Съобщения за първо уведомяване за инвестиционни предложения

ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ / СЪОБЩЕНИЯ ЗА ПЪРВО УВЕДОМЯВАНЕ – 2017

 • Съобщение за инвестиционно предложение и ПУП-ПРЗ за „изместване на част от съществуващ ВЕЛ 20 kW извод „Балкантурист“, в поземлен имот 10135.2522.483, по плана на СО „Алчелар“, гр. Варна с възложител "Поларис проджект" еоод /отг. на 19.07.2017 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за интензивно отглеждане на 7998 бр. свине майки и 64379 бр. свине за угояване (над 30 кг)  на територията на бивш свинекомплекс, в землището на с. Козлодуйци, общ. Добричка, в обхвата на следните поземлени имоти:

  -                       066004, с площ 334,168 дка, с начин на трайно  ползване (НТП) “животновъдна ферма”;

  -                       257001, с площ 65,95 дка, с НТП “животновъдна ферма”;

  -                       000060, с площ 44,305 дка, с НТП “водностоп. съоръжение”;

  -                       000262, с площ 6,761 дка, с НТП “водни площи”,

   с възложител “Аякс-1” ЕООД, гр. Димитровград /отг. на 18.07.2017 г./

   

 • Съобщение за инвестиционно предложение и ПУП-ПРЗ за „обществено обслужване, жилищно строителство и паркинг“ и „търговия, обществено обслужване и паркинг“  в ПИ  с идентификатор: №10135.3512.224, по плана на  2 м.р. на ж.к. „Младост“, с площ съгласно скица от 12 889 кв. м землището на гр. Варна, община Варна с възложител „армада 2010“ еоод /отг. на 17.07.2017 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за провеждане на индустриален тест в реални условия с цел обследване на основните характеристики на горивния процес и поведението на основните технологични параметри в котел, работещ на циркулиращ кипящ слой - ПГ ЦКС № 7, в количества до 2500 тона и продължителност 60 дни, при изгаряне на алтернативни горива (енергийни пелети) на производствената площадка на “Девен” АД, в ПИ  с идентификатор 20482.505.23 по КК на гр. Девня с възложител “Девен“ АД, гр. Девня /отг. на 17.07.2017 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за изграждане на водовземно съоръжение в ПИ 32768.2.16 за напояване на земеделски култури (царевица, етерично-маслени култури, зеленчуци) в ПИ 32768.2.16, ПИ 32768.12.1, ПИ 32768.2.15 и ПИ 32768.2.7, с обща площ 324,927 дка, в землището на с. Иречек, общ. Каварна с възложител ЕТ “АСТЕР-62-БОРЯН ПЕНКОВ” гр. Каварна /отг. на 12.07.2017 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за изграждане на един вятърен генератор с мощност до 5,0 kW за производство на електроенергия посредством силата на вятъра за собствени нужди в урегулиран поземлен имот (УПИ) ІІІ, с площ 950 кв. м, в кв. 65 по плана на с. Горен чифлик, общ. Долни чифлик, обл. Варна с възложител “Фишер Енерджи” ООД, гр. Варна /отг. на 12.07.2017 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за “основен ремонт и промяна на предназначението на складово помещение за котелна инсталация на природен газ, находящо се на инсталационен етаж в Блок 7 и Блок 8 в МБАЛ “Св. Марина” ЕАД, и промяна на предназначението на асансьорна шахта в коминно тяло  и газопроводно отклонение от площадков газопровод”, находящи се в ПИ с идентификатор 10135.2555.330 по КК и КР на гр. Варна с възложител МБАЛ “Св. Марина” ЕАД-Варна /отг. на 11.07.2017 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за изграждане на нова сграда на Регионална библиотека, гр. Варна, с подземен паркинг на три подземни нива, в УПИ ІІ-219, кв. 440 (поземлен имот 10135.1505.219) с площ 3700 кв. м, в централна градска зона на гр. Варна с възложител Община Варна /отг. на 10.07.2017 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за “изграждане на покрит пешеходен пасаж с ескалатори“  в  ПИ №53120.506.30, с площ 44,800 дка,  начин на трайно ползване – обществен селищен парк, градина, трайно предназначение на територията – урбанизирана, в землището на село Оброчище, община Балчик с възложител „Албена“АД /отг. на 10.07.2017 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за „изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец, разположен в ПИ № 020002 и система за  капково напояване на земеделски култури (домати, краставици, пъпеши и дини) в ПИ №№ 020024, 020002 и 020054“, землището на с. Пленимир, общ. Генерал Тошево с възложител Земеделски производител Велико Георгиев /отг. на 10.07.2017 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за изграждане на нов газопровод за пренос на природен газ чрез включване в газопровода на “Девен” АД в поземлен имот 20482.505.23 по КК на гр. Девня до котелното на “Пластхим-Т” АД в новообразувания ПИ  20482.505.594 по КК на гр. Девня с възложител “Пластхим-Т” АД, гр. Аксаково /отг. на 07.07.2017 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за изграждане на сграда за животни - 100 броя крави, отглеждани за месо, в поземлен имот с идентификатор 034041, с площ 4,731 дка, начин на трайно ползване - друг жилищен терен, землище на с. Професор Златарски, община Тервел с възложител Георги Стоянов Петков /отг. на 23.06.2017 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за изграждане на търговски обект, масивна сграда на два етажа, в поземлен имот с идентификатор , съставляващ УПИ ХІІ№-КОО, кв. 70 по плана на гр. Тервел с възложител “Триада” ООД /отг. на 20.06.2017 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за „складиране и разкомплектуване на ИУМПС“ в землището на село Тополи, община Варна с възложител „Oдисей 41“ ООД /отг. на 15.06.2017 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за курортно строителство в поземлен имот с идентификатор 83404.502.31, с площ 9394 кв. м, земеделска територия, с НТП “за почивен лагер”, землище на с. Шкорпиловци, общ. Долни чифлик с възложител “Трейдфарма” ЕООД-Варна /отг. на 14.06.2017 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за за „Изграждане на пристройка за разширение на млекопреработвателно предприятие“ с предвидено увеличение от 12.5 т/ден производство на кисело мляко, в УПИ ХХІV, кв. 3, с площ 12327 кв.м, стопански двор, по регулационния план на с. Овчарово, общ. Добричка с възложител „Недко Недков – Овчарово“ ЕООД /отг. на 13.06.2017 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за „изграждане и обзавеждане на учебно заведение в съответствие със съвременните изисквания на европейските стандарти" с възложител Медицински университет “Проф. д-р П. Стоянов”-Варна /отг. на 26.05.2017 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за изграждане на “Парк и спортни съоръжения” в УПИ VI „за спортен комплекс“, с площ 6126 кв. м, кв. 36 по плана на кв. „Виница”, гр. Варна /ПИ 10135.2575.433 по КК/ с адрес ул. „Албатрос”, кв. „Виница”, гр. Варна с възложител община Варна /отг. на 17.05.2017 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за за “Разширение на пристанище за обществен транспорт с регионално значение, свързано с изграждане на ново корабно място, специализирано за обработване на зърнени насипни товари и контейнери, и на нова зона за съхранение на описаните товари“ в поземлен имот с идентификатор  10135.5501.356 и прилежащата акватория на Варненско езеро, Южна промишлена зона, гр. Варна с възложител “Одесос ПБМ” АД-Варна /отг. на 12.05.2017 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за изграждане на инсталация с мощност 1,6 kW за производство на електроенергия посредством силата на вятъра за собствени нужди в поземлен имот 013002, с площ 1,759 дка, с начин на трайно ползване “складов терен”, в землището на гр. Игнатиево, общ. Аксаково, обл. Варна с възложител ЕТ “Люсита-51-Л. Стоянов”, гр. Варна /отг. на 09.05.2017 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за заздравяване на общински полски път, представляващ поземлен имот 35064.120.6, в землището на гр. Каварна с възложител “Сийуанс” АД, гр. София /отг. на 27.04.2017 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за изграждане на “водовземно съоръжение - тръбен кладенец, за напояване на етеричномаслени култури” в поземлен имот 027046, нива, с площ 49,667 дка, в землището на с. Победа, общ. Добричка с възложител ЗП Г. Георгиев /отг. на 26.04.2017 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за изграждане на “дестилерия с капацитет преработка на 20 т/ден етерично-маслени култури” в поземлен имот 72624.630.27, с площ 12068 кв. м, урбанизирана територия, с начин на трайно ползване “за животновъдна ферма”, м. Стопански двор-Рилци, гр. Добрич с възложител ЗП Г. Василев /отг. на 25.04.2017 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за “увеличаване на площите на съществуващо отглеждане на дини в ПИ 048017 и орехова градина в ПИ 048130, и изграждане на тръбен кладенец (сондаж) в ПИ 048130 с цел напояване на насажденията” в землището на с. Доброплодно, общ. Ветрино, обл. Варна с възложител ЗП Б. Илиева /отг. на 24.04.2017 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за “Изграждане на водовземно съоръжение с цел промишлено водоснабдяване на дестилерия и увеличаване капацитета на съществуваща дестилария за преработка на етерично-маслени култури” в поземлен имот 72624.603.29,  Промишлена зона запад, гр. Добрич с възложител “ИВИВА” ООД, гр. Добрич /отг. на 07.04.2017 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за създаване на ботаническа градина за обществен достъп и оранжерия с площ 20 дка, с капково напояване, и с малко заведение за предлагане на напитки в поземлен имот 10032.10.22, с площ 91339 кв. м, в землището на с. Ваклино, общ. Шабла, обл. Добрич с възложител Фондация “Добруджа природа и хора”, гр. Генерал Тошево /отг. на 23.03.2017 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за разширение на площадка за събиране, временно съхранение и търговска дейност с отломки и отпадъци от ОЧЦМ, ИУЕЕО и НУБА в  ПИ с идентификатори 10135.2552.4192 и 10135.2552.4193, с обща площ 1,020 дка, в землището на гр. Варна, община Варна с възложител “Вива Метал Д“ ООД-Варна/отг. на 16.03.2017 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за изграждане на 15 броя самостоятелни еднофамилни жилищни сгради, всяка със застроена площ 80 кв. м на два етажа, в ПИ № 10135.2027.1, с площ 9227 кв. м, СО „Виница - Север“, гр. Варна, община Варна с възложител Св. Костадинов, гр. София/отг. на 08.03.2017 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за разширение на “площадка за събиране, временно съхранение и търговска дейност с отломки и отпадъци от ОЧЦМ, ИУЕЕО и НУБА в  ПИ с идентификатор 10135.4507.318, с площ 1519 кв. м, м. “Ялови ниви”, по КК на гр. Варна с възложител “Вива Метал Д“ ООД-Варна /отг. на 06.03.2017 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за изграждане на обществено-обслужващи и жилищни сгради – крайпътен комплекс, в УПИ ІI-2, ПИ 83017.14.2 по КК на гр. Шабла, общ. Шабла с възложител А. Азар, гр. София /отг. на 27.02.2017 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за изместване трасетата на част от отклонение от ВЕЛ 20 kV “Българево” и на отклонение от ВЕЛ 20 kV “Българево” за захранване на ТП “1 Българево”, и кабелиране на част от трасетата на ВМрНН в имоти с идентификатори 072257.52.112 и 072257.501.714 и УПИ ХІV (ПИ 07257.52.14) по КККР на с.  Българево, общ. Каварна с възложител “Енерго-Про Мрежи” АД -Варна /отг. на 26.01.2017 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за изграждане на площадка за дейности с отпадъци от ОЧЦМ, отпадъци от метални опаковки, НУБА, хартия, пластмаса и стъкло, разкомплектоване на ИУМПС, предварително третиране на ИУЕЕО, гуми, търговия с авточасти втора употреба, строителни материали, производствени, складови и обслужващи дейности” с общ капацитет на плащадката: 13  000 т/ годишно, в поземлен имот с  идентификатор 10135.2010.22, в землището на гр. Варна, общ. Варна, с възложител“Василена”  ЕООД, гр. Варна /отг. на 23.01.2017 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за “изграждане на напоителна система – капково напояване, за напояване на овощна градина – череши, в поземлени имоти  (ПИ) 029032, с площ 29,308 дка, и 029031, с площ 40,081 дка, ниви, в землището на село Старо Оряхово, общ. Д. Чифлик с възложител ЗП С. Шипкалиев /отг. на 18.01.2017 г./

 

Постъпили уведомления за инвестиционни предложения
  на територията на РИОСВ - Варна - 2017PDF формат1

Архив Постъпили Уведомления за инвестиционни предложения на територията на РИОСВ – Варна за 2016 г. PDF формат1 PDF формат2

Архив Постъпили Уведомления за инвестиционни предложения на територията на РИОСВ – Варна за 2015 г. PDF формат1 PDF формат2 PDF формат3

Архив Постъпили Уведомления за инвестиционни предложения на територията на РИОСВ – Варна за 2014 г. PDF формат, PDF формат2

Архив Постъпили Уведомления за инвестиционни предложения на територията на РИОСВ – Варна за 2013 г. PDF формат, следващи1, следващи2

Архив Постъпили Уведомления за инвестиционни предложения на територията на РИОСВ – Варна за 2012 г.

Архив Постъпили Уведомления за инвестиционни предложения на територията на РИОСВ – Варна за 2011 г.

Архив Постъпили Уведомления за инвестиционни предложения на територията на РИОСВ – Варна за 2010 г.

Архив Постъпили Уведомления за инвестиционни предложения на територията на РИОСВ – Варна за 2009 г.

Архив Постъпили Уведомления за инвестиционни предложения на територията на РИОСВ – Варна за 2008 г.

Архив Постъпили Уведомления за инвестиционни предложения на територията на РИОСВ – Варна за 2007 г.

Архив Постъпили Уведомления за инвестиционни предложения на територията на РИОСВ – Варна за 2006 г.

Архив Постъпили Уведомления за инвестиционни предложения на територията на РИОСВ – Варна за 2005 г.

Министерство на околната среда и водите-Регионална инспекция Варна,9000,ул."Ян Палах"№4,052 678848