РИОСВ Варна arrow Контакти

Контакти

РИОСВ - Варна riosv-vn@riosv-varna.org ; riosv-vn@hotmail.com

Длъжност

Име, презиме, фамилия

телефон

Директор 

инж. Христина Генова director@riosv-varna.org 

678 848

  ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

  ДИРЕКЦИЯ "АДМИНИСТРАТИВНИ, ФИНАНСОВИ И ПРАВНИ ДЕЙНОСТИ"

Директор на дирекция АФПД

Йорданка Пеева-Дърмонска

directorAFPD@riosv-varna.org 

678 840

Главен счетоводител

Добринка Цветкова

accountant@riosv-varna.org 

678 830

Старши специалист - едно гише

Стела Димитрова

678 845

Младши експерт - едно гише

Татяна Василева

678 846

 СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ДИРЕКЦИЯ "КОНТРОЛ НА ОКОЛНАТА СРЕДА"

Директор на дирекция КОС

инж. Валери Станев 

directorKOS@riosv-varna.org 

678 870

Отдел  „Атмосферен въздух, води и комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването”

Началник отдел

Димитричка Маринова

kos@riosv-varna.org 

678 867

Отдел „Управление на отпадъците, опасни химични вещества и опазване на почвите”

Началник отдел

инж. Тодор Колев

kos@riosv-varna.org 

678 860

 ДИРЕКЦИЯ „ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ”

Директор на дирекция ПД

 инж. Йорданка Янева

directorPD@riosv-varna.org 

678 887

 

Министерство на околната среда и водите-Регионална инспекция Варна,9000,ул."Ян Палах"№4,052 678848