Контролна дейност
test

Съгласно т.4 от Оперативен план за изпълнение на поетите ангажименти по партньорство за открито управление с цел подобрена отчетност и   бюджетна прозрачност  за изразходваните  ресурси и постигнатите резултати  РИОСВ-Варна предоставя на обществеността финансовите си отчети и отчетите за изпълнение на постигнатите резултати

2018 година

2017 година

2016 година

2015 година

2013 година

 

2012 година

Министерство на околната среда и водите-Регионална инспекция Варна,9000,ул."Ян Палах"№4,052 678848