Доклади за оценка на степента на въздействие върху околната среда

 

Доклади за: оценка на въздействие върху околната среда (ДОВОС), eкологичнa оценкa (ЕО) и oценкa за съвместимост (ОС)

  • Доклад  за оценка на съвместимост на  ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА - всички заинтересувани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по доклада в 30 дневен срок, считано от 21.09.2017 г.

  • Доклад  за оценка на съвместимост на  инвестиционно предложение  ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА „ПРИСТАНИЩЕ ЗА ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ С РЕГИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ ЗА НАСИПНИ И НАЛИВНИ НЕОПАСНИ ТОВАРИ”, В РАЙОНА НА ГРАД БЕЛОСЛАВ, ОБЛАСТ ВАРНА  - всички заинтересувани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по доклада в 30 дневен срок, считано от 15.09.2017 г.

  • Доклад  за оценка на степента на въздействие върху околната среда на  инвестиционно предложение  за Разработка и усвояване на находище “Спасово” в блок „Добрич”, включващо четири участъка: Рогозина, Чернооково, Калина и Рогозина изток”  - всички заинтересувани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по доклада в 30 дневен срок, считано от 13.09.2017 г.

 Достъпът до докладите, чиито срок на публикуване е изтекъл, може да се получи по реда на  Закона за достъп до обществена информация - за помощ използвайте следната връзка: ЗДОИ - РИОСВ-Варна

 

 

 

Министерство на околната среда и водите-Регионална инспекция Варна,9000,ул."Ян Палах"№4,052 678848