РИОСВ Варна arrow Контакти

Контакти

РИОСВ - Варна riosv-vn@riosv-varna.org ; riosv-vn@hotmail.com

Длъжност

Име, презиме, фамилия

телефон

Директор 

инж. Христина Русева Генова director@riosv-varna.org 

678 848

678 888

  ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

  ДИРЕКЦИЯ "АДМИНИСТРАТИВНИ, ФИНАНСОВИ И ПРАВНИ ДЕЙНОСТИ"

Директор на дирекция АФПД

Йорданка Пеева-Дърмонска

directorAFPD@riosv-varna.org 

678 840

Главен счетоводител

Добринка Добрева Цветкова

accountant@riosv-varna.org 

678 830

Старши специалист

Стела Димитрова

678 846

Младши експерт 

Татяна Василева

678 845

 СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ДИРЕКЦИЯ "КОНТРОЛ НА ОКОЛНАТА СРЕДА"

Директор на дирекция КОС

инж. Валери Станев Янев

directorKOS@riosv-varna.org 

678 870

Отдел  „Атмосферен въздух, води и комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването”

Началник отдел

Димитричка Николаева Маринова

kos@riosv-varna.org 

678 867

Отдел „Управление на отпадъците, опасни химични вещества и опазване на почвите”

Началник отдел

инж. Тодор Колев

kos@riosv-varna.org 

678 860

 ДИРЕКЦИЯ „ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ”

Директор на дирекция ПД

 

directorPD@riosv-varna.org 

678 887

 

Министерство на околната среда и водите-Регионална инспекция Варна,9000,ул."Ян Палах"№4,052 678848