Административни услуги arrow Списък на услугите

Административни услуги

Вид
Правно основание
Необходими документи
Такса и основание
Техн. срок за изпълн.
927.
Заявление за извършване на регистрация и издаване на регистрационен документ за извършване дейности по третиране на отпадъци
чл.78, ал.3 от ЗУО,                         ДВ бр.53/2012 г. 
чл.78, ал.3 от ЗУО,                         ДВ бр.53/2012 г. заявление по образец      
100 лв. за всяка площадка по отделно, съгласно чл. 13, ал. 1, т.1 от ПМС № 136/13.05.2011г. изм. и доп., ДВ, бр. 59/29.07.2016 г.
14 дни 
719.
Заявление за извършване на регистрация и издаване на регистрационен документ за извършване дейности по събиране и транспортиране на отпадъци
чл.78, ал.3 от ЗУО,                         ДВ бр.53/2012 г. 
чл.78, ал.3 от ЗУО,                         ДВ бр.53/2012 г. заявление по образец      
180 лв., съгласно чл. 13, ал. 1, т.2 от ПМС № 136/13.05.2011изм. и доп., ДВ, бр. 59/29.07.2016 г.
14 дни 
 2528.
Заявление за изменение и/или допълнение на регистрационен документ за извършване дейности по третиране на отпадъци
чл.79, ал.1 от ЗУО,                         ДВ бр.53/2012 г. 
чл.79, ал.1 от ЗУО,                         ДВ бр.53/2012 г. заявление по образец        
50 лв.  съгласно чл. 13, ал.2 от ПМС № 136/13.05.2011 г.  изм. и доп., ДВ, бр. 59/29.07.2016 г. 100 лв. за всяка площадка по отделно, съгласно чл. 13, ал.3 от ПМС № 136/13.05.2011г.  изм. и доп., ДВ, бр. 59/29.07.2016 г.
14 дни 
 
Заявление за изменение и/или допълнение на регистрационен документ за извършване дейности по събиране и транспортиране на отпадъци
чл.79, ал.1 от ЗУО,                         ДВ бр.53/2012 г. 
чл.79, ал.1 от ЗУО,                         ДВ бр.53/2012 г. заявление по образец      
50 лв. съгласно чл. 13, ал.2 от ПМС № 136/13.05.2011 г.  изм. и доп., ДВ, бр. 59/29.07.2016 г.
14 дни 
 
Заявление за прекратяване на действие на регистрационен документ за извършване на дейности по третиране/събиране и транспортиране на отпадъци
чл.80, ал.1 от ЗУО,                         ДВ бр.53/2012 г. 
чл.80, ал.1 от ЗУО,                         ДВ бр.53/2012 г. заявление по образец        
Няма
14 дни 
1609
Заявление за издаване на разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци
чл.68, ал.1 от ЗУО,                         ДВ бр.53/2012 г. 
чл.68, ал.1 от ЗУО,                         ДВ бр.53/2012 г. заявление по образец      
200 лв. за всяка площадка, съгласно чл. 12, ал. 1, т.1 от ПМС № 136/13.05.2011 изм. и доп., ДВ, бр. 59/29.07.2016 г.
2 месеца
 2527.
Заявление за издаване на решение за прекратяване действието на разрешение
чл.72, ал.3, т. 2 от ЗУО,                         ДВ бр.53/2012 г. 
чл.72, ал.3, т. 2 от ЗУО,                         ДВ бр.53/2012 г. заявление по образец      
Няма
14 дни 
 2752.
Заявление за изменение и/или допълнение на разрешение
чл.73, ал.2 и 3 от ЗУО,                         ДВ бр.53/2012 г. 
чл.73, ал.2 и 3 от ЗУО,                         ДВ бр.53/2012 г. заявление по образец      
50 лв. съгласно чл. 12 от  ПМС № 136/13.05.2011 г.  изм. и доп., ДВ, бр. 59/29.07.2016 г.
1 месец
723.   
Утвърждаване на работни листи за класификация на отпадъци чл.7, ал.1, т.1 от Наредба №2 от 23.07.2014г. за класификация на отпадъците
чл.7, ал.1, т.1 от Наредба №2 от 23.07.2014г. за класификация на отпадъците
работни листи за класификация на отпадъци
Няма 
30 дни
2754.
Прекратяване действието на утвърден работен лист за определен код отпадък 
Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците - чл. 21
работни листи за класификация на отпадъци
Няма
14 дни 
.   
Проверка за установяване на съответствие на кода и свойствата с вида на отпадъка и характера на производството, съгласно изискванията на  Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците 
чл. 8 и 9 от Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците 
Попълнен работен лист с документи към него 
Няма
30 дни
2316.
Издаване на становище за основно охарактеризиране на отпадъците 
Наредба № 6/13.09.2013 г. - чл. 35
Няма
14 дни 
1849.   
Заверяване на отчетни книги за образуване и/или третиране на отпадъците по чл. 44, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците
чл. 7, ал. 2 от Наредба № 1
ДВ бр. 51/2014 г.
Отчетна книга с придружително писмо
Няма
14 дни 
2244.   
Издаване на Регистрационни карти на основание чл. 91, за екземпляри от видове по чл. 70, ал. 1 и т. 2 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР)
чл. 91 от ЗБР
Заявление, съгласно чл. 92 от ЗБР
примерни:
  заявление по образец

уведомление за маркиране

Няма
до 5 дни от постъпване на заявлението
932.   
Регистрация на книги за изкупени, реализирани и налични количества билки по чл. 12 от Наредба № 5 от 19.07.2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят билкозаготвителните пунктове и складовете за билки
чл. 31, ал. 2 от ЗЛР
(ДВ 29/2000г),
Наредба № 5/2004г на МОСВ
(ДВ 85/2004г.)
чл. 31, ал. 2 от ЗЛР
(ДВ 29/2000г.)
чл. 6 и чл. 8 от Наредба №5/2004г. на МОСВ
(ДВ 85/2004г.)
10 лв. по чл. 26 от  ПМС № 136/13.05.2011 г.  изм. и доп., ДВ, бр. 59/29.07.2016 г.
до 14 дни от постъпване на уведомлението
933.   
Издаване на Заповед за разпределение на количества билки под специален режим на опазване и ползване по чл. 10 от Закона за опазване на лечебните растения
чл.10 от ЗЛР
(ДВ 29/2000г) и Заповед РД-88 /16.02.2001 г. на МОСВ
(ДВ 18/2001г)
т. 2 от Заповед РД-88/16.02.2001 г. на МОСВ
(ДВ 18/2001г)
Няма
Не по-късно от 28 февруари на текущата година
1411.   
Издаване на Решение по оценка на съвместимостта на планове, програми и инвестиционни предложения по чл. 31, ал. 6 от ЗБР, с предмета и целите на опазване на съответните защитени зони. 

 

чл. 31, ал. 6 от ЗБР
съгласно чл. 10 от Hаредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони,         ( ДВ 73/ 2007г.)
примерно уведомление по образец
280 лв. съгласно чл. 22 от ПМС № 136/13.05.2011изм. и доп., ДВ, бр. 59/29.07.2016 г.
30 дни
Регистрация на диви животни
чл. 22, ал. 1 и чл. 22а от ЗЗЖ
чл. 22, ал. 1 и чл. 22а от ЗЗЖ заявление по образец
Няма
14 дни
1615.   
Издаване на решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)
чл. 93, ал. 1, т.1 и 2 от ЗООС
(ДВ 91/2002 г с изм.)
съгласно чл. 93, ал. 4 от ЗООС
ДВ 91/2002 г с изм. 
заявление по образец
500 лв. по чл. 1, ал. 1 по ПМС № 136/13.05.2011изм. и доп., ДВ, бр. 59/29.07.2016 г.
30 дни
2195.   
Издаване на решение по ОВОС
чл. 99, ал. 2 от ЗООС 
(ДВ 91/2002 г с изм. )
съгласно раздел ІІІ от ЗООС
(ДВ 91/2002 г с изм. ) и Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС
(ДВ 25/2003 г.)
заявление по образец
за инвестиционни предложения, включени в: Приложение 1-1500 лв. Приложение 2-700лв. по чл. 1, ал. 2 от ПМС № 136/13.05.2011изм. и доп., ДВ, бр. 59/29.07.2016 г.
45 дни след провеждане на общественото обсъждане 
1382.   
Издаване на становище  за преценяване вероятността от въздействие върху защитените зони на планове, програми, инвестиционни предложения и техните изменения или разширения
чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС
примерно уведомление по образец
Няма
14 дни
   
Издаване на становище, дали в имот/и има пясъчни дюни по смисъла на § 1, т. 4 от ДР на ЗУЧК
 
примерно заявление по образец
Няма
14 дни
1389.   
Издаване на решение за  преценяване на необходимостта от екологична оценка (ЕО) на планове и програми
чл. 81, ал. 1 от ЗООС( ДВ 91/2002 г с изм. )
заявление по образец
400 лв. по чл. 1, ал. 4 по ПМС № 136/13.05.2011изм. и доп., ДВ, бр. 59/29.07.2016 г.
30 дни, чл.14, ал. 2 от наредба ЕО
 2468.   
Издаване на становище по ЕО на планове и програми
 Глава V от Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО на планове и програми по чл. 23, ал. 1 от Наредебата за ЕО
заявление по образец
600 лв. по чл.1, ал.3 от ПМС № 136/13.05.2011изм. и доп., ДВ, бр. 59/29.07.2016 г.
30 дни, чл.25, ал. 15 от наредба ЕО
.   
Издаване на становище  за план или програма, които не попадат в приложения 1 и 2 към Наредба за условията и реда за извършване на ЕО на планове и програми
 
уведомление по образец
Няма
14 дни
Издаване на становище  по инвестиционни предложения, които не попадат в приложения 1 и 2 към ЗООС
уведомление по образец
Няма
14 дни
339.   
Издаване на писмо за определяне на необходимите действия, които възложителите трябва да предприемат по глава 6 и глава 7 от ЗООС
Глава IV от наредбата за ОВОС  
уведомление по образец
Няма 
14 дни
2522. 
Издаване на становище за потвърждаване пълнотата и съответствието на Доклад за политиката за предотвратяване на големи аварии на предприятие/съоръжение с нисък рисков потенциал
чл. 106, ал. 2 от ЗООС
(ДВ 62/2015 г с изм.)
Доклада за политиката за предотвратяване на големи аварии на предприятие/съоръжение с нисък рисков потенциал по чл. 106 от ЗООС
200 лв. по чл.3, ал.2 от ПМС № 136/13.05.2011изм. и доп., ДВ, бр. 59/29.07.2016 г.
14 дни
Издаване, преразглеждане и изменение и актуализиране на комплексно разрешително по чл. 117, ал. 3 от ЗООС за изграждане и експлоатация на нови и експлоатация на действащи инсталации и съоръжения извън обхвата на Приложение № 4 към ЗООС
чл. 117, ал. 3 от ЗООС
(ДВ 91/2002 г с изм.)
Заявление за издаване на КР
съгласно ПМС № 136/13.05.2011
до 8 месеца
.   
Издаване на становища за екологичното състояние на обекти, подлежащи на следприватизационен контрол
 
Заявление 
Няма 
14 дни
.   
Изготвяне на справка на експерти за участие в изготвянето на доклади за ЕО и ОВОС
 
Заявление  
Няма 
14 дни
.
Издаване на становище за съгласуване на цялостни и годишни работни проекти за търсене, проучване, добив и първична преработка на подземни богатства
.
Становище за съгласуване на Годишен проект за търсене и/или проучване, добив и първична преработка на подземни богатства
чл. 82 ал.3 на ЗПБ,
(ДВ 23/1999 г. с изм. и доп.)
съгласно чл. 8 на Наредба 18 на МОСВ (ДВ 6/2000 г.)
Няма
14 дни
.
Становище за съгласуване на цялостни проекти за проучване или добив на подземни богатства
чл. 46 на ЗПБ,
(ДВ 23/1999 г с изм. и доп.)
съгласно чл. 8 на Наредба 18 на МОСВ (ДВ 6/2000 г.)
Няма
14 дни
.   
Издаване на становище за съгласуване проекти за ликвидация и консервация на геологопроучвателни и миннодобивни обекти
 
 
 
 
1390.   
Издаване на становище за съгласуване на  проекти за рекултивация на нарушени терени, за подобряване на земи и за оползотворяване на хумусния пласт
чл. 17  на Наредба 26 на МОСВ
(ДВ 89/1996 г.) и ЗПБ (ДВ 23/1999 г. с изм. и доп.)
съгласно чл. 17  на Наредба 26 на МОСВ  
(ДВ 89/1996 г.)
 
Няма
14 дни
2349. 
Съгласуване на методите и средствата за измерване, използвани при извършване на собствени периодични измервания  (СПИ) на атмосферни емисии по Наредба № 6 от 26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници
чл. 7, ал. 2  на Наредба № 6 на МОСВ  
Данни за методите и средствата за измерване
Няма
30 дни
2245.   
Съгласуване на методите и средствата за измерване, използвани при извършване на собствени непрекъснати измервания на атмосферни емисии по Наредба № 6 от 26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници
чл. 7, ал. 3 на Наредба № 6 на МОСВ (ДВ 31/1999г.)
съгласно Наредба 6 на МОСВ
(ДВ 31/1999 г.) и Инструкция №1/2003 г.
Няма 
14 дни
724.   
Утвърждаване на разположението и броя на точките за пробовземане и измерване на атмосферни емисии по чл. 11, ал. 2 от Наредба № 6 от 26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници
чл.11, ал. 2 на Наредба 6 на МОСВ
(ДВ 31/1999 г.)
съгласно чл.12 на Наредба 6 на МОСВ
(ДВ 31/1999 г.)
Няма
1 месец
524.   
Съгласуване на изключения от задължителните размери на точките за пробовземане при СПИ по чл.12 ал. 2 от Наредба № 6 за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници при СПИ
чл.12, ал. 3 на Наредба 6 на МОСВ
(ДВ 31/1999 г.)
Молба и технически характеристики на източника
Няма
1 месец
514.   
Утвърждаване на броя и разположението на автоматични средства за измерване, използвани за собствени непрекъснати измервания
чл.13 ал. 1 от Наредба 6 на МОСВ
(ДВ 31/1999 г.)
съгласно чл. 13, ал. 2 и 3 Наредба 6 на МОСВ
(ДВ 31/1999 г.)
Няма 
1 месец 
.
Оценяване на доклад за резултатите от СПИ  по чл. 40, ал. 1 от Наредба № 6 от 26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници
чл. 40, ал. 1 на Наредба № 6 на МОСВ
(ДВ 31/1999 г.)
съгласно чл. 39, ал. 2 , Наредба 6 на МОСВ
(ДВ 31/1999 г.)
Няма
15 дни
309.
Оценяване на доклади за резултатите от извършените собствени непрекъснати измервания съгласно чл. 50, ал. 1 и представените резултати от измерванията съгласно чл. 50, ал. 2 от Наредба № 6 за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници
чл.50, ал. 3 на Наредба 6 на МОСВ
(ДВ 31/1999 г.)
съгласно Инструкция №1/2003 г. на МОСВ
Няма 
15 дни
556.   
Издаване на Решение по чл. 6, ал. 3 от Наредба № 7 за утвърждаване на допустими емисии на летливи органични съединения (ЛОС), изпускани в атмосферния въздух в резултат от употребата на разтворители в определени инсталации
съгласно чл. 6, ал. 4 Наредба 7 на МОСВ
СНЕ, схема за намаляване на емисиите
Няма
30 дни
1616.   
Издаване на Решение по чл.6, ал.4 от Наредба № 7 за утвърждаване на допустими емисии на ЛОС, изпускани в атмосферния въздух в резултат от употребата на разтворители в определени инсталации
съгласно чл. 6, ал. 4, Наредба 7 на МОСВ
СНЕ
Няма
30 дни
526.   
Издаване на Решение по чл.7, ал.1 от Наредба № 7 за утвърждаване на допустими емисии на ЛОС, изпускани в атмосферния въздух в резултат от употребата на разтворители в определени инсталации
съгласно чл. 7, ал. 1 от Наредба 7 на МОСВ
Молба, технически и икономически данни
Няма
30 дни
1617.   
Издаване на Решение за утвърждаване на първоначален План за управление на разтворители по чл. 20 , ал. 7 от Наредба № 7 за утвърждаване на допустими емисии на ЛОС, изпускани в атмосферния въздух в резултат от употребата на разтворители в определени инсталации
съгласно чл. 20, ал. 7 от Наредба 7 на МОСВ
План за управление на разтворителите
Няма
31 май на техущата година 
2523.  
Регистрация на инсталация, извършваща дейност/и по приложение № 1 от Наредба № 7 от 2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух, в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации, независимо от консумацията на разтворител
Съгласно чл. 30л, ал. 12 от ЗЧАВ
Примерно заявление по образец
ПМС № 136/13.05.2011 изм. и доп., ДВ, бр. 59/29.07.2016 г.
14 дни
 
Вписване на промяна в обстоятелствата на инсталация, извършваща дейности по приложение № 1 от Наредба № 7 от 2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух, в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации, независимо от консумацията на разтворител
Съгласно чл. 30л, ал. 12 от ЗЧАВ
Примерно заявление по образец
ПМС № 136/13.05.2011 изм. и доп., ДВ, бр. 59/29.07.2016 г.
14 дни
.   
Издаване на становища по проекти, кандидатстващи за средства от Предприятието по управление на дейностите по опазване на околната среда
 
Проект 
ПМС № 136/13.05.2011 изм. и доп., ДВ, бр. 59/29.07.2016 г.
14 дни, 30 дни
.   
Издаване на становище по проекти, кандидатстващи за финансиране по програми САПАРД, ФАР, ИСПА и други програми и проекти
 
Заявление , документ за собственост, скица и др. по необходимост
290 лв., 200 лв., по ПМС № 136/13.05.2011изм. и доп., ДВ, бр. 59/29.07.2016 г.
14 дни, 30 дни
.   
Издаване на становище за промени в горския фонд и разпореждане с гори и земи от горския фонд по Раздел ІІІ от Закона за горите
Заявление 
 Няма
14 дни или 30 дни в зависимост от процедурата
.   
Издаване на становище по заявление за закупуване  на застроена и нормативно определена прилежаща площ  от държавен горски фонд по § 123 от ПЗР на Закона за горите
 чл.10, ал. 2, т. 3 от Наредба № 28 от 14.12.2000 г.
Заявление , документ за собственост, скица и др. по необходимост
Няма
14 дни
2425.   
Издаване на становище за унищожаване на лекарства по чл.10, ал. 2, т. 3 от Наредба № 28 от 14.12.2000 г. за условията и реда за унищожаването, преработването или използването за други цели на лекарствата
чл.10, ал. 2, т. 3 от Наредба № 28 от 14.12.2000 г.
 
 
 
1618.   
Становище за сеч на дървесни видове под специален режим в земи извън горски фонд
чл. 113, ал. 2 от ЗБР
Заявление 
  Няма
14 дни  
 
.   
Издаване на становища във връзка със съгласуване промяна на предназначението на земеделска земя
Чл. 4 от Наредбата
Заявление , документ за собственост, скица и др. по необходимост
Няма
14 дни; 30 дни
2.   
Предоставяне на информация по реда на Закона за достъп до обществена информация
Чл. 17 и 26 от ЗООС и чл. 4 от ЗДОИ
Заявление по образец, съгласно чл. 24 и 25 на ЗДОИ,
(ДВ бр.45/2002 г. с изм. и доп.) 
примерно заявление по образец
Заповед на МФ №10,  по Чл. 28 и 29  от ЗООС и чл.20, ал.2 от ЗДОИ;  - договор при нарочно обработена информация по чл. 30 от ЗООС
14 дни  
1845.
Съгласуване на дейности в ЗТ, извън националните планове, ако липсва план за управление, или те не са предвидени в плановете и проектите по глава от ЗЗТ
§ 7 от ДР на ЗЗТ
Уведомление
няма
30 дни
1661.
Съгласуване на строителството на нови обекти, разширението, преустройството и промяна предназначението на съществуващите обекти в ЗТ, не попадащи в границите на ЗЗ, за които не се изисква ОВОС/ЗБР
чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС
Уведомление
няма
14 дни
Предоставяне на информация по реда на Закона за достъп до обществена информация
чл.17 и 26 от ЗООС и чл.4 от ЗДОИ
Заявление по образец, съгласно чл. 24 и 25 на ЗДОИ,
(ДВ бр.45/2002 г. с изм. и доп.) 
примерно заявление
Заповед на МФ №10,  по Чл. 28 и 29  от ЗООС и чл.20, ал.2 от ЗДОИ;  - договор при нарочно обработена информация по чл. 30 от ЗООС
14 дни
 
.   
Издаване на разрешение за употреба на продукти по чл.8, ал.3 от Наредбата за ограничаване емисиите на летливи органични съединения (ЛОС) при употребата на  разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти (ДВ бр.20 от 2007 г.)
Чл. 8, ал.3 от Наредбата
Заявление по образец, съгласно чл. 24 и 25 на ЗДОИ,
(ДВ бр.45/2002 г. с изм. и доп.) 
за количества:  до 1 т. - 50 лв.;   до 20 т. – 150 лв.;  над 20 т. – 200 лв.,   по ПМС № 136/13.05.2011 изм. и доп., ДВ, бр. 59/29.07.2016 г.
30 дни
2374.
Издаване на становище за екологичното състояние на обекти, подлежащи на следприватизационен контрол 
Наредба за отг. на държ. за нанесените щети върху околната среда - чл. 8, ал. 3, т. 3
Заявление 
няма
14 дни
Издаване на заверено копие на документ 
 
Заявление 
7 лв. по  чл. 29.  от  ПМС № 136/13.05.2011изм. и доп., ДВ, бр. 59/29.07.2016 г.
7 дни

1.      Документите за административните услуги предоставяни от Регионална инспекция по околната среда и водите-Варна се приемат от служителите на „Едно гише“ в административната сграда на инспекцията на адрес:

 

гр. Варна, ул. Ян Палах № 4

 

ел. поща: riosv-vn@riosv-varna.org

тел.: 052 678 845 и 052 678 846

 

работно време: от 9,00 ч. до 17,30 ч. без прекъсване всеки работен ден. В случаите, когато след 17,30 ч. има потребители на административни услуги в работните помещения, работата на служителите продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след регламентираното работно време.

 

2.      Начини на заявяване на административната услуга

Административните услуги могат да бъдат заявявани писмено и устно на „Едно гише“.

 

3.      Начини на плащане

3.1.По банков път - BIC SOMBBGSF

           IBAN BG 17 SOMB 9130 3137 0237 01

 

           IBAN BG 08 SOMB 9130 3337 0237 01 – за отчисления по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците

 

3.2.Плащане с платежна карта чрез терминално устройство ПОС, поставено в касата на инспекцията.

 

4.      Контрол върху дейността по предоставяне на административните услуги от Регионална инспекция по околната среда и водите-Варна осъществява Министерството на околната среда и водите.

 

5.      Предложения във връзка с предоставяните административни услуги могат да се правят на ел. адрес: riosv-vn@riosv-varna.org

 

6.      Начини за получаване на резултата от административната услуга

6.1.Лично или от упълномощено лице на „Едно гише“ в РИОСВ-Варна

6.2.На посочен ел. адрес

6.3. Чрез лицензиран пощенски оператор

 

Министерство на околната среда и водите-Регионална инспекция Варна,9000,ул."Ян Палах"№4,052 678848