Начало

 

Наименование: Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна

email:

riosv-vn@riosv-varna.org 

riosv-vn@hotmail.com 

БУЛСТАТ: 000093339

БАНКОВИ СМЕТКИ:

Общинска банка

BIC SOMBBGSF
IBAN BG 17 SOMB 9130 3137 0237 01

IBAN BG 08 SOMB 9130 3337 0237 01 - за отчисления по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО

РИОСВ - Варна разполага с ПОС терминално устройство (ПОС терминал) за приемане на директни плащания с дебитни и кредитни карти.

 

 

 

ПУДООС е включено в системата за единно банково разплащане СЕБРА с нова банкова сметка:
BG30 BNBG 9661 3100 1390 01 при БНБ – Централно управление. Във връзка с изпълнение разпоредбите на ПМС 120 от 30.05.2008 г. информацията в електронен вид, предназначена за ПУДООС, да се изпраща на email адрес: acc@pudoos.bg

 

Последни новини:

16.02.2018 - РИОСВ - Варна поиска кметовете да засилят контрола при палене на огньове на Сирни Заговезни - за повече информация тук

08.02.2018 - Проверен е сигнал за изтичане на оцветени води - за повече информация тук

02.02.2018 - В Световния ден на влажните зони ученици посетиха Зеления образователен център в Шабла - за повече информация тук

01.02.2018 - РИОСВ – Варна не одобри разработването на находище „Спасово“ за проучване и добив на природен газ - за повече информация тук

29.01.2018 - Интерактивен урок се проведе за Деня на влажните зони - за повече информация тук

26.01.2018 - Съвместни инициативи за Деня на влажните зони ще има във Варна и Шабла - за повече информация тук

25.01.2018 - Експертният съвет към РИОСВ Варна отхвърли проекта за добив на газ в находище "Спасово"- за повече информация тук

24.01.2018 - 102 проекта на ученици от 1-ви до 12-ти клас от цялата страна са допуснати до участие в Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”, за учебната 2017/2018 г. Конкурсът се организира от Министерството на здравеопазването, в партньорство с Министерството на образованието и науката, Министерството на културата, Министерството на младежта и спорта, Министерство на околната среда и водите и Представителството на Европейската комисия в България - за повече информация тук

09.01.2018 - РИОСВ – Отчетите за събраните количества билки за 2017 г. се подават до 20 януари - за повече информация тук

11.12.2017 - РИОСВ – Варна събра над 12 500 лв. от санкции през ноември - за повече информация тук

27.11.2017 - РИОСВ – Варна сезира община Каварна за извършваните дейности в защитена зона „Комплекс Калиакра”- за повече информация тук

26.11.2017 - РИОСВ – Варна проверява сигнал за дейности в ЗЗ „Комплекс Калиакра” - за повече информация тук

24.11.2017 - Съвместна проверка по сигнал за замърсяване на водите на Пристанище Балчик - за повече информация тук

16.11.2017 - Експерти на РИОСВ – Варна журираха състезание „Аз обичам Черно море“ - за повече информация тук

09.11.2017 - РИОСВ – Варна извърши 204 проверки през октомври - за повече информация тук

01.11.2017 - Започва обществено обсъждане за обявяването на „Комплекс Калиакра“ и за промени в още три защитени зони - за повече информация тук

31.10.2017 - РИОСВ-Варна отбеляза Международния ден на Черно море - за повече информация тук

30.10.2017 - РИОСВ-Варна отбелязва Международния ден на Черно море - за повече информация тук

Архив на новините 

 

ВАЖНО:

За сведение на лицата, които използват и/или пускат на пазара HCFC: В съответствие с разпоредбите на чл.5 и чл.11, параграфи 3 и 4 на Регламент (ЕО) № 1005/2009 за веществата, които нарушават озоновия слой, от 01 януари 2015г. влиза в сила пълната забрана за употребата и/или пускането на пазара на ненапълно халогенирани хлорфлуорвъглеводороди (HCFC), включително забрана за употребата и/или пускането на пазара на въпросните вещества в рециклиран и/или регенериран вид. Всички оператори на оборудване, което съдържа HCFC трябва от 01 януари 2015г. при извършване на дейности по поддръжката и/или сервизното обслужване на оборудването, или преди демонтажа или извеждането от употреба на същото, да предприемат мерки за незабавно извличане на въпросните контролирани вещества с цел обезвреждането им, в съответствие с изискванията на чл.22, параграф 1 на Регламента и указанията за действията, които да се предприемат от предприятията за прекратяване на използването на HCFC (Приложение 1, Приложение 2, Приложение 3). Всяко нарушение на забраната подлежи на наказание в съответствие с изискването на чл.34и, ал.1 на Закона за чистотата на атмосферния въздух (обн., ДВ, бр.102 от 21.12.2012г.), както и съгласно чл.353е на Наказателния кодекс (обн., ДВ, бр.33 от 2011г.).

 

АКТУАЛНО:

24.01.2017 

Фотоконкурс и Национална фотоизложба

ФОНТАНИТЕ В БЪЛГАРИЯ

 Крайният срок за участие е до 12:00 часа на 15 февруари 2017 г. - за повече информация тук

Национална образователно-информационна кампания „Яко е да си еко“    - за повече информация тук

МОСВ се присъединява като партньор към Националната кампания „Бъди отговорен. e–рециклирай - повече 

 

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Варна
е административна структура на Министерството на околната среда и водите

РИОСВ - Варна е структура, осигуряваща провеждането на държавната политика по опазване на околната среда в регион, обхващащ Варненска и Добричка области. РИОСВ-Варна е юридическо лице на бюджетна издръжка и се представлява от директор, назначен от министъра на околната среда и водите. 

Дейността на инспекцията се осъществява с помощта на администрация, която е обща и специализирана. Общата администрация е организирана в дирекция „Административни, финансови и правни дейности”. Специализираната администрация е организирана в две дирекции: дирекция „Контрол на околната среда”, организирана в два отдела – отдел „Атмосферен въздух, води и комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването” и отдел „Управление на отпадъците, опасни химични вещества и опазване на почвите”; дирекция „Превантивна дейност”.

Регионът, в който РИОСВ-Варна осъществява своите функции, включва Варненска и Добричка области с обща площ 8 530,5 кв. км и обхваща 19 общини с 373 населени места и население 664 751 жители към 01.02.2011 г. по данни от последното преброяване на населението в Р България.
При провеждане на своята дейност Регионална инспекция по околната среда и водите гр. Варна има регулиращи, информационни и контролни функции.

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Варна провежда държавната политика на регионално равнище (чл. 14 от Закона за опазване на околната среда) в областите:

- Оценка на въздействието върху околната среда на планове, програми и инвестиционни намерения
- Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването
- Управление на риска
- Управление на отпадъците
- Опазване чистотата на атмосферния въздух
- Опазване и рационално ползване на почвите
- Опазване и рационално ползване на земните недра
- Опазване на водни обекти от замърсяване
- Опазване на биологичното разнообразие.

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

Зелен телефон

Денонощен телефон +359 52 634 582/+359 884 290 634 очакваме сигнали за екологично замърсяване.
Предприети действия

Заповед зелен телефон

Не се колебайте, ако забележите бедстващ или мъртъв делфин, да звъните на „зелените“ телефони в

РИОСВ – Варна: 052/634 582, 052/634 579 и РИОСВ – Бургас: 056/813212

Съвети за оказване на помощ на бедстващи живи китоподобни - за повече информация тук

Съобщения за инвестиционни предложения и дадени указания

Писма съгласно чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС

Актуални съобщения по процедури ОВОС, Екологична оценка и Натура 2000

Контролна дейност

 

Заявления и решения по чл. 64 ал. 4 от Закона за управление на отпадъците - намери тук

НОВО: 

Министерството на околната среда и водите съобщава за обществени обсъждания - подробна информация може да намерите тук

 

Информация относно събраните обезпечения и отчисления за депата, разположени на територията на РИОСВ-Варна - намери тук 

 

23.01.2017 - Във връзка с изискванията на чл. 11, т. 4 на Регламент (ЕС) 517/2014 г. за флуорсъдържащите парникови газове, Ви  информираме, че от 1 януари 2017 г. са в сила нови изисквания и задължения към оператори, ползватели, дистрибутори и преработватели на флуорсъдържащи парникови газове. Във връзка с изготвянето на национална инвентаризация на емисиите на парникови газове за 2016 г. е желателно  за отчитането до 15 февруари 2017 г. да се използва новата формата на докладване, която може да намерите във файл otchetni formi 

Информация за ползвателите на търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради за прилагане на изискванията на Закона за управление на отпадъците във връзка с въвеждане на разделното събиране на отпадъци от хартия и картон, стъкло, метали и пластмаси - намери тук

НОВО: Приложения 5, 6, 7 - Наредба 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците

НОВО: Ръководство (Приложение 1, Приложение 2, Приложение 3) за извършване на основно охарактеризиране на отпадъците и прилагане на критерии за приемане на отпадъци на различни класове депа

НОВО: Въпросник за предварителна оценка и определяне на възможностите за стартиране на проекти за оползотворяване на биогаз от депата за отпадъци

 НОВО: Въпросник за управление на утайките от пречистване на отпадъчни води от населени места (ПСОВ) 

НОВО: Методика за предварителните и подробните проучвания и създаване на публичен регистър за инвентаризация на площи със замърсена почва -  намери тук и формуляр за попълване

Моля,
попълнете Анкетата и я изпратете на e-mail

ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО “ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ-ВАРНА ЗА ПЕРИОДА: месец януари 2018 година

Архив сигнали

 

Зелен телефон
за подаване на сигнали
за замърсяване на околната среда
+35952634 582; e-mail

Не се колебайте, ако забележите бедстващ или мъртъв делфин, да звъните на „зелените“ телефони в РИОСВ – Бургас: 056/813212 и РИОСВ – Варна: 052/634 582, 052/634 579

Сигнали за корупция
подавайте на телефон
+35952634 579
или на e-mail

Министерство на околната среда и водите-Регионална инспекция Варна,9000,ул."Ян Палах"№4,052 678848