Начало

 

Наименование: Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна

email:

riosv-vn@mbox.contact.bg

БУЛСТАТ: 000093339

БАНКОВИ СМЕТКИ:

Общинска банка

BIC SOMBBGSF
IBAN BG 17 SOMB 9130 3137 0237 01

IBAN BG 08 SOMB 9130 3337 0237 01 - за отчисления по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО

 

 

ПУДООС е включено в системата за единно банково разплащане СЕБРА с нова банкова сметка:
BG30 BNBG 9661 3100 1390 01 при БНБ – Централно управление. Във връзка с изпълнение разпоредбите на ПМС 120 от 30.05.2008 г. информацията в електронен вид, предназначена за ПУДООС, да се изпраща на email адрес: acc@pudoos.bg

 

 

Последни новини:

21.09.2016 - РИОСВ-Варна издаде заповед за преустановяване на всички дейности свързани със създаване на трайни насаждения в землището на с. Българево- за повече информация тук

21.09.2016 - РИОСВ – Варна отбеляза Европейската седмица на мобилността със състезание в ОУ „Йордан Йовков“- за повече информация тук

20.09.2016 - ПЪТНА КАРТА ЗА РЕГИСТРАЦИИТЕ ПРЕЗ 2018 г. - за повече информация тук

16.09.2016 - РИОСВ-Варна спря селскостопански дейности в землището на с. Българево - за повече информация тук

14.09.2016 - Експерти на РИОСВ-Варна извършиха 330 проверки през август - за повече информация тук

18.08.2016 - Съвети за оказване на помощ на бедстващи живи китоподобни - за повече информация тук

10.08.2016 - Над 10 000 лева са постъпили в РИОСВ-Варна от наложени санкции през юли - за повече информация тук

02.08.2016 - Информация към заинтересованите (супермаркети; оператори на големи сгради, които са климатизирани; търговци на едро с храни и напитки, които се съхраняват при поддържане на определена температура; производители и търговци на фармацевтични продукти, и други предприятия, които са пряко засегнати от ограниченията и забраните на Регламент (ЕС) № 517/2014 за флуорсъдържащите парникови газове) за възможностите, които предлага програма LIFE през 2016 г. за съфинансиране на проекти, свързани със законодателството по флуорсъдържащите парникови газове - повече тук

12.07.2016 - Европейска седмица на мобилността 16 - 22 септември 2016 г. - за повече информация тук

29.06.2016 - От 27.04.2012 г. са в сила изменения и допълнения на Наредба № 16 за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини. Те се отнасят до спазване на задължителните срокове за оборудване на бензиностанциите със системи за улавяне на бензинови пари  - за повече информация тук

08.06.2016 - Експерти от Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна отбелязаха Световния ден на околната среда с ученици от две училища от гр. Девня  - за повече информация тук

06.06.2016 - Експертите на РИОСВ - Варна и БДЧР се включиха в кампанията „Да изчистим България заедно“  - за повече информация тук

03.06.2016 - Експерти от Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна журираха състезание, което се проведе по повод Световния ден на околната среда с ученици от ОУ „Захари Стоянов“  - за повече информация тук

02.06.2016

Световен ден на околната среда - 5 юни  - за повече информация тук

Архив на новините

 

01.2014 г. Информация за образци на годишни отчети и допълнителни указания по дейности с отпадъци и публични регистри

 

За първи път в държавната администрация в България ще се проведат дистанционни стажове за български студенти, обучаващи се в чужбина. Кандидатите ще могат да кандидатстват за най-малко 300 стажантски позиции, в 27 професионални направления, обявени от 61 структури на държавната администрация. Кандидатстването е изцяло онлайн на Портала за студентски стажове http://staj.government.bg/

 

Информация за ползвателите на търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради за прилагане на изискванията на Закона за управление на отпадъците във връзка с въвеждане на разделното събиране на отпадъци от хартия и картон, стъкло, метали и пластмаси - намери тук

 

Информация за издадени разрешения на организации по оползотворяване на отпадъци от опаковки - намери тук

ВАЖНО:

За сведение на лицата, които използват и/или пускат на пазара HCFC: В съответствие с разпоредбите на чл.5 и чл.11, параграфи 3 и 4 на Регламент (ЕО) № 1005/2009 за веществата, които нарушават озоновия слой, от 01 януари 2015г. влиза в сила пълната забрана за употребата и/или пускането на пазара на ненапълно халогенирани хлорфлуорвъглеводороди (HCFC), включително забрана за употребата и/или пускането на пазара на въпросните вещества в рециклиран и/или регенериран вид. Всички оператори на оборудване, което съдържа HCFC трябва от 01 януари 2015г. при извършване на дейности по поддръжката и/или сервизното обслужване на оборудването, или преди демонтажа или извеждането от употреба на същото, да предприемат мерки за незабавно извличане на въпросните контролирани вещества с цел обезвреждането им, в съответствие с изискванията на чл.22, параграф 1 на Регламента и указанията за действията, които да се предприемат от предприятията за прекратяване на използването на HCFC (Приложение 1, Приложение 2, Приложение 3). Всяко нарушение на забраната подлежи на наказание в съответствие с изискването на чл.34и, ал.1 на Закона за чистотата на атмосферния въздух (обн., ДВ, бр.102 от 21.12.2012г.), както и съгласно чл.353е на Наказателния кодекс (обн., ДВ, бр.33 от 2011г.).

 

АКТУАЛНО:

Национална образователно-информационна кампания „Яко е да си еко“    - за повече информация тук

МОСВ се присъединява като партньор към Националната кампания „Бъди отговорен. e–рециклирай - повече

 

НОВО: Заповеди за промяна  в забраните на дейностите, определени в издадените заповеди за обяваване на ЗЗ BG0002038; BG0002039; BG0002048; BG0002044BG0002082

 

Повече информация по отношение на обществените обсъждания на проекти на заповеди за обявяване на защитени зони по реда на чл.12 от ЗБР може да откриете тук

НОВО: Съгласно разпоредбите на чл. 12, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000621 „Езеро Шабла - Езерец”

НОВО: Заповед - На основание чл. 19, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие с цел предотвратяване на опасността от увреждане на територията на ЗЗ "Било" е наложена строителна забрана - ДВ бр. 94 от 2013 г. НОВО: Заповед - На основание чл. 19, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие с цел предотвратяване на опасността от увреждане на територията на ЗЗ "Било" е наложена строителна забрана - ДВ бр. 94 от 2013 г.

НОВО: Заповед, обявление - На основание чл. 12, ал. 6, във връзка с чл. 6, ал. 1, т. 3 и т. 4 от Закона за биологичното разнообразие и т. 1 от Решение на Министерски съвет № 678 от 2013

НОВО: Заповед, Обявление за обявяване на  Защитена зона BG0000635 „Девненски хълмове" в землищата на гр. Девня, с. Падина, с. Кипра, община Девня, област Варна и с. Чернево, община Суворово, област Варна с обща площ 2977.513 дка на основание чл.12, ал.6, във връзка с чл.6, ал.1, т.1 от Закона за биологичното разнообразие и т. III от Решение на Министерския съвет № 223/24.04.2014 г. (ДВ, бр. 37/2014г.)

НОВО: Заповед, Обявление за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000102 „Долината на река Батова”, издадена на основание чл. 12, ал. 4 и чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР, Обн. ДВ, бр. 77/2002 г. с изм.  и доп) и т. 2 от Решение на Министерски съвет № 802/04.12.2007 г. (ДВ, бр. 107/2007 г.), изменено с Решение на Министерски съвет № 52/05.02.2008 г. (ДВ, бр. 14/2008 г.)

НОВО: Заповед, Обявление за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000130 „Крайморска Добруджа”, издадена на основание чл. 12, ал. 4 и чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР, Обн. ДВ, бр. 77/2002 г. с изм.  и доп) и т. 2 от Решение на Министерски съвет № 122/02.03.2007 г. (ДВ, бр. 21/2007 г.), изменено с Решения на Министерски съвет № 52/02.03.2008 г. (ДВ, бр. 14/2008 г.) и № 223/2014 г. (ДВ, бр. 37/2014 г.)

НОВО: Заповед, Обявление за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000622 „Варненско-Белославски комплекс”, издадена на основание чл. 12, ал. 4 и чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР, Обн. ДВ, бр. 77/2002 г. с изм.  и доп) и т. 2 от Решение на Министерски съвет № 802/04.12.2007 г. (ДВ, бр. 107/2007 г.), изменено с Решение на Министерски съвет № 52/05.02.2008 г. (ДВ, бр. 14/2008 г.)

НОВО: Заповед, Обявление за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000623 „Таушан тепе”, издадена на основание чл. 12, ал. 4 и чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР, Обн. ДВ, бр. 77/2002 г. с изм.  и доп) и т. 2 от Решение на Министерски съвет № 802/04.12.2007 г. (ДВ, бр. 107/2007 г.), изменено с Решение на Министерски съвет № 52/05.02.2008 г. (ДВ, бр. 14/2008 г.)

НОВО: Заповед, Обявление за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000116 „Камчия”, издадена на основание чл. 12, ал. 4 и чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР, Обн. ДВ, бр. 77/2002 г. с изм.  и доп) и т. 2 от Решение на Министерски съвет № 802/04.12.2007 г. (ДВ, бр. 107/2007 г.)

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

Зелен телефон

Денонощен телефон +359 52 634 582/+359 884 290 634 очакваме сигнали за екологично замърсяване.
Предприети действия

Заповед зелен телефон

Не се колебайте, ако забележите бедстващ или мъртъв делфин, да звъните на „зелените“ телефони в

РИОСВ – Варна: 052/634 582, 052/634 579 и РИОСВ – Бургас: 056/813212

Съвети за оказване на помощ на бедстващи живи китоподобни - за повече информация тук

Съобщения за инвестиционни предложения и дадени указания

Писма съгласно чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС

Актуални съобщения по процедури ОВОС, Екологична оценка и Натура 2000

Контролна дейност

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Варна
е административна структура на Министерството на околната среда и водите

РИОСВ - Варна е структура, осигуряваща провеждането на държавната политика по опазване на околната среда в регион, обхващащ Варненска и Добричка области. РИОСВ-Варна е юридическо лице на бюджетна издръжка и се представлява от директор, назначен от министъра на околната среда и водите. Дейността на инспекцията се осъществява с помощта на администрация, която е обща и специализирана. Общата администрация е организирана в дирекция „Административни, финансови и правни дейности”. Специализираната администрация е организирана в две дирекции: дирекция „Контрол на околната среда”, организирана в два отдела – отдел „Атмосферен въздух, води и комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването” и отдел „Управление на отпадъците, опасни химични вещества и опазване на почвите”; дирекция „Превантивна дейност”.

Регионът, в който РИОСВ-Варна осъществява своите функции, включва Варненска и Добричка области с обща площ 8 530,5 кв. км и обхваща 19 общини с 373 населени места и население 664 751 жители към 01.02.2011 г. по данни от последното преброяване на населението в Р България.
При провеждане на своята дейност Регионална инспекция по околната среда и водите гр. Варна има регулиращи, информационни и контролни функции.

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Варна провежда държавната политика на регионално равнище (чл. 14 от Закона за опазване на околната среда) в областите:

- Оценка на въздействието върху околната среда на планове, програми и инвестиционни намерения
- Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването
- Управление на риска
- Управление на отпадъците
- Опазване чистотата на атмосферния въздух
- Опазване и рационално ползване на почвите
- Опазване и рационално ползване на земните недра
- Опазване на водни обекти от замърсяване
- Опазване на биологичното разнообразие.

НОВО: Информация относно събраните обезпечения и отчисления за депата, разположени на територията на РИОСВ-Варна - намери тук - 2016 г.

Заявления и решения по чл. 64 ал. 4 от Закона за управление на отпадъците - намери тук

НОВО: Приложения 5, 6, 7 - Наредба 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците

НОВО: Ръководство (Приложение 1, Приложение 2, Приложение 3) за извършване на основно охарактеризиране на отпадъците и прилагане на критерии за приемане на отпадъци на различни класове депа

НОВО: Въпросник за предварителна оценка и определяне на възможностите за стартиране на проекти за оползотворяване на биогаз от депата за отпадъци

НОВО: Формуляр - инвентаризация на емисиите на летливи органични съединения за календарната 2011 г. съгласно Наредба 7/2003

 НОВО: Въпросник за управление на утайките от пречистване на отпадъчни води от населени места (ПСОВ) 

НОВО: Регистрация по чл. 22, ал. 1 и чл. 22а от ЗЗЖ на екземпляри отглеждани извън зоологически градини, спасителни центрове и центрове за отглеждане на защитени видове Указания за ползване на регистрационна карта

 

НОВО: Заповед,  за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0002082 „Батова”, издадена на основание чл. 16, ал. 4, т. 1 и 4 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР, Обн. ДВ, бр. 77/2002 г. с изм.  и доп).За повече информация на Интернет страницата на министерство на околната среда и водите - http://www.moew.government.bg/?show=top&cid=146 и е на разположение в административната сграда на Регионална инспекция по околната среда и водите РИОСВ – Варна (гр. Варна, ул. „Ян Палах” № 4). В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповед забрани и ограничения на дейности 

НОВО: Заповед, Обявление за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000623 „Таушан тепе”, издадена на основание чл. 12, ал. 4 и чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР, Обн. ДВ, бр. 77/2002 г. с изм.  и доп) и т. 2 от Решение на Министерски съвет № 802/04.12.2007 г. (ДВ, бр. 107/2007 г.), изменено с Решение на Министерски съвет № 52/05.02.2008 г. (ДВ, бр. 14/2008 г.)

НОВО: Заповед, Обявление за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000116 „Камчия”, издадена на основание чл. 12, ал. 4 и чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР, Обн. ДВ, бр. 77/2002 г. с изм.  и доп) и т. 2 от Решение на Министерски съвет № 802/04.12.2007 г. (ДВ, бр. 107/2007 г.

Моля,
попълнете Анкетата и я изпратете на e-mail

ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО “ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ-ВАРНА ЗА ПЕРИОДА: месец август  2016 година

Архив сигнали

 

Зелен телефон
за подаване на сигнали
за замърсяване на околната среда
+35952634 582; e-mail

Не се колебайте, ако забележите бедстващ или мъртъв делфин, да звъните на „зелените“ телефони в РИОСВ – Бургас: 056/813212 и РИОСВ – Варна: 052/634 582, 052/634 579

Сигнали за корупция
подавайте на телефон
+35952634 579
или на e-mail

Министерство на околната среда и водите-Регионална инспекция Варна,9000,ул."Ян Палах"№4,052 678848