Контролна дейност
test

Нa основание чл. 93 от Закона за публичните финанси РИОСВ - Варна публикува утвърден бюджет за: 

2018 година

2017 година

Министерство на околната среда и водите-Регионална инспекция Варна,9000,ул."Ян Палах"№4,052 678848