Съобщения за първо уведомяване за инвестиционни предложения

ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ / СЪОБЩЕНИЯ ЗА ПЪРВО УВЕДОМЯВАНЕ – 2018

 • Съобщение уведомление за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване и отреждането му за „жилищно строителство“ за имоти с идентификатори: №№10135.5405.81, площ 668 кв.м,  НТП – ниско застрояване, 10135.5405.82, площ 491 кв.м,  НТП – ниско застрояване, 10135.5405.83, площ 490 кв.м,  НТП – ниско застрояване, 10135.5405.85, площ 1021 кв.м,  НТП – друг вид земеделска земя, 10135.5405.86, площ 979 кв.м,  НТП – друг вид земеделска земя, землище на град Варна, община Варна, област Варна /отговорено от РИОСВ на 06.11.2018 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за “Изграждане на линеен обект -въздушна електропроводна линия“ по плана на с.  Козлодуйци, общ. Добричка, с възложител: „Планик –Велчев“ ЕООД /отговорено от РИОСВ на 30.10.2018 г./

 • Съобщение уведомление и постъпилата документация за проект на ПУП-ПП за обект: изграждане на подземна оптична мрежа за електронни съобщения на територията на община Долни чифлик, в землищата на с. Шкорпиловци, с. Старо Оряхово, с. Пчелник, с. Ново Оряхово, с. Горен чифлик и гр. Долни чифлик, с възложител: „Нетуоркс-България“ ЕООД /отговорено от РИОСВ на 31.10.2018 г./

 • Съобщение уведомление и планово задание за изработване на ОУП на Генерал Тошево, възложител: на Генерал Тошево /отговорено от РИОСВ на 02.11.2018 г. /

 • Съобщение уведомление за Проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XIV, XV, XVIII, XIX, XIX-607, 621, 622, 623, 665, XX, XXI, кв. 8 по КККР на с. Божурец, община Каварна, улична отсечка от о.т. 76 до о.т. 83, улична отсечка о.т. 73 до о.т. 88 и улична отсечка о.т. 88 до о.т. 107 по застроително регулационния план на Голф комплекс с. Божурец, община Каварна и ИП за „Реконструкция на 9 сгради и превръщането им в хотелски апартаменти, изграждане на централно хотелско тяло, което ще свърже хотелските апартаменти и клубна къща, с приблизително РЗП 11 000 кв. м, със 100 хотелски стаи, конферентна зала, детски клуб, 2 ресторанта, басейн и СПА“, в ПИ с идентификатори 05009.200.711, 05009.200.712, 05009.200.609, 05009.200.614, 05009.200.610, 05009.200.611, 05009.200.624, 05009.200.625, 05009.200.615, 05009.200.623, 05009.200.620, 05009.200.616, 05009.200.619, 05009.200.617 и 05009.200.618 по КККР на с. Божурец, община Каварна, област Добрич, с възложител: "Трейшън Клифс Голф Енд Спа Резорт" ЕАД /отговорено от РИОСВ на 31.10.2018г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на вилни сгради“ в поземлени имоти с идентификатори: 10135.5070.11, 10135.5070.12, 10135.5070.13 и 10135.5070.14, урбанизирана територия, с начин на трайно ползване „Ниско застрояване до 10м“ с обща площ 2800 кв.м, местност „Патрабана“, кв. „Галата“, район Аспарухово, гр. Варна, с възложител: М. ГЕОРГИЕВ /отговорено от РИОСВ на 26.10.2018г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Преустройство на търговска сграда, състояща се от пивница, магазин за хранителни стоки и магазин за текстил“ в „Дом за стари хора, надстройка и пристройка“ в УПИ III, кв. 56, с обща площ 2570 кв.м,  по плана на село Владимирово, общ. Добричка и ИП „Монтиране на фотоволтаична инсталация“ с мощност 30 kV върху покрива на съществуваща сграда, в УПИ III, кв. 56, по плана на село Владимирово, общ. Добричка, с възложител: „ДОКС“ ЕООД /отговорено от РИОСВ на 30.10.2018г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на център за клауд услуги“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 32278.25.10 (номер по предходен план: 025010), с площ 7.979 дка, земеделска територия с начин на трйно ползване „нива“, местност „Мъзгите“, гр. Игнатиево, с възложител: „НЮ ИМИДЖ 77“ ЕООД /отговорено от РИОСВ на 30.10.2018г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на апартаментен комплекс - многофамилни жилищни сгради и техническа инфраструктура“ в поземлен имот с идентификотор 10135.3513.1946, урбанизирана територия, с начин на трайно ползване „За друг обществен обект, комплекс“, с площ 37.628 дка, ул. „Тролейна“ № 12, район Младост, гр. Варна, с възложител: „ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД /отговорено от РИОСВ на 30.10.2018г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на сграда за социални грижи с цел настаняване на възрастни хора и хора с физически увреждания“ в УПИ ХII „за социални и безвредни производствени дейности“, кв. 71, с площ 1484 кв.м, по регулационния план на с. Аврен, обл. Варна, с възложител: „УОТЪР КОНСУЛТ - ВАРНА“ ЕООД /отговорено от РИОСВ на 30.10.2018г./

 • Съобщение уведомление за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за обект: изграждане на оптична кабелна линия в землището на с. Гроздьово, общ. Долни чифлик и с. Нова шипка, общ. Долни чифлик, с възложител: ЕТ „Цонево нет“ /отговорено от РИОСВ на 30.10.2018г./

 • Съобщение уведомление за изработване на проект за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10135.4044.111 (стар номер: 4044.75), с площ от 7999 кв.м, земеделска територия, с начин на трайно ползване „неизползвана нива /угар, орница/“ местност „Налбанка“, район „Вл. Варненчик“, гр. Варна, с цел урегулиране на същия, за ПСД – изграждане на складова база, с възложител: И. Ангелов /отговорено от РИОСВ на 30.10.2018г./  

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за изменение на ППР на кв. 2 и изработване на ПЗ за УПИ I-132 по ПУП-ПР на с. Поручик Чунчево, общ. Каварна, с възложител: Община Каварна /отговорено от РИОСВ на 26.10.2018г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Аварийно възстановителни работи – корекция на сухо дере /изграждане на 230м открит облицован канал с правоъгълно сечение/ и изместване на водопровод в населено място: ул. „Първа“, село Черноморци, общ. Шабла“, с възложител: ОБЩИНА ШАБЛА /отговорено от РИОСВ на 25.10.2018г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на хотел“ в УПИ IV, кв. 253 /идент. ПИ 39459.25.584/, по ПУП-ПРЗ на масив 25 в с. Кранево, общ. Балчик, с площ 1715 кв.м, с възложител: „Трейдфарма“ ЕООД, гр. Варна /отговорено от РИОСВ на 24.10.2018г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) изработване на ПУП-ПП, Инвестиционен проект, изграждане и експлоатация на разпределителен газопровод и газопроводно отклонение преминаващ през ПИ 72624.603.327 /НТП изоставена орна земя/, ПИ 72624.603.324 /НТП за селскостопански, горски, ведомствен път/ и 72624.603.325 /НТП за селскостопански, горски, ведомствен път/ за захранване на ПИ № 72624.603.284, ул. „Хан Тервел“, гр. Добрич, общ. Добрич, с възложител: „АРЕСГАЗ“ ЕАД /отговорено от РИОСВ на 18.10.2018г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) изработване на ПУП-ПП, Инвестиционен проект, изграждане и експлоатация на разпределителен газопровод и газопроводно отклонение за захранване на промишлен обект находящ се в ПИ № 00182.34.61, гр. Аксаково, общ. Аксаково, с възложител: „АРЕСГАЗ“ ЕАД /отговорено от РИОСВ на 18.10.2018г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за “ за изменение на ПУП-ПРЗ, с цел обединяване на УПИ II и УПИ III, кв. 240, по плана на с. Кранево, общ. Балчик“,  с възложител: „НИКА ТУР“ ЕООД /отговорено от РИОСВ на 18.10.2018г./

 • Съобщение уведомление за проект на Подробен устройствен план – План извадка - План за регулация и застрояване (ПУП-ПИ-ПРЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 30497.13.53 (номер по предходен план: 013053), с площ 3561 кв.м, земеделска територия, с начин на трайно ползване „нива“ по плана на с. Звездица, общ. Варна, с цел урегулиране и разделяне на същия на три УПИ (УПИ III-53, с площ от 1765 кв.м; IV-53, с площ от 883 кв.м и V-53, с площ от 883 кв.м­) за жилищно строителство и улична регулация от о.т. 498 до о.т. 515 в зона „Жм“, местност „Корията“, с. Звездица, общ. Варна, с възложители: С. Пасков, В. Тунджева и Г. Георгиев, гр. Варна /отговорено от РИОСВ на 17.10.2018г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение за „Увеличаване количествата на вече разрешени отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), негодни за употреба бетерии и акумулатори (НУБА) и неопасни отпадъци на съществуващи и действащи две площадки” в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 72624.123.88, 72624.123.87 и 72624.123.89, находящи се в гр. Добрич, с възложител: „РЕЦИКЛИРАЩА КОМПАНИЯ ДОКС-21“ ЕООД /отговорено от РИОСВ на 16.10.2018г./

 • Съобщение уведомление за изменение за УПИ 107 „за промишлена дейност“ по ПУП-ПРЗ, одобрен със Заповед №1002-356/21.07.2006 г. на кмета на община Девня, чрез който се образуват нови: -  УПИ I – 534 „за производствени и складови дейности“; -    УПИ II – 534 „за производствени и складови дейности“; -    УПИ III – 534 „за производствени и складови дейности“; -    Както и обособяване на тупик по отношение на ПИ с идентификатор 20482.505.534 по кадастрална карта на град Девня. , с възложител: „ХЪС“ ооД  /отговорено от РИОСВ на 16.10.2018г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение за „Инсталация за безотпадна технология за солно-кисело разлагане на фосфорит за получаване на фосфорна киселина и дикалциев фосфат и монтаж на оборудване за демонстриране на сушене и гранулиране на фосфатни торове с маркировка „ЕО ТОР“ , с възложител: ‘‘Технофос‘‘ЕАД /отговорено от РИОСВ на 16.10.2018г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение за  „Промяна по време на строителството на част от магазин в месопреработвателно предприятие за производство, съхранение и реализация на месни разфасовки от червено месо, месни заготовки от раздробено и нераздробено червено месо, сурово-сушени колбаси от раздробено и нераздробено месо“ в поземлен имот с идентификатор 10135.3512.1430 (номер по предходен план: 101, квартал: 5, парцел: ХIХ-1415, 1416), с площ 1889 кв.м, урбанизирана територия, с начин на трайно ползване „За друг обществен обект, комплекс“, ж.к. „Младост“, район „Младост“, гр. Варна с възложители: „Явор“ АД и „Марчела Трейдинг“ ООД /отговорено от РИОСВ на 11.10.2018г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение за “Изграждане на площадка за събиране, временно съхраняване, транспортиране, предварително третиране и разкомплектоване на ИУМПС и излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО)” в ПИ 72624.509.121, урбанизирана територия за „Автокъща, сервизи и офиси“ в землището на гр. Добрич, с възложител: „НИК КОМЕРС“ ООД/отговорено от РИОСВ на 12.10.2018г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на сграда със смесено предназначение”, в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10135.4021.61 УПИ (V-61, кв. 3), с площ: 1002 кв. м, ТПТ „земеделска”, НТП „.лозе“, местност „Караулницата“, район „Владислав Варненчик“, град Варна, община Варна, област Варна, с възложители: Д. Митев и П. Митева /отговорено от РИОСВ на 10.10.2018г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на сграда със смесено предназначение”, в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10135.4021.32 (УПИ I-32, кв. 3), с площ: 1016 кв. м, ТПТ „земеделска”, НТП „овощна градина“, местност „Караулницата“, район „Владислав Варненчик“, град Варна, община Варна, област Варна, с възложители: Г.Георгиев, К.Костадинов, Ал.Костадинова /отговорено от РИОСВ на 10.10.2018г./

 • Съобщение уведомление за Подробен устройствен план – План за застрояване /ПУП-ПЗ/  за 13 броя поземлени имоти, с обща 67 912 кв. м, земеделски територии, с цел образуване на три нови урегулирани поземлени имота (УПИ): 1) УПИ I-54, 55, 56, 57, 58 “за смесено строителство”, с новообразувана площ 15 595 кв. м; 2)  УПИ I-25, 26, 59, 60, 61, 62, 63, 69 „за жилищно строителство“ с новообразувана площ 45 186 кв. м и 3) УПИ II-63 “за инженерна инфраструктура” с новообразувана площ 577 кв. м, находящи се в местност „Чиган“, район „Владислав Варненчик“, община Варна, област Варна, с възложител: „ФУЕГО ГРУП“ ЕООД, град София /отговорено от РИОСВ на 28.06.2018г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционни предложения за „Изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец с цел напояване на селскостопански култури и измиване на прилежащата площадка“, в поземлен имот и идентификатор 72709.36.23 (номер по предходен план: 036023), с площ 6 316 кв. м, трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия – четвърта, в местност „Дядо Тодорова тумба“, село Тополи, общ. Варна, с възложител: А. Х.Атанасова, село Здравец, общ. Аврен /отговорено от РИОСВ на 10.10.2018г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционни предложения за Обект 1: „Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води“, в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 30497.10.25 (номер по предходен план: 000052), с площ 5 122 кв. м, трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя, категория на земята при неполивни условия – шеста, вид собственост – общинска частна, в местност „Поляната“, в землището на село Звездица, община Варна, област Варна, с възложител: Община Варна и Обект 2: „Изграждане на канализационна мрежа“, с обща дължина на трасетата 11,090 км, разположена в общински улици, в село Звездица, общ. Варна, с възложител: Община Варна /отговорено от РИОСВ на 10.10.2018г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение за "Изграждане на 15 бр. жилищни сгради“ ПИ № 090025 по КВС на с. Неофит Рилски, общ. Ветрино, с възложител: „Инвенто кепитъл“ ООД /отговорено от РИОСВ на 08.10.2018г./

 • Съобщение уведомление за Подробен устройствен план – План за застрояване /ПУП-ПЗ/  за „изграждане на малка винарна“ в ПИ 69300.19.24, с трайно предназначение на територията-земеделска земя, с начин на трайно ползване-нива, землище с. Стожер, общ. Добричка, с възложител: „М-Агро“ ЕООД /отговорено от РИОСВ на 29.09.2018 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно намерение (ИН) за "зработване на проект за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ с идентификатор 10135.2569.11 (номер по предходен план: 132, квартал: 11, парцел: IV), кв. 11 по плана на К.К. „Св. Св. Константин и Елена“, район „Приморски“, гр. Варна, с площ 11657 кв.м, урбанизирана територия, с начин на трайно ползване „За курортен хотел, почивен дом“ с цел разделяне на ПИ на два ПИ - „За хотел, жилища и ТП“ и „За болница“, с възложител: „ВСЕЛЕНА“ АД, гр. Варна  /oтговорено от РИОСВ-Варна на: 03.10.2018 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на сграда със смесено предназначение”, в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10135.4021.30, с площ: 1000 кв. м, ТПТ „Урбанизирана”, НТП „лозе“, местност „Караулницата“, район „Владислав Варненчик“, гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, с възложител: С. Стоянов  /oтговорено от РИОСВ-Варна на: 01.10.2018 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение за "Изграждане на сграда със смесено предназначение”, в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10135.4021.33, с площ: 1000 кв. м, ТПТ „Урбанизирана”, НТП „овощна градина“, местност „Караулницата“, район „Владислав Варненчик“, гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, с възложител: П. Манева /oтговорено от РИОСВ-Варна на: 01.10.2018 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на обект - автосервиз, вулканизатор, технически прегледи, автокантар и кафене“ с разширение добавяне на дейност по разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 56143.53.22, земеделска територия, с начин на трайно ползване „нива“ с площ 7335 кв.м, по кадастралната карта на с. Петров дол, общ. Провадия, с възложител: Хр. Раев, гр. Варна /oтговорено от РИОСВ-Варна на: 01.10.2018 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно намерение (ИН) за „Промяна предназначението на земеделска територия, с начин на трайно ползване „нива“ с площ 902 кв.м – ПИ с идентификатор 10135.4021.68 (стар № 62, квартал 1, парцел VI), в гр. Варна, с цел изграждане на сграда със смесено предназначение, като в сградата 60% от обектите ще бъдат с жилищно предназначение, а 40% с обществено-обслужващо, с възложители: Н. Кирова и К. Визинтин, гр. Варна /oтговорено от РИОСВ-Варна на: 01.10.2018 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на сграда със смесено предназначение”, в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10135.4021.65 (стар идентификатор: 10135.4021.29; номер по предходен план: 210029; УПИ III-29, кв. 1), с площ: 1000 кв. м, ТПТ „Урбанизирана”, НТП „лозе“, местност „Караулницата“, район „Владислав Варненчик“, град Варна, община Варна, област Варна, с възложители: И. Г. Русева, град Варна /oтговорено от РИОСВ-Варна на: 26.09.2018 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционни предложения (ИП) за „Изграждане на разпределителни газопроводи и газопроводни отклонения – етапно строителство“ на територията на град Генерал Тошево, общ. Ген. Тошево, област Добрич, с възложител: „Добруджа газ“ АД, град Генерал Тошево /oтговорено от РИОСВ-Варна: 25.09.2018 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение за “Закупуване на поставяемо съоръжение за преработка и търговия с мляко и млечни продукти”, в УПИ II – 415,  кв. 10 по плана на с. Лозенец, общ. Крушари, обл. Добрич, с възложител: Земеделски производител Н. Г. Петров  /отговорено от РИОСВ-Варна на: 19.09.2018г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно намерение (ИН) за разделяне на урегулиран поземлен имот (УПИ) с идентификатор 10135.4504.593, с площ 18502 кв.м, в гр. Варна на два УПИ (УПИ VI-593 „За социални дейности и ТП“ с площ 3137 кв.м и УПИ VII-593 „Обществено обслужващи и социални дейности, и ТП“ с площ 11629 кв.м), с възложител: ОБЩИНА ВАРНА /отговорено от РИОСВ-Варна на: 26.09.2018г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение за "Изграждане на дестилерия за преработка на етерично – маслени култури”, в урегулиран поземлен имот (УПИ) XI-79, кв. 15, с площ 1 200 кв. м, трайно предназначение на територията – урбанизирана, в село Малина, община Генерал Тошево, област Добрич, с възложител: ЕТ „М. – Т. НИКОЛОВА“, град Балчик /отговорено от РИОСВ-Варна на: 11.09.2018г./

 • Съобщение уведомление и планово задание за изработване на ОУП на Община Девня, с възложител: на Община Девня /отговорено от РИОСВ-Варна на: 17.09.2018г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на линеен обект - външно кабелно ел. захранване 0.4 kV от МТП № 1628 до нов СБС на ул. „Цар Борис III“ и въздушно кабелно ел. захранване до електромерно табло тип ТЕПО пред ПИ 10135.2623.8840, по плана на СО „Горна Трака“ в гр. Варна, общ. Варна, с възложител: „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР“ АД. /отговорено от РИОСВ-Варна на: 14.09.2018г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ II (ПИ с идентификатор 10135.2118.13)  с площ 12141 кв.м, в гр. Варна, ж.к. „Ботаника“, ул. „30-та“ № 2 на два УПИ - УПИ IV-13 „За жилищно строителство“ с площ 5833 кв.м и УПИ V-13 „За обществено обслужване  - дентална клиника“ с площ 6308 кв.м, общ. Варна, с възложител: „КАЛИМАНЦИ ПРОПЪРТИС“ ЕООД. /отговорено от РИОСВ-Варна на: 14.09.2018г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на общежитие – І-ви етап: блок А и блок Б, ІІ-ри етап: блок В, ІІІ-ти етап: блок Г и блок Д, в  УПИ ІІ-208 “за общ. обсл.“, кв.12, ж.к.“Възраждане“- І м.р., гр. Варна, общ. Варна, с възложител: „Мега БГ-Варна“ ООД. /отговорено от РИОСВ-Варна на: 13.09.2018г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение за “Инсталация за производство на натриев бикарбонат с производствен капацитет 200 хил. т/год.”  в поземлен имот  №20482.505.201, площ 757406  кв. м, Промишлена зона-юг, вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП За химическата и каучуковата промишленост, площ кв.м., стар номер 247, в землището на град Девня, община Девня, област Варна, с възложител: “Солвей Соди” АД. /отговорено от РИОСВ-Варна на: 12.09.2018г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение за разширение на процедирана и изградена ферма за аквакултури, като ще се осъществяват следните производствени процеси: Производство на рибни продукти от мляно рибно месо получено при дълбочинната обработка на рибата, заготовки от рибно месо, мариновани, солени, каизеровани, пушени, сушени рибни продукти, рибни колбаси в т. ч. трайно варено пушени колбаси, сурово сушени колбаси, деликатеси, производство на  рибни пастети на основата на есетрово пушено месо, производство на разбит хайвер, в УПИ XIII, с площ: 5 942 кв. м, кв. 27, по плана на село Славеево, община Добричка, област Добрич, с възложител: „Бул аква фиш“ ООД. /отговорено от РИОСВ-Варна на: 10.09.2018г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на въздушна кабелна линия (ВКЛ) 0.4 kV електрозахранена от МТП № 1544 (3 клона с 45 бр. СБС и 45 бр. СТС нови стълбове), по плана на СО „Боровец“ в гр. Варна, с възложител „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР“ АД. /отговорено от РИОСВ-Варна на: 11.09.2018г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение за „Изработване на проект на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 10135.4032.7 (номер по предходен план: 032007) и 10135.4032.8 (номер по предходен план: 032008), земеделска територия, с начин на трайно ползване „неизползвана нива (угар, орница)“ с обща площ 11.050 дка, местност „Узун давлам“, в гр. Варна, с цел урегулиране на същите и отреждането им за „Изграждане на сгради за обществено обслужване и бензиностанция“, с възложител „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА“ АД. /отговорено от РИОСВ-Варна на: 10.09.2018г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на „Център за разкомплектуване на ИУМПС“ в поземлени имоти с идентификотори: 10135.4510.731 (с площ 2890 кв.м) и 10135.4510.732 (с площ 1738 кв.м), урбанизирана територия, с начин на трайно ползване „За друг вид производствен, складов обект“, с обща площ от 4628 кв.м, ЗПЗ, бул. „Вл. Варненчик“ № 281, гр. Варна, с възложител „ОДИСЕЙ 41“ ООД. /отговорено от РИОСВ-Варна на: 03.09.2018г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение “Водовземане от река Камчия за изграждане на напоителна система за капково напояване на трайни насаждения от праскови и царевица в ПИ № 000139, с площ 526,982 дка и ПИ № 000141, с площ 468,693 дка, в землището на с. Нова Шипка, общ. Долни чифлик, с възложител „Eкофрукт“ ЕООД. /отговорено от РИОСВ-Варна на: 07.09.2018г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение „Изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/, включващ проект на ПУП-ПЗ за ПИ № 100.1647, 100.1648, 100.1649, 100.1650, 100.1651, 100.1652 и 100.1653 по ПНИ на С.О. Терасите, в землище на гр. Аксаково, с цел вилно строителство“, с възложители Е. Христов, И. Стоянова и В. Марковска. /отговорено от РИОСВ-Варна: 22.08.2018 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение за промяна предназначението на ПИ 10135.5064.30, с площ 3500 кв.м, район „Аспарухово“, местност „Чиган“, гр. Варна, общ. Варна, с трайно предназначение на територията–земеделска, начин на трайно ползване нива, с цел изграждане на едноетажни постройки-къщи за гости, с възложители: Е. Статев и Е. Статева. Предвижда се в гореописания имот да се изгради и рампа за автомобили, пешеходни алеи и 14 паркоместа. /отговорено от РИОСВ-Варна: 22.08.2018 г./

 • Съобщение уведомление инвестиционно предложение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10135.2029.4 (номер по предходен план: 029004, 029015, квартал: 1, парцел: ХI), земеделска територия с начин на трайно ползване “нива“, с площ от 5952 кв.м, по КККР на гр. Варна, с цел урегулиране на същия, за ПСД – изграждане на складова сграда, с възложител „КЛАС ИНВЕСТ“ ООД /отговорено от РИОСВ-Варна: 29.08.2018 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец с цел добив на подземна вода за осигуряване на необходимите водни количества за напояване на бадемови насаждения“ в поземлен имот с идентификатор 35064.113.93 (номер по предходен план: 113093), с площ 92.786 дка, земеделска територия с начин на трайно ползване „нива“ по кадастралната карта на гр. Каварна, собственост на Община Каварна, с възложител „БИО БАДЕМИ“ ООД /отговорено от РИОСВ-Варна: 24.08.2018 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на хале за производство на взривни вещества и съхранение на химични вещества”, в ПИ №20482.33.61, площ 21 943 кв. м,  и „Разширение на завод за производство на взривни вещества“ в ПИ №20482.33.69, площ 4 875 кв. м, местност „Каровча“, град Девня, община Девня, област Варна,   с възложител: "Ескана Инвест 96" АД, гр. Варна /отговорено от РИОСВ-Варна: 15.08.2018 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционни предложения (ИП) Обособяване на площадка за временно съхраняване на отпадъци, в част  (20 000 кв. м) от  ПИ № 27125.503.27, с обща площ от 131 224, с НТП „за пристанище“, по плана на с. Езерово, общ. Белослав.  На територията на  площадката ще се извършват:    - дейност R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им;    - дейност D 15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D 1 - D 14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им, на отпадъци с кодове:    - 9 12 12 – „други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11“;    - 19 12 11* - „други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, съдържащи опасни вещества“. , с възложител: „ТИТАН БУРГАС“ ЕООД, град Силистра /отговорено от РИОСВ-Варна: 08.08.2018 г./

 • Съобщение за изработване на проект на ПУП-ПЗ за  поземлен имот (ПИ) с номера 012038, с площ 3 993 кв. м, трайно предназначение на територията (ТПТ) – земеделска, начин на трайно ползване (НТП) – изоставена нива; ПИ с номер 012069, с площ 4 203 кв.м, ТПТ „Земеделска“, НТП „Изоставена нива“ и  ПИ с номер 012070, с площ 2 445 кв.м, ТПТ „Земеделска“, НТП „Изоставена нива“, в землището на село Юнец, община Долни чифлик, област Варна, с възложител: „ПЕТ МАРКЕТ“ ООД, град Варна  /отговорено от РИОСВ-Варна на 28.06.2018 г. /

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение Поставяне на 2 бр. мобилни вятърни генератора и поставяне на фургон в ПИ № 14670.27.96, с. Генерал Колево, общ. Вълчи дол, обл. Варна, с възложител: „НОЕМА 55“ ЕООД /отговорено от РИОСВ-Варна: 02.08.2018 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на рибностопанска база за свободно отглеждане на риба /сом, шаран, толстолоб и амур/, без изграждане на допълнителни съоръжения в язовир „Мумлеза“ /ПИ 00084.110.247/, в землището на с. Аврен, общ. Аврен, обл. Варна,  с възложител: „Авренска панорама“ ЕООД  /отговорено от РИОСВ-Варна: 31.07.2018 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционен проект (ИП) „Производство на бетонни смеси чрез оползотворяване на увлечена летяща пепел в съществуващ бетонов възел”, в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10135.4510.628 (номер по предходен план: квартал: 36, парцел: III-1615), с площ 2 421 кв. м, трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 м), разположени в Западна промишлена зона, град Варна, община Варна, област Варна, с възложител: „МИГ – МАРКЕТ“ ООД, град Варна  /отговорено от РИОСВ-Варна: 24.07.2018 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционен проект (ИП) „Изграждане на газовостопанство на компресиран газ за обществена пералня”, разположено в урегулиран поземлен имот (УПИ) IV-60, кв. 26 (с номер по предходен план: 60), с площ 711 кв.м, трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване, по Подробния устройствен план – План за регулация на село Попович, община Бяла, област Варна, с възложител: „ЖЕ – ВИ 2009“ ЕООД, град Обзор /отговорено от РИОСВ-Варна: 24.07.2018 г./

 • Съобщение уведомление за комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ)  "Изграждане на бензиностанция, крайпътни обслужващи обекти и водовземно съоръжение”, в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 32490.51.112 (по КВС: имот с номер 000112), с площ 4 312 кв. м, трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – друга пътна територия, в землището на село Изворско, община Аксаково, област Варна, с възложител: „ТРЕЙС СТРОЙ“ ЕООД, град Аксаково /отговорено от РИОСВ-Варна: 24.07.2018 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционни предложения (ИП) „Риборазвъждане на шаран, толстолоб, амур и сом“ в язовир „Брестак-2“ в землището на с. Брестак, общ. Вълчи дол, с възложител: Сдружение за напояване „Акваполи“ /отговорено от РИОСВ-Варна: 24.07.2018 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционни предложения (ИП) „Изграждане на дълбок сондаж за питейна вода”, в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 11836.20.38 (стар идентификатор 11836.20.16; номер по предходен план: 020038), с площ 2 000 кв. м, трайно предназначение на територията – горска, начин на трайно ползване – друг вид дървопроизводителна гора, по кадастралната карта на село Войводино, община Вълчи дол, област Варна, с възложител: Община Вълчи дол /отговорено от РИОСВ-Варна: 19.07.2018 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционни предложения (ИП) "Изграждане на дестилерия за етерични масла в ПИ с идентификатор 20482.501.2096 по КККР" на гр. Девня, обл. Варна, с възложител: „ФВ ПАРК МОГИЛИНО 4” ЕООД /отговорено от РИОСВ на 04.06.2018 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционни предложения (ИП)  „Изграждане на газово стопанство за обект „Реконструкция, преустройство, надстрояване и пристрояване на съществуващ хотел Астория“. Газовото стопанство ще се реализира в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10135.513.108 (номер по предходен план: квартал: 18, парцел: V-108), с площ 7 205 кв. м, трайно предназначение на територията (ТПТ) – урбанизирана, начин на трайно ползване (НТП) – комплексно застрояване,  по плана на к.к. „Златни пясъци“, град Варна, общ. Варна; „Изграждане на площадков газопровод към хотел „Астория маре“. Площадковия газопровод ще бъде ситуиран в ПИ с идентификатор 10135.513.635 (номер по предходен план: 106,107, квартал: 18, парцел: VIII), с площ 4 872 кв. м, ТПТ – урбанизирана, НТП – комплексно застрояване, по плана на к.к. „Златни пясъци“, град Варна, общ. Варна; „Изграждане на газово стопанство, площадков газопровод и сградна газова инсталация за захранване на кухненски блокове за обект: „Реконструкция, преустройство, надстрояване и пристрояване на съществуващ хотел Астория бийч“. Изграждане на газово стопанство, площадков газопровод и сградна газова инсталация за захранване на кухненски блокове ще се осъществи в ПИ с идентификатор 10135.513.108 (номер по предходен план: квартал: 18, парцел: V-108), с площ 7 205 кв. м, трайно предназначение на територията (ТПТ) – урбанизирана, начин на трайно ползване (НТП) – комплексно застрояване,  по плана на к.к. „Златни пясъци“, град Варна, общ. Варна, с възложител: „Май хоум 1“ ЕООД, град Варна /отговорено от РИОСВ на 06.07.2018 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) “Разширение и модернизация на съществуваща овцеферма, включваща изграждане на сграда за отглеждане на 200 бр. кози, промяна предназначението на съществуваща сграда за изграждане на млекопреработвателно предприятие и изграждане на водоизточник – тръбен кладенец“ в землището на с. Китка, общ. Аврен, обл. Варна, с възложител: „НАЧЕВ ДВОР“ ООД /отговорено от РИОСВ на 09.07.2018 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на промишлена газова инсталация – площадкови газопроводи, газорегулаторни пунктове, кранови възли и горивни уредби за работа с природен газ“ в УПИ I-86, II-86, III-86,87, V-86,87, VII-87, X-50, кв. 1, по плана на ЮПЗ, гр. Варна, с възложител: КОРАБОРЕМОНТЕН ЗАВОД „ОДЕСОС“ АД, гр. Варна /отговорено от РИОСВ на 04.07.2018 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) "Изграждане на три броя сламени къщи и пункт (вишка) за изучаване на защитените видове в Дуранкулашко езеро”, разположени в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 24102.201.2 (номер по предходен план: 201002), с площ: 5 351 кв. м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване – за стопански двор,  местност „Сел. лозя“, в землището на село Дуранкулак, община Шабла, област Добрич, с възложители: „СИДОМ“ ООД, „ПАРК РЕЗИДЕНС ПИРИН“ АД и Д.Христова /отговорено от РИОСВ на 23.02.2018 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) Изграждане на животновъдна ферма за отглеждане на патици – вкл. изграждане на  две едноетажни халета ( метална конструкция ) с термопанели.  Стопанска сграда 1  - РЗП  2142 м2, (помещение 2070,2 м2),  в  което ще се отглеждат 5120 бр. патици; стопанска сграда 2  - РЗП  2142 м2, (помещение 2070,2 м2), в  което ще се отглеждат 5120 бр. патици в поземлен имот ПИ 46351.71.20, находящ се в с. Малина, общ.Генерал Тошево, обл. Добрич, с възложител: Вива Продъктс ООД /отговорено от РИОСВ на 26.06.2018 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) Изграждане на въздушно кабелно електрозахранване (ВКЕЗ) 0,4 kV от МТП № 721 (4 клона с 68 бр. стълбове и 9 бр. СТС), по плана на СО „Боровец – юг“, район Аспарухово, общ. Варна, с възложител: Електроразпределение север АД /отговорено от РИОСВ на 26.06.2018 г./

 • Съобщение уведомление за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за поземлен имот /ПИ/ №414, включен в УПИ II „за озеленяване“, кв. 10 по плана на с. Долище, общ. Аксаково, с цел отмяна на озеленяване, делба на имота и обособяване на четири нови УПИ- три за жилищно строителство и един за „движение и транспорт“, с възложители: И. Иванов, А. Иванов и С. Георгиев /отговорено от РИОСВ на 25.06.2018 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на парк“ в УПИ I, с площ 13705 кв.м, в кв. 157, по плана на гр. Балчик, общ. Балчик, с възложител: Община Балчик /отговорено от РИОСВ на 27.06.2018 г./

 • Съобщение уведомление за изработване на „Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване“ за имоти с идентификатори 10135.5214.85, 10135.5214.86, 10135.5214.87, 10135.5214.88, 10135.5214.89, 10135.5214.90, 10135.5214.91, 10135.5214.92, 10135.5214.27, 10135.5214.34, и 10135.5214.82, находящи се в м. „Малка чайка“, гр. Варна, общ. Варна в обхват: на юг-подстанция „Лазур“, север-път 101, изток- ПИ № 2; запад-път 29, с възложител: Ж. Владимирова пълномощник на собственици на ПИ /отговорено от РИОСВ на 21.06.2018 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Разширяване на кариера за добив на подземни богатства – пясъци в землището с. Калиманци, община Суворово, област Варна, с площ  на концесията  57,6 дка, с възложител: ЕТ „Монио 48 – Момчил Станков” /отговорено от РИОСВ на 20.06.2018 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец, с цел напояване на земеделски култури и водоснабдяване на дестилерия”, в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 57550.32.11 (номер по предходен план: 032011), с площ 8 001 кв. м, ТПТ „Урбанизирана“, НТП „За друг вид производствен, складов обект“, в землището на село Попгригорово, община Добричка, област Добрич, с възложител: ЕТ „С. Статева“, с. Попгригорово, общ. Добричка /отговорено от РИОСВ на 20.06.2018 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) "Изграждане на жилищна сграда с административна част-офиси и магазини за хранителни стоки“ в ПИ 10135.3512.177, ж.к. Младост, гр. Варна, с възложител: "Явор“ АД /отговорено от РИОСВ на 19.06.2018 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) “Изграждане на 5 (пет) бр. еднофамилни къщи“ в поземлен имот с идентификатор 10135.2517.4626 (номер по предходен план: 5174626), урбанизирана територия, с начин на трайно ползване „За друг вид застрояване“, с площ 3762 кв.м, местност „Манастирски рид“, кв. „Виница“, район Приморски, гр. Варна, с възложител: А. Л. Македонски /отговорено от РИОСВ на 11.05.2018 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) “Изграждане на сграда за социално-битови нужди“ в поземлен имот с идентификатор 87518.22.103 (номер по предходен план: парцел: ХVІІ-63), урбанизирана територия, с начин на трайно ползване: ниско застрояване до 10м, с площ от 1245 кв.м, с. Яребична, общ. Аксаково, с възложител: С. В. Стойков  /отговорено от РИОСВ на 10.05.2018 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на площадка за извършване на дейности по събиране и временно съхраняване до предаване за последващо оползотворяване на отпадъци (ОЧЦМ, НУБА, ИУЕЕО, отпадъци от опаковки, и др.)“ на територията на поземлен имот с идентификатор 10135.3515.1583 (номер по предходен план: 272б, квартал: 845), с площ 499 кв.м, урбанизирана територия, с начин на трайно ползване „Ниско застрояване до 10м), с площ 499 кв.м, ул. „Райко Даскалов“ № 2, район „Младост“, в гр. Варна, с възложител: „Екологична компания“ ЕООД, град София  /отговорено от РИОСВ на 27.04.2018 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) и изработване на ПУП–ПРЗ за „жилищно строителство и обществено обслужване“, в УПИ ХХV-201,300, с обща площ 7 398 кв. м,  землище на село Разделна, община Белослав, с възложител: Х. Хр.  /отговорено от РИОСВ на 12.06.2018 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП)  „Организиране на площадка за съхранение на отпадъци – луминесцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак, предварително третиране на отпадъци от хартия, картон, пластмаса, хартиени опаковки и картонени опаковки, пластмасови опаковки и смесени опаковки, чрез сепарираща инсталация”, разположен в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10135.4510.733, с площ: 8 895 кв. м от общата площ на имота: 9 246 кв. м, ТПТ „Урбанизирана“, НТП „Ниско застрояване (до 10 м)“, по плана на ЗПЗ, град Варна, община Варна, област Варна, собственост на „Унитрейд БГ“ ООД, с възложител: „ЕЛБИМЕКС“ ООД  /отговорено от РИОСВ на 29.05.2018 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП)  „Предприятие за преработка на плодове до сайдер и грозде до винен оцет”, разположено в урегулиран поземлен имот (УПИ) XII-за социални и безвредни производствени дейности, с площ: 1 484 кв. м, в кв. 71, по плана на село Аврен, общ. Аврен, с възложител: „ХОЛИДЕЙ БИО“ ООД  /отговорено от РИОСВ на 11.06.2018 г./

 • Съобщение уведомление за ПУП-ПРЗ за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 06104.21.38, с площ 3 333 кв. м, с цел отреждане на имота „за складова дейност“, в землището на село Бранище, общ. Добричка, област Добрич, с възложител: Д. Р. Христов, с. Бранище, общ. Добричка  /отговорено от РИОСВ на 11.06.2018 г./

 • Съобщение уведомление за ПУП-ПРЗ за поземлен имот (ПИ) 011386, по КВС на град Долни чифлик, община Долни чифлик, област Варна, с възложител: М. Т. Господинова, град Долни чифлик  /отговорено от РИОСВ на 04.06.2018 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на открит паркинг и депо за контейнери”, разположен в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 20482.186.3 (номер по предходен план: 186003; стар идентификатор: 20482.186.14), представляващ урегулиран поземлен имот (УПИ) VI-186003, с площ: 8 408 кв. м, ТПТ „Урбанизирана”, НТП „За бензиностанция, газостанция“, кв. 50, по плана на кв. „Повеляново“, в м-т „Под село“, град Девня, община Девня, област Варна, с възложител: „ГЛОБАЛ МЕРИТАЙМ СЕРВИСЕС“ ООД /отговорено от РИОСВ на 04.06.2018 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за "Вътрешно увеличаване на капацитета на производствена база за преработка, лющене, пресоване и екстракция на маслодайни култури от 290 т/денонощие на 1 000 т/денонощие”, с възложител: „Олива“ АД, град Кнежа, общ. Кнежа, обл. Плевен /отговорено от РИОСВ на 01.06.2018 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Проектиране и изпълнение на разпределителен газопровод извън урбанизирана територия на с. Брестак за захранване на природен газ на ПИ № 06416.112.3,-животновъден комплекс, с възложител: „Свинекомплекс Брестак“ АД, гр. Варна /отговорено от РИОСВ на 07.06.2018 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за “Изграждане на ферма за отглеждане на култивирана черна мида Mytilus galloprovincialis Lam и садково стопанство за отглеждане на риба Salmo Labrax в акваторията на Черно море, с възложител: „МЕКСИКО –Р“ ООД, с. Болярци, Община Садово /отговорено от РИОСВ на 04.06.2018 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за “Изграждане на ферма за отглеждане на култивирана черна мида Mytilus galloprovincialis Lam и садково стопанство за отглеждане на риба Salmo Labrax в акваторията на Черно море, с възложител: „БОЙС АРТ“ ООД, гр. София /отговорено от РИОСВ на 04.06.2018 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „изграждане на административна сграда – кметство в УПИ VIII- „кметство, поща, адм. сграда, читалище /идент. с ПИ 58445.502.268/, кв. 16 по плана на с. Приселци, общ. Аврен, с възложител: Община Аврен /отговорено от РИОСВ на 31.05.2018 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Мобилна кланица за овце и кози“, на територията на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 20359.132.2, с площ от 1 583 кв. м, ТПТ „Урбанизирана“, НТП „За стопански двор“, в землището на село Дебрене, община Добричка, област Добрич, с възложител: „НИКИ – 2017“ ООД, село Недан, общ. Павликени, обл. Велико Търново /отговорено от РИОСВ на 30.05.2018 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на център за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства”, разположен в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 72624.464.26, с площ: 1 600 кв. м, ТПТ „Урбанизирана“, НТП „За складова база“, находящ се в град Добрич, община Добрич, област Добрич, с възложител: „МЕТАЛИУМ АУТО ГРУП“ ЕООД /отговорено от РИОСВ на 25.05.2018 г./

 • Съобщение уведомление за изработване на проект на ПУП-ПРЗ, за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10135.2019.40, с цел образуване на нов урегулиран поземлен имот (УПИ) „за жилищнo строителство“ в местност „САРЪ БАИР“, район „Приморски“, община Варна, област Варна, с възложител: М. Маринов /отговорено от РИОСВ на 22.05.2018 г./

 • Съобщение уведомление за изработване на проект на ПУП-ПРЗ за обект: „Разширение на съществуващ гробищен парк град Игнатиево представляващ обединяване на поземлени имоти (ПИ) 008009, 008011 и 008012, с цел образуване на нов ПИ 008384 „за гробищен парк“, разположени в местност „До стрелбището“, в землището на град Игнатиево, община Аксаково, област Варна, с възложител: Община Аксаково /отговорено от РИОСВ на 21.05.2018 г./

 • Съобщение уведомление за изработване на проект на ПУП-ПРЗ, за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10135.2569.53 и ПИ с идентификатор 10135.2569.51, с цел образуване на два нови урегулирани поземлени имота (УПИ): УПИ III-51 “за обществено обслужване”, с новообразувана площ: 927 кв. м  и УПИ IV-51,53 „за жилищна сграда, хотел и ТП“, с новообразувана площ: 10 738 кв. м, по плана на к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, район „Приморски“, община Варна, област Варна, с възложител: Община Аксаково /отговорено от РИОСВ на 21.05.2018 г./

 • Съобщение уведомление за изработване на проект на Подробен устройствен план (ПУП) за ПИ с идентификатор 72624.36.58 (стар идентификатор: 72624.36.50), урбанизирана територия, с начин на трайно ползване (НТП) „За друг вид производствен, складов обект“, с площ 1242 кв.м, в гр. Добрич, с цел промяна на предназначението на имота за „ПСД - енергиен обект – площадка за компресиране на природен газ, проектиране и изграждане на площадка за компресиране на природен газ, присъединителен газопровод от Автоматична газорегулираща станция (АГРС) Добрич, електрически захранващ кабел, трафопост и водопроводно отклонение”, с възложител: „ЧЕРНОМОРСКА ГАЗОВА КОМПАНИЯ“ ЕООД /отговорено от РИОСВ на 21.05.2018 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Oтглеждане на риба в плаващи клетки (садки) в акваторията на язовир „Здравец“ и осъществяване на спортен риболов“, в поземлен имот (ПИ) с номер 001138, с площ 56 482 кв. м, разположен в м-ст „Над язовира”, в землището село Аврен, община Аврен, област Варна, с възложител: „ВАРНА ФИШИНГ“ АД /отговорено от РИОСВ на 18.05.2018 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на нов гробищен парк“ в с. Аврен, обл. Варна, с възложител: ОБЩИНА АВРЕН /отговорено от РИОСВ на 18.05.2018 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „мобилна дестилерия за лавандулово масло“ в ПИ 184012, в с. Голица, община Долни чифлик, с възложител: „Балканагро 2008“ оод /отговорено от РИОСВ на 18.05.2018 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на три броя къщи, трафопост и параклис”, разположени в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 87518.22.87 (за изграждане на параклис и трафопост), с площ: 605 кв. м; ПИ с идентификатор 87518.22.88, с площ: 500 кв. м, ПИ с идентификатор 87518.22.89, площ: 508 кв. м и ПИ с идентификатор 87518.22.90, площ: 500 кв. м, разположени в м-т „Бялата Пръст“, село Яребична, община Аксаково, област Варна, с възложител: С. Стойков /отговорено от РИОСВ на 14.05.2018 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „изграждане на въздушна кабелна линия /ВКЛ/ 0,4 kV от МТП №1508 /4 клона с 86 броя СБС и 10 бр. СТС нови стълбове/ по плана на СО „Боровец-юг“, гр. Варна, с възложител: „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР“ АД, град Варна /отговорено от РИОСВ на 10.05.2018 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Предприятия за преработка на плодове и производство на пелети” в №000083, площ 7, 574 дка, НТП – др. в землището на с. Зърнево общ. Тервел, с възложител: ЕТ „ИСМ 91 – ИСА САЛИ“ /отговорено от РИОСВ на 10.05.2018 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Инсталиране на технологични линии за преработка на ядки, производство на паста и миксирани продукти от овкусени ядки и растителни флейки“ в ПИ 70175.181.47, гр. Суворово, общ. Суворово, с възложител: „Агрос-98“ оод /отговорено от РИОСВ на 03.05.2018 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на „дестилерия за етерично маслени култури“  в УПИ VI-255, с площ 2530 кв. м, кв. 2 по плана на с. Кочмар, общ. Тервел, с възложител: „Хербс Трейд“ ООД /отговорено от РИОСВ на 03.05.2018 г./

 • Съобщение уведомление за проект за изменение на ОУП и проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) за „ПСД – база за производство и търговия на селскостопанска продукция, земеделска техника, торове и препарати“, в имот №72624.87.82, площ – 15 000 кв. м, землище на град Добрич, община Добрич, област Добрич, с възложител: „Би Агрокомерс“ ЕООД /отговорено от РИОСВ на 03.05.2018 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за “Изграждане на нова открита площадка за съхранение на алтернативни горива с площ около 10 дка, на мястото на премахнатите вече пещи с номера от 1 до 4“ и «Подмяна на настилката на площадка за алтернаивни горива и биомаса под номер 16, на площ около 8 дка» в ПИ 20482.305.87 (стар идентификатор: 20482.305.5; 20482.305.72; 20482.305.71; номер по предходен план: 000379, парцел 448), урбанизирана територия, с начин на трайно ползване „за друг вид производствен, складов обект“, с площ 389.526 дка/, по КККР на гр. Девня, общ. Девня, обл. Варна, с възложител: „Девня Цимент”АД /отговорено от РИОСВ на 30.04.2018 г./

 • Съобщение ууведомление за инвестиционно предложение (ИП) за засаждане на малини и поливане от река Батовска“ в поземлени имоти №№53120.49.13 с площ 9,000 дка, 53120.49.14 с площ 9,000 дка, 53120.47.4 с площ 3,072 дка, 53120.49.10 с площ 16,929 дка, всички с начин на трайно ползване – ниви, трайно предназначение на територията – земеделска, в землището на с. Оброчище, община Балчик, с възложител: М. Михайлов /отговорено от РИОСВ на 27.04.2018 г./

 • Съобщение уведомление за проект за ПУП-ПРЗ за урегулиран поземлен имот (УПИ) I043001, 000834 „за производствени и складови дейности“, УПИ II043003 „за производствени и складови дейности“, УПИ III 043003 “за производствени и складови дейности”, кв. 140 и улична регулация от о.т. 530 до о.т. 539, в землището на град Долни чифлик, община Долни чифлик, област Варна, с възложител: ЕТ „Георги Мирев – 53“, град Долни чифлик /отговорено от РИОСВ на 27.04.2018 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Външно въздушно електрозахранване чрез ново отклонение на клон № 4 на ТП „Хаджи Димитър-2“ до ТЕПО  пред  ПИ 35064.501.471 (идентичен с УПИ XXI-общ.), гр. Каварна, общ. Каварна, обл. Добрич, с възложител: „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР“ АД, град Варна /отговорено от РИОСВ на 27.04.2018 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „изграждане на предприятие за производство на плодови каши и сушилня за плодове“ в ПИ № 103006, /имота е образуван от обединяването на имоти – 103002, 103003, 103004/ в землището на с. Зърнево, общ. Тервел, с възложител: ет “исм 91-иса сали“ /отговорено от РИОСВ на 26.04.2018 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „изграждане предприятие за преработка на етерично маслени култури“ в ПИ № 24565.501.16, по кадастрална карта на гр. Дългопол, общ. Дългопол, с възложител: „Марина гардън“ ЕООД /отговорено от РИОСВ на 26.04.2018 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Разполагане на два допълнителна резервоара по 100 m3 всеки, за съхранение на въглеводородни газове“ в ПИ №70175.180.47, площ 50785 кв.м, трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – за съоръжение на газопровод, землище град Суворово,  община Суворово, област Варна, с възложител: „Котура” ЕООД /отговорено от РИОСВ на 25.04.2018 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Котелно помещение с площ от около 74 кв.м“ в поземлен имот № 72264.603.174, с площ от 2872 кв.м, урбанизирана територия за „ПСД“, в землището на гр. Добрич, с възложител: Драгнев, гр. Добрич /отговорено от РИОСВ на 24.04.2018 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Монтиране на дестилерия за преработка на етерично-маслени култури“ в поземлен имот с идентификатор 02508.55.248, с площ от 595 кв.м, урбанизирана територия, с начин на трайно ползване „За машиностроителната и машинообработващата промишленост“, Промишлена зона, ул. „Черно море“ № 75А, гр. Балчик, с възложител: Донев, село Сенокос, общ. Балчик /отговорено от РИОСВ на 20.04.2018 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за “изграждане на водовземно съоръжение /сондажен кладенец/ за водовземане от подземен водоизточник“  в ПИ 37099.45.150, с. Кичево, община Аксаково, с възложител: „Лупус ре“ ООД /отговорено от РИОСВ на 19.04.2018 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за “Поставяне на временно преместваеми обекти за търговски и обслужващи цели – палатки върху дървени платформи и зона за свободно къмпингуване за каравани и палатки“ в ПИ 39493.31.168, с площ 4.526 дка и ПИ 39493.31.169, с площ 1.659 дка, земеделски земи, с начин на трайно ползване „изоставени трайни насаждения“, землище с. Крапец, общ. Шабла, с възложител: Община Шабла /отговорено от РИОСВ на 18.04.2018 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за “Регионално прединвестиционно проучване (РПИП) за обособената територия на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, с възложител: МРРБ /отговорено от РИОСВ на 17.04.2018 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на площадка за третиране и рециклиране на строителни отпадъци“ в землището на с. Припек, общ. Аксаково, с възложител: „АВТОМАГИСТРАЛИ - ЧЕРНО МОРЕ“ АД, гр. Шумен /отговорено от РИОСВ на 13.04.2018 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „изграждане на соларни панели за собствени нужди- около 1640 бр. соларни модула с 5 бр. трифазни инвертори“ в ПИ 025038, с площ 8,274 дка, начин на трайно ползване - водоем, в землището на с. Зърнево, община Тервел, с възложител: ЕТ „ИСМ 91-ИСА САЛИ" /отговорено от РИОСВ на 13.04.2018 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на кланичен пункт за едри преживни животни“, на територията на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 67622.15.70 (номер по предходен план: 000070), с площ от 200 кв. м от общата площ на имота – 78 597 кв.м, ТПТ „Земеделска“, НТП „За животновъдна ферма“, в землището на село Смолница, община Добричка, област Добрич, с възложител: „Венцислав Пантелеев“ ЕООД, град Добрич /отговорено от РИОСВ на 11.04.2018 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „изграждане на парен котел ПК-750 с номинална мощност 750 kW“  в ПИ № 058060, с площ 2,700 дка, начин на трайно ползване - стопански двор, в землището на с. Стожер, община Добричка, с възложител: „Реджина Хербал“ ЕООД /отговорено от РИОСВ на 11.04.2018 г./

 • Съобщение уведомление за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/– План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за УПИ I-040024 за „промишлено строителство“ и УПИ II-040024 „за трафопост“, с начин на трайно ползване – нива, землище на с. Бенковски, общ. Аврен, с възложител: „Велинда трейдинг“ ООД /отговорено от РИОСВ на 10.04.2018 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за “утилизация на морски боеприпаси, които са включени в списъка на излишните за Българската армия оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия“ в ПИ № 307013, с площ 607276 кв.м, в местност „Герена“ /“Лъджата“/, /ИП ще се осъществи в сграда 01, с площ 2251 кв.м/, землище на село Константиново, община Варна, с възложител: „Терем-КРЗ Флотски Арсенал - Варна“ ЕООД /отговорено от РИОСВ на 06.04.2018 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционни предложения (ИП): Изграждане на водовземно съоръжение за питейно-битово водоснабдяване на жилищна сграда и водовземане за други цели“, в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 30497.505.947, с площ 983 кв. м, трайно предназначение на територията – урбанизиране, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m), разположен в м-ст „Под село”, село Звездица, община Варна, област Варна, собственост на Христова-Атанасова, с възложител: „ДЪ РОЯЛ ГЕСТХАУС“ ЕООД /отговорено от РИОСВ на 05.04.2018 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционни предложения (ИП): „Изграждане на водовземно съоръжение за добив на термоминерални води, с цел водоснабдяване на комплекс „Градска къпалня“, в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10135.2536.1014, с площ 6 653 кв. м, трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – за друг обществен обект, комплекс, разположен в м-ст „Буните”, район „Приморски“, община Варна, област Варна, с възложител: „Холдинг Варна“ АД /отговорено от РИОСВ на 30.03.2018 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционни предложения (ИП): Изграждане на жилищна сграда състояща се от три входа с общо 116 броя жилища, разположени на общо 12 етажа и три подземни етажа“, в поземлен имот с идентификатор 10135.2563.1795 (номер по предходен план: 2045,2047, квартал: 6; парцел: XXI), с площ: 1 225 кв. м и 10135.2563.1796 (номер по предходен план: 2045, квартал: 6; парцел: XXII), с площ: 1 243 кв. м,  в град Варна, община Варна, област Варна, с възложител: „ПАЛАДИУМ ЦЕНТЪР“ ЕООД, град Варна /отговорено от РИОСВ на 10.04.2018 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение /ИП/ и изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за „ветеринарна клиника“ в ПИ с идентификатор №58445.200.35,  /стар идентификатор 200035/ с площ 1841 кв. м, трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – лозе, в местност „Комлука“, землище на Приселци, община Аврен, област Варна, с възложител: „Дианавет-Приселци“ЕООД /отговорено от РИОСВ на 29.03.2018 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) заза изграждане на укрепителни съоръжения в поземлен имот 07257.28.618 и, в землището на с. Българево, общ. Каварна, с възложител: “Дълбока БГ” ЕООД /отговорено от РИОСВ на 28.03.2018 г./

 • Съобщение уведомление за ПУП-ПРЗ за имот с номер 013013, с площ 3 419 кв. м, начин на трайно ползване – нива, земеделска територия с цел отреждане на имота “За жилищно строителство”, в м-ст “До село”, в землището на село Бенковски, община Аврен, област Варна, с възложител: Ангелов /отговорено от РИОСВ на 26.03.2018 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „възстановяване производството на неорганични хлорни продукти в България чрез изграждане на инсталации за високо-технологична и екологична хлор-алкална електролиза”, в поземлен имот  №20482.505.534, площ 1030127 кв. м, трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – за друг вид производствен, складов обект, в землището на град Девня, община Девня, област Варна, с възложител: «ХЪС» ООД, гр. Пловдив /отговорено от РИОСВ на 23.03.2018 г./

 • Съобщение уведомление за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за урегулиран поземлен имот (УПИ) I-ТПК, с площ 23 400 кв. м, с цел разделяне на имота на два нови: УПИ XII-„за складове и административно – битова сграда“ и УПИ XI-„за складове и производствена дейност“, в кв. 40 по плана на град Долни чифлик, община Долни чифлик, област Варна, възложител: ТРУДОВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ – „Колективен труд“, град Долни чифлик /отг. на 23.03.2018 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за "Изграждане на временен открит паркинг за МПС“ в поземлен имот с идентификатор 02508.7.143 (номер по предходен план: 000243) и поземлен имот № 000244, с обща площ от 2650 кв.м, по плана на к.з. „Двореца“, гр. Балчик, възложител: Г. Карагеоргиев, П. Карагеоргиева, П. Петков, В. Петкова-Илиева,  гр. Варна/отг. на 22.03.2018 г./

 • Съобщение уведомление за ИП изграждане на едноетажна сграда за почивна база със застроена площ от 105.80 кв.м, включваща два апартамента, всеки със самостоятелно санитарна помещение, а централно ще е разположена дневна с кухненски бокс за обслужване от двата апартамента“ в урегулиран поземлен имот (УПИ) ХІ (поземлен имот с идентификатор: 83017.506.118), с площ от 1694 кв.м, кв. 1, къмпинг „Добруджа“, гр. Шабла, възложител: Ж. Желев /отг. на 22.03.2018 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Площадка за сепариране на смесени битови отпадъци и подобни на тях отпадъци в т.ч.подготовката им с други видове неопасни отпадъци, с последващо оползотворяване с производства на алтернативна енергия“ в поземлени имоти с №№ 55110.60.83; 55110.60.84, землище  с. Падина, община Девня, възложител: „Еко Сейф” ООД /отг. на 21.03.2018 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП): доставка и монтаж на газов котел ПКГ 12 с мощност 8,457 MW за целите на съществуваща дестилерия за преработка на етерично-маслени култури в ПИ с идентификатор 72624.603.29, промишлена зона „Запад“, бул. „Трети март“ № 52, гр. Добрич, възложител: „Ивива“ оод /отг. на 08.03.2018 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП): “изграждане на сондаж за напояване на тревни площи, дървета и храсти“ в ПИ №72693.600.39, площ 7 130 кв. м, НТП – ниско застрояване /10м/, трайно предназначение на територията – урбанизирана, село Топола, община Каварна, област Добрич, възложител: „Хрис 27“ЕООД /отг. на 02.03.2018 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на предприятие за производство на етерични масла“, в поземлен имот с  идентификатор №12574.75.4, площ 1417 кв.м, трайно предназначение на територията – урбанизирана, НТП – за стопански двор, номер по предходен план 075004 , възложител: „БГ Агро Земеделска Компания“ ЕООД /отг. на 28.02.2018 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на пенсионерски клуб“ в урегулиран поземлен имот (УПИ) XX-“за обществено обслужване”, в кв. 11, с площ 100 кв. м,  по плана на село Лопушна, община Дългопол, област Варна, с възложител: Община Дългопол /отг. на 27.02.2018 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Обособяване на нова площадка за извършване на дейности по приемане и съхраняване на опасни и неопасни отпадъци и мелене/раздробяване и смесване на неопасни отпадъци“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 20482.505.16, с площ 2.400 дка от общата площ на имота 17.147 дка, в Промишлената зона на гр. Девня, с възложител: „КЛМ-ЕКО“ ЕООД, гр. София /отг. на 26.02.2018 г./

 • Съобщение уведомление за Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) за ПСД - „Складиране на селскостопанска продукция и техника“, в имот № 021012, с. Божан, общ. Тервел, вид собственост частна, вид територия „Земеделска“, НТП „нива“, площ 2475 кв. м, с възложител: Мехмедова /отг. на 26.02.2018 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Инсталация за оползотворяване на омазнен филтърен материал от производството на растителни масла (филтрацел и/или перлит) и утайка от филтрирано растително масло“ в обособена част (1200 кв.м.) от промишлена сграда (с обща площ 1356 кв.м.) с идентификатор 72624.611.109.11, находяща се в гр. Добрич, бул. „25-ти септември“ № 57, върху недвижим имот с идентификатор 72624.611.109 по кадастралната карта на гр. Добрич, Община град Добрич, с възложител: “Ойл Фууд Технолъджис“ ООД /отг. на 26.02.2018 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на три броя сламени къщи и пункт (вишка) за изучаване на защитените видове в Дуранкулашко езеро”, разположени в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 24102.201.2 (номер по предходен план: 201002), с площ: 5 351 кв. м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване – за стопански двор,  местност „Сел. лозя“, в землището на село Дуранкулак, община Шабла, област Добрич, с възложители: „СИДОМ“ ООД, „ПАРК РЕЗИДЕНС ПИРИН“ АД и Христова /отг. на 23.02.2018 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на инсталация за преработка на етерично-маслени култури”, разположена в поземлен имот (ПИ) с номер 065027 (имотът е образуван от имот с номер 065070), с площ 7 326 кв. м, с начин на трайно ползване ”за стопански двор”, в землището на село Телериг, община Крушари, област Добрич, с възложител: „Елица Матеева-84“ ЕООД /отг. на 23.02.2018 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на площадка за извършване на дейности по третиране (събиране, сортиране, рязане, балиране) на отдадъци (ОЧЦМ, НУБА, ИУМПС, ИУЕЕО, отпадъци от опаковки и др.)“ на територията на имот с местонахождение: гр. Варна, област Варна, община Варна, район Аспарухово, Южна промишлена зона, ПИ с идентификатор 10135.5501.68, с площ 1 800 кв.м, от обща  площ 13 901 кв.м, с възложител: „Екологична Компания“ ЕООД /отг. на 23.02.2018 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП): “Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за неопасни отпадъци” в поземлени имоти 002056, с площ 14 219 кв.м, НТП „Сметище“; 002059, с площ 23 397 кв. м, НТП „Сметище“ и 002054, с площ 151 921 кв. м, НТП „Кариера-скала“, в землището на град Провадия, община Провадия, област Варна, с възложител: Община Провадия /отг. на 22.02.2018 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП): “изграждане на тенис център“ в ПИ № № 10135.2569.64, с площ 3 920 кв. м,  10135.2569.207, площ 4 374 кв. м,  10135.2569.206, площ 3 162 кв. м,  10135.2569.69, площ 420 кв. м, /идентични с  УПИ I-64, 69, 206, 207/, по плана на К.К. „Св. Св. Константин и Елена“, град Варна, област Варна, с възложител: „Свети Свети Константин и Елена Холдинг“АД /отг. на 22.02.2018 г./

 • Съобщение уведомление за "Изграждане на сграда със смесено предназначение – жилищна и офисна част“ в поземлен имот с идентификатор (ПИ) 10135.4038.61 (номер по предходен план: 038016; представляващ урегулиран ПИ IV-61 “За сграда със смесено предназначение”, кв. 4), трайно предназначение на територията – урбанизирана, НТП: „друг вид нива“, с площ 4 981 кв. м, разположен в местност Капелова градина, район „Владислав Варненчик“, в землището на град Варна, община Варна, с възложител: Петров /отговорено от РИОСВ на 19.02.2018 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец с цел добив на подземна вода за водоснабдяване на стопанска постройка и оранжерия за отглеждане на цветя и декоративни храсти“ в поземлен имот с идентификатор № 72624.474.108, с площ от 8 дка, земеделска територия с начин на трайно ползване „нива“ по кадастралната карта на гр. Добрич, с възложител: Ч. Стайков, гр. Добрич /отг. на 13.02.2018 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Разширение на дейностите с отпадъци: добавяне на нови  отпадъци, с които да се извършват дейности по третиране (събиране, съхраняване, предварително третиране и рециклиране) и добавяне на нови дейности по третиране (смилане и рециклиране) на вече разрешени отпадъци на територията на площадка с местонахождение: гр. Белослав, УПИ V (ПИ с идентификатор 03719.501.3538) в кв. 136, с площ 2400 кв.м, от общата  площ от 5050 кв.м (съгласно скица на ПИ 15-500423/13.10.2016г.), с възложител: „ТРАНСМЕТАЛС ВАРНА“ ЕООД, гр. Белослав /отг. на 13.02.2018 г./

 • Съобщение уведомление за изработване на инвестиционен проект за „Изграждане на обект за транжиране и производство на разфасовки от червени меса към кланица“ в поземлен имот с идентификатор 66250.501.759 (номер по предходен план: квартал: 9, парцел: XV), с площ 5761 кв.м, ул. „Дунав“ № 17, с. Сенокос, община Балчик, обл. Добрич, с капацитет на обработка на кланични трупове от 159 свине на ден., с възложител: „АГРО СИП“ ООД, гр. Генерал Тошево /отг. на 12.02.2018 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на площадка за извършване на дейности по третиране (събиране, сортиране, рязане) на отпадъци (ОЧЦМ, НУБА, ИУМПС, ИУЕЕО, отпадъци от опаковки и др.)“ на територията на поземлен имот № 58445.3.35, с площ 1000 кв.м от общата площ 4602 кв.м, местност „Каваците”, с. Приселци, общ. Аврен, обл. Варна, с възложител: „ЕКОЛОГИЧНА КОМПАНИЯ“ ЕООД, гр. София /отг. на 09.02.2018 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на площадка за извършване на дейности по третиране (събиране, сортиране, рязане) на отпадъци (ОЧЦМ, НУБА, ИУМПС, ИУЕЕО, отпадъци от опаковки и др.)“ на територията на парцел ІХ, кв. 3, пл. № 213, с площ 1000 кв.м. от общата площ 3230 кв.м, Северна промишлена зона, в гр. Провадия, с възложител: „ЕКОЛОГИЧНА КОМПАНИЯ“ ЕООД, гр. София /отг. на 09.02.2018 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на завод за рециклиране (ниско вакуумна преработка) на пластмасови, каучукови и метални отпадъци“ с капацитет 2.5 ÷ 3 тона гуми за час, в имот с идентификатор 20482.309.24, по кадастралната карта на гр. Девня, общ. Девня, обл. Варна, с възложител: „ДИНИПО“ ЕООД, гр. Варна /отг. на 09.02.2018 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП): “утилизация на морски боеприпаси, които са включени в списъка на излишните за Българската армия оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия“ в ПИ № 307013, с площ 607276 кв.м, в местност „Герена“ /“Лъджата“/, /ИП ще се осъществи в сграда 01, с площ 2251 кв.м/, землище на село Константиново, община Варна., с възложител: „Терем-КРЗ Флотски Арсенал - Варна“ ЕООД /отг. на 06.02.2018 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на кабелна линия ниско напрежение: ВКЕЗ, 0,4 кV от ТП 2014 до електромерни табла тип ТЕПО пред ПИ 10135.2552.1461 (идентичен с УПИ XXXV-1461, кв.152), ПИ 10135.2552.5006 (идентичен с УПИ XIX-1668, кв.151), ПИ 10135.2552.1284 по плана на кв. Изгрев, м-ст Кемер дере, град Варна, възложител: “Добротич Уинд” ЕАД., възложител: “Добротич Уинд” ЕАД., с възложител: „ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ“ АД, град Варна /отг. на 05.02.2018 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на площадка за извършване на дейности по третиране (събиране, сортиране, рязане) на отдадъци (ОЧЦМ, НУБА, ИУМПС, ИУЕЕО, отпадъци от опаковки и др.)“ на територията на имот с местонахождение: гр. Девня, община Девня, кв. „Река Девня”, ул. „Васил Могиларов“ № 38, ПИ с идентификатор 20482.304.350 с площ от 2 000 кв. м от обща площ 19 182 кв. м, с възложител: „Екологична компания“ ЕООД /отг. на 05.02.2018 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП): изграждане на жилищно строителство, състоящо се от 140 къщи в поземлени имоти с идентификатори №№ 04426.20.10, 04426.20.11, 04426.20.12, 04426.20.13, 04426.20.15, 04426.20.16, 04426.20.17, 04426.20.65, 04426.20.67, 04426.20.74, 04426.20.19, 04426.20.68,  обща площ от 136,386 дка, землището на с. Близнаци, общ. Аврен, с възложител: хайнцомер инвестмънт”аД /отг. на 01.02.2018 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП): изграждане на площадка за извършване на дейности по третиране (събиране, сортиране, рязане) на отпадъци (ОЧЦМ, НУБА, ИУМПС, ИУЕЕО, отпадъци от опаковки и др.) в УПИ IV, кв. 2 с площ 2 000 кв.м от обща площ 20 920 кв.м,  гр. Суворово, общ. Суворово, с възложител: „ЕКОЛОГИЧНА КОМПАНИЯ“ ЕООД, гр. София /отг. на 31.01.2018 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП): изграждане на площадка за извършване на дейности по третиране (събиране, сортиране, рязане) на отпадъци (ОЧЦМ, НУБА, ИУМПС, ИУЕЕО, отпадъци от опаковки и др.) в ПИ с идентификатор 10135.4507.269, кв. 2 на площ от 3 000 кв.м от обща площ 5 298 кв.м, бул. „Цар Освободител“, м-ст „Ялови ниви“, гр. Варна, общ. Варна, с възложител: „ЕКОЛОГИЧНА КОМПАНИЯ“ ЕООД, гр. София /отг. на 31.01.2018 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП): “Изграждане на център за специализирана здравно-социална грижа за деца с високо-рисково поведение и потребност от специални здравни грижи“ в поземлен имот с идентификатор № 10135.2556.340, с площ от 4429 кв.м, урбанизилана територия, с начин на трайно ползване „За друг обществен обект, комплекс“, ул. „Брегалница“ № 3, гр. Варна, с възложител: МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО /отг. на 30.01.2018 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП): “Изграждане на въздушна мрежа“ по плана на СО „Сълзица“, СО „Кочмар“, район „Младост“ – общ. Варна, с възложител: „ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ“ АД, гр. Варна /отг. на 30.01.2018 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП): складово стопанство за съхранение на зърно  - 10 бр. силози с авторазтоварище, ж.п. разтоварище и почистващ възел в ПИ 20482.505.419, ПИ 20482.505.420, ПИ 20482.505.452 и ПИ 20482.505.467 от Кадастралната карта на гр. Девня, с възложител: „АГРОПОЛИХИМ“ АД /отг. на 24.01.2018 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП): изграждане на дестилерия и склад за преработка на етерично-маслени култури (ЕМК) в УПИ I, кв. 46 по плана на с. Смолница, общ. Добричка, с възложител: „Адмирал груп - 3“ ЕООД /отг. на 24.01.2018 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на въздушни кабелни електропроводни линии, електрозахранени от БКТП № 2052 , два клона, 13 броя стоманобетонни стълбове, по плана на СО „Кочмар“, гр. Варна. Кабелни линии НН от БКТП до стълб 1-І и до стълб 1-ІІ, с възложител: „ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ“ АД /отг. на 24.01.2018 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на площадка за извършване на дейности по третиране (събиране, сортиране, рязане) на отдадъци (ОЧЦМ, НУБА, ИУМПС, ИУЕЕО, отпадъци от опаковки и др.)“ на територията на имот с местонахождение: гр. Добрич, област Добрич, община Добрич, ул. „Калиакра“ №68, ПИ с идентификатор 72624.610.11 с площ от 900 кв.м. от обща площ 9 919 кв.м. и ПИ с идентификатор 72624.610.243, с площ 460 кв.м. от обща  площ 2 879 кв.м, с възложител: „Екологична компания“ ЕООД /отг. на 24.01.2018 г./

 • Съобщение уведомление “за ПУП-ПЗ с цел отреждане за „жилищни сгради“ и водовземно съоръжение в ПИ 53120.14.9 (стар идентификатор: 014009), трайно предназначение на територията: - земеделска, начин на трайно ползване – изоставено трайно насаждение, с площ  2489 кв.м, землище на с. Оброчище, общ. Балчик, с възложител: Диканарова /отг. на 19.01.2018 г./

 • Съобщение уведомление за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за жилищно строителство“ за имоти с идентификатори: №№30497.17.45, площ 1,000 дка,  /възложител Нейков/, 30497.17.46, площ 1,000 дка, /възложител Николов/, 30497.17.47, площ 1,000 дка, /възложител Ангелов/ , 30497.17.48, площ 1,000 дка, 30497.17.49, площ 1,178 дка, / възложител Ангелов/, трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – друг вид трайно насаждение, /обща площ на имотите 5,178 дка/, землище на село Звездица, община Варна, с възложител: Николов, Ангелов, Ангелов /отг. на 19.01.2018 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „изгаряне на дървени неопасни отпадъци в специализирани за целта съоръжения – водогреен котел с оползотворяване на получената енергия“ на територията на имот с местонахождение: ПИ №72624. 303.24 /идентичен с УПИ IX – 303005/, с обща площ от 28 104 кв. м, в квартал №1 на обслужваща зона „Изток“, землище на град Добрич, община град Добрич, с възложител: „К2“ ООД /отг. на 18.01.2018 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на водовземно съоръжение-тръбен кладенец, оранжеен комплекс за производство на зеленчуци и система за капково напояване”, в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 35064.32.49 (номер по п редходен план: 032049), с площ 9 000 кв.м, трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – нива, в землището на град Каварна, община Каварна, с възложител: ЗП „ВИОЛЕТА МИХАЙЛОВА“ /отг. на 18.01.2018 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на център за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи и изграждане на център за специализирана здравно-социална грижа за деца с високо-рисково поведение и потребност от специални здравни грижи“, в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10135.2575.201 (номер по предходен план: 146), с площ: 27 120 кв. м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване – за друг обществен обект, комплекс,  в град Варна, община Варна, собственост на „Дом за медико-социални грижи за деца-Варна“, с възложител: Министерство на здравеопазването /отг. на 18.01.2018 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на водовземно съоръжение-тръбен кладенец, за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване с цел производство на безалкохолни напитки и трапезна вода в ТПК „Бриз“-Варна”, в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10135.4510.563, представляващ урегулиран поземлен имот VI-563 (номер по предходен план: квартал: 13, парцел: VI-307), с площ 30 087 кв.м, трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – „за друг вид производствен, складов обект“, район „Владислав Варненчик“, град Варна, община Варна, с възложител: ТПК „БРИЗ“-Варна /отг. на 16.01.2018 г./

 • Съобщение уведомление за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 72709.53.53 (номер по предходен план: 053053), с площ 5 700 кв. м, с цел отреждане на имота “За градински център”, в землището на село Тополи, община Варна, с възложител: Диков /отг. на 16.01.2018 г./

 • Съобщение уведомление за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ ХХ-193 „за обществено обслужване и производствено-складова дейност“, кв. 14 по плана на 26-ти м.р., гр. Варна с цел изграждане на многофункционална жилищна сграда със следното разпределение: жилищни апартаменти – едностайни, двустайни и тристайни, на партер - търговски помещения, и подземен паркинг за моторни превозни средства, с възложител: УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „СЪГЛАСИЕ“, гр. София /отг. на 15.01.2018 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на дестилерия за етерични масла”, разположена в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 67951.48.26 (номер по предходен план: 048026), с площ: 6 000 кв. м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване – за друг вид производствен, складов обект,  местност „Братя Великови“, по кадастралната карта на село Соколово, община Балчик, с възложител: „АНТИМОН АГРО“ ЕООД /отг. на 15.01.2018 г./

 • Съобщение уведомление за изработване на проект за изменение на ОУП и проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) за „ПСД – стопанска база за производство, съхранение и преработка на селскостопанска продукция, съхранение на земеделска техника, торове и препарати“, в имот №72624.87.81, площ – 30 000 кв. м, землище на град Добрич, община Добрич, с възложител: „АГРОМЕДА“ООД /отг. на 11.01.2018 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за “Изграждане на въздушна мрежа ниско напрежение (НН) с усукан изолиран проводник от ТП 2 „Акации“ с 9 бр. нови стоманобетонни стълба и до ел. табло тип ТЕПО пред УПИ ІІ (поземлен имот № 03719.501.3003), кв. 3, по плана на гр. Белослав, с възложител: „ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ“ АД, гр. Варна /отг. на 03.01.2018 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за “Изграждане на дом за стари хора” в ПИ с идентификатор 00789.30.528, местност „Голямо буче“, по КК на с. Аспарухово, общ. Дългопол, с възложител: „АЛИОТ МД“ ООД, гр. Варна /отг. на 03.01.2018 г./

СЪОБЩЕНИЯ ЗА ПЪРВО УВЕДОМЯВАНЕ – 2017

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на две нови водовземни съоръжения – тръбни кладенци, предназначени за напояване на земеделски култури”, в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 84022.41.1 (номер по предходен план: 041001), с площ 375 869 кв. м и ПИ  с идентификатор 84022.41.4 (номер по предходен план: 041004), с площ 485 204 кв. м, трайно предназначение на териториите – земеделски, начин на трайно ползване – ниви, разположени в местност „Ястепенски трап”, в землището на село Щипско, община Вълчи дол, област Варна, с възложител: „БГ АГРО ЗЕМЕДЕЛСКА КОМПАНИЯ” ЕООД  /отг. на 29.12.2017 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за "изграждане на път“ до имот №27125.12.11, землище на село Езерово, община Белослав, с възложител: „Пластхим - Т“ АД  /отг. на 20.12.2017 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за "увеличаване на количествата на отпадъците с код 02 03 99 подлагани на оползотворяване в съществуваща парокотелна централа от 250 т/год. на 15 000 т/год.“  на територията на имот с местонахождение: ПИ № 36419.189.18, с площ от 13 869 кв. м, землище на село Карапелит, община Добричка, с възложител: „Клас олио“ АД /отг. на 20.12.2017 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за обединяване на два съседни имота в един, с цел промяна предназначението на територията „за обществено обслужване и складови дейности“, представляващи дворни места, находящи се в урегулирани поземлени имоти (УПИ) VI-223 и УПИ V-223, квартал 3, Северна промишлена зона – III етап, по плана на град Провадия, община Провадия, област Варна, собственост на Анка Христова Радева, Андрей Сашев Александров, Асен Сашев Александров и Красимир Сашев Радев /отг. на 19.12.2017 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за “Изграждане на хипермаркет Кауфланд – Одесос, трафопост, рекламен пилон и рекламни съоръжения“ в УПИ IV-3 (ПИ 10135.1506.976), кв. 148, по плана на 7-ми м.р., ул. „Девня“ № 24, гр. Варна, с възложител: „КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД енд Ко Кд, гр. София /отг. на 18.12.2017 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за “Закриване и рекултивация на общинско депо за твърди битови отпадъци“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор № 83017.88.65, землище гр. Шабла, обл. Добрич, с възложител: ОБЩИНА ШАБЛА /отг. на 18.12.2017 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на зайцеферма за клане и разплод“, в ПИ с идентификатор 66113.501.9 (номер по предходен план: квартал: 3, парцел: V-9), урбанизирана територия, с начин на трайно ползване „Ниско застрояване до 10 м), ул. „Десета“ № 16, по плана на с. Селце, общ. Каварна, с възложител: Митков, гр. Каварна  /отг. на 18.12.2017 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за Подробен устройствен план – План за регулация застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлени имоти (ПИ) с номера: 081013;081014; 081002; 081003; 081005; част от 081006; 081007; 081008; 081009; 081010 и 081011 с цел отреждането им „за курорстно стройтество“; ПИ с номер 081004 с цел отрежаднето му „за обслужващи дейности“; част от ПИ с номер 081006 и част от ПИ с номер 081012 – „за трафопост“, разположени в масив 81, и улична регулация от о.т. 1 до о.т. 13, по плана на местност „Ешекчия“, в землището на село Константиново, община Варна, с възложител: Светослав Георгиев Стоянов, село Константиново, общ. Варна /отг. на 18.12.2017 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Площадка за изграждане на съоръжения за третиране на отпадъци от черни и цветни метали, пластмаса, рециклиране на кабели и проводници, и съпътстващи дейности“, в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 72624.610.664 (стар идентификатор: 72624.610.247; номер по предходен план: 7145, кв.: 35, парцел: XVIII), с площ 614 кв. м, трайнопредназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – за друг вид производствен, складов обект; „Изграждане на двуетажна административна сграда и паркинг“ в ПИ идентификатор72624.610.665 (стар идентификатор: 72624.610.247; номер по предходен план: 7145, кв.: 35, парцел: VII), с площ 1 380 кв. м, трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – за друг вид производствен, складов обект, с възложител „ДЕНИЗ 2000” ООД, град Варна /отг. на 15.12.2017 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „мобилна инсталация за термична преработка на отпадъци“, в поземлен имот №20482.124.701, площ 4,298 дка, трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – за друг вид производствен, складов обект, землище на гр. Девня, община Девня с възложител „Ви Пи Екосолюшънс” ООД /отг. на 07.12.2017 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „мобилна инсталация за термична преработка на отпадъци“, в поземлен имот №20482.124.701, площ 4,298 дка, трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – за друг вид производствен, складов обект, землище на гр. Девня, община Девня с възложител „Ви Пи Екосолюшънс” ООД /отг. на 07.12.2017 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за “Сондиране на трети проучвателен сондаж в границите на “Блок 1-21 Хан Аспарух” в изключителната икономическа зона на Р България в Черно море с възложител “Тотал Е&П България Б.В. – Клон България“, с партньори: “Репсол България” Б. В. - клон България, и ОМВ Офшор България” ГмбХ – Клон България /отг. на 30.11.2017 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на ново водовземно съоръжение – тръбен кладенец”, в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10135.4507.237 (номер по предходен план: 260020; кв. 9; парцел: V), с площ 1 742 кв. м, трайно предназначение на територията – урбанизиране, начин на трайно ползване – за търговски обект, комплекс, разположени в местност „Атанас тарла”, район Владислав Варненчик – зона Метро, град Варна с възложител „КРИСАУТО ПАРТС” ЕООД /отг. на 30.11.2017 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец ЗП „ДИМОВ-БЪЛГАРЕВО“ в поземлени имоти с идентификатори №№ 07257.22.43 и 07257.22.45, земеделска територия, с начин на трайно ползване „овощна градина“ с обща площ от 23.001 дка, землище с. Българево, общ. Каварна с възложител Димов, гр. Добрич /отг. на 29.11.2017 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за “Преустройство на част от съществуваща сграда и пристройка към нея с цел монтиране на дестилерия – за добив на етерично маслени култури“ в землището на с. Бонево, общ. Тервел с възложител Даил, гр. Тервел /отг. на 29.11.2017 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Коригиран проект за закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци в поземлен имот № 000095, гр. Долни чифлик с възложител Община Долни чифлик /отг. на 27.11.2017 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за “Изграждане на водовземно съоръжение – сондажен кладенец, за производствени и противопожарни нужди” в ПИ 61741.19.12, в землището на с. Разделна, общ. Белослав, за производствени (охлаждане) и противопожарни нужди на производствена база за преработка, лющене, пресоване и екстракция на маслодайни култури с обслужващи силози за съхранение на маслодайни култури и резервоари за съхранение на олио в ПИ 61741.18.17 и складово-производствена база за съхранение, чистене и сушене на зърно и маслодайни култури и съхранение на олио в ПИ 61741.19.12, землище на с. Разделна общ. Белослав с възложител “ОЛИВА” АД, гр. Кнежа /отг. на 27.11.2017 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за “Изграждане на разпределителен газопровод и ГРИП за нуждите на „Цех за обработка на черноморска мида“ в кв. „Курортна зона“, гр. Каварна с възложител „КАВАРНА ГАЗ“ ООД, гр. Каварна /отг. на 24.11.2017 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за “Изграждане на пункт за преработка на мляко“ по плана на стопански дворв с. Просечен, общ. Суворово с възложител „ПРОСЕЧЕН ЕКОИНВЕСТ“ ООД, гр. Варна /отг. на 13.11.2017 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за „жилищно строителство“ в ПИ с идентификатор №10135.5043.4884, 10135.5043.4885, 10135.5043.4886, 10135.5043.4887, 10135.5043.4888, 10135.5043.4889, 10135.5043.4890, 10135.5043.4891, 10135.5043.4892, 10135.5043.4893, 10135.5043.4894, 10135.5043.4895, 10135.5043.4896 и 10135.5043.4897, /стар идентификатор 10135.5043.1/ с площ 43396 кв. м, /по скици/, /по нотариален акт площ 43400 кв. м /, трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – ниви, в местност „Карач борун“, землище на гр. Варна, общ. Варна с възложител „Химел Инженеринг“ ЕООД /отг. на 13.11.2017 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец с цел напояване на земеделски култури (царевица) и лозови масиви“ в поземлен имот с идентификатор № 14667.33.204, с площ от 194.019 дка, земеделска територия с начин на трайно ползване „нива“, в местност „Липова гора“ землище с. Генерал Киселово, общ. Вълчи дол с възложител „ВИТИС БЛЕК СИИ“ ООД, гр. Варна /отг. на 10.11.2017 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за изграждане на „Пристройка към детска градина“ по плана на с. Цонево, общ. Дългопол с възложител ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ /отг. на 10.11.2017 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за фуражен цех чрез екструдиране на зърнени и меки суровини с капацитет 25 т/час в поземлен имот 066005, с площ 14,389 дка, с НТП “др. живот. ферма”, в землището на с. Козлодуйци, общ. Добричка, област Добрич с възложител “Тракийски фураж” ЕООД, гр. Стара Загора /отг. на 09.11.2017 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за “изграждане на жилищен блок“  в  ПИ №10135.5506.883, /представляващ УПИ V-2665, 2612, кв. 151, по плана на 29-ти микро район/, стар идентификатор №10135.5506.876, с площ 77321 кв.м,  начин на трайно ползване – средно застрояване, трайно предназначение на територията – урбанизирана, в землището на гр. Варна, местност „Вилите“ с възложител “Инвестиционна Компания Галата” AД /отг. на 31.10.2017 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на жилищна сграда и магазини“, в ж.к. „Изгрев“, гр. Варна, в поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 10135.2552.2361 и 10135.2552.2362, урбанизирана територия, с начин на трайно ползване „ниско застрояване до 10м“ с обща площ от 1909 кв.м, в ж.к. „Изгрев-1“, район „Приморски“, гр. Варна с възложител „РОСИ ВЕНДИНГ“ ЕООД и г-жа Неделчева, гр. Варна /отг. на 26.10.2017 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за изработване на комплесен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор № 10135.4508.99, в гр. Варна с възложител г-н Павлов и г-жа Янева, гр. Варна /отг. на 26.10.2017 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на винарска изба за производство на вино и дегустационна“, в поземлен имот (ПИ) № 000679, изоставена нива с площ от 4.208 дка, местност „Под язовира“, в землището на с. Здравец, общ. Аврен с възложител „РИБАРНИКА“ ЕООД, гр. Варна /отг. на 25.10.2017 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за промяна на предназначението от „къща за гости и бистро“ в „старчески дом“  с изработване на ПУП-ПРЗ за изменение на регулационния план на село Рояк, община Дългопол в частта си на УПИ II - “за обществено обслужване” и  VIII – „за обществено обслужване“, в. кв. 14, като се обединяват в един УПИ X, кв. 14, с отреждане за „социални дейности“ , площ 1830 кв.м с възложител „Булмакс“ ЕООД /отг. на 23.10.2017 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за нов индустриален ж.п. клон, свързан директно с националната железопътна инфраструктура в района на гара Разделна, в поземлен имот (ПИ) 61741.19.12 (стар номер 000082) с възложител “ОЛИВА” АД /отг. на 19.10.2017 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за изграждане на сграда със смесено предназначение, като в сградата до 40% от обектите ще бъдат с жилищно предназначение, а 60% с обществено обслужващо предназначение с възложители „ЕН ЕМ 07“ ЕООД, Калоянова, Казаков, Тодоров  /отг. на 17.10.2017 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за “изграждане на хотелски комплекс“  в  ПИ №10135.2569.100, /представляващ УПИ II 132,136,137, 145, 9515, 9517, кв. 16/, с площ 45018 кв.м,  начин на трайно ползване – за курортен хотел, почивен дом, трайно предназначение на територията – урбанизирана, в землището на гр. Варна, к.к. „Св. св. Константин и Елена“ с възложител “Боровете I” ЕAД  /отг. на 17.10.2017 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец „Грийн парк-инвест-Църква“ с дълбочина от 0÷130±10м, в поземлен имот № 78639.6.8, земеделска територия - нива с площ от 16 дка, местност „Зюмбилията“ землище с. Църква, общ. Балчик с възложител „ГРИЙН ПАРК-ИНВЕСТ 2010“ ЕООД, гр. Варна /отг. на 13.10.2017 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „изграждане на въздушна кабелна линия 0,4 kV от ШК пред ПИ 10135.2510.1883, елекрозахранена от МТП №1 ВЗ "Добрева чешма" (2 клона с 44 бр. нови стълбове и 2бр. СТС), по плана на СО "Добрева чешма", гр. Варна с възложител “Енерго Про Мрежи” АД /отг. на 13.10.2017 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на водовземно съоръжение в поземлен имот (ПИ) 227, кв. 30, с. Сърнец, за напояване на земеделски култури, в ПИ (масиви): 5, 6, 12 и 13, с обща площ 1300 дка и водоснабдяване на кравеферма в ПИ 000143, в землището на с. Сърнец, общ.Тервел с възложител „РАДИДА“ ООД, село Сърнец, общ. Тервел/отг. на 11.10.2017 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на нова площадка за третиране на отпадъци - център за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), събиране, транспортиране, временно съхраняване на опасни и неопасни отпадъци, в т.ч. негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), гуми, масла и други, разкомплектуване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), съхраняване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), склад за части повторна употреба и използване на гориво за собствени нужди, в поземлени имоти № 043032 и 043019, с обща площ от 12.350 дка, местност „Таш тарла“, землище с. Тополи, общ. Варна с възложител „ПРОМЕТАЛ ТРЕЙДИНГ“ ЕООД, гр. Варна /отг. на 11.10.2017 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за “Изграждане на  нова сграда към детска градина „Иглика“ в поземлен имот с идентификатор 10135.2575.453, с площ от 3325 кв.м, кв. „Виница“, ул. „Албатрос“ № 5, кв. 32А, район Приморски - Варна, при спазване на следните градоустройствени показатели: Плътност на застрояване – 40%, Кинт  - 1.2, миним. озеленена площ - 40% и КК -10м с възложител Община Варна /отг. на 09.10.2017 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „изграждане на нова сграда, монтиране на дестилерия за етерични масла, монтиране на ФЕЦ на покрива, водовземно съоръжение за добив на подземни води“ в УПИ I, кв. 46, по плана на село Житница, община Добричка с възложител „Титан - 2006“ ЕООД /отг. на 09.10.2017 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „изграждане на къща за гости – хижа и транжорна“  в 021032 и 021033, в землището на с. Дончево, община Добричка и ПУП – ПЗ за имоти 021032 и 021033, ПУП-ПП за ел. захранване и водозахранване за имоти 021033, 021021, 021020, 021026, ПУП-ПП за пътна достъпност за имоти 021033, 021021, 021020, 021026 в землището на с. Дончево, община Добричка с възложител Маринова /отг. на 05.10.2017 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за “изграждане на водовземно съоръжение за добив на подземни води в ПИ 010164 в землището на с. Китен, общ. Провадия за напояване на полски култури в ПИ 016006, ПИ 016009, ПИ 016021, ПИ 016033, ПИ 016034, ПИ 016035, ПИ 017020, ПИ 017021, ПИ 018029 и ПИ 018030, с обща площ 256,682 дка, в землището на с. Китен, общ. Провадия с възложител “Дивес Плюс” ЕООД гр. Варна /отг. на 05.10.2017 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за “изграждане на къщи за гости”  в УПИ 71, кв. 11 по плана на с. Попгригорово, общ. Добричка с възложител “Аква Фреш” ЕООД, гр. Добрич /отг. на 29.09.2017 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за “претрошаване и пресяване с мобилно съоръжение на варовит пясъчник, складиран в стара пясъчна кариера “Дренака изток” (към момента натрупаните варовити пясъчници са 50000 куб. м), в поземлен имот с идентификатор 20482.248.87, в землището на гр. Девня с възложител “Люляка Матириълс” ЕАД, гр. Девня /отг. на 28.09.2017 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за “промяна на предназначението на съществуаща битова сграда на хотел “Добруджа” и изграждане на пристройка към нея за обособяване на специализирана болница за рехабилитация с капацитет 31 болнични стаи и 61 болнични легла, с паркинг с 27 паркоместа и 3 велопаркоместа в ПИ 531120.506.109, с площ 24192 кв. м, к.к. “Албена”, землище на с. Оброчище, общ. Балчик с възложител “Албена” АД, с. Оброчище /отг. на 27.09.2017 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за “изграждане на ВКЛ 0,4 kV, електрозахранена от БКТП №2002 (2 клона с 24 бр. нови стълбове и 8 бр. СТС)  по плана на СО «Ален мак», землище на гр. Варна с възложител “Енерго Про Мрежи” АД /отг. на 26.09.2017 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за изграждане на предприятие за производство на етерични, растителни, студено пресовани масла и екстрахирани конкрет и абсолю, както и продукти от тях и склад за продукция, в урегулиран поземлен имот (УПИ) ХІІ, кв. 27, стопански двор, по плана на с. Славеево, общ. Добричка с възложител СД “Възход-Арньо-Апостолов и Лазаров”, с. Славеево, общ. Добричка /отг. на 20.09.2017 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за“изграждане на въздушна кабелна линия (ВКЛ) и кабелна линия  (КЛ) 0,4 kV от МТП № 6 «Добрева чешма» (2 клона с 66 бр. нови стълбове  и един клон с 8 бр. РК кутии) по плана на СО «Добрева чешма», землище на гр. Варна с възложител “Енерго Про Мрежи” АД /отг. на 15.09.2017 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за “изграждане на пет жилищни сгради”  в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10135.2723.1184, с площ 868 кв. м, СО„Ваялар” по КККРна гр. Варна с възложител “Бакалия Нет” ЕООД, гр. Варна /отг. на 14.09.2017 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за “Изграждане на двуетажна сграда - търговски комплекс и ограда“ в УПИ ІХ-79 (стар идентификатор 10135.4508.79), с площ от 1000 кв.м, кв. 8, по плана на Паркова зона за обществено обслужване ОП.3, в местност „Мешели тепе“, район „Вл. Варненчик“, гр. Варна с възложител „КАБЕЛНИ СИСТЕМИ“ ООД, гр. Варна /отг. на 30.08.2017 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за “преустройство, реконструкция, основен ремонт, пристрояване и промяна на предназначението на част от обект: хотелски комплекс „Изгрев – Обзор“ и басейн (сграда - хотел „Изгрев“ с идентификатор 10135.513.712.1, със застроена площ от 3039 кв.м), находящ се в УПИ І-21, 45, 46, 77, 447 „за хотелски комплекс“ (идентичен с ПИ 10135.513.712), с площ 10983 кв.м, кв. 7 по ПРЗ на К.К. “Златни пясъци”, гр. Варна с възложител „БРАНД ХОТЕЛИ“ ЕООД, гр. Варна /отг. на 30.08.2017 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за “изграждане на Козеферма и мини мандра“ в с. Кардам, общ. Ген. Тошево с възложител г-н и г-жа Пайк /отг. на 30.08.2017 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за “изграждане на двуетажна складово-производствена база с шоурум“ с РЗП 1600 кв.м,  в поземлен имот с идентификатор 10135.4507.320 (номер по предходен план: 260013, квартал: 10, парцел: ХІІ), с площ от 1305 кв.м, урбанизирана територия, в ПЗ „МЕТРО“, район „Вл. Варненчик“, гр. Варна с възложител „СЕЗАМ 2003“ ЕООД, гр. Варна /отг. на 30.08.2017 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „изграждане на  дестилерия с пет дестилатора за преработка на етерично-маслени култури в УПИ VI-137, кв. 24, площ 2 000 кв. м /по нотариален акт/, по скица площ 1 600 кв. м, землище на село Радан войвода, община Вълчи дол с възложител г-н и г-жа Хасан /отг. на 30.08.2017 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „изграждане на хотелска част за спортни групи“ в ПИ №39459.25.540, площ 3,017 дка, трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – за плувен басейн, землище на село Кранево, община Балчик с възложител „Ника тур“ ЕООД /отг. на 30.08.2017 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „мобилна експериментална инсталация, с цел изпитване на нови методи за термична преработка на отпадъци, която няма да действа повече от две години“, в поземлен имот №20482.124.701, площ 4,298 дка, трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – за друг вид производствен, складов обект, землище на град Девня, община Девня с възложител „Ви Пи Екосолюшънс” ООД /отг. на 25.08.2017 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за изграждане на селскостопански постройки за отглеждане на животни – овце  с прилежащи санитарно-битови и складови помещения   в УПИ XII-25, кв. 19, находящо се в с. Великово, общ. Ген. Тошево, обл. Добрич с възложител Сали /отг. на 25.08.2017 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за “изграждане на ферма за отглеждане на коне“  в поземлен имот № 58445.62.250, площ 3,000 дка, начин на трайно ползване – изоставена орна земя, трайно предназначение на територията -  земеделска, землище на село Преселци, община Аврен с възложител Милена Костадинова /отг. на 23.08.2017 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за изграждане на жилищна сграда, състояща се от 95 бр. апартаменти и 12 бр. офиси, с площ около 7800 кв. м, и мострен магазин със склад, с площ около 700 кв. м,  в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10135.4508.208, с площ 8961 кв. м, район „Владислав Варненчик” по КК на гр. Варна с възложители Й. Йорданов и Д. Йорданова, гр. Варна /отг. на 16.08.2017 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „разширение на дейностите с отпадъци и увеличаване на количествата, с които се извършват дейности с вече разрешени отпадъци“ на територията на имоти с местонахождение: гр. Варна, област Варна, община Варна, район Аспарухово, Южна промишлена зона, ПИ с идентификатор 10135.5501.266, с площ 1 800 кв.м, от обща  площ 7 423 кв.м и 10135.5501.68, с площ 2 600 кв.м, от обща  площ 13 901 кв.м с възложител Еко Варна ЕАД /отг. на 14.08.2017 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „експериментално  и пилотно  оборудване/система, за преработка на  отпадъчни мазнини от растителен и животински произход в малки непромишлени обеми,  което няма да действа повече от две години“ на територията на имоти с местонахождение: гр. Долни чифлик, ПИ с идентификатори  №000650, с площ 2,804 дка, №000655, с площ 9,457 дка, обща  площ 12,261 дка, начин на трайно ползване – друг промишлен терен с възложител Семьонов Индъстри ООД /отг. на 14.08.2017 г./

 • Съобщение уведомление за Изграждане на тръбен кладенец с цел измиване на моторни превозни средства на територията на урегулиран поземлен имот VІІ, кв. 651, с площ 849 кв.м, бул. „Русия“ № 62, по плана на ж.к. „Русия 4“ гр. Добрич с възложител БАБЪЛС КАР УОШ ООД /отг. на 23.06.2017 г./

 • Съобщение уведомление за Обособяване на площадка за събиране и съхранение на отпадъци от черни и цветни метали на територията на УПИ ХІІІ-2207 с площ от 1170 кв.м и УПИ ХІV-2189 с площ от 266 кв.м, кв. 138, ул. „Васил Априлов“ № 63, по устройствения план на гр. Генерал Тошево с възложител Григор Димитров Григоров /отг. на 19.06.2017 г./

 • Съобщение уведомление за Изграждане на водовземно съоръжение – сондаж, с цел добив на подземна вода за промишлени, противопожарни и други нужди към съществуващо предприятие за преработка на слънчоглед в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 20482.505.214, с площ 16666 кв.м, в Промишлена зона - юг, гр. Девня с възложител АГРО ПЛАНТ ИНВЕСТ ЕООД /отг. на 09.08.2017 г./

 • Съобщение уведомление за КПИИ, включващ изработване на ПУП-ПЗ и инвестиционен проект за “Преустройство на битова сграда в цех за преработка на овче, козе и краве мляко, собствено производство, с капацитет до 500 л дневно (6 месеца)” в поземлен имот 115012, стопански двор, в землището на с. Белоградец, общ. Ветрино с възложител ЕТ “Аваси-Ахмед Маджар”, с. Белоградец, общ. Ветрино /отг. на 08.08.2017 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за изграждане на “вилни сгради“, в СО “Ракитника”, в землището на гр. Варна с възложител Е. Пиринов и М. Костов гр. Варна /отг. на 04.08.2017 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за „изграждане на дестилерия с четири дестилатора за преработка на етерично маслени култури – лавандула, маточина и др.  в УПИ V-псд, кв. 26А, с площ 2,000 дка, в землището на с. Победа, община Добричка с възложител ЗП „ ... Маринова“ /отг. на 04.08.2017 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за “изграждане на монолитна, триетажна сграда“  в  ПИ №72693.154.6, с площ 141,078 дка,  начин на трайно ползване – ниско застрояване, трайно предназначение на територията – урбанизирана, с обособена площ за ИП – 9,5 дка,  в землището на с. Топола с възложител „Бялата Лагуна“ЕАД /отг. на 04.08.2017 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за изграждане на обект „цех за  преработка и пакетиране на черупкови и сушени плодове“ в  ПИ № 050006, землището на с. Въглен общ. Аксаково с възложител Киров /отг. на 01.08.2017 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за “изграждане на ферма за кози“  в имот в новообразуван УПИ ІХ кв. 5 с площ 4,425 дка, образуван от обединяването на УПИ IV-9, УПИ V-8, УПИ VII -8 и УПИ VI- общ, квартал 5, землище на село Професор Златарски, община Тервел с възложител Петков /отг. на 28.07.2017 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за “изграждане на хотел“  в  ПИ №10135.513.635, с площ 4,872 дка,  начин на трайно ползване – комплексно застрояване, трайно предназначение на територията – урбанизирана, в землището на гр. Варна, к.к. „Златни пясъци“ с възложител „Май Хоум 1“ ЕООД /отг. на 28.07.2017 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за “изграждане на подземен паркинг и реконструкция, преустройство, надстрояване и пристрояване на съществуващ хотел “Астория” в УПИ V-108 “за хотелски комплекс”, кв. 18 по плана на К.К. “Златни пясъци”, гр. Варна (идентификатор 10135.513.108) с възложител “Астория бийч” ООД-Варна /отг. на 25.07.2017 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение и ПУП-ПРЗ за „изместване на част от съществуващ ВЕЛ 20 kW извод „Балкантурист“, в поземлен имот 10135.2522.483, по плана на СО „Алчелар“, гр. Варна с възложител "Поларис проджект" ЕООД /отг. на 19.07.2017 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за интензивно отглеждане на 7998 бр. свине майки и 64379 бр. свине за угояване (над 30 кг)  на територията на бивш свинекомплекс, в землището на с. Козлодуйци, общ. Добричка, в обхвата на следните поземлени имоти:

  -                       066004, с площ 334,168 дка, с начин на трайно  ползване (НТП) “животновъдна ферма”;

  -                       257001, с площ 65,95 дка, с НТП “животновъдна ферма”;

  -                       000060, с площ 44,305 дка, с НТП “водностоп. съоръжение”;

  -                       000262, с площ 6,761 дка, с НТП “водни площи”,

   с възложител “Аякс-1” ЕООД, гр. Димитровград /отг. на 18.07.2017 г./

   

 • Съобщение за инвестиционно предложение и ПУП-ПРЗ за „обществено обслужване, жилищно строителство и паркинг“ и „търговия, обществено обслужване и паркинг“  в ПИ  с идентификатор: №10135.3512.224, по плана на  2 м.р. на ж.к. „Младост“, с площ съгласно скица от 12 889 кв. м землището на гр. Варна, община Варна с възложител „армада 2010“ еоод /отг. на 17.07.2017 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за провеждане на индустриален тест в реални условия с цел обследване на основните характеристики на горивния процес и поведението на основните технологични параметри в котел, работещ на циркулиращ кипящ слой - ПГ ЦКС № 7, в количества до 2500 тона и продължителност 60 дни, при изгаряне на алтернативни горива (енергийни пелети) на производствената площадка на “Девен” АД, в ПИ  с идентификатор 20482.505.23 по КК на гр. Девня с възложител “Девен“ АД, гр. Девня /отг. на 17.07.2017 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за изграждане на водовземно съоръжение в ПИ 32768.2.16 за напояване на земеделски култури (царевица, етерично-маслени култури, зеленчуци) в ПИ 32768.2.16, ПИ 32768.12.1, ПИ 32768.2.15 и ПИ 32768.2.7, с обща площ 324,927 дка, в землището на с. Иречек, общ. Каварна с възложител ЕТ “АСТЕР-62-БОРЯН ПЕНКОВ” гр. Каварна /отг. на 12.07.2017 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за изграждане на един вятърен генератор с мощност до 5,0 kW за производство на електроенергия посредством силата на вятъра за собствени нужди в урегулиран поземлен имот (УПИ) ІІІ, с площ 950 кв. м, в кв. 65 по плана на с. Горен чифлик, общ. Долни чифлик, обл. Варна с възложител “Фишер Енерджи” ООД, гр. Варна /отг. на 12.07.2017 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за “основен ремонт и промяна на предназначението на складово помещение за котелна инсталация на природен газ, находящо се на инсталационен етаж в Блок 7 и Блок 8 в МБАЛ “Св. Марина” ЕАД, и промяна на предназначението на асансьорна шахта в коминно тяло  и газопроводно отклонение от площадков газопровод”, находящи се в ПИ с идентификатор 10135.2555.330 по КК и КР на гр. Варна с възложител МБАЛ “Св. Марина” ЕАД-Варна /отг. на 11.07.2017 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за изграждане на нова сграда на Регионална библиотека, гр. Варна, с подземен паркинг на три подземни нива, в УПИ ІІ-219, кв. 440 (поземлен имот 10135.1505.219) с площ 3700 кв. м, в централна градска зона на гр. Варна с възложител Община Варна /отг. на 10.07.2017 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за “изграждане на покрит пешеходен пасаж с ескалатори“  в  ПИ №53120.506.30, с площ 44,800 дка,  начин на трайно ползване – обществен селищен парк, градина, трайно предназначение на територията – урбанизирана, в землището на село Оброчище, община Балчик с възложител „Албена“АД /отг. на 10.07.2017 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за „изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец, разположен в ПИ № 020002 и система за  капково напояване на земеделски култури (домати, краставици, пъпеши и дини) в ПИ №№ 020024, 020002 и 020054“, землището на с. Пленимир, общ. Генерал Тошево с възложител Земеделски производител Велико Георгиев /отг. на 10.07.2017 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за изграждане на нов газопровод за пренос на природен газ чрез включване в газопровода на “Девен” АД в поземлен имот 20482.505.23 по КК на гр. Девня до котелното на “Пластхим-Т” АД в новообразувания ПИ  20482.505.594 по КК на гр. Девня с възложител “Пластхим-Т” АД, гр. Аксаково /отг. на 07.07.2017 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за изграждане на сграда за животни - 100 броя крави, отглеждани за месо, в поземлен имот с идентификатор 034041, с площ 4,731 дка, начин на трайно ползване - друг жилищен терен, землище на с. Професор Златарски, община Тервел с възложител Георги Стоянов Петков /отг. на 23.06.2017 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за изграждане на търговски обект, масивна сграда на два етажа, в поземлен имот с идентификатор , съставляващ УПИ ХІІ№-КОО, кв. 70 по плана на гр. Тервел с възложител “Триада” ООД /отг. на 20.06.2017 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за „складиране и разкомплектуване на ИУМПС“ в землището на село Тополи, община Варна с възложител „Oдисей 41“ ООД /отг. на 15.06.2017 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за курортно строителство в поземлен имот с идентификатор 83404.502.31, с площ 9394 кв. м, земеделска територия, с НТП “за почивен лагер”, землище на с. Шкорпиловци, общ. Долни чифлик с възложител “Трейдфарма” ЕООД-Варна /отг. на 14.06.2017 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за за „Изграждане на пристройка за разширение на млекопреработвателно предприятие“ с предвидено увеличение от 12.5 т/ден производство на кисело мляко, в УПИ ХХІV, кв. 3, с площ 12327 кв.м, стопански двор, по регулационния план на с. Овчарово, общ. Добричка с възложител „Недко Недков – Овчарово“ ЕООД /отг. на 13.06.2017 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за „изграждане и обзавеждане на учебно заведение в съответствие със съвременните изисквания на европейските стандарти" с възложител Медицински университет “Проф. д-р П. Стоянов”-Варна /отг. на 26.05.2017 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за изграждане на “Парк и спортни съоръжения” в УПИ VI „за спортен комплекс“, с площ 6126 кв. м, кв. 36 по плана на кв. „Виница”, гр. Варна /ПИ 10135.2575.433 по КК/ с адрес ул. „Албатрос”, кв. „Виница”, гр. Варна с възложител община Варна /отг. на 17.05.2017 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за за “Разширение на пристанище за обществен транспорт с регионално значение, свързано с изграждане на ново корабно място, специализирано за обработване на зърнени насипни товари и контейнери, и на нова зона за съхранение на описаните товари“ в поземлен имот с идентификатор  10135.5501.356 и прилежащата акватория на Варненско езеро, Южна промишлена зона, гр. Варна с възложител “Одесос ПБМ” АД-Варна /отг. на 12.05.2017 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за изграждане на инсталация с мощност 1,6 kW за производство на електроенергия посредством силата на вятъра за собствени нужди в поземлен имот 013002, с площ 1,759 дка, с начин на трайно ползване “складов терен”, в землището на гр. Игнатиево, общ. Аксаково, обл. Варна с възложител ЕТ “Люсита-51-Л. Стоянов”, гр. Варна /отг. на 09.05.2017 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за заздравяване на общински полски път, представляващ поземлен имот 35064.120.6, в землището на гр. Каварна с възложител “Сийуанс” АД, гр. София /отг. на 27.04.2017 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за изграждане на “водовземно съоръжение - тръбен кладенец, за напояване на етеричномаслени култури” в поземлен имот 027046, нива, с площ 49,667 дка, в землището на с. Победа, общ. Добричка с възложител ЗП Г. Георгиев /отг. на 26.04.2017 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за изграждане на “дестилерия с капацитет преработка на 20 т/ден етерично-маслени култури” в поземлен имот 72624.630.27, с площ 12068 кв. м, урбанизирана територия, с начин на трайно ползване “за животновъдна ферма”, м. Стопански двор-Рилци, гр. Добрич с възложител ЗП Г. Василев /отг. на 25.04.2017 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за “увеличаване на площите на съществуващо отглеждане на дини в ПИ 048017 и орехова градина в ПИ 048130, и изграждане на тръбен кладенец (сондаж) в ПИ 048130 с цел напояване на насажденията” в землището на с. Доброплодно, общ. Ветрино, обл. Варна с възложител ЗП Б. Илиева /отг. на 24.04.2017 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за „Създаване и отглеждане на трайни насаждения-десертни лозя, опорна конструкция, мрежа против градушки, система за капково напояване, ограда, включително и изграждане на складова база за съхранение и пакетиране на произведената продукция и селскостопанския инвентар“  на площ,  заемаща 168 дка от 286.2 дка от ПИ 07257.46.603 с НТП – нива, находящ се в землището на с. Българево, общ. Каварна с възложител „Крайморски градини - 2015“ ЕООД /отг. на 18.04.2017 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за “Изграждане на водовземно съоръжение с цел промишлено водоснабдяване на дестилерия и увеличаване капацитета на съществуваща дестилария за преработка на етерично-маслени култури” в поземлен имот 72624.603.29,  Промишлена зона запад, гр. Добрич с възложител “ИВИВА” ООД, гр. Добрич /отг. на 07.04.2017 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за създаване на ботаническа градина за обществен достъп и оранжерия с площ 20 дка, с капково напояване, и с малко заведение за предлагане на напитки в поземлен имот 10032.10.22, с площ 91339 кв. м, в землището на с. Ваклино, общ. Шабла, обл. Добрич с възложител Фондация “Добруджа природа и хора”, гр. Генерал Тошево /отг. на 23.03.2017 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за разширение на площадка за събиране, временно съхранение и търговска дейност с отломки и отпадъци от ОЧЦМ, ИУЕЕО и НУБА в  ПИ с идентификатори 10135.2552.4192 и 10135.2552.4193, с обща площ 1,020 дка, в землището на гр. Варна, община Варна с възложител “Вива Метал Д“ ООД-Варна/отг. на 16.03.2017 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за изграждане на 15 броя самостоятелни еднофамилни жилищни сгради, всяка със застроена площ 80 кв. м на два етажа, в ПИ № 10135.2027.1, с площ 9227 кв. м, СО „Виница - Север“, гр. Варна, община Варна с възложител Св. Костадинов, гр. София/отг. на 08.03.2017 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за разширение на “площадка за събиране, временно съхранение и търговска дейност с отломки и отпадъци от ОЧЦМ, ИУЕЕО и НУБА в  ПИ с идентификатор 10135.4507.318, с площ 1519 кв. м, м. “Ялови ниви”, по КК на гр. Варна с възложител “Вива Метал Д“ ООД-Варна /отг. на 06.03.2017 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за изграждане на обществено-обслужващи и жилищни сгради – крайпътен комплекс, в УПИ ІI-2, ПИ 83017.14.2 по КК на гр. Шабла, общ. Шабла с възложител А. Азар, гр. София /отг. на 27.02.2017 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за изместване трасетата на част от отклонение от ВЕЛ 20 kV “Българево” и на отклонение от ВЕЛ 20 kV “Българево” за захранване на ТП “1 Българево”, и кабелиране на част от трасетата на ВМрНН в имоти с идентификатори 072257.52.112 и 072257.501.714 и УПИ ХІV (ПИ 07257.52.14) по КККР на с.  Българево, общ. Каварна с възложител “Енерго-Про Мрежи” АД -Варна /отг. на 26.01.2017 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за изграждане на площадка за дейности с отпадъци от ОЧЦМ, отпадъци от метални опаковки, НУБА, хартия, пластмаса и стъкло, разкомплектоване на ИУМПС, предварително третиране на ИУЕЕО, гуми, търговия с авточасти втора употреба, строителни материали, производствени, складови и обслужващи дейности” с общ капацитет на плащадката: 13  000 т/ годишно, в поземлен имот с  идентификатор 10135.2010.22, в землището на гр. Варна, общ. Варна, с възложител“Василена”  ЕООД, гр. Варна /отг. на 23.01.2017 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за хидропонно отглеждане на домати и краставици със съпътстваща отоплителна система за топъл въздух, състояща се от 4 бр. генератори на пелети, всеки с термична мощност 350 kW, в поземлен имот 015078, с площ 44,093 дка, с начин на трайно ползване временно неизползваема нива, в землището на с. Тръстиково, общ. Аврен, обл. Варна с възложител “Вилидж Фармс” ЕООД /отг. на 18.01.2017 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за “изграждане на напоителна система – капково напояване, за напояване на овощна градина – череши, в поземлени имоти  (ПИ) 029032, с площ 29,308 дка, и 029031, с площ 40,081 дка, ниви, в землището на село Старо Оряхово, общ. Д. Чифлик с възложител ЗП С. Шипкалиев /отг. на 18.01.2017 г./

 

Постъпили уведомления за инвестиционни предложения
  на територията на РИОСВ - Варна - 2017PDF формат1

Архив Постъпили Уведомления за инвестиционни предложения на територията на РИОСВ – Варна за 2016 г. PDF формат1 PDF формат2

Архив Постъпили Уведомления за инвестиционни предложения на територията на РИОСВ – Варна за 2015 г. PDF формат1 PDF формат2 PDF формат3

Архив Постъпили Уведомления за инвестиционни предложения на територията на РИОСВ – Варна за 2014 г. PDF формат, PDF формат2

Архив Постъпили Уведомления за инвестиционни предложения на територията на РИОСВ – Варна за 2013 г. PDF формат, следващи1, следващи2

Архив Постъпили Уведомления за инвестиционни предложения на територията на РИОСВ – Варна за 2012 г.

Архив Постъпили Уведомления за инвестиционни предложения на територията на РИОСВ – Варна за 2011 г.

Архив Постъпили Уведомления за инвестиционни предложения на територията на РИОСВ – Варна за 2010 г.

Архив Постъпили Уведомления за инвестиционни предложения на територията на РИОСВ – Варна за 2009 г.

Архив Постъпили Уведомления за инвестиционни предложения на територията на РИОСВ – Варна за 2008 г.

Архив Постъпили Уведомления за инвестиционни предложения на територията на РИОСВ – Варна за 2007 г.

Архив Постъпили Уведомления за инвестиционни предложения на територията на РИОСВ – Варна за 2006 г.

Архив Постъпили Уведомления за инвестиционни предложения на територията на РИОСВ – Варна за 2005 г.

Министерство на околната среда и водите-Регионална инспекция Варна,9000,ул."Ян Палах"№4,052 678848