяне на УПИ на два УПИ - УПИ IV-13 „За жилищно строителство“ с площ 5833 кв.м и УПИ V-13 „За обществено обслужване - изграждане на дентална клиника“ с площ 6308 кв.м, с възложител „КАЛИМАНЦИ ПРОПЪРТИС“ ЕООД, гр. Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 03.10.2018г.  (публикувано на 02.10.2018г.).

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес:  http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/27179  до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на общежитие – І-ви етап: блок А и блок Б, ІІ-ри етап: блок В, ІІІ-ти етап:    блок Г и блок Д, в  УПИ ІІ-208 “за общ. обсл.“, кв.12, ж.к.“Възраждане“- І м.р., гр. Варна, общ. Варна, с възложител: „Мега Бг-Варна“ ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 29.09.2018г.  (публикувано на 28.09.2018г.).

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/27173    до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на  два жилищни комплекса с ограничен достъп и обществено обслужване“, свързано  с изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XVI-8,10,14,15,116,129,536,538 (ПИ 10135.73.590), УПИ „Склад на комитета на култура и паметници“ и УПИ- III „за трафопост“ (ПИ 10135.73.19), кв. 1 по плана на  ПЗ „Планова“, гр. Варна, одобрен със Заповед № Г-143/ 28.11.2002 г. на Заместник кмет на Община Варна и Заповед № 61/ 07.07.1972 г. на ИК на ГНС-Варна., с възложители: „Пенемат“ ООД  и Ст. Иванова. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 29.09.2018 г.  /публикувано на 28.09.2018 г./

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/27136 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на център за разкомплектуване на излезли от употреба моторни превозни средства“ в поземлени имоти с идентификотори: 10135.4510.731 (с площ 2890 кв.м) и 10135.4510.732 (с площ 1738 кв.м), урбанизирана територия, с начин на трайно ползване „За друг вид производствен, складов обект“, с обща площ 4628 кв.м, ЗПЗ, бул. „Вл. Варненчик“ № 281, гр. Варна, с възложител: „ОДИСЕЙ 41“ ООД, гр. Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 27.09.2018г.  (публикувано на 26.09.2018г.).

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/27126 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на жилищна сграда и магазини“ в поземлени имоти с идентификатори 10135.2552.2361 и 10135.2552.2362, урбанизирана територия, с начин на трайно ползване „ниско застрояване до 10м“ с обща площ 1909 кв.м, в ж.к. „Изгрев-1“, район „Приморски“, гр. Варна, с възложители: „РИТХАУС” ЕООД и Т. Неделчева, гр. Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 26.09.2018г.  (публикувано на 25.09.2018г.)

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/26165  до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение за „изграждане на въздушна кабелна линия /ВКЛ/ 0,4 kV от МТП №1508 /4 клона с 86 броя СБС и 10 бр. СТС нови стълбове/ по плана на СО „Боровец-юг“, гр. Варна, с възложител “Електроразпределение север” АД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 26.09.2018г.  (публикувано на 25.09.2018г.).

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/26737 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение за „Проектиране и изпълнение на разпределителен газопровод извън урбанизирана територия на с. Брестак за захранване на природен газ на ПИ № 06416.112.3, -животновъден комплекс, с възложител: „Свинекомплекс Брестак“ АД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 26.09.2018г.  (публикувано на 25.09.2018г.).

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/27118 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на нови паркинги за обществено ползване с полиетиленови решетки“ в поземлени имоти (ПИ) №№ 53120.506.5, 53120.506.74 и 76, 53120.506.80 и 108, по плана на с. Оброчище, общ. Балчик, обл. Добрич, с възложител „АЛБЕНА“ АД, с. Оброчище, общ. Балчик. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 24.09.2018г.  (публикувано на 21.09.2018г.)

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/27114 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на нови паркинги за обществено ползване с полиетиленови решетки“ в поземлени имоти (ПИ) №№ 53120.506.29, 53120.506.52 и 53, 53120.506.60, 53120.506.61, 53120.506.94 и 95 по плана на с. Оброчище, общ. Балчик, обл. Добрич, с възложител „АЛБЕНА“ АД, с. Оброчище, общ. Балчик. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (Еmail: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 24.09.2018г.  (публикувано на 21.09.2018г.)

 • На основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/27014 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП) за „Изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/, включващ проект на ПУП-ПЗ за ПИ № 100.1647, 100.1648, 100.1649, 100.1650, 100.1651, 100.1652 и 100.1653 по ПНИ на С.О. Терасите, в землище на гр. Аксаково, с цел вилно строителство“, с възложители: Е. Христов и И. Стоянова и В. Маркова. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 15.09.2018г.  (публикувано на 14.09.2018г.).

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/27012  до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП) за промяна предназначението на ПИ 10135.5064.30, с площ 3500 кв.м, район „Аспарухово“, местност „Чиган“, гр. Варна, общ. Варна, с трайно предназначение на територията–земеделска, начин на трайно ползване нива, с цел изграждане на едноетажни постройки-къщи за гости, с възложители: Е. Статев и Е. Статева. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 14.09.2018г.  (публикувано на 13.09.2018г.)

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/27056 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец с цел добив на подземна вода за осигуряване на необходимите водни количества за напояване на бадемови насаждения“ в поземлен имот с идентификатор 35064.113.93 (номер по предходен план: 113093), с площ 92.786 дка, земеделска територия с начин на трайно ползване „нива“ по кадастралната карта на гр. Каварна, собственост на Община Каварна, с възложител „БИО БАДЕМИ“ ООД, гр. Каварна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 13.09.2018г.  (публикувано на 12.09.2018г.).

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/27007    до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): свързано с изграждане на въздушно кабелно електрозахранване (ВКЕЗ) 0,4 kV от МТП № 721 (4 клона с 68 бр. стълбове и 9 бр. СТС), по плана на СО „Боровец – юг“, район Аспарухово, общ. Варна, с възложител “Електроразпределение север” АД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 05.09.2018 г.  /публикувано на 04.09.2018 г./

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/26283 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на хале за производство на взривни вещества и съхранение на химични вещества”, в ПИ 20482.33.61, площ 21943 кв. м,  и „Разширение на завод за производство на взривни вещества“ ПИ 20482.33.69, площ 4875 кв. м, местност Каровча, град Девня, община Девня, област Варна, с възложител: «Ескана Инвест 96» АД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 04.09.2018г.  (публикувано на 03.09.2018г.).

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/26382 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на три броя къщи, трафопост и параклис”, разположени в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 87518.22.87 (за изграждане на параклис и трафопост), с площ: 605 кв. м; ПИ с идентификатор 87518.22.88, с площ: 500 кв. м, ПИ с идентификатор 87518.22.89, площ: 508 кв. м и ПИ с идентификатор 87518.22.90, площ: 500 кв. м, разположени в м-т „Бялата Пръст“, село Яребична, община Аксаково, област Варна, с възложител: С. Стойков. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 04.09.2018 г.  /публикувано на 03.09.2018 г./

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр.25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/27009 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП) за “Изграждане на сграда за социално-битови нужди“ в поземлен имот с идентификатор 87518.22.103 (номер по предходен план: парцел: ХVІІ-63), урбанизирана територия, с начин на трайно ползване: „Ниско застрояване до 10м“, с площ от 1245 кв.м, с. Яребична, общ. Аксаково, с възложител С. Стойков, гр. Аксаково. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 03.09.2018г.  (публикувано на 31.08.2018г.).

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/26954 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно намерение за делба на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10135.4507.270, урбанизирана територия, с начин на трайно ползване „нива“ с площ 6684 кв.м, бул. „Цар Освободител“ в гр. Варна, с цел урегулиране на същия за „Производствено-складова, административна и търговска дейност“, с възложител Генчев, гр. Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 24.08.2018г.  (публикувано на 24.08.2018г.)

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр.25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/26929 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на едноетажна сграда за почивна база със застроена площ от 105.80 кв.м, включваща два апартамента, всеки със самостоятелно санитарна помещение, а централно ще е разположена дневна с кухненски бокс за обслужване от двата апартамента“ в урегулиран поземлен имот ХІ (поземлен имот с идентификатор: 83017.506.118), с площ 1694 кв.м, кв. 1, къмпинг „Добруджа“, гр. Шабла, с възложител Ж. Желев, гр. София. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 21.08.2018г.  (публикувано на 20.08.2018г.)

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/26926 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП) Изграждане на люпилня за есетрови риби в рециркулационна система в сграда-оранжерия в поземлен имот № 37246.59.33, с площ 2001 кв.м, местност „Кайряка“, землище с. Климентово, общ. Аксаково, обл. Варна, с възложител: „СТЕФАНОВ НП” ЕООД, гр. Генерал Тошево. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 20.08.2018г.  (публикувано на 17.08.2018г.)

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/26888 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП) за Изграждане на промишлена газова инсталация – площадкови газопроводи, газорегулаторни пунктове, кранови възли и горивни уредби за работа с природен газ“ в УПИ I-86, II-86, III-86,87, V-86,87, VII-87, X-50, кв. 1, по плана на ЮПЗ, гр. Варна, с възложител: КОРАБОРЕМОНТЕН ЗАВОД „ОДЕСОС“ АД, гр. Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни, считано от 10.08.2018г.  (публикувано на 09.08.2018г.)

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/26758 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционен проект: „Производство на бетонни смеси чрез оползотворяване на увлечена летяща пепел в съществуващ бетонов възел”, в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10135.4510.628 (номер по предходен план: квартал: 36, парцел: III-1615), с площ 2 421 кв. м, трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 м), разположени в Западна промишлена зона, град Варна, община Варна, област Варна, с възложител: „МИГ – МАРКЕТ“ ООД, град Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 10.08.2018 г.  /публикувано на 09.08.2018 г./

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/26882  до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): за “Създаване на еко къмпинг от юрти“, включващо: къмпинг от 100% екологични юрти: 10 броя по 20 кв. м. с общо 20 места за настаняване, една голяма юрта  с площ от 32 кв.м за събиране и една юрта 12 кв.м с четири душа с пластмасов контейнер за вода(1м3), слънчев колектор за затопляне на вода и 4 компост тоалетни - 2 дамски и две мъжки. Вертикална планировка - насипване на пътеки с ширина 1м и дължина 100 м и дебелина 8 см. с чакъл и ограда от вършини до 180 см. с дължина до 250м.л. Поставяне на дървени пейки с дървени маси и сенници от дърво, в поземлен имот ПИ 12406.31.163, находящ се в с. Въглен, общ. Аксаково, обл. Варна, с възложител: „Дара Експерт“ ЕООД, гр. Аксаково. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 09.08.2018 г.  /публикувано на 08.08.2018 г./

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/26881 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): свързано с  изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ), включващ ПУП-ПЗ за УПИ II – 168, кв. 28 по действащия план на с. Крумово, общ. Аксаково, с цел установяване на режим, начин и характер на застрояване за безвредна производствена дейност и инвестиционен проект за обект „Цех за преработка на зеленчуци“, с възложител  „ОРИЛИЯ” ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 09.08.2018 г.  /публикувано на 08.08.2018 г./

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/26873 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за изработване на проект на Подробен устройствен план за ПИ с идентификатор 72624.36.58 (стар идентификатор: 72624.36.50), урбанизирана територия, с начин на трайно ползване „За друг вид производствен, складов обект“, с площ 1242 кв.м, в гр. Добрич, с цел промяна на предназначението на имота за „ПСД - енергиен обект – площадка за компресиране на природен газ, проектиране и изграждане на площадка за компресиране на природен газ, присъединителен газопровод от Автоматична газорегулираща станция (АГРС) Добрич, електрически захранващ кабел, трафопост и водопроводно отклонение”, с възложител: „ЧЕРНОМОРСКА ГАЗОВА КОМПАНИЯ“ ЕООД, гр. Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 07.08.2018г.  (публикувано на 06.08.2018г.).

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/26805 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ): „Изграждане на бензиностанция, крайпътни обслужващи обекти и водовземно съоръжение, в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 32490.51.112 (по КВС: имот с номер 000112), с площ 4 312 кв. м, трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – друга пътна територия, в землището на село Изворско, община Аксаково, област Варна, с възложител: „ТРЕЙС СТРОЙ“ ЕООД, град Аксаково. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 07.08.2018 г.  /публикувано на 06.08.2018 г./

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/26871  до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП) за „Екстензивно риборазвъждане на шаран, толстолоб, амур и сом в язовир „Брестак-2“ в землището на с. Брестак, общ. Вълчи дол. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 07.08.2018г.  (публикувано на 06.08.2018г.).

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/26867 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП „Изграждане на ново водовземно съоръжение – тръбен кладенец /ТК/ за добив на подземни води и система за капково напояване на земеделски култури“ в поземлен имот 72624.308.27 с площ 18.003 дка, земеделска земя с начин на трайно ползване “нива”, в землището на гр. Добрич, с възложител ЗП Ж. Петров. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 07.08.2018г.  (публикувано на 06.08.2018г.).

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/26851  до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): „изграждане на водовземно съоръжение шахтов кладенец /ШК/ „Анакс-Дебелец “ в ПИ № 011041, землище с. Дебелец, общ. Дългопол, за отглеждане на земеделски култури  с възложител „Анакс“ ООД, гр. Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 04.08.2018 г.  /публикувано на 03.08.2018 г./

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/26853 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): „Разширение и модернизация на съществуваща овцеферма, включваща изграждане на сграда за отглеждане на 200 броя кози, промяна предназначението на съществуваща сграда за изграждане на млекопреработвателно предприятие и изграждане на водоизточник – тръбен кладенец”, разположени в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 37068.43.53 (номер по предходен план: 043053), с площ 11 870 кв.м, трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – за стопански двор, м-ст „Дере дермен“, в землището на село Китка, община Аврен, област Варна, с възложител: „НАЧЕВ ДВОР“ ЕООД, село Китка, общ. Аврен. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 03.08.2018 г.  /публикувано на 02.08.2018 г./

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/26849 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на дестилерия за етерични масла, цех за пакетиране на подправки, складове за съхранение на грозде и охлаждащи помещения, халета за сушене и съхраняване на готова продукция, офиси и битова част, засаждане на лозов и розов масиви в оранжерии от поликарбон”, разположени в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 62788.24.114 (номер по предходен план: 024114), с площ 45 059 кв.м, трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – незастроен имот за курортно – рекреационен обект, село Рогачево, община Балчик, област Добрич, с възложител: „ГОЛДЪН ФУУДС“ ЕООД, град Добрич. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 03.08.2018 г.  /публикувано на 02.08.2018 г./

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/26846    до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): свързано с изграждане на животновъдна ферма за отглеждане на патици – вкл. изграждане на  две едноетажни халета ( метална конструкция ) с термопанели.  Стопанска сграда 1  - РЗП  2142 м2, (помещение 2070,2 м2),  в  което ще се отглеждат 5120 бр. патици; стопанска сграда 2  - РЗП  2142 м2, (помещение 2070,2 м2), в  което ще се отглеждат 5120 бр. патици, в поземлен имот ПИ 46351.71.20, находящ се в с. Малина, общ.Генерал Тошево, обл. Добрич, с възложител: Вива Продъктс“ ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 03.08.2018 г.  /публикувано на 02.08.2018 г./

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/26809 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на газовостопанство на компресиран газ за обществена пералня”, разположено в урегулиран поземлен имот (УПИ) IV-60, кв. 26 (с номер по предходен план: 60), с площ 711 кв.м, трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване, по Подробния устройствен план – План за регулация на село Попович, община Бяла, област Варна, с възложител: „ЖЕ – ВИ 2009“ ЕООД, град Обзор. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 03.08.2018 г.  /публикувано на 02.08.2018 г./

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/26423    до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП) и СПУП-ПЗ за „Разширение на действащо депо за фосфогипс в ПИ №№20482.248.90, 20482.248.123, 20482.280.53, 20482.280.54, 20482.280.58, 20482.280.129, 20482.280.132“ и присъединяване на имоти:ПИ №20482.280.61, площ 37,833 дка /съгласно Договор за приватизационна продажба площ  37,836 дка/ местност „Фазанарията“, трайно предназначение на територията- нарушена, НТП- за кариера за пясък, чакъл и глини за строителна керамика, ПИ №20482.248.91, площ 25,522 дка /съгласно Договор за продажба площ  25,525 дка/, трайно предназначение на територията- нарушена, НТП- за кариера за пясък, чакъл и глини за строителна керамика, и двата имота в землището на град Девня, община Девня, възложител: „Агрополихим“ АД . Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 25.07.2018 г.

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/26572 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на дълбок сондаж за питейна вода”, в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 11836.20.38 (стар идентификатор 11836.20.16; номер по предходен план: 020038), с площ 2 000 кв. м, трайно предназначение на територията – горска, начин на трайно ползване – друг вид дървопроизводителна гора, по кадастралната карта на село Войводино, община Вълчи дол, област Варна, с възложител: Община Вълчи дол. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 26.07.2018 г.  /публикувано на 25.07.2018 г./

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/25876 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): „Oтглеждане на риба в плаващи клетки (садки) в акваторията на язовир „Здравец“ и осъществяване на спортен риболов“, в поземлен имот (ПИ) с номер 001138, с площ 56 482 кв. м, разположен в м-ст „Над язовира”, в землището село Аврен, община Аврен, област Варна, собственост на Община Аврен, с възложител: „ВАРНА ФИШИНГ“ АД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 25.07.2018 г.  /публикувано на 24.07.2018 г./

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/26570  до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП) „разширяване на кариера за добив на подземни богатства – пясъци в землището с. Калиманци, община Суворово, област Варна, с площ  на концесията  57,6 дка, възложител: ЕТ „Монио 48 – Момчил Станков”. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 20.07.2018г.  (публикувано на 19.07.2018г.).

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/26230  до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП) за “изграждане на ферма за отглеждане на култивирана черна мида Mytilus galloprovincialis Lam и садково стопанство за отглеждане на риба Salmo Labrax в акваторията на Черно море, с възложител: „Мексико-Р“ ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 18.07.2018г.  (публикувано на 17.07.2018г.)

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/26231  до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП) за “изграждане на ферма за отглеждане на култивирана черна мида Mytilus galloprovincialis Lam и садково стопанство за отглеждане на риба Salmo Labrax в акваторията на Черно море, с възложител: „Бойс арт“ ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 18.07.2018г.  (публикувано на 17.07.2018г.)

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/26364  до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на „дестилерия за етерично маслени култури“  в УПИ VI-255, с площ 2530 кв. м, кв. 2 по плана на с. Кочмар, общ. Тервел, с възложител: „Хербс Трейд“ оод . Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 18.07.2018г.  (публикувано на 17.07.2018г.)

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/26751  до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): свързано с  изграждане на люпилня за есетрови риби в рециркулационна система. ИП ще се реализира в сграда с идентификатор 501.3680/1, разположена в поземлен имот (ПИ) с идентификатор № 35064.501.3680, находящ се гр. Каварна, общ. Каварна, обл. Добрич, с възложител: „СИМБИОТИКА” ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 14.07.2018 г.  /публикувано на 13.07.2018 г./

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/26728    до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): свързано с  “Промяна предназначение и частично преустройство на жилищна сграда в дом за стари хора“ в ПИ №10135.2508.539, СО „СОТИРА“, гр. Варна, с възложител С. Г. Черамов. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 14.07.2018 г.  /публикувано на 13.07.2018 г./

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/26740 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП) за “Изграждане на нов гробищен парк“ в поземлен имот с идентификатор 00084.65.84 (номер по предходен план: 065084), земеделска територия, с начин на трайно ползване „Изоставена орна земя“, с площ 9564 кв.м, местност „Боеви ниви“ по КККР на с. Аврен, общ. Аврен, обл. Варна, с възложител ОБЩИНА АВРЕН. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 14.07.2018г.  /публикувано на 13.07.2018г./

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/26656  до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП „Изграждане на парк“ в УПИ I, с площ 13705 кв.м, в кв. 157, по плана на гр. Балчик, общ. Балчик, с възложител: Община Балчик. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 13.07.2018г.  /публикувано на 12.07.2018г./

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/26727 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на газово стопанство за обект „Реконструкция, преустройство, надстрояване и пристрояване на съществуващ хотел Астория“. Газовото стопанство ще се реализира в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10135.513.108 (номер по предходен план: квартал: 18, парцел: V-108), с площ 7 205 кв. м, трайно предназначение на територията (ТПТ) – урбанизирана, начин на трайно ползване (НТП) – комплексно застрояване,  по плана на к.к. „Златни пясъци“, град Варна, общ. Варна,"Изграждане на площадков газопровод към хотел „Астория маре“. Площадковия газопровод ще бъде ситуиран в ПИ с идентификатор 10135.513.635 (номер по предходен план: 106,107, квартал: 18, парцел: VIII), с площ 4 872 кв. м, ТПТ – урбанизирана, НТП – комплексно застрояване, по плана на к.к. „Златни пясъци“, град Варна, общ. Варна, "Изграждане на газово стопанство, площадков газопровод и сградна газова инсталация за захранване на кухненски блокове за обект: „Реконструкция, преустройство, надстрояване и пристрояване на съществуващ хотел Астория бийч“. Изграждане на газово стопанство, площадков газопровод и сградна газова инсталация за захранване на кухненски блокове ще се осъществи в ПИ с идентификатор 10135.513.108 (номер по предходен план: квартал: 18, парцел: V-108), с площ 7 205 кв. м, трайно предназначение на територията (ТПТ) – урбанизирана, начин на трайно ползване (НТП) – комплексно застрояване,  по плана на к.к. „Златни пясъци“, град Варна, общ. Варна с възложител „Май хоум 1“ ЕООД, град Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 11.07.2018 г.  /публикувано на 10.07.2018 г./

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/26671    до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): свързано с изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец, с цел напояване на земеделски култури и водоснабдяване на дестилерия”, в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 57550.32.11 (номер по предходен план: 032011), с площ 8 001 кв. м, ТПТ „Урбанизирана“, НТП „За друг вид производствен, складов обект“, в землището на село Попгригорово, община Добричка, област Добрич, с възложител: ЕТ „Славяна Статева“, с. Попгригорово, общ. Добричка. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 04.07.2018 г.  /публикувано на 03.07.2018 г./

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/26517 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): „Вътрешно увеличаване на капацитета на производствена база за преработка, лющене, пресоване и екстракция на маслодайни култури от 290 т/денонощие на 1 000 т/денонощие”, с възложител: „Олива“ АД, град Кнежа, общ. Кнежа, обл. Плевен. Планираните промени в производствената база засягат: - поземлен имот (ПИ) с идентификатор 61741.18.17 по плана на с. Разделна, общ. Белослав, обл. Варна; - ПИ с идентификатор 61741.19.12 по плана на с. Разделна, общ. Белослав, обл. Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 29.06.2018 г.  /публикувано на 28.06.2018 г./

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/26643  до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП) за проект на “ПУП-ПЗ с цел отреждане за „жилищни сгради“ и водовземно съоръжение в ПИ 53120.14.9 (стар идентификатор: 014009), с площ  2489 кв.м, землище на с. Оброчище, общ. Балчик, с възложител: З. Диканарова. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 27.06.2018г.  (публикувано на 26.06.2018г.)

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/26639 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП) за „мобилна дестилерия за лавандулово масло“ в ПИ 184012, в с. Голица, община Долни чифлик, с възложител „Балканагро 2008“ ООД.   Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 27.06.2018г.  (публикувано на 26.06.2018г.)

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/25508 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на водовземно съоръжение за добив на термоминерални води, с цел водоснабдяване на комплекс „Градска къпалня“, в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10135.2536.1014, с площ 6 653 кв. м, трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – за друг обществен обект, комплекс, разположен в м-ст „Буните”, район „Приморски“, община Варна, област Варна, с възложител: „Холдинг Варна“ АД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 23.06.2018 г.  /публикувано на 22.06.2018 г./

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/26532 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): „Предприятие за преработка на плодове до сайдер и грозде до винен оцет”, разположено в урегулиран поземлен имот (УПИ) XII-за социални и безвредни производствени дейности, с площ: 1 484 кв. м, в кв. 71, по плана на село Аврен, общ. Аврен, с възложител: „ХОЛИДЕЙ БИО“ ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 22.06.2018 г.  /публикувано на 21.06.2018 г./

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/26267     до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП) “Регионално прединвестиционно проучване (РПИП) за обособената територия на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, възложител: Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 21.06.2018г.  (публикувано на 20.06.2018г.)

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/26567    до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): свързано с изграждане на въздушно кабелно електрозахранване (ВКЕЗ) 0,4 kV от МТП № 870 (3 клона с 88 бр. стълбове, 12 бр. СТС и 2 броя кабелни линии), по плана на СО „Ментешето“, район Вл. Варненчик, гр. Варна, с възложител:  „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ - СЕВЕР” АД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 19.06.2018 г.  /публикувано на 18.06.2018 г./

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/25650 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): „Увеличаване местата за животни, реконструкция и модернизация на съществуваща пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) и на торово стопанство”, с възложител: „МАНЕКС СЪН“ АД, село Слънчево. Изграждането на новите две сгради и разместването на животните в съществуващите сгради, предназначени за увеличаване с 30 % на стопанството, ще се реализира в поземлен имот (ПИ) с номер 000173 (образуван от имот с номер 000159), с площ: 201 077 кв. м, начин на трайно ползване (НТП) – животновъдна ферма, местност „Ески кьой“, в землището на село Слънчево, община Аксаково. Реконструкцията и модернизацията на ПСОВ ще се осъществи в ПИ с номер 000173 и в част от ПИ с номер 020032, площ: 18 950 кв. м, НТП „нива“, м – т „Ески кьой“, в землището на с. Слънчево, общ. Аксаково. Преустройството на една от съществуващите лагуни за съхранение на течна тор ще се извърши в ПИ с номер 000156 м-т „Ески кьой“, в землището на с. Слънчево, общ. Аксаково. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 19.06.2018 г.  /публикувано на 18.06.2018 г./

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/26565 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): “Изграждане на 5 (пет) бр. еднофамилни къщи“ в поземлен имот с идентификатор 10135.2517.4626 (номер по предходен план: 5174626), урбанизирана територия, с начин на трайно ползване „За друг вид застрояване“, с площ 3 762 кв.м, местност „Манастирски рид“, кв. „Виница“, район Приморски, гр. Варна, с възложител: А. Л. Македонски, град Пловдив. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 19.06.2018 г.  /публикувано на 18.06.2018 г./

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/26463 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на център за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства”, разположен в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 72624.464.26, с площ: 1 600 кв. м, ТПТ „Урбанизирана“, НТП „За складова база“, находящ се в град Добрич, община Добрич, област Добрич, с възложител: „МЕТАЛИУМ АУТО ГРУП“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 15.06.2018 г.  /публикувано на 14.06.2018 г./

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/26539 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на площадка за извършване на дейности по събиране и временно съхраняване до предаване за последващо оползотворяване на отпадъци (отпадъци от черни и цветни метали, негодни за употреба батерии и акумулатори, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, отпадъци от опаковки и др.)“ на територията на поземлен имот с идентификатор 10135.3515.1583 (номер по предходен план: 272б, квартал: 845), с площ 499 кв.м, урбанизирана територия, с начин на трайно ползване „Ниско застрояване до 10м), с площ 499 кв.м, ул. „Райко Даскалов“ № 2, район „Младост“, в гр. Варна, с възложител: „Екологична компания“ ЕООД, град София. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 14.06.2018 г.  /публикувано на 13.06.2018 г./

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/26221   до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП) за “Изграждане на новаоткрита площадка за съхранение на алтернативни горива с площ около 10 дка, на мястото на премахнатите вече пещи с номера от 1 до 4“ и «Подмяна на настилката на площадка за алтернаивни горива и биомаса под номер 16, на площ около 8 дка» в ПИ 20482.305.87 (стар идентификатор: 20482.305.5; 20482.305.72; 20482.305.71; номер по предходен план: 000379, парцел 448), урбанизирана територия, с начин на трайно ползване „за друг вид производствен, складов обект“, с площ 389.526 дка/, по КККР на гр. Девня, общ. Девня, обл. Варна, с възложител „Девня Цимент”АД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 13.06.2018г.  (публикувано на 12.06.2018г.)

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/26506 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): „Монтиране на дестилерия за преработка на етерично-маслени култури“, в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 02508.55.248, с площ 595 кв. м, трайно предназначение на територията – урбанизирана, НТП: за машиностроителната и машинообработващата промишленост, в град Балчик, общ. Балчик, обл. Добрич, с възложител: Земеделски производител –  Донев, село Сенокос, общ. Балчик. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 08.06.2018 г.  /публикувано на 07.06.2018 г./

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/26503 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на котелно помещение“, в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 72264.603.174, с площ 2 872 кв. м, трайно предназначение на територията – урбанизирана, НТП: за производствено складови дейности, в землището на град Добрич, община Добрич, с възложител: Драгнев, град Добрич. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 08.06.2018 г.  /публикувано на 07.06.2018 г./

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/26485  до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): свързано с рехабилитация и ремонт на язовир „Засмяно“ за развъждане и отглеждане на риба и други водни организми (аквакултури), осъществяване на риболовен, селски и екологичен туризъм  в ПИ язовир „Засмяно“, целия с площ от 263,446 дка, от които 175,140 дка попадащи в ПИ 000134 по КВС на с. Радево, общ. Аксаково, с възложител  „ИНТЕЛИ ИНВЕСТ” ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 06.06.2018 г.  /публикувано на 05.06.2018 г./

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/26460   до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): свързано с изграждане на площадка за съхранение и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) и търговия с авточасти втора употреба   в ПИ № 72624.610.320, находящ се в гр. Добрич, ул.  „ген. –лейт. Т. Кантарджиев“, с възложител  „Ауто Бис 2017“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 01.06.2018 г.  /публикувано на 31.05.2018 г./

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/26446  до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): за изграждане на „Промишлена газова инсталация на газово стопанство, площадков газопровод и вътрешна инсталация на компресиран природен газ за захранване на съществуващо котелно помещение в Маслодобивен завод“, находящ се в УПИ XVI,  УПИ XVII-2794 и УПИ XVIII-2794, кв. 4, Южна индустриална зона, по регулационния план на гр. Провадия, ул. „Добрина“ № 1, с възложител: „СЛЪНЧЕВИ ЛЪЧИ – ПРОВАДИЯ“ ЕАД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 29.05.2018 г.  /публикувано на 28.05.2018 г./

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/25817 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на водовземно съоръжение за питейно-битово водоснабдяване на жилищна сграда и водовземане за други цели“, в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 30497.505.947, с площ 983 кв. м, трайно предназначение на територията – урбанизиране, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m), разположен в м-ст „Под село”, село Звездица, община Варна, област Варна, собственост на Кристина Георгиева Христова-Атанасова, с възложител: „ДЪ РОЯЛ ГЕСТХАУС“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 24.05.2018 г.  /публикувано на 23.05.2018 г./

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/26427  до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): за изграждане на жилищен комплекс от 22 броя еднофамилни жилищни сгради в УПИ II-69005, 69006, кв. 49, с площ от 17 501 кв.м в землището с. Бенковски, общ. Аврен, с възложител: „Шай Хаузис” ЕООД, гр. Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 23.05.2018 г.  /публикувано на 22.05.2018 г./

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/26159  до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП) за „Поставяне на временно преместваеми обекти за търговски и обслужващи цели – палатки върху дървени платформи и зона за свободно къмпингуване за каравани и палатки“ в ПИ 39493.31.168, с площ 4.526 дка и ПИ 39493.31.169, с площ 1.659 дка, земеделски земи, с начин на трайно ползване „изоставени трайни насаждения“, землище с. Крапец, общ. Шабла, обл. Добрич, с възложител: Община Шабла.Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 22.05.2018г.  (публикувано на 21.05.2018г.)

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/25505 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): “Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за неопасни отпадъци” в поземлени имоти 002056, с площ 14 219 кв.м, НТП „Сметище“; 002059, с площ 23 397 кв. м, НТП „Сметище“ и 002054, с площ 151 921 кв. м, НТП „Кариера-скала“, в землището на град Провадия, община Провадия, област Варна, с възложител: Община Провадия. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 19.05.2018 г.  /публикувано на 18.05.2018 г./

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/26150    до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП) за „Разполагане на два допълнителна резервоара по 100 m3 всеки, за съхранение на въглеводородни газове“ в ПИ №70175.180.47, площ 50785 кв.м, трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – за съоръжение на газопровод, землище град Суворово,  община Суворово, област Варна,  възложител: „Котура” ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 16.05.2018г.  (публикувано на 15.05.2018г.)

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/26373 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП) свързано с  доставка и монтаж на газов котел ПКГ 12 с мощност 8,457 MW за целите на съществуваща дестилерия за преработка на етерично-маслени култури, в ПИ с идентификатор 72624.603.29, промишлена зона „Запад“, бул. „Трети март“ № 52, гр. Добрич, с площ 1 224 кв.м., с възложител: Ивива ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 16.05.2018 г.  /публикувано на 15.05.2018 г./

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/26370 до информацията по Приложение № 2 от същата наредба за инвестиционно предложение (ИП) „Обособяване на нова площадка за извършване на дейности по приемане и съхраняване на опасни и неопасни отпадъци и мелене/раздробяване и смесване на неопасни отпадъци“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 20482.505.16, на площ от 2.400 дка от общата площ на имота 17.147 дка, Промишлена зона, в гр. Девня, с възложител: „КЛМ-ЕКО“ ЕООД, гр. Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 16.05.2018г.  (публикувано на 15.05.2018г.)

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/26312 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП) за „Предприятия за преработка на плодове и производство на пелети” в №000083, площ 7, 574 дка, НТП – др. в землището на с. Зърнево общ. Тервел, възложител: ЕТ „ИСМ 91 – ИСА САЛИ“. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 16.05.2018г.  (публикувано на 15.05.2018г.)

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/26347  до информацията по Приложение № 2 от същата наредба за инвестиционно предложение „Изграждане на площадка за третиране и рециклиране на строителни отпадъци“ в имот № 000034, производствен терен, с площ от 10.854 дка, местност „Над селото“, землище с. Припек, общ. Аксаково, обл. Варна, с възложител: „АВТОМАГИСТРАЛИ - ЧЕРНО МОРЕ“ АД, гр. Шумен. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 15.05.2018г. (публикувано на 14.05.2018г.)

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/26330   до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): изграждане на „Укрепителни съоръжения“ в ПИ № 07257.28.618 с. Българево, общ. Каварна, с възложител  от „Дълбока” ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 10.05.2018 г.  /публикувано на 09.05.2018 г./

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/26322  до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): за изграждане на дестилерия за етерични масла в ПИ с идентификатор 72624.603.284 по КККР на гр. Добрич, обл. Добрич, с възложител  от „ЗЛАТНА ЗЕМЯ 2011” ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 09.05.2018 г.  /публикувано на 08.05.2018 г./

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/25841 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (“изграждане на водовземно съоръжение /сондажен кладенец/ за водовземане от подземен водоизточник“  в ПИ 37099.45.150, с. Кичево, община Аксаково, възложител: „Лупус ре“ ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 09.05.2018г.  (публикувано на 08.05.2018г.)

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/26039    до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП) за „изграждане на соларни панели за собствени нужди- около 1640 бр. соларни модула с 5 бр. трифазни инвертори“ в ПИ 025038, с площ 8,274 дка, начин на трайно ползване - водоем, в землището на с. Зърнево, община Тервел, възложител ЕТ „Исм 91-Иса Сали“. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 03.05.2018г.  (публикувано на 02.05.2018г.)

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/26225 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП „изграждане на предприятие за производство на плодови каши и сушилня за плодове“ в ПИ № 103006, /имота е образуван от обединяването на имоти – 103002, 103003, 103004/ в землището на с. Зърнево, общ. Тервел, с възложител ЕТ “Исм 91-Иса Сали“. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 01.05.2018г.  (публикувано на 30.04.2018г.).

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/26251    до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на инсталация за преработка на етерично-маслени култури”, разположена в поземлен имот (ПИ) с номер 065027 (имотът е образуван от имот с номер 065070), с площ 7 326 кв. м, с начин на трайно ползване ”за стопански двор”, в землището на село Телериг, община Крушари, област Добрич, с възложител: „ЕЛИЦА МАТЕЕВА-84“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 01.05.2018г.  (публикувано на 30.04.2018г.)

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/26247    до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на инсталация за изваряване на етерични масла“, разположена в урегулиран поземлен имот (УПИ) VI-474, кв. 80, с площ 1 000 кв. м, с начин на трайно ползване „за стопански двор”, в землището на село Росица, община Генерал Тошево, област Добрич, с възложител: „Славов-Росица“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 01.05.2018г.  (публикувано на 30.04.2018г.).

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/26226 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП) за „изграждане предприятие за преработка на етерично маслени култури“ в ПИ № 24565.501.16, по кадастрална карта на гр. Дългопол, общ. Дългопол, с възложител „марина гардън“ еоод. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 01.05.2018 г.  (публикувано на 30.04.2018г.).

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/25455  до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на дестилерия за производство на етерични масла”, разположена в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 21083.36.2, площ 2 847 кв. м, с начин на трайно ползване ”за стопански двор”, находящ се в местност „Юртлуците“, в землището на село Победа, община Добричка, област Добрич, с възложители: Димитров, Димитрова, Маринова и Маринов. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 28.04.2018 г.  /публикувано на 27.04.2018 г./

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/26239 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): за изграждане на „Фабрика за преработка на орехи, реконструкция и промяна предназначение на съществуваща двуетажна сграда“  в ПИ № 600354 по КВС на землището на с. Цонево, общ. Дългопол, обл. Варна от Кадир. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 28.04.2018 г.  /публикувано на 27.04.2018 г./

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/26207 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на временен открит паркинг за моторни превозни средства“ в поземлени имоти с идентификатори 02508.7.143 и 02508.7.144, с обща площ от 2650 кв.м, по плана на к.з. „Двореца“, гр. Балчик, с възложители: Карагеоргиев, Карагеоргиева, Петков и Петкова-Илиева за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 26.04.2018г.  (публикувано на 25.04.2018г.)

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/25987   до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП) за „изграждане на парен котел ПК-750 с номинална мощност 750 kW“  в ПИ № 058060, с площ 2,700 дка, начин на трайно ползване - стопански двор, в землището на с. Стожер, община Добричка, възложител „Реджина Хербал“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 24.04.2018г.  (публикувано на 23.04.2018г.)

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/26127 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): за изграждане на „Площадка за сепариране на смесени битови отпадъци и подобни на тях отпадъци в т.ч.подготовката им с други видове неопасни отпадъци, с последващо оползотворяване с производства на алтернативна енергия“ в поземлени имоти с №№ 55110.60.83; 55110.60.84, землище  с. Падина, община Девня от „ЕКО СЕЙФ“ ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 19.04.2018 г.  /публикувано на 19.04.2018 г./

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/26013   до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП) за “изграждане на жилищна сграда „Металекс Гардън“ в ПИ № № 10135.2563.1795, с площ 1225 кв. м,  10135.2563.1769, площ 1243 кв. м,   град Варна, област Варна, с възложител: „Паладиум център“ЕООД.Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 19.04.2018г.  (публикувано на 19.04.2018г.)

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/26011 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на три броя сламени къщи и пункт (вишка) за изучаване на защитените видове в Дуранкулашко езеро”, разположени в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 24102.201.2 (номер по предходен план: 201002), с площ: 5 351 кв. м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване – за стопански двор,  местност „Сел. лозя“, в землището на село Дуранкулак, община Шабла, област Добрич, с възложители: „Сидом“ ООД, „Парк Резиденс Пирин“ АД и Д. Хр. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 11.04.2018г.  (публикувано на 11.04.2018г.).

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/25997   до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП) за „Инсталация за оползотворяване на омазнен филтърен материал от производството на растителни масла (филтрацел и/или перлит) и утайка от филтрирано растително масло“ в обособена част (1200 кв.м.) от промишлена сграда (с обща площ 1356 кв.м.) с идентификатор 72624.611.109.11, находяща се в гр. Добрич, бул. „25-ти септември“ № 57, върху недвижим имот с идентификатор 72624.611.109 по кадастралната карта на гр. Добрич, Община град Добрич, възложител: “Ойл Фууд Технолъджис“ ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 11.04.2018г.  (публикувано на 11.04.2018г.).

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/25886  до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение /ИП/ и изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за „ветеринарна клиника“ в ПИ с идентификатор №58445.200.35,  /стар идентификатор 200035/ с площ 1841 кв. м, трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – лозе, в местност „Комлука“, землище на Приселци, община Аврен, област Варна, възложител: „Дианавет-Приселци“ЕООД

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/25478 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на сграда със смесено предназначение – жилищна и офисна част и обособен шоурум“ в поземлен имот с идентификатор (ПИ) 10135.4038.61 (номер по предходен план: 038016; представляващ урегулиран ПИ IV-61 “За сграда със смесено предназначение”, кв. 4), трайно предназначение на територията – урбанизирана, НТП: „друг вид нива“, с площ 4 981 кв. м, разположен в местност Капелова градина, район „Владислав Варненчик“, в землището на град Варна, община Варна, с възложител: М. Петров, град Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 04.04.2018 г.  /публикувано на 04.04.2018 г./

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/25929  до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): изграждане на въздушно кабелно електрозахранване (ВКЕЗ) 0,4 kV от ТП № 4, с. Костантиново, общ. Варна, до електромерно табло ТЕПО пред УПИ XI-523, кв. 51, с възложител: „Електроразпределение север“АД, гр. Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 30.03.2018 г.  /публикувано на 30.03.2018 г./

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/25906  до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП) за „изграждане на кланичен пункт за добив на меса от едър и дребен рогат добитък“ в ПИ с идентификатор № 36419.173.13, площ 28,872 дка, трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – за животновъдна ферма, /стар номер 173013/ и изграждане на „цех за млекопреработка“ в ПИ с идентификатор № 36419.33.24, площ 7,445 дка, трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – за друг вид производствен, складов обект, /стар номер 000264, 264001/, землище на с. Карапелит, общ. Добричка, с възложител ЕТ „Давид – Джавид Бейтула. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 29.03.2018г.  (публикувано на 29.03.2018г.).

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/25866 до информацията по Приложение № 2 от същата наредба за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на завод за рециклиране (ниско вакуумна преработка) на пластмасови, каучукови и метални отпадъци“ с капацитет 2.5 ÷ 3 тона гуми за час, в имот с идентификатор 20482.309.24, по кадастралната карта на гр. Девня, общ. Девня, обл. Варна, с възложител: „ДИНИПО“ ЕООД, гр. Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 28.03.2018г.  (публикувано на 28.03.2018г.).

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/25857  до информацията по Приложение № 2 от същата наредба за изработване на инвестиционен проект за „Изграждане на обект за транжиране и производство на разфасовки от червени меса към кланица“ в поземлен имот с идентификатор 66250.501.759 (номер по предходен план: квартал: 9, парцел: XV), с площ 5761 кв.м, ул. „Дунав“ № 17, с. Сенокос, община Балчик, обл. Добрич, с капацитет на обработка на кланични трупове от 195 бр. свине на ден, с възложител: „АГРО СИП“ ООД, гр. Генерал Тошево. Ще се добиват едри разфасовки, опаковани и пакетирани, които ще се реализират в охладено или замразено състояние. Възложителят има ново инвестиционно намерение за разширяване на дейността за производство и на едри месни разфасовки от добиваното трупно свинско месо. С проектната разработка се предвижда изграждане на производствена сграда в непосредствена близост до съществуващата кланица със ЗП (РЗП) = 1952.5 кв.м. Транжорната ще е пряко свързано с кланицата, от където ще получава суровината – месо от свине – кланични трупове, половини. „АГРО СИП“ ООД е собственик на кланица – месодобивно предприятие регистрирано в ОДБХ Добрич, като „Обект за производство на храни от животински произход“ с регистрационен № BG0801003 от 11.01.2008г. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 28.03.2018г. (публикувано на 28.03.2018г.).

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/25840 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на площадка за извършване на дейности по третиране (събиране, сортиране, рязане) на отдадъци (ОЧЦМ, НУБА, ИУМПС, ИУЕЕО, отпадъци от опаковки и др.)“ на територията на имот с местонахождение: гр. Добрич, област Добрич, община Добрич, ул. „Калиакра“ №68, ПИ с идентификатор 72624.610.11 с площ от 900 кв.м. от обща площ 9 919 кв.м. и ПИ с идентификатор 72624.610.243, с площ 460 кв.м. от обща  площ 2 879 кв.м, с възложител: „Екологична компания“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 26.03.2018 г.  /публикувано на 26.03.2018 г./

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/25839 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец с цел добив на подземна вода за водоснабдяване на стопанска постройка и оранжерия за отглеждане на цветя и декоративни храсти“ в поземлен имот с идентификатор № 72624.474.108, с площ от 8 дка, земеделска територия, с начин на трайно ползване „нива“ по кадастралната карта на гр. Добрич, с възложител Ч. Стайков, с. Преселенци, общ. Ген. Тошево. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 26.03.2018г.  (публикувано на 26.03.2018г.)

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/25834  до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): „Провеждане на туризъм, развитие на активен отдих и спорт сред гражданите и гостите на гр. Провадия и околността, подобряване на водния обект и инфраструктурата около него, развъждане и отглеждане на риба за спортен риболов и търговия в язовир „Блъсково“  (ПИ 000150), находящ се в землището на с. Блъсково, общ. Провадия, с възложител „Ви Ен Джи Пауър“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 23.03.2018 г.  /публикувано на 23.03.2018 г./

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/25789 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на оранжерия, система за капково напояване и водовземно съоръжение – тръбен кладенец за напояване на цветя“ в 024009, землището на гр. Игнатиево, общ. Аксаково, с възложител „Никси Фокс“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 23.03.2018 г.  /публикувано на 23.03.2018 г./

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/25814  до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): свързано със създаване на лозови насаждания и изграждане на система за капково напояване  в ПИ № 20482.180.015, 20482.178.010, 20482.180.020, 20482.182.006, 20482.180.009, 20482.180.011, по кадастрална карта на гр. Девня, с възложител: „Девина Смарт“ ООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 23.03.2018 г.  /публикувано на 23.03.2018 г./

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр. 25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/25807  до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на площадка за извършване на дейности по третиране (събиране, сортиране, рязане) на отпадъци (отпадъци от черни и цветни метали, негодни за употреба батерии и акумулатори, излезли от употреба моторни превозни средства, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, отпадъци от опаковки и др.)“ на територията на поземлен имот № 58445.3.35, с площ 1000 кв.м от общата площ 4602 кв.м, местност „Каваците” по плана на с. Приселци, общ. Аврен, обл. Варна, с възложител: „ЕКОЛОГИЧНА КОМПАНИЯ“ ЕООД, гр. София. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 23.03.2018г. (публикувано на 23.03.2018г.)

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/25792  до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на площадка за извършване на дейности по третиране (събиране, сортиране, рязане) на отпадъци (отпадъци от черни и цветни метали, негодни за употреба батерии и акумулатори, излезли от употреба моторни превозни средства, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, отпадъци от опаковки, и др.)“ на територията на парцел ІХ, кв. 3, пл. № 213, с площ 1000 кв.м. от общата площ 3230 кв.м, в Северна промишлена зона, гр. Провадия, с възложител: „ЕКОЛОГИЧНА КОМПАНИЯ“ ЕООД, гр. София. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 22.03.2018г.  (публикувано на 22.03.2018г.)

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/25458  до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на площадка за извършване на дейности по третиране (събиране, сортиране, рязане) на отдадъци (ОЧЦМ, НУБА, ИУМПС, ИУЕЕО, отпадъци от опаковки и др.)“ на територията на имот с местонахождение: гр. Девня, община Девня, кв. „Река Девня”, ул. „Васил Могиларов“ № 38, ПИ с идентификатор 20482.304.350 с площ от 2 000 кв. м от обща площ 19 182 кв. м, с възложител: „Екологична компания“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 22.03.2018 г.  /публикувано на 22.03.2018 г./

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/25777  до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): Изграждане на площадка за извършване на дейности по третиране (събиране, сортиране, рязане) на отпадъци (ОЧЦМ, НУБА, ИУМПС, ИУЕЕО, отпадъци от опаковки и др.) в ПИ с идентификатор 10135.4507.269, кв. 2 на площ от 3 000 кв.м от обща площ 5 298 кв.м, бул. „Цар Освободител“, м-ст „Ялови ниви“, гр. Варна, общ. Варна с възложител: „Екологична компания“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 21.03.2018 г.  /публикувано на 21.03.2018 г./

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/25767  до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): изграждане на площадка за извършване на дейности по третиране (събиране, сортиране, рязане) на отпадъци (ОЧЦМ, НУБА, ИУМПС, ИУЕЕО, отпадъци от опаковки и др.) в УПИ IV, кв. 2 с площ 2 000 кв.м от обща площ 20 920 кв.м,  гр. Суворово, общ. Суворово от „Екологична компания“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 21.03.2018 г.  /публикувано на 21.03.2018 г./

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://regis.moew.government.bg/eoovos/ovos/#/reg/2/25757 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на кабелна линия ниско напрежение: ВКЕЗ, 0,4 кV от ТП 2014 до електромерни табла тип ТЕПО пред ПИ 10135.2552.1461 (идентичен с УПИ XXXV-1461, кв.152), ПИ 10135.2552.5006 (идентичен с УПИ XIX-1668, кв.151), ПИ 10135.2552.1284 по плана на кв. Изгрев, м-ст Кемер дере, град Варна, с възложител: „Електроразпределение Север“ АД (бивш „ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ“ АД), град Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 20.03.2018 г.  /публикувано на 20.03.2018 г./

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/25755  до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на масивна многоетажна нова сграда (с шест надземни и три подземни етажа) на Регионална библиотека  „Пенчо Славейков - Варна“ в УПИ ІІ-219 (ПИ с идентификатор 10135.1505.219), с площ от 3700 кв.м, кв. 440, 1-ви м.р., гр. Варна, с възложител ОБЩИНА ВАРНА. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 20.03.2018г. (публикувано на 20.03.2018г.)

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/25751 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на площадка за извършване на дейности по третиране (събиране, сортиране, рязане, балиране) на отдадъци (ОЧЦМ, НУБА, ИУМПС, ИУЕЕО, отпадъци от опаковки и др.)“ на територията на имот с местонахождение: гр. Варна, област Варна, община Варна, район Аспарухово, Южна промишлена зона, ПИ с идентификатор 10135.5501.68, с площ 1 800 кв.м, от обща  площ 13 901 кв.м, с възложител: „Екологична Компания“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 19.03.2018г.  (публикувано на 19.03.2018г.).

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/25734    до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП) за “изграждане на тенис център“ в ПИ № № 10135.2569.64, с площ 3 920 кв. м,  10135.2569.207, площ 4 374 кв. м,  10135.2569.206, площ 3 162 кв. м,  10135.2569.69, площ 420 кв. м, /идентични с  УПИ I-64, 69, 206, 207/, по плана на К.К. „Св. Св. Константин и Елена“, град Варна, област Варна, с възложител: „Свети Свети Константин и Елена Холдинг“АД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 16.03.2018г.  (публикувано на 16.03.2018г.)

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/25681  до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП) за „Разширение на дейностите с отпадъци - добавяне на нови  отпадъци, с които да се извършват дейности по третиране (събиране, съхраняване, предварително третиране и рециклиране) и добавяне на нови дейности по третиране (смилане и рециклиране) на вече разрешени отпадъци на територията на площадка с местонахождение: гр. Белослав, УПИ V (ПИ с идентификатор 03719.501.3538) в кв. 136, с площ 2400 кв.м, с възложител: „ТРАНСМЕТАЛС ВАРНА“ ЕООД, гр. Белослав.Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 09.03.2018г.  (публикувано на 09.03.2018г.)

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/25610 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП) за “Изграждане на въздушна мрежа ниско напрежение (НН) с обща дължина от 445 м, с изолирани усукани алуминиеви проводници (1 клон с 16 бр. нови стълбове), изправяне на нови стълбове, в имоти № 10135.3505.1113, 10135.3523.9517 и 10135.3523.9533, общинска публична и частна собственост (Община Варна) от МТП 840 СО Сълзица и СО Кочмар, район „Младост“, в гр. Варна, с възложител: “Електроразпределение Север” АД (бивш „ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ“ АД) град Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 02.03.2018г.  (публикувано на 02.03.2018г.)

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/25507 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на въздушни кабелни електропроводни линии, електрозахранени от БКТП № 2052 , два клона, 13 броя стоманобетонни стълбове, по плана на СО „Кочмар“, гр. Варна. Кабелни линии НН от БКТП до стълб 1-І и до стълб 1-ІІ, с възложител: “Електроразпределение Север” АД (бивш „ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ“ АД) град Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 27.02.2018 г.  /публикувано на 27.02.2018 г./

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/25461 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на предприятие за преработка на мляко и млечни продукти”, в урегулиран поземлен имот (УПИ) III-312-„за производствена складовa дейност“, площ 3 935 кв. м, кв. 52, по плана на село Левски, община Суворово, област Варна, с възложител: Д.  Цветанова. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 27.02.2018 г.  /публикувано на 27.02.2018 г./

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/25428 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на водовземно съоръжение-тръбен кладенец, оранжеен комплекс за производство на зеленчуци и система за капково напояване”, в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 35064.32.49 (номер по п редходен план: 032049), с площ 9 000 кв.м, трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – нива, в землището на град Каварна, община Каварна, с възложител: ЗП „ВИОЛЕТА МИХАЙЛОВА“, град Каварна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 16.02.2018 г.  /публикувано на 16.02.2018 г./

Министерство на околната среда и водите-Регионална инспекция Варна,9000,ул."Ян Палах"№4,052 678848