Съобщения за първо уведомяване за инвестиционни предложения

ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ / СЪОБЩЕНИЯ ЗА ПЪРВО УВЕДОМЯВАНЕ – 2017

 • Съобщение уведомление за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 72709.53.53 (номер по предходен план: 053053), с площ 5 700 кв. м, с цел отреждане на имота “За градински център”, в землището на село Тополи, община Варна, с възложител: Диков /отг. на 16.01.2018 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на дестилерия за етерични масла”, разположена в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 67951.48.26 (номер по предходен план: 048026), с площ: 6 000 кв. м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване – за друг вид производствен, складов обект,  местност „Братя Великови“, по кадастралната карта на село Соколово, община Балчик, с възложител: „АНТИМОН АГРО“ ЕООД /отг. на 15.01.2018 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за “Изграждане на въздушна мрежа ниско напрежение (НН) с усукан изолиран проводник от ТП 2 „Акации“ с 9 бр. нови стоманобетонни стълба и до ел. табло тип ТЕПО пред УПИ ІІ (поземлен имот № 03719.501.3003), кв. 3, по плана на гр. Белослав, с възложител: „ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ“ АД, гр. Варна /отг. на 03.01.2018 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за “Изграждане на дом за стари хора” в ПИ с идентификатор 00789.30.528, местност „Голямо буче“, по КК на с. Аспарухово, общ. Дългопол, с възложител: „АЛИОТ МД“ ООД, гр. Варна /отг. на 03.01.2018 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на две нови водовземни съоръжения – тръбни кладенци, предназначени за напояване на земеделски култури”, в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 84022.41.1 (номер по предходен план: 041001), с площ 375 869 кв. м и ПИ  с идентификатор 84022.41.4 (номер по предходен план: 041004), с площ 485 204 кв. м, трайно предназначение на териториите – земеделски, начин на трайно ползване – ниви, разположени в местност „Ястепенски трап”, в землището на село Щипско, община Вълчи дол, област Варна, с възложител: „БГ АГРО ЗЕМЕДЕЛСКА КОМПАНИЯ” ЕООД  /отг. на 29.12.2017 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за "изграждане на път“ до имот №27125.12.11, землище на село Езерово, община Белослав, с възложител: „Пластхим - Т“ АД  /отг. на 20.12.2017 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за "увеличаване на количествата на отпадъците с код 02 03 99 подлагани на оползотворяване в съществуваща парокотелна централа от 250 т/год. на 15 000 т/год.“  на територията на имот с местонахождение: ПИ № 36419.189.18, с площ от 13 869 кв. м, землище на село Карапелит, община Добричка, с възложител: „Клас олио“ АД /отг. на 20.12.2017 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за обединяване на два съседни имота в един, с цел промяна предназначението на територията „за обществено обслужване и складови дейности“, представляващи дворни места, находящи се в урегулирани поземлени имоти (УПИ) VI-223 и УПИ V-223, квартал 3, Северна промишлена зона – III етап, по плана на град Провадия, община Провадия, област Варна, собственост на Анка Христова Радева, Андрей Сашев Александров, Асен Сашев Александров и Красимир Сашев Радев /отг. на 19.12.2017 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за “Изграждане на хипермаркет Кауфланд – Одесос, трафопост, рекламен пилон и рекламни съоръжения“ в УПИ IV-3 (ПИ 10135.1506.976), кв. 148, по плана на 7-ми м.р., ул. „Девня“ № 24, гр. Варна, с възложител: „КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД енд Ко Кд, гр. София /отг. на 18.12.2017 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за “Закриване и рекултивация на общинско депо за твърди битови отпадъци“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор № 83017.88.65, землище гр. Шабла, обл. Добрич, с възложител: ОБЩИНА ШАБЛА /отг. на 18.12.2017 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на зайцеферма за клане и разплод“, в ПИ с идентификатор 66113.501.9 (номер по предходен план: квартал: 3, парцел: V-9), урбанизирана територия, с начин на трайно ползване „Ниско застрояване до 10 м), ул. „Десета“ № 16, по плана на с. Селце, общ. Каварна, с възложител: Митков, гр. Каварна  /отг. на 18.12.2017 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за Подробен устройствен план – План за регулация застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлени имоти (ПИ) с номера: 081013;081014; 081002; 081003; 081005; част от 081006; 081007; 081008; 081009; 081010 и 081011 с цел отреждането им „за курорстно стройтество“; ПИ с номер 081004 с цел отрежаднето му „за обслужващи дейности“; част от ПИ с номер 081006 и част от ПИ с номер 081012 – „за трафопост“, разположени в масив 81, и улична регулация от о.т. 1 до о.т. 13, по плана на местност „Ешекчия“, в землището на село Константиново, община Варна, с възложител: Светослав Георгиев Стоянов, село Константиново, общ. Варна /отг. на 18.12.2017 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Площадка за изграждане на съоръжения за третиране на отпадъци от черни и цветни метали, пластмаса, рециклиране на кабели и проводници, и съпътстващи дейности“, в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 72624.610.664 (стар идентификатор: 72624.610.247; номер по предходен план: 7145, кв.: 35, парцел: XVIII), с площ 614 кв. м, трайнопредназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – за друг вид производствен, складов обект; „Изграждане на двуетажна административна сграда и паркинг“ в ПИ идентификатор72624.610.665 (стар идентификатор: 72624.610.247; номер по предходен план: 7145, кв.: 35, парцел: VII), с площ 1 380 кв. м, трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – за друг вид производствен, складов обект, с възложител „ДЕНИЗ 2000” ООД, град Варна /отг. на 15.12.2017 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „мобилна инсталация за термична преработка на отпадъци“, в поземлен имот №20482.124.701, площ 4,298 дка, трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – за друг вид производствен, складов обект, землище на гр. Девня, община Девня с възложител „Ви Пи Екосолюшънс” ООД /отг. на 07.12.2017 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „мобилна инсталация за термична преработка на отпадъци“, в поземлен имот №20482.124.701, площ 4,298 дка, трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – за друг вид производствен, складов обект, землище на гр. Девня, община Девня с възложител „Ви Пи Екосолюшънс” ООД /отг. на 07.12.2017 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за “Сондиране на трети проучвателен сондаж в границите на “Блок 1-21 Хан Аспарух” в изключителната икономическа зона на Р България в Черно море с възложител “Тотал Е&П България Б.В. – Клон България“, с партньори: “Репсол България” Б. В. - клон България, и ОМВ Офшор България” ГмбХ – Клон България /отг. на 30.11.2017 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на ново водовземно съоръжение – тръбен кладенец”, в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10135.4507.237 (номер по предходен план: 260020; кв. 9; парцел: V), с площ 1 742 кв. м, трайно предназначение на територията – урбанизиране, начин на трайно ползване – за търговски обект, комплекс, разположени в местност „Атанас тарла”, район Владислав Варненчик – зона Метро, град Варна с възложител „КРИСАУТО ПАРТС” ЕООД /отг. на 30.11.2017 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец ЗП „ДИМОВ-БЪЛГАРЕВО“ в поземлени имоти с идентификатори №№ 07257.22.43 и 07257.22.45, земеделска територия, с начин на трайно ползване „овощна градина“ с обща площ от 23.001 дка, землище с. Българево, общ. Каварна с възложител Димов, гр. Добрич /отг. на 29.11.2017 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за “Преустройство на част от съществуваща сграда и пристройка към нея с цел монтиране на дестилерия – за добив на етерично маслени култури“ в землището на с. Бонево, общ. Тервел с възложител Даил, гр. Тервел /отг. на 29.11.2017 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Коригиран проект за закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци в поземлен имот № 000095, гр. Долни чифлик с възложител Община Долни чифлик /отг. на 27.11.2017 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за “Изграждане на водовземно съоръжение – сондажен кладенец, за производствени и противопожарни нужди” в ПИ 61741.19.12, в землището на с. Разделна, общ. Белослав, за производствени (охлаждане) и противопожарни нужди на производствена база за преработка, лющене, пресоване и екстракция на маслодайни култури с обслужващи силози за съхранение на маслодайни култури и резервоари за съхранение на олио в ПИ 61741.18.17 и складово-производствена база за съхранение, чистене и сушене на зърно и маслодайни култури и съхранение на олио в ПИ 61741.19.12, землище на с. Разделна общ. Белослав с възложител “ОЛИВА” АД, гр. Кнежа /отг. на 27.11.2017 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за “Изграждане на разпределителен газопровод и ГРИП за нуждите на „Цех за обработка на черноморска мида“ в кв. „Курортна зона“, гр. Каварна с възложител „КАВАРНА ГАЗ“ ООД, гр. Каварна /отг. на 24.11.2017 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за “Изграждане на пункт за преработка на мляко“ по плана на стопански дворв с. Просечен, общ. Суворово с възложител „ПРОСЕЧЕН ЕКОИНВЕСТ“ ООД, гр. Варна /отг. на 13.11.2017 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за „жилищно строителство“ в ПИ с идентификатор №10135.5043.4884, 10135.5043.4885, 10135.5043.4886, 10135.5043.4887, 10135.5043.4888, 10135.5043.4889, 10135.5043.4890, 10135.5043.4891, 10135.5043.4892, 10135.5043.4893, 10135.5043.4894, 10135.5043.4895, 10135.5043.4896 и 10135.5043.4897, /стар идентификатор 10135.5043.1/ с площ 43396 кв. м, /по скици/, /по нотариален акт площ 43400 кв. м /, трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – ниви, в местност „Карач борун“, землище на гр. Варна, общ. Варна с възложител „Химел Инженеринг“ ЕООД /отг. на 13.11.2017 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец с цел напояване на земеделски култури (царевица) и лозови масиви“ в поземлен имот с идентификатор № 14667.33.204, с площ от 194.019 дка, земеделска територия с начин на трайно ползване „нива“, в местност „Липова гора“ землище с. Генерал Киселово, общ. Вълчи дол с възложител „ВИТИС БЛЕК СИИ“ ООД, гр. Варна /отг. на 10.11.2017 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за изграждане на „Пристройка към детска градина“ по плана на с. Цонево, общ. Дългопол с възложител ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ /отг. на 10.11.2017 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за фуражен цех чрез екструдиране на зърнени и меки суровини с капацитет 25 т/час в поземлен имот 066005, с площ 14,389 дка, с НТП “др. живот. ферма”, в землището на с. Козлодуйци, общ. Добричка, област Добрич с възложител “Тракийски фураж” ЕООД, гр. Стара Загора /отг. на 09.11.2017 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за “изграждане на жилищен блок“  в  ПИ №10135.5506.883, /представляващ УПИ V-2665, 2612, кв. 151, по плана на 29-ти микро район/, стар идентификатор №10135.5506.876, с площ 77321 кв.м,  начин на трайно ползване – средно застрояване, трайно предназначение на територията – урбанизирана, в землището на гр. Варна, местност „Вилите“ с възложител “Инвестиционна Компания Галата” AД /отг. на 31.10.2017 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на жилищна сграда и магазини“, в ж.к. „Изгрев“, гр. Варна, в поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 10135.2552.2361 и 10135.2552.2362, урбанизирана територия, с начин на трайно ползване „ниско застрояване до 10м“ с обща площ от 1909 кв.м, в ж.к. „Изгрев-1“, район „Приморски“, гр. Варна с възложител „РОСИ ВЕНДИНГ“ ЕООД и г-жа Неделчева, гр. Варна /отг. на 26.10.2017 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за изработване на комплесен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор № 10135.4508.99, в гр. Варна с възложител г-н Павлов и г-жа Янева, гр. Варна /отг. на 26.10.2017 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на винарска изба за производство на вино и дегустационна“, в поземлен имот (ПИ) № 000679, изоставена нива с площ от 4.208 дка, местност „Под язовира“, в землището на с. Здравец, общ. Аврен с възложител „РИБАРНИКА“ ЕООД, гр. Варна /отг. на 25.10.2017 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за промяна на предназначението от „къща за гости и бистро“ в „старчески дом“  с изработване на ПУП-ПРЗ за изменение на регулационния план на село Рояк, община Дългопол в частта си на УПИ II - “за обществено обслужване” и  VIII – „за обществено обслужване“, в. кв. 14, като се обединяват в един УПИ X, кв. 14, с отреждане за „социални дейности“ , площ 1830 кв.м с възложител „Булмакс“ ЕООД /отг. на 23.10.2017 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за нов индустриален ж.п. клон, свързан директно с националната железопътна инфраструктура в района на гара Разделна, в поземлен имот (ПИ) 61741.19.12 (стар номер 000082) с възложител “ОЛИВА” АД /отг. на 19.10.2017 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за изграждане на сграда със смесено предназначение, като в сградата до 40% от обектите ще бъдат с жилищно предназначение, а 60% с обществено обслужващо предназначение с възложители „ЕН ЕМ 07“ ЕООД, Калоянова, Казаков, Тодоров  /отг. на 17.10.2017 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за “изграждане на хотелски комплекс“  в  ПИ №10135.2569.100, /представляващ УПИ II 132,136,137, 145, 9515, 9517, кв. 16/, с площ 45018 кв.м,  начин на трайно ползване – за курортен хотел, почивен дом, трайно предназначение на територията – урбанизирана, в землището на гр. Варна, к.к. „Св. св. Константин и Елена“ с възложител “Боровете I” ЕAД  /отг. на 17.10.2017 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец „Грийн парк-инвест-Църква“ с дълбочина от 0÷130±10м, в поземлен имот № 78639.6.8, земеделска територия - нива с площ от 16 дка, местност „Зюмбилията“ землище с. Църква, общ. Балчик с възложител „ГРИЙН ПАРК-ИНВЕСТ 2010“ ЕООД, гр. Варна /отг. на 13.10.2017 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „изграждане на въздушна кабелна линия 0,4 kV от ШК пред ПИ 10135.2510.1883, елекрозахранена от МТП №1 ВЗ "Добрева чешма" (2 клона с 44 бр. нови стълбове и 2бр. СТС), по плана на СО "Добрева чешма", гр. Варна с възложител “Енерго Про Мрежи” АД /отг. на 13.10.2017 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на водовземно съоръжение в поземлен имот (ПИ) 227, кв. 30, с. Сърнец, за напояване на земеделски култури, в ПИ (масиви): 5, 6, 12 и 13, с обща площ 1300 дка и водоснабдяване на кравеферма в ПИ 000143, в землището на с. Сърнец, общ.Тервел с възложител „РАДИДА“ ООД, село Сърнец, общ. Тервел/отг. на 11.10.2017 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на нова площадка за третиране на отпадъци - център за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), събиране, транспортиране, временно съхраняване на опасни и неопасни отпадъци, в т.ч. негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), гуми, масла и други, разкомплектуване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), съхраняване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), склад за части повторна употреба и използване на гориво за собствени нужди, в поземлени имоти № 043032 и 043019, с обща площ от 12.350 дка, местност „Таш тарла“, землище с. Тополи, общ. Варна с възложител „ПРОМЕТАЛ ТРЕЙДИНГ“ ЕООД, гр. Варна /отг. на 11.10.2017 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за “Изграждане на  нова сграда към детска градина „Иглика“ в поземлен имот с идентификатор 10135.2575.453, с площ от 3325 кв.м, кв. „Виница“, ул. „Албатрос“ № 5, кв. 32А, район Приморски - Варна, при спазване на следните градоустройствени показатели: Плътност на застрояване – 40%, Кинт  - 1.2, миним. озеленена площ - 40% и КК -10м с възложител Община Варна /отг. на 09.10.2017 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „изграждане на нова сграда, монтиране на дестилерия за етерични масла, монтиране на ФЕЦ на покрива, водовземно съоръжение за добив на подземни води“ в УПИ I, кв. 46, по плана на село Житница, община Добричка с възложител „Титан - 2006“ ЕООД /отг. на 09.10.2017 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „изграждане на къща за гости – хижа и транжорна“  в 021032 и 021033, в землището на с. Дончево, община Добричка и ПУП – ПЗ за имоти 021032 и 021033, ПУП-ПП за ел. захранване и водозахранване за имоти 021033, 021021, 021020, 021026, ПУП-ПП за пътна достъпност за имоти 021033, 021021, 021020, 021026 в землището на с. Дончево, община Добричка с възложител Маринова /отг. на 05.10.2017 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за “изграждане на водовземно съоръжение за добив на подземни води в ПИ 010164 в землището на с. Китен, общ. Провадия за напояване на полски култури в ПИ 016006, ПИ 016009, ПИ 016021, ПИ 016033, ПИ 016034, ПИ 016035, ПИ 017020, ПИ 017021, ПИ 018029 и ПИ 018030, с обща площ 256,682 дка, в землището на с. Китен, общ. Провадия с възложител “Дивес Плюс” ЕООД гр. Варна /отг. на 05.10.2017 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за “изграждане на къщи за гости”  в УПИ 71, кв. 11 по плана на с. Попгригорово, общ. Добричка с възложител “Аква Фреш” ЕООД, гр. Добрич /отг. на 29.09.2017 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за “претрошаване и пресяване с мобилно съоръжение на варовит пясъчник, складиран в стара пясъчна кариера “Дренака изток” (към момента натрупаните варовити пясъчници са 50000 куб. м), в поземлен имот с идентификатор 20482.248.87, в землището на гр. Девня с възложител “Люляка Матириълс” ЕАД, гр. Девня /отг. на 28.09.2017 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за “промяна на предназначението на съществуаща битова сграда на хотел “Добруджа” и изграждане на пристройка към нея за обособяване на специализирана болница за рехабилитация с капацитет 31 болнични стаи и 61 болнични легла, с паркинг с 27 паркоместа и 3 велопаркоместа в ПИ 531120.506.109, с площ 24192 кв. м, к.к. “Албена”, землище на с. Оброчище, общ. Балчик с възложител “Албена” АД, с. Оброчище /отг. на 27.09.2017 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за “изграждане на ВКЛ 0,4 kV, електрозахранена от БКТП №2002 (2 клона с 24 бр. нови стълбове и 8 бр. СТС)  по плана на СО «Ален мак», землище на гр. Варна с възложител “Енерго Про Мрежи” АД /отг. на 26.09.2017 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за изграждане на предприятие за производство на етерични, растителни, студено пресовани масла и екстрахирани конкрет и абсолю, както и продукти от тях и склад за продукция, в урегулиран поземлен имот (УПИ) ХІІ, кв. 27, стопански двор, по плана на с. Славеево, общ. Добричка с възложител СД “Възход-Арньо-Апостолов и Лазаров”, с. Славеево, общ. Добричка /отг. на 20.09.2017 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за“изграждане на въздушна кабелна линия (ВКЛ) и кабелна линия  (КЛ) 0,4 kV от МТП № 6 «Добрева чешма» (2 клона с 66 бр. нови стълбове  и един клон с 8 бр. РК кутии) по плана на СО «Добрева чешма», землище на гр. Варна с възложител “Енерго Про Мрежи” АД /отг. на 15.09.2017 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за “изграждане на пет жилищни сгради”  в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10135.2723.1184, с площ 868 кв. м, СО„Ваялар” по КККРна гр. Варна с възложител “Бакалия Нет” ЕООД, гр. Варна /отг. на 14.09.2017 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за “Изграждане на двуетажна сграда - търговски комплекс и ограда“ в УПИ ІХ-79 (стар идентификатор 10135.4508.79), с площ от 1000 кв.м, кв. 8, по плана на Паркова зона за обществено обслужване ОП.3, в местност „Мешели тепе“, район „Вл. Варненчик“, гр. Варна с възложител „КАБЕЛНИ СИСТЕМИ“ ООД, гр. Варна /отг. на 30.08.2017 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за “преустройство, реконструкция, основен ремонт, пристрояване и промяна на предназначението на част от обект: хотелски комплекс „Изгрев – Обзор“ и басейн (сграда - хотел „Изгрев“ с идентификатор 10135.513.712.1, със застроена площ от 3039 кв.м), находящ се в УПИ І-21, 45, 46, 77, 447 „за хотелски комплекс“ (идентичен с ПИ 10135.513.712), с площ 10983 кв.м, кв. 7 по ПРЗ на К.К. “Златни пясъци”, гр. Варна с възложител „БРАНД ХОТЕЛИ“ ЕООД, гр. Варна /отг. на 30.08.2017 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за “изграждане на Козеферма и мини мандра“ в с. Кардам, общ. Ген. Тошево с възложител г-н и г-жа Пайк /отг. на 30.08.2017 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за “изграждане на двуетажна складово-производствена база с шоурум“ с РЗП 1600 кв.м,  в поземлен имот с идентификатор 10135.4507.320 (номер по предходен план: 260013, квартал: 10, парцел: ХІІ), с площ от 1305 кв.м, урбанизирана територия, в ПЗ „МЕТРО“, район „Вл. Варненчик“, гр. Варна с възложител „СЕЗАМ 2003“ ЕООД, гр. Варна /отг. на 30.08.2017 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „изграждане на  дестилерия с пет дестилатора за преработка на етерично-маслени култури в УПИ VI-137, кв. 24, площ 2 000 кв. м /по нотариален акт/, по скица площ 1 600 кв. м, землище на село Радан войвода, община Вълчи дол с възложител г-н и г-жа Хасан /отг. на 30.08.2017 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „изграждане на хотелска част за спортни групи“ в ПИ №39459.25.540, площ 3,017 дка, трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – за плувен басейн, землище на село Кранево, община Балчик с възложител „Ника тур“ ЕООД /отг. на 30.08.2017 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „мобилна експериментална инсталация, с цел изпитване на нови методи за термична преработка на отпадъци, която няма да действа повече от две години“, в поземлен имот №20482.124.701, площ 4,298 дка, трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – за друг вид производствен, складов обект, землище на град Девня, община Девня с възложител „Ви Пи Екосолюшънс” ООД /отг. на 25.08.2017 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за “изграждане на ферма за отглеждане на коне“  в поземлен имот № 58445.62.250, площ 3,000 дка, начин на трайно ползване – изоставена орна земя, трайно предназначение на територията -  земеделска, землище на село Преселци, община Аврен с възложител Милена Костадинова /отг. на 23.08.2017 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за изграждане на жилищна сграда, състояща се от 95 бр. апартаменти и 12 бр. офиси, с площ около 7800 кв. м, и мострен магазин със склад, с площ около 700 кв. м,  в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10135.4508.208, с площ 8961 кв. м, район „Владислав Варненчик” по КК на гр. Варна с възложители Й. Йорданов и Д. Йорданова, гр. Варна /отг. на 16.08.2017 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „разширение на дейностите с отпадъци и увеличаване на количествата, с които се извършват дейности с вече разрешени отпадъци“ на територията на имоти с местонахождение: гр. Варна, област Варна, община Варна, район Аспарухово, Южна промишлена зона, ПИ с идентификатор 10135.5501.266, с площ 1 800 кв.м, от обща  площ 7 423 кв.м и 10135.5501.68, с площ 2 600 кв.м, от обща  площ 13 901 кв.м с възложител Еко Варна ЕАД /отг. на 14.08.2017 г./

 • Съобщение уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „експериментално  и пилотно  оборудване/система, за преработка на  отпадъчни мазнини от растителен и животински произход в малки непромишлени обеми,  което няма да действа повече от две години“ на територията на имоти с местонахождение: гр. Долни чифлик, ПИ с идентификатори  №000650, с площ 2,804 дка, №000655, с площ 9,457 дка, обща  площ 12,261 дка, начин на трайно ползване – друг промишлен терен с възложител Семьонов Индъстри ООД /отг. на 14.08.2017 г./

 • Съобщение уведомление за Изграждане на тръбен кладенец с цел измиване на моторни превозни средства на територията на урегулиран поземлен имот VІІ, кв. 651, с площ 849 кв.м, бул. „Русия“ № 62, по плана на ж.к. „Русия 4“ гр. Добрич с възложител БАБЪЛС КАР УОШ ООД /отг. на 23.06.2017 г./

 • Съобщение уведомление за Обособяване на площадка за събиране и съхранение на отпадъци от черни и цветни метали на територията на УПИ ХІІІ-2207 с площ от 1170 кв.м и УПИ ХІV-2189 с площ от 266 кв.м, кв. 138, ул. „Васил Априлов“ № 63, по устройствения план на гр. Генерал Тошево с възложител Григор Димитров Григоров /отг. на 19.06.2017 г./

 • Съобщение уведомление за Изграждане на водовземно съоръжение – сондаж, с цел добив на подземна вода за промишлени, противопожарни и други нужди към съществуващо предприятие за преработка на слънчоглед в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 20482.505.214, с площ 16666 кв.м, в Промишлена зона - юг, гр. Девня с възложител АГРО ПЛАНТ ИНВЕСТ ЕООД /отг. на 09.08.2017 г./

 • Съобщение уведомление за КПИИ, включващ изработване на ПУП-ПЗ и инвестиционен проект за “Преустройство на битова сграда в цех за преработка на овче, козе и краве мляко, собствено производство, с капацитет до 500 л дневно (6 месеца)” в поземлен имот 115012, стопански двор, в землището на с. Белоградец, общ. Ветрино с възложител ЕТ “Аваси-Ахмед Маджар”, с. Белоградец, общ. Ветрино /отг. на 08.08.2017 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за изграждане на “вилни сгради“, в СО “Ракитника”, в землището на гр. Варна с възложител Е. Пиринов и М. Костов гр. Варна /отг. на 04.08.2017 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за „изграждане на дестилерия с четири дестилатора за преработка на етерично маслени култури – лавандула, маточина и др.  в УПИ V-псд, кв. 26А, с площ 2,000 дка, в землището на с. Победа, община Добричка с възложител ЗП „ ... Маринова“ /отг. на 04.08.2017 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за “изграждане на монолитна, триетажна сграда“  в  ПИ №72693.154.6, с площ 141,078 дка,  начин на трайно ползване – ниско застрояване, трайно предназначение на територията – урбанизирана, с обособена площ за ИП – 9,5 дка,  в землището на с. Топола с възложител „Бялата Лагуна“ЕАД /отг. на 04.08.2017 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за “изграждане на ферма за кози“  в имот в новообразуван УПИ ІХ кв. 5 с площ 4,425 дка, образуван от обединяването на УПИ IV-9, УПИ V-8, УПИ VII -8 и УПИ VI- общ, квартал 5, землище на село Професор Златарски, община Тервел с възложител Петков /отг. на 28.07.2017 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за “изграждане на хотел“  в  ПИ №10135.513.635, с площ 4,872 дка,  начин на трайно ползване – комплексно застрояване, трайно предназначение на територията – урбанизирана, в землището на гр. Варна, к.к. „Златни пясъци“ с възложител „Май Хоум 1“ ЕООД /отг. на 28.07.2017 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за “изграждане на подземен паркинг и реконструкция, преустройство, надстрояване и пристрояване на съществуващ хотел “Астория” в УПИ V-108 “за хотелски комплекс”, кв. 18 по плана на К.К. “Златни пясъци”, гр. Варна (идентификатор 10135.513.108) с възложител “Астория бийч” ООД-Варна /отг. на 25.07.2017 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение и ПУП-ПРЗ за „изместване на част от съществуващ ВЕЛ 20 kW извод „Балкантурист“, в поземлен имот 10135.2522.483, по плана на СО „Алчелар“, гр. Варна с възложител "Поларис проджект" ЕООД /отг. на 19.07.2017 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за интензивно отглеждане на 7998 бр. свине майки и 64379 бр. свине за угояване (над 30 кг)  на територията на бивш свинекомплекс, в землището на с. Козлодуйци, общ. Добричка, в обхвата на следните поземлени имоти:

  -                       066004, с площ 334,168 дка, с начин на трайно  ползване (НТП) “животновъдна ферма”;

  -                       257001, с площ 65,95 дка, с НТП “животновъдна ферма”;

  -                       000060, с площ 44,305 дка, с НТП “водностоп. съоръжение”;

  -                       000262, с площ 6,761 дка, с НТП “водни площи”,

   с възложител “Аякс-1” ЕООД, гр. Димитровград /отг. на 18.07.2017 г./

   

 • Съобщение за инвестиционно предложение и ПУП-ПРЗ за „обществено обслужване, жилищно строителство и паркинг“ и „търговия, обществено обслужване и паркинг“  в ПИ  с идентификатор: №10135.3512.224, по плана на  2 м.р. на ж.к. „Младост“, с площ съгласно скица от 12 889 кв. м землището на гр. Варна, община Варна с възложител „армада 2010“ еоод /отг. на 17.07.2017 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за провеждане на индустриален тест в реални условия с цел обследване на основните характеристики на горивния процес и поведението на основните технологични параметри в котел, работещ на циркулиращ кипящ слой - ПГ ЦКС № 7, в количества до 2500 тона и продължителност 60 дни, при изгаряне на алтернативни горива (енергийни пелети) на производствената площадка на “Девен” АД, в ПИ  с идентификатор 20482.505.23 по КК на гр. Девня с възложител “Девен“ АД, гр. Девня /отг. на 17.07.2017 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за изграждане на водовземно съоръжение в ПИ 32768.2.16 за напояване на земеделски култури (царевица, етерично-маслени култури, зеленчуци) в ПИ 32768.2.16, ПИ 32768.12.1, ПИ 32768.2.15 и ПИ 32768.2.7, с обща площ 324,927 дка, в землището на с. Иречек, общ. Каварна с възложител ЕТ “АСТЕР-62-БОРЯН ПЕНКОВ” гр. Каварна /отг. на 12.07.2017 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за изграждане на един вятърен генератор с мощност до 5,0 kW за производство на електроенергия посредством силата на вятъра за собствени нужди в урегулиран поземлен имот (УПИ) ІІІ, с площ 950 кв. м, в кв. 65 по плана на с. Горен чифлик, общ. Долни чифлик, обл. Варна с възложител “Фишер Енерджи” ООД, гр. Варна /отг. на 12.07.2017 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за “основен ремонт и промяна на предназначението на складово помещение за котелна инсталация на природен газ, находящо се на инсталационен етаж в Блок 7 и Блок 8 в МБАЛ “Св. Марина” ЕАД, и промяна на предназначението на асансьорна шахта в коминно тяло  и газопроводно отклонение от площадков газопровод”, находящи се в ПИ с идентификатор 10135.2555.330 по КК и КР на гр. Варна с възложител МБАЛ “Св. Марина” ЕАД-Варна /отг. на 11.07.2017 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за изграждане на нова сграда на Регионална библиотека, гр. Варна, с подземен паркинг на три подземни нива, в УПИ ІІ-219, кв. 440 (поземлен имот 10135.1505.219) с площ 3700 кв. м, в централна градска зона на гр. Варна с възложител Община Варна /отг. на 10.07.2017 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за “изграждане на покрит пешеходен пасаж с ескалатори“  в  ПИ №53120.506.30, с площ 44,800 дка,  начин на трайно ползване – обществен селищен парк, градина, трайно предназначение на територията – урбанизирана, в землището на село Оброчище, община Балчик с възложител „Албена“АД /отг. на 10.07.2017 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за „изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец, разположен в ПИ № 020002 и система за  капково напояване на земеделски култури (домати, краставици, пъпеши и дини) в ПИ №№ 020024, 020002 и 020054“, землището на с. Пленимир, общ. Генерал Тошево с възложител Земеделски производител Велико Георгиев /отг. на 10.07.2017 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за изграждане на нов газопровод за пренос на природен газ чрез включване в газопровода на “Девен” АД в поземлен имот 20482.505.23 по КК на гр. Девня до котелното на “Пластхим-Т” АД в новообразувания ПИ  20482.505.594 по КК на гр. Девня с възложител “Пластхим-Т” АД, гр. Аксаково /отг. на 07.07.2017 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за изграждане на сграда за животни - 100 броя крави, отглеждани за месо, в поземлен имот с идентификатор 034041, с площ 4,731 дка, начин на трайно ползване - друг жилищен терен, землище на с. Професор Златарски, община Тервел с възложител Георги Стоянов Петков /отг. на 23.06.2017 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за изграждане на търговски обект, масивна сграда на два етажа, в поземлен имот с идентификатор , съставляващ УПИ ХІІ№-КОО, кв. 70 по плана на гр. Тервел с възложител “Триада” ООД /отг. на 20.06.2017 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за „складиране и разкомплектуване на ИУМПС“ в землището на село Тополи, община Варна с възложител „Oдисей 41“ ООД /отг. на 15.06.2017 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за курортно строителство в поземлен имот с идентификатор 83404.502.31, с площ 9394 кв. м, земеделска територия, с НТП “за почивен лагер”, землище на с. Шкорпиловци, общ. Долни чифлик с възложител “Трейдфарма” ЕООД-Варна /отг. на 14.06.2017 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за за „Изграждане на пристройка за разширение на млекопреработвателно предприятие“ с предвидено увеличение от 12.5 т/ден производство на кисело мляко, в УПИ ХХІV, кв. 3, с площ 12327 кв.м, стопански двор, по регулационния план на с. Овчарово, общ. Добричка с възложител „Недко Недков – Овчарово“ ЕООД /отг. на 13.06.2017 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за „изграждане и обзавеждане на учебно заведение в съответствие със съвременните изисквания на европейските стандарти" с възложител Медицински университет “Проф. д-р П. Стоянов”-Варна /отг. на 26.05.2017 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за изграждане на “Парк и спортни съоръжения” в УПИ VI „за спортен комплекс“, с площ 6126 кв. м, кв. 36 по плана на кв. „Виница”, гр. Варна /ПИ 10135.2575.433 по КК/ с адрес ул. „Албатрос”, кв. „Виница”, гр. Варна с възложител община Варна /отг. на 17.05.2017 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за за “Разширение на пристанище за обществен транспорт с регионално значение, свързано с изграждане на ново корабно място, специализирано за обработване на зърнени насипни товари и контейнери, и на нова зона за съхранение на описаните товари“ в поземлен имот с идентификатор  10135.5501.356 и прилежащата акватория на Варненско езеро, Южна промишлена зона, гр. Варна с възложител “Одесос ПБМ” АД-Варна /отг. на 12.05.2017 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за изграждане на инсталация с мощност 1,6 kW за производство на електроенергия посредством силата на вятъра за собствени нужди в поземлен имот 013002, с площ 1,759 дка, с начин на трайно ползване “складов терен”, в землището на гр. Игнатиево, общ. Аксаково, обл. Варна с възложител ЕТ “Люсита-51-Л. Стоянов”, гр. Варна /отг. на 09.05.2017 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за заздравяване на общински полски път, представляващ поземлен имот 35064.120.6, в землището на гр. Каварна с възложител “Сийуанс” АД, гр. София /отг. на 27.04.2017 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за изграждане на “водовземно съоръжение - тръбен кладенец, за напояване на етеричномаслени култури” в поземлен имот 027046, нива, с площ 49,667 дка, в землището на с. Победа, общ. Добричка с възложител ЗП Г. Георгиев /отг. на 26.04.2017 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за изграждане на “дестилерия с капацитет преработка на 20 т/ден етерично-маслени култури” в поземлен имот 72624.630.27, с площ 12068 кв. м, урбанизирана територия, с начин на трайно ползване “за животновъдна ферма”, м. Стопански двор-Рилци, гр. Добрич с възложител ЗП Г. Василев /отг. на 25.04.2017 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за “увеличаване на площите на съществуващо отглеждане на дини в ПИ 048017 и орехова градина в ПИ 048130, и изграждане на тръбен кладенец (сондаж) в ПИ 048130 с цел напояване на насажденията” в землището на с. Доброплодно, общ. Ветрино, обл. Варна с възложител ЗП Б. Илиева /отг. на 24.04.2017 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за “Изграждане на водовземно съоръжение с цел промишлено водоснабдяване на дестилерия и увеличаване капацитета на съществуваща дестилария за преработка на етерично-маслени култури” в поземлен имот 72624.603.29,  Промишлена зона запад, гр. Добрич с възложител “ИВИВА” ООД, гр. Добрич /отг. на 07.04.2017 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за създаване на ботаническа градина за обществен достъп и оранжерия с площ 20 дка, с капково напояване, и с малко заведение за предлагане на напитки в поземлен имот 10032.10.22, с площ 91339 кв. м, в землището на с. Ваклино, общ. Шабла, обл. Добрич с възложител Фондация “Добруджа природа и хора”, гр. Генерал Тошево /отг. на 23.03.2017 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за разширение на площадка за събиране, временно съхранение и търговска дейност с отломки и отпадъци от ОЧЦМ, ИУЕЕО и НУБА в  ПИ с идентификатори 10135.2552.4192 и 10135.2552.4193, с обща площ 1,020 дка, в землището на гр. Варна, община Варна с възложител “Вива Метал Д“ ООД-Варна/отг. на 16.03.2017 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за изграждане на 15 броя самостоятелни еднофамилни жилищни сгради, всяка със застроена площ 80 кв. м на два етажа, в ПИ № 10135.2027.1, с площ 9227 кв. м, СО „Виница - Север“, гр. Варна, община Варна с възложител Св. Костадинов, гр. София/отг. на 08.03.2017 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за разширение на “площадка за събиране, временно съхранение и търговска дейност с отломки и отпадъци от ОЧЦМ, ИУЕЕО и НУБА в  ПИ с идентификатор 10135.4507.318, с площ 1519 кв. м, м. “Ялови ниви”, по КК на гр. Варна с възложител “Вива Метал Д“ ООД-Варна /отг. на 06.03.2017 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за изграждане на обществено-обслужващи и жилищни сгради – крайпътен комплекс, в УПИ ІI-2, ПИ 83017.14.2 по КК на гр. Шабла, общ. Шабла с възложител А. Азар, гр. София /отг. на 27.02.2017 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за изместване трасетата на част от отклонение от ВЕЛ 20 kV “Българево” и на отклонение от ВЕЛ 20 kV “Българево” за захранване на ТП “1 Българево”, и кабелиране на част от трасетата на ВМрНН в имоти с идентификатори 072257.52.112 и 072257.501.714 и УПИ ХІV (ПИ 07257.52.14) по КККР на с.  Българево, общ. Каварна с възложител “Енерго-Про Мрежи” АД -Варна /отг. на 26.01.2017 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за изграждане на площадка за дейности с отпадъци от ОЧЦМ, отпадъци от метални опаковки, НУБА, хартия, пластмаса и стъкло, разкомплектоване на ИУМПС, предварително третиране на ИУЕЕО, гуми, търговия с авточасти втора употреба, строителни материали, производствени, складови и обслужващи дейности” с общ капацитет на плащадката: 13  000 т/ годишно, в поземлен имот с  идентификатор 10135.2010.22, в землището на гр. Варна, общ. Варна, с възложител“Василена”  ЕООД, гр. Варна /отг. на 23.01.2017 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за хидропонно отглеждане на домати и краставици със съпътстваща отоплителна система за топъл въздух, състояща се от 4 бр. генератори на пелети, всеки с термична мощност 350 kW, в поземлен имот 015078, с площ 44,093 дка, с начин на трайно ползване временно неизползваема нива, в землището на с. Тръстиково, общ. Аврен, обл. Варна с възложител “Вилидж Фармс” ЕООД /отг. на 18.01.2017 г./

 • Съобщение за инвестиционно предложение за “изграждане на напоителна система – капково напояване, за напояване на овощна градина – череши, в поземлени имоти  (ПИ) 029032, с площ 29,308 дка, и 029031, с площ 40,081 дка, ниви, в землището на село Старо Оряхово, общ. Д. Чифлик с възложител ЗП С. Шипкалиев /отг. на 18.01.2017 г./

 

Постъпили уведомления за инвестиционни предложения
  на територията на РИОСВ - Варна - 2017PDF формат1

Архив Постъпили Уведомления за инвестиционни предложения на територията на РИОСВ – Варна за 2016 г. PDF формат1 PDF формат2

Архив Постъпили Уведомления за инвестиционни предложения на територията на РИОСВ – Варна за 2015 г. PDF формат1 PDF формат2 PDF формат3

Архив Постъпили Уведомления за инвестиционни предложения на територията на РИОСВ – Варна за 2014 г. PDF формат, PDF формат2

Архив Постъпили Уведомления за инвестиционни предложения на територията на РИОСВ – Варна за 2013 г. PDF формат, следващи1, следващи2

Архив Постъпили Уведомления за инвестиционни предложения на територията на РИОСВ – Варна за 2012 г.

Архив Постъпили Уведомления за инвестиционни предложения на територията на РИОСВ – Варна за 2011 г.

Архив Постъпили Уведомления за инвестиционни предложения на територията на РИОСВ – Варна за 2010 г.

Архив Постъпили Уведомления за инвестиционни предложения на територията на РИОСВ – Варна за 2009 г.

Архив Постъпили Уведомления за инвестиционни предложения на територията на РИОСВ – Варна за 2008 г.

Архив Постъпили Уведомления за инвестиционни предложения на територията на РИОСВ – Варна за 2007 г.

Архив Постъпили Уведомления за инвестиционни предложения на територията на РИОСВ – Варна за 2006 г.

Архив Постъпили Уведомления за инвестиционни предложения на територията на РИОСВ – Варна за 2005 г.

Министерство на околната среда и водите-Регионална инспекция Варна,9000,ул."Ян Палах"№4,052 678848