Съобщения за Информация по приложение 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционни предложения

ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ / СЪОБЩЕНИЯ ЗА Информация по Приложение 2 на Наредбата по ОВОС – 2018

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/25792  до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на площадка за извършване на дейности по третиране (събиране, сортиране, рязане) на отпадъци (отпадъци от черни и цветни метали, негодни за употреба батерии и акумулатори, излезли от употреба моторни превозни средства, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, отпадъци от опаковки, и др.)“ на територията на парцел ІХ, кв. 3, пл. № 213, с площ 1000 кв.м. от общата площ 3230 кв.м, в Северна промишлена зона, гр. Провадия, с възложител: „ЕКОЛОГИЧНА КОМПАНИЯ“ ЕООД, гр. София. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 22.03.2018г.  (публикувано на 22.03.2018г.)

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/25458  до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на площадка за извършване на дейности по третиране (събиране, сортиране, рязане) на отдадъци (ОЧЦМ, НУБА, ИУМПС, ИУЕЕО, отпадъци от опаковки и др.)“ на територията на имот с местонахождение: гр. Девня, община Девня, кв. „Река Девня”, ул. „Васил Могиларов“ № 38, ПИ с идентификатор 20482.304.350 с площ от 2 000 кв. м от обща площ 19 182 кв. м, с възложител: „Екологична компания“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 22.03.2018 г.  /публикувано на 22.03.2018 г./

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/25777  до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): Изграждане на площадка за извършване на дейности по третиране (събиране, сортиране, рязане) на отпадъци (ОЧЦМ, НУБА, ИУМПС, ИУЕЕО, отпадъци от опаковки и др.) в ПИ с идентификатор 10135.4507.269, кв. 2 на площ от 3 000 кв.м от обща площ 5 298 кв.м, бул. „Цар Освободител“, м-ст „Ялови ниви“, гр. Варна, общ. Варна с възложител: „Екологична компания“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 21.03.2018 г.  /публикувано на 21.03.2018 г./

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/25767  до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): изграждане на площадка за извършване на дейности по третиране (събиране, сортиране, рязане) на отпадъци (ОЧЦМ, НУБА, ИУМПС, ИУЕЕО, отпадъци от опаковки и др.) в УПИ IV, кв. 2 с площ 2 000 кв.м от обща площ 20 920 кв.м,  гр. Суворово, общ. Суворово от „Екологична компания“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 21.03.2018 г.  /публикувано на 21.03.2018 г./

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://regis.moew.government.bg/eoovos/ovos/#/reg/2/25757 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на кабелна линия ниско напрежение: ВКЕЗ, 0,4 кV от ТП 2014 до електромерни табла тип ТЕПО пред ПИ 10135.2552.1461 (идентичен с УПИ XXXV-1461, кв.152), ПИ 10135.2552.5006 (идентичен с УПИ XIX-1668, кв.151), ПИ 10135.2552.1284 по плана на кв. Изгрев, м-ст Кемер дере, град Варна, с възложител: „Електроразпределение Север“ АД (бивш „ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ“ АД), град Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 20.03.2018 г.  /публикувано на 20.03.2018 г./

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/25755  до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на масивна многоетажна нова сграда (с шест надземни и три подземни етажа) на Регионална библиотека  „Пенчо Славейков - Варна“ в УПИ ІІ-219 (ПИ с идентификатор 10135.1505.219), с площ от 3700 кв.м, кв. 440, 1-ви м.р., гр. Варна, с възложител ОБЩИНА ВАРНА. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 20.03.2018г. (публикувано на 20.03.2018г.)

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/25751 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на площадка за извършване на дейности по третиране (събиране, сортиране, рязане, балиране) на отдадъци (ОЧЦМ, НУБА, ИУМПС, ИУЕЕО, отпадъци от опаковки и др.)“ на територията на имот с местонахождение: гр. Варна, област Варна, община Варна, район Аспарухово, Южна промишлена зона, ПИ с идентификатор 10135.5501.68, с площ 1 800 кв.м, от обща  площ 13 901 кв.м, с възложител: „Екологична Компания“ ЕООД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 19.03.2018г.  (публикувано на 19.03.2018г.).

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/25734    до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП) за “изграждане на тенис център“ в ПИ № № 10135.2569.64, с площ 3 920 кв. м,  10135.2569.207, площ 4 374 кв. м,  10135.2569.206, площ 3 162 кв. м,  10135.2569.69, площ 420 кв. м, /идентични с  УПИ I-64, 69, 206, 207/, по плана на К.К. „Св. Св. Константин и Елена“, град Варна, област Варна, с възложител: „Свети Свети Константин и Елена Холдинг“АД. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 16.03.2018г.  (публикувано на 16.03.2018г.)

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003г., с изм. и доп.) РИОСВ-Варна, съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/25681  до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП) за „Разширение на дейностите с отпадъци - добавяне на нови  отпадъци, с които да се извършват дейности по третиране (събиране, съхраняване, предварително третиране и рециклиране) и добавяне на нови дейности по третиране (смилане и рециклиране) на вече разрешени отпадъци на територията на площадка с местонахождение: гр. Белослав, УПИ V (ПИ с идентификатор 03719.501.3538) в кв. 136, с площ 2400 кв.м, с възложител: „ТРАНСМЕТАЛС ВАРНА“ ЕООД, гр. Белослав.Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 09.03.2018г.  (публикувано на 09.03.2018г.)

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/25610 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП) за “Изграждане на въздушна мрежа ниско напрежение (НН) с обща дължина от 445 м, с изолирани усукани алуминиеви проводници (1 клон с 16 бр. нови стълбове), изправяне на нови стълбове, в имоти № 10135.3505.1113, 10135.3523.9517 и 10135.3523.9533, общинска публична и частна собственост (Община Варна) от МТП 840 СО Сълзица и СО Кочмар, район „Младост“, в гр. Варна, с възложител: “Електроразпределение Север” АД (бивш „ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ“ АД) град Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 02.03.2018г.  (публикувано на 02.03.2018г.)

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/25507 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на въздушни кабелни електропроводни линии, електрозахранени от БКТП № 2052 , два клона, 13 броя стоманобетонни стълбове, по плана на СО „Кочмар“, гр. Варна. Кабелни линии НН от БКТП до стълб 1-І и до стълб 1-ІІ, с възложител: “Електроразпределение Север” АД (бивш „ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ“ АД) град Варна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 27.02.2018 г.  /публикувано на 27.02.2018 г./

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/25461 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на предприятие за преработка на мляко и млечни продукти”, в урегулиран поземлен имот (УПИ) III-312-„за производствена складовa дейност“, площ 3 935 кв. м, кв. 52, по плана на село Левски, община Суворово, област Варна, с възложител: Деница Пламенова Цветанова. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 27.02.2018 г.  /публикувано на 27.02.2018 г./

 • На основание  чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25/2003 г., изм. и доп.), РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/25428 до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на водовземно съоръжение-тръбен кладенец, оранжеен комплекс за производство на зеленчуци и система за капково напояване”, в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 35064.32.49 (номер по п редходен план: 032049), с площ 9 000 кв.м, трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – нива, в землището на град Каварна, община Каварна, с възложител: ЗП „ВИОЛЕТА МИХАЙЛОВА“, град Каварна. Информацията е предоставена за обществен достъп за изразяване на становища (email: riosv-vn@riosv-varna.org) от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 16.02.2018 г.  /публикувано на 16.02.2018 г./

Министерство на околната среда и водите-Регионална инспекция Варна,9000,ул."Ян Палах"№4,052 678848